fragmenten uit het werk van Charles Eisenstein, door Elise Graf
Het essay ‘De vooruitgang van de mensheid’ van schrijver, leraar en spreker Charles Eisenstein geeft een spirituele dimensie aan onze planetaire crisis, die volgens hem eigenlijk een collectieve identiteitscrisis is, “de verschuiving in ons collectieve zelfbeeld hangt nauw samen met een parallel lopende verschuiving in ons individuele zelfbeeld”. Volgens Eisenstein ligt de “mythe van afgescheidenheid” eraan ten grondslag. “We hebben onszelf anders voorgesteld dan we in werkelijkheid zijn, als wezens die afgescheiden zijn van elkaar en van de wereld om ons heen … ons huidige zelfbeeld is zo diep geworteld in onze beschaving, technologie en cultuur dat we er geen afstand van kunnen nemen zonder dat veel van wat vertrouwd is, verloren gaat. De huidige samenloop van crises is hiervan een voorteken.”
In een videoclip die werd geproduceerd tijdens de conferentie van de non-profit organisatie Wetenschap en Non-dualiteit (SAND) in 2014 gaat Eisenstein in op de mythe van afgescheidenheid die al onze sociale en politieke instituties doordringt, evenals op de schadelijke gevolgen ervan voor onze wereld. Hij merkt op: “Onze relatie tot de natuur is een relatie van afgescheidenheid… we denken dat we op de een of andere manier aan de gevolgen kunnen ontkomen van wat we de natuur aandoen; we doen het onszelf niet aan omdat [de natuur] iets buiten onszelf is.” Hij wijst erop dat “alles wat we de planeet aandoen op de een of andere manier invloed op ons heeft – we kunnen niet aan de consequenties ervan ontkomen, omdat we niet werkelijk afgescheiden zijn.”
Eisenstein legt uit: “Ons economische systeem is een goed voorbeeld van verwezenlijkte afgescheidenheid. We hanteren een geldsysteem dat mensen veel meer met elkaar laat wedijveren dan zij dat van nature zouden doen: dat schept schaarste; die stimuleert eindeloze groei; die ondermijnt de gemeenschap.” Dit systeem “vervreemdt ons van de stoffelijke wereld door ons te omringen met gestandaardiseerde goederen, die ons in gestandaardiseerde rolpatronen en banen dwingen waarin wij vervangbaar zijn en niet langer een unieke bijdrage kunnen leveren.” Daarom, zegt hij, “leven wij in een wereld die ons doorlopend de ‘mythe van afgescheidenheid’ voorspiegelt.”
Volgens Eisenstein weten velen die vraagtekens plaatsen bij de geïnstitutionaliseerde aannames diep van binnen “dat we niet werkelijk afgescheiden zijn”. Hij stelt dat dit ons aanmoedigt om ons leven te willen leiden op basis van het begrip dat wij allen op aarde zijn gekomen met een unieke gave en dat wij die willen geven aan iets wat groter is dan onszelf. Dit geven is gebaseerd op het begrip dat “alles wat ik doe – zelfs de kleinste, onzichtbare handeling – van kosmisch belang is”. De wereld om ons heen lijkt in strijd te zijn met deze innerlijke ervaring, aangezien onze instituties maar langzaam lijken te veranderen. Hij zegt: “Het is heel moeilijk… Niemand gaat je betalen om bijvoorbeeld die dingen te doen die voortkomen uit de innerlijke ervaring van onderlinge verbondenheid.” Verder merkt hij op: “Er valt een hoop geld te verdienen door alle bossen te kappen en de oceaan helemaal leeg te vissen.” Maar jezelf vastketenen aan een boom uit protest tegen het kappen van het bos, zal je nooit veel opleveren.” Ons bewustzijn is dus in ontwikkeling, maar onze instituties blijven achter. Ze zitten behoorlijk vast in het verleden.” In ‘De vooruitgang van de mensheid’ voorspelt Eisenstein dat wanneer de planetaire crises ons persoonlijke leven raken “onze persoonlijke en collectieve misvattingen over wie we zijn niet overeind zullen blijven. De een weerspiegelt de ander: qua herkomst, gevolgen en oplossing.” En dat is waarom Eisenstein, naar eigen zeggen, het verhaal van afgescheidenheid tussen mens en natuur koppelt aan het verhaal van onze persoonlijke vervreemding van het leven, onze natuur en geest.

Elisa Graf is Amerikaans medewerker van Share International en woonachtig in Steyerberg (Duitsland).

Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hulp is nodig – en wordt geboden
door de Meester —, via Benjamin Creme (september 2006)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de problemen – ecologisch, politiek en economisch – te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair thuis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen.
Evenzo heerst er chaos op het politieke vlak. De landen worden geleid door groepen die aan het verleden toegewijd zijn, die niet inzien dat hun aanpak niet langer van toepassing is op de noden van vandaag en morgen. Blind en arrogant paraderen zij heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst. De deur gemerkt UITGANG doemt nadrukkelijk op voor deze destructieve machtmisbruikers.
Op economisch en sociaal terrein is de situatie nog het treurigst. Terwijl de rijkdom van de wereld in steeds minder handen vloeit, bedelen ontelbare miljoenen om het minste voor hun voortbestaan. Miljoenen zijn te zwak om te bedelen en sterven, van ellende, voordat ze het leven geproefd hebben. Wat kunnen mensen doen om deze treurige en gevaarlijke omstandigheden recht te zetten? Tot wie kunnen ze zich wenden in hun wanhoop?
In hun uiterste nood is er slechts één bron van hulp voor de mensen. Zij hoeven er maar om te vragen. Wij, jullie Oudere Broeders, werken slechts voor jullie welzijn en geluk, en staan klaar om jullie bij te staan en de weg te wijzen naar een betere toekomst voor iedereen.
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen.

Zingen voor de gehele Kosmos
Op 6 augustus 2016 maakten mijn man ik onze dagelijkse wandeling van de plaatselijke camping naar het centrum van Die, zuid-Frankrijk, toen we de kerkklokken van de Kathedraal van Onze Vrouwe van Die hoorden.
Onder het wandelen hadden we het over eerlijk zijn in het leven, werkelijk toegewijd aan je levenspad, ook al strookt dat niet met de ideeën en verwachtingen van anderen. Onderwerpen als reïncarnatie, de aanwezigheid van Maitreya in onze wereld en het bestaan van buitenaards leven vormen vaak uitdagingen om in gesprekken met anderen naar voren te brengen en we voelden heel vaak dat er de spot met ons gedreven werd.
We spraken over de leringen van Maitreya en de noodzaak om trouw aan jezelf te zijn en jezelf niet te verbergen achter aangepast gedrag. Eerder die week bad ik om hulp om in onze chaotische en onstabiele huidige wereld de verbinding met het Werk van Licht van de Geestelijke Hiërarchie te bewaren.
Ik voelde een sterke drang om naar de kathedraal te gaan en een kaars aan te steken. Toen we binnenkwamen was ik verrast mooie ontroerende muziek te horen die de kathedraal vulde. Terwijl ik mijn kaars aanstak voelde ik me opgeheven alsof ik helemaal opging in het geluid dat mijn hart doordrong. Terwijl ik daar stond en de energie van de muziek in me opnam, was ik verbaasd de bron van de muziek te zien: een man die voor de eerste rij stoelen in lotushouding op de stenen vloer zat. Hij had een soort Indiaas orgel voor zich waarop hij vol overgave speelde. Hij zong en speelde met heel zijn hart, alsof zijn hele wezen opging in zijn spel. De intensiteit van zijn uitvoering maakte het bijzonder en onbekend. Het was prachtig, maar een beetje onaards in zijn unieke hoedanigheid. Hij had geen publiek en vroeg geen geld, zoals de muzikanten op straat. Hij was geheel eenlijnig met zijn zang.
Ik dacht aan mijn persoonlijke situatie en hoe gemakkelijk ik afgeleid word door dagelijkse zorgen over voeding, zorgen voor de kinderen, betalen van rekeningen, andere verplichtingen en het wereldnieuws. Hoe anders was deze muzikant in zijn totale aandacht en absolute concentratie. Er waren geen woorden, geen mantra’s. Hij zong uit zijn hart en begeleidde zichzelf op het Indiase orgel. Het voelde alsof hij voor de gehele Kosmos zong en speelde, alsof zijn aanwezigheid opging in een werk van absolute dienstbaarheid. De energie van de muziek was als de energie bij de overschaduwing van Maitreya tijdens Transmissie-meditatie. Ik vroeg me af of hij misschien Maitreya was.
Toen kwam een groep kerkgangers de kathedraal binnen. Zij hoorden de muzikant zingen en spraken over de onverwachte situatie. Even later voegde de koster zich bij hen; ik hoopte dat hij de muzikant zou toestaan om zijn prachtige spel voort te zetten en dat hij de bijzondere muziek op prijs stelde. Ik bedacht me dat deze wereld meer liefde en verdraagzaamheid nodig heeft en we een symbolische daad van verdraagzaamheid hier in Die zouden kunnen verwelkomen.
Ik lachte om mezelf: als deze man Maitreya is kan hij de situatie heel goed zelf aan. De koster keek een paar seconden naar de muzikant en liet hem doorspelen.
Mijn man, Jan, vond dat, als dit prachtige werk je pad in het leven is, er niets minder dan diep respect geboden is. Het gaf hem het gevoel dat we allemaal ons eigen pad in het leven moeten gaan. Jan nam een foto van de muzikant en gaf hem wat geld. “U bent erg gul,” zei die tegen Jan in het Frans met een brede glimlach. Hij onderbrak zijn spel even. We moesten toen weg naar onze dochter.
Terwijl de muzikant speelde liepen we voor hem langs, omdat we zijn spel niet wilden verstoren, maar ook onze dank wilden uiten voor zijn gezegende muziek. “Mijn muziek komt uit zuivere inspiratie” (Hij sprak nu Engels) en “Ik doe het vanuit het hart, mijn gevoel.”
De muzikant had een Indiaas gezicht en donkere ogen: zijn ogen waren vol liefde en zachtheid. We hadden het gevoel alsof we Maitreya ontmoetten. Ik herkende de ogen en de energie van andere foto’s en Transmissie-meditatie. We knikten, ik voelde me eigenlijk sprakeloos en vervuld van intense liefde en vreugde. We liepen samen zwijgend de kathedraal uit, de zonnige drukke markt op en vroegen ons beiden af of we gezegend waren door muziek en energie van Maitreya.
M.L. en J.K., Volendam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘muzikant’ Maitreya was in die gedaante.

Drie brieven over dezelfde woordvoerder

Vriend in nood
1) Op 15 mei 2016 organiseerden we in de mediatheek in Sendai (Japan) een lezing van Michiko Ishikawa, de eerste keer sinds de aardbeving en de tsunami-ramp zes jaar geleden. De capaciteit van de zaal was 180 stoelen en die waren allemaal al bezet voor de lezing begon. Het extra zaaltje dat we in orde maakten voor een gelijktijdige videovertoning op een groot scherm liep ook al gauw vol, maar er deed zich een probleem voor, want het geluid deed het niet. Stafleden keken de audioapparatuur na en stelden het publiek op de hoogte. Terwijl ik rond rende en probeerde de onverwachte situatie op te vangen riep een van de bezoekers me bij mijn naam. Hij zei: “Ik ken u goed, meneer Matsumoto. Alles komt goed.” Hij was van middelbare leeftijd, had kort haar met een beetje wit en een plezierig gezicht. Ik was verbaasd dat een vreemde me bij mijn naam noemde. Ik vroeg me af of ik hem eerder ontmoet had. Ik had het gevoel dat dat het geval was.
Omdat het geluid ontbrak, verhuisde het publiek uit het zaaltje naar een ruimte bij het televisiescherm op de gang. Zij keken naar de lezing op de monitor, sommigen stonden en anderen zaten op de grond. De manager van de mediatheek waarschuwde ons dat we uit veiligheidsoverwegingen niet konden toestaan dat mensen in de gang stonden of zaten, maar het geluidssysteem in het andere zaaltje kon niet gemaakt worden en we waren in paniek. Toen verscheen de man weer en zei vrolijk: “Er zijn verscheidene lege stoelen in de grote zaal en ook wat ruimte om te staan. Ik ben architect en ik weet dat.” Ik stond op het punt om hem tegen te houden en zei: “staan mag niet,” maar hij rende met zo’n vaart weg dat ik hem niet kon inhalen.
Na een poosje was het geluid hersteld en voor het ‘vragen en antwoorden’-gedeelte konden de mensen uit het extra zaaltje naar de grote zaal verhuizen. We waren opgelucht. Na afloop liep ik weer langs de man die gesprekken met andere bezoekers aanging. Ik bedankte hem voor zijn hulp eerder. Hoewel hij met zijn ogen teruglachte leek hij de bezoekers om zich heen gade te slaan. Hij was vriendelijk, levendig en had zelfvertrouwen, zoals een meestertimmerman of een manager van een festival. Hij was een wonderbaarlijke bezoeker die even hard werkte als een staflid. Hij liet een blijvende indruk bij me achter. Was hij een bijzonder iemand?
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘wonderbaarlijke bezoeker’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

2) We hadden een probleem in het extra zaaltje en stafleden waren bezig de situatie onder controle te krijgen. Ik zag een bezoeker herhaaldelijk het extra zaaltje in- en uitgaan. Hij gedroeg zich alsof hij een staflid was. Later hoorde ik dat hij de man was die de bezoekers in het extra zaaltje naar de ruimte in de gang voor het televisiescherm bracht. Hij handelde meer doelgericht dan de stafleden en leek geen gewoon iemand. Hij was van gemiddelde lengte en bouw.
Was hij gewoon een van de bezoekers of kregen we hulp bij het oplossen van de problemen?
S.U., Sendai (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de behulpzame bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

3).Wat er gebeurde bij de lezing van Michiko Ishikawa op 15 mei 2016 in Sendai: Ik begroette die dag met een opgewekt gevoel omdat ik tot net voor de lezing veel telefonische verzoeken om inlichtingen had gehad en ik bedacht dat we alles hadden gedaan om bekendheid aan de lezing te geven. We hadden ongeveer 220 bezoekers voor de lezingzaal met een capaciteit van 180. Tijdens de pauze na de lezing haastte ik me om de kaartjes met vragen van bezoekers naar mevrouw Ishikawa te brengen, toen ik plotseling werd aangesproken door een man. Hij had kort wit haar, was van gemiddelde lengte en bouw, was in de 40 of 50 en droeg een beige vest met veel zakken. Hij had een vriendelijk gezicht met zuivere, stralende en levendige ogen. Hij was heel positief en alsof hij op me stond te wachten begroette hij me met een lach, stak een hand omhoog en zei: “Yo! Ik ben er.” Het was zo onverwacht dat ik me niet kan herinneren hoe ik reageerde. Ik was zo verrast zo’n vertrouwde begroeting te horen van de man, alsof hij me al heel lang kende en een intieme vriend of oude bekende was. Ik had hem eerder gezien kunnen hebben, maar ik kon me hem niet herinneren. Later, toen ik er met mijn man over praatte, realiseerde ik me dat de man die tegen hem praatte en de man die me begroette dezelfde man was. Ondanks het probleem met het geluid in het extra zaaltje bleef iedereen zitten op twee mensen na en luisterde aandachtig naar het verhaal. Het was echt een prachtige dag. Was er een bijzondere bezoeker die ons hielp het hoofd te bieden aan de moeilijke situatie?
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de behulpzame bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Kerstverhaal
Toen ik op 18 december 2015 kerstcadeaus aan het kopen was, kwam ik mijn zoon tegen in een groot elektronisch warenhuis in Trencin (Slowakije). We keken naar verschillende laptops, toen een man het warenhuis binnenkwam. Hij trok onmiddellijk mijn aandacht. Hij was in een vrolijke bui en begroette mensen op een vriendelijke vertrouwelijke manier, terwijl hij zijn weg door de winkel zocht. Met zijn vrolijke stemming leek hij op de kerstman. Zijn volle baard leek alle kanten op te gaan. Er was een glinstering in zijn ogen. Zijn kleding was nogal apart. Hij was gekleed als een dakloze. Hij droeg een lange turquoise jas en op zijn hoofd had hij een grijze wollen muts in de vorm van een kerstboom met een wollen balletje bovenop. Ik maakte mijn zoon, die computers aan het vergelijken was, attent op hem. Hij maakte me aan het lachen met zijn vrolijke manier van doen. Na een poosje leidde iemand van de beveiliging hem de winkel uit. Ik vraag me af of deze man Maitreya was?
P.W., Slowakije.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrolijke man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bescherming
Het spitsuur op 30 december 2014 ’s avonds, het was koud en donker, liep ten einde en het verkeer bewoog zich met een gematigd tempo voort, wat verstandig leek voor de gedeeltelijk met ijs bedekte provinciale wegen die droog genoeg waren als je op de veel bereden banen bleef, maar buiten de bandensporen heersten er winterse toestanden.
Twee van ons van de Transmissie-meditatiegroep uit Boulder (Colorado, VS) maakten onze wekelijkse tocht naar de Transmissie bij Connie Schaefer in het nabijgelegen Longmont. We reden op de inhaalbaan toen een auto plotseling van de rechterbaan afweek, naar ons toe kwam en mij in de passagiersstoel bijna raakte. Mijn automatisch reactiemechanisme begon te werken en ik riep “O mijn God.” Mede-groepslid Zach Castleman stuurde de auto naar de linkerkant van de weg om een aanrijding te voorkomen. Vanwege de ijzel was de auto onbestuurbaar en begon te slingeren van links naar rechts, toen draaide hij 180 graden en reed achterstevoren terwijl aankomend verkeer recht op ons afkwam.
De auto bleef achteruitrijden, maar toen ging hij van de linkerkant van de rijbanen naar het noorden, helemaal naar rechts. Onze tegengestelde beweging verminderde vaart. Onze achterwaartse beweging ging langs de kant van een nogal diepe greppel. Toen voelde ik dat het achtereind van de auto richting greppel ging die in het donker van de avond oneindig diep leek en ik voelde dat we konden kantelen; maar de auto leek toen langzaam in de sloot te zakken, de achterkant eerst, en kwam tot een wonderbaarlijk zachte, zij het wat abrupte, stop.
Het verkeer reed door maar de voorkant van de auto was buiten de verkeersstroom. Hoewel we in een erg steile positie stonden, waren we veilig. We keken elkaar opgelucht aan. Ik belde om hulp en kreeg te horen dat het drie uur zou duren omdat er veel hulp gevraagd werd. Binnen een tamelijk korte tijd stopten twee Latijns-Amerikaanse jongemannen in een pickup-truck en boden aan om ons eruit te trekken. Ik was heel verbaasd hoe moeiteloos het hun lukte om ons eruit te trekken. We bedankten hen uitbundig en zij accepteerden aarzelend wat geld voor hun moeite. Intussen had de bestuurder die ons bijna geraakt had, de weg naar onze auto gevonden en bood zijn excuses aan. Hij zei dat wij ons in zijn “dode hoek” hadden bevonden en hij ons niet in zijn achteruitkijkspiegel had gezien. We vervolgden onze weg en kwamen maar 30 minuten te laat, een beetje ondersteboven, maar verder geen nadelige gevolgen van de ervaring en heel blij ongedeerd te zijn.
Heeft een bijzonder iemand geholpen de auto in veiligheid te brengen? Waren de twee Spaans-Amerikaanse jongemannen bijzondere personen?
L.L., Bouler (Colorado, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u bij alles geholpen werd door discipelen van de Meester Jezus.

V. Kunt u zeggen wat er in 1947 in Roswell (New Mexico, VS) gebeurd is? Is er een ufo gecrasht en zo ja, wat is er met de bemanning gebeurd?
A. Ja, dat was een van meerdere gevallen waarbij de bemanning van een ufo (van Mars) met opzet crashte, zodat de Amerikaanse autoriteiten het verongelukte voertuig en de lichamen konden onderzoeken. Er waren vijf bemanningsleden, van wie er vier op slag dood waren en één nog enige tijd leefde. Ze zijn allemaal medisch onderzocht door de autoriteiten. Na enige tijd verdwenen de lichamen, die veranderden in een gelei-achtige substantie, omdat ze lichamen hebben die uit etherische stof bestaan. Hun lichamen en voertuigen kunnen zich op de hogere etherische gebieden manifesteren of ze kunnen zichtbaar gemaakt worden door hun trillingssnelheid te verlagen. De Amerikaanse autoriteiten hebben er veel van geleerd; ze hebben veel informatie over het voertuig verkregen voordat ook dat verdween of desintegreerde.

V. Hoe ver verwijderd zijn we van het gebruik van de technologie van licht?
A. Zodra we oorlog voor altijd afzweren en alle wapentuig vernietigen, zullen de Ruimtebroeders ons de Technologie van Licht verstrekken. Zodra we oorlog voorgoed uitbannen. Als we die technologie zouden krijgen voordat we oorlog hebben afgezworen, zou ze duizend keer zo gevaarlijk zijn als kernwapens. Dus we zullen die kennis nooit ontvangen als we oorlog en conflicten niet oprecht en voorgoed afzweren.

V. Sommige mensen zijn van plan Mars en Venus te koloniseren. Wat zouden de Marsianen en Venusianen daarvan zeggen?
A. Zij zouden zeggen: “We voelen ons zeer vereerd dat jullie onze planeten willen overnemen, maar bedankt. Nee, dank je wel, maar evengoed bedankt.”

V. Er is genoeg voedsel in de wereld voor iedereen, maar hoe zit het met water?
A. Hiervoor geldt hetzelfde beginsel als voor voedsel. We moeten leren samen te delen. Er zijn landen waar water schaars is – Israël en Palestina gebruiken bijvoorbeeld dezelfde waterbronnen. Israël gebruikt er het meest van en de Palestijnen moeten het doen met wat er overblijft. Het is cruciaal dat we samendelen.

V. Zijn mensen op planeten die verder gevorderd zijn ooit tot aan de afgrond geraakt, zoals wij momenteel? Werden zij gered? En zijn wij gewoon gedoemd?
A. We zijn niet gedoemd. We leven in het Watermantijdperk. Het probleem is dat de helft van de wereldbevolking nog van het Vissentijdperk is – zij houden van de energie-en en werkwijzen van Vissen. Zij lijden; ze zien de oude leefwijzen verdwijnen. Mensen van het Vissentype zijn de vertegenwoordigers van de versleten, oude structuren van wedijver. Zij behoren tot het verleden en hebben de huidige wereld niets te bieden. Hun boodschap behoort tot het verleden. De conservatieve regeringen van de wereld zijn behoudzuchtige krachten die de energieën van Waterman, de energieën van de toekomst ontkennen. Die energieën bieden een toekomst van eenheid en werken alleen door groepen – niet door individuen. Mensen zullen geleidelijk groepsbewustzijn ontwikkelen. De Meesters hebben geen afzonderlijk besef van Zichzelf – Zij hebben groepsbewustzijn. Zij zien en beschouwen Zichzelf als groep. Zij vormen de groep die het tweede aspect van goddelijkheid – dat wat we Liefde noemen – in de wereld uitdrukken en verankeren.

V. Vonden de recente overschaduwingen [juni] over de hele wereld plaats?
A. Nee, ze waren beperkt tot het VK.

Het Pad naar God
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Het Pad naar God’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn plan om in jullie dàt te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren. Mijn Missie zal die passage, die lange reis terug naar je rechtmatig erfgoed, voor jullie vergemakkelijken. Wanneer wij elkaar als broeders ontmoeten, Mijn vrienden, zullen jullie in Mij een Leraar en Gids vinden die de weg goed kent, want lang geleden maakte Ik precies dezelfde reis, en de wijzers langs de weg ken ik van buiten. (Maitreya, Boodschap nr.66)

Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu – met alles wat daarmee samenhangt — moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid. Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid uit verschillende delen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelname aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van honger’)

Het religieuze pad, zoals de Meesters dat zien, is slechts een van vele paden naar de uitdrukking van onze aangeboren goddelijkheid. God verblijft niet in religie, hoewel religie je kan helpen om die goddelijkheid te verwerkelijken. Elk aspect van het leven – politiek, economie, religie, kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs – kan op zo’n manier geleefd worden dat wat we God noemen gekend en uitgedrukt kan worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning. Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Talrijk zijn de wegen naar volmaaktheid, maar de eenvoudige wegen zijn de beste. Mijn weg, de Weg van Liefde, zal de mens het snelst naar zijn Bron voeren. Als jullie dit inzien, zullen jullie voortgaan op een onfeilbaar en waarachtig Pad, en dit geldt voor alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.58)

Het Pad van Terugkeer is het Pad waarop het bewustzijn van wat is en wat kan zijn geleidelijk bekend wordt aan de zoeker, het zich ontwikkelende individu. Met andere woorden: door te zoeken, door te streven, creëer je het voor je uit – zoals de Meester DK zegt: de “spin creëert de zijden draad uit zijn eigen wezen”; op precies dezelfde wijze creëert de aspirant, de discipel en de ingewijde het Pad van Terugkeer voor zich uit, het Pad dat er nog niet ligt. Het is het pad van een groeiende gewaarwording van dat waar zijn/haar relatie tot het geheel uit bestaat. Het is een middel waardoor we een steeds dieper besef en diepere ervaring opdoen van onze verbondenheid met het geheel, met de Macrokosmos. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Spoedig zullen jullie zien dat de weg voorwaarts eenvoudiger is dan jullie dachten. De weg voorwaarts, Mijn vrienden, heeft jullie gewenkt vanaf het begin. De weg naar de toekomst en de weg naar God zijn verenigd in Mijn Plan. Op het moment dat je je voet zet op het pad naar Rechtvaardigheid en Liefde, begin je de opwaartse gang naar God. Bij God verandert in wezen niets. (Maitreya, Boodschap nr.108)

Mensen zullen beginnen te begrijpen dat de mensheid als één enorme groep samen onderweg is, in verschillende stadia van de evolutionaire reis. We reizen allemaal samen langs een pad van evolutie naar iets ontzagwekkends, dat ons denken vooralsnog moeilijk echt kan bevatten. Een Meester kan gemakkelijk zeggen: “Jullie worden Goddelijke wezens die alle hoedanigheden van God openbaren.” We weten niet eens wat alle hoedanigheden van God zijn. We denken dat we de intelligentie van God kennen. We hebben een vaag vermoeden van wat een machtige intelligentie zou kunnen zijn, of het vermogen om totaal en onvoorwaardelijk lief te hebben en we stellen ons voor dat Gods liefde zoiets moet zijn. Iets mysterieus als de Wil van God zal het denken van veel mensen gaan boeien. Zij zullen dat buitengewone mysterie willen begrijpen – hoe deWil van God, het Doel van God, gekend kan worden, wat het is, hoe het zich openbaart. En welke andere aspecten van God moeten we herkennen, teneinde de aspecten die we denken reeds te kennen ten volle te begrijpen? Na verloop van tijd zal dit alles het denken van meer mensen gaan bezighouden. Willen ze er iets van kunnen begrijpen, dan moeten ze onderricht worden. Het is dat soort onderricht dat de Meester bedoelt wanneer Hij over onderwijs voor het leven spreekt, onderwijs voor de nieuwe tijd, waarin mannen en vrouwen zichzelf zien als goden in aanleg. Als wij ons zelf zien als een god in aanleg, zal onze aspiratie navenant groeien. (Benjamin Creme, De Krachten van Licht)

Het is Mijn Missie om jullie de Weg naar God te tonen, om voor jullie het eenvoudige Pad naar je Bron te ontvouwen. Ik besef dat voor velen dit Pad eindeloos lijkt en bezaaid met moeilijkheden. Waarlijk, Mijn vrienden, dat is niet zo. Wij maken het Pad zelf bij het betreden ervan. Wanneer wij het Pad zijn, opent de Weg zich vóór ons, volgens de Wet. Het Pad naar God is zeer eenvoudig. De stappen op dit Pad zijn even eenvoudig, en talrijk zijn de helpers en gidsen op de Heilige Weg. (Maitreya, Boodschap nr.126)

Onvermijdelijk zullen de mensen daardoor een nieuwe kijk krijgen op de mogelijkheden van herverdeling en de rechtvaardigheid die daaruit volgt, en zien dat ze goed zijn. Op deze manier zullen de mensen stap voor stap het kapotte bouwsel dat is opgetrokken uit hebzucht en uitbuiting, transformeren tot iets van schoonheid dat in ieders behoeften voorziet. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya de mensheid voorbereiden voor een geestelijke reis zoals nooit eerder werd gezien, een reis die de mensen mettertijd zal veranderen in de goden die ze zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van de toekomst’)

Het Pad naar goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (Share International, januari 1994)

Nu zeer spoedig zal de wereld weten dat het lange wachten voorbij is, dat de Mensenzoon Zijn belofte heeft gehouden en dat een nieuw tijdperk is begonnen. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze de redenen voor Zijn verschijning en de noodzaak van hun medewerking inzien, want Hij zal de grootste noden van deze tijd uiteenzetten en hun hulp vragen bij de wederopbouw van de planeet. Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien.
De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan.
Zijn stem zal spreken voor hen die het meest lijden: de kreupelen, de lammen, de verschoppelingen en de armen – voor allen die in stilte en onnodig lijden. Hij zal diegenen opwekken die verlangen hun broeders te helpen en de nieuwe kruistocht van dienstbaarheid in gang zetten. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya inspireren tot de vorming van groepen van planetaire pioniers, wier taak het zal zijn om hulp te brengen aan de al zo lang lijdende behoeftigen van de wereld. Een volgehouden hulpprogramma, dat alles wat tot nu toe is vertoond verre overtreft, zal spoedig het leven verbeteren van hen die in de grootste nood verkeren.
Op alle fronten zullen de hindernissen op weg naar vooruitgang één voor één worden aangepakt:de hebzucht en zelfzuchtigheid die momenteel zo overheersen, zullen plaatsmaken voor een ruimere kijk op de gemeenschap; de basisbehoeften van alle mensen zullen voorrang krijgen; de nieuwe zorg voor natuur en milieu zal worden vastgelegd in universeel aanvaarde wetgeving en zal leiden tot een wijs beheer van de gaven van de natuur; internationaal reizen op massale schaal zal het isolement en het vooroordeel verminderen die het blikveld begrenzen en in deze tijd zovele miljoenen in onwetendheid houden; de greep die de oude ideologieën op het denken van mensen hebben, zal geleidelijk verzwakken en plaatsmaken voor nieuwe verdraagzaamheid en vertrouwen.
Zo zal een nieuw klimaat ontstaan waarin de meest ambitieuze veranderingen zich kunnen voltrekken in een geest van goede wil. Het Algemeen Welzijn zal de plaats innemen van eigenbelang als maatstaf voor het handelen van de mensen; en in groeiende harmonie zullen de volkeren der Aarde de nieuwe tijd binnengaan. Zo zal het zijn en zo, onder de leiding van Maitreya en Zijn Groep, zullen de mensen zien dat zij weer het juiste pad bewandelen – het pad naar goddelijkheid.

Tekenen in overvloed
 

Zingen voor de gehele kosmos
Deze solitaire muzikant gaf op 6 augustus 2016 in de kathedraal Notre Dame in Die (Frankrijk), een soloconcert op een Indiaas harmonium of “orgel”. Zijn aanhoudende gezang had geen tekst, maar was inspirerend en verheffend. Foto ingezonden door Jan Karregat en Marjanne Laeven, Volendam.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man op de foto Maitreya is in de gedaante van een muzikant.) Zie de brief ‘Zingen voor de gehele kosmos’, blz. 29.

Huilend beeld in Colombia
Een beeld van Maria in de stad Floridablanca (Colombia) huilde in mei 2016 een traan van bloed. Een plaatselijke inwoner zei: “Iedere dag bidden de buren bij de Maagd Maria en gisteren zagen zij dat er een traan vanuit haar linkeroog was. Mensen gingen erheen om het van dichtbij te bekijken en bevestigden dat het waar was. Veel mensen zijn gekomen om het te zien en zijn perplex.” Inwoner Miryan Quintero zei: “Ik geloof het. De Maagd Maria leeft en is in de hemel. Ik weet dat ze echt bestaat.” (Bron: dailymail.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester die de Madonna was, dit wonder manifesteerde.)

Samnanger, Noorwegen – Op 11 januari 2016 om 09.45 uur fotografeerde T.W. een “op een ster lijkend voorwerp dat helder aan de zuid-oostelijke hemel straalde”. Op de foto straalt het felwitte midden van boven rozerood en van onder groenig licht uit.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Marmelo, Brazilië — Foto genomen op 27 december 2015 toont een UFO overdag in de lucht. De fotograaf berichtte dat ze de ufo achteraf pas zag toen ze de foto later op de camera bekeek. (Bron: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze ufo een ruimtevaartuig van Mars was.)

Reusachtige graancirkel in Beieren
Een reusachtige complexe graancirkel heeft velen naar een akker in de buurt van Mammendorf, ongeveer 50 km ten westen van München (Duitsland), getrokken nadat hij op 21 juli 2016 was ontdekt.
Een correspondent van Share International die de formatie bezocht vertelde: “We spraken met de neef van de boer en die gelooft niet dat mensen de cirkel hadden gemaakt. Hij zei: ‘Niemand kan dat doen; hij is zo volmaakt en niet één plant is gebroken. Duizenden mensen van over de hele wereld bezochten de graancirkel, allemaal heel aardige en kalme mensen.’”
De boer zelf vertelde op 3 augustus aan de Süddeutsche Zeitung dat hij met een bezoeker die een kompas bij zich had, de cirkel was ingegaan. “De kompas sloeg op tilt. Dus moet er wel iets zijn dat niet verklaard kan worden.” (Bron: Süddeutsche Zeitung; bbc.com; cropcirclesdatabase.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het patroon door ruimtevaartuigen van Mars werd gemanifesteerd.)

Graancirkels in het VK in 2016
Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat deze twee graancirkelformaties in het VK gemaakt zijn door ruimtevaartuigen van Mars.
Informatie: temporarytemples.co.uk

Stonehenge, Wiltshire, 7 juli 2016
Foto: Steve Alexander

Bratton Camp, Wiltshire, 4 augustus 2016
Foto: Steve Alexander

Lichtpatronen die over de hele wereld te zien zijn, worden door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders gemanifesteerd.

Lichtpatronen op Oudjaarsavond 2015 gezien in Madison (Wisconsin, VS). Gefotografeerd door E.T.

‘Donkere energie’ – de ontrafeling van een mysterie
door Elisa Graf

In zijn essay Zoals ik de Wereld zie schrijft de visionaire natuurkundige Albert Einstein: “Het mysterie is de mooiste ervaring die er is. Het is de fundamentele emotie die ten grondslag ligt aan ware kunst en ware wetenschap.” Vandaag de dag houdt een mysterie van ongekende aard de wetenschappelijke wereld in zijn greep. Men is op zoek naar een verklaring voor het fenomeen ‘donkere energie’. In de Britse krant The Guardian legt Stuart Clark uit: “Het merendeel van de astronomen … gelooft in het bestaan van donkere energie – en bij extrapolatie in een grondige herziening van de moderne natuurkunde.” Overigens, zegt hij, “blijft de vraag wat energie eigenlijk is vooralsnog volledig onbeantwoord”.

Volgens onderzoekers bestaat een ongelooflijk deel van het heelal, 95 procent, uit donkere energie en donkere materie. Donkere energie is donker, en betreft dus niet de zichtbare sterren en planeten. Het is tevens te zwak om te kunnen meten, maar na miljarden lichtjaren zijn de opeengehoopte effecten ervan zichtbaar. Ofschoon sinds de jaren 1920 bekend was dat het universum voortdurend uitdijt, werden de effecten van donkere energie volgens Clark pas in 1998 ontdekt, toen twee onafhankelijke onderzoeken aantoonden dat de expansie van het universum voortdurend versnelt. Dit wees op de aanwezigheid van een onbekende kracht die sterrenstelsels uit elkaar duwt. Wetenschappers verwachtten wel een vorm van expansie te zien vanwege de energie van de oerknal, maar volgens hun theorieën zou de zwaartekracht dit effect afremmen. Hun vaststelling dat de expansie van het universum versnelt kwam voor hen als een schok.

Wat weten we nu eigenlijk over deze mysterieuze kracht? Professor William Reville, die een blog schrijft voor de Irish Times, verklaart: “De voornaamste hypothese is dat donkere energie een eigenschap is van lege ruimte. Deze hypothese sluit beter aan bij de astrofysische aanwijzingen dan de twee andere hypothesen.” Volgens de NASA-website Science was Albert Einstein de eerste die stelde dat lege ruimte – de ruimte tussen sterren en sterrenstelsels – in werkelijkheid niet leeg is. Hier voegt men aan toe: “De ruimte bezit buitengewone eigenschappen, waarvan we er veel pas net beginnen te begrijpen. De eerste eigenschap die Einstein ontdekte, is het vermogen van ruimte om te groeien.” Zoals Reville het uitdrukt: “Het vacuüm is eigenlijk een wervelende zee van virtuele combinaties van deeltjes en anti-deeltjes die ineens opkomen en ook weer verdwijnen door elkaar op te heffen.” Verwijzend naar de zwaartekrachttheorie van Einstein, met name de variant met een kosmologische constante, zegt NASA: “ ‘Lege ruimte’ kan zijn eigen energie bezitten. Omdat deze energie een eigenschap van de ruimte zelf is, neemt ze niet af naarmate de ruimte uitdijt. Als er meer ruimte bij komt, verschijnt er ook meer ruimte-energie. Dit leidt tot een steeds snellere expansie van het universum.”

Een tweede hypothese stelt dat donkere energie een dynamisch energetische vloeistof of veld is dat de hele ruimte doordringt, maar de aantrekking van de zwaartekracht teniet doet. Sommige theoretici hebben dit energieveld de “kwintessens” genoemd, naar het vijfde element van de Griekse filosofen. De laatste hypothese is, aldus Reville, “dat donkere energie niet bestaat en dat de versnellende groei van het universum wordt veroorzaakt door vooralsnog onbekende eigenschappen van de zwaartekracht, die zich alleen voordoen op een immense schaal, zoals het gehele, waarneembare universum.”
Zij die bekend zijn met de Leringen van de Oude Wijsheid zullen suggereren dat de wetenschap steeds dichter in de buurt komt van een langverwachte onthulling – dat donkere energie eigenlijk datgene is wat de occultisten de etherisch-stoffelijke gebieden noemen. In zijn boek De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid omschrijft Benjamin Creme de etherische gebieden als een “oceaan van energie”, die bestaat uit vier niveaus van steeds fijnere materie “boven het vaststoffelijke, vloeibare en gasvormige niveau, die samen het etherische omhulsel van deze planeet vormen, en waarvan de grofstoffelijke niveaus de neerslag vormen.” In het maandblad Share International voegt hij daar aan toe: “Alle stof is de neerslag van licht, en het stoffelijke gebied bestaat daarom uit licht dat is neergeslagen op zeven gebieden die in mindere of meerdere mate stoffelijk zijn.” Een Verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice A. Bailey bevestigt dat hoewel de etherische gebieden “bestaan uit gradaties van fysieke stof van steeds fijnere aard, ze niettemin stoffelijk zijn.”

Wilhelm Reich (1897-1957), de bekende psychoanalist en wetenschapper, stuitte ook op deze oerenergie – die hij ‘orgon’ noemde – en beschouwde het als een energievorm die alle andere vormen van stof doordringt. Reich experimenteerde op vele wijzen met orgon en ontwikkelde simpele technologieën en hulpmiddelen voor genezing en zelfs voor het ‘opbreken van wolken’ en het opwekken van regen. Zijn onderzoeken waren zo revolutionair dat de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (USFDA) hem liet arresteren op verdenking van fraude, waarna hij in de gevangenis overleed. Ook werd opdracht gegeven om al zijn boeken te verbranden.
De wetenschappelijke ontdekking van de etherische gebieden zal van zeer grote betekenis voor de mensheid zijn en mogelijk tot revolutionaire ontwikkelingen op alle vlakken van het leven op onze planeet leiden. Wetenschappelijk onderzoek naar deze subtielere gebieden van de stof zou verklaren hoe homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur werken, en wat er met mensen gebeurt wanneer het fysieke lichaam sterft. En, misschien nog belangrijker, het kan de weg vrijmaken voor publieke erkenning van de waarde van meditatie, de multi-dimensionale aard van de mens en de aloude waarheid over de evolutionaire reis van het bewustzijn.

Tot het zover is, blijven wetenschappers proberen om de ongrijpbare aard van donkere energie te ontcijferen, waarbij zij opmerken dat er meer en betere gegevens nodig zijn. De recentste inspanningen hebben geleid tot de grootste kaart van het universum tot nu toe gemaakt. Deze werd gemaakt met behulp van een telescoop met een doorsnee van 2,5 meter in het Apache Point observatorium in New Mexico (VS) en werd in juli 2016 gepubliceerd door het Sloan Digital Sky Onderzoek. Het heeft vijf jaar gekost om deze buitengewone foto te maken, die het geheim van de effecten van donkere energie prijsgeeft door haar interactie met de zwaartekrachteffecten van de verspreiding van sterrenstelsels in het universum. De foto brengt de posities en afstanden van 1,2 miljoen sterrenstelsels in kaart, verspreid over bijna 650 miljard kubieke lichtjaren. Elke stip vertegenwoordigt een sterrenstelsel waarin zich een paar honderd miljard sterren bevinden. Onderzoekers gebruiken de kaart om te speuren naar bolvormige rimpelingen of baryonische akoestische oscillaties (BAOs), die door geluidsgolven in het jonge universum werden gecreëerd en die zich voortplanten door het samenspel van zwaartekracht en donkere energie. Het gezamenlijke werk van honderden astronomen, die onafhankelijk van elkaar over de hele wereld werkten, heeft aangetoond dat donkere energie een “kosmologische constante” lijkt te zijn. Dat lijkt er op te duiden, aldus Clarks, “dat het een constant energieveld is dat zich door de gehele ruimte uitstrekt”.

Tegelijkertijd meldden wetenschappers in Hongarije onlangs, na onderzoek met een deeltjesversneller, de mogelijke ontdekking van een nieuw soort subatomair deeltje dat 30 keer zwaarder is dan een elektron. Hoewel het niet duidelijk is of het om een stoffelijk deeltje ging of een deeltje dat drager is voor energie, menen onderzoekers dat het mogelijk wijst op het bestaan van een vijfde kracht in de natuur. Jonathan Feng, hoogleraar Natuurkunde en Astronomie aan de Universiteit van Californië in Irvine, zei in een persbericht: “Als het waar is, is het revolutionair. We zijn al tientallen jaren bekend met vier fundamentele krachten: zwaartekracht, elektromagnetisme, en de sterke en zwakke nucleaire krachten. Als dit bevestigd wordt door verder onderzoek, dan zal dit ons begrip van het universum compleet veranderen en gevolgen hebben voor de unificatie van krachten en donkere materie.”

De volgende poging om donkere energie te onderzoeken start in 2020, zodra het Europese Ruimteagentschap zijn 6 jaar durende Euclides-missie in gang zet, waaraan meer dan 1000 wetenschappers uit 14 Europese landen zullen deelnemen. Euclides zal proberen om de vormen, posities en bewegingen van twee miljard sterrenstelsels, verspreid over meer dan een derde van de hemelkoepel, in kaart te brengen. Zoals de website van Hetdex (Hobby-Eberly Telescoop Experiment voor Donkere Energie) het treffend uitdrukt, zullen deze pogingen ons “helpen meer inzicht te krijgen in de uitgestrekte kosmische ‘oceaan’ van donkere energie – een oceaan die wij nu pas beginnen te ontdekken.”

Verwijzingen:
hetdex.org/dark_energy/science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/ar

www.theguardian.com/science/across-the-universe/2016/jul/26/largest-ever-map-of-the-universe-points-to-mysterious-dark-energy

www.upi.com/Science_News/2016/08/15/New-study-confirms-possibility-of-fifth-force-of-nature/1771471292636/

www.irishtimes.com/news/science/dark-energy-the-repulsive-force-that-is-pulling-the-universe-apart-1.2736328

Alice A. Bailey, Telepathie en het Etherisch Lichaam; Een verhandeling over Kosmisch Vuur (Servire)

Creme, Benjamin, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (Share International/Nederland.)

Uit de esoterische leringen
“Het achterliggende doel van alle leven is de schepping van eenheid, zodat de onderlinge samenhang van alle atomen wordt uitgedrukt. De meeste mensen zien de kosmos als een verzameling afzonderlijke materiële voorwerpen, oneindig groot en ver, die traag mechanische wetten van de materie gehoorzamen. In werkelijkheid is de kosmos, de Ruimte Zelf, een levend wezen, de Bron van ons Wezen, onze Moeder en Vader.” (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Eenheid’, Share International juli 2001)
De oude, mechanistische zienswijzen omtrent de natuur en de daarin werkzame krachten verdwijnen snel en er dient zich een nieuw besef aan van de eenheid die aan alle manifestatie ten grondslag ligt. Steeds meer wordt op grote schaal het concept aanvaard dat alles energie is, dat energie en materie verschillende toestanden zijn van één werkelijkheid en kunnen worden beïnvloed door gedachte, en dit verandert de visie van de mens op het leven. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Groei in Bewustzijn’, Share International september 1992)
“Geest is stof op het zevende gebied; stof is geest – op het laagste punt van zijn cyclische werkzaamheid; en beide – zijn MAYA.” (H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:633)
“Wanneer de Bijbelse woorden gebruikt worden: ‘In Hem leven, bewegen wij en hebben wij ons bestaan’, dan hebben wij hiermede de vaststelling van een grondwet van de natuur en de in woorden weergegeven basis van het feit, dat wij met het nogal betekenisloze woord Alomtegenwoordigheid aangeven. Alomtegenwoordigheid vindt haar basis in de substantie van het heelal en in wat de mannen van wetenschap ether noemen; dit woord ‘ether’ is een algemene term voor de oceaan van energieën, die alle met elkaar in betrekking staan en die tezamen dat ene synthetische energielichaam van onze planeet vormen.” (Alice A. Bailey, Telepathie en het Etherisch Lichaam, Lering over telepathie, deel I)

Paus en dalai lama verwoorden Maitreya’s prioriteiten
Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken en artikelen van de paus en de dalai lama – twee inspirerende en gerespecteerde wereldfiguren van wie de uitspraken Maitreya’s prioriteiten ondersteunen en helpen ze te verspreiden. Volgens Benjamin Creme doen zij het werk van Maitreya en helpen zij met hun onvermoeibare voorbeeld de publieke opinie te beïnvloeden. In hun woorden weerklinken Maitreya’s leringen over vrede, mededogen en boven alles over de gevolgen van de eenheid van alle leven.

Paus Franciscus
De Wederkomst – Paus Franciscus sprak over een tekst uit het Evangelie volgens Lucas, waarin Jezus zijn leerlingen aanraadt om materialisme af te wijzen en voor het Koninkrijk van God te werken, en schatten in de hemel te vergaren. “Want”, zo zei hij, “waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” Jezus vertelde hun drie parabels over de Wederkomst, met waakzaamheid als gemeenschappelijk thema. De onverwachte terugkeer van de heer van het huis, de dief in de nacht en het gedrag van de rentmeester na het vertrek van zijn heer, wijzen ons alle op de noodzaak om alert en waakzaam te zijn en goed onze plicht uit te voeren om anderen te dienen, terwijl we wachten op de Wederkomst, waarvan we weten dat die zal plaatsvinden, maar niet het uur waarop. Jezus, zei paus Franciscus, herinnert ons er vandaag aan dat de verwachting van eeuwige zaligheid ons niet verschoont van “onze verantwoordelijkheid om te werken aan een rechtvaardiger en betere wereld. Zeker, het is juist onze hoop om het Koninkrijk in eeuwigheid te bezitten, die ons aanmoedigt om naar verbetering van de omstandigheden van het leven op aarde toe te werken, en in het bijzonder ten behoeve van onze zwakste broeders en zusters.” (Toespraak “Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, 1 september 2016) (Bronnen: cruxnow.com; The Guardian, VK en radiovaticana.va )

Zorg voor de Schepping – “… Met deze Boodschap [op de Dag van de Schepping] vernieuw ik mijn dialoog met ‘ieder mens die op deze planeet leeft’ over het lijden van de armen en de verwoesting van het milieu. God gaf ons een overvloedige tuin, maar we hebben die tot een vervuilde woestijn van ‘afval, verwoesting en vuil’ gemaakt. We moeten niet onverschillig zijn of de moed opgeven bij het verlies van biodiversiteit en de vernietiging van ecosystemen die vaak door ons eigen onverantwoordelijk en zelfzuchtig gedrag veroorzaakt zijn. Door ons zullen duizenden soorten niet langer glorie brengen aan God door hun bestaan alleen al, noch hun boodschap aan ons overbrengen. We hebben dat recht niet… De opwarming van de aarde gaat door, deels door menselijke activiteit: 2015 was het warmste jaar tot nu toe en 2016 zal waarschijnlijk nog warmer worden. Dit leidt tot steeds meer ernstige droogtes, overstromingen, branden en extreme weerspatronen. Klimaatverandering draagt ook bij aan de hartverscheurende vluchtelingencrisis. De armen van de wereld die het minst verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, zijn het kwetsbaarst en lijden al onder de gevolgen ervan.
“Zoals een integrale ecologie benadrukt, zijn mensen ten diepste verbonden met de hele schepping. Wanneer we de natuur mishandelen, mishandelen we ook de mens. Tegelijkertijd heeft ieder schepsel zijn eigen wezenlijke waarde die gerespecteerd moet worden. Laten we luisteren naar ‘zowel de schreeuw van de Aarde als de schreeuw van de armen’ en ons best doen om een toegespitst en tijdig antwoord te garanderen.” (Toespraak “Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, 1 september 2016) (Bronnen: cruxnow.com; The Guardian, VK)

Dalai lama
Tijdens zijn bezoek aan Leh (Ladakh, India) van 20 tot 25 augustus sprak zijne heiligheid de dalai lama tijdens een bijeenkomst van meer dan 30.000 mensen over het boek van Shantideva, ‘Gids voor de leefwijze van een Bodhisattva’. Shantideva was een Indiase boeddhistische monnik uit de 8e eeuw en geleerde van het klooster Nalanda. Een groot deel van wat nu het Tibetaanse boeddhisme uitmaakt stamt uit de leringen en overleveringen die voortkomen uit het oude boeddhistische klooster van Nalanda in noord-India en vond in de 8e eeuw voor Christus zijn weg naar Tibet:

Geluk – “Alle levende wezens, waaronder ook dieren, zoeken geluk. Daarom is anderen respect betonen en proberen hen te begrijpen en helpen hun problemen op te lossen een bron van geluk… We hebben twee vijanden, de zichzelf koesterende of op zichzelf gerichte geest en de misvatting van het zelf. Cruciaal voor het boeddhisme in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Nalanda-traditie, is de noodzaak om onze intelligentie te gebruiken en onze emoties om te vormen. Dit zal een veel effectievere bron van geluk zijn dan je toevlucht te nemen tot kortstondige pleziertjes als het drinken van alcohol of gebruik van ontspanningsdrugs… Hoe meer we altruïsme in de praktijk brengen en anderen helpen, hoe meer het onszelf goed doet. De vrede van de geest die dit met zich meebrengt, helpt ons langer te leven, waarbij we in staat zijn de mensheid langer te dienen.”
Zijne heiligheid accentueerde het vers uit het eerste hoofdstuk van de ‘Gids voor de leefwijze van een Bodhisattva’ dat de hachelijke situatie van bewuste wezens beschrijft:
Hoewel ze proberen pijn te vermijden, rennen ze halsoverkop naar het lijden. Ze verlangen naar geluk maar in hun dwaasheid vernietigen ze het, als ware het hun vijand.
Discriminatie – “In mijn leringen zijn voorouderlijke en familielijnen niet belangrijk. De beoefening van Dharma is belangrijker. Het is verkeerd om mensen op basis van hun kaste te discrimineren. Zelfs als dat lang bestaande plaatselijke gebruiken en tradities betreft, zijn dit houdingen die we door middel van onderwijs moeten veranderen. In de huidige wereld is onderscheid niet langer acceptabel. Ik ben tegen discriminatie op basis van kaste. Ik bekritiseer het en doe een beroep op de hindoeïstische religieuze leiders hier in India om niet zelfgenoegzaam te zijn maar stappen te ondernemen om verandering teweeg te brengen. Het overwinnen van discriminatie op basis van kaste is niet alleen een zaak van politici; religieuze leiders moeten ook het voortouw nemen.” (Redevoering in Leh (Ladakh, India), 24 augustus 2016) (Bron: dalailama.com)

De aspiratie van jongeren — Sole Bros Inc
door Mary Beth Steisslinger

Tijdens de NAACP-conventie (Nationale Associatie voor de vooruitgang van kleurlingen) van 2016 in Cincinnati (Ohio, VS) stond onze Share International-kraam naast die van drie inspirerende jongens. Met hulp en aanmoediging van hun ouders startten ze dit jaar een hulpproject genaamd Sole Bros Inc, dat jongeren van nieuwe of “bijna nieuwe” sneakers voorziet, voor wie dergelijke spullen anders onbereikbaar zijn. De 13-jarige jongens zijn topsporters en scholieren die op exclusieve privéscholen in Cincinnati zitten. Ik wilde meer te weten komen over hun verhaal, dus vroeg ik of ik ze mocht interviewen voor ons maandblad.

De jongens vertelden dat het idee voor het project opkwam toen zij op een dag hun wens voor de nieuwste peperdure sneakers uitten. De moeder van een van de jongens zei dat het verontrustend was dat zoveel jonge mensen over de hele wereld niet eens schoenen hebben, terwijl mensen in rijke landen er zoveel hadden. Ze was in Jamaica geweest en had kinderen met karton onder hun voeten gebonden gezien. De jongens vonden dit treurig en zeiden spontaan dat ze de schoenen die hen niet meer pasten, daar naartoe wilden sturen. Zo begon de discussie over hoe ze dit idee konden uitvoeren en dat breidde zich uit. In slechts een paar maanden tijd organiseerden ze geregeld evenementen onder de naam ‘Voetenfeesten’ in lokale winkels waar mensen gebruikte schoenen of geld voor nieuwe schoenen konden doneren. Ze vertelden dat het idee wel een grap leek, maar mensen waren zo bereidwillig om te helpen en het was zo leuk, dat ze gewoon telkens een stap verder gingen.

Op de NAACP Conventie vertelden de jongens dat ze net terug waren uit Jamaica, waar ze met lokale non-profitorganisaties hadden samengewerkt om meer dan 1000 paar schoenen uit te delen. Tijdens hun reis deden ze ook vrijwilligerswerk op een jaarlijks zomerkamp dat door de RuJohn-stichting wordt georganiseerd en dat vooral op sport is gericht, en de emancipatie van kinderen in de leeftijd tot 20 jaar. Ik vroeg de jongens wat zij vonden van de reis en de mensen die ze ontmoetten. Een van hen zei: “De kinderen daar waren zo vrolijk, ze lachen alleen maar van oor tot oor… dat zie je hier niet. Zij waarderen wat ze hebben, en ze blijven vrolijk, wat er ook gebeurt. Hier in de VS, op mijn school bijvoorbeeld, zijn we zo terneergeslagen.” Een andere jongen vertelde dat de jongeren tijdens de zelfbeeldsessies op het kamp werden gevraagd wat ze in de toekomst wilden doen. Hij was onder de indruk dat zo veel jonge Jamaicanen zeiden dat ze hun ouders wilden helpen zodat ze niet zo erg hoefden te zwoegen.

Wat de toekomst van Sole Bros betreft vertelden de jongens dat ze hulp en aanbiedingen hebben om volgend jaar gedoneerde schoenen naar Ghana te brengen, en wellicht daarna Haïti. Ze vertelden dat de ontmoeting met deze jongeren op Jamaica en iedereen die onderweg bereid was te helpen, hen ten volle heeft doen beseffen dat je nooit te jong bent om te helpen de wereld te veranderen. Zij hoopten dat hun werk anderen op hun beurt zou inspireren mensen in hun gemeenschappen te helpen. (Voor nadere informatie: solebrosinc.org)

via Benjamin Creme, 25 juli 2016

Tijdens een redactionele bespreking met Benjamin Creme onlangs werd zijn Meester gevraagd of Hij Zijn visie op de huidige wereldcrisis wilde geven. Wij geven hier Zijn commentaar weer.

De huidige situatie zal zich spoedig ten goede keren. De storm is bijna voorbij. Hij verliest zijn intensiteit, ook al zien we het nog niet.
Ontreddering is bijna altijd het gevolg van de overgang van de ene Kosmische gesteldheid naar de andere. Veel mensen zitten nog steeds verstrikt in oude gewoonten. Veel mensen zijn te bezorgd of te weinig bewust om in te zien dat een andere wijze van handelen en zijn noodzakelijk is.
Het is ook een kwestie van hoe de mensheid op de nieuwe energieën reageert. Haar reactie is merendeels gebaseerd op hebzucht of angst. De rijken zijn onafhankelijk en zeer hebzuchtig geworden. Zij zijn bang dat ze niet in staat zullen zijn om gebruik te maken van alles wat te koop is; ze zijn ook bang om hun rijkdom te verliezen. Mensen moeten zich ervan bewust worden dat de wereld Eén is – Eén mensheid. De rijken, die de hulpbronnen beheren op basis van hebzucht en wedijver, ontkennen deze waarheid en riskeren daarmee alles.

V. Zal de toestand in de wereld nog slechter worden voordat het beter wordt?
A. Het zal veranderen. Het is moeilijk te voorspellen, zelfs voor de Meesters, maar het verandert zelfs op dit moment, ook al zien mensen het niet. Mensen worden zozeer getroffen door deze “zware tijden” dat ze de veranderingen niet zien die ongemerkt plaatsvinden.

V. Zal alles normaliseren en zullen de haat en de problemen snel afnemen?
A. Het zal geleidelijk gaan, maar niet lang duren. Het begint nu al, ook al merken mensen het nog niet.

V. Zal het lang duren voordat echte verandering zichtbaar wordt?
A. Nee, het zal niet lang duren. Het is echter afhankelijk van de mensen en het is altijd lastig om met zekerheid te zeggen wat de mensheid zal doen omdat we vrije wil hebben. Wat betreft de energieën die deze omstandigheden hebben gecreëerd, die zullen heel snel verbeteren. Het is allemaal afhankelijk van wat de mensheid wil en doet. Het zijn tenslotte niet de Meesters die in de fout zijn gegaan, maar de mensheid.
Maitreya heeft al krachten klaarstaan, zoals bijvoorbeeld deze buitengewone paus en de dalai lama. Er zijn anderen die we niet zien of kennen, maar die ook deel uitmaken van deze groep en er aan bijdragen. Er zijn enkele Meesters die onbekend zijn. Tot die groep van “krachten” horen een aantal Meesters die samenwerken met de paus en de dalai lama.
Er zijn ook groepen die zelf de wereld veranderen en de spanning verminderen.

V. Zijn er nu meer Meesters in de wereld dan waar we tot nu toe van wisten?
A. Ja.

V. Op 6 juli en 21 juli 2016 om ongeveer 11.45 uur (Britse tijd) voelde het alsof er een speciaal soort zegening plaatsvond, die in beide gevallen tussen de 15 en 30 minuten duurde. Was het een zegening? Van ­Maitreya?
A. Ja, het was een zegening van Maitreya. Het was een voorproefje van wat komen gaat. De zegeningen waren een algemene overschaduwing – zoals op de dag van de begrafenis van prinses Diana. Dit zijn repetities voor wat het begin van het proces van Verschijnen lijkt te zijn, in de aanloop naar Verklaringsdag. Ze waren buitengewoon belangwekkend. Niet iedereen is momenteel in staat om bewust op zo’n overschaduwing te reageren, maar dat komt wel.

V. Het lijkt alsof er een nieuw stadium is aangebroken in de openlijke verschijning van Maitreya. Klopt dat?
A. Ja, Maitreya’s verschijnen is in een nieuwe fase aanbeland. Het is interessant op te merken dat Maitreya bij ten minste twee gelegenheden in twee verschillende gedaanten tegelijk verscheen. Hij vestigt de aandacht op deze nieuwe fase in het proces van Zijn Verschijnen in volle openbaarheid.

V. Heeft Maitreya ooit geadviseerd wat we moeten eten?
A. Maitreya is niet in het minst geïnteresseerd in wat we eten. Maitreya zegt ons niet wat we wel of niet moeten eten. Hij zegt ons dat we onze broeder moeten liefhebben, dat we een broeder en vriend voor onze nabuur moeten zijn – voor al onze naburen, degenen die je mag en degenen die je niet mag.
In veel delen van de wereld is het onmogelijk om een vegetarisch dieet te volgen. Als je enigszins gevorderd bent, wil je wellicht een vegetarisch dieet volgen, maar er is niemand die je daartoe dwingt.

V. Is de Shamballa-kracht in de afgelopen anderhalf tot twee jaar in veel grotere kracht vrijgegeven?
A. Ja, maar het is altijd een kwestie van hoe de mensheid op de energieën reageert.

V. Maitreya is op 19 juli 1977 in de moderne wereld aangekomen. Zal die dag in de toekomst een speciale betekenis krijgen en gevierd gaan worden?
A. Wacht maar af!

V. Ik heb over ‘mysteriescholen’ gelezen. Hoe snel denkt u dat deze opgericht en gekend zullen worden?
A. Ze zijn al opgericht, maar nog niet gekend.

V. Mijn partner en ik zullen spoedig in de 70 zijn. Denkt u dat we nog kans maken om met een ruimteschip mee te gaan en contact met ruimtemensen te ervaren?
A. Ja.

V. Is Maitreya het Hoofd van de Bundeling van [de Krachten van] Licht?
A. Voor zover het ons aangaat, ja.

V. Kan iemand die via een smartphone, tablet, laptop of homecomputer op Verklaringsdag op een televisiezender afstemt Maitreya zien?
A. Ja.

V. Ik heb reden om te geloven dat er een Meester in Aarhus (Denemarken) woont. Weet u hier iets van?
A. Volgens mijn informatie zijn er geen Meesters in Aarhus.

V. Zeg me alstublieft dat al dit geweld, deze zieke samenleving en alle spanning die erbij hoort spoedig ten einde zullen komen?
A. Ja!

V. Heeft Maitreya het symbool van het Oog van Voorziening, het Oog van Bennu, het Oog van Ra of Mahamudra (Grootzegel) op zijn hand, zoals de Leraar die alle tijdelijke verschijnselen voorbij is?
A. Nee.

interview met James Twyman door Jason Francis

James Twyman is een Amerikaanse musicus die over de hele wereld bekend is als de “Vredestroubadour”. Hij maakte 18 albums, schreef 15 boeken en heeft zes films uitgebracht of geregisseerd. Twyman reist naar conflictgebieden om met mensen vredesgebeden uit de wereldreligies te delen en deel te nemen aan gelijktijdig gehouden mondiale vredesmeditaties, die hij organiseert. Jason Francis interviewde James Twyman voor Share International.

Een doorslaggevende beslissing
Share International: Wat bracht u ertoe om vredesgezant te worden?

James Twyman: In maart 1994 gaf een vriend mij een vel papier dat mijn leven veranderde. Op dat stuk papier stonden de Vredesgebeden van de 12 grotere wereldreligies. Deze gebeden werden een paar jaar geleden in Assisi (Italië) gebeden toen de leiders van de wereldreligies, onder wie de paus en de dalai lama, daar waren om samen te bidden. Ieder bad het Vredesgebed van de eigen religie.
Terwijl ik elk gebed las, had ik een verbazingwekkende ervaring die ik daarna nooit meer gehad heb: ik hoorde de muziek. Ik las het hindoeïstische gebed en hoorde de muziek en speelde mee. Ik begon het boeddhistische gebed te lezen en hetzelfde gebeurde. Een voor een las ik de gebeden en speelde ze. Binnen een uur had ik alle 12 gebeden op muziek gezet. Ik wist dat het een geschenk was dat ik met anderen moest delen. Vanaf dat moment besloot ik: “Ik ben de Vredestroubadour”. Eerst was ik die troubadour die zonder een cent op zak rondreisde en concerten gaf om de gebeden door te geven.
In 1995 voelde ik de aandrang om naar plaatsen te gaan waar vrede het hardst nodig is. Dus zorgde ik dat ik tijdens de oorlog in Kroatië en Bosnië werd uitgenodigd en gaf voorstellingen in vluchtelingenkampen en op andere plekken. Het was verbazingwekkend. Op een zeker moment werd ik in de bergen langs de Bosnische en Kroatische grens uitgenodigd. Mij was verteld dat daar een geheim genootschap, of gemeenschap, van lichtwerkers leefde die de Gezanten van het Licht werden genoemd. Ze leefden in een zeer afgezonderde plek midden in de bossen, waar ik 12 dagen doorbracht. Ik heb over die ervaring geschreven in mijn boek Afgezant van het Licht (1998).
Vanaf die tijd werd ik uitgenodigd naar landen als Irak, Noord-Ierland, Zuid-Afrika en, zeer onlangs, naar Syrië en ging ik naar andere landen om het Vredesconcert te geven. In de kern van dit alles is er voor mij altijd het verlangen geweest om deze boodschap van vrede met anderen te delen en vooral om mensen samen te brengen. Na een tijdje was dat de hoofdzaak: wereldwijde meditaties te ondersteunen waar mensen hun gebeden voor vrede op een situatie richten terwijl ik in dat land was. Nu is het mijn enige doel – het werk van de Vredestroubadour te doen.

Goddelijke ontmoeting
SI: In september 1999 nam Share International een reportage op over uw ontmoetingen rond die tijd met de Maagd Maria in Belgrado, Medjugorje en het vluchtelingenkamp Brazde. Kunt u over deze ontmoetingen vertellen en over de invloed die ze op uw leven hebben gehad?
JT: Het was de derde keer dat ik terug was op de Balkan. Ik herinner me dat ik die mystieke oproep kreeg om terug te gaan, omdat de Serviërs toen in opstand kwamen tegen hun regering en een vreedzame oplossing van het conflict eisten. Ik wilde daar gewoon deel van uitmaken.
Terwijl ik in Belgrado was ontmoette ik tijdens de vredesmarsen op straat een jonge vrouw die Maria heette. Ik wist dat er iets opmerkelijks aan haar was. Ongeveer een week later reisde ik naar een stad met de naam Medjugorje, een beroemde plaats omdat zeven kinderen daar jarenlang verschijningen van de Gezegende Moeder hadden gezien. Ik ging daar heen om een Vredespaal op een heuvel te zetten. Terwijl ik op die heuvel in een heel omsloten gebied was en het pad afliep, was daar de vrouw die ik in de straten van Belgrado had gezien. Het was letterlijk onmogelijk dat ze op een normale manier dezelfde persoon zou kunnen zijn, omdat de vrouw die ik in Belgrado had ontmoet duidelijk Servisch was, of althans dat dacht ik. Een Servische zou in de regio Bosnië en Herzego-vina, waar ik me bevond, niet welkom zijn. Dus ik wist dat er iets aan de hand was. En ik had al eerder zulke geweldige ervaringen gehad toen ik in dat gebied was.
Het gesprek dat ik met haar had ging helemaal over het belang van het Goddelijk Vrouwelijke en de rol van het Goddelijk Vrouwelijke bij het teweegbrengen van vrede op aarde. Ik besefte dat deze jonge vrouw niet een gewone jonge vrouw was, hoewel ze er heel gewoon uitzag. Ze was heel mooi. Ze droeg een spijkerbroek en een blouse net als ieder ander gewoon mens, maar er was iets aan haar dat me deed beseffen dat ik weer midden in een van die ervaringen was. Ik schreef over deze ervaring in mijn boek Het geheim van de geliefde discipel (2000). Voor mij was het echt het ontwaken van de invloed van het Goddelijk Vrouwelijke op mijn leven, wat sindsdien een enorm deel van mijn leven is geweest en nog is.

Macht van het volk
SI: Kunt u iets meer vertellen over de Gelijktijdige Wereldmeditatie?
JT: In 1998 was ik op een boekpromotie-toer in Londen. In die tijd bereidden de VS en hun bondgenoten een bommencampagne tegen de Iraki’s voor en Saddam Hoessein veroorzaakte problemen. Ik ontving een schrijven om naar Irak te komen op persoonlijke uitnodiging van Saddam Hoessein. Ik was natuurlijk heel opgewonden en een beetje zenuwachtig, maar ik wist dat dit iets was wat ik moest doen.
Een vriendin van me, eigenlijk mijn agent, had toevallig zo’n 300 mensen op haar mailinglijst. We wisten op welk tijdstip het concert in Bagdad zou zijn. Dus zond ze een e-mail aan de mensen die we kenden en vroeg hun te bidden of hun positieve intenties op die situatie te richten. In die tijd leek er geen enkele mogelijkheid voor een vreedzame oplossing. Maar we verzonden de e-mail en het ging de sociale media in, wat ik toen niet wist. Het was een van de eerste voorbeelden van een e-mail die breed verspreid werd. Tegen de tijd dat ik speelde, waren er miljoenen mensen die ervan op de hoogte waren en hun energie en gebeden zonden. Het voelde echt alsof het positieve energie regende.
Zoals ik al zei, was er hiervoor geen kans op een vreedzame oplossing, maar we voelden alsof er na de wake iets veranderd was. Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, kwam de volgende dag aan. Drie dagen na de vredeswake werd er een akkoord getekend. In die tijd stierf er ten minste niemand en er vielen geen bommen. Dat was het moment waarop ik besefte dat er kracht is in enorme aantallen mensen die zich verenigen en hun aandacht op een situatie richten. Er zijn al eerder en ook sindsdien onderzoeken gedaan die deze kracht hebben aangetoond.
Vanaf dat punt werd dit iets wat ik steeds meer wilde doen: mensen inspireren zich te verenigen om hun positieve intenties voor een gegeven situatie te delen. En er kwamen veel meer gebedswaken. De recentste was toen ik in februari 2016 naar de grens van Syrië ging om een heel grote wake te houden. Er waren daar enorm veel mensen die meededen.*
Ik ben nu van plan om elke maand ergens heen te gaan om daar een gebedswake te houden. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar iets constants, niet iets dat iedere zes maanden of elke paar jaar gebeurt. Mensen willen deel uitmaken van een oplossing, zich mondig voelen, dat er iets is wat zij kunnen doen – zoals iedere maand 15 minuten van hun tijd geven om zich te richten op een wereldcrisis of een situatie die onze aandacht nodig heeft. Ik denk dat het volgend jaar een geweldig jaar voor deze gebedswaken wordt. Het zal laten zien dat het niet slechts een sterke macht is wanneer mensen in grote aantallen bijeenkomen en hun aandacht op iets richten, maar naar ik meen de sterkste macht in het universum.

SI: Kunt u iets zeggen over de wonderen die als gevolg van de meditaties hebben plaatsgevonden?
JT: In bijna elke situatie gebeurde er iets om ons te laten zien dat dit echt iets bijzonders is. Behalve Irak dat ik al noemde, was het recentste voorbeeld in Syrië. De tragedie van de burgeroorlog in Syrië was op dat moment al drie jaar aan de gang. Er leek zeker geen hoop te zijn op een verandering. Echter, een week nadat miljoenen mensen hun vredesgebeden en meditatie samenbrachten en zich op die positieve manier richtten, begonnen de vredesonderhandelingen in München. Ik eis niet de verantwoordelijkheid op voor deze dingen, maar ik geloof wel dat er een tastbare energie geschapen wordt wanneer we ons op een positieve manier op een situatie richten.

De keuze die voor ons ligt
SI: Wat is uw visie op het eerlijk delen van het voedsel en de grondstoffen van de wereld onder alle mensen van de wereld om de noodzakelijke rechtvaardigheid te scheppen als basis voor wereldvrede?
JT: Wanneer we over het delen van voedsel en water of het stoppen van geweld spreken, moet er een verschuiving in het bewustzijn plaatsvinden. We leven in een interessante tijd met stemmen als die van Bernie Sanders in de VS die inspireert tot een positieve verschuiving, en oproept tot grotere economische gelijkwaardigheid. Tegelijkertijd hebben we ook precies het tegenovergestelde. We hebben een stem als die van Donald Trump die inspeelt op de angst, het vooroordeel en de haat die veel mensen voelen. Het feit dat deze stemmen er allebei tegelijkertijd zijn, laat ons zien dat we in deze tijd een enorme gelegenheid hebben. We staan voor een duidelijke keuze. Uiteindelijk is de keus: kiezen we voor liefde of voor angst? Er is een mobilisatie voor de ene of de andere richting, maar we weten dat liefde uiteindelijk moet winnen. Steeds meer van ons zijn óm en beseffen dat liefde de enige duidelijke keus is, omdat voor angst kiezen betekent dat we in feite helemaal niets te kiezen hebben.
Deze bewustzijnsverandering die plaatsvindt, leidt uiteindelijk tot een oplossing die we ons niet kunnen voorstellen of begrijpen, maar waarvan we kunnen aanvoelen dat ze gebeurt. Er verandert iets in de kern van wie we individueel en collectief zijn. Het probleem is niet voedsel, water of rijkdom. Het probleem is hoe we over deze dingen denken. Het feit dat we zo’n duidelijke keus hebben om juist nu te beslissen wat we willen kiezen, liefde of angst, betekent dat een nieuwe oplossing om de hoek ligt. En wanneer dat bewustzijn verandert, lossen de problemen zich vanzelf op.

Voor meer informatie: worldpeacepulse.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.

* In antwoord op een vraag in Share International (maart 2016), zei Benjamin Creme dat de Gelijktijdige Wereldmeditatie in Syrië door de Geestelijke Hiërarchie van de Meesters werd ondersteund.

Een geschenk
Bijna 700 mensen woonden op 28 mei 2016 in de Cleo Hall in Osaka de lezing van Michiko Ishikawa bij. Onze vaste advertentieagent belde twee maanden voor de lezing op en een maand later weer en zei: “We willen jullie advertentie vanuit een ander perspectief opstellen dat de inhoud van de lezing zelf beschrijft… Jullie moeten jullie informatie echt NU presenteren, zodat de lezers kennis nemen van het verhaal, ook al kunnen zij niet naar de lezing komen! Misschien denken jullie dat het te vroeg is. Het kost tijd om de advertentie op te stellen en ik weet zeker dat jullie later zullen inzien dat het goed is geweest om de advertentie zo vroeg te maken.”
We gaven de agent wat informatiemateriaal. Hij belde me later om te vragen wat ik van de advertentie vond. Hij vroeg dit rustig en op de een of andere manier kreeg ik van hem een ander gevoel dan eerder. “Het is direct. We schreven alles wat we wilden zeggen…” Hij zei dit langzaam en vriendelijk op doordringende toon. De hoofdtitel van de advertentie is Samendelen zal de wereld redden. Daarin ligt de kracht. Dat nodigt lezers uit om verder te lezen.” Ik was onder de indruk van zijn keus voor de boeken De Wereldleraar voor de hele mensheid en De mensheid ontwaakt, gezien het grote aantal boeken van Benjamin Creme. Hij zei: “Dit zijn twee zeer actuele boeken. Die moeten in deze tijd geïntroduceerd worden. Ze bevatten alles wat jullie bekend willen maken.”
De advertentie van een hele pagina werd geaccepteerd door de krant (Sankei shimbun) en werd op 30 april in de regio Osaka geplaatst. We gebruikten dezelfde advertentie voor de editie voor Tokio en andere regio’s die informatie over de lezing van mevrouw Ishikawa voor Tokio en Nagoya zouden opnemen. Groepsleden in Japan vroegen om kopieën van de advertentie en uit heel Japan kwamen er donaties. In totaal werden 700.000 kopieën geprint en door heel Japan verspreid naast de advertenties in de kranten. Mevrouw Ishikawa vertelde op de lezingen dat kopieën van de advertentie beschikbaar waren en het publiek nam er zoveel van mee dat de lokale groepen al gauw door hun voorraad heen waren. Kregen wij hulp van een Meester?
M.U., Shiga-ken (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de groep in Japan een geschenk van Hiërarchische hulp kreeg.

Op Michiko Ishikawa’s lezing in Tokio op 21 mei 2016 stond ik achter de tafel met Maitreya’s ‘Hand’-kaarten en Benjamin Creme’s litho’s. Voor de lezing kwam een oudere heer naar de tafel. Hij droeg een wit jasje, zwarte broek en een bril. Hij had de lezing vorig jaar in Nakano, Tokio, bijgewoond. Hij zei dat hij het verhaal toen voor de eerste keer hoorde en het niet goed kon begrijpen, maar het was goed en hij was tot tranen toe bewogen geweest. Hij zei dat hij toen een ‘Hand’-kaart kreeg en hij sindsdien om een goede gezondheid heeft gevraagd. De lezing begon en hij ging naar de zaal.
Tijdens de pauze kwam hij terug en zei: “Hier ben ik weer. Ik kon het verhaal goed begrijpen, toen ik er vandaag weer naar luisterde. Er kwamen geen tranen, maar het was echt goed. Dit is ‘Makoto’ (Waarheid), toch? Het is de waarheid.” Ik was onder de indruk van het woord ‘Makoto’. Toen zei hij: “Als je Maitreya’s ‘Hand’-kaart om hulp vraagt, wanneer wordt je verzoek dan vervuld?” Ik antwoordde dat ik dat niet wist, maar dat hulp zeker gegeven zal worden binnen het karma van die persoon, zelfs als het niet precies is wat hij of zij verwacht. De heer zei: “Is dat zo? Je vrolijkheid is goed. Vertel me eens een van jouw wensen.” Die vraag was me nog nooit gesteld, dus aarzelde ik even. Toen antwoordde ik: “Het is Maitreya’s Verklaringsdag.” Hij vroeg weer: “Wat doe je daarvoor?” en ik zei: “Activiteiten zoals dit.” Toen zei hij: “Je bent een bevoorrecht mens.” Hij ging al gauw daarna weg.
Was hij gewoon een bezoeker?  Terwijl ik met hem praatte waren er ook andere bezoekers en ik moest hen tegelijkertijd helpen. Ik dacht daarom helemaal niet na over mijn gesprek met de oudere heer, maar naarmate de tijd verstreek kwam de uitwisseling met hem levendig terug in mijn herinnering. Hij was een beminnelijk persoon.
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de heer werkte voor de Meester Jezus.

Betrokken zijn is samendelen
Op 3 juli richtten we al vroeg onze jaarlijkse kraam op het Roots Festival in Amsterdam in. Gewoonlijk staan we voor de kraam informatiemateriaal in te kijken om mensen naar de kraam te trekken en terwijl ik dat deed kwam er een jeugdig uitziend echtpaar van middelbare leeftijd naar ons toe. Hun kleding was heel ouderwets en de vrouw had een zelf gemaakte papieren hoed op die leek op het hoedje van “Beertje Paddington”. En ik dacht: “Dat zijn Zij!”
De man zei hardop “Maitreya” en wijzend naar het materiaal op de tafel: “Ik volg nauwgezet alles wat Hij doet.” Hij richtte zich met name op ons grote banier “Samendelen = Rechtvaardigheid = Vrede” en zei: “Als je je werkelijk betrokken voelt, deel je samen.” Hij sprak verder over de macht van het volk en dat het een logische en natuurlijke volgende stap is – als je je betrokken voelt ga je de straat op en eis je verandering om rechtvaardigheid en vrede teweeg te brengen. We waren het daar allemaal hartgrondig mee eens. We zeiden dat we zullen doorgaan met dat te zeggen. Dwayne en de man hadden nogal een formeel gesprek; ze gaven elkaar een hand voor het gesprek en toen keken zij samen naar de foto’s van wonderen die uitgestald stonden. Na een poosje ging het stel blij weg; de dame gaf me een hand en zei dat ze Sophie heette. Er was direct een gevoel van vreugde! En haar ogen waren onbeschrijflijk, alsof ze op de mildst mogelijke manier zei: “Het is allemaal heel goed wat je doet, maar je zou meer kunnen zeggen over het onderwerp.” Subtiel en uitermate teder. Waren zij het geweldige stel? Dank u.
A.A. en D.A., Transmissie-meditatiegroep Amsterdam.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de heer Maitreya was en “Sophie” was ook Maitreya.) 

“Goddelijke interventie”
Terwijl we op 5 juli bij een bushalte stonden te wachten in een heel druk gedeelte van Londen, zagen we een slonzige oudere vrouw, alcoholiste, in vieze kleding en maar één schoen. Zij had een rollator en leek vastbesloten de weg over te steken, tussen de bussen door. Zij stortte zich van het trottoir in het verkeer, maar al doende probeerde een jonge man haar, tevergeefs, over te halen om bij een verkeerslicht vlakbij over te steken. Toen ging hij de weg op, hield het verkeer tegen en hielp haar. Toen hij terugkwam begon hij tegen ons te praten, hij had een licht Londens accent. “Het is niet goed. Het is niet goed; zij heeft zorg nodig.”
Zo begon ons gesprek met hem. We waren het erover eens dat er in het VK en in de wereld voldoende geld is om alle arme mensen uit zulke armoede, ellende en verwaarlozing te halen. Wij hadden het alle drie over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en de dringende behoefte aan verandering. “Er komt verandering, spoedig,” zei hij. We waren het daarmee eens. Toen zei hij: “Goddelijke interventie, dat is het enige wat ons nu zal redden. Goddelijke interventie, dat is wat we nodig hebben voor waar we nu voor staan.” We stemden weer in en zeiden: “We weten het, het komt snel. We weten het zeker.” Hij herhaalde het. Hij zei dat hij niet ophoudt het iedereen, zijn vrienden, te vertellen, maar zij zijn te verdiept in hun mobiele telefoons – niet dat hij tegen technologie is, die is goed, maar mensen zijn te druk bezig, te veel afgeleid.
We zeiden dat zoals de dingen nu geregeld zijn, het voor de meesten niet werkt, het bevoordeelt alleen maar de rijken. Hij antwoordde dat zelfs sommige rijke mensen beginnen in te zien dat dingen moeten veranderen. “Ja, maar Goddelijke interventie komt spoedig. Verandering komt,” herhaalde hij.
We echoden weer wat hij zei, waarop hij antwoordde: “Ik hoop alleen maar dat wanneer het komt we op het juiste moment op de juiste plaats zijn.”
Onze bus kwam aan; precies op dat moment leek hij een telefoontje op zijn mobiel te krijgen! Hij nam afscheid: “God zegene jullie.”
Hij was een mooie jongeman, licht, vreugdevol, “vlinderlicht”, hij had een intelligent gezicht en prachtige ogen.
Was hij een woordvoerder?
J.C. en F.E., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat hij Maitreya was in een gedaante.

“Hasta la vista, babe!”
Na maanden gekampt te hebben met gezondheidsproblemen en andere problemen was ik heel blij toen een paar dagen geleden, op 9 mei 2016, de zon aan de hemel straalde. Ik besloot gebruik te maken van het mooie weer, een wandelingetje te maken en wat boodschappen te doen. Ik voelde me weer niet zo goed, gedeprimeerd. Onder het lopen kreeg ik een telefoontje van een vriendin die me vertelde van een ontmoeting die zij onlangs had gehad, op de dag voor haar verjaardag. Dit ontroerde me erg. Nadat we ons gesprek hadden beëindigd, realiseerde ik me dat ik de ecologische winkel waar ik mijn boodschappen wilde doen al voorbij was. Dus draaide ik me om. Nu liep er twee, drie stappen voor me een oudere heer met een opgerolde plastic tas onder zijn rechterarm. Hij was heel eenvoudig gekleed en terwijl ik achter hem liep bleef ik naar zijn zwarte jack en lichtgrijze broek kijken.
Plotseling draaide hij zich om, keek me recht aan en begon tegen me te praten. Ik was bijna tegen hem opgebotst. Hij lachte en met erg zachte, liefdevolle ogen zei hij wat een mooie dag het was, terwijl hij naar de zon en de blauwe hemel wees: alle mensen die nu in hun vrije tijd aan het genieten waren in de nabije Engelse Tuin en morgen zou je erover kunnen lezen in de krant. Hij bleef praten over een aantal andere dingen, die ik me niet meer herinner omdat hij erg snel praatte en er een overvloedige woordenstroom uit zijn mond kwam. Hij straalde grote vreugde en vrolijke zorgeloosheid uit, wat echt mooi was om mee te maken. Misschien was het helemaal niet zo relevant wat hij precies zei, omdat het het moment was en de ervaring van deze ontspannen en vrolijke ontmoeting waarvan ik zo genoot. Ik zei iets aardigs als antwoord, dat we heel gelukkig waren om deze mooie dag te kunnen meemaken.
Nadat we afscheid van elkaar genomen hadden, liepen we in verschillende richtingen weg. Na een paar stappen draaide ik me om, om hem nog een keer te zien omdat ik deze ervaring nogal bijzonder vond. Precies op dat moment draaide hij zich ook om. Hij zwaaide naar me en riep op speelse toon: “Hasta la vista, babe!” (“Tot kijk, schat!”).
Toen boog hij voor me en alsof dat nog niet genoeg was knielde hij op het pad en wierp me een kushand toe.
Was deze vreugdevolle, oudere heer iemand bijzonders?
A.B., München (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de oudere heer’ Maitreya was.

Onvergetelijk
Het was een paar jaar geleden in een winkelcentrum in Berlijn met mijn man en zoon. We waren net op een voetgangersbrug aangekomen en keken rond toen er aan het andere eind van de brug een jonge man stond en charmant naar me lachte. De lach was tot mij gericht en wat een lach! Ik had nog nooit eerder zoiets ervaren. Ik draaide mijn hoofd even voor een seconde weg en toen weer terug naar die jonge man, maar hij was nergens meer te zien. Ik kon het niet geloven, ik zou toch zeker gezien moeten hebben dat hij wegliep. Ik zou dankbaar zijn als ik via u een verklaring zou kunnen krijgen?
A.P., Wuppertal (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de jonge man een Meester was – niet een van de bekende Meesters.

Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken van de paus en de dalai lama.

Paus spreekt tot Poolse jeugd

Tijdens zijn bezoek aan Polen in juli 2016 riep paus Franciscus de jeugd op om zich voor de minder bedeelden in te zetten. Op 30 juli zei hij op een internationaal katholiek jongerenfestival in Krakau: “We zijn niet in de wereld gekomen om te vegeteren… We zijn hier voor een andere reden: om ons stempel te drukken. De tijd waarin we leven heeft geen behoefte aan jonge schermverslaafden…” Hij zei dat tv-kijken, waarbij verschrikkelijke gebeurtenissen slechts het zoveelste nieuwsbericht zijn, jonge mensen murw maakt voor het lijden van anderen. “Voor velen is het gemakkelijker en prettiger om suffe en slome kinderen te hebben die geluk verwarren met een bank.”
De paus bad voor Syrië en zei dat de wereld in oorlog verkeerde. “Onze reactie op een wereld in oorlog heeft een naam: broederschap,” zei hij
Eerder, toen hij op 28 juli honderdduizenden pelgrims in Krakau toesprak, waarschuwde hij jongeren dat zij hun leven niet moesten verspillen, maar vervulling moesten zoeken. “Het doet pijn als ik jonge mensen ontmoet die voor ‘vroegtijdige pensionering’ lijken te hebben gekozen. Ik maak me zorgen wanneer ik jonge mensen zie die de ‘handdoek in de ring’ hebben gegooid nog voordat het spel is begonnen, die al verslagen zijn voordat ze begonnen zijn het spel te spelen, die mistroostig rondlopen alsof het leven geen betekenis heeft. Diep van binnen zijn dat soort jongeren verveeld – en saai. Maar het is ook moeilijk en zorgwekkend om jongeren te zien die hun leven verspillen in de jacht naar sensatie of het gevoel dat ze leven door een donker pad in te slaan – en daar uiteindelijk duur voor moeten betalen. Het is verontrustend om jongeren hun beste jaren te zien vergooien doordat ze achter handelaren in valse illusies aanlopen … die je beroven van het beste wat je in je hebt. “Daarom vraag ik je: Zoek je naar lege sensaties in het leven of wil je een kracht voelen die je een blijvend gevoel van leven en vervulling geeft? Lege sensaties of de kracht van genade?
Genadige harten “staan klaar om iedereen te omarmen”, aldus de paus. “Een genadig hart is in staat een vluchthaven te bieden aan degenen zonder thuis of die hun huis zijn kwijtgeraakt; het is in staat om een huis en een familie te bouwen voor degenen die gedwongen zijn te emigreren; het kent de betekenis van tederheid en mededogen. Een genadig hart kan zijn brood delen met de hongerigen en vluchtelingen, en migranten verwelkomen. …

Terrorisme bloeit op wanneer er geen andere opties zijn en wanneer het middelpunt van de mondiale economie de god van het geld is en niet het individu – mannen en vrouwen; dat is het oorspronkelijke terrorisme! Jullie hebben het wonder van de schepping – man en vrouw – verstoten en geld ervoor in de plaats gesteld. Dat is een fundamentele terreurdaad tegenover de mensheid! Denk daar maar eens over na!” (Bron: catholicnewsagency.com; guardian.com)

De dalai lama

Op 27 juli 2016 vierde zijn heiligheid de dalai lama zijn verjaardag met de volgende boodschap: “Mijn dierbare broeders en zusters, ik wil jullie graag danken voor jullie groeten en gelukwensen voor mijn 81ste verjaardag. Wat mij nog gelukkiger zou maken is als deze goede wensen werden omgezet in een ruimer gevoel van warmhartigheid; als mensen meer handelden vanuit oprechte zorg voor elkaars welzijn. Eenvoudig gezegd betekent dit: Help anderen als je kunt. Zo niet, zorg er dan in elk geval voor dat je anderen geen schade berokkent.” …

Terwijl hij de noodzaak van religieuze diversiteit uitlegde, zei de dalai lama:
“Verschillende filosofieën zijn noodzakelijk. Gedurende meer dan 2000 jaar hebben zich verschillende manieren van leven ontwikkeld. Grote leraren zijn verschenen en hebben de boodschap van liefde gebracht. Maar vanwege verschillende omgevingen waren er verschillende manieren van leven. Daarom zijn er verschillende denkhoudingen. Zodoende is het noodzakelijk dat er verschillende filosofische gezichtspunten zijn.”
Verschillende filosofieën zijn eenvoudigweg verschillende manieren om de overtuiging van de noodzaak van liefde over te brengen. Elk heeft zijn eigen krachtige manieren om liefde in praktijk te brengen.
Sprekend over de islam vertelde zijne heiligheid hoe hij van zijn moslimvrienden had geleerd dat de ware praktijk van de islam de praktijk van liefde is. Een waarachtige moslim moet zijn liefde richten tot alle schepselen van Allah. Evenzo moet een waarachtige boeddhist zijn liefde tot alle bewuste wezens richten. Ondanks hun verschillende filosofische gezichtspunten hebben ze beiden dezelfde bedoeling, hetzelfde doel.
Over het conflict binnen de moslimgemeenschap zei zijne heiligheid: “Het is heel betreurenswaardig te zien dat er in veel moslimlanden een conflict is tussen de sjiiten en de soennieten. Dat is erg bedroevend, vooral omdat religie de bron was van dit conflict. We moeten niet vergeten dat sjiiten en soennieten volgelingen zijn van dezelfde profeet Mohammed. Beide bestuderen ze de koran en bidden ze vijf keer per dag. Ze zouden hun triviale verschillen opzij moeten zetten en onthouden dat ze hetzelfde geloof belijden.
Zijne heiligheid wees erop hoe betreurenswaardig het is dat in deze tijd veel terreuraanslagen aan de moslimgemeenschap worden toegeschreven. Hij benadrukte dat het noodzakelijk is dat wij allen deze houding moeten afschudden. Er zullen altijd mensen zijn die anderen kwaad doen, in elke gemeenschap – boeddhistisch, joods, christelijk of islamitisch. (Bron: dalailama.com)

een compilatie

In 2015 schreef Benjamin Creme’s Meester een reeks artikelen die wat inhoud en toon betreft heel duidelijk verschillen van de voorgaande, waarin Hij herhaaldelijk aandacht vraagt voor het snelle tempo van verandering en wijst op de enorme krachten die onze wereld nu en in de naaste toekomst vorm geven. Hij wijst op problemen die in het verschiet liggen en die, uiteindelijk, als voorbodes van positieve veranderingen gezien zullen worden.

Een Boodschap van Maitreya (31 maart 2016) benadrukt verder dat “de pijn van korte duur [zal] zijn” en dat “er hulp in overvloed [is] om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen.”
Sinds deze artikelen voor het eerst werden gepubliceerd, is de wereld een periode van dieptepunten en onzekerheden binnengegaan. Lezers vinden wellicht troost en inzicht in deze compilatie van artikelen die onze woelige tijden beschrijven, terwijl ze ons wijzen op de komende transformatie en de schepping van een nieuwe beschikking.

De komst van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 8 februari 2015

De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo talrijk zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen voor hun overtuigingen en waarden.
Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemend vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren.

De rechtvaardigheid van de Wet
door Benjamin Creme’s Meester, 8 maart 2015

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je houding, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

Tekenen van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 11 april 2015

Spoedig zal het voor mensen duidelijk worden dat de tekenen waar zij naar uitzien, verschijnen. Sommigen zullen deze tekenen onvermijdelijk en wenselijk voorkomen. Voor anderen zal het schijnen alsof alles wat hun dierbaar is uiteenvalt. In werkelijkheid zijn dit de tekenen die het nieuwe aankondigen, en zijn ze slechts de uiterlijke manifestatie van diepgaande veranderingen die plaatsvinden. Mettertijd zullen de meeste mensen het ermee eens zijn dat er veel verkeerd was in de oude wereld die nu snel verdwijnt, en opgeofferd moest worden voor de correctere uitdrukking van de aard en verrichtingen van de mens.
Spoedig zullen de veranderingen waarvan deze tekenen de voorbode zijn oplettende mensen er dan ook op attenderen dat we een nieuw bestel binnengaan, één waar allen trots op kunnen zijn.

Een geschenk van de Allerhoogste
door Benjamin Creme’s Meester, 10 mei 2015

De mensen staan op een punt van openbaring die dissonante stemmen en houdingen spoedig zal wegvagen. Ze zullen een scherper inzicht krijgen in de betekenis en het doel van hun bestaan, en in de middelen waardoor die kennis in hun bewustzijn wordt gebracht. Spoedig, zeer spoedig nu zullen de mensen groeien, als ware het van de ene dag op de andere.
Deze nieuwe kennis zal velen intomen en verrassen, maar hen ook inspireren en verlichten tot een volledige bijstelling van hun begrip. Wat zij de betekenis en het doel van het leven noemen, zal hierdoor nieuwe waarde krijgen. Grotere ernst en vreugde zullen hun overtuigingen en handelingen doordringen en hen geleidelijk allen tezamen in een nieuw bestel omgeven. Die tijd is niet veraf. De Grote Heer wacht ongeduldig om te verschijnen en de wereld te vereren met Zijn openlijke, erkende aanwezigheid.
Vrees niet. Er is een nieuwe wereld in de maak die het vertrouwen en de moed van de mensen in gelijke mate zal herstellen.

De stormloop van het nieuwe
door Benjamin Creme’s Meester, 16 juni 2015

De komende maanden zullen voor sommige mensen naar hun gevoel de moeilijkste zijn die zij gekend hebben, en hen ertoe brengen zelfs maar een sprankje hoop te zoeken, en respijt van de krachten waartegen zij zich niet opgewassen voelen.
Tezelfdertijd zal het anderen een verhoogd besef van hun vernuft en creativiteit geven, hoe onwerkelijk dit ook moge zijn. Alles beweegt gezwind het Nieuwe Tijdperk en de invloed van Waterman binnen, hoe men deze gebeurtenis ook interpreteert. De inwerking hiervan zal bijzonder krachtig zijn.
Hoe dan zouden mensen hier op moeten reageren? Weet dat dit weer een stap in de Nieuwe Tijd is en wacht aldoende op de verschijning van de Grote Heer. Open de poorten van het hart en het denken en wees voorbereid op de stormloop van het nieuwe.

De wereld is gereed
door Benjamin Creme’s Meester, 7 september 2015

Spoedig, zeer spoedig nu, zullen mensen zich realiseren welke macht onbenut in hun handen ligt. Ze zullen inzien dat ze het vermogen hebben om de kwaliteit van hun leven te veranderen. Ze zullen beginnen te begrijpen dat vrijheid, rechtvaardigheid en een juiste verhouding tot elkaar onontbeerlijk zijn voor het menselijk leven. Velen roepen om de structuren die de schepping van deze gezegende toestand zullen garanderen.
Dit maakt voor Maitreya duidelijk dat de wereld gereed is voor de nieuwe beschikking. Mensen dienen de beperkte beschikbare tijd daarom te benutten om Zijn aanwezigheid bekend te maken en zo Zijn weg bereiden.

Welkom in de Nieuwe Tijd
door Benjamin Creme’s Meester, 14 januari 2016

Welkom, welkom in de Nieuwe Tijd, het Nieuwe Tijdperk van Eenheid. Velen zijn tegenwoordig bevreesd door de aanvang van het Nieuwe Tijdperk, maar laat hen zorgvuldig kijken naar wat er gaande is en zij zullen de samenkomst zien van enkele van de meest begenadigde exponenten van verandering.
Momenteel is er in de wereld een groep wijze individuen die de mensheid de nieuwe situatie toont. Onder hen is paus Franciscus een unieke uitdrukking van het ideaal van het volk, die dicht bij zijn mensen staat. Ook de dalai lama speelt een krachtige rol namens degenen die hij vertegenwoordigt.
Nooit eerder is zo’n groep van begenadigde vertegenwoordigers op hetzelfde moment bijeengebracht om de mensheid te laten zien dat alles goed gaat, en dat mensen overal nog maar korte tijd hoeven wachten op de vervulling van hun dromen. Zij zegenen elke dag die verstrijkt en hun liefde dicht bij de harten van mensen overal brengt.
Heb hen eveneens lief en omarm hen in naam van de Op Komst Zijnde. Zet je angsten om in liefdevolle verwachting en zie de nieuwe tijd tegemoet in de gelukzaligheid die jullie rechtens toekomt. Het duurt niet lang, niet lang voor jullie het wonder van Zijn gelaat zien, tot jullie de vreugde van Zijn aanwezigheid kennen en Zijn liefde voor allen. Dan zul je weten waarom je in deze bijzondere tijd in incarnatie bent.
God zegene jullie en verbanne voor altijd je angsten.

Boodschap van Maitreya

Op 31 maart 2016 ontving Benjamin Creme de volgende boodschap van Maitreya, via een proces van mentale telepathie.

Voor velen zijn dit moeilijke dagen. Zelfs de besten en getrouwsten voelen de pijn van twijfel en bedenking.
Maar wanneer Ik zeg dat Ik als een van jullie voor het oog van de wereld onder jullie verkeer, is dat de waarheid.
Evenzo, wanneer Ik zeg dat de tijd werkelijk nabij is dat alle mensen Mijn aangezicht zullen herkennen en reageren, is dat de waarheid.
Alleen de Wet vraagt Mij nog heel kort te wachten, maar binnen de Wet ben ik waarlijk dagelijks met jullie, in voortdurend contact met jullie noden en de mogelijkheden die Mij door jullie geboden worden.
Spoedig zal de mensheid als geheel zich bewust worden van Mijn aanwezigheid en in volle bereidheid de transformatie van deze, onze wereld aanvaarden.
Bedenk dat we aan het einde en het begin van een beschaving staan, een epische periode in de geschiedenis van de wereld, en begrijp dat mensen daardoor de pijn van verandering voelen.
Voor sommigen is het een bevrijding. Voor anderen is het een verlies van zekerheid en rust.
Maar, Mijn broeders, de pijn zal van korte duur zijn, en velen weten reeds dat dit zo is. Er is hulp in overvloed om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Aanvaard vol vuur dit Tijdperk en herken de tekenen van het nieuwe.
Voorwaar, voorwaar, Ik ben met jullie. Voorwaar, Ik ben op vele wijzen onder jullie.
Oordeel zelf, Mijn broeders, hoe dicht jullie bij Mijn verwachtingen van een nieuwe wereld staan. Dit zal een wereld zijn waarin alle mensen één zijn, waarin alle mensen de vreugde van het scheppen kennen, en met liefde hun vermogen waarmaken om in eenvoud en waarheid hun broeders de weg te tonen.