Een blauwdruk voor samendelen
door de Meester, via Benjamin Creme (5 november 2013)

Wanneer mensen stilstaan bij het beginsel van samendelen zien ze het bijna altijd in persoonlijke termen. Ze zien een situatie voor zich waarin van hen, persoonlijk, verwacht zal worden aanzienlijke sommen geld te geven aan mensen ver weg die ze niet kennen, noch willen kennen. Evenwel kan het beginsel van samendelen slechts als mondiaal proces georganiseerd worden.
Er zijn verscheidene manieren waarop dat, geheel of gedeeltelijk, kan worden bereikt. Wij, jullie Oudere Broeders, beschouwen het volgende als de meest praktische, eenvoudigste en eerlijkste methode van alle – een methode die, indien overgenomen, het grootste aantal mensen tevreden zou stellen. Elk land, stellen Wij voor, zou gevraagd worden om een inventaris op te maken van al zijn hulpbronnen en behoeften, wat het zelf produceert en wat het moet importeren. Vervolgens zou elk land verzocht worden om dat wat het meer heeft dan het zelf nodig heeft onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen, zodat een enorme internationale hulpbron wordt gevormd waaruit alle kunnen putten. Natuurlijk zouden de grote ontwikkelde landen een grotere hoeveelheid geven, maar allen zouden hun overschotten doneren. Dit programma spreekt Ons aan om zijn eenvoud en billijkheid; vanzelfsprekend zou het tijd kosten om het uit te voeren, maar Wij voorzien een tijd waarin het verwezenlijkt kan worden.

Er zijn veel geschoolde organisatoren en beheerders voor wie dit werk een welkom veld van dienst aan de wereld zou verschaffen. Alles zou onder de hoge bescherming van een Meester of ten minste een derdegraads ingewijde plaatsvinden, om het vertrouwen van allen te waarborgen. Zo zou in één keer de vloek van armoede en gebrek beëindigd zijn. Het hart en het leven van ontelbare miljoenen zouden zich verheffen in vreugde en degenen die voor de eerste keer delen, zouden een diepgaand en vervullend geluk vinden waar ze wellicht bevreesd voor waren.
Alleen op deze wijze zou het vertrouwen ontstaan dat cruciaal is voor het beëindigen van oorlog en terrorisme. Zonder zulk vertrouwen zal er nooit vrede zijn. Zonder vrede zou de toekomst voor de mensheid er beslist somber uitzien. Daarom is enige vorm van samendelen van wezenlijk belang willen we overleven. Wanneer de meerderheid van de mensen zich hiervan bewust is, kunnen de grootste problemen van de wereld opgelost worden.
Het beginsel van samendelen begint het denken van veel groepen over de hele wereld binnen te dringen. Stukje bij beetje bewegen de mensen zich langzaam naar deze bevinding. Maitreya herinnert allen die Hem horen eraan dat alleen samendelen de oplossing voor onze moeilijkheden biedt. Aldus, naarmate de weken en maanden verstrijken, zullen we zien dat de mens, terwijl hij met zijn problemen worstelt, er steeds vaker achter komt dat samendelen de sleutel tot zijn toekomst is.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 10 oktober 2013 waren er al 26 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Maitreya heeft weer drie interviews gegeven, voor een totaal van 29 interviews in Rusland.

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. Denkt u dat kinderen onder de 14 op Verklaringsdag, zo niet Maitreya’s energieën en Zijn Boodschap, maar dan toch de algehele euforie zullen ervaren? Wat zullen kinderen die dag ervaren?
A. Ik twijfel er niet aan dat kinderen die nog net geen 14 zijn de opwinding en het gevoel van een grote gebeurtenis zullen ervaren. Intelligente kinderen zullen willen weten wat er aan de hand is en het hun ouders vragen, maar ze zullen niet het telepatische contact met Maitreya ontvangen.

V. Welke dieren zijn telepathisch het gevoeligst voor mensen?
A. De dieren die met mensen werken: honden, katten, paarden, koeien, getrainde olifanten en kamelen.

V. 1) Zijn er veel mensen in de wereld die geboren worden met het vermogen om met dieren te communiceren? 2) Is het de speciale taak van die mensen om op te treden als kanaal tussen het mensen- en het dierenrijk?
A. 1) Ja. 2) Niet in het algemeen, maar in enkele gevallen wel.

V. 1) Zijn er leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die zich ervan bewust zijn dat ze deel uitmaken van een ‘bijzondere’ groep? 2) Zijn alle leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren betrekkelijk gevorderd, zeg maar tweedegraads ingewijde en hoger?
A. 1) Ja. 2) Nee, allerminst. Sommigen zijn inderdaad redelijk gevorderd en werken direct met de Meesters. De meerderheid heeft nooit van de Meesters gehoord en werkt onder de omlaag gefilterde inspiratie van de Meesters.

V. Wat is de dringendste verandering in de kijk op en denkbeelden over onderwijs in de wereld?
A. Alles. Het hele doel en de methode van onderwijs moet een volledige transformatie ondergaan en dat zal ook gebeuren. Het zogeheten onderwijs van vandaag is erop gericht om mensen voor te bereiden op banen (ongeacht of die banen bestaan). Het toekomstige, ware onderwijs zal hen niet slechts voorbereiden op banen, maar op het leven. Hiermee bedoel ik de verbreding van de strekking van onderwijs om jonge mensen voor te bereiden op zielegewaarwording en –bewustzijn en de realiteit van de spirituele werking van de Kosmos. In de toekomst zullen kinderen de Meesters in de wereld van alledag aantreffen en de reikwijdte van het ware onderwijs zal geleidelijk duidelijk worden.

V. Zoveel jonge mensen lijken ontevreden, afgehaakt of wanhopig. Wat kan er gedaan worden om deze droevige situatie te veranderen?
A. Veel kinderen lijden tegenwoordig aan spirituele verhongering en hierdoor lijden ze aan bovengenoemde houdingen en wanhoop. De nieuwe tijd zal niet alleen samendelen en rechtvaardigheid, juiste menselijke verhoudingen en vrede brengen, maar tevens geestelijke gewaarwording en doel die momenteel vrijwel volledig ontbreken.

V. Waarom lijkt de kunst van tegenwoordig (sinds het eind van de 20ste eeuw), heel algemeen gesproken, zo gespeend van werkelijk creatief genie? Het is alsof de dagen van de grote meesters van de kunst, literatuur en muziek voorbij zijn.
A. Dit is niet een periode waarin de kunsten bloeien, maar er zijn veel goede kunstenaars die niet lang geleden overleden zijn (Picasso, Matisse, Kandinsky), maar zij waren niet zulke grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Rembrandt en Titiaan. Zij waren alle derdegraads ingewijden. Picasso en Matisse, beide zeer goede kunstenaars, waren 2,4. Dat toont het verschil aan. In de toekomst, met de combinatie van de inkomende 4de en 7de straal zal er een geweldige opbloei van de kunsten plaatsvinden, met name, zoals voorspeld door de Meester Djwhal Khul via Alice Bailey, in de kunst van het leven.

V. Op blz.174 van De bundeling van de Krachten van Licht wordt ons verteld dat we in groepen incarneren, in steeds wisselende verhouding tot elkaar. Op de bladzijde ervoor staat dat bij misschien maar één op elke miljoen huwelijken de partners op alle vijf niveaus van bestaan (ziel, persoonlijkheid, mentaal, emotioneel en fysiek) bij elkaar passen.

Ik vraag me af hoe ik deze twee uitspraken met elkaar in overeenstemming kan brengen, want ik maak hieruit op dat we onze huwelijkspartners in elk leven uit dezelfde in aantallen beperkte karmische groep kiezen, maar er toch bijna nooit in slagen een geestelijk huwelijk aan te gaan.
Mijn vraag is: waar vinden we de ware spirituele partner?
A. Door aan jezelf te werken en door ontwikkelde spiritualiteit. Met de Meesters die vanaf nu in de wereld zijn zal de koppeling van partners op veel intelligenter wijze plaatsvinden.

V. In sommige brieven van lezers verschijnt de Meester Jezus soms met een discipel. Kunt u iets meer zeggen over deze discipelen? 1) Reizen zij net als Maitreya en de Meesters door tijd en ruimte? 2) Of leven ze net als u en ik in een fysiek lichaam? 3) Zijn zij ook bij het Wederverschijningswerk betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. 3) In zekere mate, ja.

V. Uit wie bestaat de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid? En hoeveel Meesters zijn er?
A. De Hiërarchie bestaat uit de drie Grote Heren: de Christus of Bodhisattva, de Manu en de Heer van Beschaving en er zijn 60 Meesters van de 5de of 6de inwijding. Een diagram van de verhoudingen staat in Alice A. Bailey, Mensen en Zonne-inwijding (Mirananda).

V. Onlangs is een schilderij, De Opgestane Christus, ontdekt waarvan men denkt dat het van Titiaan is. Is het toeval dat dit nu aan het licht komt?
 A. Ja, het is toeval.

V. U en uw Meester hebben vaak gezegd dat miljoenen, zo niet miljarden mensen verandering willen – vrijheid, rechtvaardigheid en broederschap. Hoe kan een plotselinge verschijning (zonder uitnodiging) van Maitreya en de Meesters, nu juist de pleitbezorgers van deze beginselen, een schending van onze vrije wil zijn, wanneer zoveel mensen juist verlangen naar de dingen die de Meesters bepleiten? Kunt u dit in perspectief plaatsen?
A. Miljoenen mensen verlangen naar de verschijning van een leraar of verlosser onder deze of gene naam, maar alles vindt plaats volgens de wet, bovenal de wet die de vrije wil van de mens bestuurt. Er moeten genoeg mensen zijn die deze veranderingen zelf willen en dat verlangen concreet maken, in de praktijk van alledag tot uitdrukking brengen. Daarom duurt dit proces om de verandering van de oude naar de nieuwe werkwijzen ten uitvoer te brengen zo lang. We staan niet allemaal op hetzelfde niveau. We geloven niet allemaal in dezelfde dingen, niet iedereen wil hetzelfde voor de mensheid. Sommige mensen hebben een besef van de eenheid van de mensheid die andere niet hebben. Dus alles vergt tijd en energie (de nieuwe energieën van Waterman) om ons tot het punt van verandering te brengen. Dit vindt nu plaats en de mensheid ontwaakt tot deze belofte.

Voorboden van een buitengewone tijd


Deze foto, ingezonden door M.M. uit St-Mitre les Remparts (Frankrijk), werd op 31 december 2012 van zijn gezin genomen in Guzet Neige in de Pyrene eën (Frankrijk) en toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

 

 

 

 

 


Een foto van E., gemaakt in de zomer van 2013 in het Krystall Park, Byron Bay (Australië) en ingezonden door zijn grootmoeder B.v.W. uit München (Duitsland).

(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een lichtzegening van de Meester Jezus is.)

 

 

 

 

 

 

 

Deva vastgelegd door NASA camera

NASA — Opname van NASA’s Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 4 september 2013. (Bron: NASA)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorme Aarde-deva is die de zon vanaf de Aarde nadert.)

 NASA — Opname van NASA’s Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 28 september 2013. (Bron: NASA) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Aarde-deva is.)

 Californië, VS — Op 28 en 29 oktober 2013 werd boven Bakersfield, Californië, ’s avonds een helder licht waargenomen dat van kleur veranderde. Het plaatselijke tv-nieuws berichtte: “17 News ontving talrijke telefoontjes van kijkers over een mysterieus helder licht dat op twee opeenvolgende avonden aan de hemel boven Bakersfield scheen… Het was te helder om een ster te zijn, te stil om een vliegtuig te zijn. Amateur-astronoom Daron Nunn, die de ufo door een telescoop bekeek, zei dat het voorwerp zich “deelde” en “van vorm veranderde”. (Bron: YouTube: Isaac Wilee)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

Florida, VS — Op 16 en 17 oktober 2013 werd door Gregg Prescott boven Sarasota, Florida, een pulserend voorwerp gezien dat van kleur veranderde. Het werd op 3 november 2013 van 19.40 tot rond 20.40 uur ook vanaf Siesta Key, Florida, gefilmd. “Telkens wanneer ik het daarom vroeg, werd het groter,” schrijft hij en voegde eraan toe: “De positie van deze ufo is aanmerkelijk naar het noorden verplaatst, waardoor iedereen de gelegenheid heeft om hem gedurende langere tijd te zien. Het is alsof de ruimtemensen iedereen de kans willen geven te zien dat we niet alleen zijn in het heelal.” Eén ooggetuige zei: “Dit voorwerp is soms zo helder dat het door de wolken heen tech zien is.” De waarnemingen begonnen rond 9 oktober; er waren veel meldingen van overal uit de VS, evenals uit Brazilië, Japan en Nieuw-Zeeland. (Bron: in5d.com; YouTube: in5d)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

Michigan en Ohio, VS — Een video die op 27 oktober 2013 nabij Port Huron (Michigan) werd genomen, laat een stralend witte ufo zien die aan de onderkant een bundel van bewegende groene deeltjes uitzendt. Vervolgens roteert de ufo boven een geparkeerde auto en richt de groene straal op de wagen, alvorens op te stijgen en te verdwijnen.
Een ooggetuige in Cleveland (Ohio) maakte op 1 november een video-opname van een gelijksoortige ufo die eveneens een groene stralenbundel uitzond. (Bron: YouTube: research4truth12, Hotbrunette25)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimteschepen van Mars waren.)

Geachte redactie,
In september 2013 hielden we in Fukushima de eerste videovertoning sinds de kernramp. Op weg naar huis reed ik op een lokale weg toen ik rechts van mij een sterk helder licht opmerkte. Het was heel dichtbij en met een vreemd uitziend wit-goudkleurig licht. Eerst waren er twee grote lichten, toen verdeelden die zich in tweeën en drieën. Het leek op groot vuurwerk dat uit elkaar barstte. Ik stopte de auto en nam foto’s. Twee afzonderlijke lichten knipperden alsof ze signalen aan elkaar gaven.
M.M., Miyagi-ken (Japan)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp een groot ruimteschip van Mars was; de lichten die op vuurwerk leken waren kleinere schepen die eruit kwamen.)

Geneeskrachtige bron in Liverpool
In St. James Gardens, Liverpool, bevindt zich een bron met ijzerhoudend water die voor het eerst in 1775 werd ontdekt in wat toen een steengroeve was. Sinds de ontdekking zijn er verhalen geweest met betrekking tot de werkza.amheid van het water.
Onlangs kwam een vriend ’s morgens heel vroeg thuis en merkte dat de waterleiding afgesloten was. Hij snakte naar een kop thee of zo en herinnerde zich de fles water van de bron, die iemand hem had gegeven. Hij maakte een kopje thee en ging naar bed. De volgende ochtend stond hij op en voelde een krampscheut in zijn rug. Hij draaide zijn ruggegraat van links naar rechts en hoorde een harde knap, en vanaf dat moment kan hij zich gemakkelijker bewegen (hij heeft lang rugproblemen gehad) en zijn armen boven zijn hoofd heffen, wat hij al jaren niet meer kon. Zijn hele houding is veranderd en hij zegt dat hij zich weer als een kind voelt. Hij is ervan overtuigd dat het het water van de bron was dat zijn genezing in gang zette.
Het water lijkt dikker dan kraanwater en je kunt er niet veel van drinken omdat je al een vol gevoel hebt wanneer je nog maar een kopje gedronken hebt. Op een koude dag is het water warmer dan de temperatuur van de lucht. Mensen melden dat hun huisdieren hersteld zijn van ziekten die de dierenarts niet kon genezen, nadat ze regelmatig iets van het water te drinken hadden gekregen. Iemand vertelde dat zijn hond depressief en droevig was en aan een akelige huidziekte leed. Na twee dagen van het water gedronken te hebben, was de hond speels en goed op weg naar herstel. Het water is echt een tonicum voor ieder die het drinkt en je kunt er de beste thee ter wereld van maken. Kunt u zeggen wat de bron van het water is?
R.P., Wallasey (Merseyside, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya deze bron in oktober 1995 opnieuw heeft geënergetiseerd. Share International berichtte dat Maitreya op 15 oktober 1995 op wonderbaarlijke wijze aan 600 christenen in Liverpool verscheen waar Hij een “verrassend open” reactie ontving. Zie de lijst van Maitreya’s verschijningen van 1988 tot 2002 aan orthodoxe religieuze groepen in Maitreya’s Missie, dl. III: Bij zijn verschijning heeft Maitreya het water “opgeladen met kosmische energie, waardoor dit water buitengewone geneeskrachtige eigenschappen bezit”.

 Goed geprobeerd
Medio 2012 zag ik toevallig een aankondiging van een gerenommeerd forum over “Samendelen” in de Sorbonne, Parijs. Het programma was erg ambitieus met veel bekende mensen uit allerlei richtingen. Ik besloot naar de opening te gaan en arriveerde juist voor het begon. Ik vond helemaal achterin een plaatsje, want er waren honderden mensen. Ik had een Share International in mijn hand. De spreker vroeg de aanwezigen om hun mening te geven over wat ‘Samendelen’ voor hen betekende. Er waren veel interessante gezichtspunten, maar niemand legde de nadruk op de noodzaak tot samendelen op de manier waarop Mai.treya ernaar verwijst, betreffende broederschap, rechtvaardigheid, vrede en een einde aan honger als prioriteit. Dus probeerde ik mijn hand omhoog te steken en de aandacht te trekken van de gespreksleider die de microfoon uitgaf. Jammer genoeg, door mijn gebrek aan ervaring met dergelijke samenkomsten, was ik te ver van hen vandaan en was teleurgesteld in mijzelf toen de spreker de opmerkingen van de aanwezigen afsloot.

Verbazingwekkend genoeg sloegen rechts van mij twee heel elegante en aristocratische bejaarde dames mijn wanhopige poging om de microfoon te krijgen gade en ik vond hen bijzonder hartelijk en ondersteunend. Ze vertelden me heel aardig dat ze ieder jaar komen en adviseerden me vriendelijk dat ik veel krachtiger met mijn hand had moeten zwaaien en dat langer volhouden om de aandacht van de spreker te trekken.
Kunt u zeggen wie deze twee elegante bejaarde dames waren?
P.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “elegante bejaarde dames” Maitreya en de Meester Jezus waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Maitreya’s ‘ster’
1) Op 15 augustus 2013 omstreeks 23.15 uur zag ik bij Dieppe een heldere oranje ster in de lucht. De ster leek erg laag te staan. Aanvankelijk leek hij zich niet te bewegen, maar na een paar minuten begon hij zich langzaam naar links te verplaatsen en verdween achter de bomen. Hij was prachtig en ik was erg opgewonden. Ik weet bijna zeker dat het een UFO was. Kunt u alstublieft vertellen wat dit voorwerp was? Als het een ufo was, waar kwam hij vandaan?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere oranje licht Maitreya’s ‘ster’ was.

Gebarentaal
2) Op 12 juli 2013 overkwam me iets heel bijzonders. Ik zat in de trein van Parijs naar Caen. Ik dacht aan mijn stiefvader die een hartaanval had gehad en maakte me erg zorgen over hem. Ik herinnerde me een ster die ik op 30 juni had gezien waarvan ik dacht dat het een ufo was. Op dat moment zag ik het woord “HOOP” op een muur geschreven staan waar de trein voorbij reed. Even daarna vloog er een vogel dicht bij me die de trein volgde. En toen, een paar seconden later, zag ik het woord “OVNI” (dat ufo betekent) op een andere muur geschreven staan. Ik voelde me heel gelukkig. Deze .tekens hielpen me erg en doen dat nog steeds. Ik dacht dat het tekens van Maitreya of de Meester Jezus waren. Klopt dat?
M.G., Cachan (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de woorden die vanuit de trein gezien werden aanwijzingen van Maitreya waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Verteert vandaag niet…
1) In de herfst van 2013 stonden groepsleden met een kraam op een Festival voor het Leven in Londen. Het was echt druk en mensen toonden zich ongewoon open voor het denkbeeld van Maitreya’s Verschijning. Het was ongeveer halverwege, er stonden verscheidene geďnteresseerde mensen bij de kraam en achter hen was iemand op het punt om weg te gaan. Ik begon een gesprek met hem en hij keerde zich onmiddellijk om en luisterde aandachtig. Hij was lang, tenger, West-Indisch, droeg kleurrijke kleding en had een heel vriendelijk gezicht. Hij had donkere rastavl.echten die elegant boven op zijn hoofd waren gedrapeerd. Toen vertelde hij dat hij een kraker was en in een gemeenschap in Manor House, Londen, woonde. Ze leefden van afvalproducten die andere mensen en zaken in de buurt weggooiden, onder andere voedsel dat zogenaamd over de houdbaarheidsdatum heen was, maar nog helemaal goed om te eten. We praatten over de enorme hoeveelheid plastic afval en hij zei: “We verspillen niets, nog geen vodje. Wat we zelf niet kunnen gebruiken of klaar maken voor hergebruik, daarvan ontwerpen we weer iets wat mensen kunnen gebruiken en geven het allemaal weg. Natuurlijk hebben we juridisch gezien een probleem.” Ik denk dat hij verwees naar de wet die de Britse regering onlangs heeft aangenomen op grond waarvan de meeste vormen van kraken een strafbaar feit zijn. Hij zei dat hij Pacco heette, lachtte en nam mijn hand even in zijn beide handen en met een hoofdknik draaide hij zich om.
Kun.t u zeggen of hij een Meester was?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

 Meevallertje
2) Na de Paaszegening in 2012 reed ik naar huis. Er was die dag vee.l verkeer in Londen en ik moest bij een verkeerslicht stoppen. Een jonge Latijns-Amerikaanse man met een baseballpet achterstevoren op zijn hoofd kwam naar de auto toe en vroeg of ik wilde dat mijn voorruit werd schoongemaakt. “Ja, alstublieft,” antwoordde ik. Ik wist dat de lichten al gauw op groen zouden springen en vroeg me af of hij, terwijl hij nog aan het schoonmaken was, het verkeer zou ophouden. Hij was heel snel klaar en was weer terug bij mijn raampje. Ik vroeg hem hoeveel het kostte en hij antwoordde: “Wat u maar kunt missen.” Ik gaf hem wat geld en hij zei lachend “dank u wel” en er was nog wat tijd voor de lichten groen werden. Terwijl ik wegreed had ik duidelijk de indruk dat er een waas voor mijn ogen weggenomen was. Ik kon een poosje buitengewoon helder zien. Was dit de Meester Jezus?

S..P., Forest Row (Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

De boodschapper
Op woensdag 2 oktober 2013 had ik dienst in het Informatiecentrum [van Share Nederland in Amsterdam] toen een man van middelbare leeftijd binnenkwam en om informatie vroeg.
We begonnen te praten en hij zei dat iedereen in de groep gelijk is. We zijn op de goede weg en hij herhaalde verschillende malen dat de fundering van de groep stevig was maar dat we. verder moesten bouwen. We moeten liefde voor elkaar voelen en naar de positieve eigenschappen van elkaar kijken. Hij adviseerde ons om elkaar meer te ontmoeten om bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten te bespreken en afspraken over het werk te maken. Hij vertelde ook dat de Meesters van Wijsheid altijd aanwezig zullen zijn om ons te helpen. We hoeven maar om hulp te vragen en Zij zullen naar ons toe komen.
Op basis van wat hij zei lijkt het alsof we een nieuwe fase in het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid zijn binnengegaan. Alsof Zij zich nu openlijk met ons werk bezighouden.
Hij vertelde meerdere malen dat het Koninkrijk Gods in ons allen is; dat wij ons daar meer op moesten richten want het Koninkrijk Gods is Liefde. Hierbij wees hij telkens op zijn hartcentrum. Hij zei ook dat God van ons allen hield.
Hij zei dat we geen volgelingen moeten zijn, maar trouw moeten blijven aan onszelf. Als voorbeeld vertelde hij het verhaal van Jezus, die bij aankomst met Zijn volgelingen bij de rivier de Jordaan door Johannes de Doper in de rivier gedoopt werd. Zijn volgelingen zeiden na afloop van de ceremonie dat Jezus beloofd had dat zij Elia zouden zien maar dat zij hem niet gezien hadden. De bezoeker vertelde dat Elia wel degelijk aanwezig was geweest, maar dat de volgelingen van Jezus hem niet herkend hadden. [Noot van de redactie: Johannes de Doper was Elia in een eerdere incarnatie.]
Verwijzend naar de boeken van Benjamin Creme zei hij: “Wanneer we .De Kunst van het Leven en De Wetten van het Leven kennen en toepassen dan ….”, en hij maakte een wijds gebaar met zijn handen alsof hij wilde zeggen dat we dan snel vorderingen zouden maken.
Hij herhaalde dat we ons altijd op het Koninkrijk Gods moesten richten, want met liefde kan je alles bereiken. Wanneer je een probleem hebt met iemand die negatief is, dan moet je deze persoon met liefde benaderen want dan zal de persoon zich ongemakkelijk gaan voelen en uiteindelijk veranderen.
Was de bezoeker de Meester Jezus?
E.B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bezoeker een woordvoerder van de Meester Jezus was.

Een kenner
Tijdens onze jaarlijkse lezing op 5 oktober 2013 in de kerk De Duif in Amsterdam ontmoette ik een jong Chinees stel. Nadat ze verschillende kaarten met een foto van de ‘Hand’ van Maitreya gekocht hadden, vroeg de man hoe ik van Maitreya en de Meesters van Wijs.heid gehoord had. Ik vertelde hem dat ik in 1981 in de RAI in Amsterdam mijn eerste lezing van Benjamin Creme had bijgewoond. Zijn volgende vraag was of ik Maitreya weleens ontmoet had? Ik antwoordde dat ik tot nu toe alleen de Meester Jezus had ontmoet en ook dat ik niet zou weten hoe ik er zeker van kon zijn dat degeen die ik ontmoette Maitreya zou zijn. Hij kwam met allerlei mogelijkheden: “Zo’n ontmoeting zou in het diepst van je wezen voelbaar zijn.”
Toen daagde het me dat hij wellicht Maitreya was en vertraagde ik enigszins het tempo van waar ik mee bezig was, want tijdens ons gesprek gaf een vriend me ten afscheid een hand omdat hij met zijn ouders het gebouw verliet, iemand anders gaf me geld voor een kaart. Ik had het nog.al druk. Hij zei ook dat ik zoveel tijd en moeite in het werk steek. Ik antwoordde hem dat ik dit werk gewoon heel graag doe. Toen dacht ik, hoe kan hij weten dat ik me erg inspan voor dit werk. Toen hij dat zei voelde ik dezelfde heerlijke warmte als tijdens Maitreya’s zegening.
Hij zei ook dat wanneer iemand Maitreya ontmoet, zijn leven een volkomen andere richting kan inslaan. Ik zei tegen hem dat ik dat heel graag zou willen. Wie waren deze mooie mensen?
A.A., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was en de vrouw een discipel van de Meester Jezus.

BENJAMIN CREME: DE GROTE AANTOCHT
De wereld staat gereed voor meer licht

boekbespreking door Carmen Font

Het feit dat Maitreya en de Meesters terugkeren in de wereld van alledag is schitterend nieuws. Of het nu voor sommigen een welkome verrassing is of gezien wordt als het logische gevolg van de toestand van de mensheid in deze tijd, het is een eenvoudige waarheid die door iedereen kan worden aangenomen, ongeacht achtergrond of leeftijd. De eenvoud van deze gebeurtenis wil echter niet zeggen dat het proces van het naar buiten treden gemakkelijk is. Soms vragen mensen uit het publiek, waar dan ook ter wereld, in hun hunkering naar positieve verandering waarom Maitreya en de Meesters “zo lang doen” over hun publieke verschijning. Hoewel Benjamin Creme in zijn lezingen en in het maandblad Share International het geleidelijke proces van de Wederverschijning uitlegt zoals het al plaatsvindt – de reeks televisieverschijningen met Maitreya sinds 2010 valt in deze zin het meest op – zijn mensen ongeduldig over de datum van Verklaringsdag. “Waar wachten Maitreya en de Meesters op? De wereld is een puinhoop, we hebben ze nodig!”
Dit gevoel van urgentie kan ons, mits goed gestuurd, motiveren om actief deel te nemen aan de bekendmaking van Maitreya’s wederverschijning. Tegelijkertijd wijst een dergelijke opmerking op een gebrek aan begrip van de complexiteit van deze gebeurtenis. Hoe kan iets dat zo acuut en gemakkelijk te begrijpen is tegelijkertijd zo ingewikkeld zijn? De Meesters zijn alwetend en alomtegenwoordig; Zij weten dat we in nood zijn, Ze zijn zich bewust van ons lijden en weten hoe frustrerend het is om niet in staat te zijn veranderingen door te voeren in de facetten van het leven die om verandering vragen. Daarom vragen mensen zich af: “Hoeveel langer kunnen wij deze situatie aan?”
Een uitvoerig antwoord op deze en veel andere vragen over de voortgang van Maitreya’s verschijning is te vinden in Benjamin Creme’s De Grote Aantocht. Dit is het laatste deel in een reeks van vier boeken die aan een volledige beschrijving van Maitreya’s missie zijn gewijd, en ook dit deel bevat een schat aan informatie. Het bestaat uit drie delen, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, ‘De Grote Aantocht’ en ‘De Komst van een Nieuw Licht’. Het bevat geredigeerde lezingen van Benjamin Creme en een uitgebreide selectie uit vragen en antwoorden bij deze lezingen. De structuur volgt een logisch patroon: het beschrijft de achtergrond van de Meesters en de reden voor hun openbare verschijning in de wereld, vervolgens krijgen we in deel twee, ‘De Grote Aantocht’, meer bijzonderheden over Verklaringsdag en ten slotte leren we in het.h derde deel van deze harmonieuze symfonie van gebeurtenissen wat er zal gebeuren na de dag waarop de gehele wereld Maitreya en de Meesters zal zien en herkennen voor wat Zij zijn: vastberaden voorvechters van de mensheid.

Hogere Evolutie
Verklaringsdag is werkelijk een hoogtepunt voor ons, maar dit geldt ook voor de Meesters. Benjamin Creme beschrijft dat de Meesters moeten “terugkeren om op het fysieke gebied te werken, maar nu in groepsverband, als herhaling van Hun eigen levensuitdrukking in voorbereiding op de Weg van de Hogere Evolutie” (blz.ix-x). Hoe onoverwinnelijk en almachtig de Meesters in onze ogen ook zijn, als energetisch centrum op deze planeet is de Hiërarchie zelf ook onderdeel van een evolutieproces. Deze Paden van Hogere Evolutie gaan ons begripsvermogen te boven, maar wanneer we rekening houden met dit feit, helpt het ons inzien dat de Meesters de wetten die het pad van evolutie beheersen, niet zomaar kunnen manipuleren. Zij handelen in reactie op de menselijke nood en onze aanroep voor hulp. Hun eerbiediging van de Wet van Oorzaak en Gevolg en hun volledige acceptatie van onze vrije wil komen niet voort uit wreedheid, maar uit liefde, vertrouwen en respect jegens de mensheid. Gevoelens van wantrouwen of ontmoediging over de tijd die Maitreya ogenschijnlijk neemt tot Verklaringsdag duiden op een zeker misverstand over de relatie tussen Hun missie en onze eigen taak. In plaats van onszelf te zien als bouwers aan de transformatie van de wereld zoals wij die tot nu toe kennen, beklagen velen zich over niet ingeloste beloftes van de Meesters of over een wereld die reddeloos verloren is. Onze acties en beslissingen zijn verweven met de acties en reacties van de Meesters. Wanneer wij het pad van dienstbaarheid bewandelen, kunnen Zij dichter bij ons komen. Wanneer wij ons in de richting van samendelen bewegen, zullen Zij ons prachtige mogelijkheden bieden. De Hiërarchie heeft besloten om nu in de wereld terug te keren, omdat we gereed zijn voor deze gebeurtenis. We kunnen ons tegelijkertijd trots en beschaamd voelen: trots dat we Hun hulp hebben verdiend, beschaamd over de betreurenswaardige staat van onze wereld. Dit subtiele omgaan met de paren van tegenstelling binnen de Wet vereist veel meer dan een zorgvuldige benadering. Het is een grote toenadering, oftewel een Grote Aantocht.

Voorbereidingen voor Maitreya
Het maakt weinig uit of we denken alle details van Maitreya’s Verschijning te kennen zoals Benjamin Creme ze in zijn verschillende boeken en lezingen beschrijft. Uit het eerste deel van De Grote Aantocht, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, krijgen we nieuw inzicht in de taak die de Hiërarchie moet volbrengen voordat Zij openlijk tot ons kan spreken. Dit deel bevat niet alleen een uitgebreid verslag van wat er op Verklaringsdag zal gebeuren (blz.40-45), maar ook van het voorbereidende werk voor deze gebeurtenis: ontmoetingen met Maitreya en de Meesters, onder andere Zijn verschijningen aan religieuze groepen (blz.52-61) en de juiste opstelling van discipelen en het algemene publiek om Maitreya’s verschijning te bespoedigen (blz.64). Tegelijkertijd is deze gebeurtenis de manier waarop de mensheid zich ontdoet van het onrecht dat uit ons huidige economische systeem en de commercialisering voortvloeit. Benjamin Creme .analyseert het effect van de marktwerking op het dagelijkse bestuur van wereldaangelegenheden en benadrukt de wijze waarop deze energieën van vernietiging verslagen zullen worden, vanuit zowel esoterisch als exoterisch perspectief: “Wanneer de marktwerking wordt gezien als de destructieve kracht die ze is – omdat ze de enkelen bevoorrecht ten koste van de velen – en wanneer commercialisering wordt herkend als het destructieve middel waardoor de vernietigende kracht van de marktwerking zijn uitwerking vindt, dan zal deze oplossen. Dan wordt ze gereorganiseerd” (blz.79). Creme voegt hier aan toe dat de wet die actie en reactie regeert – en dit is dezelfde wet die ook ten grondslag ligt aan het werk van de Geest van Vrede of Evenwicht (de Kosmische Avatar Die Maitreya overschaduwt) – “uit die destructiviteit het tegendeel [zal] scheppen en in evenredige mate. Dat is wat er nu gebeurt” (blz.79). Samendelen is van cruciaal belang in deze benadering van de Meesters naar ons en onze benadering naar Hen. De laatste paragrafen van deel een van De Grote Aantocht zijn gewijd aan de nuances van samendelen (blz.87): wat het is en hoe het van toepassing is op het oplossen van politieke, maatschappelijke en milieuproblematiek.
Deel twee van het boek biedt een lange toelichting van Benjamin Creme over de volledige terugkeer en de veruiterlijking van de Hiërarchie. Hier kan de lezer zien hoe complex deze mijlpaal is, want ze is zowel onvermijdelijk als flexibel van aard. Zo krijgt de volgende zin “Al meer dan 500 jaar weten de Meesters dat Hun terugkeer vroeg of laat moest plaatsvinden” (blz..126), een diepere betekenis wanneer wij bijvoorbeeld de verhandelingen over de zeven paden van Hogere Evolutie (blz.126-132) of “Hoe de Meesters werken” lezen. Hier worden wij herinnerd aan de bescheidenheid van de Meesters, wat een goddelijke hoedanigheid is met als voornaamste uitdrukking een gebrek aan zelf of ego. “Nederigheid is wat er overblijft wanneer er geen trots en eigenliefde meer zijn. Het is een natuurlijk gegeven staat, niet iets wat je aanleert. Arrogantie, hoogmoed en begoochelingen van allerlei aard leer je aan, maar nederigheid niet. Je kunt een nederige houding aanleren, maar dat is iets heel anders” (blz.153). Wanneer Maitreya eenmaal openlijk onder ons verkeert, zullen wij versteld staan over Zijn bescheidenheid en Zijn omgang met ons als gelijken.
Deze sectie biedt meer informatie over de “historische Jezus” en .zijn verhouding tot Maitreya door de eeuwen heen, evenals verdere details over de Meester die Maria, de Moeder van Jezus, was. “De werkelijke veruiterlijking is niet dat de Meesters eenvoudig in de openbaarheid treden en gezellig en vriendelijk naar de menigte komen wuiven. Het gaat om de veruiterlijking van de innerlijke ashrams op het uiterlijke, stoffelijke gebied” (blz.174). De taak van voorbereiding op de Wederverschijning van de Christus en de Meesters in de wereld is (bijna) voltooid.

Licht en de Ziel
Wat vereist is, schrijft Benjamin Creme, “is een interpretatie van het werk van de Meesters, een uitleg van de redenen voor Hun terugkeer en voor de specifieke verhouding die Zij al of niet met de mensheid aangaan” (blz.187). De voortdurende taak van het ‘verlichten’ van het huidige en toekomstige publiek zal een belangrijk onderdeel van de opkomst van een Nieuw Licht zijn, het onderwerp van het derde deel van De Grote Aantocht. Benjamin Creme geeft een uitgebreide en specifieke toelichting op het artikel van zijn Meester, ‘Er zij Licht’. Dit omvat zowel de wetenschappelijke aard van licht als de esoterische betekenis. Ziele-instroom is in feite de mate van Goddelijk Licht dat de ziel vanuit de Geestelijke Triade inbrengt, dat wil zeggen, vanuit “het Zelf, het Geestelijk Wezen dat door de ziel weerspiegeld wordt, en vanuit de ziel in de persoonlijkheid” (blz.196). We voegen meer licht toe aan onze persoonlijkheid wanneer we beginnen te dienen en dit is niet alleen maar een kwestie die ons op het persoonlijke vlak beïnvloedt, maar ook op mondiaal niveau, omdat het overkoepelende doel van het evolutieproces voor de ziel het vergeestelijken van de stof op deze planeet is. Er is een Innerlijk en een Uiterlijk Licht: “Er is het licht van de atomaire deeltjes van de hersenen zelf. Dan is er het licht van het etherisch lichaam, de etherische tegenhanger van de hersenen. Er is het licht van de ziel, dat gewoonlijk gezien wordt als een stralende zon in het hoofd” (blz.218), en het samenspel tussen deze verschillen soorten licht, als ze op de juiste wijze gebruikt worden, transformeert de dichtheid van de stof. Soms misbruiken we echter dat licht dat door alle gebieden, inclusief het astraal-emotionele gebied, heengaat. Benjamin Creme geeft aan dat het astraal-emotionele licht van de planeet intensiever wordt en zich neerwaarts begeeft naar het fysieke gebied (blz.222). Hoewel dit een positieve bijwerking heeft – het doet de mensheid tot een besef van leven na de dood en de subtielere gebieden van materie komen – is het van het grootste belang dat we als mensheid ons brandpunt verleggen naar mentale polarisatie. Dit zal niet ineens gebeuren,. maar de Verschijning van Maitreya en de Meesters zal een grotere erkenning van het licht van de ziel (herkenbaar als het verlangen om te dienen) inleiden, wat zal helpen de astrale verontreinigingen te verwijderen. De Meester heeft gezegd: “De wereld staat gereed voor meer licht. Overal hunkeren de volkeren naar nieuwe kennis omtrent zichzelf en God” (blz.228). Deze kennis is niet alleen intellectueel maar ook praktisch van aard, en de openbaring ervan zal een betere gezondheid en een groter gevoel van geluk met zich meebrengen. Lezers zullen zich verheugen over de titel van het laatste kopje, ‘Geluk’. Dit vat op mooie wijze de kern van De Grote Aantocht samen: de uitdrukking van de ware aard van de mens in zijn volledige potentie. Het is, zoals Benjamin Creme het beschrijft, een soort “innerlijk geheim” (blz.258) en wanneer we ons dit volledig eigen maken, dan komt er een einde aan alle vragen.

 Benjamin Creme, De Grote Aantocht: Nieuw Licht en Leven voor de mensheid. Share International/Share Nederland, 2002.

Carmen Font, schrijfster en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

Een klimaat van verwachting— een compilatie

 Hier volgt een selectie citaten rond het thema “Een klimaat van verwachting”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt .en Share International) en Benjamin Creme.

Terwijl het bestemde uur nadert, wacht de mensheid op de Boodschapper. Nu al flitsen de tekenen de wereld rond dat de Verwachte inderdaad in ons midden is. De vurig verlangde, onmogelijke droom wordt werkelijkheid. Plotseling krijgt een nieuwe golf van verwachting het hart van velen in zijn greep en richt hun aandacht op de voornaamste gebeurtenis van onze tijd. Over de hele wereld hebben de tekenen hun werk gedaan. Steeds meer zien de mensen de betekenis ervan en reiken dankbaar opnieuw naar de troost die ze brengen. Een nieuwe vreugde rijst op in het hart van hen die de waarheid kennen: dat de Boodschapper klaar staat om in het volle daglicht te verschijnen, slechts in afwachting. van de oproep om Zijn missie te beginnen. Spoedig zal die roep weerklinken en zal een nieuw tijdperk beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het bestemde uur’)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van Weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld en ontvang de zegening van Mijn Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.19)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal .dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen wachten, in hoopvolle verwachting, op de aanblik van Maitreya’s gelaat, het geluid van Zijn stem, de strekking van Zijn leringen. Vele duizenden over de hele wereld hebben Hem, of ze dat nu weten of niet, reeds gezien, Zijn oproep gehoord, de warmte van Zijn liefde gevoeld. Dagelijks stroomt die liefde uit op Aarde en wekt zij precies dezelfde liefde op die de ware aard is van de mens, en brengt zij genade aan allen die kunnen reageren en handelen. Zo werkt de Grote Heer. Zo ontsteekt Hij het vuur dat sluimert in de harten van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het sluimerend vuur’)

De behoefte om te dienen bepaalt Mijn bestaan. De Liefde in Mijn hart drijft Mij tot jullie. Wij zijn daarom samen, jullie en Ik, om te dienen. Weet dit en benut de kans om de wereld op unieke wijze te dienen, Mijn vrienden, en maak grote vorderingen op het pad. Waarom zitten wachten op Mijn Verschijning, terwijl de wereld jullie inbreng zozeer nodig heeft? Daarom vraag Ik jullie om met Mij samen te werken, om voor de mensen Mijn weg te bereiden en om enigszins het klimaat van hoop op te roepen, waarin Mijn gezicht snel kan worden opgemerkt. (Maitreya, Boodschap nr.102)

Maak het bekend! Als u gelooft dat wat ik zeg waar is, maak het dan bekend op elke mogelijke manier die tot uw beschikking staat. Als je er voor 100 procent van overtuigd bent, zoals ik, maak het dan bekend op dat niveau; ben je maar voor 50 procent overtuigd, dan op dat niveau; als je er voor slechts een minuscule vijf procent van overtuigd bent dat het mogelijk waar zou kunnen zijn, maak het dan op dat niveau bekend. Alles wat je doet is van waarde. Op die manier help je een ‘klima.at van hoop’, van verwachting, te scheppen waarin Maitreya, binnen de wet, openlijk naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De wereld wacht op de verschijning van de Christus, en spoedig zullen de verwachtingen van talloze mensen in vervulling gaan. Zijn missie is reeds begonnen; de veranderingen die zich in hoog tempo voltrekken, getuigen van Zijn aanwezigheid. De tekenen zijn zichtbaar voor allen – niet alleen voor de scherpzinnigen, maar ook voor wie een donderslag moet horen om te weten dat het onweert. Weldra zullen de laatste voorbereidingen voor Zijn verschijning zijn afgerond, in afwachting van de uiterlijke gebeurtenissen die aan Zijn verklaring vooraf moeten gaan. Overal ter wereld wachten hoogwaardigheidsbekleders op zijn Oproep, en staan gereed om hun ervaring van Zijn zeg.chening bekend te maken. Velen die Hem al kennen, wachten in spanning om te kunnen spreken. Uit alle landen en volkeren zullen de vertegenwoordigers komen, met het vurige verlangen om hun stem te voegen bij het jubelende eerbetoon. Maitreya’s taak is nog maar net begonnen, maar nu al bevrijden de naties zich van de wurggreep van het verleden. Wat zal er dan niet mogelijk zijn wanneer Hij in volle openbaarheid voor de wereld staat, en Zijn lering en advies het hart en denken van allen verheffen? (Benjamin Creme’s Meester, ‘Dag van bestemming’)

Mijn Komst wordt door miljoenen verwacht. Mijn Aankomst in jullie midden is aan relatief weinigen bekend. Niettemin kunnen deze weinigen het de anderen vertellen en in hen de vreugde doen ontbranden die Mijn Belofte brengt. (Maitreya, Boodschap nr.29)

In de allereerste plaats, als je gelooft – al is het maar als een mogelijkheid – dat Maitreya in de wereld is, maak het bekend op. elke mogelijke wijze, aan iedereen die het maar wil horen: via lezingen, radio, tv, pers, brieven, enz. Op deze manier help je een klimaat van hoop en verwachting te creëren voor Zijn komst dat het hem mogelijk maakt om ons leven te betreden, zonder de vrije wil van de mensheid aan te tasten. Pleit voor samen delen en rechtvaardigheid als de enige weg naar ware vrede – en probeer naar Zijn leringen te leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende Tijd’)

[Wonderen] zijn tekenen dat we aan het eind zijn gekomen van het ene tijdperk en aan het begin staan van een nieuwe tijd, en dat de Christus in de wereld is teruggekeerd om deze nieuwe cyclus in te luiden. Deze tekenen dienen om de mensen te sterken in hun geloof en in hun hoop op de toekomst en op een geestelijke basis van het leven, opdat .zij zich bewust blijven van het feit dat we in een wereld leven die voortdurend verandert en dat de tijd van wonderen niet voorbij is. De wonderen in de bijbel bijvoorbeeld en ook uit vroegere tijden, vinden nu dagelijks, bijna elk uur, over de hele wereld opnieuw plaats. Al deze gebeurtenissen geven de mensheid het onbetwistbare bewijs dat de tijd voor de openlijke verschijning van de Christus in de wereld nabij is. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Nieuwe energieën inspireren tot nieuwe ideeën en idealen en deze zijn het die het raamwerk van het menselijk leven veranderen. Zie uit naar de tekenen van de nieuwe ordening: Verdraagzaamheid en Goede wil; Democratie, Rechtvaardigheid en Samen-delen; Samenwerking en Onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn de tekenen van de Nieuwe. Tijd, waarin de mens waardig en vrij zal rondgaan. Binnenkort zal de waarheid van deze woorden duidelijk worden naarmate de gebeurtenissen hun onvermijdelijke climax naderen. Zelfs de Engelen houden zich stil en fluisteren in afwachting van die tijd. Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. Zij zullen weten dat de tijd gekomen is om de wereld nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter we.reld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Vanzelfsprekend heb ik in mijn werk de neiging gehad om de gunstigste voorstelling van zaken te geven, om zo de hoop en verwachting van de mensen aan te wakkeren. Het is best mogelijk dat Zijn problemen groter zijn dan ik me voorstel. Maar toch denk ik niet dat vertraging van Verklaringsdag de snelheid van onze respons zal beïnvloeden. Maitreya Zelf heeft immers gezegd: “Als al het andere faalt, zal Ik te voorschijn treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als de verwachte.” Maitreya weet dus dat de mensheid gereed is.. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Zeer velen zien nu Mijn Aanwezigheid tegemoet en verwachten Mijn Wederkomst. Hoe zou Ik deze gezegenden kunnen teleurstellen? Nee, Mijn vrienden, vanuit het hart van de mens is de roep opgestegen en op die roep om hulp heb Ik gereageerd. Evenzo zal ook van Mij een roep om hulp uitgaan. Het is die roep van het hart van de mens die van Mij zal uitgaan. In jullie reactie op die smartekreet zullen jullie je goddelijkheid vinden. Zo zal het zijn, Mijn vrienden. Zo zal ik Mijn volk kennen. Neem het op je om Mijn Aanwezigheid bekend te maken en openbaar jezelf als Goden. (Maitreya, Boodschap nr.113)

Absoluut geloof dat dit waar is, is niet belangrijk. Een onbevooroordeelde aanvaarding van de mogelijkheid dat de Christus nu terugkeert is het belangrijkste vereiste in deze tijd. Alleen dit al zou in de mensheid een hernieuwde hoop en een geestelijke verwachting vrijmaken die haar zou aansporen tot een hoognodige verandering van richting, en een positieve reactie op zijn Boodschap en Zijn Lering waarborgen wanneer Hij zichzelf bekendmaakt. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mannen en vrouwen in de hele wereld, die Mijn hoop delen op een nieuw leven voor de mens, zullen jullie voorgaan; en samen zullen wij de wereld veilig stellen. Mijn Voorhoede heeft de mensheid op deze tijd voorbereid. Slechts weinigen in de wereld weten in hun hart niet dat Mijn Terugkeer ophanden is. Op alle niveaus weerklinkt deze waarheid. Jullie zullen ervaren dat dit zo is wanneer jullie je broeders benaderen. Ieder van jullie heeft in zijn hart het nieuwe licht gezien dat wenkt vanuit de verte, dat de Belofte voor de toekomst in zich draagt. Dat licht zal worden tot een vlam. zoals nooit tevoren op Aarde gezien, wanneer de mensheid het Pad betreedt dat haar terug zal voeren naar God. (Maitreya, Boodschap nr.23)

Achter de schermen, wachtend op Zijn entree in het strijdperk van de wereld, staat de Christus. Zijn energieën gaan voor Hem uit, doen hun transformerende werk en scheppen het evenwicht waarnaar alle mensen verlangen. Velen bespeuren thans Zijn aanwezigheid, al of niet bij naam. Ze voelen aan dat nieuw leven en nieuwe hoop vrijkomen, terwijl ze al bijna hadden opgegeven. Ze voelen ook hun toenemende kracht en vermogen om hun toekomst vorm te geven. Wanneer ze Hem zien en horen spreken, zal niets het crescendo van verandering tegenhouden dat dan zal volgen, wanneer Hij uitdrukking geeft aan hun diepste verlangens en behoeften. De wereld staat, vol verwachting, op de drempel van wedergeboorte. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Op de drempel van wedergeboorte’)

Maitreya, Boodschap nr.140

Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie zo deze laatste boodschap te geven.

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie Vriend en Leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als Goden.

Ik weet zeker dat jullie beseffen dat veel afhangt van de daden van de mens in de komende jaren. De hele wereld weet dit. De hele wereld wacht in angst. Niettemin neemt het gevoel toe van hoop, van een ophanden zijnde verandering, en reageert men op Mijn Aanwezigheid, waardoor te midden van de spanning een rustpunt ontstaat.

De hoop op Mijn Verschijning neemt nu sterk toe. Graag zou Ik Mijzelf aan de mens presenteren. Kijk dan naar Mij uit, en zie hoe Ik wacht. Zoek dan naar Mij, en pak Mijn hand.

Ik heb jullie hulp nodig om voor jullie te verschijnen, om deze wereld te zegenen en te onderrichten, om de mens te tonen dat de weg voorwaarts eenvoudig is, slechts de aanvaarding vereist van Rechtvaardigheid en Vrijheid, Samendelen en Liefde. Deze aspecten sluimeren al in jullie en behoeven slechts door Mij te worden opgewekt.

Christus is hier, Mijn vrienden. De Avatar is gekomen. Jullie Broeder gaat rond in jullie midden. Mijn Missie begint. Leer Mij spoedig kennen en help jullie broeders Mij te kennen. Neem Mijn hand en laat Mij jullie leiden naar God.

Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Moge deze manifestatie jullie er snel toe brengen je taak te zien in deze heroïsche tijd.

Complementaire valuta: toegevoegde waarde voor een Keniaanse sloppenwijk

Interview met Will Ruddick door Niels Bos

 Goede ideeën gaan vaak lang mee. Neem bijvoorbeeld de Zwitserse WIR, een complementaire valuta die tijdens de Grote Depressie door een groep ondernemers werd geïntroduceerd. In de jaren 30 zagen zij hoe in Zwitserland het midden- en kleinbedrijf (MKB) met de gevolgen van de financiële crisis worstelde. Hoewel gemeenschappen nog steeds onvervulde economische behoeften kenden, evenals tal van ongebruikte middelen, was er gewoon niet genoeg geld in omloop voor de vele gewenste transacties. Daarom voerden zij een ruilhandelsysteem in, op basis van waardebonnen die gekoppeld waren aan de goederen en diensten in de gemeenschap, waarmee kleine bedrijven onderling konden blijven handelen, ook toen de Zwitserse frank schaars was.

De term WIR is afgeleid van het woord “wirtschaftsring”, of “economische kring”. “Wir” is ook het Duitse woord voor “wij”, als aanduiding van saamhorigheid en solidariteit. Tegenwoordig is niet alleen een kwart van het hele Zwitserse MKB lid van het WIR-netwerk, het model heeft zichzelf ook vermenigvuldigd en is met succes in de hele wereld ingevoerd.
Een van de interessantste varianten bestaat sindskort in de sloppenwijk ‘Bangladesh’, nabij Mombasa (Kenia). Binnen enkele maanden na invoering heeft de complementaire valuta Bangla-Pesa al brede steun van internationale organisaties verworven door wat ze heeft bereikt, met name de verbetering van het leven van de vele vrouwelijke ondernemers in de sloppenwijk. Het programma trok echter even zo snel de aandacht van de Keniaanse Centrale Bank. In een bizarre samenloop van gebeurtenissen leidde dit tot de arrestatie van zes partners in het programma, onder wie oprichter Will Ruddick, op beschuldiging van valsheid in geschrifte. Betekent het opschorten van de voortzetting en uitbreiding van het programma het voortijdig einde of nog maar het begin van een veelbelovend ontwikkelingsinitiatief?
Niels Bos interviewde de grondlegger van Bangla-Pesa, de natuurkundige en econoom Will Ruddick voor Share International.

Zou het echt kunnen, vroeg ik me af, dat wat werkte voor het MKB in het Zwitserland van de jaren 30 ook voor de bedrijfjes in een Keniaanse sloppenwijk werkt?
Ondanks de duidelijke verschillen is Will Ruddick positief over de vooruitzichten: “Met een WIR creëer je idealiter stabiliteit onder een groep bedrijven. Meer dan 60.000 kleine ondernemingen zijn lid van dit netwerk wat ze helpt handel te drijven als er niet veel Zwitserse franken in omloop zijn of ingeval van een zwakke Zwitserse munt. Het heeft dus een anticyclisch, stabiliserend karakter. [Ten tijde van economische teruggang komt de ruilhandel of alternatieve handel op en maakt geld vrij voor andere doeleinden.] Het concept kan zeker ook geschikt zijn voor mensen die van minder dan een dollar per dag moeten leven. Bangla-Pesa past onder de paraplu van een complementaire valuta, wat een vrij brede paraplu is. Wat het onderscheidt van de meeste andere programma’s is, dat we te maken hebben met mensen aan de onderkant van de economische piramide.”
Ruddick beschrijft de Keniaanse situatie: “Gezien de armoede hier in Kenia heb je veel ‘economische opstoppingen’, waarbij de markt gewoon tot stilstand komt, wat hier vrij geregeld gebeurt; het is iets waarmee de ontwikkelde landen weinig vertrouwd zijn. We hebben perioden hier in Kenia dat de economie letterlijk stopt en hele markten gewoon naar stilstand neigen. Bijvoorbeeld, hier in Kenia is er geregeld zo weinig geld in omloop, is het ruilmiddel zo schaars, dat wanneer in januari iedereen schoolgeld voor zijn kinderen moet betalen dat letterlijk de gehele markt uitput.
“Toch heeft de markt dezelfde capaciteit die hij daarvoor had; er zijn veel mensen die goederen en diensten met elkaar te ruilen hebben, maar er is gewoon niet genoeg geld. De last die deze schaarste veroorzaakt, weegt meestal het zwaarst voor de vrouwen in deze gemeenschappen, die het grootste deel van de bedrijfjes en arbeidskrachten uitmaken, terwijl mannelijke ondernemers meer winst maken met hun onderneming. Naast deze sekseongelijkheid ervaren vrouwen een dubbele last door het uitvoeren van een onevenredige hoeveelheid huishoudelijk werk, zoals de zorg voor kinderen en ouderen.”
Ruddick legt verder uit dat het Bangla-Pesa netwerk voor 75 procent uit vrouwelijke ondernemers bestaat die geregeld onder de internationale armoedegrens vallen. In het algemeen hebben ze meerdere banen en vinden geen mogelijkheid om maandelijks geld te sparen. Faith Atieno, een kleine ondernemer die deze trend belichaamt, verkoopt pap en plat brood om haar drie kinderen te onderhouden, terwijl ze ook vijf uur per dag met het huishouden bezig is.

Na intensief vooronderzoek ging Koru-Kenia, een organisatie binnen de gemeenschap, een complementaire valuta als een veelbelovend deel van de oplossing zien, voor zowel sekseongelijkheid als voor economische instabiliteit in de sloppenwijk ‘Bangladesh’. Koru-Kenia ontdekte dat:
• van de huishoudelijke uitgaven die vrouwen doen het overgrote deel besteed wordt aan aankopen bij collega-bedrijfjes binnen dezelfde gemeenschap;
• in een vaste regelmaat de verkopen in bepaalde maanden van het jaar en op bepaalde dagen van de week tot een absoluut minimum teruglopen wegens gebrek aan harde valuta in de gemeenschap.

Invoering van de Bangla-Pesa
Naar aanleiding van hun bevindingen ontwikkelde Koru-Kenia een ruilmiddel genaamd de Bangla-Pesa. Het is een complementaire valuta die versterking en stabiliteit van de lokale economie in de wijk ‘Bangladesh’ tot stand brengt, door het organiseren van de honderden kleinschalige bedrijven in een zakelijk netwerk.
Ruddick gebruikt opnieuw het voorbeeld van Faith Atieno: “Op een typische dag koopt Faith Atieno water van een andere vrouw voor 10 Keniaanse shilling. De waterverkoopster gebruikt vervolgens de 10 shilling om houtskool te kopen voor het koken. De houtskoolverkoper gaat daarmee plat brood kopen van Faith, waarmee de ruilhandelcyclus rond is. In een situatie waarin Faith of iemand in de keten geen geld heeft, voorkomt de Bangla-Pesa dat de lokale economie blokkeert. De Bangla-Pesa omzeilt dergelijke knelpunten doordat het ook als ruilmiddel gebruikt kan worden wanneer de nationale munt schaars is, zoals vaak het geval is.”
Bovendien, omdat de meeste leden van het Bangladesh Business Netwerk meerdere banen hebben en toch maar net genoeg verdienen om in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien, kunnen ze nauwelijks geld sparen voor bijkomende medische en onderwijskosten. Met de Bangla-Pesa als lokaal ruil- en betaalmiddel voor basisbehoeften kan de Keniaanse shilling aan onderwijs, gezondheidszorg of aan sparen worden besteed. Bangla-Pesa’s worden uitgegeven in de vorm van papieren bonnen, of promessen, die van hand tot hand gaan als betaling voor goederen en diensten. Elk bedrijfje in de gemeenschap dat wordt gegarandeerd door vier andere bedrijven in het netwerk, kan een renteloze kredietlimiet in Bangla-Pesa’s ontvangen. Al deze groepen zijn onderdeel van het grotere netwerk van kleine bedrijven en de Bangla-Pesa is in het hele netwerk geldig.
Al na een paar weken zagen de leden van het zakelijke netwerk hun dagelijkse verkopen met meer dan 20 procent stijgen. Uit enquętes die Koru-Kenia hield, bleek dat de bedrijfjes minimaal circa 22 procent van hun handel in Bangla-Pesa dreven. Aangezien de meeste mensen een toename van hun dagelijkse verkoop meldden, vertegenwoordigde dit cijfer waarschijnlijk extra omzet die zonder dit ruilmiddel niet gerealiseerd zou zijn.
Op de lange termijn verwacht Koru-Kenia een toenemende stabiliteit van de lokale markt. Dit wordt vooral bereikt door het vermogen van de leden om hun overcapaciteit te verhandelen. Onderzoeken lieten zien dat de bedrijfjes in ‘Bangladesh’ slechts op een klein deel van hun potentiële capaciteit werkten. Zo kan bijvoorbeeld een fietskoerier dagelijks 20 klanten bedienen, maar in het algemeen heeft hij er slechts tien. Met de Bangla-Pesa kan hij ritten aanbieden aan andere leden van het netwerk, in ruil voor de goederen en diensten die zij extra te bieden hebben. Dit verhoogt de algehele efficiëntie van de markt en helpt de gemeenschap slechte economische tijden te doorstaan. Omdat de meeste van deze bedrijfjes eigendom zijn van en beheerd worden door vrouwen, tonen deze verhoogde omzetten het potentieel van complementaire valuta’s aan om sekseongelijkheid rechtstreeks aan te pakken, doordat ze het inkomen van vrouwen opstuwen.

Een van de andere factoren waardoor het programma lof van zowel internationale organisaties als de media oogstte, waren de lage kosten. “De materiële kosten van het programma bedragen slechts ongeveer 400 euro,” betoogt Ruddick trots. “Die 400 euro worden binnen een paar handelsweken weer goedgemaakt, vanwege de extra handel in de gemeenschap. Het is hetzelfde effect dat je in Zwitserland zou zien, maar nu gaat het om een economie waar mensen van een dollar per dag leven. Die extra stabiliteit heeft een enorme betekenis; we zien letterlijk dat gezinnen nu voor het eerst in hun leven regelmatig eten op tafel hebben.”

Armoedeverlichting misdaad?
Tot zover geen probleem, zou je denken. Helaas, terwijl de gemeenschap van ‘Bangladesh’ klaar leek voor duurzame en zelfgedreven economische en sociale weerbaarheid, verklaarde de regering van Kenia op 29 mei 2013 dat het programma een bedreiging voor de nationale veiligheid vormde en nam vijf leden van de gemeenschap, onder wie Will Ruddick, de oprichter van het programma, in hechtenis. Toen beschuldigingen van banden met lokale terreurgroepen uiteindelijk ongegrond bleken, werd de groep door de fraudeafdeling van de Keniaanse Centrale Bank beschuldigd van het in bezit hebben van vervalste papieren, ondanks het feit dat de Bangla-Pesa waardebonnen in niets op de Keniaanse shilling lijken en duidelijk als waardebonnen herkenbaar zijn. Opmerkelijk is dat de WIR-valuta destijds ook met veel tegenwerking van Zwitserse banken geconfronteerd werd, net als de Braziliaanse Palmas-valuta in recentere tijden. Kennelijk worden complementaire valuta’s historisch door monetaire autoriteiten als bedreiging gezien.
Wat de Bangla-Pesa betreft, kon de internationale gemeenschap de beschuldigingen snel weerleggen. Het hoofd van de Keniaanse beurs verklaarde orderbriefjes zoals de Bangla-Pesa legaal en veel internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de International Reciprocal Trade Association betuigden openlijk hun ondersteuning aan het gemeenschapsprogramma. Ellen Brown, van het Public Banking Instituut, stelde in de Huffington Post vast: “Geen ander armoedebestrijdingsprogramma kan concurreren met de kosteneffectiviteit van deze aanpak, die gemakkelijk overgenomen kan worden in arme gemeenschappen in heel Afrika. Het plan bestond om het op een heel basale, democratische manier naar andere dorpen uit te breiden, zodat het voor mensen overal op het continent een lokaal ruilmiddel zou kunnen worden.”
Eindelijk, na weken van onzekerheid en straffen van maximaal zeven jaar die boven hun hoofd hingen, ontving de groep het bericht van de directeur van het Openbaar Ministerie van Kenia dat alle aanklachten tegen de Bangla-Pesa met onmiddellijke ingang waren ingetrokken, waarmee onbetwistbaar duidelijk werd dat er door het programma geen wetten waren overtreden. Na de vrijspraak betuigde Koru-Kenia onmiddellijk dank voor de steun die ze uit de hele wereld ontvangen had, waaronder de “International Complementary Currency-beweging die dagelijks groeit”. Vóór het succesvolle programma in de gemeenschap ‘Bangladesh’ kan worden heringevoerd, wacht Koru-Kenia nu op twee dingen: de teruggave door de Centrale Bank van geconfisqueerde Bangla-Pesa’s en de officiële overheidserkenning van het programma. Dan staat de organisatie niets in de weg om de Bangla-Pesa weer in handen van de gemeenschap te geven en te helpen het uit te breiden naar gemeenschappen in heel Kenia en Oost-Afrika.
In een verklaring na de vrijspraak herhaalde Koru-Kenia nogmaals wat de kern van het initiatief vormt: “Als programma voor armoedebestrijding wijst Bangla-Pesa in een nieuwe richting voor de ontwikkeling van de gemeenschap door een fundamentele heroverweging van onze ruilmiddelen en hoe deze in omloop worden gebracht. Het geeft ook de mensen in erbarmelijke omstandigheden de mogelijkheid om hun eigen ruilmiddel te creëren en hun eigen economie te stabiliseren.”
Zo lijkt de lange traditie van complementaire valuta ook in deze tijd gemeenschappen te beïnvloeden, lang nadat het ooit begonnen is. Tot slot vraag ik: Wordt deze ontwikkeling door iedereen toegejuicht?
Commentaar van Will Ruddick: “Sommige mensen hebben me verteld dat ze bang zijn dat dit soort programma’s op een of andere manier de bereidheid tot samendelen in de gemeenschap zal verminderen; dat we de dingen op deze manier te veel een geldelijke waarde toekennen. Eigenlijk heb ik het tegenovergestelde zien gebeuren. Ik heb gezien dat dit daadwerkelijk de gemeenschap tot elkaar brengt, omdat het gebrek aan geld in de gemeenschap er juist voor zorgt dat mensen zich gaan verbergen en zich in hun schulp terugtrekken. Als ze het gevoel hebben ‘we kunnen samendelen met behulp van Bangla-Pesa’ opent dat echt veel deuren.”

Voor meer informatie: http://koru.or.ke

Niels Bos is medewerker van Share International en woont in Utrecht. 

SOP

Moratoria op schaliegaswinning
Regeringsfunctionarissen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador kondigden een moratorium af op schaliegaswinning of ‘fracking’ – het proces waarbij naar aardgas geboord wordt en dat volgens een aantal wetenschappers ernstige water- en luchtvervuiling veroorzaakt. “Onze regering zal geen aanvragen voor schaliegaswinning op het land of voor de kust accepteren,” aldus provinciaal minister van Natuurlijke Grondstoffen Derrick Dall. “Onze eerste overweging is de gezondheid en de veiligheid van onze burgers. Met deze beslissing handelt onze regering verantwoordelijk en respecteert ze de balans tussen economische ontwikkeling en milieubescherming,” aldus Dall. De provinciale overheid zal de geologische invloed van schaliegaswinning beoordelen en de beoordelingsprocedure aan het publiek voorleggen. De Canadese provincies Quebec en Nova Scotia hebben hangende verder onderzoek eerder moratoria op schaliegaswinning afgekondigd.

In de VS stemden drie steden in de staat Colorado in november 2013 voor uitbanning van schaliegaswinning. Inwoners van Fort Collins en Boulder (Colorado) banden schaliegaswinning voor ten minste de komende vijf jaar uit en de stad Lafayette nam een verbod op alle nieuwe olie- en gasbronnen aan. (Bronnen: commondreams.org; cbc.ca; mcclatchydc.com)

Milieuonderscheiding jongeren VS
De Brower Youth Awards van 2013 zijn aan zes jongeren uit de VS uitgereikt als erkenning van hun voortreffelijke verrichtingen op het gebied van milieubescherming. Dit jaar waren de winnaars:
Alex Freid (22) uit New Hampshire, voor het maken van door studenten geleide programma’s om verspilling op universiteitsterreinen tegen te gaan en hergebruik aan te moedigen, door zijn ideeכle organisatie The Post-Landfill Action Network (PLAN).
Chloe Maxmin (21) uit Maine, voor het ontwikkelen van een online netwerk dat voorziet in ondersteuning van jonge milieuactivisten en voor het coצrdineren van de campagne Divest Harvard, die de universiteit uitdaagt af te zien van fossiele brandstoffen.
Amira Odeh (22) uit Porto Rico, voor de oprichting van de eerste studentenbeweging voor duurzaamheid, gericht op vermindering van waterverbruik en plastic afval op haar universiteitsterrein.
Arielle Klagsbrun (22) uit Missouri, voor het mobiliseren van de gemeenschap van St. Louis om te werken aan gezondheid en een eerlijke toekomst zonder grote kolenmaatschappijen.
Cassandra Lin (15) uit Rhode Island, voor het helpen van de gemeenschap om te voorzien in de behoefte aan onconventionele biobrandstof opgewekt uit gebruikte kookolie.
Jonathan Ferrer (18) uit New York, voor het stimuleren van de betrokkenheid van jonge mensen bij het herstelvermogen van het klimaat en gemeenschapsprojecten in New York City.
De Brower Youth Awards worden jaarlijks gepresenteerd door het New Leaders Initiative van het Earth Island Instituut in Berkely (Californië). Winnaars ontvangen 3000 Amerikaanse dollar contant en een bezoek van een week aan San Francisco waar ze vergaderingen en workshops bijwonen om hun netwerk- en communicatievaardigheden te verbeteren.
De afgelopen 14 jaar hebben de 85 huidige en eerdere ontvangers van Brower Youth Awards meer dan 2 miljoen dollar voor milieudoelen bijeengebracht, meer dan 3000 jonge activisten getraind, hebben ze meer dan 50.000 mensen bij groene projecten betrokken, 20 universiteitsbrede milieugedragslijnen gerealiseerd, acht wetten helpen aannemen, meer dan 4000 manifestaties en acties georganiseerd, 35 documentaires geproduceerd en meer dan 500 lobbybijeenkomsten met gekozen functionarissen gehouden. ( Bronnen: ecowatch.com; broweryouthawards.org; goldmanprize.org)

Ex-premier Japan neemt afstand van kernenergie
De Japanse anti-kernenergiebeweging ontving een onverwachte stimulans toen een van ’s lands populairste figuren, voormalig premier Junichiro Koizumi, openlijk afstand deed van zijn vroegere steun aan kernenergie. In een rede tot Japanse topondernemers begin oktober 2013 zei Koizumi dat Japan zich zou moeten ontdoen van zijn kernenergiecentrales en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Koizumi, die van 2001 tot 2006 premier was, was een enthousiast voorstander van wat hij noemde “goedkope en schone” kernenergie. In zijn recentste toespraak zei hij echter dat hij na de kernramp bij Fukushima in 2011 van standpunt was veranderd. Koizumi denkt nu dat kernenergie de duurste vorm van energie is en wijst niet alleen op de miljarden dollars die nodig zijn om Fukushima op te ruimen, maar ook op de onbekende kosten en methoden om met het kernafval om te gaan. “Er is niets duurders dan kernenergie,” zei hij. “Japan zou moeten aansturen op nul kernenergiecentrales en mikken op een duurzamere maatschappij.”
Koizumi’s veranderde opstelling tart de bedoeling van de huidige regering om zoveel mogelijk kernenergiecentrales opnieuw te starten (momenteel zijn alle gesloten) en haar stelling dat kernenergie cruciaal voor economische groei is. Koizumi gaf het onweerlegbare argument dat als de heersende partij een anti-kernenergiebeleid zou afkondigen, “de stemming onder het publiek meteen zou verbeteren en de natie zou kunnen samenkomen om een duurzame maatschappij te scheppen zoals de wereld nog nooit gezien heeft”. (Bron: New York Times, VS)