Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. In het volgende artikel verschaft de Meester een aantal hoopgevende denkbeelden: dat de mensheid “rijp is voor verandering”, ofschoon onzeker van de richting die de nieuwe weg zou moeten gaan; Hij spoort ons aan onze goddelijke aard te verwezenlijken, Maitreya is nu hier om de mensheid te adviseren om “een beschaving te scheppen waardig voor mensen die hun goddelijkheid binnengaan”.

Binnengaan in Goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme

Over de hele wereld beginnen mensen te beseffen dat hun langgekoesterde overtuigingen en zekerheden minder zeker zijn dan zij gedacht hadden. Het ineenstorten van hun sociale en politieke instituten roept twijfel op over de waarde van hun gevestigde manier van denken, en plaatst mensen voor een dilemma: de huidige denk- en handelwijzen schijnen niet langer te werken; die van de toekomst zijn vooralsnog onduidelijk. Bijgevolg staat de mens besluiteloos en wacht op leiding, verloren in een vergeefse poging om het verleden te behouden of de toekomst te voorspellen. In dergelijke situaties is de mensheid rijp voor verandering. Weinigen kennen de richting of de mate van de vereiste veranderingen, of hoe die tot stand gebracht kunnen worden, maar geleidelijk daagt het bij velen dat de huidige levenswijzen ontdaan zijn van betekenis en alle mogelijkheden voor menselijk geluk missen. Dus geven grote aantallen de strijd op en zoeken troost en evenwicht in het groeiende aantal religies, filosofieën en ‘erediensten’, oud en nieuw. De nodige veranderingen lijken te omvangrijk, te radicaal om door menselijk handelen of denken in gang te worden gezet, en zij keren zich naar binnen tot de God die, vermoeden ze, de menselijke aangelegenheden bestuurt. Wisten ze maar dat juist zij zelf die God zijn, die wacht op een gelegenheid om zich te openbaren. Zijzelf besturen hun leven, ten goede of ten kwade. Zij zijn het die door hun daden het wiel der gebeurtenissen wentelen, die conflict of vrede voortbrengen, die onheil of goede wil zaaien. Mensen moeten zich bewust worden van hun rol en aangeboren kracht in het leven en zo de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit en richting van hun leven. Tenzij ze dit doen, zullen zij nooit hun kindertijd ontgroeien. Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun Goddelijkheid binnengaan. De dag is niet ver af dat de mensen Zijn Oproep zullen horen en, bij het horen, zullen reageren. De dag is niet ver af dat de mensen zullen weten dat de lange, donkere nacht voorbij is, dat de tijd gekomen is om het nieuwe licht te verwelkomen dat in de wereld is gekomen. Zo zullen de mensen de taak van wederopbouw beginnen, een taak die de kracht en de wil vereist van allen. Allen moeten deze tijd zien als een gelegenheid om te dienen en te groeien, om de bestemming te vervullen die hen in deze tijd in de wereld heeft gebracht. Wanneer mensen later terugzien op deze tijden van climax, zullen zij zich met verbazing en ongeloof verwonderen over het gemak waarmee wij de huidige onrechtvaardigheden tolereren – de wreedheid en het zinloze lijden die ons leven zo besmeuren. Maitreya komt om strijd te leveren met dit eeuwenoude onrecht en om de mensheid het Tijdperk van Licht binnen te leiden. Verwelkom Hem met uitgestrekte hand en laat Hem je naar je Zelf leiden. (Juli/augustus 2000)

V. Wat gebeurt er na de dood? Waar gaat de ziel naartoe?
A. Dat is afhankelijk van het individu. Bij het overlijden doe je afstand van het stoffelijk lichaam, waarna je kortere of langere tijd in het astraal/emotionele lichaam doorbrengt. Afhankelijk van het punt in evolutie van de betrokkene breng je vervolgens tijd door in het mentale lichaam, nadat je het stoffelijke en emotionele lichaam hebt afgelegd. De ziel is er altijd – die gaat nergens naartoe. Er is nergens om naar toe te gaan! Het is niet zo dat er enige afstand is tussen dit leven en het leven na de dood. Het is meer een kwestie van bewustzijn dan van afstand. Het is de ziel die steeds opnieuw incarneert. Dit lichaam, het stoffelijk lichaam, is samen met het astrale en mentale lichaam het instrument waardoor de ziel zich op dit niveau manifesteert. De persoonlijkheid is ook slechts een voertuig voor de ziel.

V. Komen we weer in incarnatie met dezelfde persoonlijkheid en dezelfde ziel?
A. Wanneer de ziel gereed is om opnieuw te incarneren, creëert ze een nieuw lichaam in de baarmoeder van de moeder en dat wordt geleidelijk doortrokken met de astrale en mentale aard. Op die manier begint de ziel een nieuw leven – in een nieuw lichaam, soms als man, dan weer als vrouw. En die persoon heeft een nieuwe, andere persoonlijkheid. De persoonlijkheid is een weerspiegeling van de ziel. De ziel is op haar beurt een weerspiegeling van de geest van God, de goddelijkheid. Die is onveranderlijk, goddelijk. Het goddelijke manifesteert zich als de ziel, die in tijd en ruimte de verbinding vormt tussen goddelijkheid en de man of vrouw in incarnatie op het fysieke gebied. Zij is de goddelijke bemiddelaar.

V. Ik las dat de Meesters alles op onze planeet hebben ervaren. Klopt dat?
A. Wij zijn goddelijk. Wij zijn goden. Dat is niet zomaar een literaire of poëtische expressie, maar werkelijkheid! Wij gedragen ons niet als goden. Dat is het probleem in de wereld: dat de goden zeggen dat we goden zijn, maar de mensen zich niet als goden gedragen! De Meesters zijn mensen die weten dat zij Goden zijn en die uitdrukking geven aan Hun goddelijkheid. Dat is het verschil tussen Hen en ons. De Meesters – Maitreya en alle andere Meesters – hebben de dood overwonnen, Zij hebben Hun goddelijkheid verwerkelijkt. Dat hebben Zij gedaan door te leven, vallen en opstaan, fouten maken – elke ervaring, elke vernedering en schande, elke inspanning om steeds opnieuw weer op te staan en die goddelijkheid te manifesteren – Zij hebben het allemaal meegemaakt. Het feit dat Zij dit alles meegemaakt hebben, vormt onze garantie.

V. Hoeveel tijd gaat er voorbij voordat je weer incarneert?
A. Dat is afhankelijk van het punt in evolutie van de persoon in kwestie. Voor degenen die niet erg gevorderd zijn – jong in het leven, niet in leeftijd, maar in het leven – duurt het niet lang. Zij moeten heel snel heel veel incarnaties nemen om snel te evolueren. Wanneer mensen wat verder zijn, wordt hun ervaring van het leven ‘compacter’. Ze hebben meer ervaringen, meer afwisselende ervaringen, meer om te ‘verteren’. Dan blijven ze wat langer uit incarnatie. Later, wanneer mensen nog verder gevorderd zijn en discipelen en ingewijden worden van een bepaald niveau, komen ze steeds heel snel terug in incarnatie zodat ze de incarnatie-ervaring kunnen afronden en Meester kunnen worden. De Meesters incarneren niet, behalve voor een bepaald doel en als wilsdaad. Zij hoeven niet te incarneren. (Lezing Parijs, 2005)

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.

Sinds enkele jaren verschijnt een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus aan grote aantallen mensen overal ter wereld, evenals tijdens lezingen en Transmissie-meditaties van Benjamin Creme, om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren, of als reddende “engel” in noodsituaties. De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping. Brieven die na oktober 2016 zijn ontvangen (en daardoor niet bevestigd zijn door Benjamin Creme’s Meester) worden opgenomen omdat de ervaring ‘voor zichzelf spreekt’ en vaak hoop, inspiratie en troost biedt.

Wondere natuur
Op een voor het seizoen ongewoon warme oktoberdag in 2001 besloot ik te gaan wandelen op het natuurpad in een staatspark dat minder dan een kilometer van mijn huis in Massachusetts ligt. Ik schrok behoorlijk toen ik nogal abrupt een oudere heer tegenkwam die in tegenovergestelde richting liep. Ik vertelde hem lachend dat hij me aan het schrikken had gemaakt. Hij maakte een opmerking over het lawaai in het park die dag en wees op de droge bladeren die we deden ritselen. Deze in feite aardse ontmoeting maakte me niettemin nieuwsgierig. Tien minuten eerder had ik gepauzeerd om op een dam uit te rusten met een mooi uitzicht over een vijver en in de verte een paar bergen. Het was een luie middag en terwijl mijn gedachten naar veel dingen uitgingen, dacht ik ook aan de foto van de Meester Mukteswara Bhagavan en van Maitreya in Share International van de afgelopen maand. [SI juli/augustus 2001] Was deze oudere heer Maitreya? J.F., Clarksburg (MA, VS). Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat de man de Meester Jezus was.

Redding op zee
Graag wil ik u vragen over iets wat gebeurde toen ik ongeveer 7 jaar oud was (1975). Ik ging naar het strand (Ajigaura, Ibaraki-ken, Japan) met mijn moeder en broertje. Ik liep de zee in met een zwemband. Maar ik ging te ver. Ik kon niet meer terug. Ik keek om me heen, maar er was niemand. Ik riep om hulp, maar niemand hoorde het. Ineens werd de dood realiteit voor mij. De grootte van de zee ontstelde me. En ik aanvaardde het feit dat ik zou sterven. Net op tijd riep er iemand achter me, “Gaat het?” Ik keek om – er was een man. Hij leek ergens in de 30 en zag eruit als een gewone (Japanse) man. Hij hielp me. Hij zei: “Ga niet te ver.” Ik kon niets zeggen. Ik knikte alleen maar. Hij liep de zee in. Plotseling kon ik hem niet meer zien. Maar toen besefte ik dat ik zou blijven leven. Ik kan hem niet vergeten. Wie was hij? Was hij gewoon een vriendelijke man? Naam en adres bij de redactie bekend. Benjamin Creme’s Meester verklaarde dat de man de Meester Jezus was.

Verloren en teruggevonden
Op 20 juli, 2001 had ik een ervaring die me nog levendig voor de geest staat. Ik was in een metrostation in Brooklyn. Ik ben niet bekend met ondergrondse treinen, en het was moeilijker dan ik had verwacht, omdat de bestemmingsborden op de treinen kort tevoren veranderd waren.

Voor wat een lange tijd leek werd ik van de ene kant naar de andere gestuurd; uiteindelijk voelde ik me verloren. Het was een gevoel van hulpeloosheid, wat ik niet ken, omdat ik een doorgewinterde New Yorker ben. Maar daar was het: Wanhoop. Er kwam een man met een tulband naar me toe. Zijn gezicht, zijn ogen – zo’n goedheid. Hij leek door me heen te kijken. Dat was zuivere liefde. Hij raakte mijn pols aan in een troostend gebaar. Ik werd vervuld van vrede. ‘Ben ik in de aanwezigheid van een heilige?’ dacht ik. Hij gaf me kalm aanwijzingen waar je de trap op kon lopen. Bovenaan de trap nam een vriendelijke man me mee naar het perron. Daar vroeg ik een zwarte dame of ik op het goede spoor was. Ze zei dat ik dat was, maar aan de verkeerde kant. Ze liet haar trein gaan en begeleidde me naar de mijne. Ze zei dat ze met me mee zou rijden om ervoor te zorgen dat alles goed ging. Dat deed ze. De trein kwam bij een knooppunt. Ze nam me mee naar een andere trein. Ze stapte met me de trein in. Ze zag onmiddellijk een jonge zwarte man en zei hem dat hij ervoor moest zorgen dat ik bij de juiste halte uit zou stappen. Hij zei dat hij dat graag zou doen. Zijn gezicht was vriendelijk, stralend als het hare. Hij vertelde me dat ik moest uitstappen toen mijn halte kwam. Ik vond met gemak de winkel in Brooklyn waar ik naar toe moest. De gedachte kwam in me op – hoe moest ik in vredesnaam mijn weg naar Manhattan terugvinden? – maar toen ik het station binnen ging, was daar een vriendelijke zwarte man. Hij stelde zich voor en zei dat hij tot mijn halte bij me zou zijn. En dat was hij. Er hing zo’n gevoel van liefde in de lucht. We omhelsden elkaar en ik ging de metro uit. Ik was in de zevende hemel. Was de man met de tulband Maitreya? Stuurde hij zijn engelen om mijn weg te plaveien? H.L., New York (New York, VS). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat ‘de man met de tulband’ Maitreya was; de ‘zwarte dame’ was de Meester Jezus; de ‘jonge zwarte man’ was ook Maitreya; de ‘vriendelijke zwarte man’ was ook de Meester Jezus.

Verheven muziek
Het gebeurde op 16 december 2001 in de ochtenduren, precies op de dag dat we een benefietconcert zouden geven voor de stichting waarvoor ik werk en die mijn hart heeft. Mijn gedachten waren op de avond ervoor vervuld met zeer intensieve gebeden tot God en de Meesters. Ik bad om succes en hoopte dat ons koor beter zou zingen dan bij de laatste repetitie. Die ochtend droomde ik voor het eerst over Maitreya. Deze droom was zo intens omdat Hij naar me keek. Ik vertelde Hem hoe gelukkig ik was dat Hij aan me verscheen. Later die dag en tijdens het concert was Zijn gezicht steeds aanwezig. Zijn gezicht leek midden in de lucht te hangen. Terwijl we de Grote Aanroep zongen, leek het wel alsof er in de hele ruimte heilige energie gematerialiseerd was. Kunt u zeggen of het echt Maitreya was die ons deze zegening zond? B.F., Freiburg (Duitsland). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya de ervaring gaf.

Liefdewerk
Na een probleemloze zwangerschap was de uitgerekende datum aangebroken. Om verschillende redenen was ik alleen tijdens de hele bevalling (thuis) die aan het einde van de middag begon. Hoewel de bevalling intens maar pijnvrij was, zag en ervaarde ik dat de Meester (Benjamin Creme’s Meester) tijdens de nacht en vroege ochtend twee keer, misschien drie keer, even keek om de vordering te controleren. Ik zag Hem alsof Hij een gordijn opzij had getrokken en naar ons keek – naar mijn ongeboren dochter en mij. Ieder bezoek duurde maar een paar seconden. De volgende ochtend, een uur voor de feitelijke geboorte, kwamen mijn echtgenoot en vroedvrouw bij me, de geboorte verliep zonder complicaties. Een paar maanden later vroeg ik Benjamin Creme of deze ervaring echt was en of het zo gegaan was; hij bevestigde dat dit het geval was. Zijn Meester had inderdaad naar ons gekeken en had gezien dat beiden (moeder en kind) het goed maakten en dat het kind “haar weg naar binnen – naar incarnatie – kende”. (Naam en adres bij de redactie bekend)

Benjamin Creme’s antwoord op de volgende vraag (SI, juli/augustus 2012) gaat in op de waarde van de compilaties die hier elke maand gepubliceerd worden.

V. Sommige lezers vinden de compilaties prachtig, maar ik heb anderen horen zeggen dat ze vinden dat het gewoon oud materiaal is dat hergebruikt wordt. Wat is uw mening als hoofdredacteur? A. Ze bestaan weliswaar uit materiaal dat al eerder gepubliceerd is, maar deze compilaties herinneren mensen aan de leringen. De thematische context verschaft het materiaal een ander perspectief en brandpunt. Volgens mijn Meester vormen de compilaties een van de belangrijkste onderdelen van het tijdschrift en hebben ze een cumulatieve inwerking.

Binnengaan in Goddelijkheid en een toekomst smeden voor allen

een compilatie

Het thema van deze compilatie is ‘Binnengaan in Goddelijkheid’, de titel van het artikel van de Meester van juli/augustus 2000 (zie blz.3-4 in dit nummer): “Maitreya betreedt nu het strijdperk van de wereld om de mensen te leren dat zij in aanleg Goden zijn, dat zij daadwerkelijk macht hebben en dat slechts conditionering hen onderworpen houdt aan bijgeloof en angst, wedijver en hebzucht. Hij zal de mensheid de weg wijzen om het verleden te verzaken en onder Zijn wijze leiding een beschaving op te bouwen die recht doet aan mensen die hun goddelijkheid binnengaan.” Dit thema is gekozen om de noodzaak te benadrukken dat wij, de mensheid, ons geboorterecht opeisen, onszelf kennen als goddelijke wezens en zo een toekomst kiezen met de stelsels en structuren die het beste onze goddelijke aard zullen weerspiegelen, zoals door Maitreya, de Meesters en Benjamin Creme beschreven is. Deze compilatie verenigt de denkbeelden van zowel onze individuele als onze collectieve bestemming: de innerlijke wereld in ons alledaags leven manifesteren; het subjectieve objectief gemaakt. Hiermee presenteren we een visie op de huidige uitdaging voor de mensheid: de schepping van een uiterlijke wereld die de goddelijke werkelijkheid weerspiegelt, overeenkomstig het Plan en het werk van de Hiërarchie. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn bedoeling om jullie de antwoorden voor te leggen op het dilemma van de mens, om jullie te tonen dat de toekomst een ongelooflijke belofte inhoudt voor allen. Met Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zal Ik jullie laten zien hoe jullie je goddelijkheid kunt openbaren en je erfdeel ontvangen. Mijn Plan is om de Mensheid bewust te maken van haar werkelijke waarde, haar ware hoedanigheid, en haar te tonen dat in elk mens een verheven Zoon van God leeft. (Maitreya, Boodschap nr.24)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Momenteel worstelen de leiders der naties met gebeurtenissen die hun macht te boven gaan. Krachten waar zij niets van weten bewegen hen tot ongeplande en vaak hysterische reacties. Zij vluchten van chaos in chaos, aangevoerd door hun eigen dogma. Intussen wachten Wij geduldig. Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet

van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester,‘Het einde van honger’)

Mijn vrienden, Mijn kinderen, Ik ben hier om jullie te laten zien dat de mens een waarlijk schitterende toekomst wacht. Getooid in alle kleuren van de regenboog, stralend in het Licht van God, zal eens de mens fier zijn goddelijkheid tentoonspreiden. Dit beloof Ik jullie. (Maitreya, Boodschap nr.4)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede. Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er vele die de huidige mens onwaardig zijn. De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen? Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. (Maitreya, Boodschap nr.81)

Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst. Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd, lijken op soortgelijke “tekenen” die bevestigd werden of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze de lezer ter overweging voor.

Wonderen over de hele wereld

Mariabeeld in Argentinië huilt bloed

Een beeldje van Maria in de provincie Salta huilde in april 2017 tranen van bloed. Het figuurtje van de Maagd van de Mystieke Roos, een van de namen die katholieken voor Maria gebruiken, is van de familie Frias Mendoza in de stad San José de Metán. Nadat de familie voor een plaatselijk radiostation over het verschijnsel gesproken hadden, kwamen vele bezoekers naar hun huis om het wonder te zien. (Bron: mirror.co.uk)

Huilend Mariabeeld in Paraguay
Volgens berichten op 21 april 2017 stroomden menigten samen in het kerkje van Santa Librada in Villarrica (Paraguay) om een beeld van Maria met tranen in haar ogen te zien. Plaatselijke inwoner Zully de Meaurio ontdekte het verschijnsel als eerste en maakte er een video van. Ze was naar de kerk gegaan en toen ze bij het beeld van Maria kwam zag ze een traan in een van de ogen. Ze riep onmiddellijk haar man erbij. “Kijk hier eens naar, ze huilt, er is vocht!” waarna ze het met haar mobiel opnam. Op de video is een vrouw te horen, die zegt: “Ze wil dat we bidden, ze wil dat we bidden.” Mevrouw De Meaurio riep haar buren, die er ook bijkwamen, om het te zien. Eén zei: “Ik hoop dat dit kan helpen om vrede te brengen, zodat onze autoriteiten niet meer vechten.” (Bron: dailymail.co.uk)

Zuid-Californië, VS – In de nacht van 3 april 2017 maakte een ooggetuige boven San Fernando Valley een video van een helder, kleurrijk, knipperend sterachtig voorwerp. (Bron: ufosightingsdaily.com)

Lichtpatronen op 26 maart 2017 in Utrecht gefotografeerd door Sandra en Randy Breuer.

NIEUW BOEK: A MASTER SPEAKS — VOLUME TWO ARTIKELEN UIT HET MAANDBLAD SHARE INTERNATIONAL

Het zal lezers van Share International plezier doen te lezen dat het langverwachte deel twee van A Master speaks zojuist is verschenen. A Master speaks — Volume Two bevat de artikelen die vanaf januari 2004 tot en met mei 2016 door Benjamin Creme’s Meester gedicteerd werden en in het maandblad Share International gepubliceerd werden. Het was al geruime tijd in voorbereiding en de plannen ervoor werden gemaakt met Benjamin Creme’s goedkeuring en medewerking. Als discipel van één van de Meesters van Wijsheid Die de evolutie van de mensheid begeleiden, ontving Benjamin Creme deze inspirerende artikelen via mentale telepathie. De artikelen, een hoogtepunt in het tijdschrift, werden bijna maandelijks gepubliceerd sinds de tijd dat Share International in 1982 voor het eerst verscheen met Benjamin Creme als oprichter en redacteur. Ze beslaan een breed scala aan onderwerpen waaronder ‘De broederschap der mensen’, Het beëindigen van oorlog, ‘Eenheid in verscheidenheid’, ‘Het redden van de planeet’ en ‘De steden van morgen’. Het boek bevat ook een aantal korte Boodschappen van Maitreya, die Benjamin Creme van tijd tot tijd aan het einde van interviews voor de media, lezingen of bijeenkomsten ontving. Het doel van deze artikelen is, in de Meesters eigen woorden: “om aan de lezers van dit tijdschrift een beeld te geven van het leven dat hen wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te kunnen gaan met de problemen die zich op de weg daar naartoe dagelijks voordoen. Vanuit Mijn gunstige positie van ervaring en inzicht heb Ik getracht op te treden als ‘uitkijkpost’ en bewaker, om te waarschuwen voor naderend gevaar en om u, de lezer, in staat te stellen met moed en overtuiging te handelen in dienstbaarheid aan het Plan.” A Master Speaks, Volume Two is uitgebracht ter nagedachtenis aan Benjamin Creme en kan gezien worden als een boek ten afscheid, dat het einde van zijn levenswerk met zijn Meester markeert. De nalatenschap van dit werk leeft voort in dit nieuwe boek, een eerbewijs aan hun nauwe relatie.

Benjamin Creme, A Master Speaks — Volume Two. Artikelen uit het maandblad Share International. ISBN 978-94-91732-11-9, 256 blz. Eerste uitgave: april 2017. De Nederlandstalige editie (met de artikelen van januari 2000 tot en met mei 2016) verschijnt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.

Oplossingen voor de vluchtelingencrisis

TED is een non-profit organisatie gewijd aan het verspreiden van ideeën, meestal in de vorm van korte, krachtige toespraken. Het begon in 1984 als een conferentie waar technologie, amusement en vormgeving samen kwamen en omvat nu bijna alle onderwerpen – van wetenschap tot bedrijfsleven en mondiale kwesties – in meer dan 100 talen. In april 2017 hield David Miliband, voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken en de Britse voorzitter van het Internationaal Reddingscomité, een TED-toespraak met een specifieke boodschap: “De wereldwijde vluchtelingencrisis is niet onoplosbaar – en is eigenlijk een test voor ons in het Westen.” De Pools-Joodse ouders van David Miliband waren zelf vluchtelingen. Zijn vader Ralph was in de Tweede Wereldoorlog gedwongen om België te ontvluchten. “Als Groot-Brittannië in de jaren 40 geen vluchtelingen had toegelaten, zou ik hier niet zijn,” zei hij. Hij sprak over de 65 miljoen mensen die in 2016 door conflicten en rampen uit hun huis werden verjaagd – dat is 24 mensen per minuut, genoeg om een land te bevolken dat het op 20 na grootste land ter wereld zou zijn. “Dit zijn geen mensen die op weg zijn om een beter leven te zoeken – ze vluchten om te overleven,” aldus Miliband. “De meesten van deze mensen zijn ontheemd binnen hun eigen land, maar 25 miljoen overschrijden grenzen en worden vluchtelingen. Ze leven in Turkije, Jordanië, Pakistan, Kenia, Iran. Een op elke vier mensen in Libanon is een vluchteling, een kwart van de bevolking. En de meeste vluchtelingen zijn lang geleden verdreven – het gemiddelde is 10 jaar.” “Dat zijn langetermijn uitdagingen voor een hele generatie,” aldus Miliband. “Deze vluchtelingencrisis is een trend, niet een hikje.” De oorzaken van de crisis zijn zwakke staten die hun eigen bevolking niet kunnen onderhouden en verdeelde internationale politieke systemen. De problemen zijn reëel, zei hij, maar er zijn oplossingen: 1) Vluchtelingen moeten kunnen werken. Ondersteuning voor werk moet de norm zijn. 2) Onderwijs voor vluchtelingenkinderen moet een reddingslijn zijn, geen luxe. “Kinderen kunnen opveren als ze de juiste sociale, emotionele ondersteuning krijgen, naast taal- en rekenonderwijs.” 3) Vluchtelingen hebben geld nodig. De meeste vluchtelingen verblijven in steden, niet in kampen, financiële bijstand helpt vluchtelingen en stimuleert de lokale economie. 4) De kwetsbaarste vluchtelingen hebben een kans nodig om een nieuw leven in het Westen te beginnen. Miliband zegt: “Nu is niet de tijd om vluchtelingen af te wijzen, het is de tijd om mensen die slachtoffer van terreur zijn te omarmen.” Meer dan 100 tech-bedrijven woonden de toespraak bij, waaronder Apple, Google, Facebook, Microsoft en Uber. Alle ondertekenden een juridisch document voor rechtszaken die het voorgenomen inreisverbod van president Trump uit januari 2017 aanvechten. In de zaal brak applaus uit toen Miliband voorstelde dat naast het inhuren van vluchtelingen, onwaarheden betwisten en geld schenken, de toehoorders persoonlijk een hand zouden kunnen uitsteken door te stemmen “op politici die oplossingen waarover ik gesproken heb in praktijk zullen brengen.” “Het is een test voor onze menselijkheid. Het is een test voor ons in de Westerse wereld, van wie we zijn en waar we voor staan. Het is een test van ons karakter. Het onthult onze waarden. Empathie en altruïsme zijn twee van de grondslagen van de beschaving. Zet dat om in actie, en we maken een fundamenteel moreel credo waar. Niet helpen laat zien dat we helemaal geen moreel kompas hebben… “Ik geloof dat de grootste vraag in de 21e eeuw betrekking heeft op onze plicht in relatie tot vreemden. De wereld is meer verbonden dan ooit tevoren, maar het grote gevaar is dat we door onze scheidslijnen worden opgeslokt – en er is geen betere test dan hoe we vluchtelingen behandelen.”

Hij sloot af met: “Dit gaat evenzeer over de redding van onszelf en onze waarden als over de redding van hen en hun leven.” (Bronnen: blog.ted.com; washington post.com)

Groot-Brittannië: eerste kolenvrije dag sinds industriële revolutie De beheerder van het landelijke elektriciteitsnetwerk van het Verenigd Koninkrijk, maakte bekend dat 21 april 2017 de eerste kolenvrije dag van het land was sinds de industriële revolutie. Groot-Brittannië heeft nooit een periode van 24 uur achtereen zonder kolen gekend. De netwerkbeheerder bevestigde dat op 21 april “het VK voor het eerst sinds de opening van ’s werelds eerste gecentraliseerde steenkoolcentrale in Holborn Viaduct in Londen in 1882 geen elektriciteit uit steenkool heeft opgewekt”. “De eerste dag zonder steenkool in het VK sinds de industriële revolutie vormt een waterscheiding in de energietransitie,” aldus Hannah Martin, hoofd energie van Greenpeace VK. “Tien jaar geleden zou een dag zonder kolen onvoorstelbaar zijn geweest en over tien jaar zal onze energievoorziening opnieuw radicaal getransformeerd zijn.” Het VK wil de vervuilende fossiele brandstof geleidelijk afbouwen en heeft plannen om in 2025 zijn laatste steenkolencentrale buiten gebruik te stellen om aan de klimaatdoelen te voldoen. (Bron: ecowatch.com)

10 Jaar om planeet te redden Ons thuis, de Aarde, is een deadline gegeven – 10 jaar. Als de mensheid niet stopt met de uitstoot van broeikasgassen en CO2-absorberende systemen zoals bossen niet in stand houdt, dan zullen de gevolgen catastrofaal zijn, aldus het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (IIASA). Een door onderzoekers ontwikkeld model dat volgens hen een oplossing kan zijn, vormt een welkome doorbraak. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, schetst een plan dat tegelijkertijd rekening kan houden met opname van koolstof door planten en de uitstoot van koolstof ten gevolge van menselijke activiteiten. “Uit het onderzoek blijkt dat het gecombineerde systeem van energie en landgebruik vóór 2040 netto geen door menselijke activiteit veroorzaakte uitstoot zou moeten leveren om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 1,5 °C in 2100 kan worden bereikt,” aldus Michael Obersteiner, medeauteur en directeur van IIASA. Dit doel is in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, waarin 194 landen toezeggen om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijgingen tot onder 2 °C te beperken, in de hoop dat de inspanningen de gemiddelde stijging tot 1,5 °C boven pre-industriële niveaus zullen beperken. Maar het COP21-akkoord staat landen toe om dit streven zelf vorm te geven, en bood geen specifieke methoden om dit doel te bereiken. Het IIASA-model vereist vermindering van het fossiele brandstofverbruik tot 25 procent van de wereldwijde energievoorziening, een drastische verlaging ten opzichte van de 95 procent die momenteel wordt gebruikt. Ontbossing zou ook aanzienlijk moeten worden teruggedrongen om de cumulatieve emissies met 42 procent te verminderen. Uit de studie blijkt dat bij een ‘hoog hernieuwbaar’ scenario wind-, zonne- en bio-energie met ongeveer 5 procent per jaar tot 20 procent moeten stijgen om de netto-uitstoot in 2022 te laten pieken. Maar er moet ook technologie zijn om uitstoot te reduceren, zoals herbebossing en revitalisering van de ecosystemen in de oceanen, want anders zal de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging nog altijd 2,5 graden bereiken en worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald. China heeft zijn hernieuwbare energieverbruik opgeschroefd, en landen zoals Denemarken hebben zich verplicht tot 100 procent hernieuwbare energiebronnen. In de VS zijn, ondanks de inspanningen van de regering-Trump om de klimaatregelgeving terug te draaien en zich zelfs uit de overeenkomst terug te trekken, sommige staten zoals Californië en Kansas niet gestopt met het

ontwikkelen van hernieuwbare energieopties. Het is een zware opgave, maar de wetenschap laat zien dat sommige landen de goede kant op gaan. Algemeen gesproken is er hoop. IIASA is van mening dat “succes op deze gebieden het verschil kan uitmaken tussen het bereiken van 1,5 °C of 2 °C.” (Bron: Ecowatch.com)

Mars voor Wetenschap op Dag van de Aarde

Op 22 april 2017 werd door honderdduizenden wetenschappers en sympathisanten over de hele wereld gedemonstreerd. Bij deze ongekende actie werden in meer dan 600 steden marsen en bijeenkomsten georganiseerd, veelal in reactie op president Trumps afwijzing van klimaatwetenschap en voorgenomen grote bezuinigingen op regeringsinstellingen van de VS. Hieronder vallen het bureau voor Milieubescherming (EPA), NASA, de wetenschappelijke afdeling van het ministerie van Energie, het Nationale Oceaan- en Atmosfeerbureau en de Nationale Gezondheidsbureaus. De Mars voor de Wetenschap was “ongekend wat betreft omvang en breedte van de deelnemende wetenschappelijke gemeenschap,” zei Robert Proctor, professor Wetenschapsgeschiedenis aan de Stanford Universiteit, in The Washington Post. De website marchforscience.org schrijft: “We demonstreerden omdat wetenschap cruciaal is voor onze gezondheid, economieën, voedselzekerheid en veiligheid. We demonstreerden om de rol van de wetenschap in de politiek en de samenleving te verdedigen. Wij zijn pleitbezorgers van de wetenschap en wetenschappers met een belangrijk gezamenlijk doel: het belang van wetenschap voor de publieke zaak. In de komende weken zullen we blijven werken met demonstranten, partnerorganisaties en organisatoren van demonstraties over de hele wereld via satelliet wanneer we plannen maken voor de toekomst van de beweging Mars voor de Wetenschap. De demonstratie is voorbij en de beweging is begonnen. De wetenschap gaat voorwaarts en wij ook.”

Klimaatmars van het Volk Een week later, op 29 april 2017, gingen honderdduizenden mensen de straat op voor de Klimaatmars van het Volk. Meer dan 200.000 mensen protesteerden in Washington DC, met nog eens tienduizenden die via zusterorganisaties over de hele wereld meededen, zoals in Japan, de Filippijnen, Nieuw-Zeeland, Oeganda, Kenia, Duitsland, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Mexico en Costa Rica. In de VS vonden meer dan 370 demonstraties in bijna alle 50 staten plaats, van kleine steden in Alaska tot de straten van grotere steden als Miami, Denver, Los Angeles en Chicago. In Washington DC was de demonstratie verdeeld in aparte groepen als ‘Beschermers van rechtvaardigheid’, ‘Hervormers van macht’, ‘Veel problemen, één thuis’ en ‘Verzet tegen fossiele brandstoffen’, die het groeiende verzet omvatten tegen de ontmanteling van het klimaat- en milieubeleid door president Trump en de Republikeinse partij. Er liepen ook activisten en organisaties mee die tegen olie- en gasboringen, koolwinning, pijpleidingen en energiecentrales strijden. “De acties van nu zijn er niet voor een dag of een week of een jaar,” aldus Paul Getsos, nationaal coördinator van de Klimaatbeweging van het Volk in de VS. “Wij zijn een beweging die iedere dag sterker wordt voor onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze planeet. Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig.” May Boeve, directeur van de milieugroep 350.org: “We staan op het cruciale punt om een ambitieuze nieuwe beweging vanuit de burgers in gang te zetten om ieder nieuw fossiele brandstofproject dat op tafel ligt te stoppen en te bouwen aan 100 procent hernieuwbare energie in steden door het hele land. Wat we nu doen biedt ons een reëel middel om daar te komen.” Voorafgaand aan de protesten schreef toneelschrijver en activist Eve Ensler in de The Guardian: “De mensheid heeft moeite om te bepalen of we willen aanvaarden dat we leven en sterven in een wereld waar 0,1 procent van de mensen in hun eigen belang en voor eigen profijt over onze Aarde, ons lichaam en onze rechten regeert, of dat we collectief opstaan en vechten voor hervorming voor dit roofzuchtige model. “Iedere strijd die we voeren – vrouwenemancipatie, rassengelijkheid, economische

rechtvaardigheid, immigratierechten, genderrechten, rechten voor gehandicapten – gebeurt op de Aarde, vanwege de Aarde. Dus daarom loop ik op 29 april mee bij de klimaatmars.” Auteur en activiste Naomi Klein legde uit waarom ze deelnam. “Ik loop mee omdat we zoveel beter kunnen. Klimaatverandering is een boodschap. Het vertelt ons dat we moeten evolueren… Dit is een bijzonder moment. Dit is een missie. Het is een algemene missie. Het is een heilige plicht. We moeten demonstreren.” (Bronnen: democracynow.org; march forscience.org; washingtonpost.com; ecowatch.org; theguardian.com)