door de Meester —, via Benjamin Creme (14 augustus 2011)

Wanneer de mensen uiteindelijk de balans opmaken van hun huidige situatie móeten zij wel toegeven dat de mensheid er niet goed voor staat. De toestand op politiek, economisch, sociaal en ecologisch gebied staat bol van de problemen die de vindingrijkheid van alle landen tot het uiterste op de proef stellen. Zelfs landen die momenteel economisch lijken te overheersen, hebben problemen die hun het gemak ontzeggen dat hun rijkdom met zich meebrengt. Waardoor lukt het landen niet om een mate van evenwicht en welvaart te bereiken? Waarom worden zelfs oude, rijke en ervaren landen plotseling in chaos en onrust gestort? Vanwaar de pijn en worsteling voor zo velen; wat verhindert een groter besef, en uitdrukking, van eenheid?
De antwoorden op deze vragen zijn talrijk en divers, maar de enige overeenkomstige factor is de tijd, het moment in de geschiedenis van deze Aarde, waarin ze worden gesteld.
Dit is een tijd zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen.
Op elk vlak vinden deze veranderingen plaats, sommige langzaam, zelfs in de structuur van de aardkorst; andere met een groeiende vaart die het menselijk vermogen om correct te reageren op de proef stelt.
Nutteloos, in dit verband, zijn de sleetse denkbeelden van politici die, met hun blik op het verleden, ondergedompeld zijn in de begoochelingen van positie en macht. Het is het volk  dat thans zijn leiders vooruit is en uiting geeft aan zijn begrip en noden. In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS en Mexico gegeven?
A. 39 [per 15 augustus 2011].

V. Verschijnt Hij inmiddels als enige gast?
A. Ja.

V. 1) Verschijnt Maitreya tijdens demonstraties zoals Hij er bij de interviews uitziet? 2) Gebeurde dat op het Tahrir-plein, in Caïro? 3) Zal dat in de toekomst gebeuren? 4) Wanneer de Amerikanen beginnen te demonstreren zoals de mensen in de Arabische landen, zal Maitreya Zich dan bij hen voegen in de gedaante waarin Hij op tv verschijnt?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Nee, dat is niet waarschijnlijk. 4) Maitreya gebruikt allerlei gedaanten die voor zulke gelegenheden geschikt zijn. Hoe zou Hij anders anoniem kunnen blijven?

V. De toestand van de economie in de wereld lijkt instabieler en onhoudbaarder dan ooit. Wat vindt u van de huidige situatie?
A. Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd, de mensen zijn overal in meerdere of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld.

V. 1) Zal verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond de financiële ineenstorting van de VS kunnen afwenden? 2) Of denkt u dat het slechts een noodoplossing is?
A. 1) Zo ja, dan slechts tijdelijk. 2) Inderdaad.

V. Denkt u dat Griekenland de aflossing van zijn schulden moet stopzetten?
A. Het is geen kwestie van ‘of’, maar ‘wanneer’.

V. Wat ligt er ten grondslag aan de uitbarsting van geweld begin augustus 2011 in veel steden in Groot-Brittannië?
A. Sociaal onrecht: de steeds groeiende kloof tussen de rijksten en de armsten; slechte huisvesting, werkloosheid, zeer harde bezuinigingen op de sociale voorzieningen en overheidsdiensten.
De aanleiding tot al deze sociale beroering, die elk moment opnieuw kan uitbarsten, was het neerschieten door de politie van een jonge man die kennelijk gewapend was (ofschoon de politie later toegaf dat zijn wapen niet was afgevuurd, nadat ze eerst hadden verklaard dat hij hen had beschoten). De mensen hebben het vertrouwen in de politie verloren, evenals hun vertrouwen in het parlement en hebben het gevoel dat ze niets te verliezen hebben en uitten dat, in mijn ogen op de verkeerde manier, door hun eigen gemeenschap en die van anderen in brand te steken en te vernielen.

V. Is het gewoon een geval van gelegenheidscriminaliteit?
A. Daarvan was een element aanwezig , in de algehele opwinding van vernietiging.

V. Kunt u zeggen in welke mate de oproerkraaiers gewoon ‘herrieschoppers’ waren of mensen met een oprecht – bewust of onbewust – misnoegen over werkloosheid, gebrek aan vooruitzichten, kloof tussen armoe en rijkdom, sociaal en economisch onrecht in het algemeen?
A. Zoals ik hierboven al zei, het was een mengeling van beide.

V. Wat is de oplossing in zulke situaties?
A. Zoals altijd, samendelen en rechtvaardigheid.

V. Eind juli 2011 gingen meer dan 100.000 Israëli’s de straat op om te protesteren tegen sociaal onrecht en de hoge kosten van het levensonderhoud in Israël. Kan uw Meester zeggen of dit het begin is van een ‘Israëlische lente’ en of het zal leiden tot een rechtvaardiger samenleving in Israël en, te zijner tijd, Palestina?
A. Het is een stap in de goede richting.

V. Meer dan een jaar geleden zette het ‘Raj Patel-incident’ de hele media in vuur en vlam, waaruit bleek dat duizenden mensen over de hele wereld alert zijn op iemand die wellicht Maitreya is, incognito of niet. Sindsdien is er, ondanks die waakzaamheid, niemand naar voren gekomen die, al of niet terecht, aan het signalement lijkt te voldoen. Als een willekeurige meertalige zuid-Aziatische man (‘een van ons’) in de afgelopen 18 maanden voor enorme kijkersaantallen in ten minste 38 tv-panels was verschenen, zou hij toch iemand opgevallen moeten zijn! Waarom is er dan geen enkele melding van hem in de media gemaakt? Ik weet dat u genoeg hebt van dit soort vragen, maar als we geen enkel spoor kunnen vinden van zelfs zijn incognito personage, hoe kunnen we dan in vredesnaam op zijn denkbeelden reageren? Ik sympathiseer met uw doelstellingen en wil het werk van Share International steunen, maar we hebben gerichtere antwoorden nodig op dit soort gegronde vragen, juist om de consensus te kunnen vormen waar u naar streeft.
A. U spreekt voor uzelf. Ikzelf en heel veel anderen, die met mij samenwerken, werken hard om het publiek over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters te informeren, en hebben niet de behoefte om iemand, bestaand of niet-bestaand, te herkennen die “aan het signalement voldoet”. Mijn Meester zegt dat circa 37 miljoen mensen op een of andere manier van deze informatie op de hoogte zijn. Een derde hiervan – dat is zeg maar 12 miljoen mensen – gelooft dit verhaal echt. Duizenden van hen over de hele wereld werken  met mij aan het bekend en inzichtelijk maken ervan. Ongeveer een derde, rond 12 miljoen mensen, geloven het verhaal totaal niet, en nog eens een derde, ongeveer 12 miljoen, wachten net als u af, totdat er iemand wordt geïdentificeerd als Maitreya.
Denkt u niet dat als Maitreya incognito wil blijven, zoals Hij momenteel doet, Hij niet de intelligentie heeft om dat ook te doen? Wanneer Hij Zijn ware identiteit bekend wil maken zal Hij dat op Verklaringsdag doen. Dat moment is nog niet aangebroken. Mijn advies: wacht het af.

V. Er heerst een algemene economische crisis die in verschillende delen van de wereld verschillende vormen aanneemt en de huidige leiders lijken verstoken van ideeën. Aan de ene kant drukken ze geld bij en aan de andere kant leggen ze bezuinigingen op. De financiële organisaties zoals banken en bedrijven blijven onverminderd machtig. Welke dringende stappen zouden er nu gezet moeten worden?
A. Er is slechts één manier waarop we onze politieke en economische problemen kunnen oplossen – door vrede en voorspoed te brengen aan allen.
Alleen de aanvaarding van de Eenheid van de mensheid en de invoering van samendelen en sociale rechtvaardigheid zal ons het vertrouwen brengen dat nodig is voor vrede.
Welke financiële kunstgrepen we ook toepassen, niets zal de vrede brengen die nodig is voor ons voortbestaan als het geen toepassing van samendelen en rechtvaardigheid behelst.

V. Ik zou iets willen vragen over alle veranderingen waarbij vaak de woorden ‘heel spoedig’ en ‘aanstaande’ worden gebruikt. Ik word dit jaar 65 – is het waarschijnlijk dat ik enkele van de beloofde veranderingen zal meemaken?
A. Ja.

V. In Share International van juli/augustus 2011 stond een foto van een Russische legerhelicopter die een ufo vervoert. 1) Is deze ufo doelbewust gecrasht? 2) Werd hij in vaststoffelijke vorm gehouden om wetenschappers op Aarde de gelegenheid te geven hem te bestuderen en ervan te leren?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. 1) Als kernsplijting zo gevaarlijk is, waarom werd het de mensheid dan toegestaan om deze technologie te ontwikkelen? 2) Konden de Hiërarchie en de Ruimtebroeders de aardse wetenschappers niet inspireren tot de ontwikkeling van kernfusie in plaats van kernsplijting?
A. 1) In 1942 waren de Geallieerden en de As-mogendheden (vooal de Duitsers onder Hitler) in een nek-aan-nek race verwikkeld om de geheimen van kernsplijting te ontdekken. De Hiërarchie pleitte er bij Sanat Kumara, de Heer der Wereld in Shamballa, voor om dit geheim aan de Geallieerden te geven (die de Hiërarchie aan hun zijde hadden). Dit zorgde ervoor dat zij kernsplijting eerder uitvonden dan de Nazi’s en leidde ertoe dat de Tweede Wereldoorlog eerder beëindigd werd. 2) De Hiërarchie en de Ruimtebroeders hebben de aardse wetenschappers geholpen om kernfusie te ontwikkelen, maar dat is niet overgenomen, in grote mate vanwege onze gehechtheid aan olie en de huidige nucleaire industrie overal ter wereld.

Tijd voor actie!
In het weekend van 10-13 juni 2011 stond ik met een kraam op een nieuwe-tijdsbeurs. Net na de opening op de eerste dag kwam er een man bij de kraam. Hij had een map onder zijn arm om papieren en zo in te doen.
Hij stond te kijken naar de poster met allerlei foto’s van graancirkels. Ik zei dat ze door onze Ruimtebroeders van de naburige planeten worden gemaakt. Zij komen veelal van Venus en Mars, sommigen van Jupiter en van een paar andere planeten binnen ons zonnestelsel. “Inderdaad!” antwoordde hij. Toen vroeg hij of ik de meest recente had gezien. Ik zei dat er zoveel zijn dat ik nog niet gekeken heb. Hij lachte en had bijzonder vrolijke ogen. Het viel me ook op dat hij erg op George Adamski leek, alleen misschien jonger dan op de foto’s die ik heb gezien. Hij zei toen dat er in de afgelopen vier jaar veel mensen door een moeilijke periode gegaan zijn maar dat ze nu innerlijk meer licht en vrede voelen. Ik zei dat dat ook mijn ervaring was. Hij voegde er toen aan toe: “Het zijn vier goede jaren geweest, waarin veel werd gevergd, maar goed! Nu moeten we allemaal de handen ineenslaan om het naar buiten te brengen.” En hij maakte een gebaar met zijn handen – van binnenuit de wereld in. Hij zei toen: “Het zal moeilijk zijn. Velen zijn ten einde raad.” Hij keek toen nog eens vrolijk naar me, haalde adem en zei: “Ik moet rennen!” en liep snel weg.
Kan uw Meester wellicht bevestigen of deze man Maitreya was?
D.B., Melbourne (Australië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Jeugdige moed
Aan het einde van het evenement op 31 juli 2011 in Sebastopol (Californië) waar ik een lezing had gehouden, kwamen een Mexicaanse dame en haar zoontje (van misschien zeven jaar) naar me toe. Hij was heel verlegen, met zijn blik neergeslagen. De moeder zei dat hij mij iets wilde vertellen als ik dat goed vond, dus hurkte ik zodat we op zijn niveau oogcontact konden maken. Hij zei dat ze in Mexico op een eiland woonden en iedereen in zijn stad tegelijkertijd veel glimmende ufo’s had gezien. Hij zei dat wanneer hij anderen, die er niet bij geweest waren, erover vertelde, zij hem niet geloofden. Ik vroeg hem hoe het voor hem voelde om de ufo’s ervaren te hebben en hij zei: “Ik voelde me heel warm.” Ik antwoordde: “Ah, de warmte van liefde.” Toen ik dit zei, zei hij: “Ja” en keek me zo diep in mijn ogen (voor zo’n verlegen kleine jongen) dat ik me afvroeg of hij misschien een Meester was, vooral omdat hij zei dat hij in Mexico woonde en Maitreya daar nu is.
F.O., Emeryville (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de “jongen” de Meester Jezus was en zijn moeder Maitreya.

Spreek je uit!
Bij verschillende gelegenheden hebben we bij ons huis in Samnanger, buiten Bergen, ufo’s gezien. Recentelijk gebeurde en gebeurt het geregeld dat er ’s morgens na deze waarnemingen zwarte helikopters zonder merktekens verschijnen en boven ons huis en omgeving cirkelen. We vermoeden dat een eenheid van de militaire inlichtingendienst hier achter zit.
Op 11 juli 2011 liep ik naar de uitgang van de drogisterij in het centrum van Bergen. Tot mijn verbazing stond er een man in de deuropening die me verhinderde naar buiten te gaan; hij hield een winkelwagen vast met zijn bezittingen erin. Het vreemde was dat hij er precies zo uitzag als de Zweedse zwerver met lang, onverzorgd krulhaar die ik verscheidene malen in de stad had gezien. Ik wist eigenlijk zeker dat hij het was. Maar het vreemde was dat hij er ondanks zijn vieze en armoedige uiterlijk heel schoon uitzag. Hij bleek niet te stinken, maar had een aangename pepermuntgeur om hem heen. Hij had stralende, blauwe ogen en onmiddellijk trof mij de gedachte: ‘Deze ogen zullen me hier vastnagelen’. Toen raakte hij zachtjes mijn arm aan, keek me recht aan en begon met duidelijke, nogal lage stem een gesprek in het Zweeds: “Staan jullie onder bewaking van de regering?” “Ja, ja,” zei ik nogal aarzelend. Instinctief voelde ik dat deze man te vertrouwen was. Toen vroeg hij: “Wie zijn de werkelijke bestuurders van dit land, zijn het de politie en het leger of zijn het de politici?” Ik was verbijsterd en eerst niet in staat te spreken. Toen antwoordde ik: “Het zijn de politie en het leger, je hoeft alleen maar te kijken naar wat er tegenwoordig in de VS aan de hand is.” (Ik dacht met name aan de 30 mensen die in een park daklozen te eten gaven en gearresteerd werden omdat ze zich op verboden terrein begaven, en de wet die hier in Noorwegen net is aangenomen op grond waarvan de regering alle elektronische communicatie in beslag kan nemen.) Ik vertelde hem toen over onze ufo-waarnemingen en het verhaal van de zwarte helikopters die ons lastig vielen. Het was alsof hij het al wist en ik niet veel hoefde te zeggen. Hij knikte en leek in te stemmen met wat ik zei.
Tijdens ons gesprek begon ik me af te vragen of we niet ergens anders moesten gaan staan, aangezien we de hele ingang blokkeerden. Vreemd genoeg konden mensen er heel gemakkelijk langs, ook al was de ingang heel nauw, en niemand leek iets op te merken. Het was alsof ik de enige was die hem zag. Toen vervolgde hij: “Weet je, de wereld wordt geregeerd door de rijken en die zijn de baas van de politie en het leger. Toen lachte hij en zei: “Ik heb zo hard geschreeuwd dat mijn stem zwakker wordt. Nu moet jij voor mij schreeuwen! Je weet dat er niet veel tijd meer is.” Voor we uit elkaar gingen zei ik: “Zorg goed voor jezelf,” en toen streelde ik hem zacht over zijn wang. Hij lachte met een vriendelijke, geruststellende blik in zijn ogen en we gingen ieder ons weegs. Terwijl ik wegliep giechelde ik bijna van binnen toen ik mezelf betrapte op de gedachte ‘Heb ik net met Jezus gesproken?”
1) Was dit een manifestatie van de Meester Jezus of Maitreya waarbij de echte zwerver als model werd gebruikt? 2) Zijn verwijzing naar de tijd die zo kort is, heeft dat te maken met het feit dat overal ter wereld burgerrechten ingeperkt lijken te worden of zelfs afgenomen en dat we ons hiertegen moeten verzetten voor het te laat is?
A.N., Noorwegen.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de man de Meester Jezus was. 2) Ja.

Hartelijk welkom
Toen ik op 12 juli 2011 Benjamin Creme’s lezing in Friends house in Londen bijwoonde, maakte Benjamin Creme bekend dat Maitreya zich onder de aanwezigen bevond. Aangezien ik op de eerste rij zat was het moeilijk om rond te kijken. Na de lezing, toen bijna iedereen al weg was, liep een goedgeklede man met een normaal postuur en een donkere huidskleur langs mij en lachte op een buitengewoon aardige manier naar me. Zou u kunnen zeggen of deze man Maitreya was? En ik wil er graag aan toevoegen dat het bijzonder fijn was om de heer Creme weer een lezing te zien geven.
S.C., Atlanta (CA, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt, ja, de man was inderdaad Maitreya.

De kracht van liefde
Ik was op donderdag 30 juni 2011 omstreeks 12.30 uur in een bakkerij in de stad Bingley in West-Yorkshire. Voor me in de rij stond een wandelwagentje met een jongetje van ongeveer 18 maanden met blond haar. Zijn vader werd geholpen aan de toonbank.
Ik lachte naar de peuter zoals ik vaak doe bij kleine kinderen en zijn reactie was heel verbazingwekkend. De glimlach waarmee hij de mijne beantwoordde kon met niets vergeleken worden wat ik ooit eerder had meegemaakt. Het was alsof de krachtigste liefde die ik ooit had ervaren van hem naar mij uitstraalde. Dit was zo krachtig dat ik binnen enkele seconden merkte dat er tranen langs mijn gezicht liepen. En ik was volkomen overweldigd. Om dit in een context te plaatsen, ik ben een doorgewinterde 58-jarige journalist en ex-oorlogsverslaggever, en niet geneigd tot dergelijke emoties. Maar bij deze gelegenheid lijkt er iets bijzonders gebeurd te zijn.
Kunt u iets over deze gebeurtenis zeggen of een verklaring geven?
T.W., Bingley (W. Yorkshire, VK).
Benjamin Creme’s Meester zegt dat het ‘kind’ de Meester Jezus was. Zijn ‘vader’ was een discipel van de Meester Jezus.

Alles gezien?
Op 22 mei 2011 was ik ’s middags in de achtertuin en keek naar de lucht. Ik dacht bij mezelf: “Zou het niet geweldig zijn als ik opnieuw Maitreya’s ‘ster’ of een ander ruimteschip zou zien?” Toen dacht ik: “Nou ja, ik heb ze al vaak gezien; ik heb de hoop al die zij mensen brengen, dus het heeft geen zin dat ik die ruimteschepen nog eens zie. In ieder geval heb ik ze zo vaak gezien dat ik niet denk dat ik nog onder de indruk zou zijn.” Toen gebeurde er iets verbazingwekkends: ik keek naar twee gebouwtjes die dicht bij mijn huis staan, toen daar achter een fel stralend voorwerp begon te cirkelen. Het voorwerp straalde veel verschillende kleuren uit, van rood naar blauw en soms geel. Het begon ook gekke manoeuvres bij de gebouwtjes te maken, rechtsom kerend en lussen makend. Het voorwerp was volkomen geluidloos, maakte geen enkel geluid, wat volgens mij onmogelijk is voor een vliegtuig of helikopter, en de manoeuvres waren zeker voor geen van beide mogelijk. Ik rende naar binnen voor een fototoestel om wat foto’s te maken, maar jammer genoeg zat er geen batterij in en toen ik terugkwam in de achtertuin was het voorwerp verdwenen. Kunt u zeggen of het voorwerp een ruimteschip was?
T.SA., São Paulo (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.

“Boeddha’s Licht” boven berg in China

“Boeddha’s Licht” boven de Yuntai-tempel

Het lichtverschijnsel dat bekend staat als “Boeddha’s Licht” verscheen in juni 2011 boven de Yuntai-tempel op de berg Juntai buiten de stad Chongqing in de Chinese provincie Sichuan. In een pracht van zeven verschillende kleuren verscheen gedurende een half uur de cirkel van “Boeddha’s Licht” in het westen, terwijl in het oosten de zon nog opkwam.
“Toen na de regen de zon weer verscheen, nodigden vrienden mij uit om samen met een tai chi instructeur foto’s op de berg Yuntai te maken,” schrijft Puti Wushi in zijn blog. “Bij aankomst in de Yuantong-Hal van de Yuntai-tempel zagen we één cirkel van het mystieke Licht van Boeddha, dat eeuwenlang niet gezien was. Wij voelden allen een grote vreugde bij het zien van het schouwspel. Verbazingwekkend was dat er in het midden van Boeddha’s Licht een menselijke schaduw te zien was.”
“Hoewel vijf of zes van ons op een rij naast elkaar stonden, zag ieder van ons alleen onze eigen afzonderlijke schaduw. Eerst vonden wij het moeilijk te geloven. Toen zwaaide een van ons met zijn armen terwijl de anderen stil bleven staan. Wat hij zag en wat hij fotografeerde was slechts zijn eigen schaduw met zijn zwaaiende armen. Wat de rest van ons intussen vastlegde was onze eigen onbeweeglijke schaduw in het midden van Boeddha’s Licht.
“Boeddha’s Licht” wordt gezien als ‘nimbus’ – een optisch en meteorologisch verschijnsel dat naar men aanneemt plaatsvindt wanneer lichtstralen van tegenovergestelde punten waterdruppels binnengaan en dan een inwendige weerkaatsing teweegbrengen. Het eerste gedocumenteerde geval vond in 63 n.Chr plaats op de berg Emei in China. Wanneer de individuele kijker steeds zijn of haar eigen reflectie in de beeltenis ziet, wordt het beschouwd als een teken van persoonlijke verlichting en zegen van de Boeddha. (Bron: chinauncensored.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een teken was dat werd gemanifesteerd door Maitreya, met gebruikmaking van “Boeddha’s Licht”-verschijnsel.)

Wonder in Finland

In het Finse Hämeenlinnna ontdekte de plaatselijke koster Timo Jauhola op dinsdag 9 augustus 2011 tot zijn verrassing een 3-dimensionaal uitziende hologram op zijn schuurdeur. De beeltenis was duidelijk van Maria met de baby Jezus op schoot. Hij legt uit: “’s Avonds na thuiskomst merkte ik op dat de lucht op het erf statisch werd en de haren op mijn hoofd rechtop stonden. Mijn kat vluchtte naar binnen.” Toen hij erom heen wandelde, zag hij dat de 3D beeltenis van de ene naar de andere kant roteerde, zichtbaar bleef en zelfs nog een paar uur in het donker gloeide. Hoewel hij aanvankelijk schrok bij de aanblik ervan, pakte Jauhola zijn camera en slaagde erin de beeltenis vast te leggen. “Het kon geen reflectie zijn geweest. Er stonden alleen maar struiken voor en er is niets waar het licht vandaan had kunnen komen,” zei hij. Na dinsdag is de beeltenis niet teruggekomen, maar Jauhola zegt dat hij zeker is van wat hij zag. (Bron: Finse medewerker van Share International)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya dit wonder manifesteerde.)

Graancirkelformaties van 2011
Vier van de nieuwste graanformaties in graanvelden in het Verenigd Koninkrijk. Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze formaties gecreëerd werden door ruimtevaartuigen van de planeet Mars.

Graancirkels in Verenigd Koninkrijk 2011
Milk Hill (Wiltshire, VK), 8 juli 2011 Windmill Hill (Wiltshire, VK), 26 juli 2011
Temple Balsall (Warwickshire, VK), juli 2011 Roundway Hill (Wiltshire, VK), 23 juli 2011

(Zie ook: www.temporarytemples.co.uk)

Graancirkel in Tennessee
Op 12 mei 2011 werd door een hulpsheriff van het plaatselijke politiebureau een graancirkel ontdekt in Madisonville (Tennessee, VS). De formatie in de vroege groene tarwe ligt in hetzelfde veld en heeft bijna hetzelfde ontwerp als een formatie die in 2007 door de International Circle Research Association (de Internationale Vereniging voor Cirkelonderzoek) onderzocht en authentiek verklaard werd. Het commentaar bij een video van de formatie uit 2011 op YouTube luidt: “Een krant nam de foto vanuit een helikopter … Het graan was niet gekneusd, maar was bij de knopen ‘opengebarsten’ waardoor ze omvallen.” (Bron: cropcircleconnector.com; YouTube: justa4t)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een authentieke graancirkel was, gecreëerd door een ruimtevaartuig van Mars.)

UFO-waarnemingen wereldwijd

Tokio, Japan — In de avond van 22 juni 2011 stopten in de wijk Arakawa-ku in Tokio velen hun auto’s op de brug over de rivier de Kawaguchi om een “vreemd voorwerp” dat in de lucht zweefde, te bekijken en te fotograferen, – een gekleurd schijfvormig licht dat heen en weer in het rond schoot, van kleur veranderde en snel pulseerde door afwisselende kleuren – wit, rood, groen, blauw, purper. Vervolgens, terwijl het nog steeds in het rond schoot en van kleur veranderde, veranderde het van vorm in een gekleurd licht dat werd omringd door kleinere lichten die samen een halve maan vormden. (Bron: YouTube: webtven09) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een UFO van Mars was.)

VS, Mauna Kea, Hawaï — In juni 2011 werden door camera’s die aan de telescoop van Canada-Frankrijk-Hawaï op Mauna Keta (Hawaï) zijn gemonteerd, opnamen gemaakt van een ongelooflijk lichtverschijnsel aan de avondhemel, dat leek op een zeepbel die uit elkaar spatte. Het duurt verscheidene minuten voordat de gloeiende bol uitdijt tot hij het hele beeld vult, zoals vastgelegd op een time-lapse film — om vervolgens weer even mysterieus te verdwijnen.
Naar zeggen was het brandstof die werd uitgestoten door een Amerikaanse intercontinentale ballistische raket die drie minuten eerder vanaf de luchtmachtbasis Vandenburg (Californië, VS) gelanceerd zou zijn. (Bron: dailymail.co.uk) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ufo was van Mars.)

Melbourne, Florida — Op zaterdag 16 juli 2011 filmde de Allsky 360 graden camera op het dak van het Olin Science Building van het Florida Institute for Technology in Melbourne (Florida, VS) een buitengewoon heldere ufo die de nachtelijke hemel doorkruist. In de videofilm is het grotere licht de maan; een kleiner, even helder licht is vastgelegd terwijl het zich nabij de horizon voortbeweegt totdat het verdwijnt. (Bron: Examiner.com) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ufo was van Mars.)

VK, Cottered, Hertfordshire — Op 3 augustus 2011 reed Mike Sewell, sportverslaggever van BBC Radio 5 Live, van zijn huis in de Midlands om in de vroege ochtend een vlucht op de luchthaven Stansted te halen, toen hij boven het dorp Cottered, vlakbij Buttingford, een “groot rond,  schijfvormig ruimteschip” zag.
Hij belde Radio 5 Live op en zijn interview met presentator Nicky Campbell werd live uitgezonden naar miljoenen luisteraars.
Hij zei: “Ik was om kwart over vier ’s morgens waarschijnlijk 25 of 30 km bij Stansted vandaan toen ik een groot helder licht in de lucht zag afdalen tot boven de weg. Terwijl het dichterbij kwam, helde het naar links en terwijl het overhelde … en boven de velden vloog, kon ik de onderkant ervan zien. Het was geen vliegtuig en het was geen helikopter. Beslist een soort – en ik aarzel om dit te zeggen – schijf. Het had verscheidene lichten die rondom flitsten. Aan de onderkant bevonden zich op z’n minst twee grote paneellichten, zachte witte lichten, en het hing alleen maar stil of cirkelde even over een bepaald gebied boven het veld.
“Ik was zo overweldigd, ik trachtte mijn aandacht op de weg, een smalle landweg, te houden. Uiteindelijk kwam ik weer bij mijn positieven en verloor het uit het oog, maar zeker twee of drie minuten lang zag ik wat naar mijn mening geen normaal vliegtuig was. Ik was klaarwakker en ik ben gezond van geest. Ik was er volledig door van de kaart… Het vaartuig ging meer naar het westen dan het oosten richting Stansted. Het had niet de vorm van een normaal vliegtuig – het was een grote schijf, een vaartuig met een ronde vorm en het ging niet weg. Ik keek er twee of drie minuten naar, voordat ik het ten slotte uit het oog verloor.
Direct na het interview met Mike Sewell nam Nicky Campbell een gesprek aan van ufo-deskundige Timothy Good.
Timothy Good: “Dat was duidelijk geen conventioneel vliegtuig van welk type ook… Het zou heel goed buitenaards kunnen zijn. Ik weet dat het een feit is dat het Amerikaanse leger en het Britse leger nu al enige tijd met zeer geheime vliegtuigen en ruimtevaartuigen vliegen. Zoals Ben Rich (die het Stealth-vliegtuig ontwikkelde) al in 1993 in aanwezigheid van twee van mijn vrienden zei: ‘We hebben nu de technologie om naar de sterren te gaan.’ Dat was in 1993.”
Nicky Campbell: “Hoe kwamen ze aan die technologie?”
Timothy Good: “Buitenaardse ruimteschepen – studie van buitenaardse schepen die zijn geborgen, en samenwerking met feitelijke buitenaardsen die ons hebben geholpen om deze technologie te ontwikkelen.” (Bron: BBC Radio Five Live, VK)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ufo van Mars was. Het is waar dat wetenschappers een zekere mate van buitenaardse technologie van de Ruimtebroeders hebben verkregen.)

UFO gevonden op zeebodem
Golf van Bothnië, Baltische Zee — Een team Zweedse schatjagers gespecialiseerd in het terugvinden van antieke wijnen uit diepzeewrakken hebben een buitengewoon voorwerp op de bodem van de Baltische Zee ontdekt.
Op 19 juni 2011 zagen Peter Lindberg en zijn bemanning van de Ocean Explorer sonarbeelden van een schijfvormig voorwerp dat op 87 m diepte in de Baltische Zee in de modder lag. Het voorwerp heeft een middellijn van 20 m met wat inslagsporen lijken te zijn van 300 m die er omhoog naar toe leiden.
Lindberg zei dat hij in zijn 18-jarige professionele ervaring met onderzeewrakken nooit zoiets als deze “vreemde anomalie” heeft gezien. De sonarbeelden, die online gepubliceerd werden, hebben veel speculatie over de aard van het voorwerp teweeggebracht, maar hijzelf heeft niet gesuggereerd dat het een ufo is. “Het is aan de rest van de wereld om uitspraak te doen over wat het is,” zei hij, maar wanneer er eenmaal voldoende fondsen beschikbaar zijn, zal hij terugkeren om het voorwerp grondiger te onderzoeken. (Bron: International Business Times, VS; oceanexplorer.se)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een achtergelaten ufo van Mars was.)

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘moed’.

Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf — zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Blauwdruk van de toekomst’)

De politieke en economische transformatie die in gang zal worden gezet als gevolg van de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters zal de mensheid verlossen van eeuwenoude remmingen en beperkingen en haar opwekken om een grote sprong in de ontwikkeling van haar bewustzijn te maken. Bewust, betekenisvol leven zal de plaats innemen van de huidige verwarring, twijfel en angst. Een zelfverzekerde, moedige bereidheid om de innerlijke en uiterlijke wereld te verkennen zal het huidige ondermijnende cynisme vervangen en de evolutionaire vooruitgang mogelijk maken die ik heb geprobeerd te beschrijven: de opkomst van een nieuwe en betere beschaving en van een nieuwe, betere mensheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Maitreya kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen. Hij weet dat het hart van de mensen verstandig en sterk is, daarop kan Hij vertrouwen. Hij weet dat Zijn leger gereed staat voor de goede strijd voor het Algemeen Welzijn. Dat de mannen en vrouwen van Goede Wil overal Zijn aanwezigheid voelen en reageren op de wereldnood.
Hij heeft geen vrees dat de mannen en vrouwen van nu hun voorbeschikte gelegenheid zullen missen om hun stem en keuze voor het Algemeen Welzijn uit te brengen. Onverschrokken staan ze klaar voor de toekomst en verlangen ernaar te dienen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De keuze van de mensheid’)

[De Meester Djwhal Khul] zegt ook dat alle discipelen eerst en bovenal moed moeten hebben. De wereld zal nooit vrij komen van illusie tenzij we moed hebben. Een van de plichten van ware discipelen, zegt de Meester DK, is om je openlijk uit te spreken tegen elk gezag in de wereld — wetenschappelijk, religieus, politiek of op welk terrein ook — waarmee we het oneens zijn en verder en duidelijker zien dan zij. Als een discipel denkt dat zij het bij het verkeerde eind hebben, betaamt het hem dat ook te zeggen. Als hij zich alleen maar verschuilt en doet alsof hij over het onderwerp geen mening heeft en niets te bieden heeft wat beter, helderder en waarachtiger is, dan is hij slechts in naam een discipel. De ware discipel is de discipel die geen angst kent. Dat is het eerste vereiste voor alle discipelen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn vrienden, Ik ben dichter bij jullie dan je wellicht denkt. Mijn hart klopt gelijk met dat van jullie. Mijn hart huilt om het lijden van zo velen. Toch weet Ik dat het hart van hen die Mij nu horen open is en bereid om te helpen. Vrees niet, Mijn vrienden. Geef moedig en bereidwillig om allen in nood te helpen. Wanneer jullie dit doen, betreden jullie dat gebied van goddelijkheid van waar jullie komen. Dit is de werking van goddelijkheid zelf.
Dus, Mijn vrienden, wacht niet langer op de manifestatie van de grote veranderingen die zullen komen. Breng ze tot stand door jullie daden. Denk ruim. Bedenk dat je broeders en zusters jullie zelf zijn, gelijk over de hele wereld. Doe dit, Mijn vrienden, en zie Mij zeer spoedig.
Mijn hart omvat jullie allen. (Maitreya, Share International, mei 2006)

Momenteel verricht Maitreya, onze Meester, vele taken die alleen Hij kan doen als de Bemiddelaar van Goddelijke Tussenkomst. Zo bespoedigt Hij de dag waarop allen Hem kunnen zien. Die dag komt steeds dichterbij en zal het teken zijn dat de Nieuwe Tijd begonnen is; dat het Nieuwe Leven dat Hij belichaamt overal verspreid wordt; dat de mensheid zelf de mogelijkheden in zich heeft om het kwaad in de wereld recht te zetten en slechts de moed en het vertrouwen in haar eigen Goddelijkheid nodig heeft om alle dingen nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Alle dingen nieuw’)

Spoedig zal het lange wachten voorbij zijn; de Grote Heer zal Zijn gelaat aan de wereld tonen en de Nieuwe Godsbeschikking zal beginnen. Put moed uit dit gegeven en schaar je in de gelederen van hen die zich nu al over de hele wereld wijden aan het dienen van hun broeders en zusters, bekend en onbekend. Benut deze kans om de huidige problemen aan te pakken en help, door aspiratie om te zetten in handelen, de lijdende mensheid het onrecht te herstellen en het Nieuwe Tijdperk van rechtvaardigheid en vrede te scheppen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De mensheid moet kiezen’)

Je hebt moed nodig om je begoochelingen te overwinnen. Er is moed voor nodig om te veranderen. Begoocheling heeft, net als licht, een uitstraling – net zoals wijsheid of liefde een uitstraling heeft.
Het is heel eenvoudig om de begoochelingen van andere mensen te zien maar niet die van jezelf. Als anderen begoochelingen hebben, kun je er zeker van zijn dat je zelf ook begoochelingen hebt. Het kan niet anders of je hebt er enkele. Als je ze hebt, is er moed voor nodig om ze te herkennen. Er is zelfs moed voor nodig om toe te geven dat je ze hebt…
Het denken kan naar de emoties kijken en zijn licht laten schijnen op de begoochelingen van het astraal lichaam. Daar is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om te veranderen, om bereid te zijn te veranderen, om de verstoring, de transformatie te verwelkomen die optreedt wanneer iemand de eerste, de tweede of de derde inwijding neemt. Er is moed voor nodig om zover te komen, om die hindernis te nemen, om te verzaken. Evolutie is voornamelijk een proces om jezelf van dingen te ontdoen. Er is moed voor nodig om jezelf te veranderen en dingen als Transmissie-meditatie te gaan doen. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

De mens heeft de toekomst in handen.
Weeg goed af, oh mens, en als je kiest zoals het een waarachtig mens betaamt, dan kan Ik je leiden naar het Licht van je goddelijke erfenis.
Maak de juiste keus en laat Mij leiden.
Maak de juiste keus en wees verzekerd van Mijn voortdurende bijstand.
Maak de juiste keus, Mijn broeders, en word bevrijd van al wat je begrenst.
Mijn Leger is op weg en marcheert moedig de toekomst tegemoet.
Voeg je bij hen die reeds strijden aan de zijde van het Licht,
aan de zijde van de Waarheid, van Vrijheid en Rechtvaardigheid.
Voeg je bij Mijn Voorhoede en toon jullie broeders de weg. (Maitreya, uit Boodschap nr.17)

Maitreya tracht de mens tot zijn geboorterecht te verheffen.
Hij tracht tot de schepping van een nieuwe en gelukkiger wereld te inspireren.
De Grote Heer tracht ieder individu met heiligheid en waardigheid te omkleden.
Hij tracht de wereld van geweld en oorlog te bevrijden.
Waar zal Hij Zijn helpers vinden?
Wie zijn er gereed om te reageren?
Wie hebben de moed om de Heer van Liefde te helpen?
Hij kent reeds degenen op wie Hij kan rekenen.
Maak je gereed om Hem te zien.
Poets je vastberadenheid glanzend op.
Laat de onmetelijkheid van de taak je de moed niet benemen.
Wees eenvoudig en oprecht in alles wat je doet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De intrede van Maitreya’)

Moed is absoluut essentieel voor iedere discipel. Als je niet moedig bent, zul je nooit een Meester worden. We moeten leren alleen te leven in bewustzijn om een Meester te worden. Om van alle hulp, alle hogere leiding verstoken te zijn, om absoluut alleen te zijn in bewustzijn in de wereld, hetgeen is wat je ervaart wanneer je een vierdegraads ingewijde wordt, omdat je dan van de ziel verstoken bent. Tot die tijd was de ziel het hoogste aspect waarvan je je bewust kon zijn. Naarmate je voortgaat, word je je er steeds meer van bewust dat je de ziel bent, maar er komt een moment bij de vierde inwijding waarop dat bewustzijn ophoudt…
Na de vierde inwijding sta je alleen op een manier waarop niemand in deze zaal ooit alleen is geweest. Dat vergt moed. De Meester is volstrekt alleen, ofschoon lid van een Broederschap. Je moet als Meester volstrekt alleen kunnen zijn en dat betekent dat je moed moet ontwikkelen. De manier om moed te ontwikkelen is door in elke situatie moed te tonen; zie de situatie onder ogen en ontwikkel je moed. Je moed groeit door de kleine dingen en dat maakt het gemakkelijk om moedig te zijn in de grote dingen, zoals alleen te staan in de hele kosmos. Het is een beangstigende gedachte, tenzij je moed hebt. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

[Er zijn] steeds meer mensen die zich bewust worden van een ander perspectief, die de mogelijkheid zien van een onvoorstelbare harmonie en zich verzetten tegen zowel apathie als chaos. Tot nu toe vormen zij de minderheid, maar spoedig zullen de krachten van chaos zwichten voor hun visie van rechtvaardigheid en vrede; uit hun onbevreesde greep op het leven en hun creatieve handelen zal een nieuwe wereld geboren worden.
Deze mannen en vrouwen van goede wil zullen de oude denkbeelden van afscheiding en conflict aanvechten en, stapsgewijs, de wereld opnieuw opbouwen. Zo zal het zijn. Niet alleen, maar begeleid en bezield door Maitreya en Zijn Broeders zal deze groep moedigen krachtig en invloedrijk worden, aangemoedigd door het enthousiasme van de haar volgende massa’s. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De komende eeuw’)

Wanneer Ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Mijn vrienden, Mijn broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan. Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu bezit? Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot slagen? Niets kan jullie tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; die vreugde welke Mij een voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, Mijn vrienden, Maitreya is met jullie! (Maitreya, uit Boodschap nr. 86)

interview met Mubarak Awad door Jason Francis

Mubarak Awad richtte in 1989 Nonviolence International op, een in Washington DC gevestigde non-gouvernementele organisatie, nadat hij Palestina was uitgezet omdat hij een geweldloze campagne en de eerste intifada mee had helpen opzetten. Nonviolence International is een gedecentraliseerd netwerk van steunpunten dat wereldwijd het gebruik van geweldloze acties propageert. Awad heeft de afgelopen 30 jaar ook gewerkt als pleitbezorger voor de jeugd en door heel Amerika vele programma’s opgezet voor verwaarloosde en in moeilijkheden verkerende jongeren. Jason Francis interviewde Mubarak Awad voor Share International.

Share International: Zou geweld zoals terrorisme, opstanden en guerrilla’s ooit aanvaardbaar worden om politieke doeleinden te bereiken, zelfs voor loffelijke doelen zoals vrijheid en gerechtigheid van een bezetter?
Mubarak Awad: Ik geloof niet in terrorisme. Ik geloof niet in geweld, zelfs niet tegen een meedogenloze dictator. Een dictator beschouwt zichzelf als één persoon, maar hij heeft andere mensen die hem aan de macht houden. Hij beschikt over het militaire apparaat, de banken, de politie, veiligheidsdiensten en dergelijke. Bij geweldloze acties gaat het er dus om zulke mensen niet te doden, maar te proberen hen ervan te overtuigen de dictator niet te steunen, omdat dat het meest in hun eigenbelang is en dat van de staat die zij dienen.

Die gedachte was heel sterk in de grote revoluties die zojuist plaatsvonden in Egypte en Tunesië. En er zullen veranderingen gaan plaatsvinden op heel wat plaatsen. Tegenwoordig hoeven de mensen, vanwege hun hogere opleiding, zich niet meer te verbergen achter explosieven of een bomvest om te doen en te doden. Het werkt niet.

SI: Als de Palestijnse gemeenschap een geweldloze verzetsbeweging had opgebouwd zoals die in India geïnspireerd door Mahatma Gandi of in de VS door Martin Luther King Jr., denkt u dan dat de internationale gemeenschap, met name de VS (Israëls grootste weldoener), minder geneigd zou zijn Israëls bezetting en onderdrukking van de Palestijnen door de vingers te zien, en een veel vastberadener standpunt in zou nemen tegen Israël dan nu het geval is, of zou dat geen enkel verschil maken?
MA: Toen Israël gesticht was, en na de Zesdaagse Oorlog in 1967, werd Israël een uniek concept in de Amerikaanse samenleving – niet alleen binnen de regering maar ook binnen kerken en scholen. Er is nergens een parallel te vinden van de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Dus doet het er niet toe of de Palestijnen geweld of geen geweld gebruiken. Dat zal het Amerikaanse concept van Israël totaal niet veranderen. Er kan pas enige verandering plaatsvinden als de Israëlische burgers het idee accepteren dat ze vrede met de Palestijnen moeten sluiten. Dan zullen de Verenigde Staten volgen. Zolang de Israëlische burgers geen vrede kunnen en willen sluiten met de Palestijnen, zullen de Verenigde Staten de zijde van Israël blijven kiezen. En dit geldt voor zowel de linker- als de rechterzijde van de Amerikaanse politiek; het doet er dus niet toe wie er aan de macht is.
Maar het is duidelijk dat wanneer er geweld tegen de Israëli’s wordt gebruikt (en er zijn vele redenen waarom dat plaatsvindt), dit de Verenigde Staten sterken in hun steun aan de starheid van de Israëli’s. Maar als er geen geweld is, treedt er een kleine verandering op. Gedurende vele jaren was er in het Israëlisch-Palestijnse conflict geen enkele terroristische actie, en was er geen verandering aan de Israëlische kant. Toen kwam er geweld en was er ook geen verandering. Dus ik ben niet hoopvol dat de situatie zal veranderen.
Hoewel, als je naar Zuid-Afrika kijkt, niemand dacht dat de situatie daar ooit zou veranderen, maar de verandering kwam. Als je naar de Sovjet-Unie kijkt, niemand dacht ooit dat die ineen zou storten zonder geweld, wapens of oorlog, en die stortte in elkaar; hetzelfde in Noord-Ierland; hetzelfde ook in de Verenigde Staten met de burgerrechtenbeweging. De blanken aan de kant van gerechtigheid in Zuid-Afrika maakten de verandering mogelijk. De Britten maakten de verandering in Noord-Ierland mogelijk. De blanke bevolking in de Verenigde Staten maakten ten tijde van de burgerrechtenbeweging de verandering mogelijk. Dus wanneer verandering plaatsvindt, komt het eerder van de sterkere kant dan van de zwakkere. In het Israël-Palestina conflict is Israël de sterkere kant. Zij moeten naar andere landen kijken en inzien dat er verandering moet komen.

SI: Hoe gebruikt een groepering geweldloosheid om sociale verandering tot stand te brengen?
MA: Allereerst moeten we heel goed naar het begrip mensenrechten kijken. Wanneer iemands mensenrechten ontnomen worden door iemand anders, en hij zo zwak is dat hij zichzelf niet kan verdedigen en zijn rechten terugkrijgen – kinderrechten, vrouwenrechten, politieke rechten – dan moeten we iemand anders hebben die het als zijn verantwoordelijkheid ziet op te komen voor de rechten van zo iemand, zelfs als hij hem niet kent. Je ziet een Amerikaan die vecht voor rechten in Nicaragua, een Amerikaan of een Brit die vecht voor de rechten van de Chinezen, of iemand uit Nederland die vecht voor de rechten van de Palestijnen. Zij hoeven de persoon niet te kennen maar zij vinden dat in een menselijke samenleving niemand een ander van zijn rechten kan beroven. En wanneer die rechten iemand ontnomen worden, moeten we er iets aan doen – door geweldloosheid te gebruiken. We kunnen anderen niet doden omdat zij iemand anders van zijn burgerrechten beroven. Dat is het eigenaardige met de doodstraf. De staat zegt: “Omdat jij deze persoon doodde, moeten we jou doden.” We weten dat doden hoe dan ook slecht is, wie het ook doet.
Door geweldloosheid in praktijk te brengen, trachten we de bezorgdheid en angst van de ander te zien, waarom hij doet wat hij doet. We laten hen zien dat we hen geen kwaad zullen doen, maar ook dat wat zij doen anderen schade berokkent. Dat is de manier waarop vele geweldloze acties plaatsvinden.
Er zijn dictators die beweren: “Iedereen houdt van mij. Ik ben degene die door God voor zijn volk geroepen is.” Dan ziet hij dat er duizenden mensen de straat op gaan die hem afwijzen en zeggen: “Ga weg, we houden niet van je.” Dus moet hij een beslissing nemen: “Hemel, ik dacht dat ik door iedereen geliefd werd. Waarom gaan duizenden de straat op en houden ze niet van mij? Ik stap op.” Dat wordt de kracht van geweldloosheid – niet als eenling, maar als groep, duizenden en nog eens duizenden mensen die zich inzetten om die verandering teweeg te brengen.
Geweldloosheid moet serieus genomen worden. We kunnen het niet licht opvatten zoals in de Verenigde Staten waar het slechts een weekendactiviteit is. Voordat de oorlog in Irak begon, waren duizenden mensen voor het weekend naar Washington DC gekomen en daarna gingen ze weer weg. Maar als deze duizenden mensen dag en nacht in Washington DC waren gebleven en de regering, straten en alles in Washington DC geblokkeerd hadden, dan hadden de politici pas werkelijk begrepen dat die mensen geen oorlog in Irak wilden. Maar na zondag gaat iedereen naar huis. Ze zeggen: “Welaan, we hebben tegen de oorlog in Irak geprotesteerd.” Het was eerder een zondagsbetrokkenheid dan een toezegging om zes maanden of zelfs maar drie maanden de straat op te gaan, zo lang als nodig is. We moeten op straat blijven totdat de verandering plaatsvindt.
Washington DC heeft bijvoorbeeld geen senator, maar de bevolking betaalt wel belasting. De mensen die in Washington DC wonen, accepteren dit als een nederlaag, waarmee ze dagelijks leven. Maar we zien niet dat duizenden inwoners van DC weigeren belasting te betalen. Als iedereen in DC weigerde belasting te betalen totdat ze een senator hadden, dan zou de regering veranderen. Met een, twee, tien of honderd mensen werkt het niet. Alleen een groot aantal mensen kan die verandering teweegbrengen…

SI: Kunt u beschrijven wat u in uw werk met jongeren doet?
MA: Ik kan beginnen met te vertellen dat mijn vader gedurende de Arabisch-Israëlische oorlog doodgeschoten werd. Ik woonde in een weeshuis en werd een last voor de samenleving, buiten mijn schuld. Ik meende dat kinderen niets te kort zouden moeten komen omdat hun ouders dood zijn. In mijn jeugd ging ik zo vaak met honger naar bed, en ik vond dat een treurige toestand.
Toen ik in de Verenigde Staten ging studeren, zag ik vele hongerige mensen. Ik zag veel kinderen van 12, 13 of 14 jaar achter de tralies. Gedurende mijn studie aan de universiteit zag ik in dat er iets verkeerds was in een samenleving die zo rijk is als de Amerikaanse, maar niet weet hoe ze met deze kinderen moet omgaan. Dus begon ik kinderen uit de gevangenissen en instellingen te halen, en probeerde met hen te werken binnen hun eigen gezin, om familieleden voor hen te vinden bij wie ze beter konden verblijven dan in instellingen, de gevangenis of pleeggezin.
Ik voelde me zo gezegend dat veel mensen het met me eens waren. We begonnen een organisatie en een deel van de organisatie gebruikt spiritualiteit bij jonge mensen om hen te leren dat ze geen last voor de samenleving zijn. We moeten hen helpen deel van de samenleving te zijn. We sturen hen terug naar school, we zetten hen weer aan het werk, en het is altijd een vreugde om te zien dat sommigen van hen slagen in het leven. Ik begon in Ohio en men wilde ons kinderen uit Indiana en West-Virginië sturen. We zeiden: “Nee, wij zullen naar West-Virginië en Indiana gaan om de problemen daar ter plaatse op te lossen.” Nu zijn we in negen staten aanwezig met een budget van meer dan 50 miljoen dollar. We helpen heel veel kinderen en gezinnen, en zijn trots op het werk dat we gedaan hebben en nog doen.

SI: Wilt u verder nog iets toevoegen?
MA: Je moet kijken naar de macht van geweldloosheid nu in het Midden-Oosten. Het gaat het hele concept van mensen veranderen die krijgen wat ze willen als ze voor zichzelf leren opkomen. Je moet ook naar het onderwijs kijken. Ik geef les aan de American University in Washington DC, en een van de grootste afdelingen van de universiteit is Vredesonderwijs. Er komen meer studenten naar Vredesonderwijs dan naar technische wetenschappen of enige andere discipline. Aan bijna elke universiteit wordt het oplossen van conflicten, geweldloosheid en vredesvraagstukken onderwezen. Vijf, tien, vijftien jaar geleden gebeurde dat niet. We zijn ons onderwijs aan het veranderen en dat is essentieel als we ooit tot een punt willen komen waarop we niet hoeven te vechten en elkaar te vernietigen.

Zie ook: http://nonviolenceinternational.net

Verontwaardigde betogers bereid ver te gaan
Spaanse betogers, de ‘Indignados’ [‘de Verontwaardigden’] hebben hun belangrijkste bolwerk op het Plaza del Sol in Madrid verlaten om de beweging te verbreden en dichter bij het volk te brengen. Zij gaan te voet naar het hart van Europa om steun te krijgen en petities met voorstellen te verzamelen ter voorbereiding op de grote Europa-brede bijeenkomst op 15 oktober 2011. “Vamos despacio porque vamos lejos” – wij gaan langzaam omdat we ver willen komen – stond op spandoeken te lezen toen zij zich in beweging zetten voor de heroïsche tocht van 1600 kilometer naar Brussel in België.
De tocht is een vervolg op de ‘volksmarsen van verontwaardiging’ die uit tientallen steden in heel Spanje vertrokken en in augustus 2011 in Madrid samenkwamen. In de belangrijkste wijken van de grote steden bestaat inmiddels een organisatie die onderzoek doet naar de behoeften van het volk en steun verleent aan de lokale bevolking. Men werkt bijvoorbeeld met mensen die, omdat zij niet in staat zijn hun hypotheek te betalen, uitzettingsbevelen hebben ontvangen. Wanneer de politie en vertegenwoordigers van de bank aankomen om hen uit te zetten, treffen zij honderden ‘indignados’ aan die hun de weg versperren. Geconfronteerd met deze aanblik, vertrekken de vertegenwoordigers en is de uitzetting voorkomen.
Betogers zeggen dat zij oprukken omdat zij boos zijn over de wijze waarop de economische crisis in Europa afgedaan wordt, met bezuinigingsmaatregelen, verlies van banen en privatiseringen, terwijl degenen die zij schuldig achten aan de recessie ongemoeid blijven. Door naar Brussel te gaan zal het protest op het niveau van de Europese Unie gebracht worden. De betogers zullen volgens plan op 17 september in Brussel aankomen, waar ‘verontwaardigden’ uit heel Europa zich bij hen zullen voegen voor een grootse demonstratie als onderdeel van een Europese actiedag. Vervolgens zal er, beginnend op 8 oktober, gedurende een hele week in Brussel een Sociaal Forum gehouden worden dat op 15 oktober als onderdeel van een dag van mondiale actie afgesloten wordt met een massademonstratie. (Bron: La Vanguardia, El País, Spanje)

Israëli’s voor sociale rechtvaardigheid
Eind juli en begin augustus 2011 gingen Israëliërs de straat op om te protesteren tegen de stijgende kosten van levensonderhoud – lage inkomens, hoge huizenprijzen en huren, de hoge kosten om kinderen op te voeden en andere sociale onderwerpen. Op drie opeenvolgende zaterdagen groeiden de protesten uit tot de grootste demonstraties die het land in tientallen jaren had gezien.
Op 13 augustus verspreidden de protesten zich over 12 steden, waaronder Tel Aviv, Jeruzalem and Haifa, en ontstonden er tentkampen waar veel mensen op de belangrijke boulevards leefden, omgeven door spandoeken en vlaggen, wat deed denken aan de demonstraties op het Tahrir-plein in Caïro (Egypte).
Begin augustus vond het grootste protest plaats in Tel Aviv, waar minstens 200.000 mensen de straat op gingen, terwijl er 30.000 mensen in Jeruzalem demonstreerden. Voor een land van 7 miljoen inwoners waren de aantallen demonstranten bijzonder hoog.
Hoewel de protesten begonnen om de hoge kosten van het huren en kopen van huizen, was de meest gehoorde slogan van de recente demonstraties: “Het volk eist sociale rechtvaardigheid”. Onder de demonstranten waren alle soorten Israëliërs en nu ook Israëlische Arabieren, die 20 procent van de bevolking uitmaken.
In Haifa sprak Hamoudi Hujeirat de menigte toe met een oproep tot samenwerking tussen Joden en Arabieren. “We zijn één volk,” zei hij tot de juichende menigte. Schrijver Sami Michael vertelde de menigte in het Arabisch: “Nu ik 85 jaar ben is het moeilijk om optimistisch te zijn, maar de jonge generatie maakt mij vandaag optimistisch. Vandaag laat het publiek voor het eerst een verbinding zien tussen klassen, tussen steden en dorpen, tussen Arabieren en Joden, en ik kan me niet herinneren zoiets in Haifa te hebben gezien. De gevolgen van [de Arabische Lente] hebben ook ons bereikt,” zei hij. (Bron: The Guardian, VK; Al Jazeera; Haaretz, Israël)