Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel uit 1985 beschrijft hoe “In de directe toekomst (…) de mensen de Meesters van Wijsheid [zullen] leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting.”

De Kenners keren weer
door de Meester —, via Benjamin Creme

Zelden in de wereldgeschiedenis is er een tijd geweest als de huidige, een tijd van zulke tumultueuze verandering en belofte voor de mens. Met het draaien van het Grote Wiel staat de mens opnieuw op het punt om een nieuwe betekenis en bedoeling te ontdekken achter de uiterlijke openbaringen van zijn leven, en om het contact te hernieuwen met de bron van al zijn wijsheid en inspiratie. Na lange en zorgvuldige voorbereiding keert het oude College van Kenners, de Geestelijke Hiërarchie, terug in de wereld der mensen, gereed om daar de zaden van kennis en waarheid te planten die de mensen tot de hoogten zullen voeren vanwaar de Goden glimlachend neerkijken. In de directe toekomst zullen de mensen de Meesters van Wijsheid leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting. In deze tijd verzamelen de Meesters Hun strijdkrachten voor de aanval op tirannie en hebzucht, uitbuiting en armoede. Zij weten dat niet alle mensen gereed zijn voor de veranderingen die moeten volgen, maar Zij weten tevens dat verreweg de meeste mensen verlangen naar een nieuwe dimensie in het leven en gereed zijn voor de daden en opofferingen die dat zullen verwezenlijken. Zij zullen enthousiast gehoor geven aan de raad van de Groten. Bereid je voor om Hen te zien en hun roep te beantwoorden. Bereid je voor om actief te worden en Hen te helpen bij hun taak. Bereid je ook voor op de stroom van nieuw licht, nieuw leven en nieuwe kennis die van Hen de wereld in zal stromen. Zo zal alles veranderd worden. Zo zal het oude worden weggevaagd en een nieuw tijdperk beginnen. Zo zullen de Leraren het leven van de mensen nieuwe kracht geven en de omstandigheden scheppen voor de opkomst van een nieuwe mens. De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en onschadelijkheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. De sleutel tot deze ontwikkeling ligt in een toenemende samenwerking tussen de Meesters en de mensen. Hieruit zal een band groeien die zo diep is dat niets hem kan verbreken, en zodoende een kanaal scheppen voor de gaven van wijsheid, liefde en kennis die de Meesters te bieden hebben. Hun Goddelijkheid zal het Goddelijke in de mens tevoorschijn roepen, en de mensen zullen ontdekken dat zij, eeuwig, Goden zijn geweest. Dit alles zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar langzaam maar zeker zal het goddelijke in de mens reageren op het vuur van goddelijke liefde en wijsheid dat uitstraalt van de

Meesters. Ze zullen zich rond dat vuur scharen en in de vlammen een weerkaatsing van hun toekomst zien. Zo zal het zijn, want zo is het beschikt door de Heer des Levens Zelf. Weldra nu, zullen de Meesters worden gezien en gekend als wie Zij zijn – als de Gidsen en Leraren van het mensenras, de Oudere Broeders van de mensheid, de Kenners in wier handen de bestemming van de wereld ligt. Verwelkom Hen in jullie midden en wees voorbereid om met Hen te dienen. Wees gul met het aanbieden van jullie dienstbaarheid en word hun medewerkers. Weet dat Zij de Weg kennen en jullie mee zullen nemen naar de Poorten van Vrijheid.

V. Kunt u uitleggen wat leven is? (lezing München, 2009)
A. Wat is een planeet? Een grote bol in de ruimte die met andere planeten en een zon als kern een zonnestelsel vormt. Maar vanwaar het leven op de planeten? Waarom komen we in incarnatie? Waarom leven we op deze planeet en niet ergens anders? Of überhaupt? Er moet een reden zijn waarom deze planeet wemelt van het leven. Allerlei vormen van leven: menselijk, dierlijk, plantaardig en mineraal. Ze maken alle deel uit van een geheel. Elk rijk komt voort uit het voorgaande. Wij stellen ons voor dat wij het hoogtepunt van de evolutie vormen, maar vanuit het mensenrijk groeit een volgend natuurrijk – het geestelijk natuurrijk of het rijk der zielen. En het grootste deel van de mensheid kent niet eens de ware samenstelling van de mens. Als ze in Darwins theorieën geloven, geloven ze dat we intelligente dieren zijn, geëvolueerd uit dieren; zij geloven dat we een zijtak vormen van het dierenrijk en een denkvermogen hebben ontwikkeld, slim genoeg om een technologie te scheppen waarmee we raketten kunnen bouwen om naar de maan te gaan en zo. Deze theorie is op zich aanvaardbaar, maar mist nu juist het punt waar het om gaat: dat we deel uitmaken van een ander natuurrijk. Het is de evolutie van het geestelijk natuurrijk uit het menselijk natuurrijk dat de natuurrijken (en het evolutieproces) op deze planeet completeert. Het leven voltrekt zich volgens een plan. Het zonnestelsel is een bewust levend organisme, dat het uitdrukkingslichaam is van een groot Kosmisch Wezen. Ik kan het geen man of vrouw noemen, of iets wat we kennen, maar een groot Wezen Wiens plan de uiteindelijke vervolmaking van planeet Aarde is – en van alle andere planeten in het stelsel. Wij bestaan vanwege een plan. Niet slechts een plan voor onze planeet, maar een plan dat groter is dan wijzelf. Wij nemen deel in de evolutie van planeet Aarde volgens een plan, het plan in het denkvermogen van dat grote Kosmische Wezen Die de planeet Aarde bezielt. Hieruit volgt dat als er een plan bestaat, er exponenten zijn van dat plan. Deze exponenten zijn die leden van de mensheid die geëvolueerd zijn volgens het plan, in het licht van dat plan, die steeds meer worden wat zij in wezen zijn, dat wil zeggen zielen in incarnatie. Iedere man, vrouw en kind op Aarde is een ziel, een levende, groeiende, evoluerende ziel die op zieleniveau de weerspiegeling is van een nog hogere (als men van ‘hoger’ kan spreken), nog meer alomvattende entiteit die de vonk van God is – de goddelijke vonk. Die goddelijke vonk staat qua evolutie, en dus in trilling, ver van ons af op het fysieke niveau. Wij zijn een ziel in incarnatie en weerspiegelen ons ware zelf, onze goddelijkheid door de menselijke persoonlijkheid met een fysiek, emotioneel en mentaal lichaam. De meeste mensen zien zichzelf alleen als die persoonlijkheid met die drie lichamen van uitdrukking, terwijl we als geheel allen een vonk van het goddelijke zijn, volmaakt in elk aspect van goddelijkheid op het niveau van onze eigen planeet.

V. Hoeveel regeringen of staatshoofden weten van Maitreya?
A. Dat is moeilijk te zeggen. Geen van hen kent Hem persoonlijk. Sommigen hebben van Hem gehoord, maar geloofden waarschijnlijk niet wat ze hoorden. Het antwoord is waarschijnlijk dus: vrijwel geen. In vele landen zijn echter discipelen van de Meesters die werkzaam zijn in de diplomatie. Elke regering heeft zo’n diplomatieke dienst, een afdeling waarvan de medewerkers samen met andere landen proberen problemen op te lossen. Ambassadeurs maken deel uit van die groep. Sommige leden van het corps diplomatique dat de verschillende landen vertegenwoordigt, zijn discipelen van de Meesters. Niet alleen de Meesters hebben discipelen die in de diplomatieke dienst werken, ook de Ruimtebroeders hebben hun contacten, hun mensen die werkzaam zijn binnen de diplomatieke diensten in de verschillende landen.

V. Zou de Zegening die aan het begin en eind van uw lezingen plaatsvindt ‘krachtig’ genoeg kunnen zijn om 3000 mensen of meer te bereiken?
A. Daar is geen grens aan

Tekenen in overvloed

Jezus’ gelaat verschijnt op een muur In juni 2018 verscheen op een muur in de Franse stad Thionville een afbeelding die op het gelaat van Jezus lijkt. De afbeelding op een stuk muur tussen twee woonhuizen, werd voor het eerst door bewoner Bernard Peter gezien, terwijl hij uit het raam van zijn appartement keek. Eerst sprak Peter zijn twijfel uit over de mogelijk wonderbaarlijke herkomst van de afbeelding, maar zijn vrouw, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, had een andere reactie. “Toen ik haar vertelde wat ik zag”, vertelde Peter aan de Franse krant Le Republican Lorrain, “maakte zij de moeizame wandeling naar het raam en bij het zien van de afbeelding begon ze te huilen.” Hoewel de inwoners van de stad van mening verschillen over het ontstaan van de afbeelding, is ze volgens velen pas kortgeleden verschenen. Een gestage stroom bezoekers blijft naar de plek komen. (Bron: coasttocoastam.com; republican lorrain.fr)

Wonderen in ashram Swami Premananda duren voort Vibhuti (heilige as) gematerialiseerd op het beeld van Swami Premananda op 29 juli 2018 na het jaarlijkse Guru Purnimafeest in zijn ashram in Tamil Nadu (India). Sinds zijn dood in 2011 zijn er veel wonderen in Swami Premananda’s ashram gemanifesteerd. (Zie zijn necrologie, SI april 2011)

Graancirkelformaties 2018

Dit jaar zijn weer tientallen complexe graanpatronen verschenen in akkers over de hele wereld, met name in zuidwest Engeland. Wij drukken er hier enkele af.

Foto’s: Steve Alexander. Zie ook: temporarytemples.co.uk

Ackling Dyke, Dorset, 4 juni 2018

Kingweston, Somerset (VK), 14 juli 2018

DE DALAI LAMA EN SOPHIA STRIL-REVER: Een oproep tot revolutie aan de jongeren van de wereld leestip van Phyllis Power

“De Revolutie van Mededogen is aangebroken. Het is geen droom. Een empathische wereld bestaat. Ze houdt zich schuil in de wereld om ons heen.” (Stril-Rever, uit de Epiloog)

Een oproep tot Revolutie werd door Sofia Stril-Rever geschreven op basis van gesprekken met de Dalai Lama in juli 2017; het werd in hetzelfde jaar in het Frans gepubliceerd als Faites la Revolution en in het Engels in 2018. Het boek volgde op Stril-Revers voordracht van de boodschap van de Dalai Lama tijdens de VN Klimaatconferentie in 2015 in Parijs over de noodzaak om “universele verantwoordelijkheid te nemen voor het ecosysteem van de aarde”, en daarop volgende seminars die ze met Franse advocaten organiseerde over de aanpak van klimaatverandering.

De voornaamste thema’s van het boek zijn de oproep aan de jongeren om op te staan voor verandering; de dringende noodzaak voor de mensheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het ecosysteem; en de aanhoudende “hunkering” van de Dalai Lama naar wereldvrede. Hij noemt als zijn invloeden: neurowetenschappen als aanvulling op zijn boeddhistische leefwijze, de Franse Revolutie en de Europese Unie als model voor groeiende mondiale eenheid. In alles wat de Dalai Lama schrijft klinkt vooral het besef van de eenheid van alle leven door.

Aldus roept de Dalai Lama op tot de “Moeder van alle Revoluties”, de “Revolutie van Mededogen”, zowel in het individu als in de samenleving als geheel, en hij bevestigt zijn geloof in de jongeren van de 21ste eeuw om die op gang te brengen.

Een oproep tot Revolutie is een boekje in zakformaat dat beknopt en krachtig geschreven is. Het is een inspirerende en hoopvolle boodschap gericht op de ‘jeugd van tegenwoordig’.

De beste manier om de lezer een indruk van het boek te geven is door een selectie van citaten; hier niet per se gerangschikt naar de volgorde in het boek, maar naar onderwerp.

Jongeren kunnen iets bereiken

“Dierbare jonge vrienden … ik geloof in jullie. Ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat jullie generatie het vermogen heeft om de dagende eeuw te transformeren in een tijdperk van vrede en dialoog. Jullie hebben de middelen om onze gebroken mensheid te verzoenen met zichzelf en met de natuurlijke wereld… Jullie zijn de eerste generatie echte wereldburgers. “De problemen waarmee jullie thans geconfronteerd worden, zijn niet door jullie gecreëerd. Mijn generatie en die van jullie ouders … zijn de probleemgeneraties. Jullie moeten de generatie zijn die de oplossingen vindt! “Maak goed gebruik van collectieve intelligentie gebaseerd op samendelen. En wees boven alles de generatie die handelt. “Jullie hebben het vermogen om de mensheid naar een hernieuwde vorm van broederschap, rechtvaardigheid en solidariteit te leiden…”

Een einde aan oorlog

“Alles wat ik schrijf is bedoeld om uit te leggen hoe de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden die noodzakelijk zijn voor vrede, zowel in ieders innerlijk als in onze omgeving. “…de mensheid heeft haar vindingrijkheid al te vaak voor vernietiging aangewend, zelfs de krachtbron van de zon. Jullie zijn geboren in een wereld waarin kernwapenarsenalen de planeet tientallen keren kunnen vernietigen. “De 21ste eeuw zal de eeuw van vrede zijn of de mensheid zal ophouden te bestaan. “Oorlog is volkomen achterhaald… De tijd is nabij dat jullie generatie oorlog naar de vuilnishoop

van de geschiedenis zal hebben verwezen. “Alles wat verdeelt hoort tot het verleden. Al die krachten van afscheiding en uitsluiting zullen machteloos zijn om de kracht te weerstaan van het verlangen naar vrede dat jullie generatie belichaamt.”

Het ecosysteem

“De mensheid is geheel verantwoordelijk als veroorzaker van de problemen die voortkomen uit de opwarming van de aarde. “We moeten de manier waarop we op aarde leven herzien om het leven te beschermen. De opwarming van de aarde loopt uit de hand… De tijd dringt en daarom roep ik alle jonge millennials op om deze radicale revolutie te verhaasten. “Jullie zijn onderdeel van de natuur en mededogen vereist dat je er even goed voor zorgt als voor jezelf. “Alleen door wederzijdse ondersteuning en samenwerking zullen jullie in staat zijn om de rampen te bedwingen die door economische en sociale onrechtvaardigheid gevoed worden, evenals door hebzucht, egoïsme en andere negatieve gemoedstoestanden… “Jullie zijn verantwoordelijk voor het welzijn van miljarden mensen en allerlei levende soorten die het avontuur van het leven op aarde delen. Het is aan jullie om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en over de lucht, het water, oceanen, wouden, fauna en flora te waken. Het is van wezenlijk belang dat je je bewust bent van je potentieel voor liefde en mededogen, teneinde voor de aarde te zorgen. Leer haar lief te hebben door haar te delen in plaats van te streven haar te bezitten en daardoor te vernietigen.” … Een nieuwe wereld

“Een nieuwe dag breekt aan. Het is alsof een bladzijde op de horizon wordt omgeslagen naar de volgende … De enige weg voorwaarts is een Revolutie van Mededogen teweeg te brengen die de democratie nieuw leven zal inblazen door solidariteit te betuigen… Plaats mededogen in het hart van het sociale leven… “De toekomst van de wereld hangt niet uitsluitend af van politici, de directeuren van grote bedrijven of de Verenigde Naties [maar van] allen die zichzelf herkennen als onderdeel van een ‘wij’, de zeven miljard mensen op de wereld. “Wanneer de samenleving als geheel doordrongen is van een positieve visie op de mensheid zul je zien dat de hedendaagse machtsstrijd omgevormd wordt tot een zorgende economie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en gezamenlijke belangen. Een ethiek van betrokkenheid, gebaseerd op de universele waarden van welwillendheid, verdraagzaamheid, vrijgevigheid, vriendelijkheid, vergeving, geweldloosheid zal de huidige ethiek van haarkloverij en verboden vervangen. “Dit is de nieuwe wereld die je aan je kinderen en je kindskinderen zult achterlaten. Ze zullen opgroeien in een verenigde menselijke familie die zich ervan bewust is dat ze één lichaam is, één bewustzijn. Behoud je jeugdig enthousiasme en optimisme terwijl je voorwaarts gaat naar een eerlijker en gelukkiger toekomst.”

De Dalai Lama en Sophia Stril-Rever, A Call for Revolution: An appeal to the young people of the world, Rider, 2018, 88pp, ISBN 9781846045859

Paus Franciscus: doodstraf is “ontoelaatbaar”

Paus Franciscus, die zich al lang uitspreekt tegen de doodstraf, heeft officieel veranderingen goedgekeurd in de catechismus, het belangrijkste leerdocument van de rooms-katholieke kerk, dat nu stelt dat “de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanslag op de onschendbaarheid en de waardigheid van een persoon is”.

In een verklaring die in augustus 2018 gepubliceerd werd, kondigde het Vaticaan veranderingen aan in het deel van de catechismus dat over de doodstraf gaat, en dat nu luidt: “Toevlucht nemen tot de doodstraf van de kant van de legitieme autoriteit, en volgend op een eerlijk proces, werd lange tijd beschouwd als een geëigend antwoord op de ernst van zekere misdaden en een aanvaardbaar, zij het extreem, middel om de gemeenschap veilig te stellen. Tegenwoordig is er echter een toenemend bewustzijn dat de waardigheid van de persoon niet verloren is zelfs nadat zeer ernstige misdaden zijn begaan. Daarbij is een nieuw verstaan gerezen uit de betekenis van strafsancties die door de staat worden opgelegd. Tenslotte zijn er meer effectieve systemen van detentie ontwikkeld die de terechte bescherming van burgers verzekeren, maar, tegelijkertijd, de schuldige niet definitief de mogelijkheid tot verlossing ontnemen.”

Het document vervolgt met een citaat uit een toespraak van paus Franciscus tijdens het pauselijk concilie in 2017: “Als consequentie leert de kerk in het licht van het evangelie, dat ´de doodstraf ontoelaatbaar is omdat het een aanval is op de onschendbaarheid en waardigheid van de persoon’, en ze werkt met vastberadenheid aan de afschaffing ervan wereldwijd.”

Actualisering van de catechismus is zeer zeldzaam, dus deze verschuiving laat een betekenisvolle stap van de paus zien.

Een meerderheid van de landen van de wereld – waaronder bijna elk land in Europa en Latijns Amerika, regio’s met grote katholieke bevolkingen – hebben volgens Amnesty International de doodstraf al uitgebannen. De mensenrechtengroep zegt dat een meerderheid van de executies van de wereld in vijf landen plaatsvinden: China, Iran, Saoedi-Arabië, Irak en Pakistan. De Verenigde Staten stonden in 2017 op nummer 8 van de lijst…

(Bronnen: vox.com; religionnews.com; nytimes.com)

Het verhaal van Mohamad Al Jounde, winnaar van de Internationale Kindervredesprijs 2017 zoals verteld aan Shereen Abdel-Hadi Tayles

“Ik kom op voor mezelf en voor al deze kinderen. Ik zal vechten voor de rechten van deze kinderen. Ik zal proberen hun stem en hun hoop te zijn omdat ieder kind recht heeft op onderwijs, om zich te ontwikkelen, groot te kunnen dromen en van het leven te genieten.”

Mohamad Al Jounde is de winnaar van de Internationale Vredesprijs voor Kinderen in 2017. Hij werd in Syrië geboren, maar zijn familie moest vluchten toen hun wijk werd gebombardeerd tijdens de oorlog daar. Mohamad en het gezin kwamen uiteindelijk in Libanon terecht, waar ze hun uiterste best hebben gedaan om een gelukkiger plek te realiseren voor de vele kinderen die vastzitten in vluchtelingenkampen.

Mohamad werd geboren en groeide op in de Syrische stad Hama. Hij beschrijft het leven als normaal: zijn vader en moeder werkten allebei, ze hadden een huis, een auto en Mohamad bracht zijn tijd door op school en met zijn vrienden. “Ik ben in Syrië geboren. Ik had een heel goede jeugd, vol liefde, familie en geluk. Een zorgeloze jeugd zoals elk kind verdient. Het leven was goed,” aldus Mohamad. Maar zijn leven veranderde in het voorjaar van 2011 toen Syrische pro-democratie activisten, gemotiveerd door de politieke opstanden in Egypte en Tunesië, tegen het leiderschap van president Bashar Al-Assad protesteerden. Wat begon als vreedzame protesten barstte al snel uit in geweld en in juli 2011 begon het land af te glijden naar een burgeroorlog die leidde tot zowel regionale als internationale betrokkenheid. Tegen 2013 kwamen de gevechten steeds dichter bij de woonplaats van Mohamad. Hij herinnerde zich dat hij met zijn familie thuis was toen ze plotseling buiten bommen hoorden ontploffen. “Overal hoorden we mensen schreeuwen uit de gebouwen in de buurt en ik had het gevoel dat dit oorlog was,” zegt Mohamad. Mohamads moeder werd gearresteerd en tweemaal vastgehouden omdat zijn beide ouders actief waren in de revolutie tegen het regime. Op een dag ontving de moeder van Mohamad een brief waarin ze werd gewaarschuwd dat ze kon blijven en gedood worden of uit Syrië kon vluchten. Mohamad zei dat de familie wist dat de autoriteiten zijn moeder wilden doden, zodat ze alles moesten achterlaten en verdwijnen. Na een lange reis arriveerde het gezin in Libanon in de buurt van Beiroet. “Mijn familie en ik verlieten Syrië in 2013. We namen een privétaxi die de veilige vluchtwegen wist en onze reis was vrij eenvoudig, want de bewakers bij de controleposten en de overheid wilden dat wij het land zouden verlaten; zij waren immers degenen die ons dwongen om te vertrekken.” Maar Mohamads ouders konden in Libanon geen werk vinden en al snel hadden ze geen geld meer. Mohamads vader besloot om asiel aan te vragen in Zweden, maar daarvoor moest hij zijn familie achterlaten. Dit was een nieuwe uitdaging voor het gezin en voor Mohamad. “Ik verloor opnieuw iets kostbaars in mijn leven. Eerst mijn huis, mijn vrienden, mijn leven. En toen verloor ik mijn vader en mijn leven met hem, dus één voor één verdwenen de dingen.” Hoewel Mohamad in Libanon veilig was, kon hij de eerste twee jaar niet naar school. “Als vluchteling, vluchtelingkind in een ander land, is het moeilijk omdat je hele leven vanaf nul begint. Je hebt geen school, je hebt niets te doen. Je hebt geen huis. Het was een strijd en het leven was leeg.” Mohamad heeft zich echter nooit verslagen gevoeld en zijn situatie wakkerde zijn wil aan om te vechten voor een betere toekomst voor zichzelf en voor andere kinderen. Samen met zijn familie startte Mohamad een school voor Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp en wat begon in

een tent werd een echt schoolgebouw met officiële leraren en 200 kinderen. De kinderen kwamen ook uit de omliggende kampen om op deze school te leren. Hoewel Mohamad zelf niet naar school kon, werd hij geïnspireerd om andere kinderen te onderwijzen. “Omdat ik zelf helemaal niet naar school kon, wist ik hoe belangrijk school voor kinderen is en ontdekte ik dat een school de beste plek is voor mensen om vooruit te komen en hun dromen vorm te geven. Vijftig procent van de ontheemde kinderen tussen 6 en 14 jaar kan niet naar school. Het is krankzinnig. Dit moet veranderen en ik wil deze verandering doorvoeren. Elk kind heeft het recht om te leren en het recht om te worden opgeleid, dus dit is waar ik voor vecht.” Vanaf zijn twaalfde gaf Mohamad zelf rekenen en Engels aan de kinderen in de kampen. Hij geeft ook les in zijn grootste passie, fotografie. Hij moedigt kinderen aan om foto’s van hun dagelijks leven te maken. “Fotografie heeft me geholpen om mezelf op een bepaald moment uit te drukken en ik geloof nog steeds dat je hierdoor de wereld beter kunt zien en dat het de kinderen de schoonheid om hen heen laat zien. Weet je, er zijn veel vluchtelingenkinderen die te verlegen zijn om over dingen te praten, maar niet te verlegen zijn om een foto te maken. Ik geloof dat deze kinderen het verdienen om hun verhalen vanuit hun eigen perspectief te laten zien. Dan kan een foto honderd woorden vertellen. Een beeld van geluk is ook een beeld van een betere toekomst.” … Over wat hij tot nu toe heeft bereikt, zei Mohamad: “Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de kinderen met wie ik werk, zonder hun wil om vooruitgang te boeken en dit heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Zij zijn het die het allemaal hebben gedaan. Ik steunde ze gewoon en werd uiteindelijk hun stem, maar het is bovenal hún prestatie. Wat mij het meest gelukkig maakt, is om bij de kinderen te zijn, omdat ik voel alsof ik iets ontvang als ik bij ze ben, met ze speel, met ze plezier maak. Ik zorg voor hen en zij geven me kracht, een kracht om mijn eigen problemen te overwinnen en kracht om een verandering door te voeren.”