Speciale verklaring van Benjamin Creme’s Meester

Op 5 oktober 2016 ontving Benjamin Creme, via mentale telepathie, deze speciale verklaring van zijn Meester.

“De moeilijke tijden zijn bijna voorbij en de mensen zouden de Nieuwe Tijd met vertrouwen tegemoet moeten zien, wanneer Maitreya Zijn hoge Wezen zal laten zien en iedereen Hem als de Meester voor dit tijdperk zal erkennen.”

Sinds de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

De belofte van de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme (mei 1992)

Eens in de zoveel tijd wordt, in antwoord op de noden van de mens, de deur geopend die de Hiërarchie van de mensheid scheidt en worden er, op grotere of kleinere schaal, zekere leringen en informatie vrijgegeven ten bate van degenen die er gebruik van kunnen maken. Dit is zo’n tijd. Voor wie “ogen heeft om te zien en oren om te horen”, vormen deze artikelen een van de manieren waarop in deze tijd nieuwe informatie kan worden gegeven, de aloude waarheden in herinnering kunnen worden gebracht en een nieuw licht kan worden gericht op de eeuwige waarden die ten grondslag liggen aan de evolutie van de mens. Door de jaren heen heb Ik ernaar gestreefd om de lezers van dit tijdschrift een idee te geven van het leven dat ons wacht, om te inspireren tot een blijde en positieve benadering van die toekomst en om hen toe te rusten met het gereedschap van kennis om correct om te gaan met de problemen die zich op de weg daar naartoe dagelijks voordoen. Vanuit mijn gunstige positie van ervaring en inzicht heb Ik getracht op te treden als ‘uitkijkpost’ en bewaker, om te waarschuwen voor naderend gevaar, en om u, de lezer, in staat te stellen met moed en overtuiging te handelen in dienstbaarheid aan het Plan.
Voor velen is deze taak niet vergeefs geweest; velen hebben in mijn woorden inspiratie en leiding gevonden. Velen wachten gretig op hun maandelijkse laven aan waarheid. Anderen lezen rustig, met een afstandelijk oog en met nog afstandelijker denken en hart, terwijl weer anderen verbijsterd zijn en niet weten wat ervan te denken. In recente artikelen heb Ik me geconcentreerd op de verschijning van Maitreya en van Onszelf, zijn Discipelen. Dit is de belangrijkste gebeurtenis van deze tijd, zonder weerga in ontelbare millennia. De climax van dit proces wordt nu bereikt. Inmiddels verschijnt Maitreya geregeld voor vele honderden mensen om hen te informeren over Zijn aanwezigheid en hun hulp in te roepen. Spoedig zullen de media van deze verschijningen horen en zal men op onderzoek uitgaan. Dat onderzoek zal de aanwezigheid onthullen van een buitengewoon man, begiftigd met ongewone krachten, die ongebruikelijke antwoorden biedt voor de problemen en noden van de mens. Wij staan op de drempel van een nieuw tijdperk. De meeste mensen voelen momenteel dat een wind van verandering door de wereld raast, die wijst naar de nieuwe tijd. Te midden van de chaos en het verval van oude zekerheden en vormen kan men voelen hoe een nieuwe wereld op het punt staat geboren te worden. Een betere wereld. Een veiliger, verstandiger en eerlijker wereld. Mijn taak is het geweest om jullie deze hoop en plannen voor te houden, om jullie medewerking en actieve dienstbetoon op te wekken, om jullie voetstappen te leiden wanneer ze misschien wankelden, en om in jullie het besef te doen ontwaken dat je niet verlaten en alleen bent. Ik verleen deze dienst graag; Ik verwelkom de gelegenheid jullie last te verlichten en jullie de gouden belofte van de toekomst voor te houden.

Brief van de redactie

Geachte lezer,
Terwijl Share International zijn 35ste jaargang afsluit, moeten we het zonder de inbreng doen van oprichter en redacteur, Benjamin Creme. Meer dan 40 jaar heeft Benjamin Creme zijn Meester en Maitreya, de wereld en de groep medewerkers die hem bij zijn levenstaak hebben geholpen, trouw gediend. Dit maandblad heeft gediend, en zal dat blijven doen, om hoop, inspiratie en informatie te bieden, dankzij de onmetelijke wijsheid en de inzichten die ons ter beschikking werden gesteld door de nauwe relatie en het contact van Benjamin Creme met zijn Meester.
Wij zijn dank verschuldigd aan allen die in het verleden hebben bijgedragen aan en gewerkt voor het maandblad en degenen die dat nog doen. We willen deze gelegenheid graag aangrijpen om dank te betuigen aan degenen die in de begintijd het maandblad zo stevig op de rails hebben gezet; hun cruciale bijdrage heeft de continuering mogelijk gemaakt.
Onze inzet blijft onverminderd; de nieuwe omstandigheden bieden ons zelfs een nieuwe gelegenheid om ons werk tot nu toe te evalueren en ernaar te streven onze inspanningen te verdubbelen. Benjamin Creme is heengegaan in de wetenschap dat het werk voortgezet wordt door al degenen die jarenlang met hem gewerkt hebben.
Benjamin Creme is in vrede heengegaan, in het vertrouwen dat hij alles heeft gegeven om zijn taak als Maitreya’s “reizende ambassadeur” te vervullen. Zijn levenswerk was volbracht; hij ging heen wetend dat Maitreya’s openlijke verschijning aanstaande is en er op ons gerekend kon worden om het werk zonder hem voort te zetten. Hij wist ook dat, hoewel hij Verklaringsdag niet op het fysieke gebied zou meemaken, hij desondanks “in de buurt” zal zijn, zoals hij zei, om het op een ander niveau te ervaren.
Het naar buiten treden van Wereldleraar Maitreya en de Meesters van Wijsheid heeft al plaatsgevonden; Maitreya en de Meesters zijn al decennia lang in de moderne wereld – sinds 1977. Maitreya is, zij het incognito, al door miljoenen op tv en via internet gezien. We wachten nu op Zijn openlijke Verschijning in een publiekelijk erkende rol. Onze informatie, via Benjamin Creme en zijn Meester, is dat dat niet lang meer zal duren. Benjamin Creme’s Meester heeft in het verleden aangegeven dat Hij het maandblad zou blijven steunen en dat het in de toekomst een rol zal blijven vervullen om het publiek te onderrichten. Met een dergelijke verzekering kunnen we alleen maar onze inzet voor het werk herbevestigen om de boodschap van hoop bekend te maken waaraan Benjamin Creme zijn bijzondere leven heeft gewijd.
Het redactieteam

Nieuwe aanpak
Veel lezers en sympathisanten vragen zich wellicht af hoe we van plan zijn verder te gaan met het maandblad, in het bijzonder met de rubrieken waarvoor informatie van Benjamin Creme en zijn Meester vereist is. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we heel veel materiaal hebben dat al door Benjamin en zijn Meester bekeken is. Er was elke maand altijd meer materiaal dan gepubliceerd kon worden. Het betreft de volgende rubrieken:

Artikelen van de Meester
We zullen doorgaan met het herdrukken van artikelen van de Meester die evenzeer van toepassing zijn, misschien zelfs nog wel meer, op de huidige tijd, als toen ze voor het eerst gepubliceerd werden.

Lezers schrijven
Share International heeft een heel grote voorraad brieven van lezers die door de jaren heen verwerkt, maar nog niet gepubliceerd zijn. We kunnen dit reservoir nu gebruiken en brieven publiceren waarvan sommige jaren geleden al werden ontvangen en andere heel recent. Ze bevatten een grote verscheidenheid aan persoonlijke ervaringen waarvan Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat ze authentiek zijn. Brieven van lezers over ervaringen zijn nog steeds welkom. Hoewel we ze niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken was, kan de ervaring zodanig zijn dat de hoop, inspiratie en troost die ze biedt ‘voor zich spreken’.

Vragen en antwoorden
Bij elke lezing die hij gaf, overal ter wereld, en praktisch elke dag van zijn leven, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld, die een uitgebreid scala aan onderwerpen beslaan. Groepen over de hele wereld zijn bezig de ontelbare vastgelegde vragen en antwoorden schriftelijk te verwerken. We zijn van plan deze grote bron aan te boren en antwoorden te publiceren die Benjamin Creme en zijn Meester in de afgelopen jaren gegeven hebben en die nog niet in Share International gepubliceerd zijn.

Tekenen van de tijd
In de rubriek ‘Tekenen van de tijd’ zullen we verschijnselen blijven publiceren die voor ons “tekenen van hoop” en “tekenen van de tijd” zijn. Gelukkig hebben we een tamelijk grote voorraad verschijnselen die door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn. Voor toekomstige tekenen zullen we ernaar streven deze zo grondig mogelijk te onderzoeken, maar aangezien we niet langer de bevestiging en nadere informatie tot onze beschikking hebben die altijd door Benjamin Creme’s Meester gegeven werden, kunnen we u die slechts ter overweging voorleggen.
Een nadere uitleg van de manier waarop we elk van deze rubrieken zullen voortzetten, vindt u in de inleiding bij deze rubrieken.

De vragen en antwoorden die deze maand, december 2016, in Share International gepubliceerd zijn, zijn afkomstig van lezingen die Benjamin Creme respectievelijk in 2009 in Japan en in 2002 in Amsterdam heeft gehouden.

Japan, mei 2009

V. Zijn de Meesters elkaars vrienden?
A. Maitreya en de Meester Jezus in het bijzonder hebben een nauwe band. Vergeet niet dat Jezus het voertuig was door wie Maitreya 2000 jaar geleden in Palestina werkte en dat heeft waarschijnlijk voor die nauwe band gezorgd. De Meesters kennen uitsluitend volkomen onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens. De Hiërarchie is een Broederschap – de enige ware broederschap die tot dusver in de wereld bestaat. Het doel van Maitreya is om de broederschap van de mensheid te vestigen die zij in wezen is.

V. Gebruiken de Meesters wanneer zij aan mensen verschijnen dezelfde ‘goede genius’ soms vaker? Kunnen ze dezelfde ‘goede genius’ steeds opnieuw gebruiken?
A. Wanneer de Meesters verschijnen, doen ze dat gewoonlijk niet zoals Zij er in het echt uitzien. Zij kunnen elke vorm aannemen die Zij willen, door een gedaante te creëren waar doorheen een deel van Hun bewustzijn zich kan uitdrukken. Wanneer ze daar mee klaar zijn, laten ze de ‘goeie genius’ verdwijnen en verdwijnt die gedaante. Soms gebruikt een Meester een ‘goede genius’ verschillende malen of gedurende langere tijd.

V. Is karma bedoeld om ons te straffen?
A. In onze talloze incarnaties hebben we allemaal veel goede dingen gedaan, maar ook een aantal verschrikkelijke dingen. Daarmee hebben we gevolgen in gang gezet die van die oorzaken afstammen. Het is geen verschrikkelijke straf – karma is een goedaardige wet. Niets gaat ooit verloren, alles is met elkaar verbonden en vroeg of laat keert alles weer bij ons terug. Ook werkt het via die andere grote wet: de Wet van Wedergeboorte. Het biedt de gelegenheid om het negatieve karma uit het verleden recht te zetten en weg te nemen. De Meesters hebben geschreven dat we in feite meer goed dan slecht karma hebben. We moeten alert zijn en ernaar streven onschadelijk te zijn.

V. Komt het griepvirus voort uit milieuvervuiling of uit verkeerde gedachten?
A. Niet zozeer uit milieuvervuiling als wel uit verkeerde gedachten en verkeerde daden. Aan het einde van elke periode van oorlog en conflict doen zich golven van griepepidemie-en voor, soms internationaal en soms beperkt tot bepaalde regio’s. Oorlogen leiden tot stress en spanning in de mensheid; die spanningen creëren onevenwichtigheid. Op zijn beurt beïnvloedt dit weer alle ondermenselijke levens – de elementalen – en dat veroorzaakt verstoring en spanning die de elementalen beïnvloeden en extreme weersomstandigheden teweegbrengen: overstromingen, droogtes, enzovoort.

V. Wat is de juiste houding tegenover het leven om de stress en spanning te vermijden die van invloed zijn op het klimaat?
A. In gebieden waar veel cyclonen voorkomen, worden die versterkt door onze spanningen en gebrek aan evenwicht, en dan worden de weerspatronen extreem. Er zijn ook gebieden op de planeet waar aardbevingen vaker voorkomen, zoals in Japan en het hele gebied rond de Grote Oceaan, en de normale verplaatsing van de aardtectonische platen wordt ook door de verkeerde gedachten van de mensheid verstoord en versterkt. De mensheid is geneigd om mechanistisch te denken. Maar de wereld is een eenheid, een organisch levend wezen; elk atoom van dat wezen is verbonden met alle andere atomen, dus we moeten leren op een andere manier te denken. We moeten leren meer organisch te denken. De enige manier om juist te leven binnen de Wet van Oorzaak en Gevolg is organisch. We moeten begrijpen hoe we organisch kunnen leven in deze ruimte die we planeet Aarde noemen. Onschadelijkheid is de sleutel.

V. Is Maitreya ouder of verder gevorderd dan de Meester Jezus en de Boeddha, of zij die bekendstaan als heiligen?
A. Maitreya is de Meester van alle Meesters. De Meesters die Zijn discipelen zijn, zijn zesde-graads ingewijden en zijn bekend als de Chohans. De Meester Jezus is een van deze discipelen en zou de eerste zijn om te erkennen dat Maitreya verder gevorderd is dan Hijzelf. En Maitreya zou de eerste zijn om te erkennen dat de Boeddha verder gevorderd is dan Hij, Maitreya Zelf. Tot betrekkelijk kortgeleden stonden ze op hetzelfde niveau. Maar de Boeddha heeft inmiddels een kosmische inwijding genomen, waardoor hij iets verder gevorderd is. Wanneer ik het over de Boeddha heb, bedoel ik niet de prins Gautama, die het voertuig was voor de Boeddha.

Mensen maken altijd dit soort vergelijkingen. Wat zal het u interesseren of Maitreya iets meer of minder ver gevorderd is dan de Boeddha of de Meester Jezus? Zij staan allen zo ongelooflijk hoog, zo ver boven de mensheid dat dit soort vergelijkingen onzinnig zijn – louter begoocheling!

Amsterdam, september 2002

V. Zal Maitreya de aandacht richten op fundamentele verhoudingen en praktische zaken, zoals het gezin, de buurt, enzovoort?
A. Ja, inderdaad, dat doet Hij al en doet Hij altijd. In Share International hebben we Zijn prioriteiten, zijn gedachten over gezinsrelaties, karma, enz. gepubliceerd. Hij is een praktisch mens die zich bezighoudt met praktische problemen, onze problemen. De Meesters zijn geen mystici, moet u weten. Wìj zijn mystici. Wij begrijpen niets, we mystificeren alles. De Meesters zijn de Kenners, Meesters van Wijsheid. Wijsheid is kennis plus liefde. Het is de wijsheid van het leven, de praktische wijsheid van onschadelijk leven in juiste verhoudingen waar Zij zich mee bezighouden. U zult zien dat Maitreya zó eenvoudig is, zó nederig, dat kunt u zich niet voorstellen. Deze Geestelijke Reus loopt niet rond met zijn blik opgeheven naar God. Dat doet Hij niet. Hij is betrokken bij het leven en de verhoudingen in het leven – dat is waar Hij zich mee bezighoudt.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door Benjamin Creme bekeken, maar nog niet gepubliceerd zijn. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, zullen we vanaf nu publiceren. Alle ervaringen die in de brieven beschreven werden, zijn door Benjamin Creme’s Meester bevestigd als authentiek. De eerste twee brieven hieronder zijn nieuw en niet bevestigd; we leggen ze ter overweging voor.

Bemoediging
Negen jaar geleden kreeg ik van mijn zus A. een gardenia voor mijn verjaardag en het jaar daarop bloeide hij met Pasen uitbundig. De plant heeft sindsdien elk jaar met Pasen gebloeid, ook dit jaar. Begin oktober zag ik dat er zich een knopje vormde en vond dat vreemd, maar dacht dat het waarschijnlijk zou afsterven omdat het buiten het seizoen groeide. Maar dat gebeurde niet en zondag 23 oktober begon het te bloeien – de bloembladen gingen langzaam open en hij rook zoals altijd heerlijk. Nadat ik op maandag het nieuws van Benjamin Creme’s overlijden gehoord had, zag ik dat de bloem helemaal open was en de geur was gewoon fantastisch. Ik nam een foto. Drie dagen later was hij helemaal verwelkt!

Een ander voorval, op het moment dat ik telefonisch hoorde dat Benjamin Creme op maandag 24 oktober heengegaan was, voelde ik droefheid in me opkomen en ik rende naar boven naar mijn slaapkamer om alleen te zijn. De emotie was overweldigend en ik barstte in tranen uit. Op dat moment hoorde ik een troostende stem zeggen: “Ik ben er nog.” Dat was alles, maar ik voelde onmiddellijk een sterke rustgevende aanwezigheid en ik voelde me vredig, zonder gevoel van verlies.
S.P., West Sussex, VK.

Troost
Op 24 oktober 2016 begon ik ’s morgens mijn persoonlijke meditatie en na ongeveer 5 minuten vroeg ik de Meester of hij alstublieft voor Benjamin Creme wilde zorgen, ik wist dat hij erg ziek was.
Ik hoorde onmiddellijk heel helder een stem zeggen: “Hij is hier bij me.” Ik voelde rust over me komen en wist dat Benjamin was heengegaan en bij zijn Meester was. Ik vervolgde mijn meditatie en na afloop zag ik een voicemail van Benjamins familie op mijn mobiel om te zeggen dat hij een paar uren daarvoor was overleden.
A.M., VK.

Zwijgende aanwezigheid
In de lente van 1998 ging ik met een vriendin naar het plaatsje Paquis aan het Meer van Genève en zij vertelde mij dat er in Paquis mensen van allerlei rassen zijn, een ware smeltkroes. Daar ging ik helemaal op in de sfeer en voelde me volop in het leven staan.
We gingen op de trap aan de waterkant zitten, een zwaan zwom vlak langs ons voorbij. Een jongeman zat bovenaan de trap en vroeg me om een sigaret. Ik zag zijn ogen. Ik aarzelde een moment en wilde tegen hem zeggen, ik ken jou – heel diep weg.
Hij was ongeveer 30 jaar oud, had sneakers aan, een gewoon lichtbruin jasje, hij had een mager gezicht, gave huid en donker haar als een Latino. Ik rommelde in mijn tas. Ik had een vervelend gevoel dat ik hem niet meteen een sigaret had aangeboden. Een seconde later – Heb je een vuurtje? Weer dat vervelende gevoel dat ik niet aan vuur had gedacht – ik gaf hem mijn aansteker. Een moment van stilte, afwachting. Ik keek naar het water, de zwaan was er, ik blies rook uit, ik voelde dat ik heel diep ontspande. Ik voelde deze aanwezigheid, maar toen ik me omdraaide was hij verdwenen zonder dat ik het gemerkt had. Zijn gezicht/ogen straalden kracht en aanwezigheid uit, waar ik steeds aan denk.
Die avond, kijkend naar de foto van Jezus zag ik weer het gezicht en de ogen van de jongeman. In de week daarna dacht ik dat ik een betekenisvolle ontmoeting had gehad. Ik bedacht me dat als mensen van zo’n dimensie proberen ons, gewone mensen, boodschappen te sturen, dan is het belangrijk om onze problemen te relativeren. Was hij de Christus?
J.M., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jongeman Maitreya was.

Zegeningen in overvloed
Dit gebeurde op 25 maart 2001. Ik reed naar San Francisco voor een film die ik wilde zien. Het was in de middag. Toen besloot ik om geld op te nemen om wat te eten. Ik wandelde in San Francisco van Van Ness Avenue naar Market Street. Verschillende mensen vroegen me om klein geld. Wanneer ze dat doen, geef ik altijd wat munten en geef hun mijn zegen. Ik zegen graag iemand van wie ik denk dat hij hulp nodig heeft, dat wil zeggen iemand die op straat bedelt, wiens auto het onderweg heeft begeven en ieder ander van wie ik denk dat hij een zegening nodig heeft. Hoe dan ook, voor ik Market Street bereikte, ontmoette ik twee zulke duidelijk betreurenswaardige mensen. Op het kruispunt van Van Ness en Market kwam ik een bedelende man tegen die er Afrikaans of Aziatisch uitzag. Ik had nog maar 11 cent over en die gaf ik aan hem, met mijn zegen. Een gezette Afro-Amerikaanse vrouw met een lichtere huidskleur achter hem zei; “U krijgt de uwe ook, ik bedoel uw zegening.” Waren dit bijzondere mensen?
H.d.G., Californië, VS.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was, de vrouw was de Meester Jezus.

Goddelijke zegening
Op 16 december 2001 droomde ik dat ik in een ander land reisde en dat Sai Baba uit een met groene bladeren bedekte plek verscheen. Hij verscheen pal voor me en ik was vervuld van vreugde en wilde zijn voeten aanraken. Baba zag er klein uit en door de manier waarop hij zat leek hij enigszins op Maitreya Boeddha (Miroku Bosatsu). Zijn voeten straalden platinumlicht uit, dat flitste. In mijn droom stond mijn vriend Funamoto naast Baba’s voeten, met een heel vreugdevol gezicht, een vreugde die ik tegelijkertijd ook voelde. Ik zei meteen tegen Baba: “Ik zegen u.” En hij zei: “Nee, nee, nee. Ik zegen u,” en legde zijn hand op mij. Toen leek hij in de grond weg te smelten en te verdwijnen. Misschien heb ik Baba ontmoet of kan het zijn dat het misschien Maitreya was?
Y.H., Australië.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het Sai Baba’s zegening was.

Geachte redactie,
Dit gebeurde in 1999 bij de lezing van Benjamin Creme in de stad Moriguchi (Osaka prefectuur, Japan). Ik was laat voor de lezing, maar haastte me om tenminste op tijd te zijn voor de zegening van Maitreya aan het einde. Ik liep de trap van de metro op, toen een man van middelbare leeftijd met een slepend been de trap afkwam, met een heel brede lach op zijn gezicht die rechtstreeks naar mij gericht was. Ik heb nooit van mijn leven zo’n lach gezien die voor mij bestemd was. Was dit een bijzondere ontmoeting?
K.I., Japan.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Direct contact
Van 3 tot 6 oktober 2002 stond de meditatiegroep van Genève met een kraam op een gezondheidsbeurs (MEDNAT). We hadden twee panelen aan de muur, een met uitleg van wat Transmissie-meditatie is en de ander over Maitreya en de Meesters van Wijsheid. Op de laatste dag stond ik voor deze panelen toen een lange, knappe man met lang bruin haar en gekleed in een donkere jas, rechtstreeks naar me toe kwam. Hij stak zijn hand al uit terwijl hij naar me toeliep, gaf me een hand en vroeg: “Hoe heet je?” Ik vertelde hem mijn naam. Toen vroeg hij of ik Spaans sprak. Ik zei: “Een beetje, maar ik kan het verstaan.” Hij zei dat hij uit Brazilië kwam en we bleven Frans met elkaar spreken. Terwijl ik hem een folder gaf, legde ik uit dat onze groep elke maandagavond in Plan-les-Ouates mediteert. Op mijn vraag waar hij woonde, antwoordde hij: “In Chène-Bourg” (een buitenwijk van Genève). Hij vroeg toen naar de kosten, waarop ik zei dat het gratis was, en ik bedoelde de meditatie. Ik zag hem naar Benjamin Creme’s boek Transmissie: een meditatie voor de Nieuw Tijd voor ons op tafel kijken. Ik legde daarom uit dat we in deze kraam geen boeken verkochten maar dat de boeken van Benjamin Creme te koop waren in de stand van onze distributeur vlak bij de onze. Hierna ging hij weg.
Pas nadat ik aan de telefoon dit voorval aan een vriend (die ook bij dit werk betrokken is) had verteld en hij zei dat het misschien een bijzondere persoon was, begon ik na te denken over de ongewone manier waarop hij regelrecht naar me toekwam, me naar mijn naam vroeg zonder te zeggen hoe hij heette. Ik was zo onder de indruk van hem, omdat alle andere bezoekers altijd voor de stand blijven staan en op informatie wachten. Kunt u zeggen of hij werkelijk een bijzondere bezoeker was?
E.H., Zwitserland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Bevestiging
Een paar dagen geleden [geschreven op 6 oktober 2002] liep ik in de Willisstraat in Wellington. Het was tussen de middag en de trottoirs waren vol mensen. Een man leek zijn hoofd boven de menigte uit te steken toen ik hem passeerde. Hij was een Maori en droeg in ieder oor een andere oorbel. Eén oorbel was een lang stuk dioriet en ik meen dat de andere een stukje bot was. Hij zag er heel gedistingeerd uit – ik denk dat hij een zwart pak droeg – en zijn haar was grijzend aan de slapen. Hij zei “Hallo” en lachte naar me. Ik meen dat hij knipoogde. Hij kwam heel krachtig over en ik had het gevoel dat hij had verwacht mij te zien. Ik zei ook “Hallo” en we passeerden elkaar. Ik had onmiddellijk het gevoel dat deze man Maitreya was. Ik heb met Maitreya “gepraat” en voelde dat hij me een teken van herkenning gaf en me liet weten dat Hij me hoort.
M.S., Nieuw-Zeeland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘Maori’ inderdaad Maitreya was. 

Wij presenteren hier verschijnselen die de redactie als “tekenen van hoop” en “tekenen van de tijd” ziet. Gelukkig is onze huidige door Benjamin Creme’s Meester bevestigde voorraad verschijnselen tamelijk groot. Vanaf nu zullen we echter ook materiaal voorleggen dat niet door Benjamin Creme’s Meester is bevestigd. Wij streven ernaar elk ‘wonder’ of ‘teken’ zo grondig mogelijk te onderzoeken en, omdat we niet langer kunnen beschikken over bevestiging en nadere informatie van Benjamin Creme’s Meester, leggen we ze slechts ter overweging voor. Nadere details worden in de fotobijschriften gegeven.

“Steeds meer worden mensen zich bewust dat het ‘tijdperk van wonderen’ niet voorbij is, maar juist over de hele wereld aanzwelt. Door recente verschijnselen schudden de zelfvoldane zekerheden van miljoenen mensen op hun grondvesten. De grote belangstelling van de media waarborgt een wereldwijd publiek voor toekomstige wonderbaarlijke gebeurtenissen die gelovige èn scepticus eens temeer zullen verbazen. Daarmee is de deur geopend waardoor Maitreya tevoorschijn kan treden – en aanvaard zal worden als de kracht achter deze wonderen…
Zij die betrokken zijn bij het voorbereidingswerk kunnen moed putten uit de recente wereldwijde wonderen, want die zijn de voorboden van de naderende verschijning van Maitreya voor de wereld. Zij die de informatie van Zijn aanwezigheid hebben verspreid, zullen weten dat hun inspanningen niet vergeefs geweest zijn, dat de wereld hun dienst behoefde, dat zij het beste gaven in antwoord op de roep van hun hart. Ook zullen zij weten dat de dank en de liefde van Maitreya al hun dagen met hen zal zijn. Overvloedige wonderen zullen blijven verbazen; de wanhopige pogingen van zogenaamde onderzoekers en deskundigen zullen niet in staat zijn om teniet te doen wat de mensen met hun eigen ogen zien. Denkend aan de hoop die deze manifestaties opwekken zullen de mensen het verband leggen met de wijze woorden van Maitreya en Zijn leiding volgen.” (Een Meester spreekt, november 1995)

(Klik op de foto’s voor een vergroting)

Het tijdperk van wonderen kent geen einde


Lichtzegening gezien door publiek
De Amerikaanse Democratische politicus Dennis Kucinich plaatste op zijn facebook-pagina deze foto van zijn vrouw terwijl zij op 22 oktober 2016 in de Constitution Garden, Washington D.C. sprak.
Hij schrijft: “Het is vandaag de verjaardag van mijn echtgenote, Elizabeth Kucinich, en ze vierde het deels bij een evenement in D.C. Terwijl ze vanmorgen op de National Mall sprak, hielden de toehoorders hun adem in toen ze plotseling in het licht baadde. Verscheidene toeschouwers namen foto’s met hun mobiel waarvan deze er één is. Elisabeth sprak over de vervolging van wijze vrouwelijke genezers door de geschiedenis heen, hoe alle vrouwen de pijn en littekens in hun genen meedragen en dat we de Grote Moeder, onze moeders en grootmoeders door de tijd heen zouden moeten eren en erkennen, en het trauma aarden en loslaten.” (Bron: facebook.com/denniskucinich)


Bloedend beeld in Bolivia

Kerkgangers in een dorpskerkje op het platteland van Bolivia waren er getuige van hoe een beeld van Maria bloed weende. De kerk staat in het nationale Amazone-reservaat Manuripi-Heath in het departement Pando. Volgens de priester Jose Luis Mamani stroomt er bloed uit de ogen en handen van het Mariabeeld. Volgens plaatselijke parochianen begon het beeld in augustus 2016 te bloeden. (Bron: mirror.co.uk


‘Engelachtige’ wolk
Een video die door de 37 jarige Amerikaan Cory Hearon op 11 oktober 2016 op zijn facebook-pagina werd geplaatst, toont een wolk in de vorm van een engel aan de helderblauwe hemel boven Camden (Zuid-Carolina). Hij is 9 miljoen keer bekeken.
Cory Hearon, vader van drie kinderen, stond buiten het kantoor van zijn vrouw in Camden toen hij de wolk zag. Hij filmde hem 45 minuten lang totdat hij verdween, hij bleef gedurende die tijd volkomen stil. Op de video zoomt Hearon in op de wolk en zegt: “Niemand zou me geloven als ik dit niet live deed, maar ik wil dat je naar deze wolk in de lucht kijkt… Kijk toch eens… Is dit een engel of niet?”
In een interview met het programma Inside Edition memoreert hij: “Ik had hem bijna niet gefilmd. Het was de eerste keer dat ik zoiets merkwaardigs met mijn eigen ogen zag. Ik was met stomheid geslagen. Ik was in shock. Het was bijna alsof je de veren, en een gezicht kon zien, je zag de handen.”
Hij vertelde het tijdschrift People Magazine dat dit het “verbazingwekkendste” was dat hij ooit gezien had. “De eerste twee minuten was ik in shock.” Hij vertelde ook dat het beeld zijn geloof als christen heeft hersteld. “Ik heb spiritueel een moeilijke tijd doorgemaakt. Ik had pas mijn vrouw verteld dat ik de kerk nodig had. Ik moest mijn deeltijdbaan als jeugdvoorganger opzeggen in verband met mijn werktijden als fulltime lasser. De laatste tijd heb ik 60 tot 70 uur per week gewerkt. Dit had niet op een betere tijd kunnen komen en andere mensen lijken dat ook te vinden.”
Velen die naar de video keken, onder wie mensen in Zuid-Carolina die door de recente orkaan Matthew werden getroffen, zagen het als een teken dat alles goed zal komen. Hearon kan het aantal reacties dat hij op de video kreeg niet geloven, maar zei dat niets opweegt tegen het persoonlijk zien van de wolk: “Voor mij was het volmaakt. Ik ben een gelovige. Ik ben een christen. Ik heb wonderen gezien – er zijn wonderen in geboorte en dagelijkse wonderen. En dit brengt me van mijn stuk.” Hij hoopt dat anderen net zo van de opname genieten als hij.” (Bronnen: Inside Edition; People Magazine)


Lichaam katholieke kindheilige opent en sluit ogen
Een video toont het geconserveerde lichaam van een katholieke kindheilige waarvan de ogen opengaan en weer sluiten. Op de video, die op 12 december 2012 in de kathedraal van Guadalajara in Jalisco (Mexico) werd opgenomen, is het lichaam van een jong meisje, Santa Inocencia, te zien dat de ogen opent en sluit. Men gelooft dat het meisje 300 jaar geleden door haar vader werd vermoord nadat ze de Heilige Communie had genomen. (Bron: mirror.co.uk; catholic.org; YouTube: obscura habitacion)


‘Heilig water’ uit Jezusbeeld
In november 2016 begon bij een beeld van Jezus in het Indiase dorp Kkarodi nabij Mumbai water uit de voeten te sijpelen. Vele bezoekers zijn bij het beeld bijeengekomen om wat van het ‘heilige water’ op te vangen; men gelooft dat het genezende eigenschappen heeft. “Ik geloof dat het een manier van Jezus Christus is om zijn volgelingen te laten weten dat hij er is,” zei George Mendonca, een plaatselijke inwoner. (Bronnen: dnaindia.com; dailymail.co.uk)Lichtstralen
Twee foto’s die op 25 mei 2016 in het Panagia Tourliani-klooster op Mykonos (Griekenland) genomen zijn door B.N. uit Edmonton (Alberta, Canada), laten een ongebruikelijke lichtstraal zien.


Deze foto van T.Y. (Japan), op 7 april 2014 genomen door haar dochter, toont een lichtkolom, waarvan door Benjamin Creme’s Meester is bevestigd dat het een zegening van de Meester Jezus is.


Op 15 december 2015 werd de Soyuz-capsule, met aan boord de Britse astronaut Tim Peake, aan het Internationale Ruimtestation (ISS) gekoppeld. De ISS-opnamen van de gebeurtenis laat vele ufo’s zien die tijdens het lastige koppelingsproces verscheidene minuten om de capsule heen vliegen. (Bron: YouTube: ISS)
(Benjamin Creme’s Meester heeft verklaard dat de vele vliegende voorwerpen die rondom de Soyuz capsule vlogen inderdaad ruimtevaartuigen zijn.)

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Liefhebben, een noodzaak’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Mijn Lering is tweeledig: ze heeft te maken met de fysieke aard van de mens, de eerste levensbehoeften; ze heeft ook te maken met de verhouding van de mens tot dat Goddelijk Wezen dat wij God noemen. In Mijn woordenboek zijn deze één en dezelfde, want slechts in zoverre de mens zich juist tot zijn medemens verhoudt, verhoudt hij zich juist tot God. Het is Mijn plan jullie dit te laten zien, jullie te leren dat wanneer de mens in zichzelf het vermogen ontdekt tot samendelen, tot liefhebben, tot vertrouwen, vanaf dat moment zijn klim naar God begint. (Maitreya, Boodschap nr.29)

Hier dan ligt de remedie voor alle kwalen van de mens: betoon liefde, opdat ieder mens kan delen in de overvloed van de Aarde. Betoon liefde, opdat oorlogen zullen verdwijnen. Betoon de liefde van je ziel en breng de dag nader waarop de mens zal worden verenigd met mens en God. Hoezeer hij het ook probeert, de mens kan niet leven zonder liefde. Dit feit zal spoedig in het bewustzijn van het ras verankerd worden en tot gebeurtenissen leiden die hun weerga in de geschiedenis niet kennen. Weldra zal een proces van transformatie beginnen zoals nooit eerder werd gekend: voor altijd verdwenen zal het beeld zijn van miljoenen hongerenden, het dagelijks leed van de misdeelden, de eeuwige kommer van de armen van de wereld. Uit het zicht en denken verdwenen, de dreiging van zelfvernietiging, die gruwelijke verschrikking die de mensheid in haar greep houdt. Verdwenen ook het gebrek aan vertrouwen dat elke handeling van de mens remt en belemmert en hem opzet tegen zijn medemens en zichzelf. Dit alles zal de mens bereiken door het betonen van Liefde. Door Liefde zal de mens overwinnen en een God worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Liefde – de weg voorwaarts’)

Wij zijn hier samen, jullie en Ik, met hetzelfde doel. Jullie zijn hier, Mijn vrienden, omdat jullie diep in je hart alle mensen liefhebben, verantwoordelijkheid voelen voor de wereld, reageren op de menselijke noden en verlangen om te dienen. Dat is ook Mijn Doel in deze tijd. Ook Ik voel de noden van de mens, de behoefte van alle mensen overal om te leven en te werken in waardigheid en vertrouwen. De behoefte om te dienen bepaalt Mijn bestaan. De Liefde in Mijn hart drijft Mij tot jullie. Wij zijn daarom samen, jullie en Ik, om te dienen. (Maitreya, Boodschap nr.102)

De kracht van Zijn energie van Liefde – het ‘Zwaard des Onderscheids’ – heeft de nu bestaande polarisatie teweeggebracht en zal de mensheid duidelijk de weg voorwaarts wijzen. Rondom Hem zullen zich allen verzamelen die inclusiviteit en liefde, rechtvaardigheid en vrijheid van de menselijke geest nastreven. Zij die afgescheidenheid en uitbuiting, wedijver en hebzucht voorstaan, zullen eveneens gekend worden, en de keuze voor de mensheid zal kristalhelder zijn: liefde of haat, samendelen of hebzucht, vrede of oorlog, leven of dood. De Christus heeft gezegd (in Boodschap nr.11, januari 1978): “Mijn hart vertelt Mij jullie antwoord, jullie keuze, en verheugt zich.” In reactie op Zijn energie van Liefde zullen mensen in elk land groepen vormen (dit vindt nu al plaats), die rechtvaardigheid en vrede en juiste verhoudingen eisen. Spoedig zullen deze groepen de grootste en sterkste kracht in de wereld worden, en de nieuwe tijd van vrede en goede wil inluiden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzakelijkheid, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden. Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect. Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God. (Maitreya, Boodschap nr.101)

Wanneer Maitreya voor het eerst zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie vanLiefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan. Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen. Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Omgaan met verandering’)

Mijn dierbare kinderen, Ik zou jullie willen laten zien dat het liefhebben van God en het liefhebben van de mens hetzelfde is; naar de mate waarin wij onze broeders liefhebben, maken wij onze liefde kenbaar voor God. In theorie weten jullie dit wel, dierbare vrienden, maar essentieel is het toepassen van liefde, want alleen Liefde zal deze Aarde in stand houden. (Maitreya, Boodschap nr.38)

De grootse taak van de Christus 2000 jaar geleden was om te laten zien dat deze Liefde de menselijke aard zelf is. Het is de aard van God en aangezien de mens is geschapen naar het evenbeeld van God, is het de aard van de mens. Hij liet ook zien dat door uitdrukking van die Liefde de mens tot God komt, God leert kennen, niet als een oude man in de hemel, maar in zichzelf, in zijn broeders en in alles om hem heen. Hij komt erachter dat er eigenlijk niets anders is dan God, wiens aard Liefde is en dat er geen bestaan kan zijn zonder die Liefde. Dan zou er geen wereld kunnen bestaan. Dus tenzij we die Liefde openbaren, in de vorm van broederschap, zullen we onszelf vernietigen. Dit is wat de Christus vandaag zegt en zal zeggen. Liefde is absoluut fundamenteel in onze aard en zonder haar openbaring kunnen we niet voortbestaan. Ze wordt uitgedrukt door juiste onderlinge verhoudingen die zich openbaren in samendelen en gerechtigheid voor allen. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Bij marsen en demonstraties waarin de mensen oproepen tot rechtvaardigheid, vrede en gezond verstand, kan Maitreya in een of andere gedaante gevonden worden, terwijl Hij de rol van de mensen speelt en uit hun naam spreekt. Zijn energie van liefde doordringt deze samenkomsten van de rechtvaardigen en inspireert hen tot verdere inspanning. Zijn kracht wordt de hunne en zij voelen zich onbevreesd en zeker. Op deze wijze keert de Heer van Liefde het tij van de haat, versterkt Hij het vuur van miljoenen en ziet mensen overal zich bewust worden van hun bestemming en naar de middelen zoeken om hun oprechte verlangens ten uitvoer te brengen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van onderworpenheid’)

Vrede is dus niet langer slechts een optie voor de mensheid; het is een essentieel vereiste. Dit besef is het resultaat van de werking van Maitreya’s energie van Liefde. Het is het Zwaard des Onderscheids dat duidelijk de weg voorwaarts voor de mensheid aangeeft: via broederschap, rechtvaardigheid, samendelen en vrede; via vrijheid, juiste verhoudingen en alles wat hieruit voortkomt. Het is dát of doorgaan op de huidige weg en al het leven vernietigen. Het Zwaard des Onderscheids van Maitreya plaatst deze zwart-wit confrontatie voor de mensheid, zodat zij dit duidelijk, scherp kan zien, zonder vaagheden. We kiezen de ene kant of de andere. We kiezen de weg van juiste menselijke verhoudingen, van opbouw en harmonie aan de ene kant, of de weg van onjuiste menselijke verhoudingen en te zijner tijd de totale vernietiging voor iedereen aan de andere kant. (Benjamin Creme, Eenheid in verscheidenheid)

Liefhebben, een noodzaak

door de Meester —, via Benjamin Creme, juni 1986

Van tijd tot tijd komt in het denken van de mens het denkbeeld van liefde op. Het idee van liefde als een natuurlijk instinct dat om uitdrukking vraagt, houdt het menselijk denken bezig, en er worden pogingen ondernomen om, door middel van discussies en gesprekken, te bewijzen dat dit zo is. Zo is het duizenden jaren gegaan. De notie dat liefde op de een of andere wijze de kern is van de menselijke aard vindt altijd aanhangers. Is het dan niet verbazingwekkend dat er zo weinig liefde wordt uitgedrukt in het dagelijks handelen van de mens? Bijna zonder uitzondering leven de mensen in angst. Zij zien de wereld en het leven als bedreigend en bouwen een pantser op tegen die dreigingen. Zo beperken ze hun vermogen om lief te hebben. Hun liefde kwijnt weg en sterft af, of verschuilt zich achter agressie en haat. Verstoken van liefde wordt de mens ziek. Bewust van zijn innerlijke waarde, maar niet in staat om die op te roepen, projecteert hij zijn gevoelens van angst en haat op zijn naasten en zijn wereld. Waar liefde regeert, heerst harmonie. Zonder die harmonie kan niets met zelfvertrouwen verricht worden. Zonder zelfvertrouwen kan er weinig worden bereikt. Angst verhindert de uitdrukking van liefde. Liefde vernietigt angst. In zijn streven om liefde tot uitdrukking te brengen, maar beperkt door angst, raakt de mens de weg kwijt. Verdwaald in het drijfzand, komt hij door zijn worsteling alleen maar verder vast te zitten. Waarin ligt dan de oplossing? Om lief te hebben moet een mens vertrouwen. Waar geen vertrouwen is, kan geen liefde zijn. Liefde welt spontaan op in het hart dat vertrouwt, want liefde is de ware aard van de mens. Leer dan vertrouwen, en geef uiting aan de liefde die er altijd is om uit te stralen. Vertrouwen is het aanvaarden van het leven met al zijn pijn en schoonheid. Vertrouwen is het zekere weten dat alles toewerkt naar het goede, dat alles plaatsvindt volgens de wet, en dat die wet met rechtvaardigheid wordt toegepast. Leer vertrouwen en reken af met angst. Reken voorgoed af met het mechanisme van beperking en zet de sluizen van liefde wijd open. Wanneer de mens liefheeft, trekt hij alle mogelijkheden naar zich toe. De magneet van liefde trekt, door de identieke trilling, alles aan wat nodig is. Zo werkt liefde als het instrument van evolutie. Stel je eens een wereld zonder liefde voor: zoiets afschuwelijks schokt de verbeelding. Waarom zou dat zijn? De mens erkent gevoelsmatig dat hij behoefte heeft om liefde te ontvangen, en weldra begrijpt hij de noodzaak om liefde te geven. Hij zal inzien dat liefde hem met ieder ander verbindt in een eindeloze keten. Eerst wat aarzelend misschien, zal hij beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin voor angst geen plaats is, waar liefde in alle rust op haar troon zit en allen die naderbij komen haar zegen schenkt. Voor de mens betekent leven daarom liefhebben. Angst, die indringer, moet vermeden en overwonnen worden. Vertrouwen brengt liefde voort, vernietigt die angst, en openbaart de god die eeuwig binnenin woont. Vertrouwen en geloof zijn één, weerspiegelingen van de innerlijke goddelijkheid. Vertrouw die goddelijkheid, laat haar uitstralen als liefde en zie het einde van angst.

“Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van de mensen, en staat dicht bij zijn volk. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens het volk dat hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers tegelijk samengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten om de vervulling van hun dromen te zien. Zij zegenen elke dag die voorbijgaat en die hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.”
(‘Welkom in de Nieuwe Tijd’, door de Meester —, 14 januari 2016)

Paus Franciscus roept op tot vrede tussen religies en religieuze vrijheid
Op een interreligieuze bijeenkomst op 3 november 2016 in het Vaticaan sprak paus Franciscus over het Jaar van Barmhartigheid dat bijna ten einde loopt en zei dat barmhartigheid zich ook tot de wereld om ons heen uitstrekt, “tot ons gezamenlijke huis, dat we allen geroepen zijn te beschermen en te behoeden voor ongebreidelde en roofzuchtige consumptie…”
“Het mysterie van barmhartigheid wordt niet in woorden alleen gevierd,” zei hij, “maar bovenal door daden, door een waarlijk barmhartige manier van leven gemarkeerd door belangeloze liefde, broederlijke dienst en oprecht delen… Het thema van barmhartigheid is bekend in vele religieuze en culturele tradities, waarin mededogen en geweldloosheid wezenlijke elementen zijn,” aldus de paus.

“Met mededogen en liefde buigen voor de zwakken en behoeftigen is onderdeel van de ware geest van religie, die de verleiding om je toevlucht tot macht te nemen afwijst, die weigert mensenlevens te verhandelen en anderen als broeders en zusters ziet, en nooit alleen als statistieken. Om dichter bij mensen te komen die in omstandigheden leven die onze zorg vragen, zoals ziekte, gehandicapt zijn, armoede, onrechtvaardigheid en de nasleep van conflicten en migraties: dit is een oproep die uit het hart van iedere ware religieuze traditie opstijgt. Het is de weerklank van de goddelijke stem die in het geweten van ieder mens gehoord wordt en die hem of haar oproept om egoïsme af te wijzen en open te staan. Open voor de Ander boven ons, die aan de deur van ons hart klopt, en open naar de ander naast ons, die aan de deur van ons huis klopt en vraagt om aandacht en hulp…”
Hij vervolgde: “In de huidige steeds hectischer en nalatiger wereld, die zo veel mannen en vrouwen in de steek laat terwijl ze ademloos en doelloos doorrent, hebben we de zuurstof van deze kosteloze en levengevende liefde nodig. We dorsten naar barmhartigheid en geen technologie kan die dorst lessen. We zoeken een liefde die duurt voorbij de kortstondige pleziertjes, een veilige haven waar we onze rusteloze omzwervingen kunnen beëindigen, een oneindige omarming die vergeeft en verzoent.”
“Verzoening is zeker het grootste geschenk dat we anderen kunnen geven omdat het het kostbaarst is. Toch is dat tegelijkertijd wat ons het meest als God maakt.”
Over het milieu zei hij: “We moeten ons toeleggen op onderricht in soberheid en respect, tot een eenvoudiger en ordelijker manier van leven, waarin de hulpbronnen van de schepping met wijsheid en bescheidenheid gebruikt worden, met zorg voor de mensheid als geheel en de komende generaties, niet alleen maar voor de belangen van onze specifieke groep en de voordelen van het huidige moment. Vooral in deze tijd ‘vereist de ernst van de ecologische crisis dat we allen letten op het algemeen welzijn en verder gaan op de weg van dialoog, wat geduld, zelfdiscipline en edelmoedigheid vergt’”. (Laudato Si’, 201)
De paus sloot af met een pleidooi voor tolerantie en genade: “Moge dit het pad zijn dat we nemen. Mogen we de doelloze paden van onenigheid en bekrompenheid afwijzen. Moge het nooit meer gebeuren dat de religies, vanwege het gedrag van sommigen van hun volgelingen, een vervormde boodschap uitdragen die niet met barmhartigheid overeenstemt. Helaas gaat er geen dag voorbij dat we niet over geweldsdaden horen, over conflict, ontvoering, terroristische aanslagen, moorden en vernietiging. Het is vreselijk dat soms de naam van een religie of de naam van God zelf wordt ingeroepen om zulke barbarij te rechtvaardigen. Moge er duidelijke veroordeling van deze onterechte houdingen zijn die de naam van God ontheiligen en de religieuze zoektocht van de mens bezoedelen. Moge er in plaats daarvan overal de vreedzame ontmoeting van gelovigen en ware religieuze vrijheid worden gecultiveerd. Hier ligt voor ons een grote verantwoordelijkheid tegenover God, de mensheid en de toekomst; het roept op tot niet aflatende inspanning, zonder geveins. Het is een oproep die ons uitdaagt, een pad dat we samen moeten gaan, voor het welzijn van allen, en met hoop.” (Bron: radiovaticana.va, paus Franciscus’ toespraak tot Vertegenwoordigers van Verschillende Religies, 3 november 2016)

Paus veroordeelt toenemende vijandigheid tussen mensen
Op 19 november 2016 sprak de paus in het Vaticaan de pas benoemde kardinalen toe. “We leven in een eeuw van ernstige mondiale problemen, een tijd waarin polarisatie en uitsluiting als paddenstoelen uit de grond schieten en als enige manier om conflicten op te lossen worden gezien. We zien bijvoorbeeld hoe snel degenen onder ons met de status van vreemdeling, immigrant of vluchteling een bedreiging worden en de status van vijand krijgen. Een vijand omdat ze van een ver land komen of andere gewoontes hebben. Een vijand vanwege de kleur van hun huid, hun taal of hun sociale klasse. Een vijand omdat ze anders denken of zelfs een ander geloof hebben… En zonder dat we het beseffen wordt deze manier van denken onderdeel van de wijze waarop we leven en handelen. Alles en iedereen begint een zweem van vijandigheid te krijgen. Beetje bij beetje worden onze verschillen symptomen van vijandschap, bedreiging en geweld. Hoeveel wonden worden door deze epidemie van vijandschap en geweld dieper, wat een stempel op het lichaam van vele weerlozen achterlaat omdat hun stem zwak is en door deze ziekte van onverschilligheid tot zwijgen gebracht wordt! Hoeveel situaties van onzekerheid en lijden worden door deze groeiende vijandigheid gezaaid tussen mensen, tussen ons! Ja, tussen ons, binnen onze gemeenschappen, onze priesters, onze bijeenkomsten. Het virus van polarisatie en vijandigheid doordrenkt onze manier van denken, voelen en handelen. We zijn hier niet immuun voor en moeten ervoor zorgen dat zulke houdingen geen plaats in ons hart krijgen, omdat dit tegengesteld is aan de rijkdom en universaliteit van de Kerk, die duidelijk tastbaar is in het College van Kardinalen. We komen uit verre landen; we hebben verschillende tradities, huidskleur, talen en sociale achtergronden; we denken verschillend en we vieren ons geloof in een verscheidenheid van rituelen. Niets van dit maakt ons tot vijanden; integendeel, het is een van onze grootste rijkdommen.” (Bron; w2.vatican.va. Paus Franciscus’ Preek voor het Consistorie voor de Benoeming van Nieuwe Kardinalen, Vatican Basilica, 19 november 2016)

Dalai lama
‘Angst om niet meer nodig te zijn oorzaak van onze bezorgdheid’
“In de Verenigde Staten, Engeland en op het hele Europese continent zijn mensen in de greep van politieke frustratie en zorgen over de toekomst… Dit getuigt van een bredere menselijke waarheid: we hebben het allemaal nodig om nodig te zijn. ‘Nodig zijn’ betekent geen egoïstische trots of ongezonde hechting aan de wereldse achting van anderen. Het bestaat juist uit een natuurlijke menselijke honger om onze medemens te dienen. Zoals de 13e eeuwse boeddhistische wijsgeren leerden: ‘Als je een vuur ontsteekt voor anderen zal het ook je eigen weg verlichten’.
“… We moeten ervoor zorgen dat mondiale broederschap en eenheid met anderen niet slechts abstracte ideeën zijn die we belijden, maar persoonlijke overtuigingen die we bewust in praktijk brengen.
“Velen zien verward en angstig hoe boosheid en frustratie als een wild vuur door samenlevingen razen die een geschiedenis van veiligheid en welvaart kenden. Maar de weigering om tevreden te zijn met lichamelijke en materiële veiligheid openbaart eigenlijk iets moois: een universele menselijke honger om nodig te zijn. Laat ons samenwerken om een maatschappij te bouwen die deze honger voedt.” (Uit een artikel van zijn heiligheid de dalai lama en Arthur C. Brooks, voorzitter van het American Enterprise Institute, 4 november 2016. Bron: nytimes.com)

Over vrede
“Vrede is niet louter afwezigheid van oorlog of geweld – het gaat dieper dan dat. Wat tot innerlijke vrede leidt, is het cultiveren van een mededogend hart. Het is het ontwikkelen van innerlijke vrede dat vredige individuen, gemeenschappen en een in vrede levende mensheid schept. We spreken over een gedemilitariseerde wereld, maar we moeten eerst innerlijke ontwapening bereiken. Hoewel ik het in mijn leven misschien niet mag meemaken, ben ik ervan overtuigd dat als we nu een serieuze poging doen, de wereld een vrediger plek kan worden in de tweede helft van de 21e eeuw.” (Kyoto, Japan, 9 november 2016. Bron: dalailama.com)

‘Het potentieel van vandaag, het potentieel van morgen”
“Jullie zijn de basis van onze hoop. Het verleden is geweest; niemand kan veranderen wat is gebeurd. Maar in de toekomst, in de komende 30 of 40 jaar is er nog hoop, mogelijkheid… het is jullie generatie die een belangrijke bijdrage aan een harmonieuzere wereld kan leveren… Zelfs onruststokers worden uiteindelijk uit moeders geboren en ‘groeien op met het zaad van mededogen’. Scholen moeten daarom niet alleen maar aandacht aan materiële waarden geven, maar ook aan innerlijke waarden… Niet via religie maar door gezond verstand, gemeenschappelijke ervaring en wetenschappelijke ontdekkingen… Het belangrijkste is gemoedsrust te ontwikkelen en dat daarna onder je vrienden en familie te verspreiden. En dan, langzaam maar zeker naarmate je in je beroep, welk ook, groeit, zal het helpen. Zelfs in de politiek! (Toespraak van de dalai lama op de Setagaya Junior High School in Tokio, Japan, 16 november 2016. Bron: dalailama.com)

Over mededogen
“Ik zie veel potentieel in het bevorderen van liefde en mededogen in het onderwijs. Ik probeer niet het boeddhisme te prediken; ik wil alleen de boodschap van de fundamenteel barmhartige aard van mensen verspreiden. Elke religie heeft verschillende ideeën en filosofieën, maar alle zijn het eens over het belang van liefde en mededogen.” (‘Helderheid in de mist’, lezing van de dalai lama bij de Shingon secte van het Boeddhisme in Koyasan, Japan, 14 november 2016. Bron: dalailama.com)

Eenmaking, eendracht, eenheid
“Er is geen reden om ontmoedigd te zijn. Er kunnen wat slechte dingen gebeuren, maar er zijn veel redenen om gelukkig en dankbaar te zijn… Zoals de Boeddha zei: ‘Je bent je eigen meester.’ Zolang als je zegt ‘ik geef het op’ kun je helemaal niets doen. Maar zolang als je je het potentieel van het denken herinnert, zolang als je studeert en luistert en je richt naar de eeuwige bronnen van wijsheid, zul je nooit vergeten dat je bijna alles kunt.” (Openbare lezing van de dalai lama over ‘Mededogen; de sleutel tot geluk’ in Yokohama, Japan, 17 november 2016. Bron: dalailama.com)

DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN:
Commentaren klimaatactivisten op mogelijke gevolgen voor milieu

Annie Leonard, directeur Greenpeace VS — “Angst mag deze verkiezing gewonnen hebben, maar moed, hoop en doorzettingsvermogen zullen overwinnen. Greenpeace en miljoenen mensen over de hele wereld hebben alle kracht die nodig is om klimaatverandering te bestrijden en een rechtvaardige wereld voor iedereen te scheppen. Laten we dit moment gebruiken om de strijd voor het klimaat en voor mensenrechten over de hele wereld nieuwe energie te geven.”

Jean Su, Centrum voor Biodiversiteit — “Het Klimaatverdrag van Parijs werd niet ondertekend en geratificeerd door een president, maar door de Verenigde Staten zelf. Eén man mag de planeet niet beroven van de vooruitgang die is geboekt en die nog nodig is – en zeker niet in de eenentwintigste eeuw. Als zaak van internationale wetgeving en van het menselijk voortbestaan kunnen, moeten en zullen de landen van de wereld de Verenigde Staten aan hun klimaatverplichtingen houden. En het is aan de gemeenschappen in de VS om zich te verenigen en het progressieve klimaatbeleid op staats- en lokaal niveau, waar de federale politiek niet regeert, door te zetten.”

Michael Brune, directeur, The Sierra Club – “Wat er ook gebeurt, Donald Trump kan niets veranderen aan het feit dat wind- en zonne-energie in snel tempo goedkoper en toegankelijker worden dan vervuilende fossiele brandstoffen. Met de markt zowel als gemeenschappen die schone energie bepleiten, is er nog steeds een stevig pad voorwaarts om klimaatvervuiling te verminderen, zelfs onder Trump als president.”

May Boeve, directeur, 350 Action – “Ons werk wordt nu veel moeilijker, maar het is niet onmogelijk en we weigeren op te geven. Samen zullen we alles op alles zetten om de vooruitgang die we geboekt hebben te beschermen en moedig actie blijven eisen. We weigeren de toekomst van ons klimaat in de handen van Trump te laten. Nu is het de tijd om eens diep adem te halen en te strijden als nooit tevoren.”

Erich Pica, voorzitter Friends of the Earth (VS) — “We gaan met nieuw elan aan het werk en zullen iedere mogelijke strategie gebruiken om tegen haat en hebzucht en milieuvernietiging te strijden. Ofschoon ik liever een andere strijd zou leveren, moeten we die welke ons geboden wordt, aangaan. De toekomst van het land en de planeet hangt ervan af.”

Naomi Klein, milieuauteur en -activiste — “Buiten de VS moeten we beginnen economische sancties te eisen nu we met deze verdragsvernietigende wetteloosheid geconfronteerd worden… En ik geloof dat er een heel erg snelle internationale respons moet komen. Jullie moeten een signaal uitzenden dat je deze met veel moeite bevochten en onderhandelde internationale verdragen niet kunt vertrappen zonder de gevolgen onder ogen te zien.”
Bill McKibben, Milieuauteur en -activist en stichter van 350.org — “Bewegingen gaan over hoe mensen zichzelf organiseren om macht te krijgen – genoeg macht wellicht om, in dit geval, de financiële macht van de fossiele brandstofindustrie te overwinnen. Bewegingen kunnen een prijs op koolstof zetten, politici dwingen om fossiele brandstof in de grond te houden, subsidies eisen zodat er zonnepanelen op bijna elk dak komen, niet alleen het jouwe. Voor een beweging is 5 of 10 procent van het volk nodig om resultaten te boeken – want in een wereld waar apathie heerst, is 5 tot 10 procent een enorm aantal. Vraag het de Tea Party. Vraag het de burgerrechtenbeweging… Wanneer mensen me vragen ‘wat kan ik doen?’ zeg ik nu steeds hetzelfde: het belangrijkste dat een individu kan doen, is geen individu te zijn. Verenig je – daarom hebben we bewegingen als 350.org of Green for All, BlackLivesMatter of Occupy nodig… Het presidentschap van Trump komt op een moment waarop we het ons het minst konden veroorloven… De wereld slaagde er een jaar geleden in Parijs in om voor het eerst iets, hoe gering ook, aan klimaatverandering te doen. Nu zien we niet een gat maar een geul in de weg. We moeten dus uitzoeken hoe we als natie en misschien nog belangrijker als planeet om Trump heen kunnen werken, in welke mate dan ook.”

Regeringsfunctionarissen, klimaatwetenschappers
Chen Zkihua, Chinese gedelegeerde bij de COP22 Klimaatverandering Conferentie in Marokko, functionaris in de klimaatveranderingsdivisie van het Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscomité – “Actie van de internationale gemeenschap zal niet stoppen door de nieuwe Amerikaanse regering. We hebben nog steeds het vertrouwen dat de internationale gemeenschap de handen ineen zal slaan en onze inspanningen tegen klimaatverandering zal voortzetten… Wat er ook in de nieuwe VS regering zal gebeuren, China zal constructief blijven bijdragen aan het internationale klimaatveranderingsproces.”
Bernie Sanders, Democratisch senator Vermont — “Wat we Trump en ieder ander moeten zeggen, is: We gaan niet als een nachtkaars uit. De belangen voor de toekomst van deze planeet zijn te groot. We zullen slim zijn. We gaan informatie geven. We gaan ons organiseren. We gaan tien miljoenen mensen, moeders en vaders en hun kinderen, bijeenbrengen om de fossiele brandstofindustrie te zeggen dat hun korte-termijnwinsten niet belangrijker zijn dan de toekomst van onze planeet.”

John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken VS – “Aan hen die in alle delen van de wereld de macht hebben, ook in mijn land, die zichzelf gesteld zien voor het besluit welke weg we op dit cruciale kruispunt moeten inslaan, vraag ik in het belang van miljarden mensen over de hele wereld … om zelf te oordelen. Doe eerst ijverig uw eigen huiswerk alvorens onomkeerbare keuzes te maken… Klimaatverandering behoort om te beginnen geen partijgebonden onderwerp te zijn, niet voor onze militaire leiders en ook niet voor onze intellectuele gemeenschap… Niemand heeft het recht om beslissingen te nemen die miljarden mensen raken, gebaseerd op louter ideologie of zonder juiste inbreng.
“…En niemand zou moeten twijfelen aan de overweldigende meerderheid van de burgers van de VS die weet dat klimaatverandering plaatsvindt en vastbesloten is om zich aan onze in Parijs gedane toezeggingen te houden.”

François Hollande, president van Frankrijk – “De Verenigde Staten, de machtigste economie van de wereld, de op een na grootste uitstoter van broeikasgassen, moeten de beloften die gedaan zijn respecteren. Het is niet alleen hun plicht, het is in hun eigen belang.”
(Bronnen: democracynow.org; good.is; ecowatch.com; greenpeace.org; sierraclub. org; twitter.com/EricHolthaus/; climatechange news.com; commondreams.org; Associated Press)

Om de mensen te helpen bij hun taak heeft de Christus bepaalde prioriteiten geformuleerd. Ze beslaan de fundamentele behoeften van iedere man, vrouw en kind. De eerste prioriteit is een juiste voorziening van goed voedsel. Ten tweede goede huisvesting en onderdak voor iedereen. Ten derde gezondheidszorg en onderwijs als universeel recht.”

Benjamin Creme’s Meester, januari 1989

In deze rubriek besteden we aandacht aan Maitreya’s prioriteiten, met voorbeelden van plannen, oplossingen en projecten.

Reddingsacties Middellandse Zee gevaarlijker dan ooit
MOAS (Migrant Offshore Aid Station) is een hulporganisatie die momenteel met twee schepen, de Phoenix en de Responder, in de Middellandse Zee opereert om vluchtelingdrenkelingen op te sporen en te redden. De missie begon op 6 juni 2016 in samenwerking met het Italiaanse Rode Kruis. Share International publiceert hun recentste persbericht, van 16 november 2016.

Ondanks onvermoeibare pogingen van zowel de burgermaatschappij als de Europese marine om levens te redden zijn MOAS bemanningsleden er getuige van dat opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee moeilijker worden dan ooit tevoren.
Het aantal doden is in 2016 tot bijna 4300 gestegen en overschrijdt daarmee het aantal in de afgelopen jaren. Hoewel het aantal mensen dat de Middellandse Zee oversteekt ten opzichte van voorgaande jaren in zijn geheel is gedaald, moet worden opgemerkt dat het aantal mensen dat via de centraal-mediterrane route – vanuit Libië naar Italië – een poging waagt, grotendeels ongewijzigd is gebleven. MOAS heeft haar humanitaire inspanningen dit jaar overstelpt zien worden, grotendeels ten gevolge van de veranderende aanpak van smokkelnetwerken. Daar waar in de afgelopen jaren overtochten in meer beheersbare stromen georganiseerd werden, misschien een paar per dag, hebben onze manschappen dit jaar overtochten in grote golven georganiseerd zien worden.
Volgens onderzoek en analyse van MOAS zou deze verandering in aanpak een poging kunnen zijn zowel om kansen optimaal te benutten als om aan de vraag van de kant van de mensensmokkelaars te voldoen. De smokkelnetwerken lijken te industrialiseren, waarbij toenemende concurrentie voor hen een nieuwe uitdaging betekent in het verwerven van voldoende rubberboten, motoren en brandstofcontainers om aan de vraag te voldoen. Dit leidt ertoe dat ongekende aantallen migranten en asielzoekers in onzeewaardige rubberboten gezet worden. “De combinatie van zwaardere ladingen en inferieure kwaliteit is een recept voor rampspoed,” aldus Ian Ruggier, hoofd Operaties van MOAS. “Reddingsploegen hebben te maken gekregen met toenemende beproevingen. Het lijdt geen twijfel dat de vaartuigen gebouwd worden om een aantal kilometers in tact te blijven om mensen buiten de Libische territoriale wateren te brengen.”

Hierdoor is het vrijwel zeker dat het ware dodental veel hoger ligt dan het geregistreerde cijfer, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat veel boten zinken zonder ooit gemeld te zijn. Het is nu voor hulpverleners een nog grotere uitdaging om alle boten die tegelijk vertrekken te lokaliseren, en er bovendien in te slagen iedereen te redden. Er zijn ook incidenten geweest waarbij onze bemanningen ’s nachts schepen ontdekt hebben, die al sinds de vroege ochtend op zee waren, wat er mogelijk op wijst dat vele andere migrantenboten onopgemerkt zijn gebleven.
Sinds MOAS in 2014 haar eerste levensreddende missie begon zijn al meer dan 30.000 mensen gered en sinds juni 2016 zijn al bijna 19.000 mensen gered en geholpen.
“Overtochten over de Middellandse Zee zullen niet worden gestopt door het creëren van meer grenzen of het bouwen van muren en hekken. Er is geen op macht gebaseerde oplossing voor migratie. Mensen zullen altijd een manier vinden om naar Europa te komen. Er is een dringende noodzaak het fenomeen aan te pakken in plaats van te proberen het achter prikkeldraad te verbergen. Om dit te laten gebeuren, moeten Europese regeringsleiders voor hun mening uitkomen,” aldus Pete Sweetnam, directeur MOAS.

MOAS blijft oproepen tot het creëren van veilige en legale wegen om een einde te maken aan het onnodige verlies van levens op zee, en om bescherming en waardigheid te garanderen voor mensen op zoek naar een beter leven. (Bron: MOAS)

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

door de Meester —, via Benjamin Creme (december 2010)

Wanneer de mensen de balans opmaken van hun huidige toestand kunnen ze slechts tot één conclusie komen: de methoden van zelfs het recente verleden werken niet langer. Aan alle kanten, maar met name in de financiële en economische sector, heerst er voortdurende en toenemende chaos. ‘Deskundigen’ worden ontboden om de ploeterende regeringen te helpen enige controle te herwinnen, maar tevergeefs; de oude, beproefde methoden weigeren de wensen van hun rekenmeesters te gehoorzamen, hoe ervaren zij ook zijn.
Wat moeten zij, de regeringen van de wereld, doen? Wat kunnen ze doen? Ze kunnen enige tijd de oude structuren manipuleren, in de hoop dat ‘de rust zal weerkeren’, en de oude patronen zullen overleven. Die hoop is, voorzeker, een ijdele.
In het algemeen zien de regeringen van de meeste landen hun rol als beschermer en handhaver van de ‘status-quo’, dat foutieve denkbeeld dat het leven statisch is en dat daarom alle verandering weerspannig en ongewenst is.
Deze houding geldt voor de meeste regeringen, ‘rechts’ dan wel ‘links’, kapitalistisch of socialistisch. In beide gevallen verzuimen ze te erkennen dat hun volk hunkert naar verandering, naar een nieuwe visie op het leven die hun vermogen zekerstelt om hun gezin in vrede, veiligheid en voorspoed groot te brengen. Het falen van regeringen is precies dat zij verzuimen in te zien dat hun ware rol is te zorgen voor het welbevinden van hun volk. Verdwaald als ze zijn door wedijver en het volgen van de ‘marktwerking’, zijn ze voor het grootste deel het contact verloren met de noden van hen die ze beweren te vertegenwoordigen. De begoochelingen van macht en autoriteit winnen het vaak van hun verlangen om te dienen.
Afgesloten van de werkelijke noden van de mensen, vallen ze terug op ideologie en theorie. Toch kan het hun niet volledig kwalijk genomen worden. Ze weten niets van de krachten waarmee ze worstelen. Onwetend als ze zijn, vallen ze gemakkelijk ten prooi aan de destructieve krachten van het verleden.
Het volk intussen lijdt, wacht en bidt, zich merendeels onbewust dat de hulp waar het om bidt reeds onder hen is, gereed en verlangend hen in hun lijden bij te staan en hun lot te verlichten. De mensen kennen de ware aard van hun noden maar hebben een sterke en onbevreesde vertegenwoordiger nodig om er stem aan te geven.
Reeds aanwezig, werkt die vertegenwoordiger, Maitreya, in stilte om de richting te sturen waarin de ontwikkelingen zullen gaan. Spoedig zal die stem een krachtiger toon aanslaan, en velen zullen gereed staan om te reageren. Zo komt het weldadige doel van het Plan tot volvoering, om de toekomst voor alle mensen veilig te stellen.

V. Welke rol zal geld in de toekomst spelen?
A. Geld zal gedurende enige tijd [aan het maatschappelijk verkeer] onttrokken worden totdat het zijn aantrekkingskracht en greep op de mensen verliest.

V. Maken de olieproducerende landen deel uit van het oude kapitalistische systeem of gebruiken zij hun olie voor goede doeleinden?
A. Het hangt van het land af. Saoedi-Arabië wordt door een familie geregeerd voor het welzijn van die familie. Zij verdienen jaarlijks miljarden. Er zijn enkele landen in de wereld die hun olie voor het welzijn van het land, van het volk gebruiken. Voormalig president van Venezuela Chávez (†) gebruikte de olie min of meer voor de armste mensen van het land.

V. Is CERN gevaarlijk?
A. Het is gevaarlijk omdat het miljarden gekost heeft. Het is ook traag – het heeft 20 jaar geduurd om het te bouwen. De betrokken wetenschappers zullen er dingen van leren en zij leren de dingen die willekeurig welke esotericus hun kostenloos kan vertellen!

V. Hoe komt u aan uw informatie? Hoe weet u dit? Komt ze tot u in uw dromen?
A. Het is mij door een van de Meesters verteld. Nee, ik droom niet; ik ben volgens mij geen dromer. Ik heb contact met een Meester die nooit verder dan mijn oor van mij verwijderd is. Ik kan met hem praten en gewoonlijk stel ik hem elke dag wel enkele vragen. Ik probeer dat niet te doen, omdat een discipel niet kan groeien wanneer hij voortdurend vragen stelt. Maar anderen stellen mij altijd vragen, dus moet ik mijn Meester wel vragen stellen! Hij begrijpt dat en is heel vriendelijk. Hij weigert maar heel zelden te antwoorden, alleen wanneer het iets is wat ik al behoor te weten.

V. Ik hoorde dat de persoonlijkheidsstraal van Japan 7 was totdat deze vrij recent in 4 veranderde. In welk jaar begon de verandering van 7 naar 4?
A. In 1700.

V. U heeft gezegd dat iedereen een Meester heeft. Wie is de mijne?
A. Wanneer de leerling gereed is, verschijnt de Meester.

V. Hoe kunnen we iets doen aan de honger in de wereld? Welke organisaties zijn het betrouwbaarst om geld heen te sturen?
A. Het Rode Kruis, Save the Children, Christian Aid, Oxfam.

V. Volgens de boeken van Moustafa Gadalla waren farao Achnaton, een monotheïst die naar de Sinaï verbannen werd, en Mozes één en dezelfde. Is dat waar?
A. Nee. Mozes was een 6de-straals ziel. Achnaton was een 2de-straals ziel en hij werd niet naar de Sinaï verbannen.

V. In de afgelopen 40 tot 50 jaar is het aantal kinderen dat aan autisme en het syndroom van Asperger lijdt aanzienlijk toegenomen. 1) Houdt dit verband met de vervuiling door kerncentrales? 2) Is het feit dat deze kinderen alleen in het heden kunnen leven en zich niet in de toekomst kunnen verplaatsen een handicap of een teken van zielecontact? 3) Is dit vanwege persoonlijk of familiekarma? 4) Kan het zijn dat het doel waarvoor zij geïncarneerd zijn zozeer afwijkt van de huidige werkelijkheid dat zij zich dan maar concentreren op wat hen interesseert?
A. 1) Nee. Er worden meer correcte diagnoses gesteld. 2) Nee. 3) Geen van beide. 4) Nee.

V. Dit is het einde van het Vissentijdperk en alle begoochelingen van dit tijdperk zijn zichtbaar. Gaan we de Nieuwe Tijd niet binnen met een nieuw élan, d.w.z. de manier waarop dit plaatsvindt, zodat we er alleen maar voor open hoeven te staan om vooruit te gaan?
A. Ja, maar zo eenvoudig is het niet. Slechts ongeveer de helft van de bevolking is van wat we het Waterman-type zouden noemen en de andere helft, de oudere – de meer ervaren helft, de helft die al het geld heeft, alle expertise, alle machtsposities, die haar hele leven al gedaan heeft wat ze wil en dat nog steeds doet – is van het Vissen-type. De wereld is dus verdeeld. We leven nog maar zeven jaar in [het feitelijke tijdperk van] Waterman. De energieën van Vissen begonnen zich in 1625 terug te trekken. De energieën van Waterman begonnen in 1675 binnen te stromen. Nu zijn ze ongeveer even sterk. Maar de jongeren maken het grootste deel uit van de Waterman-mensen en de rest bestaat uit Vissen-mensen – dat zijn alle regeringen van de wereld, iedereen die houdt van de werkwijzen van het verleden, zij die het meeste geld in de wereld hebben. Ik ken de precieze cijfers niet, maar de rijkste twee procent bezit de grootste rijkdom van de wereld; het is iets buitengewoons – ontstellend en verschrikkelijk ongezond voor de mensheid. Zij zijn nog van het Vissen-type en genieten van de werkwijzen en structuren van Vissen, van de individualiteit die de mensen van macht in de wereld naar het hoofd gestegen is. Wat een van de grote geschenken van Vissen aan de wereld was, is een van de grootste gevaren voor de mensheid geworden door de al te grote nadruk op die eigenschap van de Vissen-energie, evenals de onverdraagzaamheid, het onrecht en het gebrek aan samendelen die daaruit voortkomen.

V. Kunnen ruimteschepen (ufo’s) door menselijke wapens neergeschoten worden?
A. Ruimteschepen kunnen niet door menselijke wapens neergeschoten worden omdat elk ruimteschip omringd wordt door een ondoordringbaar magnetisch veld waardoor het schip beschermd wordt tegen raketten die erop afgevuurd worden, zodat die afketsen. Ze zijn letterlijk onkwetsbaar. Maar verscheidene keren hebben ruimtemensen zichzelf opgeofferd in een gesimuleerde crash van hun voertuig op aarde. Dit is een blijk van de buitengewone liefde achter hun werk voor ons. Het is een waarlijk spirituele missie, zelfs tot het punt van zelfopoffering op een manier die wij niet kunnen navolgen.

Door de jaren heen heeft Share International honderden brieven van lezers ontvangen, zoveel dat we ze onmogelijk allemaal konden publiceren. In deze rubriek publiceren we sommige van deze brieven voor het eerst. Het zal de lezer opvallen dat de ervaringen die door Benjamin Creme’s Meester bevestigd werden  in voorgaande jaren afkomstig waren van de Meesters zelf. Doordat de tijd van de Meesters in de aanloop naar Verklaringsdag beperkt is, worden deze goddelijk-geïnspireerde ontmoetingen recent steeds vaker uitgevoerd door discipelen of woordvoerders van de Meesters, door wie de Meesters Hun zegen, hulp, genezing of lering in de wereld vrijgeven. Nog recenter is Maitreya’s naar buiten treden een nieuwe fase ingegaan, zoals subtiel wordt aangeduid doordat Hij op dezelfde plek tegelijkertijd in twee verschillende gedaanten verschijnt.

Positieve reactie
In juli 2016 brachten wij een paar dagen in Los Angeles (Californië, VS) door om het Benjamin Creme Museum, dat in de Pacific Palisades is gevestigd, onder de aandacht te brengen. We bezochten winkels in de wijk Westwood rond de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) en nodigden mensen uit om naar het museum te komen. We deelden kaartjes uit met daarop een afbeelding van Benjamin Creme’s schilderij ‘Thangka’ en verstrekten informatie over het museum aan winkelpersoneel en klanten. De reacties waren heel positief en hartelijk. De winkeliers gaven toestemming om de kaartjes op hun prikbord op te hangen, of op hun toonbank of in de personeelskantine te leggen. Kunststudenten waren heel geïnteresseerd en wilden meer over esoterische kunst weten. Zij vroegen ook om extra kaartjes voor medestudenten.
Op de tweede dag in de 3rd Street Promenade van Santa Monica was de reactie van winkeliers even buitengewoon als op de eerste dag op de UCLA. Mensen waren heel enthousiast en behulpzaam bij onze inspanningen om het museum bekendheid te geven. Tegen het eind van de dag waren we bijna al ons informatiemateriaal kwijt. Toen we weggingen, zagen we een sportief geklede heer bij een kiosk midden in de winkelstraat zitten, die sieraden en hangertjes verkocht. De man leek van Midden-Oosterse afkomst en achter in de dertig of begin veertig. We liepen naar hem toe om hem uit te nodigen om het museum te bezoeken. Tijdens ons gesprek gaven we hem een kaart met de ‘Thangka’, het belangrijkste schilderij in het museum, en gaven hem nog wat aanvullende informatie over het museum.
Hij vroeg toen: “Is dit dezelfde Benjamin Creme die over Maitreya spreekt?” We zeiden: “Ja, inderdaad.” Toen keek hij erg aandachtig naar de afbeelding van de Thangka en zei zonder aarzeling en zelfverzekerd: “Dit beeldt een relatie tussen een Meester en zijn discipel uit. De cirkels bovenaan rondom het hoofd betreffen niveaus van bewustzijn. De roze gebogen lijnen vertegenwoordigen de kosmische energie van Liefde en de onderlinge verbondenheid van het universum.” Zijn snelle interpretatie van de afbeelding verbaasde ons.
De ogen van de man waren heel doordringend en intens wanneer hij oogcontact maakte. Hij vertelde ons een ervaring die hij gehad had toen hij in Zuid-Amerika met een sjamaan werkte. Hij zei: “Ik had een enorm krachtige ontmoeting met de Christus toen ik daar was. Het was een buitengewone ervaring van Zijn overweldigende Liefde. Ik begon te huilen en te huilen; ik kon niet ophouden met huilen.” Toen hij uitgesproken was, zeiden we: “De hele mensheid zal spoedig een gelijksoortige ervaring hebben op Verklaringsdag wanneer Maitreya Zichzelf aan de hele wereld bekendmaakt.” De verkoper glimlachte en bedankte ons voor de uitnodiging voor het museum. We vroegen ons af of hij een bijzonder persoon was?
A.D. en D.D., Marietta (GA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de verkoper een woordvoerder voor Maitreya was.

Inzicht
Ik was op een luchthaven in het VK op de dag voor het beruchte EU-referendum van 23 juni 2016, dat de beslissing zou brengen of het VK in de Europese Unie zou blijven of vertrekken. Omdat mijn vlucht vertraagd was, zat ik in een druk restaurantgedeelte te wachten. Een jonge man vroeg of hij aan dezelfde tafel kon zitten en er ontwikkelde zich een fijn gesprek – “fijn” door het gevoel van verbondenheid, eenheid en het plezier over het met elkaar praten. We waren het erover eens dat de wereld moet veranderen, dat onze politieke, economische en sociale structuren versleten zijn, dat we wereldwijd een eerlijke samenleving moeten creëren en een duurzame manier van leven.
Hij woonde en werkte in het noorden van Groot-Brittannië; hij was een immigrant – zijn ouders waren Syrisch en Pools. Ons gesprek ging ook over het referendum en terwijl ik een somber vermoeden had dat mensen vóór vertrek uit de EU zouden stemmen, probeerde ik er een positief commentaar over te geven: er zijn genoeg mensen in de wereld die positief reageren op het idee van rechtvaardigheid en samendelen, enz. Hij schudde bedroefd zijn hoofd over het referendum en zei dat mensen zelfzuchtig en bang zijn. Hij leek een waarschuwing te geven. Toen hij wegging zei hij dat hij naar Sofia ging voor zaken. Sofia of Sophia betekent wijsheid; ik vatte dit op als een aanwijzing. Was hij een woordvoerder?
(Naam en adres bij de redactie bekend)
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Een ‘spectaculaire’ gebeurtenis
Zaterdag 29 september 2012 waren drie van ons ’s middags bij de stand van Share International op de Mind, Body, Soul-show in het conferentiecentrum Olympia in Londen. Het was niet erg druk, dus ik zat.
Een kleine Oosters uitziende man met een bril op (met de band helemaal rondom zijn achterhoofd) kwam naar de stand. Hij pakte een exemplaar van Share International en mijn man Doug liep naar hem toe om met hem te praten. Ik bleef zitten, en keek en luisterde vaag, me bewust van het gesprek.
De man bleek snel te beslissen dat hij een paar boeken wilde kopen en Doug adviseerde De Wederverschijning van de Christus en Maitreya’s Missie, dl.II, en die kocht hij.
Ik merkte op dat hij heel doelgericht leek, en precies leek te weten wat hij wilde. Hij bekeek toen de posters achterin de stand, waar ik zat. Hij wees naar de datum 11 juni 1988 die op een van de posters (van Maitreya in Nairobi) gedrukt stond, en riep uit: “Dat is mijn verjaardag!”. Ik mengde me in het gesprek met de vraag: “Toch niet 1988?” Hij lachte hartelijk, legde zijn arm om mijn schouders en zei: “Ik trakteer je op een glas wijn, nee, een fles wijn, verkopen ze dat hier?” Hij lachte en was geanimeerd. Toen vroeg hij ons: “Hoe oud denk je dat ik ben?” Doug vermoedde omstreeks 60 jaar, ik omstreeks 50, zijn verschijning was zo jeugdig. Hij vertelde ons: “Ik ben 78” en hij hief zijn handen naar zijn bril en de glazen gingen bij de neusbrug uit elkaar. Het was net een goocheltruc, heel komisch. We lachten allemaal. Hij vertelde dat hij oosterse vecht- en verdedigingssporten onderwijst en gaf ons zijn adreskaartje. Toen ging hij weg en liet ons een opgewekte en vreugdevolle sfeer na. Op dat moment vroegen we ons af of deze vreugdevolle man wellicht een Meester was die onze kraam bezocht?
C.G., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bezoeker de Meester Jezus was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Gezondheidswaarschuwing
1) Op zaterdag 12 december 2015 liepen mijn man en ik te wandelen toen er plotseling een excentrieke vrouw naar ons toekwam die zei dat ze iets wilde vertellen. Zij was vreemd gekleed met overal namaakparels, tot op de haarspeldjes in haar haar toe. Zij sprak ons aan alsof we kennissen waren, maar zei toen ze begon te praten: “Ik ken jullie niet, dus dit kan vreemd lijken maar… kijk, we worden allemaal een beetje ouder, toch? Ik heb nooit in mijn leven gezondheidsproblemen gehad, maar nu voelde ik plotseling een grote druk op mijn borst – een eind onder mijn borst. Ik was van plan het uit te stellen, maar nu heb ik besloten om maandagmorgen meteen naar de dokter te gaan.” We probeerden haar gerust te stellen, dat zij zich geen zorgen moest maken en dat alles goed zou komen. “Ik wilde het gewoon even kwijt en het aan iemand vertellen,” zei ze. Mijn mans bloeddruk is erg hoog en hij neemt daar medicijnen voor. Was dit een aanwijzing voor hem? Was zij een woordvoerder?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrouw een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

2) Op 5 juni 2016, precies op de dag voor mijn partner naar het ziekenhuis moest voor verschillende controleafspraken, schilden we een mango en sneden hem in plakken. Op verschillende plakken zagen we vreemde tekeningen. Over twee stukken liep een duidelijke onregelmatige horizontale zigzaglijn. We vroegen ons af of het patroon misschien veroorzaakt was door het mes. Of was het de manier waarop het gesneden was? We probeerden daarom een paar andere plakken maar er verschenen verder geen soortgelijke markeringen. Was het een of ander teken? Het deed ons denken aan een medische grafiek met een zigzagpatroon dat schommelingen aangeeft van een fysieke functie, zoals temperatuur of hart. Kunt u zeggen wie het manifesteerde?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een teken was dat gecreëerd werd door een discipel van de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Ik woon in zuid-Californië aan de kust. Op 14 april 2011 nam ik een verbazingwekkende oranje bol waar met een kleine staart die van kleur en vorm veranderde en leek op te rijzen uit de oceaan. Ik voelde me gedwongen om de auto aan de kant te zetten en uit te stappen om te kijken, het gaf me een gevoel van opwinding en vrede terwijl ik met ontzag toekeek. Mijn neefjes waren echter bang. De bol veranderde boven de oceaan van richting in een hoek van 45 graden en zette over onze hoofden heen koers recht naar het oosten. Hij was óf heel groot, heel dichtbij, of van allebei wat. Terwijl hij over onze hoofden vloog, hoorden we geen geluid; maar opeens was er een explosie van licht en verdween hij, alsof hij op heel grote snelheid overging, een paar seconden later verscheen hij weer vlak voor ons (vanuit ons gezichtspunt), vanwaar hij verdween. Onmiddellijk verdween hij hij weer met opnieuw een explosie van licht en kwam niet meer terug. De explosie was niet hoorbaar, maar voelbaar omdat het licht helderder was dan de zon. Het was verbazingwekkend, het veranderde mijn leven. Ik legde alles vast op video maar zag later dat die op beeldopname stond, dus het enige wat ik heb is een onduidelijke foto. Ik was die nacht niet alleen, en we waren ook niet de enigen die het zagen. Velen meldden gelijksoortige ervaringen online.
E.J., Redondo Beach (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip van Mars was.

De hemel zendt tekenen

Op 21 september 2016 fotografeerde NASA’s Zonne-en Heliosfeerobservatorium (SOHO) een zeer groot voorwerp dicht bij de zon dat een energiestraal leek uit te zenden. (Bron: YouTube: myunhausen74)

 

Onder: Op 17 september 2016 werden door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) talrijke UFO’s met wisselende vormen dicht bij de zon gefilmd. (Bronnen: sohowww.nascom.nasagov; ufosightingsdaily.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder: Op 10 oktober werd door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) dicht bij de zon een gevleugelde figuur gefotografeerd. (Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; YouTube: myunhauzen74)

 

Licht op de wereld

Over de hele wereld zijn lichtpatronen te zien die door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders worden gemanifesteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpatronen in Freising (Duitsland) op 24 juni 2016 gefotografeerd door A.d.B, Freising (Duitsland)


Orlando (Florida, VS) 8 oktober 2016

Lichtpatronen in de Landbergstraat in Delft op 5 april 2016. Ingezonden door C.Q.

 

Maitreya’s ‘ster’

 

 

 

 

 

Boven: Opnamen van Maitreya’s ‘ster’ op 20 september 2016 boven Amsterdam laten zien hoe die binnen enkele seconden van kleur veranderde. Ingezonden door C.Q.

Boven: “Maitreya’s ‘ster’-teken is er nog steeds!” schrijft T.W. uit Samnanger (Noorwegen). ’s Morgens om 10 over half 8 op 6 oktober 2016 straalde de ‘ster’ helder in het zuiden. Aangezien het tegen het einde van de dageraad was, waren er geen gewone hemelse voorwerpen te zien.” (Bron: YouTube: T.W.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘De wereld transformeren’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester Spreekt en Share International), en Benjamin Creme’s boeken.

Het is Mijn doel om Mijn net tot aan de verste horizon uit te werpen, om allen tot Mij te trekken in wie Mijn licht schijnt, opdat Ik door hen heen kan werken. Deze vangst kan ook jullie omvatten, Mijn vrienden, want Ik heb allen nodig die met Mij het verlangen delen om de wereld te dienen. Neem de taak van hulp op je en deel Mijn last. Deel met Mij, Mijn vrienden, in een Groots Werk – niets minder dan de transformatie van deze wereld. (Maitreya, Boodschap nr.70)

Wanneer de mensen gereed zijn om het beginsel van samendelen te aanvaarden, worden alle dingen mogelijk. De banden van vertrouwen en respect die zo ontstaan, zullen huizenhoge golven van energie vrijmaken die, gericht en gestuurd, de wereld zullen transformeren. Niets kan dan nog de vooruitgang en ontwikkeling van de mensheid tegenhouden. Niets kan dan nog de vurige geest van de bewuste mens ontmoedigen. De mens zal zijn geboorterecht opeisen en een God worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een unieke tijd’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst zal deze wereld transformeren, maar het belangrijkste herstelwerk moet worden gedaan door jullie. Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de stralende Tempel der Waarheid. Ik zal jullie de Sleutel geven tot die Tempel; en door daar binnen te gaan, zullen jullie God kennen. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Velen zien onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat onze hand nu op de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Maitreya “streeft ernaar ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.” Om elk mens tot de ervaring te brengen dat hij of zij een ziel in incarnatie is, dat hij meetelt, dat elke ziel meetelt, dat geen enkele ziel afgescheiden is van enige andere ziel. Dat allen, ongeacht hun huidige omstandigheden, gelijke rechten moeten, en zullen, hebben op onderwijs, voedsel, onderdak, gezondheidszorg en op de vervulling van hun volledige potentieel als zielen in incarnatie. Wanneer dat gebeurt, wanneer mensen een besef van zichzelf hebben als zielen en van hun eigen waarde, dat zij meetellen, dan kan hun zelfachting groeien en een scheppende kracht worden in hun leven, en dan zal de wereld getransformeerd worden. Als je denkt aan de hoeveelheid talent, de mogelijkheden, van miljoenen en miljoenen levens die momenteel ondervoed, onderschat en veroordeeld zijn tot het laagst mogelijke bestaansniveau, dan kun je je voorstellen welke transformatie zich op deze Aarde zal voordoen. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van God. (Maitreya, Boodschap nr.107)

Goede wil is een dynamische energie. De energie die wij goede wil noemen, is een van de krachtigste factoren in de veranderende wereldsituatie. Het is het hoogste aspect van de energie die wij liefde noemen, die de mensheid als geheel kan uitdrukken. Wanneer deze wordt gedynamiseerd door het eerste aspect, het Wil-aspect, de Wil-ten-Goede, wordt het een uiterst krachtige dynamische energie, en die verandert nu de wereld. Het is de goede wil van de gewone mannen en vrouwen overal die de wereld zal veranderen. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Overal waar Ik nu rondkijk in de wereld, zie Ik de stralende punten van Licht die Mijn mensen zijn, degenen op wie Ik reken. Deze bakens van Licht zullen alle mensen tot Mij voeren en zo zal het Plan zich ontvouwen. Mogen jullie je op deze wijze om Mij heen verzamelen, en moge Mijn Licht jullie vlam ontsteken; zo kunnen wij gezamenlijk deze wereld transformeren. (Maitreya, Boodschap nr.85)

Veranderingen van ongeëvenaarde omvang zullen het denken en het hart van de mens in beslag nemen: alleen het beste uit het verleden zal standhouden tegen de aanval van het nieuwe. Dagelijks zullen de mensen de transformaties die geregistreerd worden, kunnen vergelijken en bewonderen: in het verblindende daglicht zal een nieuwe wereld worden opgebouwd. Allen zullen op hun manier deelnemen, ieder zal zijn visie toevoegen en bijdragen aan het geheel. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Opnieuw te dienen’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zullen de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. Ik doe een beroep op jullie om Mij bij te staan in Mijn hulpbrengende taak. Help Mij om de wereld te helpen en vervul dit leven. (Maitreya, Boodschap nr.50)

Uit de chaotische toestanden van tegenwoordig moet Hij een nieuwe en betere orde scheppen. Uit de huidige kwelling van miljoenen moet Hij een nieuwe wereld vormen. Wie is er om Hem te helpen bij Zijn reddingswerk? Wie zullen zich achter Zijn zaak opstellen en hun broeders en zusters helpen? Nu, meer dan ooit tevoren, is er gelegenheid een wereld in barensnood te dienen, een nieuwe wereld die erop wacht geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De intrede van Maitreya’)

Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. Spoedig zal Maitreya zelf deze eis voor een nieuwe manier van leven bundelen en zijn inzicht en ervaring voegen bij de hartekreet van de mens om rechtvaardigheid en vrede. Spoedig zullen de tekortkomingen en tegenstrijdigheden van het huidige bestel de naties dwingen tot een nieuw realisme. In dat helderder licht zal het nieuwe tijdperk geboren worden: de spanning en het lijden van zovelen vandaag zal plaats maken voor hernieuwde hoop en energieke betrokkenheid bij de wederopbouw van de wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van Maitreya’)

De stem van de mensheid als geheel is echt zeer krachtig. Je moest eens weten wat voor krachtige uitwerking de openbaring van onze vrije wil op de gebeurtenissen in de wereld heeft. We richten enorme schade aan door het misbruik van onze vrije wil. Evenzo kunnen we geweldig veel goed doen door het juiste gebruik ervan. Het is grotendeels in de handen van de mensheid; we hebben een enorme kracht. Als die verstandig wordt gebruikt kunnen we, als we dat willen, de wereld transformeren, en zo kun je zien hoe snel de wereld kan veranderen onder de juiste leiding van Maitreya. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

De Aarde getransformeerd
door de Meester —, via Benjamin Creme (oktober 2010)

Over ongeveer twintig jaar zou iedereen die de Aarde zou bezoeken verbaasd zijn over de transformatie die hij zou aantreffen in elk aspect van ons leven. Het beste van het verleden zal intact zijn, maar een nieuwe en vitale schoonheid zal overal de overhand hebben en er zal een nieuwe verwantschap gevestigd zijn tussen de mensen en het milieu waarin ze leven. Voorgoed zullen de krottenwijken en hutjes zijn verdwenen waarin miljoenen tegenwoordig een ‘bestaan’ bijeenscharrelen. Een nieuw zelfrespect in de ‘Mens’ zal eenzelfde belangstelling opwekken voor zijn vrije tijd en sociale activiteiten, en zal geleidelijk aan leiden tot een nieuw begrip van de wezenlijke behoeften van de mens. Nieuwe technologie zal talloze miljoenen mensen bevrijden van de eentonigheid van geestdodend werk; de vraag naar kennis op elk gebied zal de deuren van zowel universiteiten, fabrieken als boerderijen wijd openen, en een nieuw enthousiasme voor leren zal zich over de hele wereld openbaren. Zo zullen mensen de achterliggende doelen van onze incarnatie-ervaringen beter begrijpen en zo zal de noodzakelijke beheersing van onze fysieke, astrale en mentale uitrusting groeien. Dit zal mensen tot de deur van Inwijding leiden, en daarmee naar volmaaktheid.
Zo zullen mensen weer terugkeren tot het eeuwenoude Pad naar Volmaaktheid en, bevrijd van de begoochelingen en dwalingen van het verleden, opnieuw de weg betreden van opoffering, van verzaking van al wat het hoogste begrip en licht verhindert. De mens is ver afgedwaald van dit eenvoudige pad, afgeleid door grof materialisme dat hem tot aan de rand van de afgrond heeft gelokt. Maar, zoals de mensen zullen ondervinden, hun eeuwige goddelijkheid heeft zich opnieuw doen gelden en hen van de afgrond weggetrokken.
Een toenemend aantal mensen, overal, begint te beseffen dat dit waar is en begint zich bewust te worden van de taak van transformatie. Op deze wijze wordt hun gevoel van verantwoordelijkheid versterkt en zullen zij daarnaar handelen. Zo worden de werkers van de toekomst gevonden en ook zo verandert de wereld ten goede.
Vooralsnog rustig, maar gestaag werkt Maitreya om dit proces te intensiveren. Zijn weldadige energieën werken als gist dat de aspiratie verhoogt en de vastberadenheid versterkt van allen die kunnen reageren. Dit zijn er velen, en zo wordt een groot leger gevormd van werkers in het licht, het licht dat de wereld zal transformeren en de toekomst voor alle mensen zal verzekeren.

interview met Josh Fox door Gill Fry

De Amerikaanse filmregisseur, toneelschrijver en milieuactivist Josh Fox reisde drie jaar lang door twaalf landen, op zes continenten, om zijn nieuwe filmdocumentaire Hoe de wereld los te laten en alles te omarmen wat het klimaat niet kan veranderen te maken. Zijn film Gasland uit 2010, genomineerd voor een Academy Award, was een baanbrekende documentaire die voor het eerst de schadelijke gevolgen van de schaliegasindustrie (‘fracking’) onthulde.
Bij de première op het Sundance Filmfestival in januari 2016 liet zijn laatste film het verwoestende effect zien van klimaatverandering op gemeenschappen overal ter wereld en de moedige en ontroerende manieren waarop zij terugvechten om hun huizen te beschermen en de planeet te redden.
Gill Fry interviewde hem voor Share International op de dag na zijn première in Londen, VK, in oktober 2016.

SI: Ik vond uw nieuwe film inspirerend, ontroerend en heel krachtig. Waarom maakte u juist nu zo’n film?
Josh Fox: We hadden net de frackingindustrie in het rivierbekken van Delaware en de staat New York verslagen en het enige wat ik wilde was thuis blijven en genieten van de prachtige stad, het stroomgebied, de natuur waar ik woon. Maar al snel besefte ik dat de bomen om mij heen stierven aan een parasiet ten gevolge van de hogere temperaturen. En dan beukt de orkaan Sandy in op de stad New York. Dus hoewel je de frackingindustrie in je eigen achtertuin kunt verslaan, kan klimaatverandering alles wat we liefhebben afpakken. Daardoor besefte ik dat ik gemotiveerd moest raken en aan het werk moest blijven.
Op dezelfde manier als ik in Gasland [met fracking in de VS] deed, stelde ik de vraag: “Waar gaat klimaatverandering over?” We hadden het goed gedaan door een aantal kwesties rond fracking op te lossen, maar ik zag al snel dat dit een heel andere vraag is; een systematisch, menselijk en mondiaal probleem en in veel opzichten is het te laat om een paar van de ergste aspecten ervan op te lossen, dus moest ik verder gaan dan actievoeren tegen klimaatverandering.
Veel van de klimaatbeweging is gebaseerd op de wetenschap en zegt: “We kunnen dit stoppen als we dat doen”. Maar dan zie je dat zoveel van de slechtste aspecten al gaande zijn, dat het een heel stel nieuwe vragen opwerpt, zoals “hoe zullen we dit overleven op een manier dat onze menselijkheid intact blijft?”
Het is een interessante structuur voor de film, bijna als twee films: de eerste is “Hoe kunnen we de wereld loslaten?” en de tweede is dan “Omarmen wat het klimaat niet kan veranderen”. Ik dacht dat ik een film over klimaatverandering aan het maken was, maar eindigde met het maken van een film over menselijke waarden.

SI: Is klimaatverandering alleen een milieuprobleem?
JF: Nee, het is een probleem voor alles. Om de wetenschappelijke bevindingen op te sommen: we hebben de aarde al met 1 graad [Celsius] opgewarmd, dat is genoeg om alles wat bevroren is te laten smelten. Dat draagt bij aan een stijging van de luchtvochtigheid van de atmosfeer met 5 procent, wat grotere, veel sterkere superstormen, orkanen en extremere temperaturen inhoudt. We hebben nu genoeg CO2 en methaan in de atmosfeer om ons tot 1,5 graden te brengen, maar met 2 graden veroorzaken we een niet te stuiten proces van een stijging van de zeespiegels van 5 tot 9 meter en het verlies van 30 tot 50 procent van de plant- en diersoorten op de planeet, enorme ontbossing, bosbranden, het afsterven van koraalriffen en verzuring van de oceanen. Het is dus een nachtmerriescenario.
De Verenigde Naties schatten dat er 800 miljoen klimaatvluchtelingen bij zullen komen als de temperatuurstijging de 2 procent bereikt. Als we aan de huidige vluchtelingencrisis in Europa denken, met het geweld, het racisme, de xenofobie en het zelfzuchtige gedrag, moeten we ons realiseren dat met nog eens 800 miljoen vluchtelingen er een wereld ontstaat die haast onvoorstelbaar is, die al onze systemen onder ongelooflijke druk zal zetten.
Dus in plaats van de waarden te herbevestigen waarop onze samenleving door hebzucht en wedijver is gebouwd – waarbij de olie- en gasindustrie de wereld besturen – moeten we onze prioriteiten veranderen, teneinde de crisis met enige menselijke waardigheid te overleven. Deze nieuwe waarden komen op de hele planeet tevoorschijn bij degenen die de klimaatverandering uit de eerste hand ervaren. De film richt zich op de deugden die het klimaat niet kan veranderen: democratie, mensenrechten, vernieuwing, creativiteit, veerkracht, liefde.
Zo dat, wanneer er vluchtelingen op onze drempel staan, het niet het moment is om een geweer te pakken of een politiemacht in oproeruitrusting op te stellen. In plaats daarvan is het het moment voor een extra stoel aan tafel, en een extra bed, om mensen die in gevaar zijn te verwelkomen.
De oorlogen in Syrië en Soedan zijn beide klimaatveranderingsoorlogen. De oorzaak is duidelijk ingewikkelder dan alleen maar klimaatverandering, maar ze vormde de stressfactor die de situaties versnelde. Vijf jaar zonder regen en de ergste droogte in de geschiedenis van Syrië. Door de klimaatcrisis is die situatie bijzonder instabiel geworden en het is beangstigend te bedenken dat dit type conflicten in de toekomst erger zullen worden als we klimaatverandering niet aanpakken.

SI: U hebt voor uw film ongelooflijke mensen ontmoet en geïnterviewd. Is er iemand die er voor u in het bijzonder uitspringt? En waarom?
JF: Ik zou niet tussen mijn vrienden kunnen kiezen! Maar wat ik wel verbazingwekkend vind is dat, of ik nu in de Amazone bij inheemse volken was die tegen de olie- en gasindustrie vechten, of in het stadshart van New York, of in Samoa, mensen met heel verschillende manieren van leven hetzelfde zeggen: dat hebzucht en wedijver niet de beste waarden zijn om onze samenleving op te baseren en dat we iets anders moeten doen. Dat is opmerkelijk. Wanneer je inheemse volken en stedelingen hoort zeggen dat we de natuur, het milieu en onszelf moeten beschermen – dat is een van de dingen die in deze film zo ontroerend zijn.

SI: In de film geeft u zelf toe dat u soms het hoofd in het zand wil steken en thuis wil blijven. Met het toenemende slechte nieuws over klimaatverandering en de wereld in crisis, is dit precies hoe veel mensen zich nu voelen. Maar toen kwam u in actie. Wat maakte dat u de problemen aandurfde en aan de slag ging?
JF: Wanneer we ons informeren over klimaatverandering heeft dat een schokeffect met depressie en wanhoop als mogelijk gevolg. Dat kan twee verschillende reacties veroorzaken. De ene is zeggen “ik kan het niet aan” en alle emoties uitschakelen – dat is depressie, het afwezig zijn van emotie, je lamgeslagen voelen, verdoofd, ontwijkend en ontkennend – zoals klimaatontkenning. Of je kunt zeggen: “Ik ga iets doen met het verdriet en de droefheid” en dan word je plotseling wakker en actief; vreugde en vieren is mogelijk; strijden, ondernemingslust en inspiratie zijn mogelijk. Wanneer je klimaatactivisten ontmoet is het een blij proces dat je vertrouwen en hoop geeft en meer begrip voor het gevoel ‘dit is wat het betekent om te leven’. Je kunt het leven met al zijn moeilijkheden omarmen, of je overal voor afsluiten.
In deze film heb je in de eerste helft een echte klimaatfilm, het soort klimaatfilm dat je doet wanhopen, en dan ga je door dat venster van wanhoop heen waar je aan de andere kant weer uit komt. Het is wat er eigenlijk met mij gebeurde, en ik kon geen film maken die alleen maar deprimerend was.
Dus als we ons richten op de dingen die het klimaat niet kan veranderen – onze cultuur – dan kunnen we veranderen, weg van dit model van oppervlakkigheid, consumentisme en geweld. Daar moeten we ook voor vechten, maar het is een ander gevecht. Het is een gevecht om onze menselijkheid in plaats van een gevecht om onze spullen.

SI: Sommige scènes in uw film zijn echt schokkend, zoals de vervuiling in China, ontbossing in de Amazone, de smeltende ijskappen, de orkanen in de VS en hun nasleep. Alles bij elkaar genomen bewijzen ze dat we in een zeer hachelijke ecologische staat verkeren. Waarom behandelen de traditionele media deze onderwerpen niet serieuzer?
JF: Het is duidelijk dat de gangbare media onder invloed staan van conservatieve regeringen die zelf door de olie- en gasindustrie worden beïnvloed. In Engeland is er een democratische burgerbeweging [in Blackpool] die alles goed deed, het waren modelburgers. Ze stelden petities op, brachten de wetenschappelijke inzichten bijeen, hielden vergaderingen, lieten films zien en beïnvloedden toen hun gemeenteraad om te zeggen dat fracking schadelijk was voor hun gezondheid, die van hun kinderen, het milieu, het klimaat en ze kwamen overeen fracking daar uit te bannen. Het was een zeer overdachte en overwogen, niet-gewelddadige, rationele benadering. Maar de nationale regering, die in de greep is van de olie- en gasindustrie, nam de zogeheten Infrastructuurwet 2015 aan, die juist als doel heeft de democratische burgerzeggenschap op lokaal niveau teniet te doen. Dat is tirannie, dat is het tegenovergestelde van democratie. Regeringen zeggen: “We hebben dit nodig voor onze energiebronnen, om het licht te laten branden.” We weten hoe we de lampen kunnen laten branden, met zonnepanelen, windmolens, energie uit getijden en aardwarmte; er zijn vele betere manieren. De regeringen zeggen dat we olie en gas nodig hebben om onze levensstandaard te kunnen behouden, maar hoe meer fossiele brandstoffen we gebruiken, hoe meer onze levensstandaard daalt en niet stijgt, kijk maar naar China. Als we onze levensstandaard willen behouden, moeten we van olie en gas overgaan op duurzame energie.
Wat de traditionele media doen? Vanmorgen stelden ze me bij de BBC Radio 4 vragen over fracking alsof de laatste 10 jaar niet gebeurd zijn. Ze zeiden: “Zijn er gevallen van waterverontreiniging ten gevolge van fracking?” Dat is alsof je zegt: “Is het echt waar dat iemand die gerookt heeft longkanker krijgt?” Als het aan de traditionele media lag, zouden we nooit over fracking spreken. Het waren de onafhankelijke media die met dat verhaal naar buiten kwamen, en dankzij het Sundance Filmfestival en HBO met hun ongelooflijke ondersteuning van onafhankelijke journalisten als ik.

SI: Bij de première vertelde u dat journalist en Tv-presentator Amy Goodman onlangs is gearresteerd voor het filmen van door oorspronkelijke Amerikanen geleide protesten tegen een oliepijplijn in Noord-Dakota.
JF: Ja, en mijn producer Deia Schlosberg zit momenteel in de gevangenis voor een reportage over de protesten tegen de Tar Sands-pijplijn. Activisten hebben de pijplijn handmatig afgesloten met een noodstopklep; ze knipten de sloten los en zeiden dat dit een “planetaire noodtoestand” was. Mijn producer maakte geen deel uit van het protest en ze was daar om het als journalist te filmen, maar ze werd gearresteerd als medeplichtige. Dit is een trend in de VS. Ze arresteerden ook de filmster Shalene Woodley voor het livestreamen van een inheems-Amerikaanse gebedsbijeenkomst om de Dakota Access-pijplijn te stoppen. De grondwet van de VS is juist bedoeld om journalisten te beschermen; het wordt het eerste amendement genoemd omdat het het belangrijkste amendement is voor vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

SI: Kunt u een beeld schetsen van de evenementen op muziek- en filmgebied en de betogingen die overal in de VS onder de noemer Klimaatrevolutie worden georganiseerd?
JF: Lange tijd was de klimaatbeweging terecht in beslag genomen door de wetenschap en werd ze aangestuurd door wetenschappers; ze hebben schitterend werk geleverd om het publiek te informeren. Wat we nu nodig hebben is een klimaatbeweging die op cultuur gebaseerd is. De politieke revolutie die in de Verenigde Staten gaande is, is een buitengewoon positieve en geestdriftige revolutie, geholpen door de campagne van Bernie Sanders, die zovele van onze bewegingen verenigde – de zwarte protestbeweging Black Lives Matter, Occupy, klimaat- en frackingactivisten, de strijd voor een fatsoenlijk federaal minimumloon, universele gezondheidszorg, Native Lives Matter, de Nationale Unie van verpleegkundigen en vele meer.
De evenementen van de Klimaatrevolutie brengen sprekers van al deze segmenten van onze beweging bij elkaar en dan maken we muziek, kijken naar mijn film en dansen aan het eind van de film. Dat is de beweging die we nu nodig hebben, een beweging van het ‘hele lichaam’! Als we onze problemen willen oplossen, moeten we echt samenkomen, het is een groepsactie. Je kunt het eenvoudigweg niet alleen doen, gemeenschapszin is een van de belangrijkste waarden. Het is belangrijk verbonden, geconcentreerd en alert te zijn op de omstandigheden. Dat is wat ik wil – ik wil dat we alerter zijn.
(Zie ook: www.howtoletgomovie.com)