Wereldwijde verandering

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘Wereldwijde verandering’.

De geschiedenis laat zien dat de evolutie slechts langzaam verloopt; niettemin zal de mens in dit komende tijdperk ruimschoots het tempo overschrijden dat zelfs zijn roemrijkste voorouders bereikten. Grote veranderingen in ’s mensen sociale leven en organisatie zullen tot nog toe onaangesproken energieën vrijmaken, en een wervelwind van hervorming in de wereld ontketenen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen hun belofte ten volle waarmaken en de vermogens ontplooien die zo lang sluimerden en roerloos waren.
Scheppende verandering zal de grondtoon zijn van deze komende tijd, die alle mogelijkheden ten goede naar zich toe zal trekken. Scheppende verandering, zo zal de mens ontdekken, is de basis van het leven en de oorsprong van de cycli. In harmonie met de kosmische stroom zal de mens een beschaving bouwen waarin geen tijd meer zal bestaan; “waarin geen twee dagen hetzelfde zijn”; waar de kunsten van het leven en van Zijn samen zullen gaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende tijd’)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. In politiek, economie, onderwijs, kunst en wetenschap zal steeds meer het innerlijke besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking komen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar de Nieuwe Tijd, jullie de heerlijkheid te schetsen die, indien je wenst, je deel kan zijn. De mens is geschapen om zowel God als de Mens te dienen, en alleen door die juiste dienstbaarheid kun je de weg tot God bewandelen. Maak het je opdracht om de taak van herbezinning, wederopbouw en verandering op je te nemen. Ieder mens is een lichtbaken en verspreidt zijn licht voor zijn broeder. Maak je lamp helder en laat haar uitstralen en de weg verlichten. Allen zijn nodig, iedereen. Niemand is te klein of te jong om deel te nemen aan dit Grootse Plan tot redding en herstel van onze wereld. Besluit dit te doen en wees er zeker van dat Mijn hulp je niet zal worden onthouden. (Maitreya, uit Boodschap nr.13)

Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegd. Dat Hun Licht en Wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijds structuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen en hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De verschijning van grote dienaren’)

Er bestaat geen twijfel over het nieuwe geestelijke ontwaken dat overal plaatsvindt en dat uiteindelijk zal leiden tot een tijdperk van wereldwijde broederschap – de grondtoon van het komende Waterman-tijdperk. Wat nu plaatsvindt is het gevolg van innerlijke krachten die grote veranderingen tot stand brengen in het menselijke denken en bewustzijn. Dit zal leiden tot de volledige herordening van de instituten en sociale structuren van de wereld, die niet langer voldoen aan de ware behoeften van de mens.
Overal ter wereld treden de nieuwe benaderingen van de werkelijkheid naar voren, en de nieuwe waarden die ons leven in het komende tijdperk moeten beheersen, krijgen langzaam vorm. Dit zal de reorganisatie met zich meebrengen van onze politieke, economische en financiële systemen langs rationelere en rechtvaardiger lijnen. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

De tijd is gekomen om het proces van verandering te beginnen, om het leven van de mensen zodanig te transformeren, dat de God in de mens van hem uitstraalt. Dit, Mijn vrienden, is niet moeilijk te verwezenlijken, want in jullie allen huist zo’n Goddelijk Wezen. Mijn taak zal het zijn in jullie dat stralende licht op te roepen, en je  te leiden naar de Bron ervan. Mijn Meesters werken eveneens in Hun verschillende centra, en via Hen vindt het plan voortgang. Het is Mijn werk om dat plan op zo’n manier te organiseren, dat zo min mogelijk verdeeldheid ontstaat. Veel wat geliefd is moet verdwijnen. Houd niet vast aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 74)

De wereld zal vooral veranderd worden door de ontelbare miljoenen mensen, mannen en vrouwen overal, van goede wil. Het zijn juist de mensen van goede wil die als eersten zullen reageren op Maitreya. Hij zal die goede wil versterken. Hij zal hun houding tegenover het leven bevestigen en zodanig versterken dat een wereldwijde publieke opinie wordt opgebouwd waartegen geen regering op Aarde is opgewassen. Op deze wijze, via de geïnformeerde, correct geleide, versterkte goede wil van de massa, zullen de veranderingen in de wereld plaatsvinden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Zoals jullie weten, is Mijn Lering eenvoudig: Liefde, Rechtvaardigheid en correct Samendelen zijn levensvoorwaarden voor de mens. De mensen om Mij heen in Mijn centrum leren dit, reageren op Mijn Oproep en worden zich bewust van de belofte die de toekomst inhoudt. Met jullie zal dit ook zo zijn, want diezelfde goddelijke intentie zie Ik nu in jullie. Vrees daarom niet, Mijn vrienden, voor Mijn missie. Het is Mijn plan Mij zó spoedig aan de wereld te presenteren, dat alleen de meest moedeloze geest Mijn aanwezigheid nog zal ontkennen. Nu al vinden grote veranderingen plaats: de volkeren groeien naar elkaar toe in een nieuwe band van harmonie. Wees zelf getuige van deze gebeurtenissen. Wanneer Mijn gelaat op grotere schaal te zien is, zal deze transformatie nieuwe stuwkracht krijgen, en zal op korte termijn veel bereikt worden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 83)

Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven.
De mens zelf ondergaat zulke stimuli dat hij zich terecht onzeker voelt over de toekomst. Hij ziet en begrijpt weinig van de enorme veranderingen die reeds gaande zijn en klampt zich vergeefs vast aan het verleden. Spoedig zullen deze angst en nervositeit vervangen worden door moed en inzet voor het werk van transformatie. Onder leiding van Maitreya en Zijn Groep zullen mensen de hoekstenen van het nieuwe en betere leven plaatsen waarvan, ieder op zijn eigen wijze, alle mensen dromen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Ontluikende goddelijkheid’)

Deze wereld ondergaat verandering. Ze maakt een periode door van buitengewone moeilijkheden en geweld en uitdrukkelijke haat. Maar er stromen voortdurend nieuwe energieën de planeet binnen, in het bijzonder een geweldig krachtige energie van een kosmische avatar die de Geest van Vrede of Evenwicht wordt genoemd. Deze avatar werkt zelf met de Wet van Oorzaak en Gevolg, die wij de Wet van Karma noemen. Volgens deze wet zijn oorzaak en gevolg tegengesteld en even sterk. De huidige periode van geweld en wanklank, haat en beroering, zal gevolgd worden door een tijdperk van rust en vrede, mentaal en emotioneel evenwicht, en een openlijke harmonie die de hele wereld zal hervormen. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

De nieuwe beschaving zal worden gebouwd op de fundamenten van het verleden, maar veel van het oude moet noodzakelijkerwijs worden weggevaagd, ontaard en nutteloos als het is. Voor wie ogen heeft om te zien, zijn de nieuwe aanwijzingen al zichtbaar. Waar de mens zijn blik ook richt, overal is een nieuw landschap te zien, houden nieuwe ideeën het denken bezig, krijgen nieuwe structuren aarzelend vorm. Een wereld in beweging transformeert zich, de groeipijnen van verandering worden door allen gevoeld.
In deze situatie is de Christus gekomen, gedreven om de mens bij te staan in zijn uur van nood. Dat Hij kan helpen lijdt geen twijfel, maar de mens moet de veranderingen die Hij voorstaat, willen en uit eigen vrije wil doorvoeren. Niets zal worden afgedwongen en niets opgelegd, want anders zou de Wet worden geschonden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De herschikking van prioriteiten’)

Er zal een volledige transformatie komen, die vanuit de basis moet plaatsvinden; en die moet voor iedereen toereikend en reëel zijn, anders zal ze niet standhouden. De veranderingen moeten logisch zijn. Ze moeten snel plaatsvinden, maar langzaam genoeg voor de mensen om zich te kunnen aanpassen, zodat er nooit meer dan slechts een minimale verstoring van de bestaande sociale orde zal zijn.
De veranderingen zullen echter zo vérstrekkend zijn dat, indien je na 25 jaar van Mars kwam, je een volkomen veranderde wereld zou zien, een wereld waarin mensen volwassen zijn geworden en hun stem laten horen. Wie haalde de Berlijnse muur omver? Het volk, niet de politici! (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Alles verloopt goed en belooft veel voor de toekomst. Mijn plannen vorderen voorspoedig en sporen de mensheid aan. Overal waar je thans kijkt in de wereld zie je verandering. Het weefsel van de oude, afbrokkelende orde scheurt van boven tot onder. Hieruit kunnen wij veel voldoening putten, want ondanks de pijn waarmee dit proces gepaard gaat, verrijst er een nieuwe en betere wereld. Laat dit je troosten, Mijn vrienden, en zie de toekomst hoopvol tegemoet. (Maitreya, uit Boodschap nr. 130)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.