door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2011)

Van tijd tot tijd verschijnt er onder de mensen een persoon die het beste, of slechtste, belichaamt dat mensen kunnen openbaren. Deze individuen worden de meest geliefde of meest gehate van de mensen. In beide gevallen trekken ze veel volgelingen of aanhangers aan. Zulke personen hebben voor het merendeel der mensen een enorme magnetische aantrekkingskracht, of zijn bij gelegenheid een inspirerend voorbeeld van grootschalige destructieve kracht. De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden van beide types.
Momenteel manifesteren zich wereldwijd in grote aantallen voorbeelden van beide types. De uitwerking van deze manifestatie is dat aan de mensheid twee tegengestelde gedragslijnen worden voorgelegd, waardoor de spanning teweeggebracht wordt voor de keuze die de toekomst van het mensenras zal bepalen. In bijbelse termen is dit het “Zwaard des Onderscheids”. Gedurende vele jaren zijn de energieën, afkomstig van Maitreya en door Hem gericht, ingezet om die confrontatie van tegenstellingen te creëren. Veel mensen zal dit vreemd voorkomen, maar het is van wezenlijk belang dat de mensheid de juiste keuzes voor haar toekomst maakt. Anders zou die toekomst er zeer beslist naargeestig uitzien.
Het Zwaard des Onderscheids is de energie die wij Liefde noemen: door Maitreya gehanteerd zet het “broeder tegen broeder” op en beproeft het ware goddelijke bewustzijn van mensen overal. Het uiteindelijke doel van alle evolutie is om op Aarde het “Koninkrijk Gods” te vestigen, en het Zwaard des Onderscheids toont mensen de weg.
De lering van Maitreya is eenvoudig. Men zou denken dat Zijn prioriteiten voor alle mensen duidelijk zijn; helaas is dit niet het geval. Maitreya legt een toekomst van rust en vreedzame inspanning voor als de zekere uitkomst van samendelen en rechtvaardigheid voor allen, de schepping van een wereld “waarin niemand iets tekort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de Vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt”. Hoe is het mogelijk, zou men denken, om die boodschap van hoop te betwisten? Is dat niet de toekomst waar iedereen naar hunkert? Het is de toekomst waar het merendeel van de mensen op hoopt, doch niet iedereen. De mensheid staat op verschillende sporten van de evolutionaire ladder; boven een zeker niveau ziet het er goed uit voor de mensen. Het zijn degenen die die mate van hun goddelijk Zelf nog niet hebben geopenbaard, die niet inzien dat samendelen goddelijk is, dat rechtvaardigheid en juiste verhoudingen goddelijk zijn, maar die Goddelijkheid zien als wedijver en conflict, en de waarde van een mens aanduiden met de omvang van zijn rijkdom.
Velen zijn angstig en lijden; verstoken van werk en hoop voor de toekomst zwoegen zij voort van dag tot dag. Maar vele anderen bouwen hun eigen toekomst, en velen ook komen aldoende om. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya inmiddels in de VS en Mexico gegeven?
A. 43 (per 12 september 2011).

V. Ik las dat Maitreya, uw Meester en uzelf menen dat commercialisering destructief is. Maar de wereld heeft altijd handel gedreven. Wat is er zo verkeerd aan commercialisering?
A. Er is een verschil tussen ‘handel drijven’ en de gevolgen van commercialisering. Handel is een legitieme manier om goederen uit te wisselen en, zoals u zegt, vindt al talloze eeuwen plaats. Commercialisering is een situatie waarin geld verdienen (winst maken) elk terrein van het menselijk leven binnendringt. Zelfs het verschaffen van zorg en onderwijs wordt aan dit grove materialisme onderworpen.
Commercialisering kent momenteel geen grenzen en kan niet meer beheerst worden. Elke dienst wordt als handelswaar gezien die naar willekeur kan worden gekocht en verkocht. Deze corrumperende praktijken liggen aan de wortel van onze huidige problemen.

V. 1) Moeten kolonel Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd wegens ‘misdaden tegen de menselijkheid’ of moet hun asiel worden aangeboden? 2) Welke boodschap zou het andere dictators geven als ze asiel zouden krijgen?
A. 1) Ik zou voor asiel stemmen. Als Khadaffi en zijn zonen worden aangeklaagd voor een mondiaal gerechtshof zouden zij (of hun volgelingen) martelaren worden. Het is beter dat de nagedachtenis van hun misdaden en terreurbeleid niet kan worden verheerlijkt, maar snel wordt afgezworen, vergeten en vergeven. Vergeet niet dat er nu nog steeds neo-nazigroepen in Duitsland en elders bestaan.
2) Ik denk niet dat het zittende dictators zou aanmoedigen als zij asiel zouden krijgen. De ontzetting uit hun macht is voor hen al verlies genoeg. De gedachte aan asiel zou hen zelfs kunnen aanmoedigen ook op te stappen.

V. Is het boycotten van producten uit landen, bijv. Israël, werkelijk doeltreffend? Zijn het niet juist vaak de armere mensen in een land die door een boycot getroffen worden?
A. Het hangt van het land af. Boycotten is een manier waarop de internationale gemeenschap haar afkeuring kan laten blijken voor bepaalde onwettige praktijken. Het is een nogal bot middel en kan, afhankelijk van het soort boycot, de rijke, de arme of alle burgers van het geboycotte land treffen.

V. Het is duidelijk dat Maitreya en de Meesters de macht van het volk aanmoedigen, als ik Share International zo lees. Maar zien ze ook zinloos geweld en vernieling door de vingers, zoals onlangs in Engeland plaatsvond?
A. “Zinloos geweld en vernieling” is geen uiting van de macht van het volk, maar van vernietigingskracht. De Hiërarchie zal nooit geweld of vernieling aanmoedigen of goedpraten.

V. Als iemand Maitreya en uw Meester zou vragen om door Hun Genade zijn of haar hartchakra te vergroten en belevendigen, zodat hij of zij meer invoelingsvermogen krijgt en anderen beter kan dienen, zouden Maitreya en de Meester dan helpen, denkt u?
A. Maitreya en de Meesters geven onophoudelijk van Hun energie en liefde. Mensen die gevoelig genoeg zijn en wier hartrespons toereikend is, worden op die manier geholpen, ongeacht of ze er zich van bewust zijn.

V. Wat is het ware esoterische effect van ‘grootse’ muziek, zoals van Mozart, Beethoven en Bach? Is hier een of ander energetisch verschijnsel aan het werk? Wat is het mechanisme dat de geest verheft, het hart verkwikt, enzovoort?
A. We leven in een goddelijk universum; alle mensen zijn, in hun hoogste staat, goddelijk. Het inspirerende effect van grootse muziek zoals van Bach, Beethoven en Mozart en anderen is een flauwe afspiegeling van die scheppende Goddelijkheid waar we in feite één mee zijn. Alle grote kunst is een weerspiegeling van die goddelijke weerklank.

V. Ik lees op zoveel plekken dat de VS en Duitsland, en mogelijk ook andere landen, anti-zwaartekrachtvoertuigen hebben ontwikkeld, en dat veel van de zogenoemde vliegende schotels die we zien eigenlijk dat soort schepen zijn van aardse oorsprong; en dat ze (althans in de VS) betaald zijn uit onderzoek op basis van belastinggeld via geheime agentschappen (zogeheten ‘Black Ops’). Wat is uw mening hierover?
A. Het is waar dat de Amerikanen, Russen en waarschijnlijk andere landen een mate van anti-zwaartekrachttechnologie hebben ontwikkeld. Sommige hebben ook voertuigen ontwikkeld die hier gebruik van maken, maar niemand heeft volledige beheersing over de ruimte verworven, of is in staat om naar willekeur te verschijnen en te verdwijnen, met enorme snelheden te reizen, enzovoort, zoals onze Ruimtebroeders dat kunnen. Deze functies zijn alleen beschikbaar voor de Ruimtebroeders omdat hun voertuigen niet gemaakt zijn van wat we vaste stof noemen. Die zijn gemaakt van etherische stof en het zal onze regeringen nog vele jaren kosten voordat ze in de toekomst zulke schepen kunnen bouwen.

V. 1) Kan iemand als persoonlijke meditatie gewoon de aandacht op het ajna-centrum richten en innerlijk het OM laten klinken, zonder de Grote Aanroep te gebruiken? 2) Zou dat een wetenschappelijker manier zijn om te mediteren dan een andere vorm van meditatie?
A. 1) Ja, natuurlijk, maar het zou hierbij niet gaan om de wetenschap van Transmissie-meditatie. Om Transmissie-meditatie te doen, wat een groepsmeditatie is, wordt de Grote Aanroep gebruikt om de energieën van de Hiërarchie aan te roepen, die de Meesters vervolgens door de groepen heen sturen, met behulp van de wetenschap van driehoeken. 2) Nee.

V. Is het mogelijk dat het lichaam kunstmatig in leven wordt gehouden tegen de wil van de ziel in?
A. Ja, “in leven” voor zover het de orgaanfuncties betreft, maar niet ‘levend’ in de ware zin, als de wil van de ziel er niet bij betrokken is.

V. Is het hele proces van doodgaan gemakkelijker voor mensen die al langer dan, zeg, 10 jaar Transmissie-meditatie beoefenen?
A. Dat hangt ervan af; deze vraag is niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Het is zeker niet de rol van Transmissie-meditatie om het proces van doodgaan te vergemakkelijken.

V. Hoe ver moet iemand geëvolueerd zijn om bewust te kunnen sterven, bijvoorbeeld als hij weet dat zijn lichamelijke situatie hopeloos is?
A. Dat zou mogelijk moeten zijn voor iemand die de tweede of derde inwijding heeft genomen.

V. Wordt zielecontact, en daarmee bewust sterven, gehinderd als de stervende morfine of andere verdovingsmiddelen of pijnstillers gebruikt?
A. Niet per se.

V. Hoe kunnen mensen die zijn gestorven hun nabestaanden op aarde helpen?
A. Dat kunnen ze wel, maar het is moeilijk dat proces te beschrijven; door middel van telepathie is waarschijnlijk de aanduiding die het dichtste bij komt.

V. 1) Is Rafaël in het boek From the Mundane to the Magnificent van Vera Stanley Alder, een Meester van Wijsheid? 2) Was hij een discipel van een Meester die op de innerlijke gebieden werkt?
A. 1) Nee. 2) Ja.

V. Benjamin Creme heeft gezegd dat de avatar Sai Baba niet uit ons zonnestelsel afkomstig is, dus vroeg ik me af of Hij misschien een avatar van Sirius is? Aangezien Benjamin Creme ook gezegd heeft dat Sirius de op één na verst geëvolueerde ster in ons universum is, dacht ik dat Sai Baba daar misschien van afkomstig was? Klopt mijn intuïtie? Zo niet, kunt u dan bekendmaken van waar in ons heelal Sai Baba afkomstig is?
A. Ik ben me er niet van bewust dat gezegd te hebben. Echter, Sai Baba heeft gezegd: “Niemand kan weten wat mijn oorsprong is”, dus verwacht niet dat ik Hem daarin teleurstel!

V. Er zijn veel mensen die zogenaamd contact hebben met de geestenwereld en/of mensen waar we banden mee hadden. Hoe weten we of dat echt zo is? Ze vragen een hoop geld en ik stel me zo voor dat sommigen weinig scrupules hebben in de wetenschap dat hun cliënten heel kwetsbaar zijn.
A. U hebt helemaal gelijk. Er bestaat enorm veel begoocheling in deze branche van psychisme, vooral als er geld bij betrokken is.

V. Ik heb uw boeken gelezen en ben geïnteresseerd in genezing. Ik ben erachter gekomen dat het astrale aspect een belangrijke factor is bij juiste genezing. Omdat ik geen fouten wil maken, heb ik twee vragen. Op welk punt in evolutie kun je er zeker van zijn meer ziele-energie dan astrale energie door te sturen naar de behoeften van de patiënt? Op welk punt in evolutie kun je de genezende energie van de Meester aanroepen om onbaatzuchtig naar de patiënt door te sturen?
A. Teneinde er zeker van te kunnen zijn dat er geen grote mate van zelfbedrog bij betrokken is, zou ik zeggen dat iemand de tweede inwijding genomen moet hebben om vanaf het zieleniveau genezing te kunnen geven.

V. 1) Ik las in Share International dat sommige ‘menselijke avatars’ een negatieve invloed kunnen hebben. Kunt u een definitie geven van het woord ‘avatar’? 2) Heeft het iets te maken met de bestemming van de ziel als iemand een avatar is? 3) Betekent het dat zij optreden als kanaal voor bepaalde energieën, wat gewone mensen niet kunnen?
A. 1) Ja, soms kunnen ze een negatieve uitwerking hebben. Een Avatar is iemand die van ‘boven’ is gekomen, dat wil zeggen van een hogere toestand of een hogere planeet, ten gunste van de mensheid. Avatars zijn er van kosmisch, planetair of gewoon menselijk niveau. 2) Ja. 3) Ja, gewoonlijk.

V. 1) Wat betekent het als je een swami bent? 2) Worden swami’s getraind om ‘bovenstoffelijk’ te werken, d.w.z. worden ze bijvoorbeeld getraind om voorwerpen te materialiseren? 3) Betekent het kunnen materialiseren van voorwerpen automatisch dat iemand ver geëvolueerd is?
A. 1) Een swami is iemand die een bepaalde lijn van geestelijke lering en ontwikkeling heeft gevolgd, die meestal teruggaat op vooraanstaande leraren uit het verleden. ‘Swami’ is een hindoe-concept. 2) Niet per se. 3) Niet per se.

De juiste reactie
Toen ik op 12 september 2011 naar Beyond Belief luisterde, een programma dat op BBC Radio 4 wordt uitgezonden, waarin men op zoek was naar theologische antwoorden op de aanslagen van 11/9, hoorde ik een ongelooflijk ontroerend verhaal.
De presentator interviewde een vrouw die een ervaring in de metro in New York beschreef die zij had vrij kort na de aanslagen van 11/9. Zij voelde dat er iets aan de hand was zodra zij de wagon instapte vanwege de “geweldige spanning in de lucht” en zij beschreef hoe alle reizigers op één bank op elkaar gepakt zaten. Behalve één man, “een heel lange, oude, gerimpelde Sikh, die kaarsrecht tegenover hen zat”. De vrouw beschreef dat bij de man “de tranen over zijn wangen stroomden” tengevolge van de “intense haat” die de andere reizigers op hem richtten. Zij liep naar hem toe en ging naast hem zitten, terwijl ze probeerde niet naar de reizigers tegenover haar te kijken, en toen deed de Sikh “iets heel opmerkelijks”. Hij stond op en ging naast een Spaanse moeder staan die haar baby in haar armen hield. De geïnterviewde vrouw zag hoe iedereen ineenkromp, maar de man haalde een verkreukeld dollarbiljet uit zijn zak en stopte dat in het vuistje van de baby. De deuren gingen open en de Sikh stapte uit; terwijl de deuren zich weer sloten barstte iedereen in de wagon plotseling in tranen uit.
Terwijl ze dit verhaal beschreef, dacht de vrouw dat haar getoond werd “wat we op grote schaal moeten doen” om de energie van haat na de aanslagen te transformeren.
In de BBC-studio besprak een panel gasten deze ervaring; iedereen was zeer ontroerd en één gast vergeleek de man met een Christus-figuur die niet op het geweld dat op hem geprojecteerd werd reageerde met “vergelding of haat of bitterheid, maar met een heel krachtig gebaar van aanraking en verbinding”. Het verhaal herinnerde een andere gast eraan dat “de geringste daad mensen van gedachten kan doen veranderen, ongeacht hoe diepgeworteld hun opvattingen ook zijn.”
Wie was deze man?
J.M., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Tekenen van de toekomst
Ik heb Maitreya’s ‘ster’ nog nooit gezien, ook al kijk ik iedere avond naar de lucht. Ik heb Maitreya nog nooit op televisie of radio gehoord, maar in 1960 woonde ik en drie anderen op kamers. Op een avond, voor het naar bed gaan, liep ik naar de badkamer. Daar zag ik een groot kruis in het raam; ik riep de hospita en de andere huurders om naar het kruis te komen kijken. Iedereen zag het en was verbouwereerd. Het bleef daar drie avonden. Als iemand met belangstelling voor metafysica wist ik dat het een Gebeurtenis aankondigde.
Datzelfde jaar was ik op een prachtige zomerdag in de achtertuin toen ik in de lucht keek en een gouden stad zag met torens op de huizen en een gouden muur om de stad. Toen zag ik figuren in gouden gewaden die langs de muur liepen. Het was enkele minuten zichtbaar en loste daarna op. Een paar dagen later belde een vriendin die lerares is me op; ze zei je zult niet geloven wat ik heb gezien. Ik onderbrak haar en zei een gouden stad in de lucht; ze zei: “o, jij zag het ook, mijn zoon heeft het ook gezien.” Ik zei ja, wat er ook gebeurt, de Aarde wordt beschermd door hogere wezens. Ik hoop maar dat Obama naar Maitreya zal luisteren. Dit gebeurde in Cleveland, Ohio.
G.B., Santa Cruz (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het kruis in het raam en het visioen van de gouden stad door de Meester Jezus werden gegeven.

Veelomvattende vraag
(1) Tijdens de lezing over de Wederverschijning in Barcelona in februari 2011 hielp ik bij de boekentafel, toen een vrouw van middelbare leeftijd die in traditionele en klassieke stijl gekleed was, op de tafel afkwam en de boeken begon te bekijken. Na een paar minuten keek ze op en vroeg: “Wat is het verband tussen Transmissie-meditatie en de Verschijning van Maitreya en de Meesters van Wijsheid?” Ik herinner me dat haar doordringende blik en heel blauwe ogen me opvielen.
Hoewel ik me niet duidelijk meer herinner wat ik tegen haar zei, leek me toen dat mijn antwoord heel samenhangend was en ik was verbaasd dat ik op die manier kon antwoorden. Ik denk dat ik zei dat Transmissie-meditatie alle werkers voor de Wederverschijning in de wereld verbindt en ons verbindt met de Meesters. Transmissie-meditatie versterkt onze band met Hen en met elkaar. Wij zijn Éen, één groep. De Verschijning is niet alleen de Verschijning van de Meesters en Maitreya, maar ook van de gehele Geestelijke Hiërarchie. Transmissie-meditatie maakt het ons mogelijk ons in dienst te stellen om het verhaal van de Verschijning bekend te maken. Terwijl ik praatte, keek ze naar me met een heel doordringende en intense blik, die me nogal verbaasde omdat die niet paste bij haar uiterlijke verschijning van “lief oud dametje”. Ze leek tevreden met mijn antwoord, keek me recht aan, bedankte me en liep toen weg. Wie was deze dame?
S.Q., Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘dame’ Maitreya was.

Ten zeerste aanbevolen
Ik liep een boekhandel in het centrum van São Paulo uit, die is gelegen aan een heel bekende avenue, Avenida Paulista genaamd. Ik had [de Portugese editie van] het boek Een verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice Bailey gekocht en was heel blij omdat ik dat boek al enige tijd wilde hebben. Dus toen ik de boekhandel uit was, zocht ik een bankje waar ik kon zitten lezen. Toen ik op de bank zat en begon te lezen, liepen er twee politieagenten langs. De een keek naar een van de delen van het boek die ik naast me had neergelegd. Eerst dacht ik dat hij me misschien zou vertellen dat ik het weg moest halen, want, toen ik er naar keek realiseerde ik me dat het een plaats in beslag nam die door anderen gebruikt kon worden. Maar toen wees de politieagent naar het boek en zei met een glimlach: “Dat is een goed boek! Een goed boek.”
Ik was erg verbaasd omdat de politieagent er heel kalm uitzag, een beetje blij en met een vreugdevolle lach. Toen liep hij weg, met de andere agent. Was deze politieagent, en zijn collega, een bijzonder iemand? Zo niet, dan was het verbazingwekkend te zien dat hij zo’n positieve mening over het boek had. Betekent dat dat mensen nu meer openstaan voor esoterische lering dan in het verleden?
T.S.A., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘politieagent’ Maitreya was. De andere ‘agent’ was de Meester Jezus.

Gelukkige landing
Ik wil graag een ervaring vertellen die me in december 2000 omstreeks half negen ’s ochtends overkwam. Ik studeerde aan de Universiteit van Tilburg en ik had die dag examen, waarvoor ik al laat was. Ik was een beetje aan het dagdromen en besteedde daarom niet veel aandacht aan het feit dat mijn fietswiel op de weg stond waar auto’s voorbijreden. Plotseling werd mijn voorwiel hard geraakt door een auto. Het kwam zo hard aan dat ik verschillende meters door de lucht en over de auto heen vloog. Dat vertelden omstanders me later. Het vreemde was dat ik me op het moment dat ik geraakt werd, volkomen veilig, beschermd en vredig voelde. Het was alsof ik in een bel van liefde en vrede was gezet. Ik ontkwam ongedeerd aan het ongeluk. Nadat het gebeurd was, was ik ook volkomen rustig en totaal niet bezorgd. Kreeg ik op dat moment bescherming? Zo ja, van wie?
M.V., Breda (Nederland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bescherming van de Meester Jezus afkomstig was.

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Het Zwaard des Onderscheids’.

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet…
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Omgaan met verandering’)

De wereld heeft een punt bereikt, waarvan niet alleen geen terugkeer meer mogelijk is, maar van totale crisis, totale confrontatie tussen goed en kwaad, tussen dat wat harmonie voortbrengt en dat wat tot het tegendeel leidt. Dit is het resultaat van de energie van het Zwaard des Onderscheids. In de Bijbel staat geschreven dat Jezus zei: “De vader zal verdeeld zijn tegen de zoon, en de zoon tegen zijn broer,” enzovoort, allemaal heel destructief. Ironisch genoeg is het Zwaard des Onderscheids de energie van Liefde. Dat is wat er is gebeurd en wat er vandaag gebeurt, en dit zal door Maitreya tot een haarscherpe scheiding worden gebracht.
Het is de energie van Liefde die nu op alle gebieden uitstroomt. Ze doordrenkt de wereld en het gevolg ervan voor de mensheid is dat het je bewuster maakt van wie je bent. Als je iemand van goede wil bent, dan wordt dat gestimuleerd en versterkt. Als je destructief bent, van kwade wil, wordt dat nog sterker. Alles, goed en slecht, wordt gestimuleerd.
Op deze manier zal de mensheid heel duidelijk zien wat haar te doen staat. Zou dit niet gebeuren, dan zouden we wellicht denken dat we in onze huidige gewoonten kunnen volharden. Het zou moeilijk zijn, maar we zouden volhouden en denken dat alles te zijner tijd wel weer goed zou komen, wat het in het verleden ook nooit was. Het Zwaard des Onderscheids scherpt de verschillen aan en maakt de opties die de mensheid heeft duidelijk. Steeds meer mensen zien, door de scherpere blik die het Zwaard ons geeft, dat er geen alternatief meer is voor vrede. Als we geen vrede kennen, zal al het leven op de planeet vernietigd worden.
Vrede is dus niet langer slechts een optie voor de mensheid; het is een essentieel vereiste. Dit besef is het resultaat van de werking van Maitreya’s energie van Liefde. Het is het Zwaard des Onderscheids dat duidelijk de weg voorwaarts voor de mensheid aangeeft: via broederschap, rechtvaardigheid, samendelen en vrede; via vrijheid, juiste verhoudingen en alles wat hieruit voortkomt. Het is dát, of doorgaan op de huidige weg en al het leven vernietigen. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2007)

Het is Mijn Plan aan de mensen te onthullen dat er voor hen slechts twee wegen zijn.
De ene leidt hen onverbiddelijk tot vernietiging en dood. De andere, Mijn vrienden en dierbaren, zal de mensheid rechtstreeks tot God leiden; en in het licht van Zijn Tegenwoordigheid zal zij, voor zover zij er gereed voor zijn, wonderen en ongelooflijke heerlijkheid aanschouwen. Mijn taak is het de weg te wijzen, om jullie vanuit tweedracht te leiden naar die gezegende staat van Harmonie en Liefde die deze droom voor jullie zal verwezenlijken. Mijn werk vordert, en spoedig, zeer spoedig nu, zullen jullie Mijn Gezicht zien en Mijn Woorden horen. De tijd van beproeving begint. Het is Mijn Plan jullie deze twee alternatieven voor te leggen, de mogelijkheden en de valkuilen aan te geven. De keus is aan jullie; jullie moeten beslissen, vanuit je eigen door God gegeven vrije wil. (Maitreya, uit Boodschap nr. 16)

De mensheid wacht een cruciale beslissing. Mijn Liefde creëert een polariteit van gezichtspunten; dat is het Zwaard dat Ik hanteer. Mijn vrienden, weet goed waar je staat en ontvang Mijn Licht. Kijk uit waar je je voeten plaatst: op de treden die leiden naar de dag van morgen, of naar vergetelheid. Mannen en vrouwen van de wereld, Mijn broeders, Mijn kinderen, Ik bid jullie: neem het opwaartse pad naar het licht van de Waarheid die Ik breng en wees in staat de Goden te openbaren die jullie zijn. (Maitreya, uit Boodschap nr. 64)

Vooralsnog aan niemand bekend, op een enkeling na, moet Maitreya nu het wereldtoneel betreden en Zijn denkbeelden aan allen voorleggen. Velen zullen het nut en de rechtvaardigheid van Zijn denkbeelden inzien, maar anderen zullen Hem, helaas, inmenging in de aangelegenheden van de mens verwijten en aandringen op Zijn verwijdering. Zo zal het Zwaard des Onderscheids de mensen hun keuze voorleggen: bergafwaarts doorgaan naar onophoudelijke pijn en lijden – of de kwalen van het verleden aanpakken en hun geboorterecht binnengaan. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De tijd is gekomen’)

Het Zwaard des Onderscheids is in werkelijkheid de energie van liefde. De energie van liefde is het zwaard dat onderscheid in de wereld creëert. Onderscheid is verschil, scheiding en toch, wanneer we het begrijpen, wordt die energie in de wereld vrijgegeven door Maitreya, Die de Avatar van Liefde is. Hij geeft die liefde vrij in de wereld en die stimuleert allen, zonder uitzondering – de goeden, de slechten, de altruïsten, de zelfzuchtigen, de hebzuchtigen, de onzelfzuchtigen, enzovoort. Iedereen wordt gestimuleerd. De energie zelf is volkomen onpersoonlijk, niet goed of slecht. Het is een energie die stimuleert, ze houdt alle volken bijeen, zelfs de stoffelijke deeltjes die de wereld bijeenhouden. De deeltjes stof in ons lichaam worden bijeengehouden door dezelfde energie.
Het is God de Zoon, het Christus-aspect, het Bewustzijnsaspect. Die energie van liefde brengt en houdt de stoffelijke deeltjes bijeen die nodig zijn om de wereld te laten bestaan. En wanneer die energie op grote schaal wordt vrijgegeven, zoals nu al vele jaren, creëert zij het Zwaard des Onderscheids…
Dit alles is de werking van de Wet van Liefde. Zij creëert het Zwaard des Onderscheids zodat de mensheid duidelijk zal zien wat de keuze is… De paren van tegenstelling zijn nooit zo duidelijk geweest: flagrant materialisme, met aandelenbeurzen die tot duizelingwekkende hoogten stijgen vanwege verpletterende hebzucht, terwijl tegelijkertijd mensen bij miljoenen verhongeren. Maitreya’s Zwaard des Onderscheids dwingt de mensheid een keus te maken: samendelen of omkomen. Hij zegt het duidelijk: “De mens moet samendelen of zal omkomen. Er is geen andere weg.” Wanneer het ons daagt dat we moeten samendelen of anders zullen omkomen, zullen we het beginsel van samendelen uiteraard aanvaarden en dat zal de omstandigheden creëren waarin iedereen kan leven in vrede. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Veel dat geliefd is moet verdwijnen. Hang niet aan de oude vormen. Veel zal afhangen van het vermogen van de mens om afstand te doen van deze versleten structuren en een nieuwe en eenvoudiger wereld te scheppen. Onthoud dit. Vergeet niet dat Ik kom om alle dingen te veranderen. Mijn Komst brengt vrede.
Evenzo brengt Mijn Aanwezigheid scheiding. Mijn Zwaard, de Liefde die Ik ben, zal alle mensen scheiden, zal laten zien wat Waar is en wat vals, zal de weg vrijmaken voor het Nieuwe Licht dat Ik breng. Mogen jullie deze verandering kunnen doorstaan en Mijn Licht kunnen aanvaarden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 74)

Liefde is totaal onpersoonlijk. Daarom wordt ze ‘het Zwaard des Onderscheids’ genoemd. Ze scheidt doordat mensen op deze onpersoonlijke energie reageren naar gelang hun motieven. Als ze gemotiveerd worden door het goede, verlangen naar het beste voor de hele mensheid, gaan ze van dat aspect uit en handelen op basis daarvan. Als hun motivatie, bij gebrek aan een beter woord, het ‘slechte’ is, als het afgescheidenheid, niet-insluitend is, zullen ze door diezelfde energie van liefde in de tegenovergestelde richting versterkt worden. Dus ze stimuleert alles, het goede en het slechte, het zelfzuchtige en het altruïstische. Daarom moet Maitreya er voorzichtig, heel bekwaam, mee omgaan om ervoor te zorgen dat de juiste reactie de overhand krijgt.
Wij zien liefde als iets volkomen persoonlijks; we houden van sommige mensen en andere mensen mogen we niet. Maar liefde heeft daar niets mee te maken. Het is een ononderbroken stroom van door God gegeven energie die de kleine bouwsteentjes van materie waaruit het heelal is samengesteld en tegelijkertijd de individuele bouwstenen die een groep vormen, magnetisch bijeenhoudt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Maitreya weet dat, wanneer Hij op het wereldpodium naar voren treedt, Hem een gemengde ontvangst vanuit de mensheid wacht. Velen zijn er die in vreugdevolle verwachting uitzien naar dat moment, voor wie dit het begin is van de Nieuwe Tijd die de mensenzonen wacht.
Anderen echter, die weinig begrijpen van de betekenis en het proces van Zijn komst, zullen achterdochtig zijn en Zijn geloofsbrieven wantrouwen, zich angstig bewust van de bijbelse waarschuwingen die zij al te snel verkeerd interpreteren. Weer anderen zullen slechts van de zijlijn toekijken, in afwachting van een aanwijzing van degenen voor wie zij een zekere achting hebben. Zo zal de mensheid zichzelf opstellen aan de ene of de andere kant: zij die de Leraar met open armen verwelkomen, enthousiast Zijn leringen en raad zullen volgen, en zij die Hem zien als de belichaming van het kwaad en alles wat zij niet vertrouwen.
Zo zal het Zwaard des Onderscheids zijn werk doen en uitwijzen wie voor vrijheid en rechtvaardigheid, praktische goede wil en liefde zijn, en ook uitwijzen wier achterdocht en angst, vooroordeel en haat voorkomt dat zij de waarheid herkennen van Maitreya’s boodschap van mededogen en liefde. Zo zal het zijn, en zo zullen de mensen beproefd worden als de behoeders van hun toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De ontvangst van Maitreya’)

De energie van liefde is absoluut neutraal. Ze is niet ‘goed’ of ‘slecht’. Wij denken bij liefde aan louter goedheid. Ze is neutraal. De energie van liefde is het ‘Zwaard des Onderscheids’ dat doelbewust door de Christus wordt gebruikt om alle Wezens te stimuleren. Het stimuleert de goeden en de slechten. Het stimuleert de egoïsten en hebzuchtigen, en tegelijkertijd het altruïsme van anderen. (…)
Er zijn mensen die voor zichzelf doen alsof ze onzelfzuchtig zijn en alleen het goede voor de wereld wensen. Maar in de grond van hun bestaan zijn ze hebzuchtig en egoïstisch. Het Zwaard des Onderscheids breekt door deze hypocrisie heen en laat mensen in hun ware licht zien. Zo kunnen we duidelijk zien dat als we de ene kant opgaan, totale rampspoed het gevolg zal zijn. Als we de andere kant opgaan, zal het een nieuwe wereld voortbrengen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven  – Leven volgens de Wetten van het Leven)

Spoedig zal Mijn Verschijning bekend zijn aan velen en zal Mijn Lering zijn begonnen. Ik zal de mensen twee handelwijzen voorhouden; hun beslissing bepaalt de toekomst van deze wereld. Ik zal hun tonen dat de enig mogelijke keus ligt in samendelen en onderlinge afhankelijkheid. Op deze wijze zal de mens komen tot die staat van bewustzijn van zichzelf en van zijn doel, die hem zal brengen aan de voeten van God. De andere weg is te verschrikkelijk om te overwegen, want die zou de vernietiging betekenen van alle levensstromen op deze Aarde. De mens heeft de toekomst in handen. (Maitreya, uit Boodschap nr. 17)

Het Zwaard des Onderscheids is de energie van Liefde. Naarmate de mensen op deze energie reageren, zal de wereld verdeeld raken in degenen die roepen om verandering langs de lijnen die Maitreya bepleit, en degenen die bang zijn en naar het verleden kijken, die Hem zien als de antichrist en uit angst niet weten wat te doen. Zij zullen langs de kant blijven staan en toekijken, en daarmee de kans mislopen, die voor het eerst in de geschiedenis wordt geboden, om deel te nemen aan de transformatie van de wereld. Het is aan ieder individu, op het punt waar hij of zij staat, om zijn of haar goddelijkheid te bevestigen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Het is Mijn Plan binnenkort Mijn Aanwezigheid op veel ruimere schaal bekend te maken en de mensen te tonen dat de Nieuwe Tijd thans aanbreekt, dat het recept voor verandering bestaat uit Samendelen en Broederschap, Rechtvaardigheid en Liefde.
Wie met Mij wil gaan, zal ik onder Mijn Banier roepen.
Sluit je aan bij Mijn Leger, Mijn vrienden en broeders, en zuiver deze wereld van haat.
Scherp het Zwaard van Liefde, Mijn broeders, sluit je gelederen rondom Mij, en laten wij samen moedig de toekomst tegemoet treden. (Maitreya, uit Boodschap nr. 97)

De bundeling van de Krachten van Licht

Massale UFO-waarnemingen
In het artikel ‘De Bundeling van de Krachten van Licht’ (Share International nr.2, maart 2007) voorspelde Benjamin Creme’s Meester een enorme toename in ufo-activiteit, zodanig dat het verschijnsel “moeilijk te ontkennen” zal zijn. Hij legde uit: “[Deze berichten] zullen ook gaan over waarnemingen, in ongekende aantallen, van ruimtevaartuigen van onze naburige planeten, voornamelijk van Mars en Venus. Deze verhoogde activiteit boven uitgestrekte gebieden van de Aarde zal alles te boven gaan wat ooit gezien is… Het denken van mensen zal verbijsterd en verbaasd zijn door deze wonderen, en dit zal hen tot diep nadenken stemmen.”
Dit jaar, 2011, heeft een toename in het aantal ufo-meldingen van overal ter wereld gezien, waaronder sommige buitengewone massale waarnemingen. De media berichten serieuzer over dit verschijnsel en veel regeringen geven geleidelijk hun geheime ufo-documenten vrij. Nu ook het grote publiek massaal video’s kan opnemen met mobiele telefoons en videocamera’s, lopen gewone mensen voorop bij het filmen en op Internet plaatsen van ufo-waarnemingen. Deze nieuwe ontwikkeling geeft mensen de mogelijkheid om hun opnamen met een groot publiek te delen en moedigt andere mediakanalen aan om de waarnemingen te melden en te onderzoeken.
Bijgaande massale waarnemingen van ufo’s werden uit alle vier de windrichtingen gemeld in een periode van slechts twee weken in augustus 2011:

Sacramento (Californië, VS)
Terwijl YouTube-gebruiker ‘njorgensen1154’ op 13 augustus 2011 in zijn zwembad zat, zag hij rond 7 uur ’s avonds plaatselijke tijd boven Carmichael, bij Sacramento, heel hoog in de lucht duizenden lichtbollen vliegen, richting het noorden.
“Ze varieerden – toen ik ze net zag – in kleur van wit, oranje en rood en nu zijn ze nagenoeg wit,” zo vertelt hij in zijn videoverslag. Hij filmt en beschrijft de beweging van individuele voorwerpen tussen de enorme massa ufo’s: “Ze vormen steeds groepen en gaan weer uit elkaar en veranderen van formatie… Waarom zouden ballonnen zich ordenen in formaties? Ze maken V-formaties, gaan uit elkaar, veranderen van richting… Ik denk dat de grotere ze coördineren. Ik kan het niet uitleggen. Ik bedoel, waarom groeperen ze zich in driehoeksformaties en vormen dan weer een lijn en gaan weer uit elkaar, dan trekken ze zich terug en verspreiden zich weer. Je kunt me niet vertellen dat het gewoon de lucht is die ze toevallig in een nieuwe formatie of driehoeksformatie blaast.” (Bron: YouTube: njorgensen1154)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘witte bollen’ ruimtevaartuigen waren van Mars en Venus.)

Daejeon (Zuid-Korea)
Op de avond van 11 augustus 2011 zagen honderden ooggetuigen een vloot heldere lichten die zich boven een woonwijk van de stad Daejeon langzaam in noordoostelijke richting door de lucht verplaatsten. Het Koreaanse tv-kanaal MBC zond de waarneming in het nieuwsbulletin uit met interviews van ooggetuigen en opnamen van de vele fotocamera’s en video’s waarmee de gebeurtenis was vastgelegd. Kijkers beschreven talloze zeer heldere voorwerpen die zich in formatie in noordoostelijke richting voortbewogen. “Ik zag in de lucht wat heldere dingen aan de buitenrand van wolken, wat ik erg interessant vond. Maar na 30 minuten begonnen ze zich te bewegen,” vertelde een ooggetuige. “Er waren ongeveer 20 voorwerpen in de lucht.”
In de nieuwsuitzending van MBC zat ook professor Maeng Seong-ryeol, hoogleraar aan de Universiteit van Woosuk en voorzitter van het Koreaanse UFO-onderzoekscentrum, die zei dat het waarschijnlijk voor de eerste keer was dat dit soort heldere zich bewegende ufo’s in Korea op video waren opgenomen. “Gezien de helderheid van de voorwerpen die op een mobiele telefoon zijn opgenomen, zijn het hoogstwaarschijnlijk waarnemingen van ufo’s, zei ufo-onderzoeker Seo Jonghan. “Het is vrijwel onmogelijk dat lantaarns bij avond zo helder zijn, zoals sommige mensen veronderstellen.” Een telefoontje naar de nieuwsbalie van een woordvoerder van de Koreaanse Luchtmacht bevestigde dat er rond die tijd geen vluchten waren geweest en dat er niets op de radar was waargenomen.
De commentator van MBC voegde eraan toe dat uitvergrotingen van de voorwerpen bevestigden dat ze onregelmatige flitspatronen uitzonden, alsof ze ronddraaiden. “Gelet op de vaste formatie en frequente veranderingen in vliegafstand, onderscheidden de karakteristieken zich van conventionele vliegtuigen.” De commentator vervolgde: “De analyses suggereren dat de voorwerpen naar alle waarschijnlijkheid ufo’s zijn.” (Bron: examiner.com; YouTube: UFOglobalRC)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen van Mars waren.)

St. Petersburg (Rusland)
Op de avond van 20 augustus 2011, rond 22.45 uur, werden talloze ufo’s boven St. Petersburg waargenomen. Veel mensen op straat zagen de talloze helder flikkerende bollen boven hun hoofden langzaam door de nachtelijke hemel voorbijgaan. Ten minste één getuige kon het voorval op video vastleggen. De ufo-waarneming, die verscheidene minuten duurde, vond plaats boven de Kazan-kathedraal van de Russisch-Orthodoxe kerk, ook bekend als de kathedraal van Onze Vrouwe van Kazan. (De Vrouwe van Kazan is waarschijnlijk de meest aanbeden icoon in Rusland). (Bron: YouTube: uforelease)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen waren van Mars.)

San José (Costa Rica)
Een groep medische en juridische professionals woonde tijdens een weekend een openluchtactiviteit bij, toen zij op 27 augustus 2011 rond 8 uur ’s avonds een groep lichten zagen die de avondhemel boven Moravië aan de oostkant van San José doorkruiste.
De lichten – ongeveer 20 in totaal – waren zo’n 5 tot 10 minuten zichtbaar en bewogen zich van oost naar west voort, soms met tussenpozen stationair of flitsend met lichten, soms ronddraaiend.
Onder de tien ooggetuigen bij het Platanares de Moravia evenement bevonden zich Marco Vargas, directeur van de trauma-afdeling van het Nationale Kinderziekenhuis van Costa Rica, artsen, andere deskundigen en vertegenwoordigers van de Organismo de Investigación Judicial (Gerechtelijk Onderzoek). Eerst dachten ze dat ze helikopters zagen, maar een telefoontje naar de luchtverkeersleiding van de internationale luchthaven Tobias Bolaños in Pavas sloot vliegtuigactiviteit uit.
Het schouwspel werd op film opgenomen door ooggetuige Alexis Astúa en uitgezonden door het nieuwsprogramma Telenoticias van het plaatselijke tv-kanaal 7. (Bron: insidecostarica.com)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat het ruimtevaartuigen waren van Mars.)

Chinese piloten zien 90 km lange UFO
Chinese piloten rapporteerden een waarneming van een ufo boven Shanghai die honderden keren groter was dan de maan (gezien vanaf de aarde). De ufo was zo groot dat hij gelijktijdig in Shanghai en Beijing werd gezien.
De “kolossale ongeïdentificeerde gloeiende bol” werd het eerst op 20 augustus 2011 rond 21.00 uur boven Shanghai waargenomen door een piloot van de Chinese burgerluchtvaart, op de lijnvlucht CZ655 van China Southern Airlines van Shanghai naar Changchun.
De piloot berichtte over het incident via de Chinese blogsite Sina Weibo en beschreef het als een schokkende ervaring.
“De omvang van [het voorwerp] nam toe van klein naar groot en was bolvormig. Het was honderden keren groter dan de maan en leek een middellijn van meer dan 90 kilometer te hebben.” De piloot beschreef dat de ufo geleidelijk aan verdween nadat hij ongeveer 20 minuten boven Shanghai had gezweefd.
Volgens de luchtverkeersleiding voor oost-China ontving hun afdeling diezelfde dag soortgelijke meldingen van vele andere piloten.
Het nieuwsagentschap Xinhua berichtte dat verscheidene amateurastronomen meldden dat zij op ongeveer 1500 kilometer ten noorden van Shanghai tijdens een nachtelijke sterrenwake rond dezelfde tijd een op een “koepel lijkend voorwerp” boven de buitenwijken van Beijing hadden waargenomen.
Ma Jing, ingenieur bij de nationale sterrenwacht, vertelde aan het dagblad Shanghai Daily dat hij een reeks foto’s had genomen die lieten zien hoe het voorwerp als een “in omvang toenemende ronde witte wolk” vanuit het westen opsteeg, maar dat het voorwerp enige minuten later verdween.
Volgens een deskundige van het UFO-onderzoekscentrum van Shanghai zou de ufo een fragment van een satelliet kunnen zijn die twee dagen eerder door Rusland werd gelanceerd. De Chinese nieuwsdienst berichtte dat een Russische communicatiesatelliet, de Express-AM4, in de ochtend van 18 augustus na het opstijgen was verdwenen. (Bron: CNN)
(De Meester van Benjamin Creme verklaart dat de reusachtige ufo een moederschip van Mars was.)

UFO-waarneming in Shanghai
Op 23 augustus 2011 werd een ufo die bij de beroemde televisietoren in Shanghai (China) verscheen, gezien en gefotografeerd door de directeur van een bekende Chinese winkelwebsite. Op haar blog schreef ze: “Ik heb Shanghai ontelbare keren bezocht, maar dit is de eerste keer dat ik dit verbazingwekkende vaartuig heb gezien.” Ze was er 100 procent zeker van dat het geen helikopter was. Zij verwees vervolgens naar de piloot van China Southern Airlines, die in zijn blog schreef dat hij met een vliegtuig van de stad Guangzhou naar Shanghai vloog om 9 uur ’s avonds op een hoogte van 10 km, toen hij plotseling een enorm ruimtevaartuig zag (zie voorgaande bericht). Hij was geschokt en meldde de situatie aan de verkeerscontrole die, tot zijn verbazing, vertelde dat ze al van 20 andere vliegtuigen gelijksoortige meldingen hadden ontvangen. (Bron: weibo.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)

UFO veroorzaakt sluiting van Chinese luchthaven
Vluchten werden vertraagd en vliegtuigen omgeleid weg van de internationale luchthaven Jiangbei in de stad Chongqing, toen er op 17 augustus 2011 een ongeïdentificeerd voorwerp hoog overheen zweefde. De ufo verdween na 50 minuten, waarna de vluchten op de drukke luchthaven hervat werden. De Shanghai Daily, het in New York gevestigde Chineestalige televisiestation NTDTV en Fox News besteedden alle aandacht aan de filmbeelden en meldingen van het incident. (Bron: foxnews.com; YouTube: The2012soon)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimteschip van Mars was.)

UFO als vuurbal boven Peru
Op 25 april 2011 werd omstreeks 2 uur ’s middags een vuurbal gefilmd die zich langs de hemel boven Cuzco (Peru) voortbewoog. De allereerste nieuwsberichten van Sky News (VK) noemden het voorwerp een ufo, maar later werd het een meteoor genoemd. Een aantal kijkers heeft er echter op gewezen dat meteoren zich veel sneller voortbewegen. Eén kijker zei: “Als amateursterrenkundige kijk ik elk jaar naar meteoorregens en meestal verplaatsen ze zich zo snel (duizenden kilometers per uur) dat je geluk hebt als je van eentje een glimp opvangt. Deze beweegt zich zo langzaam dat het onmogelijk een meteoor kan zijn.” Hij  wees er ook op dat de meteoren die vastgelegd en op YouTube geplaatst zijn “in het gunstigste geval nauwelijks 3 seconden in de lucht zijn”. (Bron: examiner.com; YouTube: UFOglobalIRCI)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vuurbal’ een groot moederschip van Mars was.)

Chileense studenten demonstreren voor onderwijs
Na meer dan een jaar van wereldwijde demonstraties staan nieuwe leiders op, met name in Europa en Latijns-Amerika, die een duidelijke stem laten horen. In het 105-jarig bestaan van de studentenvereniging van de Universiteit van Chili is de 23-jarige Camilla Vallejo Dowling de tweede vrouw die de vereniging leidt. Toen de studentenprotesten in mei 2011 begonnen, werd zij al snel hun stem en gezicht, en heeft ze volksprotesten en cacerolazos (lawaaidemonstraties) geleid. Vallejo’s benadering is geweldloos. Ze wil dat de regering verantwoordelijkheid neemt voor onderwijs aan de universiteiten die, volgens haar, niet langer voor iedereen toegankelijk zijn. “We willen geen geweld, onze strijd is niet gericht tegen de politie of bedoeld om winkels te vernielen … wij strijden voor herstel van het recht op onderwijs, daar zijn we altijd heel duidelijk over geweest,” aldus Vallejo, die bij het presidentiële paleis werd geïnterviewd. Chileense studenten eisen een nieuw onderwijsstelsel in hun land; met name een eind aan het Chileense schoolbonnensysteem en vervanging daarvan door een openbaar onderwijssysteem dat door de staat wordt beheerd. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) behoren de collegegelden in Chili tot de hoogste ter wereld. De Chileense econoom Marcel Claude heeft geconstateerd dat de studieschuld bijna 174 procent van het jaarsalaris van afgestudeerde Chileense studenten bedraagt – en 50 procent van hen hebben grote schulden.
Als antwoord op de studenteneisen zei de Chileense president Sebastián Piñera dat de regering de onderwijsfinanciering zal verbeteren door het rentepercentage op studieleningen van 6,4 procent naar 2 procent te verlagen, studenten met schulden zal helpen en in beurzen zal voorzien. Maar de beloftes van de regering hielpen weinig om het oproer in te dammen. “Mensen zijn heel ontevreden,” zei Vallejo onlangs in een interview. “Het zijn altijd de jongeren die de eerste stap zetten… wij hebben geen gezinsverplichtingen en daardoor zijn we vrijer. We hebben de eerste stap gezet, maar we zijn niet langer alleen, de oudere generaties doen nu mee in deze strijd.”
President Piñera’s antwoord op de nieuwe demonstraties was de aankondiging van een nieuw onderwijsfonds dat 4 miljard dollar bevat, via een nieuw voorstel genaamd GANE (Groot Nationaal Onderwijsakkoord), maar dit betekende niet het einde van de demonstraties. Peilingen wijzen erop dat de meerderheid van de Chilenen de protesten steunt – op 25 augustus 2011 vond een landelijke 48-uurs staking plaats, waaraan vakbonden, studenten en ambtenaren deelnamen, met de eis de uitgaven voor onderwijs en gezondheidszorg te verhogen en om te protesteren tegen pensioen- en arbeidshervormingen. De demonstraties vonden plaats in Santiago en door heel Chili. (Bron: La Nación, Chili; The Guardian, VK; The Global List)