door de Meester —, via Benjamin Creme (5 november 2012)

De wijze is hij die alle kanten van een probleem of situatie bestudeert voordat hij tot conclusies komt en acties onderneemt die later onjuist blijken te zijn. De dwaze doet het anders. Het type dat hier meteen te binnen schiet, is snel te enthousiasmeren en helaas even snel met verloochenen en afwijzen. Het ontbreekt hen aan geduld en samenhang in denken. Ze hebben vaak een hoge dunk van zichzelf, waardoor zij anderen hardvochtig beoordelen. Ze zijn zich gewoonlijk volkomen onbewust van de begoocheling van hun daden en beslissingen.
Zulke mensen zijn niet per se nutteloos voor een groep. Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen ze zelfs op vele manieren nuttige groepsleden zijn. Maar wanneer de zaken niet volgens hun verwachtingen verlopen, kunnen ze bijzonder destructief worden en lastig in de omgang. Zo zijn er velen in de groepen in de wereld die de kostbare eenheid van het geheel bedreigen. Een veel voorkomend probleem in de actieve groepen zijn degenen die heel weinig bijdragen aan de groepsinspanning en juist om die reden de groep voortdurend lastig vallen met kritiek.
Zij voelen zich boos en jaloers dat anderen meer en nuttiger werk verrichten, maar zijn niet bereid hun tijd op te offeren om dat ook te doen. Hun aanhoudende stroom van kritiek, beseffen zij zelden, is uiterst destructief voor de eenheid en het welzijn van de groep.
Dan zijn er nog degenen die hun tijd en energie toezeggen om er, al te vaak, achter te komen dat zij hun aanbod toch niet waar kunnen maken. Zulke halfslachtige, halfbetrokken mensen hebben smoesjes te over zodra ze hun schuchtere tenen in de strenge wateren van waarlijk groepswerk dompelen. Dat werk is, idealiter, afkomstig van de ziel en voor zover het de ziel betreft wordt het werk, hoe zwaar ook, verwelkomd en vreugdevol – geen last of opoffering, maar een eenvoudige daad van dienst die enthousiast verleend wordt.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. 79 (per 9 november 2012).

V. Vinden de recentste interviews nog steeds in Brazilië plaats?
A. Ja.

V. 1) In welk land brengt Maitreya tegenwoordig de meeste tijd door? 2) Heeft hij Canada ooit bezocht?
A. 1) Hij woont in Londen, in het Verenigd Koninkrijk. 2) Ja.

V. Kun je zeggen dat de verschijning van Maitreya een nieuwe fase is ingegaan?
A. Ja. Dit houdt verband met de gereedheid voor verandering van de mensheid.

V. Kun je zeggen dat de wereld een nieuwe fase is ingegaan?
A. Ja – de wereld is een nieuwe fase ingegaan. Het donkere tijdperk van Kali Yuga is voorbij. Ons zonnestelsel begint nu aan de Waterman-ervaring, die ongeveer 2500 jaar zal duren. De energie van Waterman is de energie van synthese. Dit zal de mensheid tot een eenheid brengen die volkomen verschilt van de huidige situatie.

V. Vier jaar geleden laaide het geweld tussen Israël en Palestina weer op. Dit was precies voordat er in Israël weer verkiezingen zouden plaatsvinden. Natuurlijk hebben beide partijen schuld en misschien is dit cynisch gedacht, maar kan het zijn dat geweld met opzet wordt aangesticht met het oog op aanstaande verkiezingen?
A. Ja. Steeds meer gewone mensen in Israël willen een twee-statenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse probleem. Het lijkt erop dat de Israëlische regering zich automatisch tot agressie tegenover de Palestijnen wendt wanneer er een verkiezing op komst is die de loop van de Israëlische politiek zou kunnen veranderen.

V. 1) Werd er tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen met stemmen geknoeid? 2) Zo ja, hoe zou de werkelijke uitslag zijn geweest zonder bedrog en andere trucs, zoals de pogingen van sommige Republikeinse leiders van staten om mensen van de verkiezingen uit te sluiten?
A. 1) Zes procent aan Republikeinse kant en 3 procent aan Democratische kant. 2) Het verschil in stemmen tussen Obama en Romney zou groter zijn ten gunste van president Obama. President Obama heeft evengoed gewonnen, maar de marge zou groter zijn geweest.

V. Alle stemmen waren nog niet eens allemaal geteld in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen er al een video op internet verscheen die liet zien hoe de stem van een kiezer die probeerde voor president Obama te stemmen, herhaaldelijk werd omgezet in een stem voor Romney. In hoeveel staten werd er met de verkiezingen geknoeid?
A. Vijf.

V. Kan de positieve verkiezingsuitslag voor de Democratische kandidaten gezien worden als overwinning van de macht van het volk op de macht van het geld, gegeven de enorme hoeveelheden geld die door belangengroeperingen, met name van Republikeinse kant, aan de verkiezingen zijn gespendeerd?
A. Ja.

V. Zegt de Amerikaanse presidentsverkiezing iets over de algemene bewustzijnstoestand van Amerika en de ontvankelijkheid voor Maitreya’s prioriteiten?
A. Amerika als geheel, en dat betekent alle zwarte, latino en andere kiezers, staat in principe aan de goede kant – de kant die zich meer achter Maitreya’s prioriteiten schaart – en dat is de kant die Amerika zal redden.

V. Op 29 oktober 2012 kwam orkaan Sandy aan de oostkust van de Verenigde Staten aan land en zaaide dood en vernietiging. 1) Was deze storm het gevolg van a) opwarming van de aarde, b) de destructieve gedachtenpatronen van de mens en/of c) karma? 2) Als karma hier een rol bij speelde, mag ik vragen waarvoor precies?
A. 1) Ja, alle drie. 2) De VS produceren 25 procent van de CO2-vervuiling in de wereld.

V. De rijkste 400 mensen in Amerika bezitten nu meer rijkdom dan de armste 150 miljoen Amerikanen. 1) Klopt dit? 2) Wat is uw reactie hierop?
A. 1) Min of meer. 2) Het is natuurlijk krankzinnig. Het geldt ook voor de rest van de wereld en schreeuwt om verandering. Het is de bron van het grootste verdriet en sociale strijd in de wereld.

V. De Britse minister-president David Cameron was in het Midden-Oosten om wapens te verkopen; hij droeg een klaproos – het jaarlijks terugkerende herdenkingssymbool voor alle Britse oorlogsdoden. Hij rechtvaardigde de wapenhandel door te zeggen dat alle landen het recht op zelfverdediging hebben. Wat vindt u hiervan?
A. De verkoop van oorlogsvliegtuigen aan Saoedi-Arabië heeft niets te maken met zelfverdediging. De wapenhandel is een van de belangrijkste factoren die oorlog in stand houden.

V. Wat is het ideale aantal uren dat mensen per week zouden moeten werken? Hoe spoedig zal de werkweek tot een redelijker aantal uren per week teruggebracht worden? Hoeveel werkdagen per week zou het ideaal zijn? Ik las onlangs een artikel in Share International over het belang van vrije tijd; momenteel hebben we helemaal geen vrije tijd
A. De toekomstige evolutie van de mensheid hangt van steeds meer vrije tijd af. We naderen de tijd waarin dagelijkse gebruiksvoorwerpen door robottechnologie (die te zijner tijd door menselijke gedachtenkracht zal worden geschapen) geproduceerd zullen worden. Dit zal de mensheid geleidelijk vrij maken voor het onderzoeken van haar goddelijke aard. Dit ligt nog in het verschiet, maar is niet meer zo ver weg. Onder invloed van Maitreya en de Meesters zal vrije tijd snel als essentieel gezien worden en de daling van het aantal uren dat wereldwijd aan werk besteed wordt, zal gelijke tred houden met de vorderingen op dit gebied.

V. Kunt u iets zeggen over gevoelens? Wat is het doel ervan en wat moeten we ermee doen? Wat moeten we met gevoelens uit ons verleden die nu nog steeds invloed op ons hebben? Waar komen gevoelens vandaan?
A. Gevoelens komen voort uit ons astraal-emotionele gevoelslichaam, dat wij met het dierenrijk delen. Door gevoel ervaren we pijn, woede, teleurstelling (en leren we die te vermijden). We voelen en geven ook uitdrukking aan genegenheid en liefde en reageren op emoties die door deze gevoelens worden opgewekt. Het evolutionaire doel is om de minuscule deva’s die het astrale gebied samenstellen, onder controle te krijgen. Dat is de realiteit van sublimatie. Het astraal lichaam moet uiteindelijk als een kristalheldere ‘vijver’ gezien worden waarin de liefde van de Ziel zich volmaakt kan uitdrukken.

V. Ik heb zojuist het artikel ‘De komende transformatie’ van uw Meester (SI, april 2012) gelezen. Het klinkt prachtig, te mooi om waar te zijn, maar ik vraag me wel een ding af. Weet de Meester of deze transformatie ook vrouwen zal betreffen (de andere helft van de mensheid, het heelal, enz.)? Of gaat het om een transformatie die alleen de mannen zal betreffen? Of is het slechts een vergissing in de bewoording vanwege het feit dat de rol van de vrouw onder de menselijke soort merendeels als onbelangrijk wordt gezien en dat het niet echt nodig is om in dit soort artikelen dialectisch omvattend te zijn? Of betekent hun verheven visie van “gedeelde goddelijkheid” echt dat we natuurlijk allemaal goddelijk zijn, maar sommigen van ons meer dan anderen?
A. Vanuit het gezichtspunt van de Meester is iedere man, vrouw en kind goddelijk. Bovendien hebben de Meesters de vrouwenemancipatiebeweging in gang gezet.

V. Het lijkt ongelooflijk dat het 15-jarige schoolmeisje en activiste Malala Yousafzai, die op 9 oktober in noord-west Pakistan van dichtbij werd neergeschoten toen zij uit school naar huis ging, zo’n verschrikkelijke verwonding overleefd heeft. Was dit een wonder?
A. Ja, het was een wonder van de Meester Jezus.

V. Rond 21 december 2012 vinden veel positieve evenementen plaats. Sommige groepen hebben het over het begin van een nieuw tijdperk en het inkomende Christus-bewustzijn. Denkt u dat dit is omdat mensen intuïtief weten wat Maitreya en de Meester Jezus aangaven in recente ervaringen die in brieven van lezers aan Share International werden gemeld, d.w.z. dat dit niet het einde maar juist een geweldig nieuw begin voor de mensheid is?
A. De datum 21 december 2012 is niet zo relevant voor die verandering, want er vinden nu al grote veranderingen plaats. Om te beginnen is dit het einde van Kali Yuga, het Donkere Tijdperk, en het begin van Kalki, het Tijdperk van Licht dat wordt ingeluid door de komst van de Kalki- avatar, die Maitreya is.
In de laatste weken van de revolutie tegen Hosni Mubarak hadden duizenden mensen op het Tahrir-plein een ervaring van Maitreya Die onder de mensen verscheen als de Kalki-avatar, de ruiter op het witte paard. Dit werd door onafhankelijke media gefilmd en is door miljoenen mensen op YouTube gezien. De Kalki-avatar reed snel en ongehinderd op het witte paard door de menigte; waarschijnlijk werd Hij  door de meeste mensen op het plein niet gezien, maar wel door miljoenen mensen die de beelden op internet zagen.
Sinds 1675 stromen de energieën van Waterman ons zonnestelsel binnen, terwijl de energieën van Vissen zich terugtrekken. Dit zonnestelsel bevindt zich nu echt in het Waterman-tijdperk en we beginnen onze zegetocht naar synthese; het Tijdperk van Synthese is begonnen. Dit zal zich in al onze instellingen weerspiegelen als groeiende eenheid, broederschap, juiste verhoudingen en vertrouwen.

Maitreya: “Obama zal winnen”
Tijdens een lezing in New York eind september 2012 kwam een zwarte man van begin 50 in de pauze naar de boekentafel. Hij stelde een collega misschien wel 20 tot 30 vragen, waarvan er veel moeilijk te verstaan waren vanwege een uitgesproken accent en zijn snelle manier van spreken. Hij zei dat hij Nigeriaan was en dat hij inmiddels ongeveer 18 jaar in New York in de wijk Queens woont. Hij kreeg ons webadres om op de hoogte te blijven. Na afloop van de lezing gaven we hem een exemplaar van onze brochure en het leek alsof hij daar op wachtte. Terwijl hij tijdens de pauze nog veel vragen stelde, leek hij ons nu heel direct dingen te willen vertellen.
Bij de boekentafel vroeg onze bezoeker wat we van Obama dachten en of hij opnieuw gekozen zou worden en we antwoordden dat we dat hoopten. Na de lezing zei hij: Maitreya weet dit (dat Obama herkozen zal worden) en Obama wist dit zelfs al toen hij vorige keer gekozen werd.”
Wat de bezoeker vooral en nadrukkelijk wilde overbrengen was dat we de jongeren moeten bereiken, dat zij meer ‘open’ staan omdat zij nog geen vaste ‘kijk op de wereld’ gevormd hebben, zoals degenen die we gewoonlijk met onze boodschap bereiken. En dat we vooral de jongeren niet hebben bereikt, omdat onze boodschap niet specifiek op hen gericht is – de jongeren zijn de beheerders van de toekomst en hebben daarom onze boodschap nodig. Hij was er op gebrand om dit krachtig onder de aandacht te brengen. Hij herhaalde hetzelfde nog een derde keer tegen een collega toen hij wegging. Hij getroostte zich heel veel moeite om te benadrukken dat we in onze benadering eenvoudig moeten zijn; dat we onze boodschap niet gecompliceerd maken. Kunt u zeggen wie de man was?
C.T., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘bezoeker’ Maitreya was.

Aanpassingsvermogen
Op maandag 8 oktober 2012 ging ik in Parijs naar de Transmissie-meditatie. Op weg naar huis, net na 11 uur ’s avonds liep ik in de koude regen van mijn auto naar mijn huis met mijn capuchon over mijn hoofd met mijn blik op de grond gericht. Even daarvoor had ik aan de talrijke wonderen gedacht die mensen die regelmatig mediteren, omringen en had tegen mezelf gezegd: “Al zouden Maitreya of Jezus in mijn buurt in een of andere gedaante verschijnen, dan nog zou ik hen niet zien omdat ik altijd naar de grond kijk wanneer ik loop, met mijn capuchon over mijn hoofd!” Maar die avond, terwijl ik naar huis liep, zag ik plotseling een prachtig hart dat op het asfalt van de straat getekend was (zie bijgesloten foto).
Het hart is er nog steeds, het lijkt alsof het van cement gemaakt is. Ik moet hier bij zeggen dat er nergens in onze buurt aan de weg gewerkt wordt en dat er geen enkel ander teken in cement te vinden is.
Ik voelde me onmiddellijk enthousiast over de ontdekking van dit teken, met name omdat ik ijverig in Een cursus in wonderen studeer. De les van die dag was les 327: “Ik hoef slechts te roepen en U zult mij antwoorden.” Ik moet toegeven dat ik me de hele dag had afgevraagd hoe Hij mij zou antwoorden.
Kunt u mij zeggen wie dit hart gemanifesteerd heeft?
K.L., Vaires sur Marne (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de Meester Jezus het hart heeft gemanifesteerd.

Goddelijke kans
Op 23 september 2012 stond ik buiten mijn hotel in Houston (Texas, VS) met een sigaret en een cappuccino terwijl ik in Benjamin Creme’s nieuwe boek Unity in Diversity las, toen ik een zwarte man in het oog kreeg die naar me toe kwam. Hij was heel erg beleefd en vriendelijk en zei: “Neem me niet kwalijk, meneer, dat ik u stoor.”  Ik zei dat het in orde was en vroeg wat er aan de hand was. Hij vertelde hoe hij heette en dat hij in zeer moeilijke omstandigheden verkeerde, dat hij vele jaren bij de omroep ABC had gewerkt, maar nu geen werk had en wanneer hij naar een baan solliciteert altijd te horen krijgt dat hij te hoog opgeleid is en dat het soort werk dat hij jaren gedaan had nu voor veel lagere salarissen door pas afgestudeerden gedaan wordt, dat hij geen geluk heeft.
Hij zei dat hij vanochtend te horen had gekregen dat hij 42 dollar en wat centen achter is met de huur en dat, als hij tegen de middag niet betaalt, hij en zijn vrouw en twee kinderen dakloos zullen zijn.
Mijn hart sloeg over met hetzelfde gevoel van liefde dat ik soms tijdens de overschaduwingen bij Benjamin Creme’s lezingen in Friends House voel. Ik was echt overmand door emotie en praten viel me moeilijk, maar ik vertelde hem dat ik als steward werk, maar voor 24 uur in Houston ben, dat ik twee kinderen heb en van maand tot maand de eindjes aan elkaar knoop, maar dat we in het VK ten minste wat vangnetten hebben. Hij kon het niet geloven toen ik hem 60 dollar gaf en was zo opgelucht dat hij zijn hoofd boog en een kort gebed tot Jezus richtte. We omarmden elkaar een lange tijd en ik gaf hem ook mijn exemplaar van Benjamin Creme’s nieuwe boek, zei hem niet de hoop op te geven, dat deze donkere tijden spoedig plaats zullen maken voor de gelukkigste tijden van ons leven, dat iets wonderbaarlijks in het verschiet ligt. Ik rolde een sigaret voor hem en hij bedankte me en ging zijns weegs.
Ik bleef achter met het gevoel hoe verschrikkelijk het dagelijks leven voor veel mensen is en hoe blij ik was dat ik op de juiste plaats en tijd was om hem een beetje te helpen. Dus, als het Maitireya was die me de kans gaf om te geven en liefdevol te zijn tegenover een vreemde dan ben ik gezegend en dankbaar, en als hij het niet was dan voel ik me gezegend dat ik die aardige man heb kunnen helpen; ik ben hoe dan ook gelukkig.
Meneer Creme, ik kom al meer dan 25 jaar naar uw lezingen en u te horen is het hoogtepunt van de maand en te weten dat Maitreya zelf soms onder de toehoorders is, is een zegening waar geen woorden voor zijn en vervult me met vreugde en verbazing. Ik dank u vanuit mijn hart voor uw wonderbaarlijk leven en werk.
K.I., Frimley Green (Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Botten, geen bonen!
In de zomer van 2011, afgelopen jaar, keek ik vanuit mijn achtertuin naar een ster en dacht dat er iets vreemds aan was. Toen werd hij vijf keer zo groot of nog meer. Was dit een ruimteschip?
Een andere keer gingen mijn vrouw en ik met onze dierbaarste vriend, onze hond Jake, naar de dierenarts in verband met complicaties met diabetes. Ik had Heer Maitreya en de Meester Jezus gevraagd of wij hem nog een paar jaar langer konden houden. Hij at niet en de dierenarts raadde aan wat vlees in blik voor hem te kopen.
Bij de ingang van de winkel zat een armoedige man met een baard op een bankje. We keken elkaar aan terwijl ik langs hem liep en dacht dat hij wellicht de Meester Jezus was. Toen ik de winkel weer uit kwam, was hij weg. Was dit iemand van spirituele aard?
A.A., Crowlye (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ster Maitreya’s ‘ster’ was. De man die u ontmoette was de Meester Jezus.

Wenssterren
Donderdag 30 december 2011 waren we met ons gezin in een kampeerauto in de stad Corvara in de Dolomieten (Italië). We hoopten dat het zou sneeuwen en inderdaad begon het die middag tot onze grote verrassing en vreugde te sneeuwen. Met mijn drie jaar oude zoon gingen we op een nabijgelegen heuvel sleetje rijden. Ik droeg zwarte handschoenen en al gauw zag ik dat er sneeuwvlokken op landden. Ze hadden de vorm van een vijfpuntige ster. Ik zag ze ook op de kleding van mijn zoon. De sneeuwvlokken waren geen gewone sneeuwvlokken, maar precies vijfpuntige sterren en in het midden waren ze helemaal wit.
In het begin besteedde ik er niet veel aandacht aan en gingen we door met sleeën, maar toen kwam de tien jaar oude zoon van onze vriend bij ons. Toen het zijn beurt was om met de slee de heuvel af te gaan, stopte hij en keek naar zijn handschoenen. Ik vroeg hem of hij de bijzondere sneeuwvlokken ook had gezien. Hij zei ja en bleef naar ze kijken. Het was voor ons allemaal een grote verrassing en een tijd lang keken we met z’n drieën naar de lucht en vingen vrolijk de sterren in onze handpalmen en op onze gezichten. Sommige ervan waren heel groot en ze smolten ook niet onmiddellijk.
Mijn hart welde op. Ik dacht, er vallen sterren uit de hemel, wat prachtig is deze schepping van de wereld; alles is volmaakt. Tegelijkertijd voelde ik mijn eigen nietigheid en de verhevenheid van dit universum, en vreugde en geluk in mijn hart. Ik rende naar mijn oudste dochter in de camper en liet haar de sneeuwvlokken zien. Zij zei ook dat ze nog nooit eerder zulke sneeuwvlokken had gezien.
Waren die vijfpuntige sterren bijzondere of gewone sneeuwvlokken?
A.R., Maribor (Slovenië).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vijfpuntige sterren’ door Maitreya gemanifesteerd werden.

De Verschijning van een Wereldleraar is geen gebeurtenis die op zichzelf staat. Als verklaring voor de huidige gebeurtenissen schetsen we hier in grote lijnen enkele van de grondbeginselen van de leringen van de Oude Wijsheid. Esoterie kan worden omschreven als de filosofie van het evolutieproces van zowel de mens als de lagere natuurrijken. Het is niet slechts een kunst, noch een wetenschap of een religie, maar heeft iets van dit alles. Het is de wetenschap van de wijsheid die door de eeuwen heen verworven is, maar heeft meer een praktische dan een academische betekenis voor ons dagelijks leven.
• De verschijning van een Wereldleraar is niet een op zichzelf staande gebeurtenis, maar onderdeel van het evolutieproces.
• Er is een plan, een lijn van planetaire ontwikkeling, die wordt uitgezet en gestimuleerd door de behoeders van dat plan – de Meesters van Wijsheid.
• Ieder natuurrijk heeft zich ontwikkeld uit het onderliggende natuurrijk; de volgende stap voor de mensheid is de verdere ontplooiing van haar potentieel, haar ingeboren goddelijkheid.
• Gezamenlijk groeien we naar een hoger niveau van bewustzijn dat een steeds grotere werkelijkheid omvat.
• Esoterie stelt dat de mens van nature een Geest of ‘Monade’ is die zich op verschillende niveaus via haar voertuigen uitdrukt: de ziel of het hogere zelf, die op haar beurt door de persoon werkt zoals wij hem of haar kennen. Deze ‘gewone’ mens, de persoonlijkheid, heeft een mentaal apparaat, een emotioneel/astraal mechanisme en een fysiek (inclusief het etherische) lichaam.
• Door het proces van reïncarnatie gaan we leven na leven voorwaarts naar een specifiek doel. We blijven reïncarneren zolang we gevolgen in beweging zetten die ons in incarnatie trekken. Dit proces wordt geregeerd door de Wet van Oorzaak en Gevolg, of Karma.
• Hiërarchie is een feit in de natuur; er bestaat een keten van leven die zich uitstrekt van de minst geëvolueerde levensvormen tot en voorbij grote vergevorderde wezens als de Christus. Deze verlichte mensen, de Meesters van Wijsheid, zijn mensen die innerlijke ervaringen en uitbreidingen van bewustzijn hebben ondergaan en in de loop van vele levens meesterschap over zichzelf en over alle niveaus van bewustzijn hebben verworven. Nu dienen Zij de mensheid, als gidsen en behoeders van het mensenras.
• Goddelijke openbaring is cyclisch, zoals alles in de natuur. Aan het einde van een Tijdperk of een beschaving verschijnt altijd een Leraar om de weg voorwaarts naar een nieuw Tijdperk te leiden. Er zijn veel Avatars geweest; Krishna, Boeddha en de Christus zijn slechts enkele van zulke grote Leraren.
• Al het leven wordt beïnvloed door de opeenvolging van historische tijdvakken; ieder tijdperk wordt bepaald door zekere energieën. We gaan nu van het Tijdperk van Vissen naar Waterman, dat door de nieuwe energieën van synthese wordt gekenmerkt. Dit geeft nieuwe uitdagingen en mogelijkheden.
• De Wereldleraar en de Meesters komen nu om ons het nieuwe Tijdperk binnen te leiden, om nieuwe energieën van synthese vrij te geven en te richten. Onze reactie hierop zal onze nieuwe cultuur en beschaving scheppen.
• “Het woord ‘spiritueel’ verwijst niet naar zogenaamde religieuze zaken. Alle activiteit die de mensheid naar enige vorm van ontwikkeling voortstuwt – fysiek, emotioneel, mentaal, intuïtief, sociaal – is, als het zijn huidige staat bevordert, in wezen spiritueel van aard…” (Alice A.Bailey, Opvoeding in de Nieuwe Tijd)
• De Leringen van de Oude Wijsheid zijn altijd bekend geweest aan de ingewijden in de wereld. In recente tijden zijn ze toegankelijker gemaakt voor het grote publiek door de Meester Djwhal Khul, in de 19e eeuw door het werk van Madame H.P. Blavatsky en in de 20ste eeuw door de boeken van Alice A. Bailey.

Van Vissen naar Waterman
Als we de huidige gebeurtenissen in de wereld als uitgangspunt nemen, is het duidelijk dat zich de afgelopen jaren diepgaande en onherroepelijke veranderingen hebben voorgedaan. Ofschoon deze veranderingen in economische of politieke termen uitgelegd kunnen worden, is “in de laatste analyse, alle geschiedenis de neerslag van de gevolgen van de energieën of stralen … zoals deze op de mensheid in haar vele verschillende stadia van evolutionaire ontwikkeling inwerken.” (Alice A. Bailey, De Bestemming der Volkeren) De mensheid heeft op verschillende tijden meer of minder op deze energieën gereageerd en aldus de beschaving en cultuur van ieder tijdperk gevormd.
Het Westen heeft het idee van het verloop van cycli, of tijdperken, nooit serieus in overweging genomen. Het is echter geen toeval dat het symbool van vissen met het vroege christendom geassocieerd werd. In Palestina werd 2000 jaar geleden het Vissen-tijdperk door de Christus ingeluid. Daarvoor waren er verwijzingen naar stierverering in het Stier-tijdperk. Elk tijdperk had een duidelijk omschreven karakter, ontwikkelde zich langs bepaalde lijnen van inspanning en bracht een kenmerkende beschaving voort, waarin al deze vormen en manifestaties slechts een uiterlijke uitdrukking van de invloed van innerlijke krachten waren.
Thans gaan we een nieuw Tijdperk binnen, het Waterman-tijdperk, dat door de energie van Synthese geregeerd en gekenmerkt wordt. De huidige chaos en beroering zijn deels het gevolg van het “conflict” tussen de oude energieën die zich geleidelijk terugtrekken en de nieuw energieën van synthese die zich nu doen gevoelen. De huidige situatie van extreme polarisatie in de wereld wordt merendeels veroorzaakt door het afbrokkelen van het oude onder de levenskracht van de nieuwe energieën.
(Oorspronkelijk gepubliceerd in Share International, juni 1982)

Wonderen overspoelen de wereld

NASA-foto toont een Engel of Deva die in de richting van de zon vliegt
Dit voorwerp bij de zon is geen ufo, maar een Engel, of Deva zoals ze in het Oosten bekendstaan, die op 15 oktober 2012 door de NASA gefotografeerd werd. De Engel- of Deva-evolutie verloopt parallel aan de menselijke evolutie. Deva’s variëren in grootte van zeer klein tot kolossaal, zoals deze. Veel Meesters werken met de Deva- of Engel-evolutie. Op verzoek van de Meester Jezus liet deze Engel zich filmen terwijl hij zich in de richting van de zon voortbewoog. (Bron: NASA; YouTube.com)

Wonder met Maria-beeld
Een beeld van de Maagd Maria overleefde de verwoesting die de orkaan Sandy op 30 oktober 2012 in de buurt Breezy Point van Queens, New York, aanrichtte. Een indrukwekkende foto van het beeld, omringd door verpletterde en uitgebrande gebouwen, werd in de Wall Street Journal gepubliceerd en al gauw daarna door andere nieuwsmedia overgenomen, zoals Fox, CNN en NBC. Ook verscheen het overal op het internet. Het beeld, dat “De Maagd Maria van Breezy Point” heet, overleefde de aanslag van vuur en overstromingen en werd door de getraumatiseerde gemeenschap als een symbool van hoop beschouwd. (Bron: Wall Street Journal, VS).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bescherming van het beeld een doelbewuste interventie was van de Meester die de Maagd Maria was.)

Maria-beeld nabij Delhi weent bloed
Bij een beeld van de Maagd Maria in de kapel van het Huis van de Karmelitessen van de Onbevlekte Ontvangenis in Marianagar, Ghaziabad, bij Delhi (India) werd ontdekt dat er bloed uit beide ogen stroomde. Het wonder vond plaats in een periode van drie dagen, vanaf 14 juli 2012. De gebeurtenis werd het eerst opgemerkt door een werkster, Sunitha, toen ze rond 11.30 ’s morgens de kapel kwam schoonmaken. “Toen ik vandaag op het punt stond het beeld van Moeder Maria met een doek af te nemen en schoon te maken, merkte ik dat er tranen van bloed uit de ogen van de Maagd Maria rolden. Ik slaakte een kreet. Ik kon mijn ogen niet geloven dus veegde ik het bloed van het beeld af, maar het bleef maar doorstromen,” aldus Sunitha.
Het nieuws verspreidde zich snel en mensen begonnen naar de kapel te komen om het wonder te zien. ’s Avonds hadden ongeveer 3000 mensen het beeld bezocht.
De geestelijke die verantwoordelijk is voor het huis, pastoor Kizhakkayil, droeg de Heilige Mis op in de kapel. “Inmiddels vloeide het bloed in een krachtige stroom over de tafel waar het beeld op stond,” zei hij.
Er zijn bloedmonsters genomen om in het plaatselijke ziekenhuis St. Jozef te onderzoeken. “Met als resultaat bloedgroep B positief,” voegde hij eraan toe. De kapel wordt door veel mensen bezocht en ze bidden voor het beeld. (Bron: CBCI News)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het wonder gemanifesteerd werd door de Meester die de Maagd Maria was.)

Beeltenissen van Jezus en de Madonna in Kuala Lumpur
Begin november 2012 verscheen er een beeltenis van de Maagd Maria op het raam van een ziekenhuis buiten Kuala Lumpur (Maleisië). Honderden katholieke gelovigen verzamelden zich bij het Sime Darby Medisch Centrum om de afbeelding te zien die in een raam op de zevende verdieping verscheen. Sommigen legden lange afstanden af om zich bij de menigte te voegen, kaarsen aan te steken, hymnen te zingen en te bidden; zij verklaarden dat zij ook Jezus zagen, twee ramen verder.
“We geloven dat Maria, de Moeder van God, een boodschap voor ons heeft, omdat ze naar ons beneden op de grond keek en daarna naar een Maleisische vlag. We kunnen Jezus ook zien en Hij beweegt ook, ze zijn niet statisch,” zegt Eunice Fernandez die in de buurt woont.
“We moeten er zeker van zijn dat het gaat om werkelijke verschijningen en niet om verbeelding,” zei pastoor Lawrence Andrew, uitgever van het Maleisische Katholieke nieuwsblad The Herald. Maleisië is grotendeels islamitisch, maar met een aanzienlijke katholieke minderheid. (Bron: asiaone.com; AFP)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide beeltenissen wonderen zijn, die door de Meester Jezus werden gemanifesteerd.)

Teken van Sai Baba
Tijdens een seminar over Sai Baba’s Onderwijs in Menselijke Waarden op 11 augustus 2012 in de Sasana Budaya Hall, Saia Ganesha in Sunggal (Indonesië) nam een van de medewerkers foto’s en ontdekte op een foto een stralende figuur van licht. De leider van het centrum herkende het onmiddellijk als de etherische verschijning van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en iedereen was opgetogen over Swami’s bezoek.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een authentieke verschijning van Sai Baba is.)

 

Kruisen van licht
Twee kruisen van licht op een kamer- en de keukendeur in het huis van haar vader in de stad Krasnodar (Rusland), gefotografeerd door Elena Smirnova in augustus 2012.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat ze door Maitreya gemanifesteerd werden.)

 

 

 

 

 

Correctie wonder witte duif – In Share International november 2012 hebben we per abuis gemeld dat een witte duif tijdens een religieuze processie op Kreta op wonderbaarlijke wijze op de Oecumenische patriarch landde; de duif landde in werkelijkheid op de priester vóór hem, zoals de foto’s laten zien. Onze excuses voor deze vergissing.

een compilatie

Hier volgt een tweede selectie uit uitspraken van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Vertrouwen’. (Zie ook de compilatie ‘Vertrouwen’ in Share Nederland juni 2007)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat de tijd voor verandering is aangebroken. De wereld wacht op de verkondiging van Kosmische Data. De landen bereiden zich voor op een nieuwe Godsbeschikking, en in Vertrouwen en Broederschap zullen alle mensen samendelen. Mijn Meesters komen nu sneller naar buiten dan was voorgenomen; omdat Zij de Liefde van God uitdragen, zal deze stimulans een grote weldaad zijn voor de wereld. Mijn Meesters zullen jullie helpen deze Goddelijke Liefde tot openbaring te brengen, jullie de eenvoudige Weg van Waarheid tonen, van de zegen van Vertrouwen. (Maitreya, Boodschap nr.36)

Wanneer zij de Christus in eigen persoon zien, zullen ze snel een nieuwe houding innemen tegenover het leven en zijn problemen. Zij zullen inzien dat de problemen door de mens geschapen zijn, dat ze bestaan in de mens zelf en niet de fout zijn van een liefdeloze God, of het gevolg van dom toeval. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid zal mensen de impuls geven om te handelen in het belang van allen. Samenwerking, zorg en vertrouwen zullen spoedig de huidige zelfinteresse vervangen en er zal een nieuwe fase beginnen in de evolutie van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Zijn Naam is Liefde’)

Maitreya zal laten zien dat onze problemen veelvoudig maar oplosbaar zijn. Dat we de oplossing voor alles reeds in handen hebben. Dat alleen al de eenvoudige daad van samendelen de kracht heeft om het leven op Aarde ten goede te transformeren. Als Oudere Broeder zal Hij de mensen het vertrouwen vragen dat Hij hen naar niets dan hun voorbestemde pad van harmonie en liefde zal leiden, dat zij niets te vrezen hebben dan hun eigen angst en dat de weg vooruit reeds de blauwdruk van het Goddelijke in zich draagt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een glorieuze onderneming’)

Ik verkeer nu onder jullie. Ik zie jullie dromen van Vertrouwen en Liefde. Ik voel jullie aspiratie en hoop. Ik zal deze in Mijn hart sluiten en voor jullie waarmaken. Ik ben jullie Mentor. Ik ben jullie hoogste wens. Ik ben jullie helderste licht. Ik ben de liefde in jullie hart. Ik zal jullie meenemen naar dat Gezegende Land dat Ik Liefde noem. Ik zal jullie tonen waar God woont, en die Goddelijkheid in jullie oproepen. (Maitreya, Boodschap nr.80)

Wanneer je samendeelt, schep je vertrouwen omdat je uitdrukking geeft aan liefde. Samendelen is de uitdrukking van liefde. In een gezin wordt alles gedeeld op basis van de behoeften van het gezin. Het besef dat we één familie zijn laat in deze wereld al te lang op zich wachten. Door samendelen schep je het vertrouwen dat je in staat stelt anderen te vertrouwen. Als je vertrouwen toont, ontvang je vertrouwen. Door met anderen te delen wat je hebt, ontstaat het vertrouwen dat nodig is voor elke belangrijke beslissing. Zonder vertrouwen zal er nooit consensus ontstaan over de belangrijkste problemen van deze wereld, die alleen internationaal kunnen worden aangepakt. Maitreya heeft zelfs gezegd dat iedereen, iedere man, vrouw en kind, de instandhouding van de planeet moet zien als de eerste prioriteit in de wereld. Allen moeten er aan meewerken… Wanneer je vertrouwen hebt, kun je alles aan. De belangrijkste oorzaak van conflict in de groepen is kritiek, omdat kritiek het vertrouwen schaadt. Net zoals je de wereld kunt veranderen door samendelen en vertrouwen kunt scheppen, kan er zonder vertrouwen in een groep geen eenheid bestaan. Het is onmogelijk. Kritiek breekt het vertrouwen af en daarmee de eenheid. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

Wanneer we de voortbrengselen van de wereld rechtvaardiger delen, verwijzen we oorlog en terrorisme in één keer naar het verleden. Dan creëren we de voorwaarden voor vertrouwen. Wanneer er vertrouwen is, kunnen we rustig het antwoord zoeken op elk probleem. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De Meesters maken Zich gereed om openlijk bekend en actief te zijn. Hun aanwezigheid zal vertrouwen schenken in het feit dat de noodzakelijke veranderingen in ons sociale leven gunstig zullen zijn en al sinds lange tijd nodig. Het doel is dat de Meesters en mensen samenwerken op elk terrein van het leven en zo de vereiste veranderingen bespoedigen.
De eerste prioriteit is dat oorlog voor altijd, volkomen en volledig afgeschaft wordt. Dit vereist een mate van vertrouwen die tot nu toe onbekend is in de wereld. Alleen samendelen, zo zal men zien, zal het noodzakelijke vertrouwen teweegbrengen en zo wereldwijd rechtvaardigheid scheppen. Tenzij rechtvaardigheid heerst, zal er nooit echte vrede zijn.  Stap voor stap zullen mensen deze logica onderkennen. Ze zullen gaan begrijpen dat er geen alternatief is. Indien hij wil leven en gedijen, moet de mens onrechtvaardigheid en oorlog opgeven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens zal de Oproep beantwoorden’)

Er komt een dag dat de mensen op deze periode van beproeving zullen terugzien als een tijd waarin betekenis en doel werden hervonden te midden van een chaos van valse waarden. Ontelbare eeuwen lang hebben de mensen hun zinnen gezet op het verwerven van rijkdom en macht, aanzien en roem. De subtielere kunst van geestelijke kennis en wijsheid trok slechts enkelingen, en noodgedwongen hebben de mensen de stormachtige weg bewandeld van tweespalt, onwetendheid en angst.
Eindelijk brengt nu een nieuw licht de mensen tot het besef van hun toekomstige glorie als medewerkers en medescheppers naast God. Talrijke beproevingen wachten de mens op het pad naar die bestemming, maar nooit eerder was hij zo gereed en voorbereid om deze uitdaging te aanvaarden. Tegen alle verwachtingen in, en ondanks alle schijn van het tegendeel, staat de mensheid op het punt uit haar cocon van duisternis, onvermogen en angst tevoorschijn te komen. Met groeiende stoutmoedigheid en zelfvertrouwen zet de mens zijn stappen in de richting van eenheid en rechtvaardigheid, samenwerking en samendelen, eenvoud en vertrouwen. Dat zulk vertrouwen nodig is, kan niet ontkend worden. Niets kan volbracht worden voordat de banden van vertrouwen zijn gevestigd. Tot dusver heeft het gebrek aan vertrouwen de hoogste aspiraties van de mensen in de weg gestaan, de naties van elkaar gescheiden en de toekomst van het mensenras in gevaar gebracht. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van vertrouwen’)

Regeringen weten alleen te handelen op basis van het verleden en die aanpak is niet langer toepasselijk. Dat is de reden waarom er momenteel geen enkele regering ter wereld is die werkelijk kan regeren. Ze doen hun best, maar falen allemaal structureel omdat ze achterhaalde methoden gebruiken. Slechts één ding — het laatste wat bij ze zal opkomen — zal de huidige impasse waarin ze zich allemaal bevinden, doorbreken en dat is het instellen van het systeem van samendelen.
Zodra ze dat doen, zullen ze het vertrouwen creëren dat hen in staat zal stellen alle andere problemen gezamenlijk aan te pakken. Die moeten in samenwerking worden opgelost. Je kunt aan andere landen geen oplossingen opleggen die ze niet willen. Het kan alleen door middel van samenwerking, wanneer het vertrouwen is gewekt door samen te delen en dat veranderingen mogelijk maakt. Dan zal de goede wil die voortkomt uit vertrouwen het mogelijk maken de problemen op te lossen die tegenwoordig onoplosbaar schijnen. (Benjamin Creme, Unity in Diversity)

Het antwoord op jullie problemen is werkelijk eenvoudig. Vele malen heb Ik jullie verteld dat de wil tot samendelen jullie leven moet leiden. Opnieuw herhaal Ik: zonder Samendelen en Rechtvaardigheid, Mijn broeders en zusters, zal de mens geen vrede kennen. Sla daarom acht op Mijn raad. Neem daarom de enige weg die open ligt en vertrouw op Samendelen om het lijden van de wereld te verlichten. (Maitreya, Boodschap nr. 133)

Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk voor iedereen, overal, zonder uitzondering, en kunnen slechts door vertrouwen verwezenlijkt worden. Alleen samendelen kan dat vertrouwen scheppen en de mensen op het pad naar hun bestemming brengen. Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging. Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want ze vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De bestemming van de mens’)

[Maitreya’s] oproep, die over de hele wereld zal weerklinken, zal het beste te voorschijn halen uit allen die in Hem een echo vinden van hun hartsverlangen naar rechtvaardigheid, vrijheid en liefde, en in steeds toenemend volume zal de kreet voor hun toepassing uit elke natie oprijzen. Zo zal het zijn. En zo zal Hij de wil van ontelbare aspirerende zielen scherpstellen en hun onverbloemde stem worden.
Zijn stem is niet de enige die de mensen zullen horen. Overal ter wereld, in elk land, wachten groepen op de gelegenheid om te spreken. Voorbereid en opgeleid staan zij nu achter de coulissen, gereed om te dienen wanneer ze worden geroepen. Ze kennen de noden van de tijd en de antwoorden op de problemen die de mensheid nu bestoken. Stapje voor stapje zullen deze problemen worden overwonnen, en wordt een nieuw hoofdstuk opengeslagen in de evolutie van het mensenras. Binnen niet al te lange tijd zullen deze wijzen naar voren treden om zichzelf ter beschikking te stellen van de wereld. Hun altruïsme zal hen bij de volkeren aanbevelen en hun inzicht zal het vertrouwen winnen van allen.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Het zal hun niet ontzegd worden’)

Mijn Meesters zullen laten zien hoe eenvoudig en goed te leven in volkomen geluk. Zij zijn het pad eerder gegaan en kennen de Weg goed. Laat je, als kinderen in volst vertrouwen, die Weg door Hen wijzen; laat je stap voor stap door Hen door de doolhof leiden. En wanneer jullie gereed zijn, zullen jullie voor Mijn Schittering komen en via Mij het Aangezicht van God zien. Bepaal jullie keuze goed, Mijn vrienden; maak die nu. Schaar je bij hen die willen samendelen en liefhebben, bij hen voor wie Rechtvaardigheid goddelijk is. Maak nu jullie keus, laat je licht uitstralen en verlicht Mijn pad. (Maitreya, Boodschap nr.18)

Hoe eigen lijden tot dienen van anderen leidt
De Internationale Vredesprijs voor Kinderen 2012 is toegekend aan de 13-jarige Kesz Valdez uit de Filippijnen. De jaarlijkse ceremonie vond plaats in september 2012 in de Ridderzaal in Den Haag, waar hem de prijs werd overhandigd door Nobelprijswinnaar Desmond Tutu.
Kesz ontving deze prijs voor zijn inzet voor de rechten van straatkinderen in de Filippijnen. Wat opmerkelijk is aan Kesz is, dat hij zelf werd mishandeld, verwaarloosd en gedwongen afval te doorzoeken op een vuilnisbelt toen hij twee was, maar dat hij zijn eigen lijden heeft omgezet in onvermoeibare zorg voor andere arme kinderen.
Meer dan 246.000 straatkinderen [in de Filipijnen] staan bloot aan mishandeling, geweld en kinderarbeid. Velen zijn ziek. Toen Kesz vier was, is hij ernstig verbrand bij een ongeluk op de vuilnisbelt. Hij besloot van huis weg te lopen en op zoek te gaan naar hulp. Nu inspireert hij andere straatkinderen om hun eigen leven te transformeren.
Kesz: “Mijn boodschap aan alle kinderen in de wereld is: onze gezondheid is onze rijkdom! Gezond zijn stelt je in staat te spelen, helder te denken, naar school te gaan en op heel veel manieren van de mensen om je heen te houden. Iedereen in de wereld, vergeet alstublieft niet dat elke dag 6000 kinderen sterven aan ziekten vanwege slechte sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne, en daar kunnen we iets aan doen! Help mij alstublieft in de strijd voor een betere gezondheid en een beter leven voor straatkinderen.”
Hij werd in huis genomen door iemand die zijn voogd werd. Toen hij zeven werd, wilde Kesz zelf geen kadootjes, maar wilde hij in plaats daarvan iets aan andere straatkinderen geven: Geschenken van Hoop. Later dat jaar begon Kesz zijn eigen organisatie, Championing Community Children, die straatkinderen hoop wil geven en laten zien dat ze hun toekomst in eigen hand kunnen nemen.
Elke week gaan hij en zijn vrienden naar kansarme buurten om kinderen te onderrichten over hygiëne, voeding en rechten van kinderen. Hij gaat zelfs nog een stap verder door kinderen te leren hoe ze elkaar kunnen onderrichten. Tot nu toe heeft hij meer dan 10.000 kinderen in zijn omgeving geholpen.
Desmond Tutu, de beschermheer van KidsRights en de Internationale Vredesprijs voor Kinderen, reikte de prijs aan Kesz uit. Volgens Tutu is Kesz een verdienstelijk en inspirerend voorbeeld van “een nieuwe stem voor de stemlozen”. Kesz kreeg de Nkosi uitgereikt, een unieke sculptuur die laat zien hoe een kind de wereld in beweging kan brengen. Het beeld symboliseert de invloed die de Internationale Vredesprijs voor Kinderen heeft: in de afgelopen jaren hebben miljoenen mensen gehoord van de onderscheiding, die Kesz een wereldwijd platform biedt om zijn stem te laten horen en zijn moedige verhaal te vertellen.
De ceremonie werd afgesloten met een buitengewone aankondiging van Mayra, die de prijs in 2008 won. Een confronterende videoboodschap markeerde de lancering van de Remember2015-beweging, een initiatief van KidsRights om de Millennium Ontwikkelingsdoelen van 2015 voor kinderen nieuw leven in te blazen.
Er is een video op YouTube die Kesz, zijn verhaal en zijn werk voor kinderen laat zien: ‘Winner of the International Children’s Peace Prize 2012, Kesz’.
(Bron: Childrenspeaceprize.org)