Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.

Hij die aanklopt
door de Meester, via Benjamin Creme (januari 1993)

Er komt een moment in het leven van elk land dat een periode van zelfinkeer moet aanbreken; dat de idealen die in zijn grondwet zijn vastgelegd, geschreven of niet, opnieuw moeten worden bekeken in het licht van feitelijk resultaat, en een herwaardering van dat resultaat moet plaatsvinden. Wanneer dit gebeurt in eerlijkheid en openheid, zal een nieuw en verstandig realisme de huidige zelfvoldaanheid vervangen waaraan de leiders van vele naties zich overgeven in de hoop hun onvaste greep op het leven van hun volkeren te behouden. Hun tijd is zo goed als voorbij.
Gebeurtenissen die zich spoedig zullen voordoen, zullen de macht van regeringen herverdelen en de mensen mondig maken. De schijndemocratie van vandaag zal plaatsmaken voor ware participatie en een nieuw hoofdstuk opslaan ihn de lange zoektocht van de mens naar rechtvaardigheid en vrijheid.
Op hetzelfde moment dat deze woorden geschreven worden, wordt een plan in gang gezet dat dit proces zal versnellen en vreugde zal brengen in de gepijnigde harten van miljoenen. Geduldig wachten zij, de verwachtingsloze armen: als vee bijeengedreven in de verschroeide en meedogenloze woestijn; dakloos en werkloos in de trotse steden van de wereld; onvruchtbare rotsgrond bewerkend op de hoogvlakten. Zij wachten op verlossing, die nu aan de deur klopt.
Spoedig zullen zij hun verlosser zien; velen hebben Hem al gezien en leven slechts om Zijn gelaat opnieuw te aanschouwen. Op de slagvelden die deze tijd onteren, verschijnt Hij met gelijke Genade voor allen. Spoedig zullen de vele wonderen die Hij heeft bewerkstelligd Hem geliefd maken in het hart van mannen en vrouwen overal. De genezende waterbronnen zullen één voor één ontdekt worden, en een grote reiniging van ’s mensen tempels zal beginnen.
De geschiedenis leert dat niets tweemaal op precies dezelfde wijze gebeurt. Tijd en evolutie zorgen voor vernieuwing van gebeurtenissen. Zij die een heiland verwachten zoals in het verleden, zullen tevergeefs wachten. Nieuwe tijden vragen om nieuwe methoden en nieuwe problemen om nieuwe oplossingen.
Daarom richt Maitreya zich op de huidige situatie, op de problemen die alle mensen bestoken: honger en conflict; planetair evenwicht; samendelen en rechtvaardigheid; de weg van vrede en oorlog. Dat Hij komt om de mensen te helpen, lijdt geen twijfel, maar Hij komt vooral om te onderrichten. Sla daarom acht op Zijn leringen, want zij bevatten de essentie van het leven, en met hun leiding en inspiratie kun je de sterren bereiken.
Wanneer je wordt gevraagd: “Wat zal de toekomst brengen?”, antwoord dan: een stralende ster heeft zijn rechtmatige plaats aan het firmament verlaten en heeft gekozen om onder de mensen te wandelen, en gaven te brengen die nog nooit op Aarde werden gezien. Genaamd Maitreya, zal deze Gezegende de mensen de weg tonen naar wat zij kunnen worden. Hij zal hun de geheime ingang laten zien naar het hart van God en hen daarin voorgaan. Hij zal met mensen en engelen wandelen en deze twee samenbrengen. Door Zijn voorbeeld en onderricht zal Hij de weg wijzen naar zelf-verlossing. Hij zal de wereld vernieuwen en verjongen. Let op wanneer Hij aanklopt.

Van de redactie
In de afgelopen maanden heeft het Verenigd Koninkrijk zijn eigen en buitenlandse politici, deskundigen en economen hun meningen horen geven over de vraag of het al of niet in de Europese Unie moet blijven. Op 24 juni ontwaakten het VK en de rest van de wereld met het nieuws dat de Britse burgers gekozen hadden om de EU te verlaten.
Ofschoon deze uitkomst niet is wat de Geestelijke Hiërarchie geadviseerd zou hebben, heeft het geen invloed op Maitreya’s plannen. Gevraagd naar zijn mening en de mening van zijn Meester antwoordde Benjamin Creme, hoofdredacteur van Share International , dat “de Meesters zich geen ‘zorgen’ maken” en dat de gebeurtenissen spoedig zullen bewijzen dat niets het naar buiten treden van Maitreya en de Meesters van Wijsheid die Hem vergezellen, kan verhinderen. Benjamin Creme adviseert rustig te blijven en door te gaan Maitreya’s aanwezigheid en Zijn ophanden zijnde Verschijning bekend te maken.
Benjamin Creme heeft altijd gezegd dat het een vergissing zou zijn als Groot-Brittannië de Europese munt, de euro, had overgenomen en dat het verstandig was haar eigen valuta te behouden. De Meesters adviseren eenheid in verscheidenheid en het zal lezers interesseren te weten dat Maitreya Zelf tegen federalisme gewaarschuwd heeft, wat zou leiden tot verlies van de nationale identiteit. Echter, het lidmaatschap van de Europese Unie is hier niet mee in tegenspraak; integendeel, naarmate we naar een mondiale gemeenschap van naties toe groeien zal het aan ieder land zijn om zijn gaven en inzichten bij te dragen en zodoende het geheel te verrijken zonder verlies van soevereiniteit, nationale cultuur of identiteit. Het doel voor de mensheid is eenheid in verscheidenheid, door de schepping van toepasselijke structuren die zowel de diversiteit van allen als onze wezenlijke eenheid beschermen.

V. Zijn demonstraties en “de macht van het volk” belangrijk?
A. Ze zijn niet alleen belangrijk, ze zijn essentieel. Het wordt tijd dat de mensheid ontwaakt en de verantwoordelijkheid neemt om haar eigen ontwikkeling en toekomst te bepalen. De mensheid begint te ontwaken. Zodra de mensheid besef krijgt van haar Eenheid – en dit groeit overal ter wereld – zal zij een grote sprong voorwaarts in bewustzijn maken. Het is een kwestie van bewustzijn. Wij zijn goden in aanleg, maar we weten het niet. Er bestaat niets anders dan goddelijkheid. Maar die goddelijkheid vereist structuren die overeenkomen met het goddelijk plan; de economische, politieke, sociale en onderwijskundige structuren waar we momenteel in leven zijn schadelijk voor onze innerlijke goddelijkheid en vooruitgang. Met de aanwezigheid van Maitreya en de Meesters in de wereld zullen we een enorme stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van ons bewustzijn.

V. In de ‘Lijst van ingewijden’ staat bij iedere naam aangegeven hoe ver die persoon in dat leven vorderde met een getal boven 0. Ik heb begrepen dat een getal tussen 0 en 1 een positie op het ‘Proefpad’ aanduidt, d.w.z. een punt voor de eerste inwijding. Volgens de Meester Djwhal Khul zijn er verscheidene niveaus voor de eerste inwijding, waaronder het Proefpad in de eigenlijke zin, en Discipelschap. Welke cijfers komen overeen met deze niveaus van bereiking? Betekent 0,6 bijvoorbeeld dat iemand op het Proefpad staat of op het Pad van Discipelschap? Kunt u aangeven wat de verschillende cijfers tussen 0 en 1 in termen van spirituele vordering betekenen?
A. Dat is onmogelijk te zeggen. Het is een individuele kwestie en van vele factoren afhankelijk.

V. Op 26 april 2016 ervoer ik tijdens de Transmissie-meditatie een krachtige sensatie in mijn benen. Weet u wat die sensatie was?
A. Het was een effect van de energieën.

V. Het is alweer even geleden sinds uw Meester een nieuw artikel schreef. Is daar een reden voor, vooral nu we het zo hard nodig hebben? Dank u voor al uw goede werk.
A. Wij hebben het geluk dat we vele jaren lang artikelen van mijn Meester ontvingen. Zoals in het maandblad uitgelegd, zijn dit artikelen voor altijd, niet slechts voor het moment waarop ze geschreven werden. Het is derhalve niet nodig om ze elke maand te blijven ontvangen. Bedenk ook dat Maitreya Zelf onlangs een belangrijke boodschap voor het maandblad heeft gegeven (zie SN mei 2016).

V. Zijn alle ufo’s hoog geëvolueerd – d.w.z. hun bemanningen?
A. In deze tijd zijn alle ufo’s en degenen die ermee hier komen en die het is toegestaan deel te nemen aan de geestelijke missie op onze planeet hoog geëvolueerde mensen. Als zij van Venus afkomstig zijn, zijn zij als Goden; als zij van Mars afkomstig zijn, zijn sommigen van hen als Goden en anderen zeer vergevorderde mensen. Hoe dan ook zijn zij allen bezield van grote liefde en aspiratie om deze planeet en het zonnestelsel als geheel te dienen. Zij zijn onze broeders en zusters van onze zusterplaneten.

V. Hoe kunnen we samendelen?
A. Er zijn vele manieren. Er zijn 14 Meesters in de wereld. Zij zijn er nu al vele jaren en Zij hebben discipelen – mannen en vrouwen in de wereld – via wie Zij verscheidene met elkaar samenhangende plannen naar buiten hebben gebracht voor het samendelen van de hulpbronnen van de wereld, waarbij het eigenlijk gaat om het vinden van de juiste manieren om dat in te plannen. Samendelen is eigenlijk niet heel moeilijk, maar een kwestie van verdeling en herverdeling.
De eerste politieke daad van Maitreya na Zijn terugkeer in 1977 was het benaderen van de toenmalige bondskanselier van Duitsland, Willy Brandt, om hem te vragen een commissie te vormen, die bekend werd als de Commissie-Brandt. Willy Brandt was een derdegraads ingewijde en hij bracht ongeveer 40 mannen en vrouwen uit verschillende landen in de wereld bijeen die elke kleur van de politieke opinie over de wereldeconomie vertegenwoorchdigden. Zij kwamen uit elke politieke achtergrond, van uiterst links tot uiterst rechts. Zij werkten samen met al hun verschillende opvattingen en benaderingen en kwamen uiteindelijk tot een conclusie, die werd bekendgemaakt tijdens een conferentie in Cancún (Mexico). Iedereen was het met elkaar eens, ze kwamen tot één vaste conclusie: er was slechts één manier om de hulpbronnen van de wereld te verdelen en dat was door samendelen. Dat was de eerste keer dat samendelen werd genoemd als wijze van distributie van het voedsel en de hulpbronnen. Nooit eerder was iemand daar op gekomen. Maar zij kwamen tot die conclusie – een meerderheidsbesluit als de enige manier om de planeet te redden. Zij publiceerden hun bevindingen in Het Brandt-rapport: een overlevingsprogramma. Alle regeringen kwamen in Cancún bijeen en spraken erover en de ontwikkelingslanden van de wereld waren alle voor aanvaarding van de ideeën. Twee landen waren tegen: de VS en het VK. En met twee zulke machtige landen tegen kon niets de conferentie van Cancún redden en stierf het hele idee een zachte dood.
De manier die de Meesters het beste achten is eenvoudig, maar van doeltreffende schoonheid: het samenvoegen van de overschotten van elk land tot een gemeenschappelijk fonds waaruit elk land naar behoefte kan putten.
Dat is de manier die de Meesters voorstellen – de beste manier. Dat is het ideaal, maar er kunnen natuurlijk veel variaties of gradaties van dit systeem zijn die naar dat ideaal leiden.

V. Zullen de meeste mensen hun eigen ziel voelen wanneer Maitreya op Verklaringsdag spreekt?
A. De meeste mensen zullen hun eigen ziel voelen – ook al is het de eerste keer in hun leven. Het zal voor de mensheid een buitengewone ervaring zijn. De mensen zullen zich voelen als kleine kinderen, puur, terwijl ze met hun hart naar deze wonderbaarlijke woorden luisteren en een kwaliteit van leven ervaren die ze vergeten waren, die teruggaat tot hun eigen eenvoudige kindertijd toen ze vertrouwen hadden en vol liefde en blijdschap waren.

V. Wat kunnen we doen om Maitreya’s verschijning te bespoedigen?
A. Vertel erover. Vertel het de mensen. Dit is de belangrijkste informatie, het belangrijkste wat je kunt doen – anderen vertellen wat je weet, op willekeurig welk niveau van overtuiging je hebt. Als je het gelooft, zul je doen wat je kunt om Maitreya te dienen.
Je hart zal je dicteren hoeveel je doet en hoeveel je wilt zeggen. Als je 100 procent overtuigd bent en je hart is vol van verlangen om te dienen en iets belangrijks voor de wereld te doen, zul je dag en nacht werken en al het andere opzij zetten om dit werk te doen totdat Maitreya verschijnt. Of, als je lui bent, je wilt niet uitgelachen worden of je wilt niet dat mensen denken dat je een beetje geschift bent, dan ben je vanzelfsprekend voorzichtig en zeg je niets. Dan verlies je de gelegenheid om Maitreya te dienen; dan verlies je de gelegenheid om de wereld te vertellen wat er gaande is.
Ik ken mensen in de groepen overal ter wereld die denken dat ze het werk doen, maar het niet doen. De waarheid is dat ze geïnteresseerd zijn, maar geïnteresseerd zijn en bij het werk betrokken zijn, zijn twee verschillende dingen. Zij houden zichzelf voor de gek door te denken dat ze bij het werk betrokken zijn. Zij hoorden bijvoorbeeld dat ik naar hun land kwam en dan werden ze opgewonden en waren ze een paar dagen actief. Als ik daarna weer naar huis terugging spoelde het allemaal weer van hen af, tot de volgende keer dat ik kwam. En dan waren ze er weer bij, helemaal actief en opgewonden. Maar eigenlijk zijn ze er niet bij betrokken. Zij gaan op bezoek bij andere goeroes, leraren, deze swami, die heilige man.
Het is allemaal doen alsof. Ze doen niets van werkelijk belang. Ze zijn niet schadelijk, maar doen niets wat met Maitreya te maken heeft. Ze hebben een zeer, zeer korte tijd om de weg voor Maitreya te bereiden. Het is aan mensen zelf om de gelegenheid van al hun voorgaande levens te benutten, of te verliezen, om iets waardevols te doen.

V. Betekent de komst van de Messias dat het einde van de wereld nabij is?
A. De Wereldleraar is er al en, integendeel, dit is het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid, maar een mensheid die gelouterd is, verlost van haar begoochelingen, haar idiotie en destructiviteit. Het is de destructiviteit, de hebzucht en de zelfzucht van de mensheid die tot dit punt leidt, waarop we op rampspoed afstevenen. Dat is waarom Maitreya, de Wereldleraar, gekomen is. De mensheid is gereed voor verandering. Misschien voelen we ons niet gereed, maar Maitreya weet dat we gereed zijn. Hij kijkt in het hart van alle mensen in de wereld en Hij ziet dat we gereed zijn voor verandering. Wij moeten gereed zijn om de juiste keuze te maken. Hij zal ons die keuze voorleggen. Wat wij mensheid noemen, is één eenheid, één wezen, broeders en zusters van de ene wereld. Daarom moeten we doen wat elke familie doet: de hulpbronnen met de hele familie delen. De mensheid moet zichzelf in die termen zien en het beginsel van samendelen aanvaarden. Maitreya zegt dat wanneer we dat doen, we de eerste stap zetten naar onze goddelijkheid. Tenzij we dat doen, kunnen we geen van de volgende stappen zetten.

V. Als de menselijke evolutie van de dierlijke evolutie en de deva (of engelen)evolutie verschilt, hoe staat u dan tegenover de scheppingsleer of Darwins evolutietheorie? Zijn we allemaal door God geschapen en gescheiden van alle andere soorten of zijn we geëvolueerd? Staan evoluties los van elkaar of kruisen ze elkaar op een of andere manier?
A. Ze zijn gescheiden maar verbonden met de evolutie van alle soorten. [Zie ook ‘Evolutie versus de scheppingsleer’ door Benjamin Creme’s Meester, SN december 2008.]

V. In uw boek Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd schreef u dat Transmissie-meditatie ook dagelijks gedaan kan worden als een persoonlijke meditatie. Als men dit wil doen, wat is dan de maximale hoeveelheid tijd dat iemand dit dagelijks kan doen?ch
A. Dat verschilt te veel van individu tot individu om een vastomlijnd antwoord op te geven.

Groepservaring
Voorjaar 2016 woonde ik in Duitsland als spreker een conferentie bij over meditatie en mindfulness. Mijn onderwerp was meditatie-onderzoek en de toepassing van meditatie op kleuterscholen, scholen en universiteiten. Meer dan 300 conferentiegangers, de meesten van hen werkzaam in het onderwijs, kwamen op de lezing af. Halverwege mijn lezing deed ik een meditatieoefening op compassie. Allen sloten hun ogen. Terwijl ik ze door de meditatie leidde, merkte ik een krachtige energie in de ruimte. Na de meditatie zeiden aanwezigen dat ze de meditatie erg effectief vonden. Een mevrouw vertelde me de volgende dag dat zij tijdens de meditatie spontaan huilde.
Ik vraag me nu af: ook al sprak ik niet openlijk over de Wederverschijning was er misschien energie van Maitreya of de Meesters betrokken bij deze meditatie op compassie?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de energie afkomstig was van de Meester Jezus.

Het licht zien
Op 28 mei 2016, een geheel bewolkte dag, was ik aan het mediteren toen het plotseling voelde alsof het dak boven me geopend werd en krachtig zonlicht naar beneden stroomde. Ik kon het zien ook al waren mijn ogen gesloten. Het was zulk stralend licht dat ik mijn ogen opende om te zien of de zon door de zware bewolking was gebroken; dat was niet het geval. Ik sloot mijn ogen en hetzelfde gebeurde weer en hield enige tijd aan. Was het het licht van de ziel? Was het verbeelding?
Naam en adres bij de redactie bekend.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het geen verbeelding was, maar een bewuste ervaring gegeven door een van de Meesters.

Sleutelwoorden
Op 30 april 2016 was ik onderweg naar het Mind, Body and Spirit-festival in [het conferentiecentrum] Olympia, Kensington (Londen) om in de stand van Share International te helpen. Ik stapte de trein uit op een druk perron vol met boze passagiers die lang op een trein hadden gewacht. Toen werd er omgeroepen dat er een trein aankwam en een personeelslid verontschuldigde zich bij de passagiers voor het intercomsysteem en wenste iedereen een fijne dag toe, met de toevoeging “vrede en liefde voor iedereen”. Een man die op het perron stond ving mijn blik op. Hij lachte en maakte een opmerking over hoe beleefd het personeelslid geweest was in een boze menigte passagiers. Hij leek een gevoel van kalmte en geluk uit te stralen en ik lachte terug, terwijl ik dacht dat hij heel begripvol was en wenste dat iedereen was zoals hij. Hij leek midden 60, Indiaas met een baard. Hij droeg een heldergeel overhemd met een geruite das en eenvoudig jasje. Hij stapte in hetzelfde compartiment als ik en ik zei iets over zijn lof voor het personeelslid. Ik zag zijn serene gezicht en vriendelijke blauwe ogen, het soort gezicht dat je plezier geeft om het te bestuderen; zo groot was de vrede en vreugde die het uitstraalde. Hij stond tegenover me, half naar het raam gedraaid. Hij leek tegen zichzelf te praten, maar toen sprak hij het woord ‘zelfgenoegzaamheid’ luider en weer even later ‘commercialisering’ nog luider. Hij sprak toen heel rustig in zichzelf, maar zei plotseling ‘naar buitentreden’ nog duidelijker te verstaan. Dit trok mijn aandacht en ik dacht dat het vreemd was deze woorden in een alledaags gesprek te horen, vooral omdat dit de onderwerpen waren waarover mijn collega en ik op de beurs met de bezoekers van de beurs zouden praten. De trein kwam aan in Shepherd’s Bush en hij ging richting deur om uit te stappen. We lachten elkaar toe en hij zei iets van hoe fijn het is om zonlicht te zien, wat ik beaamde. Ik kwam in Olympia aan en dacht de hele dag aan de man, vooral aan zijn vriendelijke, open gezicht. Wie hij ook was, hij maakte een grote indruk op me. Dit maakte dat ik me afvroeg of hij een gewone man was?
F.D., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Goddelijke instructies
Op 17 februari van dit jaar kreeg ik een vreselijke migraineaanval. Ik maakte me zorgen over de aanschaf van een 2de hands koel-/vrieskast die teveel stroom opslokte, in plaats van milieubewust te zijn. De zorg verergerde de pijn in mijn hoofd en dwong me naar bed te gaan. Ik wilde per se geen pijnstillers innemen. Ik nam alleen een Tlacotewatertablet en hield een klein kaartje van Maitreya’s ‘hand’ vast. Rond 19:30 uur werd ik wakker van de vreselijkste pijn in mijn hoofd. Ik dacht dat mijn hoofd van binnen kortsluiting maakte. Ik begon te huilen van paniek en angst; ik riep om hulp omdat ik dacht dat ik een herseninfarct of zoiets kreeg en buiten bewustzijn zou raken. Ik was alleen thuis zonder iemand die me kon helpen.
Ineens was daar een stem die me op een nogal strenge manier opdroeg om te gaan liggen. Ik deed wat me werd opgedragen en ging naar bed. Tegelijkertijd nam ik duidelijk een energie in mijn slaapkamer waar, er was ‘iemand’ die naast mijn bed stond en die tegen me praatte. Toen ik in bed lag, werd me duidelijk gezegd dat ik alles moest loslaten en proberen me te ontspannen, dat verder niets meer belangrijk was en dat er hulp was die voor mij zorgde. Ik vroeg wie het was, maar kreeg enkel te horen dat ik de hulp kreeg waar ik om gevraagd had en dat ik mijn ogen dicht moest doen, alles moest loslaten en niet bang hoefde te zijn. Ook werd me duidelijk gezegd dat ik in een soort ‘narcoseachtige slaap’ gebracht zou worden en ook weer wakker gemaakt zou worden. Toen ik mijn ogen dicht deed en probeerde los te laten, is het laatste wat ik zag goudkleurig licht achter mijn ogen, daarna weet ik helemaal niets meer. Rond 23:30 uur werd ik wakker van een stem die mij riep “meisje” of zoiets en ik hoorde duidelijk mijn voordeur dichtgaan en dacht dat mijn vriend in mijn huis was. Toen besefte ik pas dat de pijn had plaatsgemaakt voor een dof gevoel in mijn hoofd en ik alleen in huis was. Ik ben opgestaan en voelde me een stuk beter en uitgerust, en heb iets gegeten en gedronken. De ‘slaap’ heeft vier uur geduurd en voelde alsof ik bijkwam uit een algehele narcose. Sinds die tijd heb ik geen migraine meer gehad en daar ben ik tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar voor.
Mag ik vragen: 1) Wie het was die mij heeft geholpen? 2) Was de stem die ik hoorde echt of heb ik het mij verbeeld 3) Wat is er gebeurd in de tijd dat ik ‘sliep’?
C.dH., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) De Meester Jezus of liever een ‘woordvoerder’ voor de Meester Jezus heeft je geholpen. 2) De stem was ‘echt’. 3) Je werd genezen.

Pinksterbezoek
Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, was het Informatiecentrum officieel gesloten, maar een paar mensen waren er aan het werk en daarom hadden we het bordje “Open” op de deur. (De dag ervoor hadden we met een stel grappen zitten maken en gedaan alsof we hadden gehoopt of verwacht Maitreya met Pinksteren te zien op Verklaringsdag, omdat Pinksteren het symbool is van de overschaduwing van discipelen.)
Typisch voor het recente patroon van woordvoerders die langskomen als we op het punt staan om af te sluiten, keek een bekend uitziende man van Surinaamse afkomst naar binnen toen we klaar stonden om weg te gaan. Hij vroeg of we open waren en zei dat hij het boek De Kunst van het Leven wilde inzien. Hij wilde erover praten. Door een paar opmerkingen bewees hij dat hij veel van ons wist en bevestigde zo al snel dat hij geen gewone bezoeker was. Hier volgen enkele dingen die hij zei: “We zijn allen Een, alles is verbonden.”
“Jullie doen hier toch meditatie? Hoeveel mensen komen er gewoonlijk?” We zeiden dat het kan variëren van twee tot ongeveer twaalf. “Mensen vinden meditatie nog eng. Zij zijn graag bezig en actief, maar vinden het niet prettig om rustig te zijn en te mediteren. Mensen hebben meditatie nodig anders lopen hun batterijen helemaal leeg.” Hij noemde creativiteit in verhouding tot zielecontact: “We zijn creatief als we in contact met onze ziel zijn.”
“Hoe kun je voorkomen dat je mechanisch wordt?” We begrepen dat hij bedoelde origineel en spontaan te blijven bij het geven van lezingen over het naar buiten treden. We zeiden dat het belangrijk was om uit het hart te spreken, om te kijken waar het publiek in geïnteresseerd is en het relevant voor hen te maken.
Hij vroeg ook wat we dachten van de toestand van de planeet. Toen we antwoordden dat onze planeet in een verschrikkelijk slechte staat is, reageerde hij met: “Wij zeggen dat niet.” Toen we vervolgden dat het een feit is, maar dat we aanvoelden dat we er met hem absoluut eerlijk over konden zijn, in ons vertrouwelijke gesprek, zei hij: “Ja, inderdaad, we moeten realistisch zijn.”
Toen vroeg hij indringend of we Maitreya ooit gezien hadden. Op tv bedoelt u? Nee. Hemzelf. Nee, maar we hebben Hem in verschillende gedaantes gezien. Heb je Hem werkelijk gezien? Ja, in gedaantes. Hoe oud is Hij? Hij is in de bloei van zijn leven. Hoe oud is dat? Hij is in Zijn bloeitijd, zoals u. En, hoe oud is dat? Jij moet het weten, je zegt dat je Hem gezien hebt, je ziet mij. Ongeveer 50 jaar oud. Ah! Ik ben 49, zei hij.
Gedurende het gesprek had hij de leiding, rustig, sereen, met humor en gezag. Toen hij wegging gaf hij ons een kushand.
Was hij misschien Maitreya in de gedaante van een serene en vriendelijke bezoeker?
Dank u.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de eenvoudige maar gezaghebbende bezoeker Maitreya in die gedaante was.

Veilige tocht
Toen ik op 3 mei 2016 op weg was van Kilmacanogue (Wicklow) naar huis, om ongeveer 14.40 uur, moest ik van de tweebaansweg af om naar Blackrock te komen, waar ik woon, en toen ik naar de linkerrijbaan ging ontging mij een auto die met grote snelheid achter mij aan kwam. Mijn auto werd met kracht teruggeduwd in de rijbaan die ik net had verlaten. De kracht van de onzichtbare handen was zo groot dat ik dacht dat de auto in tweeën zou buigen. Dit alles gebeurde in een oogwenk. Na de aanvankelijke shock voelde ik een overweldigende dankbaarheid voor wat er gebeurd was. Ik was vervuld van verbazing en vreugde. Een verschrikkelijke botsing was voorkomen. Het was een ongelofelijke ervaring waarvoor ik eeuwig dankbaar zal zijn. Mag ik vragen wie hiervoor verantwoordelijk was? Dank u voor al uw fantastische werk.
N.H., Blackrock (Co. Dublin, Ierland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ze door de Meester Jezus werd gered.

Officials spreken zich uit over buitenaardse bezoekers
Ondanks de decennialange officiële geheimhouding van de buitenaardse aanwezigheid op Aarde, spreekt een groeiend aantal functionarissen en hoogwaardigheidsbekleders zich uit over de realiteit van de bezoekers uit de ruimte. Medewerker van Share International en schrijver Gerard Aartsen bracht deze uitspraken bijeen in zijn boeken UFO’s en de ruimtemensen: Hier om te helpen (2012) en Prioriteiten voor een planetaire transformatie – Ruimtebroeders pleiten voor rechtvaardigheid en vrijheid (2016).

Tezamen vormen deze verklaringen een krachtig en onmiskenbaar beeld van openbaarmaking, omdat ze afkomstig zijn van mensen die actief zijn of waren op juist die terreinen van gezag die verantwoordelijk zijn voor het geheimhouden van het feit van de buitenaardse bezoekers voor het publiek: regeringen, wetenschap en leger.

Het wordt tijd dat de waarheid boven tafel komt in openbare hoorzittingen van het Congres… Door officiële geheimhouding en spot denken vele burgers dat de onbekende vliegende voorwerpen onzin zijn…
Roscoe H. Hillenkoetter, viceadmiraal Amerikaanse marine; CIA-directeur, 1947-1950; Lid National Investigations Committee On Aerial Phenomena (NICAP), 1957-1962. (Bron: New York Times, 28 februari 1960)

De zonen Gods zijn overal. Soms hebben we moeite om onze eigen broeders te herkennen.” Uitspraak na een ontmoeting met een wezen uit een vliegende schotel die was geland in de tuin van het pauselijk zomerverblijf Castel Gandolfo in juli 1961.
Johannes XXIII (de “Goede” Paus), pontifex Rooms-katholieke kerk, 1958-1963. (Bronnen: Persoonlijk assistent van de paus en ooggetuige Loris Capovilla; bisschop Higinio Alas Gomez)

De ruimtemensen voorzien een toekomst van grote voorspoed voor planeet Aarde indien onze leiders een nieuwe oorlog kunnen vermijden en bevestigen dat zij onder ons zijn om ons te helpen. We moeten niet vergeten dat we het aan hen danken dat er tot nu toe geen atoomoorlog is uitgebroken.”
Alberto Perego, consul, Italië. (Bron: L’aviazione di altri pianeti opera tra noi, Rome, 1963)

Ik geloof dat deze buitenaardse voertuigen en hun bemanning van andere planeten onze planeet bezoeken, en zij zijn technisch duidelijk een stuk verder dan wij hier op aarde.
Gordon C. Cooper, D.Sc., kolonel Amerikaanse luchtmacht, Gemini 5- en Mercury 9-astronaut. (Bron: Brief aan de VN, waarin Cooper aandringt op de instelling van een commissie om het ufoverschijnsel te onderzoeken, 9 november 1978)

Het ufofenomeen is echt en moet serieus benaderd worden.”
Mikhail Gorbatsjov, president USSR, 1985-1991 (Bron: Interview met Sovjet Jeugd, 4 mei 1990)

Het zijn mensen, net als wij. Ze denken op dezelfde manier, hebben dezelfde ideeën. Ik heb met hen gesproken. Ik begrijp dat we niet alleen zijn op deze planeet. Wij zijn niet uniek.
Kirsan Iljoemzjinov, president Kalmukkië (Russische Federatie), 1993-2010; voorzitter Wereldschaakbond FIDE, 1995-heden. (Bron: Interview op de Britse TV, 2007)

Er zijn berichten over contact met buitenaardsen. Die worden heel geheim gehouden, maar ik heb toegang tot sommige mensen en informatie die uiterst vertrouwelijk moet blijven… Sommige dingen die ik weet mag ik niet zeggen want anders vertellen ze me nooit meer iets. Maar ik weet zeker dat er contact gemaakt is.
Prof. Ervin László, wetenschapsfilosoof, integraaltheoreticus, systeemtheoreticus; oprichter Club van Boedapest, Hongarije. (Bron: Interview met Tessa Koop, Nederland, voorjaar 2008)

Tientallen jaren geleden waarschuwden bezoekers van andere planeten ons over de richting die we uitgaan en boden aan ons te helpen. Maar sommigen van ons zagen hun bezoeken als bedreiging en besloten eerst te schieten en pas daarna te vragen… De sluier van geheimhouding moet opgelicht worden en wel nu, voordat het te laat is.
Paul T. Hellyer, minister van Defensie Canada, 1963-1968; waarnemend vicepremier Canada, 1967-1969. (Bron: Toespraak op de X-Conference, National Press Club, Washington DC, VS, april 2008)

Ik ben toevallig op de hoogte van het feit dat onze planeet bezocht is en dat het ufoverschijnsel echt is, ofschoon het al heel lang door regeringen geheim gehouden wordt.
Edgar Mitchell, D.Sc.,h ex-kapitein Amerikaanse marine; Apollo 14 astronaut, 6de man op de maan; oprichter Institute of Noetic Sciences. (Bron: Interview met Nick Margerisson in The Night Before, Kerrang! Radio, VK, 23 juli 2008)

Buitenaardsen bevinden zich al onder ons en slaan ons voortdurend gade. Ze zijn niet vijandig tegenover ons; ze willen ons juist helpen, maar we zijn niet voldoende geëvolueerd om direct contact met hen te maken.”
Prof. Lachezar Filipov, voormalig onderdirhecteur Instituut voor Ruimteonderzoek, Bulgarije; lid International Astronautical Federation. (Bron: The Telegraph, VK, 26 november 2009)

Het document dat ik zag was een officieel stuk gericht aan president Eisenhower. Voor zover ik mij herinner was dit stuk vervuld van een gevoel van hoop en het stelde president Eisenhower op de hoogte van de voortdurende aanwezigheid van buitenaardse wezens hier in de Verenigde Staten van Amerika.” Henry McElroy jr., voormalig lid wetgevend orgaan van de staat New Hampshire, VS. (Bron: Publieke verklaring op YouTube, 8 mei 2010)
“Er zijn inderdaad onbekende vliegende voorwerpen waargenomen boven veel van onze kernwapenbases en andere kerninstallaties, en in sommige gevallen werd hierdoor de operationele gereedheid van onze kernwapens aangetast… Als zij ze hadden willen vernietigen, hadden ze dat volgens mij, met alle krachten waarover zij beschikken, kunnen doen. Zelf denk ik daarom dat ze geen vijandige bedoelingen hadden.
Robert Salas, voormalig kapitein Amerikaanse luchtmacht; voormalig officier kernwapenlanceerbasis. (Bron: Persconferentie National Press Club, Washington DC, VS, 27 september 2010)

Samen met het koffertje met de kernwapencodes, ontvangt de president van het land een speciaal ‘Topgeheim’-dossier dat geheel gewijd is aan de buitenaardsen die onze planeet bezoeken. Dit rapport komt van de speciale geheime dienst die zich bezighoudt met de buitenaardsen in ons land.
Dmitry Anatolyevich Medvedev, president Russische Federatie (2008-2012); premier Russische Federatie (2012-heden). (Bron: Opmerkingen na afloop van een interview op de Russische TV, 7 december 2012)
(Een videocompilatie van deze uitspraken, getiteld Onzin over UFO’s/ET’s, is te zien op YouTube en Vimeo.)

Wonderen overspoelen de wereld
* Klik op de foto’s voor een vergroting


Duo optreden
Op 18 maart 2016 omstreeks 20.30 uur in Londen, na een workshop met een erg goede vriend, besloten we in Soho iets te gaan drinken om deze goede dag te vieren. Toen we de bar uitliepen om samen met een andere vriend naar het restaurant in Old Comptonstraat te gaan, zag ik een man op een terras die gitaar speelde. Hij speelde mooie zigeunermuziek en hij had een Spaanse/zigeunerstijl ondanks dat hij er Indiaas uitzag. De muziek trok mijn aandacht en naast hem zat een indrukwekkende Indiase man in wijde en kleurrijke kledij en een tulband op. Hij droeg een kartonnen bord om zijn middel waarop in gekleurde letters stond: “Gratis omhelzingen”. Ondanks de mooie muziek en zijn opmerkelijke kleding en het kartonnen bord leek niemand hen op te merken, ookal was deze straat op vrijdagavond vol mensen en erg levendig, veel bars en dronken mensen. Toen ik hen zag stond ik letterlijk stokstil en was geraakt omdat ik de man herkende van een foto die in Share International januari/februari 2016 gepubliceerd stond en van wie bevestigd werd dat hij Maitreya was. Ik liep naar hem toe en zei; “Hi” en vroeg of ik een omhelzing kon krijgen. Hij keek naar me en zei: “Je lacht, je hebt een brede lach, dat is goed, dat is echt goed. Je bent mooi.” Toen stond hij op en omhelsde me en zei “een omhelzing voor onvoorwaardelijke liefde” en toen begon hij erg wijs te praten, met een brede lach en veel gelach. Ik luisterde erg oplettend maar vreemd genoeg kan ik me niet alles herinneren wat hij zei. Maar hij zei ongeveer: “We zijn allemaal Eén, wij zijn allemaal met elkaar verbonden en tegelijkertijd zijn we unieke individuën. Alles in het Universum is verbonden. We zijn EEN.” Toen vroeg ik of ik een foto van hen kon maken.
Mijn vrienden stonden even verder op me te wachten, ik vroeg hen daarom om bij ons te komen en naar deze man te luisteren. Hij zei weer; “We zijn allemaal EEN, verbonden. Met de grond, de hemel, de lucht, de mensen hier in deze straat, alle elementen, we zijn gewoon EEN. Jij bent mooi, van binnen, van buiten. Ik heb geen alcohol of drugs nodig om gelukkig te zijn. Met onvoorwaardelijke liefde, het is meer dan dat ( hij lachte en bewoog zijn handen en zei het is wauw!) er is geen geluk, geen verdriet, het is daar voorbij. We zijn hier een korte periode; we moeten in dit leven aanwezig zijn.” Hij bleef herhalen: “Je bent mooi.” Terwijl hij praatte speelde de man met de gitaar een mooie vrolijke melodie.
Hij omhelsde mijn vrienden en mij weer. En toen, op dat moment kwamen een heleboel mensen naar hem toe en vroegen om omhelzingen. Ik denk dat hij weer op magische toon zei: “ik kan de trillingen van liefde in Old Comptonstraat zien.”
En toen gingen we weg. Nog eens, het was een buitengewone vrolijke avond in dat district en met hem. Ik denk dat de spieren van mijn jukbeen nog nooit zo veel in werking zijn geweest en we voelden een ongelofelijke vreugdevolle energie.
Later, toen ik de foto’s die ik genomen had weer bekeek, realiseerde ik me dat het getal 13 vast zat aan zijn kartonnen bord — en ik herinnerde me dat hij daarover sprak in het januari/februari nummer van Share International.
Zou u zo vriendelijk willen zijn ons te laten weten wie deze twee mannen waren?
C.R.D., Parijs (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen Maitreya waren in verschillende gedaanten.)


Maitreya in de gedaante van een gitarist speelt “een mooie, vrolijke melodie”.


Maitreya in kleurrijke vermomming die “gratis omhelzingen” aanbiedt


Aan het einde van de tweede week in juni 2016 waren kinderen aan het bidden rond een kampvuur in Ocaٌa, Colombia. Tijdens hun gebed verscheen in het vuur een beeltenis van Maria. (Bron: Juan Carlos Granero)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de figuur in het vuur Maria is. Het wonder werd door de Meester Die Maria was, gemanifesteerd.)


Geachte Redactie,
Dit jaar werd ik verrast door de bloei van gele tulpen, waarvan ik elk jaar de bollen plant. Ze veranderden van kleur doordat er een rose of rozenrode kleur op sommige bloemen verscheen. Toen de bloembladen opengingen, waren ze aan de buitenkant rose, terwijl ze van binnen helder geel waren zodat een harmonieuze kleurschakering ontstond.
Daarnaast groeiden er drie bloemen aan één korte steel, wat voor tulpen heel ongebruikelijk is. Ik ben heel gevoelig voor bloemen. Is dit wellicht een teken? M.O., Lyon (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de steel en de verandering van kleur gemanifesteerd werden door de Meester Jezus.)

Op 9 juni 2016 werd door het Zonne- en Heliosferische Observatorium van NASA (SOHO) een reusachtig gevleugeld voorwerp bij de zon gefilmd.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Deva is.)


Geachte Redactie,
Begin maart 2014 stopte ik mijn auto om wat vreemde wolkformaties in de lucht te fotograferen. Na het afdrukken waren op de foto ook drie volmaakt op één lijn liggende zeer regelmatige zevenhoeken te zien. Is hierbij iets bijzonders ?
J.T., Barsac (Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimtevaartuigen zijn van Mars.)


Een UFO op 22 maart 2016 gefotografeerd door K .N. vanuit haar huis in Taito Ward (Tokio, Japan).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo een ruimtevaartuig was van Mars.)


Reusachtig ruimtevaartuig vertrekt van Saturnus
Onlangs plaatste NASA foto’s op zijn website genomen door de Cassini Saturnus satellite, die een voorwerp laten zien dat door een van de ringen van Saturnus breekt, met het onderschrift: “Een heldere verstoring in de smalle F-ring van Saturnus veronderstelt dat die recentelijk kan zijn verstoord”.
David Serada die de ongedateerde foto op zijn Facebookpagina zette, schreef:
In fotoshop versterkt, kunnen we de scheur zien… Dit is voor een natuurlijk voorwerp niet mogelijk om te doen! Aangezien niets aan de zwaartekracht kan ontkomen, tenzij het aandrijving en kracht heeft.”

Bronnen: Facebook: David Serada; nasa.gov)
[Zie voor de originele foto’s op de website van NASA: www.nasa.gov/mission_pages/cassini/images/index.html?id=385917

http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/images/index.html]

(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorm ruimteschip is dat zijn thuisplaneet Saturnus verlaat.)

Maitreya op de drempel
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hij die aanklopt’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen. Mijn doel is het leven van alle mensen binnen te gaan en door hen dat leven te veranderen. Wees gereed om Mij weldra te zien. Wees gereed om Mijn woorden te horen, Mijn gedachten te volgen, acht te slaan op Mijn Oproep. Ik ben de Vreemdeling aan de Poort. Ik ben Degeen die aanklopt. Ik ben Degene die niet weg zal gaan. Ik ben jullie Vriend. Ik ben jullie Hoop. Ik ben jullie Schild. Ik ben jullie Liefde. Ik ben Alles in Allen. (Maitreya, Boodschap nr.10)

Maitreya’s voet staat aan de drempel. Zijn hand is geheven om aan te kloppen. Luister goed, zodat je Hem niet mist. Hij komt om de Wet te vervullen, om het Plan te dienen, om de mensheid te onderwijzen, om Zijn Broeders naar Hun voorbestemde toekomst te leiden. Hij komt om Zijn belofte te vervullen die Hij lang geleden aan de mensen deed: om hen door Zijn Liefde te verlossen en hen bewust te maken van hun goddelijkheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)ar Zie uit naar deze tijd die nu heel nabij is; Maitreya staat op het punt te verschijnen, gereed om de strijd aan te gaan met verdeeldheid en hebzucht. Sluit je aan bij Zijn oproep voor rechtvaardigheid en vrijheid, verzoening en vrede, en stel je met alles wat je hebt in dienst van het mensenras. Dit is een tijd als nooit tevoren. Dit is een tijd die nooit terug zal keren. Kijk diep in je hart en maak je keuze: voor een toekomst die baadt in licht en liefde – of verloochening van je bestemming. Maitreya weet dat de tijd rijp is voor verandering. Hij weet dat de mensheid gereed is voor de proef. Hij staat klaar om te verschijnen en Zijn missie te beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ontvangst van Maitreya’)

Volgens mijn informatie verschijnt Hij heel, heel gauw – zelfs naar onze maatstaven. Mij is al circa 30 jaar verteld dat Hij ‘spoedig’ naar buiten treedt, maar dat is naar de tijdmaatstaven van de Meesters. Zij werken in cycli van 2000 jaar, dus een paar jaar is voor de Meesters niet meer dan een zondagmiddag. Maitreya’s verschijning is gebonden aan zekere wetten, bovenal de wetten die onze vrije wil regeren. Hij had sinds 1982 op elk moment door de mensheid aangeroepen kunnen worden, wanneer de mensheid slechts een paar dingen had gedaan die Hem hadden toegestaan naar voren te treden… Het tijdstip van Zijn verschijning is aan de mensheid. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn vrienden, Ik treed nu zo snel in de openbaarheid, dat maar weinig tijd zal verlopen voor jullie Mijn gezicht zien. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat je Broeder van oudsher, Maitreya Zelf, in jullie midden is. Ik zal een beroep op jullie doen om te werken voor Mij en voor het Plan. Ik weet, Mijn vrienden, dat Ik op jullie kan rekenen. (Maitreya, Boodschap nr.91)
Maitreya klopt luid aan de deur. Spoedig zal de deur opengaan en zal de Heer van Liefde in het strijdperk naar voren treden. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze verbaasd zijn over de eenvoud van Zijn woorden, maar ook over de helderheid van de wijze waarop Hij spreekt. Zijn Wijsheid zal in gelijke mate verbijsteren en verrukken, en hen tot Hem aantrekken die gereed zijn Hem te volgen en de wereld te vernieuwen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Transformatie’)

Lang geleden, in het eerste Agni Yoga-boek, zei Maitreya: “Door mensenhand en door mensenvoet moet de Nieuwe Tijd gebouwd worden.” Elke steen, elke baksteen, elke stap van de weg moet door de mens zelf gezet worden. Maar het zal niet gebeuren tenzij de Meesters in de wereld terugkeren. Het zal niet gebeuren tenzij Maitreya niet alleen Zichzelf bekendmaakt, maar in staat wordt gesteld om de mensheid te bezielen teneinde de omstandigheden te scheppen die leiden tot samendelen, rechtvaardigheid en vrede. Dat vereist de spanning van elke pees, het gereedmaken van elke zenuw om dat zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Maitreya verschijnt eerder dan gepland en wacht niet op een beurskrach: zo groot zijn de problemen in de wereld, niet het minst de ecologische instabiliteit die wij veroorzaakt hebben. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zichjn appčl. Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. Velen voelen nu aan dat er een gedenkwaardige gebeurtenis wacht. De aard daarvan kennen zij niet en velen vrezen de voortekenen. Zij reageren op de energie van Maitreya, zelfs al kennen zij Hem niet bij naam. Spoedig, zeer spoedig nu, zullen zij Hem zien. Ieder kan en moet zijn keuze bepalen: twijfelen en afwijzen en eindeloos lijden, of de toekomst herscheppen en binnengaan in het domein van waarheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van de waarheid’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zien. Gebruik deze korte tijd zo goed mogelijk om Mijn weg te bereiden, om allen die je ontmoet te onderrichten met de woorden van Waarheid die Ik jullie zend. Leid ook hen naar het Pad van Licht en de Belofte die Mijn Terugkeer brengt aan de wereld. Mijn Verschijning in het volle zicht is ophanden. Zie en wacht, en slaap niet. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien. De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar Goddelijkheid’)

Het is onze taak om een klimaat van hoop en verwachting te scheppen waarin Maitreya (zonder onze vrije wil aan te tasten) naar voren kan treden en zich openlijk bekend kan maken op een wereldtoneel dat, op zijn minst, maximaal ontvankelijk is. Miljoenen mensen hebben dit verhaal gehoord; natuurlijk gelooft niet iedereen het. Vele duizenden, misschien honderdduizenden, geloven het tot op zekere hoogte. Ze staan open voor de mogelijkheid en dat is goed. Er zijn, ik weet niet precies hoeveel, maar vele honderden of duizenden zeer toegewijde, actieve mensen die het geloven. Hun taak, onze taak, is om deze positieve houding van de mensheid tegenover het mogelijke verschijnen van Maitreya te stimuleren. Dat helpt om het open tijdvenster te creėren waarin hij naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Nog maar kort zal het duren aleer we elkaar zullen ontmoeten in levenden lijve. Heel spoedig zal de mensheid Mij zien. En als de mensen Mij volgen, zal Ik hen leiden naar de toekomst die hen wacht; een toekomst badend in het licht van Waarheid, van Harmonie en van Liefde. Mijn vrienden, Ik zou jullie willen vragen Mij te helpen en een deel van de last van het voorbereidingswerk op je te nemen. Als jullie kunnen aanvaarden dat Ik er ben, maak dit feit dan overal bekend waar je ook maar een toehoorder vindt. (Maitreya, Boodschap nr.6)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen. Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht. Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken. Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

De leiding die Maitreya geeft, zal niet teleurstellen. Hij zal de verwachting en aspiratie van allen verheffen en het hoogste vrijmaken dat mensen hebben, ook al blijft het nu verborgen en ongeuit door angst en onbekendheid ermee. Hij zal de angst van de mensen overwinnen en, waarlijk, een nieuwe mensheid scheppen… Maitreya staat op het punt luid op de deuren te kloppen die leiden naar vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. Luister en weet wanneer Hij aanklopt, en sta klaar om moedig en wijs te handelen onder Zijn leiding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe millennium begint’)

Ik ben hier om jullie te vertellen, dat Mijn openlijk verschijnen in de wereld nabij is. Weldra zal de hele wereld Mij zien, Mij kennen en Broeder noemen. Ik ben inderdaad jullie Broeder, en keer als zodanig terug om de waarheid te verkondigen van Gods Aanwezigheid binnenin jullie, om jullie voetstappen naar de toekomst te leiden, om aan jullie de Liefde en Wil van God vrij te geven. (Maitreya, Boodschap nr.138)

Niet al te lang na nu zullen mannen en vrouwen over de hele wereld zich rond hun radio- en televisietoestel scharen om de Christus te horen en te zien: om zijn gezicht te zien en zijn woorden te horen die zachtjes in hun denken neerdalen – in hun eigen taal. Op die manier zullen we weten dat Hij waarlijk de Christus is, de Wereldleraar; en op deze manier zullen ook de gebeurtenissen van Pinksteren worden herhaald, maar nu op wereldschaal, en de viering van deze gebeurtenis met Pinksteren zal een belangrijk feest worden in de Nieuwe Wereldreligie… Zijn taak, en die van Zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zal zijn om het tijdperk van de Rede in te luiden, het tijdperk van Broederschap, het tijdperk van Liefde, en zo de mensen tot volledig bewuste gewaarwording te brengen van zichzelf als integrale delen van het Ene Goddelijke Leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Cultiveer de praktijk van liefde en compassie”
Dalai Lama
Op 3 juni 2016 sprak zijne heiligheid de dalai lama tot meer dan 3000 jonge Tibetaanse studenten over Maitreya (Bodhisattva)’s ‘Sieraad voor volkomen verwerkelijking’, dat een aanduiding is van het ontwakende denken (‘bodhichitta’) als de intentie om verlicht te worden voor het welzijn van alle bewuste wezens. “Als je alleen aan jezelf denkt, doe je jezelf tekort. Als je in plaats daarvan je hart opent en je zorg naar anderen uitbreidt zul je vrij zijn van angst en zorgen. Als je bedenkt dat alle bewuste wezens net als jij zijn en niet willen lijden, zul je jezelf minder hoogschatten. Kijk naar de mensen om je heen. Zij die respectvol zijn en bezorgd om anderen zijn meestal gelukkiger, degenen die meer op zichzelf geconcentreerd zijn, minder. Denk aan degenen die hun snoepjes of andere goede dingen delen met anderen en aan hen die het voor zichzelf houden – wie van hen lijkt gelukkiger?”
Een paar dagen later, op 7 juni, sprak de dalai lama tot 7000 mensen in de Tibetaanse hoofdtempel in zijn woonplaats Dharamsala.
In zijn toespraak vermeldde hij dat wat India, het Land van de Ariërs, onderscheidt is dat alle grote wereldreligies hier gedurende 1000 jaar hebben gefloreerd. Er zijn inheemse tradities als de samkhya, jainistische en boeddhistische tradities, en daar voegden zich het zoroastrianisme, het jodendom, het christendom en de islam bij. Hij zei dat we daar al deze tradities in wederzijds respect kunnen zien samenleven en als zodanig is het een rolmodel voor anderen. Hij merkte op dat India’s contemplatieve tradities, waaronder het boeddhisme, een oud begrip van de werking van het denken bezitten, wat ook vandaag nog relevant en van belang is.
De dalai lama benadrukte dat terwijl sommige religieuze tradities theïstisch zijn en het bestaan van een god als schepper beklemtonen, andere niet-theïstisch zijn en zich richten op oorzakelijkheid, de wet van oorzaak en gevolg. Niettemin bevatten ze alle dezelfde boodschap van het belang van liefde en mededogen en de noodzaak om deze hoedanigheden met verdraagzaamheid, voldoening en zelfbeheersing te beschermen. Dit zijn tradities die in het verleden heilzaam waren, nu heilzaam zijn en in de toekomst heilzaam zullen blijven. Ze houden er wellicht verschillende filosofische gezichtspunten op na, maar cultiveren alle de praktijk van liefde en mededogen. Daarom is het belangrijk de onderlinge interreligieuze harmonie te bevorderen. (Bron: dalailama.com)

Paus Franciscus

“De wereld heeft meer dan ooit behoefte aan Christus”
Op 19 juni sprak paus Franciscus tot pelgrims die met Pinksteren bijeengekomen waren op het plein van de St. Pieter. Hij sprak over het toenemende gevoel van leegheid en onveiligheid dat de wereld in zijn greep heeft en zei dat Jezus Christus meer dan ooit nodig is, omdat hij alleen het antwoord weet op de diepgaande vragen van de mensheid.
“De wereld heeft Christus meer dan ooit nodig, heeft behoefte aan zijn verlossing en zijn barmhartige liefde.” De paus vervolgde: “Velen voelen een leegte om zich heen en van binnen. Wellicht ook sommigen van ons,” zei hij, en merkte op dat anderen “in onrust en onveiligheid leven vanwege gevaar en conflict.”
Alle mensen hebben behoefte aan echte antwoorden op hun diepste existentiële vragen, zei hij, en legde uit dat aangezien “Jezus als geen ander het hart van de mens kent,” hij in staat is om de mensheid te helen, en leven en troost te bieden.
Franciscus concentreerde zich die dag op het evangelie volgens Lucas, waarin Jezus zijn discipelen vraagt: ‘Wie zegt gij dat ik ben?”, een vraag die Petrus beantwoordt met zijn verklaring dat Jezus “de Christus van God” is. De paus wees er verder op dat Jezus’ vraag nu aan ieder van ons gesteld wordt en hij vroeg hardop: “Wie is Jezus voor de mensen van onze tijd? Voor mij, voor u, voor u, voor u? Wie is Jezus voor ieder van ons?” En dat betekent een houding aannemen van solidariteit, vooral met de armen, en van inzet om te werken voor rechtvaardigheid en vrede.
Paus Franciscus verwees naar de VN Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Het thema dit jaar was “Met vluchtelingen. Wij staan aan de kant van hen die gedwongen zijn te vluchten”. Hij zei dat vluchtelingen “mensen zijn zoals ieder ander, maar van wie hun huis, werk, familie en vrienden door oorlog ontnomen zijn.” Franciscus voegde eraan toe: “Daarom wensen we met hen te zijn: hen te ontmoeten, hen te verwelkomen, naar hen te luisteren, om volgens de wil van God met hen bewerkstelligers van vrede te worden. (Bronnen: CAN/EWTN News; catholicnewsagency.com)

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2016 deed paus Franciscus een krachtige oproep aan de wereld om een eind aan kinderslavernij te maken. In een speciale Jubilee-mis in het Vaticaan, riep de pontifex de wereld op om de gesel van kinderarbeid uit te bannen.
“Vandaag is het Werelddag tegen Kinderarbeid. Laten we ons verenigen en onze inspanningen hernieuwen om de oorzaken van deze moderne slavernij te verwijderen, die miljoenen kinderen van fundamentele rechten berooft en hen blootstelt aan ernstige gevaren. Tegenwoordig zijn er veel kinderslaven in de wereld,” zei hij in een toespraak.
Eerder die week waarschuwde paus Franciscus tegen buitensporige starheid in geloofszaken, dogma en praktijk. Dogmatische starheid, zei hij, weerhoudt mensen ervan om zich met elkaar te verzoenen. Aangespoord door de waarschuwing van Jezus tot zijn discipelen zei de paus dat Jezus ons vraagt voorbij de wetten te gaan en God en nabuur lief te hebben, en benadrukte dat wie boos is op zijn broeder het risico op veroordeling loopt. De pontifex zei dat we “een heel creatief vocabulaire hebben om anderen te beledigen” maar hij benadrukte dat zulke beledigingen een zonde zijn en een aanslag op de ziel en waardigheid van onze broeder.” (Bron: news.va/en; africanews.com; ILO.org)

Wijze woorden van Václav Havel (†)
Voor velen in Europa en elders in de wereld was 1989 naar elke historische maatstaf een gedenkwaardig en buitengewoon jaar. In deze 12 maanden keek de wereld toe hoe het ene na het andere land het einde van het communistische regime meemaakte en waren we getuige van de val van de Berlijnse Muur. Het was ook het jaar waarin Václav Havel (1936-2011), de Tsjechische schrijver, filosoof, dissident en voormalig politiek gevangene, een staatsman werd. In december 1989 werd hij tot president van Tsjechoslowakije gekozen. In januari 1990 hield hij zijn eerste toespraak – een Nieuwjaarsuitzending tot de natie. (Hij zou tot 2003 president van Tsjechoslowakije, en daarna de republiek Tsjechië, blijven).
Met name in deze periode waarin in allerlei landen verkiezingen plaatsvinden is het interessant om opnieuw stil te staan bij de inhoud, de waarschuwingen en oproepen in zijn toespraak – daar mensen nu wakker worden en een groter besef krijgen van de kracht van hun eigen stem en hun eigen verantwoordelijkheid.
… Ons land floreert niet. Het enorme creatieve en spirituele potentieel van onze naties wordt niet verstandig gebruikt. Hele takken van industrie produceren goederen die voor niemand van belang zijn, terwijl we gebrek hebben aan dingen die we nodig hebben… We hebben de grond vervuild, de rivieren en wouden die ons door onze voorouders zijn nagelaten, en we hebben nu het meest vervuilde milieu van Europa…
Maar dit alles is nog niet eens het belangrijkste probleem. Het ergste is dat we in een moreel vervuild milieu leven. We werden moreel ziek omdat we eraan gewend raakten om iets anders te zeggen dan wat we dachten. We leerden nergens in te geloven, om elkaar te negeren en alleen voor onszelf te zorgen. Begrippen als liefde, vriendschap, mededogen, nederigheid of vergeving verloren hun diepte en dimensie, en voor velen van ons vertegenwoordigden ze alleen psychologische kenmerken of leken op verdwaalde groeten uit vroeger tijden, enigszins belachelijk in het tijdperk van computers en ruimteschepen…
Het vorige regime – gewapend met zijn verwaande en onverdraagzame ideologie – reduceerde de mens tot een productiekracht, en de natuur tot een productiemiddel. Hiermee viel het zowel hun diepste wezen als hun wederkerige relatie aan. Het reduceerde begaafde en autonome mensen die vol vaardigheden in hun eigen land werken, tot onderdeeltjes van een of ander monsterlijk grote, luidruchtige en stinkende machine waarvan de echte betekenis voor niemand duidelijk was. Het kon niet meer doen dan langzaam maar onverbiddelijk zelf versleten raken met al zijn onderdeeltjes…
We kunnen de vorige leiders niet van alles de schuld geven, niet alleen omdat dat niet juist zou zijn, maar ook omdat het de plicht die ieder van ons nu heeft, zou afstompen; namelijk, de verplichting om onafhankelijk, vrij, redelijk en snel te handelen. Laten we ons niet vergissen: de beste regering in de wereld, het beste parlement en de beste president kunnen in hun eentje niet veel bereiken. En het zou fout zijn van hen alleen een algemene oplossing te verwachten. Vrijheid en democratie omvatten ook participatie en daarom verantwoordelijkheid van ons allen… Als we dit beseffen, zal hoop in ons hart terugkeren. In de inspanning om zaken van algemeen belang recht te zetten, hebben we iets om op terug te vallen. De afgelopen periode – en in het bijzonder de laatste zes weken van onze vreedzame revolutie – heeft het enorm menselijke, morele en spirituele potentieel laten zien, en de burgercultuur die in onze maatschappij sluimerde onder het opgelegde masker van apathie. Wanneer iemand categorisch zei dat we zus of zo waren, bracht ik er altijd tegen in dat de maatschappij een zeer mysterieus schepsel is en dat het dom is om alleen te vertrouwen op het gezicht dat ze jou toont…
En laten we ons afvragen: Waar kregen de jonge mensen die nooit een ander systeem gekend hebben, hun verlangen naar waarheid, hun liefde voor het vrije denken, hun politieke ideeën, hun burgermoed en burgerverstand vandaan? Hoe kon het gebeuren dat hun ouders – juist die generatie die als verloren werd beschouwd – met hen meededen?
0Hoe kan het dat zoveel mensen onmiddellijk wisten wat ze moesten doen en dat niemand enig advies of instructie nodig had?…
Zelfvertrouwen is geen trots. Juist het tegenovergestelde; alleen een individu of een land dat zelfvertrouwen heeft, in de beste betekenis van het woord, kan naar anderen luisteren, aanvaardt hen als gelijkwaardig, vergeeft zijn vijanden en berouwt zijn eigen schuld. Laten we dit soort zelfvertrouwen proberen te introduceren in het leven van onze gemeenschap en, als landen, in ons gedrag op het internationale vlak. Alleen zo kunnen we ons zelfrespect en ons respect voor elkaar en het respect van andere landen herstellen…
Onze eerste president schreef: “Jezus, niet Caesar.”…
Ik durf te zeggen dat we mogelijk zelfs een kans hebben om dit idee verder te verspreiden en een nieuw element aan de Europese en mondiale politiek toe te voegen. Ons land kan nu, als we dat willen, voortdurend liefde, begrip en de kracht van de geest en van ideeën uitstralen. Het is precies deze gloed die we kunnen aanbieden als onze specifieke bijdrage aan de internationale politiek. Masaryk [de eerste president van Tsjechoslowakije] baseerde zijn politiek op moraliteit. Laten we proberen om dit concept van politiek in een nieuwe tijd en op een nieuwe manier te herstellen. Laten we onszelf en anderen onderwijzen dat politiek de uitdrukking van een verlangen zou moeten zijn om bij te dragen aan het geluk van de gemeenschap in plaats van de noodzaak om de gemeenschap te misleiden of te verkrachten. Laten we onszelf en anderen leren dat politiek niet slechts de kunst van het mogelijke kan zijn, met name als dit betekent de kunst van speculatie, calculatie, intriges, geheime afspraken en pragmatisch manoeuvreren, maar dat het ook de kunst van het onmogelijke kan zijn, dat wil zeggen, de kunst om onszelf en de wereld te verbeteren…
Onze eigen slechte trekken zijn nu onze grootste vijand: onverschilligheid jegens het algemeen welzijn, ijdelheid, persoonlijke ambitie, egoïsme en rivaliteit. De belangrijkste strijd moet op dit veld geleverd worden.
Voor ons liggen vrije verkiezingen en een verkiezingscampagne… Laten we het verlangen om onszelf te dienen niet toestaan weer te bloeien onder de statige mantel van het verlangen om het algemeen belang te dienen. Het is nu niet echt belangrijk welke partij, club of groep in deze verkiezingen de bovenhand krijgt. Het is belangrijk dat de winnaar de besten van ons zullen zijn in morele, burgerlijke, politieke en professionele zin, ongeacht hun politieke banden. Het toekomstige beleid en prestige van onze staat zullen afhangen van de persoonlijkheden die we verkiezen, en later, voor vertegenwoordigende instanties kiezen.
U vraagt misschien van wat voor republiek ik droom. Laat me antwoorden: ik droom van een onafhankelijke, vrije en democratische republiek, van een republiek die economisch welvarend is en toch sociaal rechtvaardig; kortom, van een menselijke republiek die het individu dient en die daarom de hoop heeft dat het individu op zijn beurt haar zal dienen – van een republiek van veelzijdige mensen, omdat zonder zulke mensen het onmogelijk is om enige van onze problemen op te lossen – menselijk, economisch, ecologisch, sociaal of politiek…
Volk, uw regering is naar u teruggekeerd! (Bron; vaclavhavel-library.org)

“Een systeem dat geeft om mensen en planeet”

Naomi Klein, de bekroonde Canadese auteur, journalist en activist, krijgt de Vredesprijs van Sydney 2016. De jury erkent Kleins bijdrage aan het huidige debat over de in elkaar grijpende factoren die aan de basis liggen van klimaatverandering, democratie en sociale onrechtvaardigheid: “Door de structurele oorzaken en verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis te ontmaskeren, door ons te inspireren om lokaal op te staan, nationaal en internationaal een nieuwe agenda te eisen voor het delen van de planeet die mensenrechten en gelijkwaardigheid respecteert, en door ons te herinneren aan de kracht van authentieke democratie voor het totstandbrengen van blijvende verandering en rechtvaardigheid.”
“Klimaatverandering ligt aan de wortel van geweld en lijden over de hele wereld, van oorlogen over water, tot branden en overstromingen die middelen van bestaan vernietigen waardoor duizenden mensen noodgedwongen ontheemd raken. Het economische systeem dat deze crisis heeft veroorzaakt, heeft velen schade toegebracht en onze planeet onherstelbaar beschadigd.
“Als we vrede willen bereiken, kunnen we klimaatverandering niet negeren. Het is de grootste uitdaging van onze tijd, en we moeten erkennen dat dit
dbchevenzeer over rechtvaardigheid en mensenrechten gaat als over het milieu. Het vereist een overgang van fossiele brandstoffen en roofeconomieën naar een systeem dat voor de mensen en de planeet zorgt. Naomi Klein laat ons zien hoe.”
Klein is bekend door bestsellers als De Shockdoctrine, No Logo en haar laatste No Time – Verander nu, voor het klimaat alles verandert, waarin ze beargumenteert dat radicale verandering nodig is om catastrofale mondiale opwarming te voorkomen. (Zie Marc Gregory’s recensie in Share International, januari/februari 2015.)
Klein is ook een van de progressieve Canadese krachten achter The Leap Manifesto: A Call for a Canada Based on Caring for the Earth and One Another. “The Leap” is een plan voor hoe Canada en de wereld de overgang van fossiele brandstoffen kunnen maken en een duurzame toekomst omarmen die op schone energie gebaseerd is. Naomi Klein zal de onderscheiding tijdens een officiële ceremonie in november 2016 ontvangen. (Bron; sydneypeacefoundation .org.au; canadianprogressihveworld.com)

Portugal draait vier dagen op duurzame energie
Portugal bereikte onlangs een mijlpaal op het gebied van schone energie toen het land 107 uur lang aaneengesloten voortgedreven werd door zonne-, wind- en waterkracht, van zaterdag 7 mei kwart voor 7 ’s morgens tot woensdag 11 mei om kwart voor zes ’s middags. Voorheen was Portugal zwaar afhankelijk van kolen en gas en werd het land beschouwd als een van de grootste CO2-uitstoters. Het land heeft grote stappen gezet in de richting van duurzame energie vanwege de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen van de EU voor het jaar 2020. Francisco Ferreira, voorzitter van de Portugese duurzaamheidsorganisatie Zero, zegt: “Portugal heeft flink geïnvesteerd in duurzame energie, voornamelijk in elektriciteit, omdat dat in de komende decennia de voornaamste energiebron zal zijn terwijl het transportsysteem overgaat van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.”
Ook Duitsland kondigde aan dat het op zondag 15 mei al zijn elektriciteit had opgewekt uit duurzame energie, evenals het VK, dat van 9 tot 15 mei zijn eerste week van kolenvrije elektriciteitsopwekking meemaakte. (Bronnen: theguardian.com; independent.co.uk; ft.com)

Wereldoceaandag
UNESCO, organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de VN, viert op 8 juni 2016 de rijkdom in onze oceanen overal ter wereld. Zeewater beslaat ongeveer 70 procent van het aardoppervlak en regelt het klimaat, voedt miljoenen mensen, zorgt voor gezonde ecosystemen voor talrijke mariene soorten, en voorziet de aarde voor de helft van haar zuurstof en medicijnen afkomstig van maritiem materiaal. Dit jaar is het thema ‘Gezonde oceaan, gezonde planeet’.
We hebben zodanig misbruik gemaakt van deze ongelooflijke hulpbron dat visgronden uitputtend zijn overbevist, maar onlangs liet ‘De staat van de mariene bronnen’ van de Visserij en Landbouworganisatie (FAO) zien dat sommige grotere groepen vissoorten zich sneller herstellen dan andere kleinere groepen, die sneller gevangen worden dan ze zich kunnen voortplanten. Het probleem van ‘bijvangst’ – het onbedoeld vangen van vis anders dan de beoogde vissoort – en het aanleggen van honderden zeereservaten beginnen nu ook aandacht te krijgen doordat gemeenten op mondiaal niveau actie zijn gaan voeren.
In Engeland worden pogingen ondernomen om kustgemeenschappen te beschermen. Aan de noordelijke kust van Yorkshire bij Flamborough Head is een ‘Geen vangstzone’ ingesteld, waar vissen, ook op schaaldieren, en het meenemen van mariene vegetatie strikt verboden is; het houdt in dat mensen rotskreken en het strand mogen verkennen, maar er niets uit mogen meenemen. Er wordt regelmatig gecontroleerd door patrouilles van de regionale visserij-autoriteit (NEIFCA) zodat er niets gevist, geraapt of wat dan ook meegenomen wordt.
Onze wateren raken verstikt door plastic, van meters broeikaspolyethyleen tot minuscule stukjes plastic, die door tal van dieren ingeslikt worden, variërend van walvissen tot dierlijk plankton. Kapitein Charles Moore ontdekte in 1997 de eerste plastic afvaldraaikolk in het noorden van de Stille Oceaan en richtte de Algalita Foundation op. Eind 2016 wordt een studie van 15 jaar gepubliceerd die terugblikt op het onderzoek van deze stichting met het onderzoeksschip Alguita om de bewegingen en veranderingen van de draaikolken met plastic afval overal ter wereld op lange termijn te evalueren. Moore gelooft dat alle plasticvervuiling in de oceaan een halt toegeroepen kan worden door onderzoek te publiceren, door bewustmaking en actie; anders zal de hoeveelheid plastic tegen 2050 de hoeveelheid vis in de zee overtreffen. De Plastic Ocean Pollution Solutions (POPS, Oplossingen voor plasticvervuiling van oceanen) viert dit jaar in de Verenigde Staten haar vierde internationale jongerentop. Amerika gaat de plastic microkorreltjes in cosmetica en persoonlijke verzorging uitbannen, en de VK en EU zijn van plan dat voorbeeld te volgen. Het Zoölogische Genootschap in Londen (ZSL) is bezig om plastic flessen voor eenmalig gebruik uit te bannen middels hun campagne ‘One Less’ (Een minder). (Bronnen: neweconomics.com; worldoceansday.org; agalita.com)