Verklarende woordenlijst

Antahkarana
Kanaal van licht dat de brug vormt tussen de hersenen en de ziel. Wordt opgebouwd door meditatie en dienstbaarheid

Anti-christ
Eerste-straals energie in zijn involutionaire gang. Vernietigt oude vormen en verhoudingen, zoals aan het einde van een kosmisch tijdperk. Hierdoor wordt de weg gebaand voor de opbouwende krachten van het Christusbewustzijn. De beide wereldoorlogen waren uitingen van deze energie

Astraal gebied
Het gebied of de bewustzijnstoestand van de emoties. Het gebied van begoocheling

Astraal lichaam
Het voertuig van astrale materie, ook wel genoemd astraal-emotioneel lichaam

Avatar
Geestelijk wezen dat ‘nederdaalt’ als antwoord op de roep en de behoefte van de mensheid. Er zijn menselijke, planetaire en kosmische avatars. Deze laatste worden ook wel goddelijke incarnaties genoemd. Sai Baba is een voorbeeld van een kosmisch avatar. Maitreya is een planetair avatar

Avatar van synthese
Groot kosmisch wezen, dat sinds de jaren veertig een viervoudige energie de wereld instuurt, waardoor verdeeldheid verandert in eenheid

Boeddha
De belichamer van wijsheid, de laatste avatar van het Ramtijdperk. Bevindt zich nu in Shamballa en treedt op als goddelijke bemiddelaar tussen Shamballa en de Hiërarchie

Christus
Wereldleraar, hoofd van de Hiërarchie. Naam van een ambt. De huidige bekleder van dit ambt heeft als eigen naam Maitreya. Hij bekleedt dit al 2600 jaar. De Boeddha was de vorige bekleder van deze functie

Christus-bewustzijn
De energie van de kosmische Christus, ook wel Christus beginsel genoemd. Voor ons belichaamd door de Christus, ontwaakt nu in de harten van honderduizenden mensen, overal ter wereld. De energie van evolutie bij uitstek

Etherische gebieden
Vier gebieden van materie die ijler zijn dan gas. Tot nu toe voor de meeste mensen niet waarneembaar

Etherisch lichaam
Het vitale lichaam van de mens waardoor de energieën van alle gebieden stromen. Het lichaam waar de chakra’s zich bevinden. Ook wel etherisch dubbel genoemd omdat het een replica is van het grofstoffelijk lichaam

Evolutie
Het proces van vergeestelijking van de stof, de weg terug naar de bron. Het ontvouwen van de sluiers van begoocheling en illusie met als uiteindelijk resultaat kosmisch bewustzijn

Gebied
Bewustzijnstoestand

Geest
De vonk van God, ook wel monade genoemd. Zoals de persoonlijkheid de weerspiegeling is van de ziel op het stoffelijke gebied, zo is de ziel de weerspiegeling van de geest

Geest van vrede (Spirit of Peace) of evenwicht
Kosmisch wezen dat helpt bij het werk van Maitreya door hem met zijn energie te overschaduwen

Geestelijke Hiërarchie
Koninkrijk van God, het geestelijke rijk, koninkrijk der zielen, bestaande uit de meesters en ingewijden van alle graden

Inwijding
Punt van crisis op het pad van evolutie, gevolg van en leiodend tot een grote verruiming van bewustzijn. Het wetenschappelijke proces van vervolmaking waardoor de mens uiteindelijk verenigd en één wordt met zijn bron

Karma
Wet van oorzaak en gevolg: “Zoals gij zaait, zult gij oogsten.”

Meester (van Wijsheid en Mededogen)
Ingewijde die vervolmaking heeft bereikt na het nemen van de vijfde inwijding en die ervoor kan kiezen op de aarde te blijven om de menselijke evolutie bij te staan. Er zijn 63 meesters betrokken bij de menselijke evolutie

Mentaal gebied
Het gebied waarop, of de bewustzijnstoestand waarin, de denkprocessen zich afspelen. Het gebied van manas of denkvermogen

Mentaal lichaam
Het voertuig van de persoonlijkheid op de mentale gebieden

Monade
Geest. Vonk van God

Overschaduwing
Wijze van contact tussen meester en discipel, waarbij de meester zijn bewustzijn via dat van de discipel laat werken

Persoonlijkheid
Het voertuig van de ziel op het fysieke gebied

Reïncarnatie
Wedergeboorte. Leven na leven reincarneert de ziel in een ander voertuig. De wet van karma trekt ons magnetisch terug in incarnatie totdat we op juiste wijze onze innerlijke goddelijkheid onthullen

Sanat Koemara
Heer der wereld of Planetaire Logos die in Shamballa verblijft. Groot wezen dat zichzelf opofferde om de bezielende Godheid van deze planeet te worden. Het meest nabije aspect van God dat wij kunnen kennen

Shamballa
Voornaamste energiecentrum op deze planeet. Het bevindt zich in de Gobi woerstijn op de twee hoogste etherische gebieden. Komt overeen met het kruincentrum (chakra) bij de mens

Stralen
Universele goddelijke energie. Er zijn zeven stralen: 1. wil of macht; 2. liefde-wijsheid; 3. actieve intelligentie; 4. harmonie door conflict; 5. concrete kennis; 6. devotie & idealisme; 7. ceremoniële orde en magie

Transmissie
Transformatie of overdracht van geestelijke energie van hogere naar lagere niveaus

Verklaringsdag
Dag waarop Maitreya zich aan de gehele wereld bekend zal maken middels het overschaduwen van de hele mensheid. Iedereen zal zijn woorden telepathisch in zijn eigen taal horen

Wereldleraar
Hoofd van de Geestelijke Hiërarchie, de Christus. De meester der meesters. Het ambt dat nu door Maitreya wordt bekleed

Ziel
Het ware, hogere Zelf. De weerspiegeling van de monade op het ziele-gebied