Maitreya op de drempel – een compilatie

Maitreya op de drempel
een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Hij die aanklopt’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Velen zullen Mij volgen en Mij zien als hun Gids. Velen zullen Mij niet kennen. Mijn doel is het leven van alle mensen binnen te gaan en door hen dat leven te veranderen. Wees gereed om Mij weldra te zien. Wees gereed om Mijn woorden te horen, Mijn gedachten te volgen, acht te slaan op Mijn Oproep. Ik ben de Vreemdeling aan de Poort. Ik ben Degeen die aanklopt. Ik ben Degene die niet weg zal gaan. Ik ben jullie Vriend. Ik ben jullie Hoop. Ik ben jullie Schild. Ik ben jullie Liefde. Ik ben Alles in Allen. (Maitreya, Boodschap nr.10)

Maitreya’s voet staat aan de drempel. Zijn hand is geheven om aan te kloppen. Luister goed, zodat je Hem niet mist. Hij komt om de Wet te vervullen, om het Plan te dienen, om de mensheid te onderwijzen, om Zijn Broeders naar Hun voorbestemde toekomst te leiden. Hij komt om Zijn belofte te vervullen die Hij lang geleden aan de mensen deed: om hen door Zijn Liefde te verlossen en hen bewust te maken van hun goddelijkheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya haast Zich te verschijnen’)ar Zie uit naar deze tijd die nu heel nabij is; Maitreya staat op het punt te verschijnen, gereed om de strijd aan te gaan met verdeeldheid en hebzucht. Sluit je aan bij Zijn oproep voor rechtvaardigheid en vrijheid, verzoening en vrede, en stel je met alles wat je hebt in dienst van het mensenras. Dit is een tijd als nooit tevoren. Dit is een tijd die nooit terug zal keren. Kijk diep in je hart en maak je keuze: voor een toekomst die baadt in licht en liefde – of verloochening van je bestemming. Maitreya weet dat de tijd rijp is voor verandering. Hij weet dat de mensheid gereed is voor de proef. Hij staat klaar om te verschijnen en Zijn missie te beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ontvangst van Maitreya’)

Volgens mijn informatie verschijnt Hij heel, heel gauw – zelfs naar onze maatstaven. Mij is al circa 30 jaar verteld dat Hij ‘spoedig’ naar buiten treedt, maar dat is naar de tijdmaatstaven van de Meesters. Zij werken in cycli van 2000 jaar, dus een paar jaar is voor de Meesters niet meer dan een zondagmiddag. Maitreya’s verschijning is gebonden aan zekere wetten, bovenal de wetten die onze vrije wil regeren. Hij had sinds 1982 op elk moment door de mensheid aangeroepen kunnen worden, wanneer de mensheid slechts een paar dingen had gedaan die Hem hadden toegestaan naar voren te treden… Het tijdstip van Zijn verschijning is aan de mensheid. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Mijn vrienden, Ik treed nu zo snel in de openbaarheid, dat maar weinig tijd zal verlopen voor jullie Mijn gezicht zien. Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat je Broeder van oudsher, Maitreya Zelf, in jullie midden is. Ik zal een beroep op jullie doen om te werken voor Mij en voor het Plan. Ik weet, Mijn vrienden, dat Ik op jullie kan rekenen. (Maitreya, Boodschap nr.91)
Maitreya klopt luid aan de deur. Spoedig zal de deur opengaan en zal de Heer van Liefde in het strijdperk naar voren treden. Wanneer de mensen Hem zien, zullen ze verbaasd zijn over de eenvoud van Zijn woorden, maar ook over de helderheid van de wijze waarop Hij spreekt. Zijn Wijsheid zal in gelijke mate verbijsteren en verrukken, en hen tot Hem aantrekken die gereed zijn Hem te volgen en de wereld te vernieuwen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Transformatie’)

Lang geleden, in het eerste Agni Yoga-boek, zei Maitreya: “Door mensenhand en door mensenvoet moet de Nieuwe Tijd gebouwd worden.” Elke steen, elke baksteen, elke stap van de weg moet door de mens zelf gezet worden. Maar het zal niet gebeuren tenzij de Meesters in de wereld terugkeren. Het zal niet gebeuren tenzij Maitreya niet alleen Zichzelf bekendmaakt, maar in staat wordt gesteld om de mensheid te bezielen teneinde de omstandigheden te scheppen die leiden tot samendelen, rechtvaardigheid en vrede. Dat vereist de spanning van elke pees, het gereedmaken van elke zenuw om dat zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Maitreya verschijnt eerder dan gepland en wacht niet op een beurskrach: zo groot zijn de problemen in de wereld, niet het minst de ecologische instabiliteit die wij veroorzaakt hebben. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op zichjn appčl. Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. Velen voelen nu aan dat er een gedenkwaardige gebeurtenis wacht. De aard daarvan kennen zij niet en velen vrezen de voortekenen. Zij reageren op de energie van Maitreya, zelfs al kennen zij Hem niet bij naam. Spoedig, zeer spoedig nu, zullen zij Hem zien. Ieder kan en moet zijn keuze bepalen: twijfelen en afwijzen en eindeloos lijden, of de toekomst herscheppen en binnengaan in het domein van waarheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van de waarheid’)

Er is nog maar weinig tijd voordat jullie Mij zien. Gebruik deze korte tijd zo goed mogelijk om Mijn weg te bereiden, om allen die je ontmoet te onderrichten met de woorden van Waarheid die Ik jullie zend. Leid ook hen naar het Pad van Licht en de Belofte die Mijn Terugkeer brengt aan de wereld. Mijn Verschijning in het volle zicht is ophanden. Zie en wacht, en slaap niet. (Maitreya, Boodschap nr.65)

Er is veel te doen, want een hele wereld wacht op transformatie. Vele handen zijn nodig, want de veranderingen betreffen alle mensen. Wanneer Maitreya openlijk het toneel van het moderne leven betreedt, zal Hij een leger van bereidwillige helpers aan Zijn zijde wenken. Door hen zal Hij het herstel van de planeet leiden en overzien. De tijd is nu zeer nabij dat Maitreya’s gezicht zal worden gezien, Zijn aanwezigheid gekend, met aandacht naar Zijn raad zal worden geluisterd. Zijn advies zal het gamma van de huidige problemen bestrijken en de weg wijzen naar de verlichting en oplossing ervan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar Goddelijkheid’)

Het is onze taak om een klimaat van hoop en verwachting te scheppen waarin Maitreya (zonder onze vrije wil aan te tasten) naar voren kan treden en zich openlijk bekend kan maken op een wereldtoneel dat, op zijn minst, maximaal ontvankelijk is. Miljoenen mensen hebben dit verhaal gehoord; natuurlijk gelooft niet iedereen het. Vele duizenden, misschien honderdduizenden, geloven het tot op zekere hoogte. Ze staan open voor de mogelijkheid en dat is goed. Er zijn, ik weet niet precies hoeveel, maar vele honderden of duizenden zeer toegewijde, actieve mensen die het geloven. Hun taak, onze taak, is om deze positieve houding van de mensheid tegenover het mogelijke verschijnen van Maitreya te stimuleren. Dat helpt om het open tijdvenster te creėren waarin hij naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Nog maar kort zal het duren aleer we elkaar zullen ontmoeten in levenden lijve. Heel spoedig zal de mensheid Mij zien. En als de mensen Mij volgen, zal Ik hen leiden naar de toekomst die hen wacht; een toekomst badend in het licht van Waarheid, van Harmonie en van Liefde. Mijn vrienden, Ik zou jullie willen vragen Mij te helpen en een deel van de last van het voorbereidingswerk op je te nemen. Als jullie kunnen aanvaarden dat Ik er ben, maak dit feit dan overal bekend waar je ook maar een toehoorder vindt. (Maitreya, Boodschap nr.6)

Maitreya Zelf staat aan de deur, Zijn hand geheven om aan te kloppen. Zijn tekenen nemen snel toe, terwijl Hij op herkenning wacht. Verwelkom Hem in je hart en vereenvoudig Zijn komst; laat Hem door je heen werken. Onthoud dat ook je broeders het recht hebben om het Grote Nieuws te kennen; laat hen, en je zusters, niet in onwetendheid. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya aan de deur’)

De leiding die Maitreya geeft, zal niet teleurstellen. Hij zal de verwachting en aspiratie van allen verheffen en het hoogste vrijmaken dat mensen hebben, ook al blijft het nu verborgen en ongeuit door angst en onbekendheid ermee. Hij zal de angst van de mensen overwinnen en, waarlijk, een nieuwe mensheid scheppen… Maitreya staat op het punt luid op de deuren te kloppen die leiden naar vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. Luister en weet wanneer Hij aanklopt, en sta klaar om moedig en wijs te handelen onder Zijn leiding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het nieuwe millennium begint’)

Ik ben hier om jullie te vertellen, dat Mijn openlijk verschijnen in de wereld nabij is. Weldra zal de hele wereld Mij zien, Mij kennen en Broeder noemen. Ik ben inderdaad jullie Broeder, en keer als zodanig terug om de waarheid te verkondigen van Gods Aanwezigheid binnenin jullie, om jullie voetstappen naar de toekomst te leiden, om aan jullie de Liefde en Wil van God vrij te geven. (Maitreya, Boodschap nr.138)

Niet al te lang na nu zullen mannen en vrouwen over de hele wereld zich rond hun radio- en televisietoestel scharen om de Christus te horen en te zien: om zijn gezicht te zien en zijn woorden te horen die zachtjes in hun denken neerdalen – in hun eigen taal. Op die manier zullen we weten dat Hij waarlijk de Christus is, de Wereldleraar; en op deze manier zullen ook de gebeurtenissen van Pinksteren worden herhaald, maar nu op wereldschaal, en de viering van deze gebeurtenis met Pinksteren zal een belangrijk feest worden in de Nieuwe Wereldreligie… Zijn taak, en die van Zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zal zijn om het tijdperk van de Rede in te luiden, het tijdperk van Broederschap, het tijdperk van Liefde, en zo de mensen tot volledig bewuste gewaarwording te brengen van zichzelf als integrale delen van het Ene Goddelijke Leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.