Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel uit april 2005 behandelt een oud maar helaas aanhoudend probleem dat slechts aangepakt en opgelost zal worden zodra de herverdeling van de hulpbronnen van de wereld een voldongen feit is en centraal staat in internationale, nationale en lokale structuren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Steeds meer beginnen de landen een eeuwenoud probleem, namelijk corruptie, te onderkennen, serieus te nemen en aan te pakken. In sommige delen van de wereld is corruptie eeuwenlang een manier van leven geweest. Dit heeft de enkeling bevoordeeld, uiteraard ten koste van de velen. Gedurende ontelbare eeuwen zijn corrupte leiders en machtige politici rijk geworden van de belastingen die zij hun onderdanen en burgers oplegden. In moderne tijden hebben de grote ondernemingen van het Westen zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal ‘knoeien met de boekhouding’, terwijl in het Oosten het voor lief genomen wordt dat bij elke transactie smeergeld verstrekt moet worden.

Corruptie is een ziekte die zich in sommige gemeenschappen uitstrekt van de president of minister-president tot de politie en de sportwereld. Electorale corruptie tiert welig, zoals recente verkiezingen hebben laten zien, zelfs in landen die zogenaamd aan vrijheid en democratie zijn toegewijd. Dergelijke corrupte regeringen laten hun volk in de steek en geven daarmee hun recht om te regeren uit handen.
Is het te midden van zulke corruptie mogelijk om vertrouwen te kweken, zonder welke de toekomst van mensen zeer somber zou zijn? Zonder vertrouwen is een eerlijker verdeling van de hulpbronnen een ijdele hoop. Zonder vertrouwen zullen de mondiale besluiten die vereist zijn om onze planetaire woning te onderhouden, nooit genomen worden. Zonder gezegend en weldadig vertrouwen zullen mensen hun recht op het Rentmeesterschap van Planeet Aarde verbeuren, en zichzelf voor eeuwen voor verdere evolutie afsluiten.
Zo zal het zijn, en zo moeten de mensen de ondermijnende invloed van corruptie in alle lagen van de maatschappij en in alle hoeken en gaten van ons planetaire leven serieus en zonder uitstel aanpakken.
Om de mensen hierbij te helpen, kun je ervan op aan dat Maitreya zich tot het uiterste zal inspannen om mensen de uithollende invloed van corruptie in haar vele verschijningsvormen te laten zien. Hij zal aantonen dat, willen mensen de Goden worden die zij in wezen zijn, zij de oude werkwijzen van bedrog en uitvluchten moeten laten varen. Om de ernstige milieuproblemen aan te pakken, zo zal Maitreya uitleggen, moeten mensen in vertrouwen samenwerken. Zonder vertrouwen, zal Maitreya beklemtonen, kan er niets tot stand komen. De leiders van de landen zijn zelf zo diep in corruptie ondergedompeld dat zij niemand vertrouwen. Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De wereldwijde publieke opinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen.

“Stem voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede”

Terwijl in 2004 voor de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen naderden, ging Benjamin Creme in op de reacties destijds; we publiceren hier opnieuw zijn ‘Brief van de redactie’ die vóór de verkiezing geschreven werd, omdat de boodschap daarin nu helaas nog meer relevant is dan toen, ofschoon het nu om andere bijzonderheden en betrokkenen gaat.
Nu de VS opnieuw een cruciale beslissing onder ogen zien in hun politieke, sociale, economische en wetgevende bestaan, een beslissing die hun plaats in de gemeenschap van staten zal beïnvloeden, maakt Share International van deze gelegenheid gebruik om opnieuw een beroep op het verdeelde Amerikaanse volk te doen, voor gezond verstand en voor terugtrekking uit extreem verdelend en destructief gedrag.
Zoals uit de eerder gepubliceerde artikelen van Benjamin Creme’s Meester hieronder duidelijk zal worden, zullen de politieke beslissingen die in de VS genomen worden onvermijdelijk onaangename gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap. Dit feit geldt nog steeds en de gevolgen ervan kunnen niet overschat worden.
In oktober 2004 schreef Benjamin Creme’s Meester ‘Een beroep op het gezond verstand’ waarin Hij op de onderlinge afhankelijkheid van landen wees:
“De inwoners van de Verenigde Staten van Amerika stevenen af op een moment van cruciaal belang. Van hun beslissing, in november van dit jaar, kan het toekomstig geluk van vele miljoenen afhangen, niet alleen in Amerika, maar in vele andere landen.” Hij eindigt het artikel met deze oproep: “Onze oproep aan jullie, inwoners van de grote en gezegende Verenigde Staten van Amerika, is om zorgvuldig na te denken, vanuit jullie hart, zoals het jullie gewoonte is, wanneer jullie je stem uitbrengen. Stem voor vrede, rechtvaardigheid en voor de regel der Wet.”

Van de redactie – Benjamin Creme (SI, november 2004)

Sommige lezers maken zich kennelijk zorgen over de mate waarin Share International aandacht schenkt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Zij vragen zich af of het een geestelijk georiënteerd tijdschrift past om zich met politiek bezig te houden, met name de Amerikaanse politiek waar, zo weet iedereen, beide partijen corrupt zijn en er geen echte keuze bestaat. Dit is beslist wel het geval.
Ik ben verbaasd over een dergelijke reactie op de gebeurtenissen die de wereld al enkele jaren doen sidderen. Het is de taak van Share International om bekendheid te geven aan het bestaan van de Hiërarchie en haar terugkeer in de wereld van alledag, alsmede haar plannen en zorgen voor nu en de toekomst. Met betrekking tot de aanstaande verkiezingen in de VS zijn deze zorgen krachtig verwoord in de artikelen van mijn Meester. Ik haal enkele zinnen aan uit Zijn artikel voor het huidige nummer; niets kan duidelijker of ondubbelzinniger zijn. Waarom zou de stem van Share International minder eerlijk en waarachtig moeten zijn?
“Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen… Naarmate de beslissende dag nadert… [kunnen] Wij, jullie Oudere Broeders, … niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens.”

De fragmenten uit de volgende twee artikelen van Benjamin Creme’s Meester uit november en december 2004 bieden nadere adviezen en inzichten.

Amerika’s keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, november 2004)

Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen. Op hun beslissing berust in hoge mate de stijl en de structuur van de naaste toekomst. Indien ze wijs kiezen, zullen zij een president kiezen die zich inzet voor het welzijn van allen die verlangen naar vrede en rechtvaardigheid in onze geplaagde wereld, die beseffen dat vrede en rechtvaardigheid de uitkomst zijn van vertrouwen, en die bereid zijn om de immense hulpbronnen van hun land te delen om dat vertrouwen te scheppen.
Het alternatief is te verschrikkelijk om te overwegen: een programma van toenemende oorlog, terreur en contraterreur; een verscherpte greep op de traditionele vrijheden van het Amerikaanse volk; afbraak van de betrekkingen met andere landen; en een reputatie als ‘paria’ onder de landen voor de trotse Verenigde Staten. Wie zou willens en wetens een dergelijke keuze maken?
Naarmate de beslissende dag nadert, richten velen zich in gedachten tot het in het nauw gedreven volk van Amerika dat zovelen nu verachten en haten. Zij bidden om verlossing voor dat volk van de wrede en onbehouwen voorstanders van onwettige en onrechtmatige macht. Zij roepen iedere vredelievende Amerikaan op zijn stem te verheffen tegen de oorlogszucht van de huidige regering, en zo ook zijn stem uit te brengen.
Natuurlijk is niet alleen Amerika schuldig aan de ongelijkheid in de wereld – het voornaamste kwaad in ons midden, de oorzaak van al onze moeilijkheden. Het deelt de blaam met alle ontwikkelde landen, die hooghartig over de armen en verpauperden heen lopen, en die zich bewust moeten worden van deze voornaamste oorzaak van spanning, en van terreur.
Hierin ligt de schuld van de Westerse wereld: deze ‘succesrijke’ landen danken hun rijkdom en overwicht grotendeels aan de geschiedenis, en hun vermogen om de wereldeconomie in hun voordeel te manipuleren door middel van de agressieve ‘marktwerking’. De armen en berooiden van de wereld eisen nu hun deel op. Indien dit simpele recht op rechtvaardigheid niet wordt aangepakt en rechtgezet, zal de wereld geen vrede kennen. Terrorisme zal woekeren en uitmonden in een oorlog, die de toekomst van de mensen op Aarde zal bedreigen.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Amerika is een groots land dat veel goeds kan geven aan de wereld. Het moet zich nu bewust worden van het verlangen van zijn ziel om te dienen, om in vrede en rechtvaardigheid te leven, en, gezamenlijk, in harmonie en samenwerking, met alle landen te werken om de wereld te vernieuwen.
Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens. Stem, smeken Wij jullie, voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede.

Amerika op drift
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI december 2004)

… hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: milieuvervuiling en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.

De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele ecologische en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om ‘voor’ te gaan.

Deze regering schept nu al genoegen in haar overwinning, en weegt de voors en tegens van volgende acties af. Gedwarsboomd en verrast door de gebeurtenissen in Irak, moet zij even pas op de plaats maken alvorens verder geweld te overwegen. Maar de overmoed en de retoriek zullen ongetwijfeld doorgaan in de hoop met dreigingen alleen te kunnen intimideren en overwinnen. Intussen zijn in vele landen grote veranderingen gaande, die zullen leiden tot een grondige verschuiving van het machtsevenwicht in de wereld. China en India, Zuid-Amerika en Rusland vinden hun weg en economisch potentieel. Afrika begint eindelijk de zorg en goede wil van machtige regeringen en instanties te ontvangen, en kan uitzien naar betere tijden.

Zo keert de wereld zich af van de overheersing door Amerikaanse macht en rijkdom, en stippelt zij een ander pad uit om haar bestemming te vervullen.

Indien de Verenigde Staten volharden in hun recht op eenzijdig optreden, zullen zij zien dat zij in internationale plannen veronachtzaamd en genegeerd worden, zal de economie verder achteruit gaan en zal de bevolking haar vertrouwen en geloof in regeringsoptreden verliezen. Zonder vrienden en met afnemende kracht zullen zij gedwongen worden te veranderen en de dialoog met vroegere vrienden te hernieuwen.

De verschijning van Maitreya zal het proces van deze transformatie versnellen en haar welkome voltooiing zekerstellen.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.


Benjamin Creme – mei 2001

“Er bestaan in de VS sterk fascistoïde elementen die de gebeurtenissen gadeslaan en hun kans afwachten. Die gelegenheid kan zich voordoen wanneer veranderingen tot een zeker punt plaatsvinden, maar ze zullen ervaren dat de beter geschoolde elementen van het publiek een onverwachte kant zullen kiezen. Zij zullen de kant kiezen van verandering. Je zult daarbij zien dat de zielehoedanigheid van Amerika, die de 2de straal van Liefde/Wijsheid is, door Maitreya zal worden opgeroepen en actief zal worden, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met het Marshall-plan. Het Marshall-plan is zonder meer de grootste verrichting van het moderne Amerika… Degenen die tegen verandering zijn, zullen zien dat ze steeds minder in te brengen hebben, steeds meer teruggedrongen worden in hun bolwerken, die niet lang stand zullen houden tegen de besluiten van de meerderheid.” (Uit de vragen en antwoorden bij de themalezing ‘De Grote Aantocht’ tijdens de Transmissie-meditatieconferentie in 2000; zie het gelijknamige boek, pp.184-85)

–een selectie uit het oktobernummer 2018–

V. Kunt u uitleggen hoe belangrijk de Verschijning van de Meesters van Wijsheid is?
A. Dit is een gebeurtenis van het allerhoogste belang: voor het eerst in 98.000 jaar keren de Meesters terug in de wereld van alledag…
Feit is dat de Meesters met de mensheid willen samenwerken, elk moment, als onderdeel van een bewuste samenwerking met dat deel van de mensheid dat we gewoon mensheid noemen, evenals met die groep van de mensheid die al deel uitmaken van de Geestelijke Hiërarchie. Dit zijn mensen die met ‘één been’ in de Hiërarchie staan; zij zijn mannen en vrouwen die deel uitmaken van de Hiërarchie omdat ze ingewijden zijn van de ene of de andere graad. Veel mensen hebben al de eerste van deze grote uitbreidingen van bewustzijn genomen die we inwijding noemen. Momenteel staan er tussen de vier en vijf miljoen mensen op de drempel van de eerste inwijding, die hen de Geestelijke Hiërarchie zal binnenleiden. Als gevolg daarvan zal de wereld enorm veranderd worden.

V. Waarom keert Maitreya terug in de wereld?
A. Hij komt om de mensheid te helpen het leven te zien zoals het is – niet door de roze bril van [op winst beluste] gokmethoden en de betovering op de aandelenbeurzen. Alles wat we gezien hebben – de hele financiële wereld – is het resultaat van betovering.
Maitreya ziet de aandelenbeurzen van de wereld als de gokpaleizen van de wereld – wat zij ook zijn. Ze houden geen enkel verband met de echte wereld en de reële economie. Ze houden zich alleen bezig met gokken, vooral met de prijs of waarde van valuta. En daarom moeten ze verdwijnen. De voornaamste ziekte van de mensheid, haar grootste ziekte, is deze noodzaak om meer geld te verdienen aan het geld dat men al heeft, en vervolgens nóg meer. Tegelijk met deze dwang tot gokken is de mensheid geobsedeerd door wedijver. Wedijver gaat lijnrecht in tegen de behoeften van de mensheid.

V. Maar is een beetje wedijver niet juist goed, omdat het maakt dat we ons best doen?
A. Wedijver verdeelt en voor de Meesters is afgescheidenheid de enige zonde. Al het andere is onvolmaaktheid. Wedijver zelf scheidt de mensheid van haar eigen behoeften, haar eigen aspiratie naar verheffing. Het speelt het ene land uit tegen het andere, gewoonlijk een groter land tegen anderen. Groot tegen klein. En wie wint er? De grote landen winnen en tegenwoordig wordt de wereld gedomineerd door de landen van de G-7 en twee of drie opkomende economieën in het Verre Oosten die geleidelijk aan mee kunnen komen. De landen van de G-7 zorgen voor de landen van de G-7. Zij regeren de wereld en de wereld is verdeeld in zij die bezitten en zij die niet bezitten. En de kloof tussen hen is een groot gevaar voor de samenleving.
Miljoenen mensen geloven in hun onwetendheid dat speculatie en wedijver de beste dingen in het leven zijn. Dat zij het beste in de mens naar boven brengen. Vanuit Maitreya’s gezichtspunt brengen zij het slechtste in de mens naar boven. Zij brengen alle verdeeldheid, slechte wil, hebzucht, de behoefte om te winnen naar boven. Zij verdelen de mensheid omdat ze de aspiratie van de mensheid naar een beter leven afremmen en ons leiden naar overmatige commercialisering die tegenwoordig al het leven verwoest.
Commercialisering reduceert mensen tot pionnen op een schaakbord: ze zijn nutteloos tenzij ze meer winst opleveren voor het bedrijf dat hen in dienst heeft. Een van de Meesters heeft geschreven dat commercialisering de mensheid bij de keel heeft en alles wat redelijk en fatsoenlijk is uit de mensheid perst. Met als gevolg dat het ons allen tot de jungle veroordeelt. We bevechten elkaar allemaal in de jungle.

V. Wat is dan de oplossing?
A. Maitreya zal oproepen tot het scheppen van vertrouwen. Er bestaat geen vertrouwen tussen de landen. Niemand vertrouwt de ander. Dus niemand kan iets doen. Banken verstrekken geen kredieten meer zoals voorheen. Hij zal spreken over de noodzaak van vertrouwen en hoe er zonder vertrouwen niets voor het welzijn gedaan kan worden. Wedijver vernietigt vertrouwen; dat is het tegenovergestelde.
Samenwerking is nodig voor de mensheid. We zijn allemaal verslaafd aan hebzucht en wedijver – en je ziet het resultaat; we leven erin. Telkens wanneer je de tv aanzet, hoor je over ondernemingen die failliet gaan, banken die geen kredieten verstrekken, enzovoort. Dat is het resultaat van wedijver en hebzucht, en het is dwaasheid. Samendelen is de enige oplossing.

–een selectie uit het oktobernummer 2018–

Gouden Troon
Op een dag in augustus 2018 was ik in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam bezig een stapel papieren e.d. uit te zoeken, wat er in de papierbak kon en wat bewaard moest blijven.
Ik pakte een exemplaar van Share International van de stapel en keek naar de litho op de voorkant (“Maitreya’s Troon”). Langs de troon aan de linkerkant zag ik op sommige plaatsen een goudkleurige lijn, met een verdikking aan de bovenkant en aan het eind van de zetel. Toen ik verder keek, zag ik aan de linkerkant bovenaan de litho heel kleine goudkleurige spikkels. Ik was verbaasd en dacht ‘ik moet straks even kijken of het op de andere nummers ook te zien is. Heb ik dat al die maanden gemist?’
Later, toen ik een ander nummer van dit jaar pakte, was er geen gouden toevoeging te zien. Ik heb nu enorme spijt dat ik niet de tijd genomen heb om langer naar die prachtige goudkleurige versiering te kijken en in plaats daarvan doorging met waar ik mee bezig was. Ik moet er in het vervolg aan denken de tijd te nemen naar dingen, en gedachten, te kijken, en niet altijd in de actie te schieten.
Het deed me ook denken aan lang, lang geleden toen ik naar een concert op tv keek en goudkleurige (ik zeg nu) energie uit de vingers van de dirigent zag stromen.
M.L., Driebergen.

Wijze bezoeker
Op 10 augustus hadden we de opening van de fototentoonstelling in het informatiecentrum van Share Nederland. Tussen het publiek dat naar de korte lezing over het werk en doel van Share International luisterde, zat een Surinaams uitziende, vlotte en zelfverzekerde, van energie bruisende man van een jaar of 45. Hij zat achter in de ruimte en heette Romeo naar later bleek. Tijdens de lezing keek hij de spreker [Marijke] aldoor zo bemoedigend, bevestigend en lachend aan, dat het gewoon aanstekelijk was. Ze voelde ’s avonds nog de energie.
Hij sprak met een van de groepsleden over meditatie en toen ze zei dat het soms goed gaat maar andere keren weer niet, gaf hij haar het advies om haar gedachten gewoon te laten gaan, stoor je niet aan gedachten – geen aandacht aan besteden.
Na afloop vroeg Annelies of hij van Maitreya gehoord had, waarop hij zei dat hij helemaal van het verhaal op de hoogte was.
Zijn grote interesse was Amerika. Hij sprak over de marktwerking en commercialisering en zei ja, het is zoals Gandhi, die zojuist in de lezing geciteerd werd, ook al zei “Aan ieders behoefte kan worden voldaan, als we de hebzucht laten staan.” Hij verwees ook naar wat Marijke zei, namelijk dat mensen genoeg weten om in actie te komen maar we zijn als het ware ‘bevroren’. Maar als we Maitreya straks horen spreken, zullen we in ons hart weten en ervaren dat de mensheid één is, dat we allemaal elkaars broeders en zusters zijn en zodoende zoals in een gezin alles zullen delen.
Hij vertelde dat hij in de hoogste financiële kringen in Londen bij diners aanwezig was geweest, waar enorm veel geld wordt uitgegeven om zo de werknemers medeplichtig te maken aan het systeem. Iedereen wordt in het systeem ingesloten waardoor ook iedereen bang is ontslagen te worden als ze kritiek hebben. Hij had in Nederland bij onderhandelingen over de zorgverzekeringen aan de tafel gezeten en vroeg dan: “Hoe is deze beslissing voor de mensen?” dan keken ze hem aan en zeiden: “Welke mensen” Hij zei dat het nooit over mensen ging, het ging alleen om geld. Gezondheidszorg gaat niet over mensen, maar over bedrijfsvoering en organisatie. Trump, zo zei hij, werd nooit (door de echte rijken) voor vol aangezien omdat hij speculant was en geen echt bezit had, maar nu alles in waarde is toegenomen, wordt hij voor vol aangezien en willen mensen heel graag met hem gezien worden en zaken met hem doen. Hij zei ook dat oorlogen vooral goed zijn voor de wapenindustrie. De mensen, en met name de pers, zijn vooral bezig met Trumps tweets en uitspraken, maar terwijl zij afgeleid zijn, tekent hij de ergste wetten, waardoor werknemers hun rechten verliezen. “Jullie vergeten hoe belangrijk de Nederlandse stem in de wereld is, ondanks dat het een klein land is. Werkelijk in alle grote bedrijven en bij belangrijke organisaties zijn Nederlanders betrokken.” Annelies vroeg hem wat hij nu deed en hij zei dat hij zich met coaching bezighield. Omdat Marijke zijn naam vergeten was en hij wel haar naam wist, vertelde hij dat hij geleerd had om namen te onthouden en voegde eraan toe dat het erg belangrijk is om hersengymnastiek te doen.
Na het gesprek groette hij ons en vertrok.
M. en A. o.t. N.

Engelachtige figuur in de lucht

 

Tijdens een vlucht van Washington DC naar Houston (Texas) op 14 mei 2017 nam AAsher Liles, een 7-jarige jongen met het syndroom van Down een foto door het raampje met de telefoon van zijn moeder. Toen ze later de foto’s bekeek zag ze een, in haar woorden “ongelooflijke afbeelding”. Aan de Houston Chronicle vertelde Kerri, AAshers moeder: “Ik geloof dat hij die dag zijn [bescherm] engel buiten het raam vastlegde om hem gerust te stellen bij een tamelijk onrustig opstijgen.” AAsher kreeg zijn naam “met een extra A om zijn extra chromosoom weer te geven” waarmee, zo voelt zijn moeder dat, hij “gezegend” was.

“AAsher heeft een zesde zintuig voor de problemen van anderen. Hij schijnt aangetrokken te worden door vreemde mensen die problemen hebben,” vertelde Kerri. “Wanneer hij iets ziet laat hij ons dat weten door te wijzen en met zijn armen te wieken als vleugels. Zo kwamen we erachter dat hij engelen kan zien die hem omringen.” (Bron: chron.com)

Foto genomen tijdens de lezing van Michiko Ishikawa in Yokohama (Japan) in november 2000. Benjamin Creme’s Meester had bevestigd dat de lichtkolommen zegeningen waren van de Meester Jezus.

Wereldwijde demonstraties voor klimaatactie

Tienduizenden mensen op alle zeven werelddelen namen op 8 september 2018 deel aan protesten en demonstraties om lokale, nationale en internationale actie te eisen tegen klimaatverandering.
Volgens organisatoren van de Rise for Climate-demonstraties vonden er meer dan 900 acties plaats in 95 landen, van Frankrijk tot Nigeria, van Australië tot Nepal en ook in Antarctica.
Het hoofdevenement was de demonstratie onder het motto Sta op voor Klimaat, Werk en Rechtvaardigheid in San Francisco (Californië, VS) waarvoor 30.000 mensen de straat opgingen – het grootste klimaatprotest dat ooit aan de Amerikaanse westkust heeft plaatsgevonden.
De demonstraties werden gehouden in de aanloop naar de klimaattop in San Francisco die georganiseerd werd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Het doel van de conferentie is mensen uit de hele wereld bijeen te brengen “als aanjager voor diepgaandere wereldwijde verplichtingen en versnelde actie van landen – ondersteund door alle sectoren van de samenleving – die de aarde op het goede spoor kunnen zetten om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de historische Klimaatovereenkomst van Parijs te verwezenlijken,” aldus de organisatoren van de top. (Bronnen: commondreams.org; global climateactionsummit.org)

Foto: Marc Gregory