Vragen en antwoorden – sept. 2011

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS en Mexico gegeven?
A. 39 [per 15 augustus 2011].

V. Verschijnt Hij inmiddels als enige gast?
A. Ja.

V. 1) Verschijnt Maitreya tijdens demonstraties zoals Hij er bij de interviews uitziet? 2) Gebeurde dat op het Tahrir-plein, in Caïro? 3) Zal dat in de toekomst gebeuren? 4) Wanneer de Amerikanen beginnen te demonstreren zoals de mensen in de Arabische landen, zal Maitreya Zich dan bij hen voegen in de gedaante waarin Hij op tv verschijnt?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Nee, dat is niet waarschijnlijk. 4) Maitreya gebruikt allerlei gedaanten die voor zulke gelegenheden geschikt zijn. Hoe zou Hij anders anoniem kunnen blijven?

V. De toestand van de economie in de wereld lijkt instabieler en onhoudbaarder dan ooit. Wat vindt u van de huidige situatie?
A. Deze wereldwijde economische crisis is onvermijdelijk. Het is een symptoom van het feit dat de oude economische beginselen, die nu verscheidene eeuwen toegepast worden, niet meer werken. De wereld is veranderd, de mensen zijn overal in meerdere of mindere mate veranderd in hun hart en denken en er zijn te grote economische verschillen tussen de landen om de voor economische samenhang vereiste stabiliteit te kunnen bewerkstelligen. Het is een onbetwistbaar teken dat alleen samendelen en rechtvaardigheid de juiste weg naar de toekomst kunnen verschaffen, zoals lang geleden door Maitreya is voorspeld.

V. 1) Zal verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond de financiële ineenstorting van de VS kunnen afwenden? 2) Of denkt u dat het slechts een noodoplossing is?
A. 1) Zo ja, dan slechts tijdelijk. 2) Inderdaad.

V. Denkt u dat Griekenland de aflossing van zijn schulden moet stopzetten?
A. Het is geen kwestie van ‘of’, maar ‘wanneer’.

V. Wat ligt er ten grondslag aan de uitbarsting van geweld begin augustus 2011 in veel steden in Groot-Brittannië?
A. Sociaal onrecht: de steeds groeiende kloof tussen de rijksten en de armsten; slechte huisvesting, werkloosheid, zeer harde bezuinigingen op de sociale voorzieningen en overheidsdiensten.
De aanleiding tot al deze sociale beroering, die elk moment opnieuw kan uitbarsten, was het neerschieten door de politie van een jonge man die kennelijk gewapend was (ofschoon de politie later toegaf dat zijn wapen niet was afgevuurd, nadat ze eerst hadden verklaard dat hij hen had beschoten). De mensen hebben het vertrouwen in de politie verloren, evenals hun vertrouwen in het parlement en hebben het gevoel dat ze niets te verliezen hebben en uitten dat, in mijn ogen op de verkeerde manier, door hun eigen gemeenschap en die van anderen in brand te steken en te vernielen.

V. Is het gewoon een geval van gelegenheidscriminaliteit?
A. Daarvan was een element aanwezig , in de algehele opwinding van vernietiging.

V. Kunt u zeggen in welke mate de oproerkraaiers gewoon ‘herrieschoppers’ waren of mensen met een oprecht – bewust of onbewust – misnoegen over werkloosheid, gebrek aan vooruitzichten, kloof tussen armoe en rijkdom, sociaal en economisch onrecht in het algemeen?
A. Zoals ik hierboven al zei, het was een mengeling van beide.

V. Wat is de oplossing in zulke situaties?
A. Zoals altijd, samendelen en rechtvaardigheid.

V. Eind juli 2011 gingen meer dan 100.000 Israëli’s de straat op om te protesteren tegen sociaal onrecht en de hoge kosten van het levensonderhoud in Israël. Kan uw Meester zeggen of dit het begin is van een ‘Israëlische lente’ en of het zal leiden tot een rechtvaardiger samenleving in Israël en, te zijner tijd, Palestina?
A. Het is een stap in de goede richting.

V. Meer dan een jaar geleden zette het ‘Raj Patel-incident’ de hele media in vuur en vlam, waaruit bleek dat duizenden mensen over de hele wereld alert zijn op iemand die wellicht Maitreya is, incognito of niet. Sindsdien is er, ondanks die waakzaamheid, niemand naar voren gekomen die, al of niet terecht, aan het signalement lijkt te voldoen. Als een willekeurige meertalige zuid-Aziatische man (‘een van ons’) in de afgelopen 18 maanden voor enorme kijkersaantallen in ten minste 38 tv-panels was verschenen, zou hij toch iemand opgevallen moeten zijn! Waarom is er dan geen enkele melding van hem in de media gemaakt? Ik weet dat u genoeg hebt van dit soort vragen, maar als we geen enkel spoor kunnen vinden van zelfs zijn incognito personage, hoe kunnen we dan in vredesnaam op zijn denkbeelden reageren? Ik sympathiseer met uw doelstellingen en wil het werk van Share International steunen, maar we hebben gerichtere antwoorden nodig op dit soort gegronde vragen, juist om de consensus te kunnen vormen waar u naar streeft.
A. U spreekt voor uzelf. Ikzelf en heel veel anderen, die met mij samenwerken, werken hard om het publiek over de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters te informeren, en hebben niet de behoefte om iemand, bestaand of niet-bestaand, te herkennen die “aan het signalement voldoet”. Mijn Meester zegt dat circa 37 miljoen mensen op een of andere manier van deze informatie op de hoogte zijn. Een derde hiervan – dat is zeg maar 12 miljoen mensen – gelooft dit verhaal echt. Duizenden van hen over de hele wereld werken  met mij aan het bekend en inzichtelijk maken ervan. Ongeveer een derde, rond 12 miljoen mensen, geloven het verhaal totaal niet, en nog eens een derde, ongeveer 12 miljoen, wachten net als u af, totdat er iemand wordt geïdentificeerd als Maitreya.
Denkt u niet dat als Maitreya incognito wil blijven, zoals Hij momenteel doet, Hij niet de intelligentie heeft om dat ook te doen? Wanneer Hij Zijn ware identiteit bekend wil maken zal Hij dat op Verklaringsdag doen. Dat moment is nog niet aangebroken. Mijn advies: wacht het af.

V. Er heerst een algemene economische crisis die in verschillende delen van de wereld verschillende vormen aanneemt en de huidige leiders lijken verstoken van ideeën. Aan de ene kant drukken ze geld bij en aan de andere kant leggen ze bezuinigingen op. De financiële organisaties zoals banken en bedrijven blijven onverminderd machtig. Welke dringende stappen zouden er nu gezet moeten worden?
A. Er is slechts één manier waarop we onze politieke en economische problemen kunnen oplossen – door vrede en voorspoed te brengen aan allen.
Alleen de aanvaarding van de Eenheid van de mensheid en de invoering van samendelen en sociale rechtvaardigheid zal ons het vertrouwen brengen dat nodig is voor vrede.
Welke financiële kunstgrepen we ook toepassen, niets zal de vrede brengen die nodig is voor ons voortbestaan als het geen toepassing van samendelen en rechtvaardigheid behelst.

V. Ik zou iets willen vragen over alle veranderingen waarbij vaak de woorden ‘heel spoedig’ en ‘aanstaande’ worden gebruikt. Ik word dit jaar 65 – is het waarschijnlijk dat ik enkele van de beloofde veranderingen zal meemaken?
A. Ja.

V. In Share International van juli/augustus 2011 stond een foto van een Russische legerhelicopter die een ufo vervoert. 1) Is deze ufo doelbewust gecrasht? 2) Werd hij in vaststoffelijke vorm gehouden om wetenschappers op Aarde de gelegenheid te geven hem te bestuderen en ervan te leren?
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. 1) Als kernsplijting zo gevaarlijk is, waarom werd het de mensheid dan toegestaan om deze technologie te ontwikkelen? 2) Konden de Hiërarchie en de Ruimtebroeders de aardse wetenschappers niet inspireren tot de ontwikkeling van kernfusie in plaats van kernsplijting?
A. 1) In 1942 waren de Geallieerden en de As-mogendheden (vooal de Duitsers onder Hitler) in een nek-aan-nek race verwikkeld om de geheimen van kernsplijting te ontdekken. De Hiërarchie pleitte er bij Sanat Kumara, de Heer der Wereld in Shamballa, voor om dit geheim aan de Geallieerden te geven (die de Hiërarchie aan hun zijde hadden). Dit zorgde ervoor dat zij kernsplijting eerder uitvonden dan de Nazi’s en leidde ertoe dat de Tweede Wereldoorlog eerder beëindigd werd. 2) De Hiërarchie en de Ruimtebroeders hebben de aardse wetenschappers geholpen om kernfusie te ontwikkelen, maar dat is niet overgenomen, in grote mate vanwege onze gehechtheid aan olie en de huidige nucleaire industrie overal ter wereld.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.