door de Meester —, via Benjamin Creme (13 oktober 2012)

Van het huidige tijdperk zijn er vele dingen die behouden moeten blijven, want we moeten niet vergeten dat het Vissen-tijdperk, dat nu snel geschiedenis wordt, ons veel waardevols en kostbaars heeft nagelaten. Zeker kan de hoedanigheid van Individualiteit als de glorie van Vissen worden aangemerkt, maar er zijn andere gaven die aan de Vissen-ervaring van de laatste 2000 jaar te danken zijn.
Een nieuw en krachtiger idealisme heeft het hart en denken van miljoenen verrijkt, wat heeft geleid tot de geboorte en verspreiding van de grote religies van de wereld, met hun wezenlijk voedende en beschavende gedachtengoed. De drang om te weten, te reizen en handel te drijven floreerde als nooit tevoren, en voor de verbaasde ogen van de mensen verscheen letterlijk een nieuwe wereld. De prille handel verwerd onvermijdelijk tot hebzuchtige uitbuiting en annexatie; bijgevolg groeiden, als altijd, de imperiums die rijk en machtig werden. Dikwijls meenden de overwinnaars – ten onrechte, maar soms terecht – dat zij een beschavende en verlichtende missie hadden, dat “de inboorlingen gered moesten worden” en dat het goud en de specerijen niet de werkelijke redenen waren voor hun aanwezigheid ver van huis. In veel gevallen was dit inderdaad zo. De drang om te weten en om die kennis toe te passen is zichtbaar in het werk van Leonardo da Vinci, wiens wetenschappelijke onderzoekingen leidden tot de ontwikkeling van de moderne geneeskunde en zelfs van hedendaagse vliegtuigen en de ruimtevaart. Dit alles en nog meer is het gevolg van de Vissen-ervaring.
Nu we het nieuwe Waterman-tijdperk binnengaan is het misbruik van individualiteit – die het grootste geschenk van Vissen was – het grootste gevaar en een bedreiging voor de mens geworden. Over de hele wereld houden machtige individuen, regeringen en instellingen miljoenen mensen in hun greep. In deze omstandigheden zijn mensen pionnen geworden, onderworpen aan de dwingelandij van de markt. Allerlei instellingen – overheden, banken en ondernemingen – hebben de stralende individualiteit van hun werknemers gereduceerd tot passieve gehoorzaamheid. Elders lijden anderen honger en sterven in stilte, of beulen zich dagelijks af voor een schijntje, terwijl de rijken nieuwe schatten aan hun goddeloze rijkdom toevoegen.
Deze norm, die verdeeldheid zaait, drijft mensen naar de rand van vernietiging en stelt hen voor een historische keuze: op dezelfde wijze doorgaan en voor altijd het verblijf van de mens op planeet Aarde beëindigen of totaal van richting veranderen. Reeds zijn er tekenen dat mensen het gevaar hebben gezien en zich, over de hele wereld, bewust worden van een nieuwe dageraad. Het stralende licht van Waterman dringt hun hart binnen en de roep om rechtvaardigheid en vrijheid rijst vlot naar hun lippen. Diezelfde rechtvaardigheid door samendelen zal mensen uit hun duisternis leiden en hen verheffen tot hun bestemde doel. Zo zal het zijn.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. In totaal 78, waarvan 35 in Brazilië. (Per 9 oktober 2012.)

V. 1) Is van de mensen die Maitreya’s denkbeelden gehoord hebben de verhouding nog altijd 70 procent voor en 30 procent tegen?
2) Is 70 procent het beste wat we kunnen verwachten als het deel van de mensheid dat voor Zijn adviezen is?
A. 1) Ja, min of meer. 2) Waarschijnlijk. Dit is een heel gunstige verhouding.

V. Zijn de “30 procent” algemeen gesproken de rijken die er belang bij hebben om de status quo te handhaven en hun bezittingen te beschermen?
A. Niet per se, maar sommigen natuurlijk wel.

V. Kunt u zeggen waarom Maitreya in sommige landen meer geïnterviewd wordt dan in andere landen?
A. Het hangt ervan af in hoeverre de media belangstelling hebben om Hem de gelegenheid te geven om te spreken.

V. Ik heb een aanhoudend gevoel van urgentie (niet fanatiek, gewoon de drang) om de informatie over de Wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar, aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Alsof het van wezenlijk belang is dat we zo snel mogelijk een kritieke massa van geïnformeerde mensen hebben. Wat denkt u daarvan?
A. U zit op het goede spoor. Dat zou de beste situatie zijn. Als iedereen dezelfde drang had en ernaar handelde, zouden we Maitreya nog sneller zien.

V. Wat betreft het jongste artikel van uw Meester ‘S.O.P. – Save our Planet (SOS Planeet Aarde)’ en de uitgesproken wens dat S.O.P. hopelijk even bekend wordt als S.O.S. of soortgelijke hulpkreten, is dit een taak voor de groep die zich bezig houdt met het informeren van het publiek over de op handen zijnde Wederverschijning van de Wereldleraar?
A. Deze twee taken sluiten elkaar niet uit – ze maken deel uit van één geheel.

V. Sommige groepsleden kwamen met het idee om bumperstickers, badges, enz. te maken om de kreet S.O.P. meer bekendheid te geven en om anderen (zoals bijvoorbeeld milieuactivisten) aan te moedigen de kreet over te nemen. Wat vindt u daarvan?
A. Dit is één van vele goede ideeën.

V. Ik hoorde onlangs een groepslid in een van de Transmissie-meditatiegroepen spreken over “het Wederverschijningswerk” alsof het een activiteit is die losstaat van Share International, dat het publiek informeert over de Wederverschijning van Maitreya, de Wereldleraar. Ik vrees dat ik niet goed begrijp wat hiermee bedoeld wordt. Is dit een groep binnen de groep? Een subgroep? Een heel andere groep? Kunt u dit misschien uitleggen?
A. Er zijn mensen binnen de groepen van Share International die graag een individuele toon aanslaan wanneer zij spreken over iets wat te maken heeft met het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie. Zij presenteren hun werk graag onder de vlag van “Wederverschijning” in plaats van die van Share International. Zelf vind ik dat dit de kracht van de informatie vermindert en de wezenlijke eenheid van het wereldwijde werk van Share International ondermijnt. Ik heb hierover met verscheidene groepen gesproken die hun advertenties en hun activiteiten daarop hebben aangepast.
Het gevaar zal duidelijker worden naarmate Verklaringsdag dichterbij komt. Mensen die tot nu toe niet onder de indruk waren van deze informatie, beginnen er nu al met andere ogen naar te kijken naarmate de gebeurtenissen in de wereld de waarheid ervan aantonen. Dit voedt een sterke ambitie om onder andere namen aanspraak te maken op een aandeel in deze grote gebeurtenis. De naam ‘Share International’ (“internationaal samendelen”) werd mij bij het begin van dit werk door mijn Meester gegeven en is waarlijk internationaal. Wanneer informatie onder het banier van Share International verspreid wordt, zullen steeds meer mensen het zien als in wezen waar. Zonder dat banier zullen honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen niet zeker weten welke informatie ze kunnen vertrouwen wanneer die uit allerlei verschillende bronnen komt. Aldus is de naam Share International een waarborg voor waarheid en nauwkeurigheid die iedereen kan vertrouwen en blijft de vereiste eenheid in benadering behouden.

V. Ofschoon er een aantal jonge(re) mensen in de Wederverschijningsgroepen actief zijn, lijkt het merendeels dat jongeren bezig zijn met hun eigen carrière en om hun eigen leven op poten te zetten. Hoewel er natuurlijk uitzonderingen zijn, zou je niet algemeen kunnen zeggen dat dit logisch is? (In het Westen hebben we niet het Indiase concept van het leven dat in verschillende stadia, elk met zijn eigen brandpunt, is opgedeeld.)
A. Een beweging die zo belangrijk en moeilijk is als het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, vergt tijd. Degenen die hiervoor werken moeten er dus rekening mee houden dat ze gedurende dit proces ouder worden. Het is dus van wezenlijk belang dat groepen in de loop van het werk hun deuren voor jongeren openhouden. Anders worden de oorspronkelijke groepen te oud om nog veel te kunnen doen, zoals nu in sommige gevallen gebeurt, terwijl ze niet het vereiste vermogen hebben verworven om werk aan jongeren over te laten en hen daarvoor te trainen. Zulke jongere mensen zullen misschien niet zo nauw bij het werk betrokken zijn omdat ze andere verantwoordelijkheden hebben, maar ze moeten verwelkomd worden voor wat ze maar kunnen geven.

V. Kan van zulke hooggeëvolueerde wezens als Maitreya en de Meesters gezegd worden dat Zij “uitzien” naar een gebeurtenis als Verklaringsdag?
A. Ja, natuurlijk!

V. President Ahmadinejad van Iran sprak onlangs bij de Verenigde Naties. Het klonk net alsof hij Share International leest. Hoe kan dat?
A. Ik betwijfel of hij Share International leest, maar hij hield niettemin een buitengewone toespraak zonder ook maar de minste toon van agressie, vijandigheid of dreiging. Hij heeft in het verleden gezegd dat de verschijning van de Imam Mahdi (de Christus, of Maitreya Boeddha voor boeddhisten) op handen is en herhaalde dat hier. Hij riep op tot vrede en rechtvaardigheid en het samenkomen van de naties. Het was een buitengewone toespraak die hij ‘in volle galop’ afstak.
Ahmadinejad heeft in grote delen van de wereld, en ook bij zijn vijanden in Iran, een reputatie van onverdraagzaamheid en fanatisme. Hoe kan het dat hij dan zo’n uitnodigende oproep tot vrede en rechtvaardigheid deed?
Volgens mijn informatie is president Ahmadinejad een medium. De inhoud van zijn denkbeelden werd hem door Maitreya op de astrale gebieden gegeven en is geleidelijk doorgedruppeld tot zijn hersenen en zo tot de Verenigde Naties en de wereld.
Het is enigszins ongebruikelijk dat de Meesters een astraal-gevoelig individu voor het overbrengen van een boodschap gebruiken, maar deze methode wordt bij gelegenheid met meer of minder succes toegepast.

V. Wat is uw mening over het feit dat de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie is toegekend? Wat kan er in de huidige omstandigheden gedaan worden om de huidige economische crisis op te lossen?
A. Toen ik van deze onderscheiding hoorde vond ik het nogal vreemd dat de Europese Unie, juist nu die op het punt van uiteenvallen staat, op deze manier geëerd werd. Maar bij nader inzien kan het een onderscheiding zijn voor de instandhouding van het moreel van de Europese Unie. De EU heeft Europa ontegenzeggelijk vrede gebracht; niemand vreest nog een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. Als dat in 1950 het doel was, heeft ze dat bereikt. De EU is inmiddels met verscheidene landen in Oost-Europa uitgebreid en vanuit economisch oogpunt wordt ze hierdoor zwaar beproefd.
Er zijn veel mensen in de EU die uitzien naar het moment dat ze een integrale staat wordt met zo’n 500 miljoen inwoners. Zij menen dat de Unie voor haar leden alleen levensvatbaar is door zo’n nauw samengaan. Ik heb eerder verklaard dat het niet het plan is van onze Planeetlogos – dat bekend is aan de Meesters van Wijsheid – dat Europa een integrale staat wordt, de Staten van Europa. Iedere lidstaat heeft zijn eigen bestemming en stralenstructuur die behouden moeten blijven. Elk heeft de Unie en de wereld als geheel zijn eigen kenmerkende eigenschappen te geven.

Wat moeten de lidstaten doen om de huidige economische crisis te overwinnen? Naar mijn mening moeten de rijkere landen de door schulden getroffen landen helpen met rentevrije leningen, of leningen tegen minimale rente, waarmee hun handelscapaciteit voor het algemeen welzijn vergroot zou worden en daarmee hun lot verzacht. Anders is de Europese Unie niet meer dan een naam.

V. De Mars-robot Curiosity heeft aanwijzingen gevonden dat er ooit een rivier op Mars stroomde. Was er ooit een rivier op het grofstoffelijke gebied op Mars?
A. Ja.

V. In hun verkiezingscampagnes besteden president Obama en Mitt Romney weinig aandacht aan de toestand van de planeet, de opwarming van de aarde en de noodzaak van ingrijpen. Kiezen ze ervoor het probleem te negeren uit angst dat ze de steun van het bedrijfsleven verliezen, voor wie winst belangrijker is dan de planeet, of zien ze niet hoe dringend de situatie is?
A. Veel Amerikanen accepteren niet dat de mensheid verantwoordelijk is voor de huidige onbalans van het planetaire klimaat.

Profetische ontmoeting
Begin september 2012, had ik een heel merkwaardige ervaring. Zoals op elke dag van de week liepen mensen zonder zichtbaar doel, gehaast in het centrum van de stad. Plotseling zag ik ongeveer 10 meter bij mij vandaan een oude man op de stoep staan. Er kwam een catheterslang onder uit zijn joggingpak, die eindigde in een zak bij zijn voeten. Ik vroeg me af wat deze man daar deed; vermoedelijk was hij uit een ziekenhuis ontsnapt.
Mensen leken hem te mijden. Toen ik dichtbij kwam, zag ik dat een van zijn oogkassen leeg was en het andere oog was zo klein geworden dat je alleen maar enigszins de pupil kon zien. Hij sprak met een lage stem en ik dacht dat hij een beetje gek was. Ik schatte hem tussen de 80 en 90 jaar. Ik kwam dichterbij en zei “Hallo” tegen hem. Hij was niet gek, maar een klein beetje doof. Ik vroeg hoe het met hem ging en hij antwoordde: “Heel goed, heel goed, hier ben ik, en ik zing en vier dat dit Kali Yuga ten einde loopt.” Zoiets mystieks was het laatste wat ik van deze man verwacht had. Hij begon met zijn handen mijn lichaam af te tasten en toen hield hij me vrolijk bij mijn schouders vast. Ik realiseerde me dat hij blind was, hij had bijna geen tanden, maar hij was gelukkig.
Met bewondering en enthousiasme noemde hij de namen van Avatars en Meesters die op onze planeet verschenen waren en vertelde me dat dit een geweldige tijd was om in te leven. Ik voelde me verlegen toen ik hem zo hoorde, maar ik ontspande door zijn onschuldige aanwezigheid en de hartelijkheid van zijn boodschap. Op een gegeven moment was het alsof het jachtige ritme van de stad verdween. ‘We zijn aan het eind van de nacht,” vervolgde hij. “Heel gauw zal er een nieuwe Aarde zijn. In twintig jaar zal niets hiervan nog bestaan, we zullen op een volkomen nieuwe manier leven…”
In zijn gezelschap voelde ik me een paar seconden een van de gelukkigste mensen in het heelal. Voor ik afscheid nam vroeg ik hoe hij heette. Hij gaf een heel lange en vreemde naam, die “de geur van bloemen” betekende. Op een gegeven ogenblik tijdens deze ontmoeting vroeg ik me af of deze man een Meester zou kunnen zijn, bijvoorbeeld Maitreya of de Meester Jezus.
Was hij een gewone oude man of een bijzondere persoon?
J.I.G., Bahia Blanca (Argentinië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de oude man Maitreya was.

Op heterdaad betrapt
Een vriend van mij, een overtuigde gelovige, gaf me begin 2012 een Bijbel cadeau. Ik probeerde erin te lezen maar ik begreep het niet. Omdat ik er niet van houd om dingen die ik niet gebruik te bewaren, deed ik de Bijbel in de papierbak om hem weg te gooien. Toen mijn zoon van acht dat zag, zei hij dat ik geen Bijbel weg kan gooien, dus zette ik de Bijbel weer bij de boeken. Een paar dagen later deed ik de Bijbel opnieuw in de papierbak met de gedachte dat mijn zoon het nu wel vergeten zou zijn, maar hij zag het weer en vertelde me dat hij een oplossing had gevonden. We konden de Bijbel aan zijn grootvader (mijn schoonvader) geven voor diens verjaardag, omdat hij elke week naar de kerk gaat.
Toen de verjaardag was aangebroken, was mijn zoon met zijn vader op vakantie en ik wilde niet naar mijn schoonvader gaan om hem de Bijbel te geven en ik dacht dat het nu een goed moment was om de Bijbel weg te gooien, aangezien mijn zoon niet thuis was.
Toen ik bij de papiercontainer aankwam, gooide ik de Bijbel erin. Op hetzelfde moment vroegen twee vrouwen achter me: “Wat hebt u weggegooid?” Ik vertelde hun dat het een boek was en een van hen vroeg het boek aan haar te geven want ze wilde die zomer iets te lezen hebben. Ik zei dat het niet een gewoon boek was om jezelf te amuseren, maar een Bijbel. Tot mijn verrassing vertelde ze me dat dat het boek was dat ze wilde en stelde voor een stok te zoeken om te proberen het boek uit de container te krijgen. De Bijbel lag op de bodem van de container en ik weet niet hoe, maar het lukte me met de stok om hem te pakken. De vrouw was heel blij dat ze de Bijbel van me kreeg en ze bood me een steen aan die ze uit een plastic tas haalde waarin veel stenen zaten in allerlei grootten. Dit was een heel klein steentje met in het midden een kratertje. Toen ze de steen aan me gaf, zei ze: “Bewaar deze steen, want het is Gods oog dat alles ziet en alles weet.” Zij gaven me alle twee een zoen, zeiden gedag en gingen huns weegs. Ik ging in mijn auto in tegenovergestelde richting en keerde om in de verwachting hen weer te zien, maar ze waren nergens te bespeuren.
Waren zij gewone vrouwen of misschien Meesters?
S.B., Tarragona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee vrouwen’ Maitreya en de Meester Jezus waren.

Zien is geloven
Vele malen heb ik gelezen en gehoord over groepsleden die een ontmoeting met Meesters hadden. Ik weet dat ik mij erg ongemakkelijk zou voelen bij een dergelijke ontmoeting, maar vanwege aanhoudende twijfels heb ik de ochtend van de jaarlijkse openbare lezing van Share Nederland in Amsterdam [19 september 2012] gevraagd om een teken of een ontmoeting met een Meester. Ik had het gevoel dat dit mij de zekerheid en het vertrouwen zou geven die ik nodig had.
Diezelfde avond stond ik voor aanvang van de lezing op de Amsterdamse grachten folders uit te delen, toen er twee vrouwen van middelbare leeftijd aan kwamen lopen. Beide vrouwen hadden kort tot halflang bruin haar en waren ongeveer 1,65 m lang. Ze toonden veel interesse in de folder die ik hun aanreikte en de lezing die zou plaatsvinden. De vrouw naast mij had een wat voller postuur en nam de leiding in het gesprek. Ze had een heel fijne en rustige manier van doen en spreken. Ze droeg een witte jas met opdrukken in donkere pasteltinten, waaronder ik ook esoterische symbolen dacht te herkennen. Om haar hals droeg zij een mooie gouden ketting met een ronde hanger waar een driehoek in zat.
Deze vrouw bleek goed op de hoogte te zijn van Maitreya en Benjamin Creme (die zij aan de vrouw naast haar verduidelijkte met “Creme. Je weet wel, van room.”). De andere, slankere vrouw aarzelde veel en gaf aan niet zeker te weten of zij de informatie wel kende, terwijl ik het idee had dat zij er eigenlijk goed van op de hoogte was. Op overtuigende manier en in mooie bewoordingen legde de vrouw naast mij een en ander aan haar uit. Door de loop van het gesprek en de sfeer was ik me vrij snel bewust van de situatie en mede hierdoor voelde ik mij onzeker over wat ik zei, wat de onzekere vrouw goed weerspiegelde. Aldoor had ik het gevoel dat ik de geruststellende energie van liefde en rust, die de leidende vrouw uitstraalde, herkende.
Zij vroeg hoe mensen reageerden op de informatie over Maitreya en de Meesters. De laatste tijd had ik gemerkt dat mensen veel afhaakten bij het woord ‘hiërarchie’ (zoals gebruikt in folders, op de website of door mijzelf), dus vertelde ik haar dit. Zij raadde mij aan dit woord overal uit te halen, waarop de andere vrouw haar twijfel uitte of dit nu wel gedaan moest worden. “Haal gewoon alles eruit wat mensen zwart invullen,” antwoordde de vrouw. Later benadrukte zij dat het uitdelen van folders en het bekendmaken van de informatie over de Wederverschijning erg belangrijk is. Na een opmerking van beide vrouwen dat zij het gebouw waar de lezing zou plaatsvinden, heel mooi vonden (“hoog en met veel licht”), overreedde de leidende vrouw de ander om er even kort een kijkje te nemen. Het laatste wat ik zag was dat zij voor het gebouw liepen. Nu bedenk ik mij dat ik hen daarna nergens meer heb gezien.
Sinds deze ontmoeting voel ik een warm vertrouwen, zekerheid en vreugde in mijn hart.
Ik zou graag willen weten wie deze bijzondere vrouwen waren?
E.S., Utrecht.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘leidende vrouw’ Maitreya was en haar metgezel de Meester Jezus.

Eerlijke ruil
Onlangs was onze groep aanwezig op een spirituele beurs. Op een zeker moment kwamen een lange man en een vrouw van gemiddelde lengte naar onze tafel gelopen. Hij was gekleed in een eigenaardig paarsbruin gekleurde poncho met daaronder een normaal overhemd en de vrouw droeg paarse en roze kleren opgesierd met een opvallende badge. De man had heel heldere blauwe ogen. Terwijl hij indringend naar de foto van Maitreya als de ruiter op het witte paard keek, benaderde ik hen om uit te leggen dat dit een ware gebeurtenis was die tijdens de recente Egyptische opstand had plaatsgevonden. Vervolgens probeerde ik uit te leggen hoe dit alles in direct verband met het Waterman-tijdperk staat en de noodzaak tot samendelen. “Ja”, zei hij, “eigenlijk bevinden we ons in een gouden spiraal en naderen het einde van de eerste curve.” Gedurende het gehele gesprek leek het bijna alsof deze man wist wat ik zou gaan zeggen. Zijn antwoorden kwamen me ook zeer diepzinnig voor en waren volledig in lijn met de boodschap die wij die dag verkondigden, zij het in heel andere termen verwoord. Een van de dingen die hij zei was, hoewel hij het volledig met het principe van samendelen eens is, dat het in feite een dualistisch principe is. “Er is geen tijd, geen ‘hij’ of ‘zij’, de afscheiding waarin we leven creëert voor ons de noodzaak om samen te delen,” merkte hij op.
Hij vertelde ook dat hij kunstschilder was. Ik vroeg hem naar tentoonstellingen van zijn werk, maar hij zei dat hij niet op die manier werkte. Hij vertelde dat hij schilderijen voor bepaalde mensen maakt en ze vervolgens aan die personen schenkt. Ik herinner me dat hij zei dat hij ondanks deze werkwijze nooit iets tekort komt en altijd alle materialen ontvangt die hij nodig heeft om te schilderen.
Ten slotte, toen ik vroeg of ze naar de lezing in Amsterdam zouden komen, antwoordde de vrouw dat de afstand naar Amsterdam helaas te groot was voor hen maar, voegde de man toe, ze zouden op een andere manier aanwezig zijn. Vervolgens pakte hij nog een kleine afbeelding van Maitreya’s ‘hand’. Ik legde hem uit dat we gewoonlijk een kleine vergoeding voor deze afbeeldingen vragen. “Dat weet ik, dat is OK. Ik heb al besloten om deze foto mee te nemen dus de transactie is al gesloten, het uitwisselen van geld is maar een formaliteit.” Beiden verlieten ten slotte glimlachend onze kraam.
Waren deze bezoekers gewoon een eigenaardig paar of kregen we wellicht bezoek van de Meesters?
N.B., Utrecht.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was en de ‘vrouw’ een discipel van de Meester Jezus.

Wonderbaarlijke witte duif

Toen de oecumenische patriarch Bartholomew op 5 september 2012 tijdens zijn bezoek op het terrein van het Orthodox Christelijke Klooster van de Eerwaarde Voorloper op het Griekse eiland Kreta in een processie liep, werd hij verrast. Een spierwitte duif landde op het Heilige Evangelie dat hij droeg en bleef daar zitten terwijl de patriarch het Evangelie vereerde.
De duif streek daarna op zijn kalimavki (zwarte hoed) neer en terwijl de processie de kloosterkerk binnenging, spreidde de vogel zijn vleugels “en leek op de bij alle orthodoxe christenen bekende iconische afbeelding van de Heilige Geest,” aldus een verslaggever. De duif bleef ook in de kerk met gespreide vleugels op het hoofddeksel van de patriarch zitten, totdat een andere priester de vogel pakte en buiten losliet, waar hij wegvloog.
De clerus begreep dat de gebeurtenis een wonderbaarlijk teken is en een ‘verwelkoming’ voor de patriarch. Men wees erop dat het klooster aan Johannes de Doper was gewijd en dat toen Johannes Jezus in de rivier de Jordaan doopte, de Heilige Geest op Hem neerdaalde in de vorm van een duif. (Bron: Johnsanidopoulos.com; orthodox net.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een teken was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Londen, VK — Sashank Srinivasan wandelde op 18 juli 2012 ’s morgens rond 9.30 uur naar de buurtwinkel in noord-Londen, toen hij twee stralende, oranjekleurige lichten boven zich zag. “Deze lichten verplaatsten zich en ze waren als balletjes vuur die zich langzaam door de lucht voortbewogen… Ik heb er geen verklaring voor, ik weet niet waar ze van gemaakt waren… Ik weet dat het iets unieks was, beslist geen conventioneel vliegtuig… Het was geruisloos.” (Bron: YouTube: thirdphaseofmoon)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

Texas en Nieuw-Mexico, VS — Andrea Dove gebruikte de online wegenkaart van Google Maps om routes naar Jacksonville (Texas) te vinden, toen zij een foto van een roodachtig-roze ufo in de lucht boven Jacksonville ontdekte. Een analist van filmfoto’s die het beeld uit Jacksonville bekeek, dacht dat het een gevolg van een fotografisch effect was dat bekend is als inwendige reflectie. ABC News meldde een soortgelijke opname van een roodachtig-roze ufo op Google Maps te hebben gevonden toen ze op zoek waren naar “Sky City Casino Hotel in 32 Indian Service Route 30, Acoma Pueblo, New Mexico.” (Bron: Huffington post.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

Watermeloen-teken

Terwijl een groepslid in Saint-Etienne (Frankrijk) op 16 september 2012 voor de lunch een watermeloen klaarmaakte, hakte ze de twee uiteinden eraf en was verbaasd op het ene eind de vorm van een kruis en op het andere van een hart te ontdekken. Ze vraagt: “Zou het kunnen zijn dat de watermeloen gezegend werd en dat dit tekenen van een Meester waren? Zo ja, dan zou het een heel humorvolle manier zijn om alomtegenwoordigheid te openbaren.”
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het inderdaad een teken was, dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Lichtkolommen in Japan

Honderden mensen in Japan zagen op 18 augustus talloze lichtkolommen verschijnen, na een blikseminslag in de streek Nada-ku (Kobe), tijdens een hevig onweer in de regio Kansai. De verticale kolommen verschenen in de lucht en bleven verscheidene minuten zichtbaar alvorens te verdwijnen. (Bron: You Tube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de kolommen door Maitreya werden gemanifesteerd.)

 

UFO boven Kreta
Een Duitse beroepsfotograaf nam tijdens haar vakantie op Kreta in augustus 2012 wat foto’s toen zij en haar man langzaam over een rotsachtige zandweg naar het strand van Balos reden, in Gramvousa. Een kudde geiten omringde hen en de geiten liepen naast de rijdende auto. De fotograaf nam vanuit de auto foto’s van het tafereel.
Bij het strand aangekomen, bekeken ze de foto’s: “Toen ontdekte ik dat er op een van de foto’s iets in de lucht hing. We zoomden op het beeldscherm van onze camera in en konden onze ogen niet geloven. Wat we zagen was iets met een zeer vreemde vorm. We vroegen ons af wat het zou kunnen zijn. Ik had niets in de lucht gezien, terwijl ik de foto’s nam. We hadden niets vreemds gevoeld. Het was een warme zonnige dag met een sterke noordoostelijke wind. Het was doodstil.”
De foto’s werden naar een fotografisch expert gestuurd, Jef Ritzman, die verklaarde dat deze foto een van de interessantste was die hij ooit had geanalyseerd. Dezelfde foto werd ook naar een forensisch specialist bij de FBI verzonden die concludeerde dat de foto authentiek is. (Bron: AboveTopSecret.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, over ‘Een tijd van verandering’.

De gebeurtenissen in de wereld gaan naar een climax. Spoedig zullen de volkeren van alle landen beseffen dat ze leven ten tijde van een cruciaal keerpunt in de evolutie van de planeet en met elkaar geschiedenis schrijven. Voor sommigen gaat het verdwijnen van het oude gepaard met pijn en angst. Dit is onvermijdelijk, nu de afgesleten vormen uiteenvallen in gewelddadige chaos. Er is veel bloedvergieten in de wording van het nieuwe. Niettemin voltrekken zich, voor wie ogen heeft om te zien, over de hele aarde de opmerkelijkste transformaties, hetgeen veel goeds belooft voor de toekomst van het mensenras. Onaangekondigd als ze vaak zijn, hebben deze positieve veranderingen de mensheid verrast, en verrichten stilletjes en onbezongen hun weldadige reddingswerk. Zo scheppen de mensen zelf de nieuwe structuren, vooralsnog met pijn en moeite, maar spoedig zal dit een vlucht nemen die alle verbeelding overstijgt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van een donker hoofdstuk’)

Wanneer Ik in de openbaarheid verschijn, zal Ik de wereld de noodzaak voorhouden van verandering. Deze veranderingen, Mijn vrienden, zijn door God gegeven. Wanneer de mens de weg tot God gaat, moet hij die goddelijkheid tentoonspreiden. Alle menselijke structuren moeten het goddelijk licht uitstralen. Alle denkwijzen van de mens moeten de innerlijke God openbaren. Deze waarheid, Mijn vrienden, ligt ten grondslag aan verandering. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie de noodzaak hiertoe gaarne aanvaarden. (Maitreya, Boodschap nr. 96)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden. Het ware begrip dat de mensheid één is, zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Dit is een tijd zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen. Op elk vlak vinden deze veranderingen plaats, sommige langzaam, zelfs in de structuur van de aardkorst; andere met een groeiende vaart die het menselijk vermogen om correct te reageren op de proef stelt. Nutteloos, in dit verband, zijn de sleetse denkbeelden van politici die, met hun blik op het verleden, ondergedompeld zijn in de begoochelingen van positie en macht. Het is het volk  dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden. Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

Zo is het nu de wereld klaar staat voor verandering. Hoe weinig zichtbaar ook, de discipelen in elk land reageren op de innerlijke oproep en maken zich gereed voor grotere dienstbaarheid. Die grotere dienstbaarheid wacht hen in haar volle omvang. De aspiratie in hun hart zal weerklinken in Maitreya’s stem en in antwoord daarop zullen zij snel de wereld veranderen. Elk gebied van het leven zal de aanraking voelen van Maitreya’s hand. Wanneer de mensen om zijn raad vragen, zullen zij zien hoe bovenmatig gul zijn hand is; niets dat zijn hulp kan gebruiken zal haar ontberen. Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van verandering. Zij voelen dat de oude orde haar tijd heeft gehad en wachten slechts op een teken om de juiste richting in te slaan. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekendmaakt, zal Hij de blik en het denken van de mensen richten op de hoofdzaken: samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zonder welke er geen toekomst voor de mens bestaat.
Dan zullen de discipelen in de landen hun karakter tonen. Dan zullen zij naar voren komen, hun ogen en harten stralend van vurige aspiratie. Met vooruitziende onzelfzuchtigheid zullen zij hun visie aan de landen presenteren. Met Maitreya zullen zij zich scharen aan de zijde van verandering en laten zien hoe die het best bereikt kan worden. Rond Hem samenstromend, zullen zij Zijn raad en leiding aan de mensen doorgeven. Eenmaal gekozen op hun posten van gezag en vertrouwen, zullen zij de wil van de volken uitvoeren.
Zo zal het zijn. Zo zal de oude orde vervagen en afsterven, en in het hart en het denken van de mens overvleugeld worden door een getrouwere weerspiegeling van Gods wil voor het mensenras. Rechtvaardigheid en samendelen, juiste verhoudingen en vrede; dat zijn de eeuwige waarden, de goddelijke kenmerken die voor elke blijvende vooruitgang onmisbaar zijn.
De mens staat nu op de drempel van dat inzicht. Een nieuwe toekomst wenkt en wacht zijn verheerlijkte blik. Door die toekomst binnen te gaan en te scheppen zal de mens aan zichzelf en zijn broeders een goddelijkheid onthullen die lang verborgen en niet erkend, maar wezenlijk ongeschonden en eeuwig waar is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De discipelen en het Plan’)

Vele malen hebben jullie Mij horen zeggen dat Mijn komst verandering inhoudt. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in het hart en het denken van de mensen, want Mijn Terugkeer in jullie midden is een teken dat de mens gereed is om nieuw leven te ontvangen. Dat Nieuwe Leven voor de mens breng Ik in overvloed. Op alle gebieden zal dit Leven uitstromen, het hart, de ziel en het lichaam van de mens bereiken, en hem nader brengen tot de Bron van het Leven zelf. Mijn taak zal het zijn om deze Wateren des Levens door jullie heen te laten stromen. (Maitreya, Boodschap nr. 42)

Er kan niets goeds uit naar voren komen zonder een fundamentele wederopbouw van maatschappelijke structuren die beter zijn afgestemd op de menselijke behoeften. Als de mens zou inzien hoeveel van zijn door God geschonken potentieel wordt opgeofferd aan het huidige goddeloze bestel, dan zou hij geen moment treuzelen om de nodige veranderingen aan te brengen. Als hij maar het geringste besef had van de luister van dat potentieel, dan zou hij zijn weg tot de verwezenlijking daarvan door niets laten versperren. De toekomst roept de mens op tot zijn beste inspanningen, zijn nobelste aspiraties, zijn meest verheven visie.
Laat de mens een toekomst bouwen waarin hij niet zijn goddelijkheid opoffert, maar zijn afgescheiden zelf. Laat hij zijn broeders omarmen in liefde, en zichzelf héél maken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het leven in de Nieuwe Tijd’)

Velen strijden om vrijheid, maar ontzeggen deze aan anderen, vergetend dat vrijheid zelf, net als rechtvaardigheid, ondeelbaar is. Velen zoeken naar oplossingen voor hun eigen gevoelde behoeften en vergeten dat alleen door onderlinge afhankelijkheid de noden van allen kunnen worden vervuld. Maitreya’s oproep zal weerklinken in de oren van de mensen: deel samen en red de wereld. Werk samen en ken ware vrijheid. “Neem je broeders hand en ken hem als jezelf.” Zo zal het zijn. Zo zal de Grote Heer de veranderingen inspireren die zo nodig zijn in de wereld, een wereld die kreunt van pijn tussen het oude en het nieuwe.
Wanneer de mensen de noodzaak tot verandering inzien, dan zullen zij graag datgene aanvaarden wat hen thans beangstigt; begrip en moed gaan hand in hand. Een nieuwe tolerantie zal het oude wantrouwen wegvagen, oude schulden zullen worden vergeven en het opkomende licht van wijsheid zal het denken en handelen van de mensen binnenstromen. Wanneer de mensen beseffen dat zij één zijn en handelen naar dat besef, wordt alles mogelijk. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een wereld in verandering’)

Wanneer Ik Mij bekendmaak, zal Ik uitdrukking geven aan de hoop van heel de mensheid op een nieuw leven, een nieuw begin, een bereidheid om van richting te veranderen; hoop op de opbouw van een nieuwe wereld waarin de mens in vrede kan leven; vrij van angst voor zichzelf of zijn broeders; vrij om te scheppen vanuit de vreugde des harten, vrij om in alle eenvoud en oprechtheid zichzelf te zijn.
Mijn taak is nog maar juist begonnen, maar nu al is er een nieuw licht, een nieuwe hoop, een gevoel van een nieuw begin in de harten der mensen; een besef dat de mens niet alleen is, dat de Beschermer van het Al Zijn Middelaar heeft gezonden. Deze nu ben Ik. (Maitreya, Boodschap nr. 8)

Een tijd van verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Bijna zonder uitzondering maken de landen van de wereld diepgaande veranderingen door, zowel intern als in relatie tot elkaar. Dit proces is het directe gevolg van de energetische stimulans die de planeet als geheel nu doordringt, en zal uiteindelijk leiden tot een volledige transformatie van de bestaande structuren. Het bespoedigen van deze veranderingen is Ons verlangen en Onze wens, maar de spanningen zijn op dit moment zó groot dat Wij voorzichtig te werk moeten gaan; te veel druk hier of daar kan rampzalige gevolgen hebben voor grote delen van de wereld. Vandaar onze behoedzame benadering van de problemen waarvoor de mens nu staat. Verandering moet ordelijk verlopen of er zal chaos ontstaan.
Velen zijn bang voor verandering en zien de ineenstorting van het oude als een groot verlies van geliefde structuren. Velen verzetten zich tegen deze veranderingen als een bedreiging van hun voorrechten en aanzien. Velen verwarren de gewettigde aspiratie van volkeren naar vrijheid en rechtvaardigheid met een dreiging van anarchie van binnenuit. Tegelijkertijd zijn er degenen die het liefst alles zouden willen wegvagen wat de mensheid aan schoonheid en waarheid heeft vergaard. Ongeduldig uitziend naar de nieuwe structuren, zien zij de noodzaak over het hoofd van geleidelijke vooruitgang en doen zij veel wat van waarde is af als behorend tot het verleden.
Ons probleem als Behoeders van het ras is een koers te varen tussen deze twee uitersten, waarbij Wij soms moeten intomen, soms moeten aansporen, al naar gelang Ons nodig lijkt. Wij streven altijd naar een geordende verandering met een minimum aan scheuring. Zie daarom uit naar Onze hand in de wereldgebeurtenissen en beoordeel ze verstandig. Veel van wat er gebeurt wordt door Ons vorm gegeven en zal uitmonden in een betere wereld. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat deze wereld in veilige handen is. Luister naar Onze raad en handel. Sla acht op Ons advies en herschep de wereld in stappen die haalbaar en veilig zijn. Zorg ervoor dat in de noden van jullie broeders wordt voorzien, dan doen jullie het juiste. Als je gevraagd wordt: “In welke richting moeten wij gaan?”, antwoord dan met vreugde: “Daarheen waar de nood het hoogst is; naar Broederschap.”
Teneinde het weefsel van jullie leven te herstellen, zullen nieuwe materialen en nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vervang de versleten vormen door de nieuwe energieën die nu beschikbaar zijn en leer te scheppen in verhoudingen die zijn gesmeed uit vreugde en liefde. Louter jullie leven in het vuur van dienstbaarheid en draag je deel bij in het werk van verandering.
Met Ons als gids is alles mogelijk. Alles zal herschapen worden in schoonheid en waarheid. Willige handen zullen beschikbaar zijn om jullie te helpen, en niets kan het Nieuwe Begin nog tegenhouden. Wanneer jullie Ons zien, zullen jullie weten dat de Broeders mensen zijn zoals jullie, maar wier liefde manifest is. Wij zullen jullie het geheim van liefde leren. In vreugde zullen Wij jullie naar de andere oever brengen en jullie leiden voor de Wachter bij de Poort.
Alle verandering wordt voorafgegaan door spanning, en spanningen zorgen voor angst. Maar voor angst is geen plaats in het hart dat wordt aangevuurd door dienstbaarheid en liefde. Wapen je daarom met dienstbaarheid en zie de toekomst met vreugde tegemoet. Verwelkom met een blij hart de veranderingen die moeten plaatsvinden en schep samen de Ordening van Liefde. (Een Meester spreekt)

boekbespreking door Carmen Font

Het idee van “eenheid in verscheidenheid” dringt door in ieder aspect van ons moderne leven: politici, maatschappelijk werkers, pedagogen, kunstenaars en wetenschappers erkennen zowel de verscheidenheid aan uitdrukkingen van het vormaspect, als het belang van eenheid bij iedere inspanning die een ruimer blikveld dan het eigen vereist. Niettemin heeft de mensheid de politieke, sociale en culturele bewegingen van ons recente verleden op het foute idee gebaseerd dat alleen dat wat hetzelfde is, verenigd kan worden, waarmee alles en iedereen wordt verworpen die afwijkt. We hebben geleerd verschillen te tolereren, maar dat is niet hetzelfde als het erkennen van eenheid. Het begrip ‘verenigen’ is onlosmakelijk verbonden met het combineren van verschillende zaken om dat tot een harmonisch geheel te smeden. Eenheid zonder verscheidenheid bestaat niet. En aan deze eenvoudige, krachtige en diepzinnige definitie van eenheid is Benjamin Creme’s nieuwe boek gewijd.
Unity in Diversity begint met de inspirerende stelling dat “de Meesters eenheid zien als de innerlijke realiteit van ons leven, als weerspiegeling van de eenheid van elke atoom ten opzichte van elke andere atoom in de kosmos” (blz.7) en dat “wij allen, bewust of onbewust, eenheid zoeken: het is het voorbeschikte doel van ons verlangen en onze creativiteit” (blz.7).
Er zijn veel boeken geschreven over de uitdagingen om samen te leven in verscheidenheid, maar geen enkel is uitsluitend gewijd aan de innerlijke esoterische betekenis van eenheid. Dit boek is uniek door de rijkdom aan en kwaliteit van de inzichten in het pad voorwaarts voor de mensheid naar eenheid, door de combinatie van artikelen van Benjamin Creme’s Meester, waarin verschillende – zowel esoterische als exoterische – aspecten van eenheid behandeld worden, en door Benjamin Creme’s eigen toelichtingen uit de themalezingen tijdens de Transmissie-meditatieconferenties, alsmede zijn antwoorden op vragen over dit onderwerp. Indien eenheid, zoals Benjamin Creme ons in herinnering brengt, “het centrale doel van het menselijk bestaan” is, een synoniem voor ons innerlijk verlangen en de uitdrukking van onze scheppende inspanningen, dan vindt deze eenheid, of het gebrek eraan, zijn weerspiegeling in ieder exoterisch deelgebied van ons leven.
Het politieke aspect biedt een vruchtbare bodem voor de mensheid om haar eenheid tot uitdrukking te brengen en Maitreya stimuleert elke sociale inspanning die verband houdt met de actieve roep om rechten en het scheppen van een rechtvaardiger samenleving. Dit is de essentie van de talloze ‘volks’-bewegingen die de laatste jaren zo in aantal zijn toegenomen. “De gerichte wil van de ontwikkelde mensheid creëert in de wereld een publieke opinie tegen oorlog en terrorisme en roept om rechtvaardigheid en samendelen. Daarom legt Maitreya Zijn wil niet op, maar doet de mensheid, gestimuleerd door Maitreya, het werk,” aldus Benjamin Creme (blz.101).
In elk deel en op iedere bladzijde van Unity in Diversity wordt de lezer doordrongen van het besef dat de tijd rijp is om in eenheid te leven. Hoewel er nog steeds door de mens veroorzaakte obstakels zijn, heeft de mensheid nu een punt bereikt waarop het werken naar deze eenheid niet alleen een streven is, maar ook daadwerkelijk plaatsvindt – al is het met vallen en opstaan.
De meeste lezers van Share International zijn weliswaar bekend met de artikelen van de Meester, maar doordat dit boek Zijn wijsheid over dit thema en gerelateerde informatie over het onderwerp bijeenbrengt, is het een fundamentele gids voor de kunst van eenwording voor een doel. Wanneer we volledig begrijpen dat de grote moderne politieke systemen – communisme, kapitalisme en verschillende vormen van fascisme – een verwrongen weerspiegeling van de hoedanigheden van de Aspectstralen 1, 2 en 3 zijn, worden we ons er bewuster van hoe de huidige politieke systemen werken.
Deze bijzondere aandacht voor politiek houdt nauw verband met het concept van samendelen, omdat “samendelen de enige manier is om rechtvaardigheid, het einde van oorlog en het scheppen van vrede te bewerkstelligen. Vrede en het einde van terrorisme zijn afhankelijk van het creëren van rechtvaardigheid, en er is maar één truc voor: het samendelen van de hulpbronnen van de wereld. Dit zijn de eenvoudige dingen die de mensheid moet begrijpen” (blz.32).
Zoals in veel van zijn andere boeken herinnert Benjamin Creme ons aan het grote belang van samendelen in ons leven. In Unity in Diversity komt samendelen in een iets ander daglicht te staan als we beseffen dat dit een eerste vereiste is voor niet alleen rechtvaardigheid en vrede, maar ook voor het scheppen van een werkelijke eenwording van de mensheid. Als samendelen de wezenlijke uiting van de liefhebbende aard van de ziel is, van eenvoudige goede wil naar bewuste en onpersoonlijke daden van liefde, dan zal de praktijk van samendelen de mensheid naar een grotere erkenning van onze esoterische verbondenheid leiden, en zullen onze daden, gemotiveerd door de creativiteit van de ziel, ons naar eenheid voeren.
Unity in Diversity geeft inzicht in ieder aspect van de werkelijke betekenis van het mens-zijn, evenals in onze verantwoordelijkheid voor (en plezier in) de opbouw van onze wezenlijke ziele-uitdrukking: in eenheid te leven met de verschillen in onze persoonlijkheid en ons ziele-doel. Dit is niet alleen verheffend en inspirerend, maar ook een actieve oproep tot handelen: een echte keuze voor de mensheid, zoals Benjamin Creme zo briljant en bondig uitlegt in het hoofdstuk “De keuze van de mensheid en de snelheid van verandering” (blz.141). De keuze die voor ons ligt gaat niet alleen om vertrouwen, samendelen, rechtvaardigheid en vrede; we kiezen ervoor omdat we onze onderliggende eenheid begrijpen.
Voordat Verklaringsdag binnenkort plaatsvindt, moet de mensheid voorbereid zijn op de schoonheid en het werk dat haar wacht: nu in groepsformatie werken voor de slotfase van Maitreya’s verschijnen, verenigd door dat magnetische doel. Dit is het beste inzicht en advies dat de lezer van Unity in Diversity kan krijgen.

Creme, Benjamin, Unity in Diversity: The Way Ahead for Humanity. Amsterdam, Londen: Share International Foundation, 2012. De Nederlandse uitgave verschijnt in de eerste helft van 2013.

interview met James Quilligan door Jason Francis (ingekort)

James Quilligan is sinds 1975 analyticus en bestuurder op het gebied van internationale ontwikkeling. Hij was beleidsadviseur en perschef voor de Commissie-Brandt, een internationale werkgroep in het leven geroepen door de vroegere West-Duitse kanselier Willy Brandt. Quilligan is tegenwoordig manager en directeur van het Centrum voor Mondiale Onderhandelingen en voorzitter van de Global Commons Trust. Jason Francis interviewde James Quilligan voor Share International. Deel 1 en 2 van dit interview verschenen in respectievelijk het september- en oktobernummer van Share International.

Coöperaties en werknemerseigendom
Share International: Hoe past de toename van het aantal coöperaties in een gezonder economisch systeem? Is dit een goede aanpak voor het behoud van gemeengoed en sterkere democratie?
James Quilligan: Coöperaties zijn heel goed. Ze leren ons de praktijk van samendelen. Wanneer hulpbronnen door een grote groep mensen worden beheerd in plaats van een enkel individu of een kleine groep, is dit zeker een stap in de goede richting. Maar we moeten erkennen dat coöperaties in het algemeen op gedeeld eigenaarschap zijn gericht. Gedeeld eigenaarschap is nog steeds eigenaarschap. Met gedeeld bezit kunnen er wel meer eigenaren zijn die gezamenlijk beslissingen nemen, maar er is bijna altijd een elite die het laatste woord heeft. Ik zie liever een model dat verder gaat dan eigenaarschap of gedeeld eigenaarschap, meer in de richting van fondsbeheer. Eigenaarschap is een top-down model. Fondsbeheer vormt een bottom-up structuur die subsidiariteit, pluralisme, onafhankelijke controles en medezeggenschap benadrukt. Fondsbeheer zorgt voor een veel democratischer structuur dan eigenaarschap of gedeeld eigenaarschap.

SI: Wat vindt u van bedrijven in werknemerseigendom?
JQ: Ik heb werknemersparticipatie altijd aangemoedigd. In 1983-84 heb ik, samen met mijn vriend dr. John Logue, geholpen met het opzetten van het Ohio Werknemersparticipatiecentrum. Dit is uitgegroeid tot een van de belangrijkste voorbeelden op het gebied van werknemersparticipatie. Het heeft geïnspireerd tot initiatieven zoals de Evergreen-coöperaties in Cleveland (Ohio, VS) en is inmiddels een geweldige bron van strategische gegevens en bewezen praktijken in werknemersparticipatie. Maar volgens mij moeten we hiermee nu een stap verder gaan.
In het verleden dachten we dat eigenaarschap de weg vooruit was, omdat dat zou leiden tot economische doelmatigheid, productiviteit en kwaliteit en tegelijkertijd de kosten van goederen en diensten zou verlagen. Maar het is gebleken dat eigenaarschapstructuren juist minder efficiënt zijn, minder productief en duurder dan mensen hebben willen toegeven. Gemeengoedfondsen laten zien dat er een andere manier is waarop de basisbeginselen van beheer en productie van gemeenschappelijke goederen ingezet kunnen worden – dat wil zeggen, de combinatie van de spontane, zelfregulerende vrijheid van de markt en de op regels gebaseerde gelijkheid die door de overheid wordt afgedwongen. Gemeengoedbeheer geeft hier feitelijk op een nieuwe manier uitdrukking aan, omdat de gebruikers van de hulpbronnen steeds direct bij het productieproces betrokken worden. Dat is heel spannend. Wanneer dit gebeurt, zoals we kunnen zien met internet, krijgen nieuwe ideeën, leren, verbeeldingskracht en zelfcorrigerende maatregelen, rechtstreeks vorm in nieuwe samenwerkingsactiviteiten. De populaire sociale media die door technologie kunnen groeien en bloeien, zijn daar een goed voorbeeld van.
In tegenstelling tot structuren van eigenaarschap, die gebaseerd zijn op levering van goederen en diensten door bedrijven of overheid, wordt door de gemeengoedfondsen de tussenpersoon geëlimineerd en in veel gevallen ook het onderscheid tussen producenten en consumenten. Consumenten worden steeds meer de producenten van hun eigen middelen! Dat is nogal revolutionair. Of het nu is via het traditionele gemeengoed of via de nieuwe, zoals internet, de productie en het beheer van onze hulpbronnen worden steeds meer gedecentraliseerd. Het verschaft mensen directer toegang en beter gebruik van hun middelen dan mogelijk is via rechthebbende ondernemingen die actief zijn als particuliere monopolisten of bureaucratische hiërarchieën. Mensen houden ervan omdat het niemand uitsluit. Daarom komt gemeengoedbeheer naar voren als een echt alternatief voor de huidige zeggenschap van de particuliere sector of de overheid over een bepaald gemeengoed. Het model van fondsbeheer verdeelt de productiemiddelen veel breder en betrekt meer mensen bij de besluitvorming dan de hiërarchische systemen van hedendaags eigenaarschap. Dat is veel eerlijker in zijn implicaties dan de traditionele coöperaties en gedeeld eigenaarschap.

SI: Zien we, gegeven het enorme aantal problemen waar de economieën in de wereld momenteel voor staan, nu het einde van het huidige van bovenaf en op eigendom gebaseerde systeem?
JQ: Ik denk niet dat we daar het einde van gezien hebben, maar dat we het begin van de ineenstorting ervan zien. De desintegratie zal nog geruime tijd duren, omdat de Marktstaat in crisis verkeert en wanhopig probeert zijn uiterlijk te veranderen, maar totaal onwillig is om zichzelf te hervormen. Dit zal de wereldburgers wat tijd geven om zichzelf beter te informeren en organiseren. Maar er is geen tijd te verliezen. We hebben te maken met problemen die zich nooit eerder op mondiale schaal hebben voorgedaan. Dus er zijn volkomen nieuwe oplossingen nodig, nieuwe kennis en een nieuwe ethiek van samendelen en duurzaamheid om die problemen op een integrale manier aan te pakken. Bovendien zal een nieuw niveau van politiek activisme nodig zijn.
Ik zou zeggen dat we ons heel duidelijk in een overgangsperiode bevinden waarin de wereld net begonnen is te denken over het creëren van een nieuw economisch systeem. Maar we hebben een lange weg te gaan voordat we een sterke en veerkrachtige vorm van mondiaal bestuur kunnen ontwikkelen. De huidige crisis in Europa laat zien dat we niet vooruit kunnen stormen met het creëren van een nieuwe monetaire orde zonder een fiscale unie, een bankunie en een politieke unie die beantwoorden aan de wensen van het volk. Als de G-20 probeert het monetaire stelsel van Bretton Woods te vervangen zonder een nieuwe vorm van internationale samenwerking, die alle sectoren van de gemeenschap omvat, begaat de wereld een enorme vergissing. De oplossing berust niet bij een soevereine groep van naties of een van de grote banken en ondernemingen in de wereld. Het is aan het volk en onze kunde om een politieke verantwoordelijkheid te creëren ten aanzien van het beheer en de productie van ons gemeengoed. Het vereist ons talent om de nieuwe structuren te creëren op basis van duurzaamheid en samendelen.

Ineenstorting monetair stelsel
SI: Zal het monetaire stelsel ineenstorten en waarom?
JQ: Ja, het zal ineenstorten. Geen enkel monetair systeem in de geschiedenis heeft het eeuwige leven gehad. Het is eenvoudig te zien waarom: de samenleving en de economie ontgroeien de oudere structuren voortdurend. De economische crisis die we in 2008 ondervonden was een financiële crisis. De volgende crisis zal een monetaire crisis zijn. Het zal een erkenning zijn van het feit dat de reserves van een bank – de activa die de banken nu beweren te hebben als reserves – bij lange na niet bestaan op een schaal die de banken officieel in hun jaarverslagen vermelden. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen is zeer hoog en de transparantie van de banken is ondoorzichtig. Met het Libor [Londens Interbank Rentepercentage] -schandaal in Groot-Brittannië zien we nu dat de banken gedurende een lange periode met de rentepercentages hebben geknoeid. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Rentepercentages zijn niet de waarden waarvan men beweerde dat ze door de markt bepaald worden. Zoals ze nu tot stand komen, worden rentepercentages gedicteerd door de centrale banken. In een wereld van 7 miljard mensen, is er geen grotere tegenstelling dan het feit dat een handjevol centrale bankiers in feite namens alle anderen mondiale waarde genereren door middel van het rentepercentage. Het internationale banksysteem heeft de macht om internationale waarde te creëren, terwijl mondiale valuta en geld eigenlijk een waarde en betekenis hebben die veel meer collectief en intersubjectief is dan het huidige systeem ons tot uitdrukking laat brengen.
Ik denk dat we het gehele systeem zullen moeten veranderen – dat we weloverwogen de volgende fase in het uitdrukken van mondiale waarde moeten ontwerpen met behulp van onze gezamenlijke intelligentie, liever dan onbewust een systeem creëren dat gebaseerd is op aannames uit het verleden (d.w.z. een nieuw monetair systeem gecreëerd door een of een paar landen, dat een enkele hulpbron zoals goud of olie als reserve gebruikt). Op veel plaatsen in de wereld neemt het besef toe dat waarde een culturele uitdrukking is en dat het recht om de waarde van een munt vorm te geven in de handen van het volk behoort te liggen. Wanneer het huidige systeem instort en een nieuw systeem gecreëerd wordt, zal alles veranderen: politiek, economie en cultuur, en onze benadering van alle aspecten van het leven. Dit zal onze kans zijn om het mondiale monetaire stelsel aan te passen door het creëren van een munt die geen rente en schuld genereert.
Dus dit is niet louter een politieke kwestie. Onze munteenheid moet een gedeelde uitdrukking zijn van de innerlijke waarde van alle mensen tezamen – die niet kan worden uitgedrukt in externe prijzen op het marktplein. Ik denk dat het gemeengoed de wereldgemeenschap in staat zou stellen het behoud van natuurlijke hulpbronnen, energiezekerheid, sociale vernieuwing, culturele betekenis en de sociale kwaliteit van leven en menselijk welzijn direct uit te drukken in de waarde van valuta in plaats van in prijzen.
Ja, ik denk dat een mondiale financiële crash, gevolgd door een allesomvattende heraanpassing, werkelijk heilzaam zal zijn en niet iets om te vrezen. Maar er is geen garantie dat de wereld klaar is om een dergelijk inclusief systeem te creëren. Voor mij is de brandende vraag: kunnen we onze prioriteiten op orde krijgen en de voorwaarden voor samendelen scheppen door te begrijpen dat de waarde van onze munteenheid een collectieve uiting van de menselijkheid is?

Voorbestemd om te delen
SI: Hoe denkt u dat uw visie, waarin mensen het gemeengoed van de wereld met elkaar delen, werkelijkheid zal worden?
JQ: De traditie van de boeken van Alice A. Bailey volgende, komt het boek Een Meester spreekt in mijn gedachten op, waarin Benjamin Creme’s Meester het volgende zegt:
“Getraind door de oudere leden van de esoterische Hiërarchie, bestaat er nu een groep van geestelijk georiënteerde mannen en vrouwen, die zijn toegerust om de problemen van de tijd doeltreffend aan te pakken. Wanneer het signaal weerklinkt, en dat zal spoedig zijn, zullen zij het werk aanpakken waarop zij zijn voorbereid: de wederopbouw van ons planetaire leven langs geheel nieuwe lijnen.
“Deze groep van toegewijde discipelen, werkzaam op alle gebieden, zal de weg wijzen die de mensheid moet volgen. Daar zij afkomstig zijn uit vele landen, zullen zij in staat zijn een brandpunt en kanaal te vormen voor het verlangen van alle mensen naar een wereld van vrede en rechtvaardigheid. Zij zijn nu nog voor het merendeel onbekend, maar spoedig zullen hun namen en hun werk de ogen van de mensen doen oplichten, en hen inspireren met de hoop en de verwachting van een betere toekomst. Zij werken momenteel ongezien, maar staan klaar om hun gaven en training ten dienste te stellen van het mensenras. Zij zullen bekendstaan om hun altruïstische liefde en wijs oordeel, om hun plichtsbesef en toewijding aan hun taak. Onderricht door Meesters, zullen zij iets van Hun onthechtheid en kennis weerspiegelen en een nieuw ritme en een nieuwe orde brengen in onze chaotische wereld.
“Binnenkort zullen vanuit de blauwdruk voor de toekomst, die nu neerdaalt, de structuren van de nieuwe beschaving vorm krijgen. Elk land heeft een rol te vervullen en voegt zijn eigen, specifieke geluid toe aan de structuur van het Geheel. Hierbij zullen de Verenigde Naties een hoofdrol spelen voor de coördinatie van de plannen voor wederopbouw en herverdeling. Nu al is de bijdrage van de Verenigde Naties aan de wereldvrede groot, ondanks de beperkingen die haar door de grootmachten zijn opgelegd. Haar organen brengen onderwijs en hulp aan miljoenen mensen in vele landen. Als forum voor mondiaal overleg is haar positie uniek en van onschatbare waarde. Het zou een droevige dag zijn en een groot verlies voor de mensheid als de volkeren hun vertrouwen verloren in deze instelling, die van zo wezenlijk belang is voor de uitwerking van het Goddelijk plan.
“Velen verwachten dat Maitreya en de Meesters alle onrecht zullen herstellen en de wereld zullen transformeren. Dat Zij de weg zullen wijzen, zullen leiden en inspireren, kan niet worden weerlegd. Dat hun licht en wijsheid aan de mensheid ten dienste gesteld zullen worden, is eveneens waar. Maar het werk van transformatie moet worden ondernomen door de mensheid zelf, in blijmoedige aanvaarding van de vereiste veranderingen en opofferingen. Alleen door die bereidwillige aanvaarding kunnen de veranderingen plaatsgrijpen en de voorwaarden scheppen voor een nieuw en beter leven voor de mens. Om voor te gaan en de fundamenten te leggen voor de nieuwetijds structuren, verschijnen thans de getrainde architecten van de komende beschaving. Herken hen aan hun verlangen om te dienen, hun wijsheid en hun geopenbaarde liefde.” (Uit: ‘De verschijning van grote dienaren.’)

SI: Dus het Plan daalt nu snel neer van de hogere gebieden?
JQ: Inderdaad. Ik beraadslaag nu al 40 jaar met economische wereldleiders. Ik weet zeker dat deze blauwdruk niet ergens verstopt zit in iemands kluisje of brandkast om er op het juiste moment uit te rollen. De methoden voor mondiale economische aanpassing zijn bij veel mensen bekend. Verschillende delen van deze macro-economische formule bevinden zich al in het publieke domein. Het is nu een kwestie van het bundelen van deze elementen in onze gesprekken en gewaarwording en ze concreet te maken via onze regelgeving en instellingen. Gemeengoed verschaft deze gedachtevorm een brandpunt, maar het zal alleen volledig gerealiseerd worden door de menselijke vrije wil en geïnspireerde spirituele leiding. Dat wil niet zeggen dat het in sommige kringen niet omstreden zal zijn. Maar de Hiërarchie voorziet deze financiële harmonisering al duizenden jaren en weet dat het antwoord al klaar ligt in het hart van de mensheid: we zijn voorbestemd om onze gemeenschappelijke hulpbronnen te delen.

Informatie: www.globalcommonstrust.org en www.global-negotiations.org

Jason Francis is medewerker van Share International en gevestigd in Massachusetts, VS.

“De tijd voor discussie is voorbij. Het is tijd voor actie.”

In een zeldzame demonstratie van ‘groepsactivisme’ gaven vijf professoren Natuurkunde aan de Universiteit van Nebraska onlangs een gezamenlijke verklaring uit over de bewijzen van de toename in klimaatextremen en de kans op meer tornado’s, droogtes en overstromingen. “Klimaatverandering is een feit en menselijke activiteiten hebben een diepgaande invloed op de wijze waarop deze plaatsvindt,” zeiden ze ter bevestiging van een uitgebreider document dat in augustus 2012 door het Amerikaans Meteorologische Instituut werd uitgegeven.
Volgens het Instituut wijst de mondiale temperatuurregistratie tot en met 2011 uit dat de tien warmste jaren allemaal in de periode vanaf 1997 plaatsvonden.
Op de vraag van de krant Lincoln Journal Star of de wetenschappers denken met hun boodschap, waar de meerderheid van hen achterstaat, tot de burgers te kunnen doordringen, antwoordde een van de initiatiefnemers, professor Clinton M. Rowe: “Ik denk dat we als mensen op deze planeet vroeg of laat zullen inzien dat we iets moeten doen. De tijd dringt, maar het is nog niet te laat om in actie te komen. Ik ben een optimist, altijd geweest. Dus ik hoop van wel. Ik hoop van wel.”
De verklaring luidt als volgt: “Wij, de ondertekenaars, zijn allen leden van de faculteit op het gebied van klimaat- of klimaatgerelateerde disciplines aan de Universiteit van Nebraska-Lincoln. Op basis van ons onderbouwd wetenschappelijk oordeel onderschrijven wij volmondig de beleidsverklaringen van de Amerikaanse Meteorologische Vereniging en het Amerikaanse Geofysische Verbond, de twee gezaghebbendste Amerikaanse wetenschappelijke verenigingen op het gebied van klimaatonderzoek. Klimaatverandering is een feit en menselijke activiteiten hebben een diepgaande invloed op de wijze waarop deze plaatsvindt. De komende tientallen jaren zal de temperatuur in Nebraska met 2 tot 6 ºC stijgen. Veranderingen in de gemiddelde regenval zijn minder duidelijk, ofschoon alle modellen op meer neerslag in het oosten en minder in het westen wijzen; de lijn voor ‘onveranderd’ loopt ongeveer dwars door Nebraska. Het zorgwekkendst is echter de voorspelde afname van het sneeuwvolume in de Rocky Mountains. Dit heeft ernstige gevolgen voor de rivier de Platte (zal het McConaughy-meer in de zomer een sloot worden?). Naast de trend van toenemende droogte zal deze trend naar verwachting ook worden afgewisseld met perioden van nog meer extreme overstromingen vanwege de toenemende wisselvalligheid van het klimaat. De tijd van discussie is voorbij. Het is tijd voor actie.”
Ondertekend door Clinton M.Rowe, professor Aard- en Atmosferische Wetenschappen; Robert J. Oglesby, professor Aard- en Atmosferische Wetenschappen en School voor Natuurlijke Hulpbronnen; Mark R. Anderson, universitair hoofddocent Aard- en Atmosferische Wetenschappen; Martha Schulski, hoogleraar School voor Natuurlijke Hulpbronnen en directeur High Plains Regional Climate Center; Adam L. Houston, universitair hoofddocent Aard- en Atmosferische Wetenschappen. (Bron: Journalstar.com)

Klimaatverandering bedreigt toekomstige generaties
Voormalig president van de republiek Ierland Mary Robinson waarschuwde onlangs voor het grove onrecht dat klimaatverandering voor alle huidige generaties vormt. In haar toespraak tijdens de jaarlijkse conferentie van de Internationale Orde van Advocaten benadrukte Robinson dat het publiek dringend zijn politieke leiders moet aansporen om in actie te komen tegen klimaatverandering.
“Totdat mensen uit alle lagen van de bevolking eisen dat er wezenlijke actie tegen klimaatverandering wordt ondernomen, zullen politici blijven terugkeren van hun mislukte klimaatconferenties zonder angst voor reprimandes,” zei ze. Ze vertelde afgevaardigden dat er een fors prijskaartje aan de economische groei van de afgelopen decennia hangt – en dat het voornamelijk de mensen in ontwikkelingslanden zijn die voor deze kosten opdraaien. “Klimaatverandering dreigt een van de grootste onrechtvaardigheden te worden die we aan onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen nalaten,” aldus Mary Robinson. (Bron: Irish Independent, Ierland)

België zingt voor het klimaat
“Zing voor het Klimaat” was een grote zangdemonstratie die op 22 en 23 september 2012 in België plaatsvond – een campagne om op twee achtereenvolgende dagen, op min of meer hetzelfde moment, zo veel mogelijk mensen hetzelfde lied te laten zingen om uiting te geven aan hun bezorgdheid over onze planeet.
Bijna 100.000 mensen, jong en oud, kwamen bijeen in circa 180 Belgische steden om in het openbaar in hun woonplaats te zingen. Ieder evenement van “Zing voor het Klimaat” werd gefilmd en van al deze clips zal door de bekende Belgische cineast Nic Balthazar, die al jaren verontrust is over klimaatverandering, één film worden gemaakt. De volgende stap is deze film naar politici te sturen om te laten zien dat veel mensen directe actie tegen klimaatverandering eisen en zich zorgen maken over de planeet.
Het lied heet ‘Do it now’ en is gebaseerd op het Italiaanse lied ‘Bella Ciao’. Stef Kamil Carlens, van de band Zita Swoon, bewerkte het lied, en meer dan 50 artiesten, onder wie internationaal bekende namen, hebben het gezongen. De single werd door Universal Music uitgebracht en is te koop op iTunes en in de Free Record Shops. (Bron: Share International-correspondent België; singfortheclimate.com; YouTube.com)