Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hulp is nodig – en wordt geboden
door de Meester —, via Benjamin Creme (september 2006)

Spoedig zal duidelijk worden dat zonder hulp de mensen maar weinig tijd hebben om de problemen – ecologisch, politiek en economisch – te herstellen die chaos, gevaar en hartzeer veroorzaken voor het merendeel van de mensen op Aarde. Het is een situatie uniek in de geschiedenis van de Aarde. Veel hangt af van het besef van mensen dat zij, als behoeders, de verantwoordelijkheid hebben om het welzijn van de planeet en al haar natuurrijken zorgvuldig ter hand te nemen, en om aan toekomstige generaties een vitaal en gezond planetair thuis over te dragen. Roofzuchtig optreden en luchthartige verwaarlozing door de mens hebben de planeet zó ongezond gemaakt dat, ware zij menselijk, ernstige twijfel over haar herstel op zijn plaats zou zijn. Het huis van de mens en de lagere natuurrijken moet weer gezond gemaakt worden om zijn rol in het zich ontvouwende Plan te vervullen.
Evenzo heerst er chaos op het politieke vlak. De landen worden geleid door groepen die aan het verleden toegewijd zijn, die niet inzien dat hun aanpak niet langer van toepassing is op de noden van vandaag en morgen. Blind en arrogant paraderen zij heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst. De deur gemerkt UITGANG doemt nadrukkelijk op voor deze destructieve machtmisbruikers.
Op economisch en sociaal terrein is de situatie nog het treurigst. Terwijl de rijkdom van de wereld in steeds minder handen vloeit, bedelen ontelbare miljoenen om het minste voor hun voortbestaan. Miljoenen zijn te zwak om te bedelen en sterven, van ellende, voordat ze het leven geproefd hebben. Wat kunnen mensen doen om deze treurige en gevaarlijke omstandigheden recht te zetten? Tot wie kunnen ze zich wenden in hun wanhoop?
In hun uiterste nood is er slechts één bron van hulp voor de mensen. Zij hoeven er maar om te vragen. Wij, jullie Oudere Broeders, werken slechts voor jullie welzijn en geluk, en staan klaar om jullie bij te staan en de weg te wijzen naar een betere toekomst voor iedereen.
Wij zien alle mensen als Eén, broeders en zusters van één grote familie. Ook mensen moeten het gevoel van afgescheidenheid uit hun hart verbannen en opnieuw het feit van broederschap ontdekken, dat de kern vormt van de menselijke aard. Mensen, alle mensen, zijn in aanleg Goden en moeten daarom de omstandigheden creëren waarin zij allen kunnen bloeien. Wij zullen jullie gaarne helpen dit te doen, wanneer jullie de eerste kleine stap in die richting zetten. Die eerste stap is moeilijk noch riskant. Jullie hebben niets te verliezen en jullie goddelijkheid te winnen: die eerste stap heet Samendelen.

Zingen voor de gehele Kosmos
Op 6 augustus 2016 maakten mijn man ik onze dagelijkse wandeling van de plaatselijke camping naar het centrum van Die, zuid-Frankrijk, toen we de kerkklokken van de Kathedraal van Onze Vrouwe van Die hoorden.
Onder het wandelen hadden we het over eerlijk zijn in het leven, werkelijk toegewijd aan je levenspad, ook al strookt dat niet met de ideeën en verwachtingen van anderen. Onderwerpen als reïncarnatie, de aanwezigheid van Maitreya in onze wereld en het bestaan van buitenaards leven vormen vaak uitdagingen om in gesprekken met anderen naar voren te brengen en we voelden heel vaak dat er de spot met ons gedreven werd.
We spraken over de leringen van Maitreya en de noodzaak om trouw aan jezelf te zijn en jezelf niet te verbergen achter aangepast gedrag. Eerder die week bad ik om hulp om in onze chaotische en onstabiele huidige wereld de verbinding met het Werk van Licht van de Geestelijke Hiërarchie te bewaren.
Ik voelde een sterke drang om naar de kathedraal te gaan en een kaars aan te steken. Toen we binnenkwamen was ik verrast mooie ontroerende muziek te horen die de kathedraal vulde. Terwijl ik mijn kaars aanstak voelde ik me opgeheven alsof ik helemaal opging in het geluid dat mijn hart doordrong. Terwijl ik daar stond en de energie van de muziek in me opnam, was ik verbaasd de bron van de muziek te zien: een man die voor de eerste rij stoelen in lotushouding op de stenen vloer zat. Hij had een soort Indiaas orgel voor zich waarop hij vol overgave speelde. Hij zong en speelde met heel zijn hart, alsof zijn hele wezen opging in zijn spel. De intensiteit van zijn uitvoering maakte het bijzonder en onbekend. Het was prachtig, maar een beetje onaards in zijn unieke hoedanigheid. Hij had geen publiek en vroeg geen geld, zoals de muzikanten op straat. Hij was geheel eenlijnig met zijn zang.
Ik dacht aan mijn persoonlijke situatie en hoe gemakkelijk ik afgeleid word door dagelijkse zorgen over voeding, zorgen voor de kinderen, betalen van rekeningen, andere verplichtingen en het wereldnieuws. Hoe anders was deze muzikant in zijn totale aandacht en absolute concentratie. Er waren geen woorden, geen mantra’s. Hij zong uit zijn hart en begeleidde zichzelf op het Indiase orgel. Het voelde alsof hij voor de gehele Kosmos zong en speelde, alsof zijn aanwezigheid opging in een werk van absolute dienstbaarheid. De energie van de muziek was als de energie bij de overschaduwing van Maitreya tijdens Transmissie-meditatie. Ik vroeg me af of hij misschien Maitreya was.
Toen kwam een groep kerkgangers de kathedraal binnen. Zij hoorden de muzikant zingen en spraken over de onverwachte situatie. Even later voegde de koster zich bij hen; ik hoopte dat hij de muzikant zou toestaan om zijn prachtige spel voort te zetten en dat hij de bijzondere muziek op prijs stelde. Ik bedacht me dat deze wereld meer liefde en verdraagzaamheid nodig heeft en we een symbolische daad van verdraagzaamheid hier in Die zouden kunnen verwelkomen.
Ik lachte om mezelf: als deze man Maitreya is kan hij de situatie heel goed zelf aan. De koster keek een paar seconden naar de muzikant en liet hem doorspelen.
Mijn man, Jan, vond dat, als dit prachtige werk je pad in het leven is, er niets minder dan diep respect geboden is. Het gaf hem het gevoel dat we allemaal ons eigen pad in het leven moeten gaan. Jan nam een foto van de muzikant en gaf hem wat geld. “U bent erg gul,” zei die tegen Jan in het Frans met een brede glimlach. Hij onderbrak zijn spel even. We moesten toen weg naar onze dochter.
Terwijl de muzikant speelde liepen we voor hem langs, omdat we zijn spel niet wilden verstoren, maar ook onze dank wilden uiten voor zijn gezegende muziek. “Mijn muziek komt uit zuivere inspiratie” (Hij sprak nu Engels) en “Ik doe het vanuit het hart, mijn gevoel.”
De muzikant had een Indiaas gezicht en donkere ogen: zijn ogen waren vol liefde en zachtheid. We hadden het gevoel alsof we Maitreya ontmoetten. Ik herkende de ogen en de energie van andere foto’s en Transmissie-meditatie. We knikten, ik voelde me eigenlijk sprakeloos en vervuld van intense liefde en vreugde. We liepen samen zwijgend de kathedraal uit, de zonnige drukke markt op en vroegen ons beiden af of we gezegend waren door muziek en energie van Maitreya.
M.L. en J.K., Volendam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘muzikant’ Maitreya was in die gedaante.

Drie brieven over dezelfde woordvoerder

Vriend in nood
1) Op 15 mei 2016 organiseerden we in de mediatheek in Sendai (Japan) een lezing van Michiko Ishikawa, de eerste keer sinds de aardbeving en de tsunami-ramp zes jaar geleden. De capaciteit van de zaal was 180 stoelen en die waren allemaal al bezet voor de lezing begon. Het extra zaaltje dat we in orde maakten voor een gelijktijdige videovertoning op een groot scherm liep ook al gauw vol, maar er deed zich een probleem voor, want het geluid deed het niet. Stafleden keken de audioapparatuur na en stelden het publiek op de hoogte. Terwijl ik rond rende en probeerde de onverwachte situatie op te vangen riep een van de bezoekers me bij mijn naam. Hij zei: “Ik ken u goed, meneer Matsumoto. Alles komt goed.” Hij was van middelbare leeftijd, had kort haar met een beetje wit en een plezierig gezicht. Ik was verbaasd dat een vreemde me bij mijn naam noemde. Ik vroeg me af of ik hem eerder ontmoet had. Ik had het gevoel dat dat het geval was.
Omdat het geluid ontbrak, verhuisde het publiek uit het zaaltje naar een ruimte bij het televisiescherm op de gang. Zij keken naar de lezing op de monitor, sommigen stonden en anderen zaten op de grond. De manager van de mediatheek waarschuwde ons dat we uit veiligheidsoverwegingen niet konden toestaan dat mensen in de gang stonden of zaten, maar het geluidssysteem in het andere zaaltje kon niet gemaakt worden en we waren in paniek. Toen verscheen de man weer en zei vrolijk: “Er zijn verscheidene lege stoelen in de grote zaal en ook wat ruimte om te staan. Ik ben architect en ik weet dat.” Ik stond op het punt om hem tegen te houden en zei: “staan mag niet,” maar hij rende met zo’n vaart weg dat ik hem niet kon inhalen.
Na een poosje was het geluid hersteld en voor het ‘vragen en antwoorden’-gedeelte konden de mensen uit het extra zaaltje naar de grote zaal verhuizen. We waren opgelucht. Na afloop liep ik weer langs de man die gesprekken met andere bezoekers aanging. Ik bedankte hem voor zijn hulp eerder. Hoewel hij met zijn ogen teruglachte leek hij de bezoekers om zich heen gade te slaan. Hij was vriendelijk, levendig en had zelfvertrouwen, zoals een meestertimmerman of een manager van een festival. Hij was een wonderbaarlijke bezoeker die even hard werkte als een staflid. Hij liet een blijvende indruk bij me achter. Was hij een bijzonder iemand?
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘wonderbaarlijke bezoeker’ een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

2) We hadden een probleem in het extra zaaltje en stafleden waren bezig de situatie onder controle te krijgen. Ik zag een bezoeker herhaaldelijk het extra zaaltje in- en uitgaan. Hij gedroeg zich alsof hij een staflid was. Later hoorde ik dat hij de man was die de bezoekers in het extra zaaltje naar de ruimte in de gang voor het televisiescherm bracht. Hij handelde meer doelgericht dan de stafleden en leek geen gewoon iemand. Hij was van gemiddelde lengte en bouw.
Was hij gewoon een van de bezoekers of kregen we hulp bij het oplossen van de problemen?
S.U., Sendai (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de behulpzame bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

3).Wat er gebeurde bij de lezing van Michiko Ishikawa op 15 mei 2016 in Sendai: Ik begroette die dag met een opgewekt gevoel omdat ik tot net voor de lezing veel telefonische verzoeken om inlichtingen had gehad en ik bedacht dat we alles hadden gedaan om bekendheid aan de lezing te geven. We hadden ongeveer 220 bezoekers voor de lezingzaal met een capaciteit van 180. Tijdens de pauze na de lezing haastte ik me om de kaartjes met vragen van bezoekers naar mevrouw Ishikawa te brengen, toen ik plotseling werd aangesproken door een man. Hij had kort wit haar, was van gemiddelde lengte en bouw, was in de 40 of 50 en droeg een beige vest met veel zakken. Hij had een vriendelijk gezicht met zuivere, stralende en levendige ogen. Hij was heel positief en alsof hij op me stond te wachten begroette hij me met een lach, stak een hand omhoog en zei: “Yo! Ik ben er.” Het was zo onverwacht dat ik me niet kan herinneren hoe ik reageerde. Ik was zo verrast zo’n vertrouwde begroeting te horen van de man, alsof hij me al heel lang kende en een intieme vriend of oude bekende was. Ik had hem eerder gezien kunnen hebben, maar ik kon me hem niet herinneren. Later, toen ik er met mijn man over praatte, realiseerde ik me dat de man die tegen hem praatte en de man die me begroette dezelfde man was. Ondanks het probleem met het geluid in het extra zaaltje bleef iedereen zitten op twee mensen na en luisterde aandachtig naar het verhaal. Het was echt een prachtige dag. Was er een bijzondere bezoeker die ons hielp het hoofd te bieden aan de moeilijke situatie?
M.M., Kesennuma (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de behulpzame bezoeker een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Kerstverhaal
Toen ik op 18 december 2015 kerstcadeaus aan het kopen was, kwam ik mijn zoon tegen in een groot elektronisch warenhuis in Trencin (Slowakije). We keken naar verschillende laptops, toen een man het warenhuis binnenkwam. Hij trok onmiddellijk mijn aandacht. Hij was in een vrolijke bui en begroette mensen op een vriendelijke vertrouwelijke manier, terwijl hij zijn weg door de winkel zocht. Met zijn vrolijke stemming leek hij op de kerstman. Zijn volle baard leek alle kanten op te gaan. Er was een glinstering in zijn ogen. Zijn kleding was nogal apart. Hij was gekleed als een dakloze. Hij droeg een lange turquoise jas en op zijn hoofd had hij een grijze wollen muts in de vorm van een kerstboom met een wollen balletje bovenop. Ik maakte mijn zoon, die computers aan het vergelijken was, attent op hem. Hij maakte me aan het lachen met zijn vrolijke manier van doen. Na een poosje leidde iemand van de beveiliging hem de winkel uit. Ik vraag me af of deze man Maitreya was?
P.W., Slowakije.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de vrolijke man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Bescherming
Het spitsuur op 30 december 2014 ’s avonds, het was koud en donker, liep ten einde en het verkeer bewoog zich met een gematigd tempo voort, wat verstandig leek voor de gedeeltelijk met ijs bedekte provinciale wegen die droog genoeg waren als je op de veel bereden banen bleef, maar buiten de bandensporen heersten er winterse toestanden.
Twee van ons van de Transmissie-meditatiegroep uit Boulder (Colorado, VS) maakten onze wekelijkse tocht naar de Transmissie bij Connie Schaefer in het nabijgelegen Longmont. We reden op de inhaalbaan toen een auto plotseling van de rechterbaan afweek, naar ons toe kwam en mij in de passagiersstoel bijna raakte. Mijn automatisch reactiemechanisme begon te werken en ik riep “O mijn God.” Mede-groepslid Zach Castleman stuurde de auto naar de linkerkant van de weg om een aanrijding te voorkomen. Vanwege de ijzel was de auto onbestuurbaar en begon te slingeren van links naar rechts, toen draaide hij 180 graden en reed achterstevoren terwijl aankomend verkeer recht op ons afkwam.
De auto bleef achteruitrijden, maar toen ging hij van de linkerkant van de rijbanen naar het noorden, helemaal naar rechts. Onze tegengestelde beweging verminderde vaart. Onze achterwaartse beweging ging langs de kant van een nogal diepe greppel. Toen voelde ik dat het achtereind van de auto richting greppel ging die in het donker van de avond oneindig diep leek en ik voelde dat we konden kantelen; maar de auto leek toen langzaam in de sloot te zakken, de achterkant eerst, en kwam tot een wonderbaarlijk zachte, zij het wat abrupte, stop.
Het verkeer reed door maar de voorkant van de auto was buiten de verkeersstroom. Hoewel we in een erg steile positie stonden, waren we veilig. We keken elkaar opgelucht aan. Ik belde om hulp en kreeg te horen dat het drie uur zou duren omdat er veel hulp gevraagd werd. Binnen een tamelijk korte tijd stopten twee Latijns-Amerikaanse jongemannen in een pickup-truck en boden aan om ons eruit te trekken. Ik was heel verbaasd hoe moeiteloos het hun lukte om ons eruit te trekken. We bedankten hen uitbundig en zij accepteerden aarzelend wat geld voor hun moeite. Intussen had de bestuurder die ons bijna geraakt had, de weg naar onze auto gevonden en bood zijn excuses aan. Hij zei dat wij ons in zijn “dode hoek” hadden bevonden en hij ons niet in zijn achteruitkijkspiegel had gezien. We vervolgden onze weg en kwamen maar 30 minuten te laat, een beetje ondersteboven, maar verder geen nadelige gevolgen van de ervaring en heel blij ongedeerd te zijn.
Heeft een bijzonder iemand geholpen de auto in veiligheid te brengen? Waren de twee Spaans-Amerikaanse jongemannen bijzondere personen?
L.L., Bouler (Colorado, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat u bij alles geholpen werd door discipelen van de Meester Jezus.

V. Kunt u zeggen wat er in 1947 in Roswell (New Mexico, VS) gebeurd is? Is er een ufo gecrasht en zo ja, wat is er met de bemanning gebeurd?
A. Ja, dat was een van meerdere gevallen waarbij de bemanning van een ufo (van Mars) met opzet crashte, zodat de Amerikaanse autoriteiten het verongelukte voertuig en de lichamen konden onderzoeken. Er waren vijf bemanningsleden, van wie er vier op slag dood waren en één nog enige tijd leefde. Ze zijn allemaal medisch onderzocht door de autoriteiten. Na enige tijd verdwenen de lichamen, die veranderden in een gelei-achtige substantie, omdat ze lichamen hebben die uit etherische stof bestaan. Hun lichamen en voertuigen kunnen zich op de hogere etherische gebieden manifesteren of ze kunnen zichtbaar gemaakt worden door hun trillingssnelheid te verlagen. De Amerikaanse autoriteiten hebben er veel van geleerd; ze hebben veel informatie over het voertuig verkregen voordat ook dat verdween of desintegreerde.

V. Hoe ver verwijderd zijn we van het gebruik van de technologie van licht?
A. Zodra we oorlog voor altijd afzweren en alle wapentuig vernietigen, zullen de Ruimtebroeders ons de Technologie van Licht verstrekken. Zodra we oorlog voorgoed uitbannen. Als we die technologie zouden krijgen voordat we oorlog hebben afgezworen, zou ze duizend keer zo gevaarlijk zijn als kernwapens. Dus we zullen die kennis nooit ontvangen als we oorlog en conflicten niet oprecht en voorgoed afzweren.

V. Sommige mensen zijn van plan Mars en Venus te koloniseren. Wat zouden de Marsianen en Venusianen daarvan zeggen?
A. Zij zouden zeggen: “We voelen ons zeer vereerd dat jullie onze planeten willen overnemen, maar bedankt. Nee, dank je wel, maar evengoed bedankt.”

V. Er is genoeg voedsel in de wereld voor iedereen, maar hoe zit het met water?
A. Hiervoor geldt hetzelfde beginsel als voor voedsel. We moeten leren samen te delen. Er zijn landen waar water schaars is – Israël en Palestina gebruiken bijvoorbeeld dezelfde waterbronnen. Israël gebruikt er het meest van en de Palestijnen moeten het doen met wat er overblijft. Het is cruciaal dat we samendelen.

V. Zijn mensen op planeten die verder gevorderd zijn ooit tot aan de afgrond geraakt, zoals wij momenteel? Werden zij gered? En zijn wij gewoon gedoemd?
A. We zijn niet gedoemd. We leven in het Watermantijdperk. Het probleem is dat de helft van de wereldbevolking nog van het Vissentijdperk is – zij houden van de energie-en en werkwijzen van Vissen. Zij lijden; ze zien de oude leefwijzen verdwijnen. Mensen van het Vissentype zijn de vertegenwoordigers van de versleten, oude structuren van wedijver. Zij behoren tot het verleden en hebben de huidige wereld niets te bieden. Hun boodschap behoort tot het verleden. De conservatieve regeringen van de wereld zijn behoudzuchtige krachten die de energieën van Waterman, de energieën van de toekomst ontkennen. Die energieën bieden een toekomst van eenheid en werken alleen door groepen – niet door individuen. Mensen zullen geleidelijk groepsbewustzijn ontwikkelen. De Meesters hebben geen afzonderlijk besef van Zichzelf – Zij hebben groepsbewustzijn. Zij zien en beschouwen Zichzelf als groep. Zij vormen de groep die het tweede aspect van goddelijkheid – dat wat we Liefde noemen – in de wereld uitdrukken en verankeren.

V. Vonden de recente overschaduwingen [juni] over de hele wereld plaats?
A. Nee, ze waren beperkt tot het VK.

Het Pad naar God
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Het Pad naar God’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Het is Mijn plan om in jullie dàt te verwerkelijken wat jullie waarlijk zijn, om jullie te laten zien dat jullie afstammen van God Zelf en tot die goddelijke Bron moeten terugkeren. Mijn Missie zal die passage, die lange reis terug naar je rechtmatig erfgoed, voor jullie vergemakkelijken. Wanneer wij elkaar als broeders ontmoeten, Mijn vrienden, zullen jullie in Mij een Leraar en Gids vinden die de weg goed kent, want lang geleden maakte Ik precies dezelfde reis, en de wijzers langs de weg ken ik van buiten. (Maitreya, Boodschap nr.66)

Stap voor stap zullen de mensen de vereisten voor de toekomst in gang zetten. Deze moeten de bestemming en de vrije wil van iedereen eerbiedigen. Het recht op de noodzakelijke levensbehoeften: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs, moet de richting bepalen voor het handelen van alle overheden. Het veiligstellen van het milieu – met alles wat daarmee samenhangt — moet een heilige plicht worden waardoor mensen de gezondheid van deze planeet mettertijd weer kunnen herstellen. Zo moet het zijn, willen de mensen hun geboorterecht beërven en opnieuw het pad naar God vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De vereisten voor de toekomst’)

Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid. Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid uit verschillende delen. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelname aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Wij kennen de uitkomst van het huidige dilemma van de mens en helpen zoveel als binnen de wet van karma mogelijk is. Wij weten ook dat de mens, uit eigen vrije wil, het pad moet kiezen naar toekomstige glorie: het pad van broederschap en liefde, rechtvaardigheid en samendelen. Wij schieten de mensen te hulp in hun nood. Wij streven ernaar te onderrichten en te dienen. De mens zelf moet handelen en zijn goddelijkheid toetsen in de vuurproef van ervaring. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van honger’)

Het religieuze pad, zoals de Meesters dat zien, is slechts een van vele paden naar de uitdrukking van onze aangeboren goddelijkheid. God verblijft niet in religie, hoewel religie je kan helpen om die goddelijkheid te verwerkelijken. Elk aspect van het leven – politiek, economie, religie, kunst, cultuur, wetenschap, onderwijs – kan op zo’n manier geleefd worden dat wat we God noemen gekend en uitgedrukt kan worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning. Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Talrijk zijn de wegen naar volmaaktheid, maar de eenvoudige wegen zijn de beste. Mijn weg, de Weg van Liefde, zal de mens het snelst naar zijn Bron voeren. Als jullie dit inzien, zullen jullie voortgaan op een onfeilbaar en waarachtig Pad, en dit geldt voor alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr.58)

Het Pad van Terugkeer is het Pad waarop het bewustzijn van wat is en wat kan zijn geleidelijk bekend wordt aan de zoeker, het zich ontwikkelende individu. Met andere woorden: door te zoeken, door te streven, creëer je het voor je uit – zoals de Meester DK zegt: de “spin creëert de zijden draad uit zijn eigen wezen”; op precies dezelfde wijze creëert de aspirant, de discipel en de ingewijde het Pad van Terugkeer voor zich uit, het Pad dat er nog niet ligt. Het is het pad van een groeiende gewaarwording van dat waar zijn/haar relatie tot het geheel uit bestaat. Het is een middel waardoor we een steeds dieper besef en diepere ervaring opdoen van onze verbondenheid met het geheel, met de Macrokosmos. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Spoedig zullen jullie zien dat de weg voorwaarts eenvoudiger is dan jullie dachten. De weg voorwaarts, Mijn vrienden, heeft jullie gewenkt vanaf het begin. De weg naar de toekomst en de weg naar God zijn verenigd in Mijn Plan. Op het moment dat je je voet zet op het pad naar Rechtvaardigheid en Liefde, begin je de opwaartse gang naar God. Bij God verandert in wezen niets. (Maitreya, Boodschap nr.108)

Mensen zullen beginnen te begrijpen dat de mensheid als één enorme groep samen onderweg is, in verschillende stadia van de evolutionaire reis. We reizen allemaal samen langs een pad van evolutie naar iets ontzagwekkends, dat ons denken vooralsnog moeilijk echt kan bevatten. Een Meester kan gemakkelijk zeggen: “Jullie worden Goddelijke wezens die alle hoedanigheden van God openbaren.” We weten niet eens wat alle hoedanigheden van God zijn. We denken dat we de intelligentie van God kennen. We hebben een vaag vermoeden van wat een machtige intelligentie zou kunnen zijn, of het vermogen om totaal en onvoorwaardelijk lief te hebben en we stellen ons voor dat Gods liefde zoiets moet zijn. Iets mysterieus als de Wil van God zal het denken van veel mensen gaan boeien. Zij zullen dat buitengewone mysterie willen begrijpen – hoe deWil van God, het Doel van God, gekend kan worden, wat het is, hoe het zich openbaart. En welke andere aspecten van God moeten we herkennen, teneinde de aspecten die we denken reeds te kennen ten volle te begrijpen? Na verloop van tijd zal dit alles het denken van meer mensen gaan bezighouden. Willen ze er iets van kunnen begrijpen, dan moeten ze onderricht worden. Het is dat soort onderricht dat de Meester bedoelt wanneer Hij over onderwijs voor het leven spreekt, onderwijs voor de nieuwe tijd, waarin mannen en vrouwen zichzelf zien als goden in aanleg. Als wij ons zelf zien als een god in aanleg, zal onze aspiratie navenant groeien. (Benjamin Creme, De Krachten van Licht)

Het is Mijn Missie om jullie de Weg naar God te tonen, om voor jullie het eenvoudige Pad naar je Bron te ontvouwen. Ik besef dat voor velen dit Pad eindeloos lijkt en bezaaid met moeilijkheden. Waarlijk, Mijn vrienden, dat is niet zo. Wij maken het Pad zelf bij het betreden ervan. Wanneer wij het Pad zijn, opent de Weg zich vóór ons, volgens de Wet. Het Pad naar God is zeer eenvoudig. De stappen op dit Pad zijn even eenvoudig, en talrijk zijn de helpers en gidsen op de Heilige Weg. (Maitreya, Boodschap nr.126)

Onvermijdelijk zullen de mensen daardoor een nieuwe kijk krijgen op de mogelijkheden van herverdeling en de rechtvaardigheid die daaruit volgt, en zien dat ze goed zijn. Op deze manier zullen de mensen stap voor stap het kapotte bouwsel dat is opgetrokken uit hebzucht en uitbuiting, transformeren tot iets van schoonheid dat in ieders behoeften voorziet. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya de mensheid voorbereiden voor een geestelijke reis zoals nooit eerder werd gezien, een reis die de mensen mettertijd zal veranderen in de goden die ze zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van de toekomst’)

Het Pad naar goddelijkheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (Share International, januari 1994)

Nu zeer spoedig zal de wereld weten dat het lange wachten voorbij is, dat de Mensenzoon Zijn belofte heeft gehouden en dat een nieuw tijdperk is begonnen. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze de redenen voor Zijn verschijning en de noodzaak van hun medewerking inzien, want Hij zal de grootste noden van deze tijd uiteenzetten en hun hulp vragen bij de wederopbouw van de planeet. Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien.
De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan.
Zijn stem zal spreken voor hen die het meest lijden: de kreupelen, de lammen, de verschoppelingen en de armen – voor allen die in stilte en onnodig lijden. Hij zal diegenen opwekken die verlangen hun broeders te helpen en de nieuwe kruistocht van dienstbaarheid in gang zetten. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya inspireren tot de vorming van groepen van planetaire pioniers, wier taak het zal zijn om hulp te brengen aan de al zo lang lijdende behoeftigen van de wereld. Een volgehouden hulpprogramma, dat alles wat tot nu toe is vertoond verre overtreft, zal spoedig het leven verbeteren van hen die in de grootste nood verkeren.
Op alle fronten zullen de hindernissen op weg naar vooruitgang één voor één worden aangepakt:de hebzucht en zelfzuchtigheid die momenteel zo overheersen, zullen plaatsmaken voor een ruimere kijk op de gemeenschap; de basisbehoeften van alle mensen zullen voorrang krijgen; de nieuwe zorg voor natuur en milieu zal worden vastgelegd in universeel aanvaarde wetgeving en zal leiden tot een wijs beheer van de gaven van de natuur; internationaal reizen op massale schaal zal het isolement en het vooroordeel verminderen die het blikveld begrenzen en in deze tijd zovele miljoenen in onwetendheid houden; de greep die de oude ideologieën op het denken van mensen hebben, zal geleidelijk verzwakken en plaatsmaken voor nieuwe verdraagzaamheid en vertrouwen.
Zo zal een nieuw klimaat ontstaan waarin de meest ambitieuze veranderingen zich kunnen voltrekken in een geest van goede wil. Het Algemeen Welzijn zal de plaats innemen van eigenbelang als maatstaf voor het handelen van de mensen; en in groeiende harmonie zullen de volkeren der Aarde de nieuwe tijd binnengaan. Zo zal het zijn en zo, onder de leiding van Maitreya en Zijn Groep, zullen de mensen zien dat zij weer het juiste pad bewandelen – het pad naar goddelijkheid.

Tekenen in overvloed
 

Zingen voor de gehele kosmos
Deze solitaire muzikant gaf op 6 augustus 2016 in de kathedraal Notre Dame in Die (Frankrijk), een soloconcert op een Indiaas harmonium of “orgel”. Zijn aanhoudende gezang had geen tekst, maar was inspirerend en verheffend. Foto ingezonden door Jan Karregat en Marjanne Laeven, Volendam.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man op de foto Maitreya is in de gedaante van een muzikant.) Zie de brief ‘Zingen voor de gehele kosmos’, blz. 29.

Huilend beeld in Colombia
Een beeld van Maria in de stad Floridablanca (Colombia) huilde in mei 2016 een traan van bloed. Een plaatselijke inwoner zei: “Iedere dag bidden de buren bij de Maagd Maria en gisteren zagen zij dat er een traan vanuit haar linkeroog was. Mensen gingen erheen om het van dichtbij te bekijken en bevestigden dat het waar was. Veel mensen zijn gekomen om het te zien en zijn perplex.” Inwoner Miryan Quintero zei: “Ik geloof het. De Maagd Maria leeft en is in de hemel. Ik weet dat ze echt bestaat.” (Bron: dailymail.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester die de Madonna was, dit wonder manifesteerde.)

Samnanger, Noorwegen – Op 11 januari 2016 om 09.45 uur fotografeerde T.W. een “op een ster lijkend voorwerp dat helder aan de zuid-oostelijke hemel straalde”. Op de foto straalt het felwitte midden van boven rozerood en van onder groenig licht uit.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp Maitreya’s ‘ster’ was.)

Marmelo, Brazilië — Foto genomen op 27 december 2015 toont een UFO overdag in de lucht. De fotograaf berichtte dat ze de ufo achteraf pas zag toen ze de foto later op de camera bekeek. (Bron: ufosightings daily.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze ufo een ruimtevaartuig van Mars was.)

Reusachtige graancirkel in Beieren
Een reusachtige complexe graancirkel heeft velen naar een akker in de buurt van Mammendorf, ongeveer 50 km ten westen van München (Duitsland), getrokken nadat hij op 21 juli 2016 was ontdekt.
Een correspondent van Share International die de formatie bezocht vertelde: “We spraken met de neef van de boer en die gelooft niet dat mensen de cirkel hadden gemaakt. Hij zei: ‘Niemand kan dat doen; hij is zo volmaakt en niet één plant is gebroken. Duizenden mensen van over de hele wereld bezochten de graancirkel, allemaal heel aardige en kalme mensen.’”
De boer zelf vertelde op 3 augustus aan de Süddeutsche Zeitung dat hij met een bezoeker die een kompas bij zich had, de cirkel was ingegaan. “De kompas sloeg op tilt. Dus moet er wel iets zijn dat niet verklaard kan worden.” (Bron: Süddeutsche Zeitung; bbc.com; cropcirclesdatabase.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het patroon door ruimtevaartuigen van Mars werd gemanifesteerd.)

Graancirkels in het VK in 2016
Benjamin Creme’s Meester heeft bevestigd dat deze twee graancirkelformaties in het VK gemaakt zijn door ruimtevaartuigen van Mars.
Informatie: temporarytemples.co.uk

Stonehenge, Wiltshire, 7 juli 2016
Foto: Steve Alexander

Bratton Camp, Wiltshire, 4 augustus 2016
Foto: Steve Alexander

Lichtpatronen die over de hele wereld te zien zijn, worden door Maitreya in samenwerking met de Ruimtebroeders gemanifesteerd.

Lichtpatronen op Oudjaarsavond 2015 gezien in Madison (Wisconsin, VS). Gefotografeerd door E.T.

‘Donkere energie’ – de ontrafeling van een mysterie
door Elisa Graf

In zijn essay Zoals ik de Wereld zie schrijft de visionaire natuurkundige Albert Einstein: “Het mysterie is de mooiste ervaring die er is. Het is de fundamentele emotie die ten grondslag ligt aan ware kunst en ware wetenschap.” Vandaag de dag houdt een mysterie van ongekende aard de wetenschappelijke wereld in zijn greep. Men is op zoek naar een verklaring voor het fenomeen ‘donkere energie’. In de Britse krant The Guardian legt Stuart Clark uit: “Het merendeel van de astronomen … gelooft in het bestaan van donkere energie – en bij extrapolatie in een grondige herziening van de moderne natuurkunde.” Overigens, zegt hij, “blijft de vraag wat energie eigenlijk is vooralsnog volledig onbeantwoord”.

Volgens onderzoekers bestaat een ongelooflijk deel van het heelal, 95 procent, uit donkere energie en donkere materie. Donkere energie is donker, en betreft dus niet de zichtbare sterren en planeten. Het is tevens te zwak om te kunnen meten, maar na miljarden lichtjaren zijn de opeengehoopte effecten ervan zichtbaar. Ofschoon sinds de jaren 1920 bekend was dat het universum voortdurend uitdijt, werden de effecten van donkere energie volgens Clark pas in 1998 ontdekt, toen twee onafhankelijke onderzoeken aantoonden dat de expansie van het universum voortdurend versnelt. Dit wees op de aanwezigheid van een onbekende kracht die sterrenstelsels uit elkaar duwt. Wetenschappers verwachtten wel een vorm van expansie te zien vanwege de energie van de oerknal, maar volgens hun theorieën zou de zwaartekracht dit effect afremmen. Hun vaststelling dat de expansie van het universum versnelt kwam voor hen als een schok.

Wat weten we nu eigenlijk over deze mysterieuze kracht? Professor William Reville, die een blog schrijft voor de Irish Times, verklaart: “De voornaamste hypothese is dat donkere energie een eigenschap is van lege ruimte. Deze hypothese sluit beter aan bij de astrofysische aanwijzingen dan de twee andere hypothesen.” Volgens de NASA-website Science was Albert Einstein de eerste die stelde dat lege ruimte – de ruimte tussen sterren en sterrenstelsels – in werkelijkheid niet leeg is. Hier voegt men aan toe: “De ruimte bezit buitengewone eigenschappen, waarvan we er veel pas net beginnen te begrijpen. De eerste eigenschap die Einstein ontdekte, is het vermogen van ruimte om te groeien.” Zoals Reville het uitdrukt: “Het vacuüm is eigenlijk een wervelende zee van virtuele combinaties van deeltjes en anti-deeltjes die ineens opkomen en ook weer verdwijnen door elkaar op te heffen.” Verwijzend naar de zwaartekrachttheorie van Einstein, met name de variant met een kosmologische constante, zegt NASA: “ ‘Lege ruimte’ kan zijn eigen energie bezitten. Omdat deze energie een eigenschap van de ruimte zelf is, neemt ze niet af naarmate de ruimte uitdijt. Als er meer ruimte bij komt, verschijnt er ook meer ruimte-energie. Dit leidt tot een steeds snellere expansie van het universum.”

Een tweede hypothese stelt dat donkere energie een dynamisch energetische vloeistof of veld is dat de hele ruimte doordringt, maar de aantrekking van de zwaartekracht teniet doet. Sommige theoretici hebben dit energieveld de “kwintessens” genoemd, naar het vijfde element van de Griekse filosofen. De laatste hypothese is, aldus Reville, “dat donkere energie niet bestaat en dat de versnellende groei van het universum wordt veroorzaakt door vooralsnog onbekende eigenschappen van de zwaartekracht, die zich alleen voordoen op een immense schaal, zoals het gehele, waarneembare universum.”
Zij die bekend zijn met de Leringen van de Oude Wijsheid zullen suggereren dat de wetenschap steeds dichter in de buurt komt van een langverwachte onthulling – dat donkere energie eigenlijk datgene is wat de occultisten de etherisch-stoffelijke gebieden noemen. In zijn boek De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid omschrijft Benjamin Creme de etherische gebieden als een “oceaan van energie”, die bestaat uit vier niveaus van steeds fijnere materie “boven het vaststoffelijke, vloeibare en gasvormige niveau, die samen het etherische omhulsel van deze planeet vormen, en waarvan de grofstoffelijke niveaus de neerslag vormen.” In het maandblad Share International voegt hij daar aan toe: “Alle stof is de neerslag van licht, en het stoffelijke gebied bestaat daarom uit licht dat is neergeslagen op zeven gebieden die in mindere of meerdere mate stoffelijk zijn.” Een Verhandeling over Kosmisch Vuur van Alice A. Bailey bevestigt dat hoewel de etherische gebieden “bestaan uit gradaties van fysieke stof van steeds fijnere aard, ze niettemin stoffelijk zijn.”

Wilhelm Reich (1897-1957), de bekende psychoanalist en wetenschapper, stuitte ook op deze oerenergie – die hij ‘orgon’ noemde – en beschouwde het als een energievorm die alle andere vormen van stof doordringt. Reich experimenteerde op vele wijzen met orgon en ontwikkelde simpele technologieën en hulpmiddelen voor genezing en zelfs voor het ‘opbreken van wolken’ en het opwekken van regen. Zijn onderzoeken waren zo revolutionair dat de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit (USFDA) hem liet arresteren op verdenking van fraude, waarna hij in de gevangenis overleed. Ook werd opdracht gegeven om al zijn boeken te verbranden.
De wetenschappelijke ontdekking van de etherische gebieden zal van zeer grote betekenis voor de mensheid zijn en mogelijk tot revolutionaire ontwikkelingen op alle vlakken van het leven op onze planeet leiden. Wetenschappelijk onderzoek naar deze subtielere gebieden van de stof zou verklaren hoe homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur werken, en wat er met mensen gebeurt wanneer het fysieke lichaam sterft. En, misschien nog belangrijker, het kan de weg vrijmaken voor publieke erkenning van de waarde van meditatie, de multi-dimensionale aard van de mens en de aloude waarheid over de evolutionaire reis van het bewustzijn.

Tot het zover is, blijven wetenschappers proberen om de ongrijpbare aard van donkere energie te ontcijferen, waarbij zij opmerken dat er meer en betere gegevens nodig zijn. De recentste inspanningen hebben geleid tot de grootste kaart van het universum tot nu toe gemaakt. Deze werd gemaakt met behulp van een telescoop met een doorsnee van 2,5 meter in het Apache Point observatorium in New Mexico (VS) en werd in juli 2016 gepubliceerd door het Sloan Digital Sky Onderzoek. Het heeft vijf jaar gekost om deze buitengewone foto te maken, die het geheim van de effecten van donkere energie prijsgeeft door haar interactie met de zwaartekrachteffecten van de verspreiding van sterrenstelsels in het universum. De foto brengt de posities en afstanden van 1,2 miljoen sterrenstelsels in kaart, verspreid over bijna 650 miljard kubieke lichtjaren. Elke stip vertegenwoordigt een sterrenstelsel waarin zich een paar honderd miljard sterren bevinden. Onderzoekers gebruiken de kaart om te speuren naar bolvormige rimpelingen of baryonische akoestische oscillaties (BAOs), die door geluidsgolven in het jonge universum werden gecreëerd en die zich voortplanten door het samenspel van zwaartekracht en donkere energie. Het gezamenlijke werk van honderden astronomen, die onafhankelijk van elkaar over de hele wereld werkten, heeft aangetoond dat donkere energie een “kosmologische constante” lijkt te zijn. Dat lijkt er op te duiden, aldus Clarks, “dat het een constant energieveld is dat zich door de gehele ruimte uitstrekt”.

Tegelijkertijd meldden wetenschappers in Hongarije onlangs, na onderzoek met een deeltjesversneller, de mogelijke ontdekking van een nieuw soort subatomair deeltje dat 30 keer zwaarder is dan een elektron. Hoewel het niet duidelijk is of het om een stoffelijk deeltje ging of een deeltje dat drager is voor energie, menen onderzoekers dat het mogelijk wijst op het bestaan van een vijfde kracht in de natuur. Jonathan Feng, hoogleraar Natuurkunde en Astronomie aan de Universiteit van Californië in Irvine, zei in een persbericht: “Als het waar is, is het revolutionair. We zijn al tientallen jaren bekend met vier fundamentele krachten: zwaartekracht, elektromagnetisme, en de sterke en zwakke nucleaire krachten. Als dit bevestigd wordt door verder onderzoek, dan zal dit ons begrip van het universum compleet veranderen en gevolgen hebben voor de unificatie van krachten en donkere materie.”

De volgende poging om donkere energie te onderzoeken start in 2020, zodra het Europese Ruimteagentschap zijn 6 jaar durende Euclides-missie in gang zet, waaraan meer dan 1000 wetenschappers uit 14 Europese landen zullen deelnemen. Euclides zal proberen om de vormen, posities en bewegingen van twee miljard sterrenstelsels, verspreid over meer dan een derde van de hemelkoepel, in kaart te brengen. Zoals de website van Hetdex (Hobby-Eberly Telescoop Experiment voor Donkere Energie) het treffend uitdrukt, zullen deze pogingen ons “helpen meer inzicht te krijgen in de uitgestrekte kosmische ‘oceaan’ van donkere energie – een oceaan die wij nu pas beginnen te ontdekken.”

Verwijzingen:
hetdex.org/dark_energy/science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/ar

www.theguardian.com/science/across-the-universe/2016/jul/26/largest-ever-map-of-the-universe-points-to-mysterious-dark-energy

www.upi.com/Science_News/2016/08/15/New-study-confirms-possibility-of-fifth-force-of-nature/1771471292636/

www.irishtimes.com/news/science/dark-energy-the-repulsive-force-that-is-pulling-the-universe-apart-1.2736328

Alice A. Bailey, Telepathie en het Etherisch Lichaam; Een verhandeling over Kosmisch Vuur (Servire)

Creme, Benjamin, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid (Share International/Nederland.)

Uit de esoterische leringen
“Het achterliggende doel van alle leven is de schepping van eenheid, zodat de onderlinge samenhang van alle atomen wordt uitgedrukt. De meeste mensen zien de kosmos als een verzameling afzonderlijke materiële voorwerpen, oneindig groot en ver, die traag mechanische wetten van de materie gehoorzamen. In werkelijkheid is de kosmos, de Ruimte Zelf, een levend wezen, de Bron van ons Wezen, onze Moeder en Vader.” (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Eenheid’, Share International juli 2001)
De oude, mechanistische zienswijzen omtrent de natuur en de daarin werkzame krachten verdwijnen snel en er dient zich een nieuw besef aan van de eenheid die aan alle manifestatie ten grondslag ligt. Steeds meer wordt op grote schaal het concept aanvaard dat alles energie is, dat energie en materie verschillende toestanden zijn van één werkelijkheid en kunnen worden beïnvloed door gedachte, en dit verandert de visie van de mens op het leven. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Groei in Bewustzijn’, Share International september 1992)
“Geest is stof op het zevende gebied; stof is geest – op het laagste punt van zijn cyclische werkzaamheid; en beide – zijn MAYA.” (H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, 1:633)
“Wanneer de Bijbelse woorden gebruikt worden: ‘In Hem leven, bewegen wij en hebben wij ons bestaan’, dan hebben wij hiermede de vaststelling van een grondwet van de natuur en de in woorden weergegeven basis van het feit, dat wij met het nogal betekenisloze woord Alomtegenwoordigheid aangeven. Alomtegenwoordigheid vindt haar basis in de substantie van het heelal en in wat de mannen van wetenschap ether noemen; dit woord ‘ether’ is een algemene term voor de oceaan van energieën, die alle met elkaar in betrekking staan en die tezamen dat ene synthetische energielichaam van onze planeet vormen.” (Alice A. Bailey, Telepathie en het Etherisch Lichaam, Lering over telepathie, deel I)

Paus en dalai lama verwoorden Maitreya’s prioriteiten
Share International presenteert hier fragmenten uit recente toespraken en artikelen van de paus en de dalai lama – twee inspirerende en gerespecteerde wereldfiguren van wie de uitspraken Maitreya’s prioriteiten ondersteunen en helpen ze te verspreiden. Volgens Benjamin Creme doen zij het werk van Maitreya en helpen zij met hun onvermoeibare voorbeeld de publieke opinie te beïnvloeden. In hun woorden weerklinken Maitreya’s leringen over vrede, mededogen en boven alles over de gevolgen van de eenheid van alle leven.

Paus Franciscus
De Wederkomst – Paus Franciscus sprak over een tekst uit het Evangelie volgens Lucas, waarin Jezus zijn leerlingen aanraadt om materialisme af te wijzen en voor het Koninkrijk van God te werken, en schatten in de hemel te vergaren. “Want”, zo zei hij, “waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” Jezus vertelde hun drie parabels over de Wederkomst, met waakzaamheid als gemeenschappelijk thema. De onverwachte terugkeer van de heer van het huis, de dief in de nacht en het gedrag van de rentmeester na het vertrek van zijn heer, wijzen ons alle op de noodzaak om alert en waakzaam te zijn en goed onze plicht uit te voeren om anderen te dienen, terwijl we wachten op de Wederkomst, waarvan we weten dat die zal plaatsvinden, maar niet het uur waarop. Jezus, zei paus Franciscus, herinnert ons er vandaag aan dat de verwachting van eeuwige zaligheid ons niet verschoont van “onze verantwoordelijkheid om te werken aan een rechtvaardiger en betere wereld. Zeker, het is juist onze hoop om het Koninkrijk in eeuwigheid te bezitten, die ons aanmoedigt om naar verbetering van de omstandigheden van het leven op aarde toe te werken, en in het bijzonder ten behoeve van onze zwakste broeders en zusters.” (Toespraak “Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, 1 september 2016) (Bronnen: cruxnow.com; The Guardian, VK en radiovaticana.va )

Zorg voor de Schepping – “… Met deze Boodschap [op de Dag van de Schepping] vernieuw ik mijn dialoog met ‘ieder mens die op deze planeet leeft’ over het lijden van de armen en de verwoesting van het milieu. God gaf ons een overvloedige tuin, maar we hebben die tot een vervuilde woestijn van ‘afval, verwoesting en vuil’ gemaakt. We moeten niet onverschillig zijn of de moed opgeven bij het verlies van biodiversiteit en de vernietiging van ecosystemen die vaak door ons eigen onverantwoordelijk en zelfzuchtig gedrag veroorzaakt zijn. Door ons zullen duizenden soorten niet langer glorie brengen aan God door hun bestaan alleen al, noch hun boodschap aan ons overbrengen. We hebben dat recht niet… De opwarming van de aarde gaat door, deels door menselijke activiteit: 2015 was het warmste jaar tot nu toe en 2016 zal waarschijnlijk nog warmer worden. Dit leidt tot steeds meer ernstige droogtes, overstromingen, branden en extreme weerspatronen. Klimaatverandering draagt ook bij aan de hartverscheurende vluchtelingencrisis. De armen van de wereld die het minst verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, zijn het kwetsbaarst en lijden al onder de gevolgen ervan.
“Zoals een integrale ecologie benadrukt, zijn mensen ten diepste verbonden met de hele schepping. Wanneer we de natuur mishandelen, mishandelen we ook de mens. Tegelijkertijd heeft ieder schepsel zijn eigen wezenlijke waarde die gerespecteerd moet worden. Laten we luisteren naar ‘zowel de schreeuw van de Aarde als de schreeuw van de armen’ en ons best doen om een toegespitst en tijdig antwoord te garanderen.” (Toespraak “Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, 1 september 2016) (Bronnen: cruxnow.com; The Guardian, VK)

Dalai lama
Tijdens zijn bezoek aan Leh (Ladakh, India) van 20 tot 25 augustus sprak zijne heiligheid de dalai lama tijdens een bijeenkomst van meer dan 30.000 mensen over het boek van Shantideva, ‘Gids voor de leefwijze van een Bodhisattva’. Shantideva was een Indiase boeddhistische monnik uit de 8e eeuw en geleerde van het klooster Nalanda. Een groot deel van wat nu het Tibetaanse boeddhisme uitmaakt stamt uit de leringen en overleveringen die voortkomen uit het oude boeddhistische klooster van Nalanda in noord-India en vond in de 8e eeuw voor Christus zijn weg naar Tibet:

Geluk – “Alle levende wezens, waaronder ook dieren, zoeken geluk. Daarom is anderen respect betonen en proberen hen te begrijpen en helpen hun problemen op te lossen een bron van geluk… We hebben twee vijanden, de zichzelf koesterende of op zichzelf gerichte geest en de misvatting van het zelf. Cruciaal voor het boeddhisme in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Nalanda-traditie, is de noodzaak om onze intelligentie te gebruiken en onze emoties om te vormen. Dit zal een veel effectievere bron van geluk zijn dan je toevlucht te nemen tot kortstondige pleziertjes als het drinken van alcohol of gebruik van ontspanningsdrugs… Hoe meer we altruïsme in de praktijk brengen en anderen helpen, hoe meer het onszelf goed doet. De vrede van de geest die dit met zich meebrengt, helpt ons langer te leven, waarbij we in staat zijn de mensheid langer te dienen.”
Zijne heiligheid accentueerde het vers uit het eerste hoofdstuk van de ‘Gids voor de leefwijze van een Bodhisattva’ dat de hachelijke situatie van bewuste wezens beschrijft:
Hoewel ze proberen pijn te vermijden, rennen ze halsoverkop naar het lijden. Ze verlangen naar geluk maar in hun dwaasheid vernietigen ze het, als ware het hun vijand.
Discriminatie – “In mijn leringen zijn voorouderlijke en familielijnen niet belangrijk. De beoefening van Dharma is belangrijker. Het is verkeerd om mensen op basis van hun kaste te discrimineren. Zelfs als dat lang bestaande plaatselijke gebruiken en tradities betreft, zijn dit houdingen die we door middel van onderwijs moeten veranderen. In de huidige wereld is onderscheid niet langer acceptabel. Ik ben tegen discriminatie op basis van kaste. Ik bekritiseer het en doe een beroep op de hindoeïstische religieuze leiders hier in India om niet zelfgenoegzaam te zijn maar stappen te ondernemen om verandering teweeg te brengen. Het overwinnen van discriminatie op basis van kaste is niet alleen een zaak van politici; religieuze leiders moeten ook het voortouw nemen.” (Redevoering in Leh (Ladakh, India), 24 augustus 2016) (Bron: dalailama.com)

De aspiratie van jongeren — Sole Bros Inc
door Mary Beth Steisslinger

Tijdens de NAACP-conventie (Nationale Associatie voor de vooruitgang van kleurlingen) van 2016 in Cincinnati (Ohio, VS) stond onze Share International-kraam naast die van drie inspirerende jongens. Met hulp en aanmoediging van hun ouders startten ze dit jaar een hulpproject genaamd Sole Bros Inc, dat jongeren van nieuwe of “bijna nieuwe” sneakers voorziet, voor wie dergelijke spullen anders onbereikbaar zijn. De 13-jarige jongens zijn topsporters en scholieren die op exclusieve privéscholen in Cincinnati zitten. Ik wilde meer te weten komen over hun verhaal, dus vroeg ik of ik ze mocht interviewen voor ons maandblad.

De jongens vertelden dat het idee voor het project opkwam toen zij op een dag hun wens voor de nieuwste peperdure sneakers uitten. De moeder van een van de jongens zei dat het verontrustend was dat zoveel jonge mensen over de hele wereld niet eens schoenen hebben, terwijl mensen in rijke landen er zoveel hadden. Ze was in Jamaica geweest en had kinderen met karton onder hun voeten gebonden gezien. De jongens vonden dit treurig en zeiden spontaan dat ze de schoenen die hen niet meer pasten, daar naartoe wilden sturen. Zo begon de discussie over hoe ze dit idee konden uitvoeren en dat breidde zich uit. In slechts een paar maanden tijd organiseerden ze geregeld evenementen onder de naam ‘Voetenfeesten’ in lokale winkels waar mensen gebruikte schoenen of geld voor nieuwe schoenen konden doneren. Ze vertelden dat het idee wel een grap leek, maar mensen waren zo bereidwillig om te helpen en het was zo leuk, dat ze gewoon telkens een stap verder gingen.

Op de NAACP Conventie vertelden de jongens dat ze net terug waren uit Jamaica, waar ze met lokale non-profitorganisaties hadden samengewerkt om meer dan 1000 paar schoenen uit te delen. Tijdens hun reis deden ze ook vrijwilligerswerk op een jaarlijks zomerkamp dat door de RuJohn-stichting wordt georganiseerd en dat vooral op sport is gericht, en de emancipatie van kinderen in de leeftijd tot 20 jaar. Ik vroeg de jongens wat zij vonden van de reis en de mensen die ze ontmoetten. Een van hen zei: “De kinderen daar waren zo vrolijk, ze lachen alleen maar van oor tot oor… dat zie je hier niet. Zij waarderen wat ze hebben, en ze blijven vrolijk, wat er ook gebeurt. Hier in de VS, op mijn school bijvoorbeeld, zijn we zo terneergeslagen.” Een andere jongen vertelde dat de jongeren tijdens de zelfbeeldsessies op het kamp werden gevraagd wat ze in de toekomst wilden doen. Hij was onder de indruk dat zo veel jonge Jamaicanen zeiden dat ze hun ouders wilden helpen zodat ze niet zo erg hoefden te zwoegen.

Wat de toekomst van Sole Bros betreft vertelden de jongens dat ze hulp en aanbiedingen hebben om volgend jaar gedoneerde schoenen naar Ghana te brengen, en wellicht daarna Haïti. Ze vertelden dat de ontmoeting met deze jongeren op Jamaica en iedereen die onderweg bereid was te helpen, hen ten volle heeft doen beseffen dat je nooit te jong bent om te helpen de wereld te veranderen. Zij hoopten dat hun werk anderen op hun beurt zou inspireren mensen in hun gemeenschappen te helpen. (Voor nadere informatie: solebrosinc.org)