Een blauwdruk voor samendelen
door de Meester, via Benjamin Creme (5 november 2013)

Wanneer mensen stilstaan bij het beginsel van samendelen zien ze het bijna altijd in persoonlijke termen. Ze zien een situatie voor zich waarin van hen, persoonlijk, verwacht zal worden aanzienlijke sommen geld te geven aan mensen ver weg die ze niet kennen, noch willen kennen. Evenwel kan het beginsel van samendelen slechts als mondiaal proces georganiseerd worden.
Er zijn verscheidene manieren waarop dat, geheel of gedeeltelijk, kan worden bereikt. Wij, jullie Oudere Broeders, beschouwen het volgende als de meest praktische, eenvoudigste en eerlijkste methode van alle – een methode die, indien overgenomen, het grootste aantal mensen tevreden zou stellen. Elk land, stellen Wij voor, zou gevraagd worden om een inventaris op te maken van al zijn hulpbronnen en behoeften, wat het zelf produceert en wat het moet importeren. Vervolgens zou elk land verzocht worden om dat wat het meer heeft dan het zelf nodig heeft onder gemeenschappelijk beheer te plaatsen, zodat een enorme internationale hulpbron wordt gevormd waaruit alle kunnen putten. Natuurlijk zouden de grote ontwikkelde landen een grotere hoeveelheid geven, maar allen zouden hun overschotten doneren. Dit programma spreekt Ons aan om zijn eenvoud en billijkheid; vanzelfsprekend zou het tijd kosten om het uit te voeren, maar Wij voorzien een tijd waarin het verwezenlijkt kan worden.

Er zijn veel geschoolde organisatoren en beheerders voor wie dit werk een welkom veld van dienst aan de wereld zou verschaffen. Alles zou onder de hoge bescherming van een Meester of ten minste een derdegraads ingewijde plaatsvinden, om het vertrouwen van allen te waarborgen. Zo zou in één keer de vloek van armoede en gebrek beëindigd zijn. Het hart en het leven van ontelbare miljoenen zouden zich verheffen in vreugde en degenen die voor de eerste keer delen, zouden een diepgaand en vervullend geluk vinden waar ze wellicht bevreesd voor waren.
Alleen op deze wijze zou het vertrouwen ontstaan dat cruciaal is voor het beëindigen van oorlog en terrorisme. Zonder zulk vertrouwen zal er nooit vrede zijn. Zonder vrede zou de toekomst voor de mensheid er beslist somber uitzien. Daarom is enige vorm van samendelen van wezenlijk belang willen we overleven. Wanneer de meerderheid van de mensen zich hiervan bewust is, kunnen de grootste problemen van de wereld opgelost worden.
Het beginsel van samendelen begint het denken van veel groepen over de hele wereld binnen te dringen. Stukje bij beetje bewegen de mensen zich langzaam naar deze bevinding. Maitreya herinnert allen die Hem horen eraan dat alleen samendelen de oplossing voor onze moeilijkheden biedt. Aldus, naarmate de weken en maanden verstrijken, zullen we zien dat de mens, terwijl hij met zijn problemen worstelt, er steeds vaker achter komt dat samendelen de sleutel tot zijn toekomst is.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 10 oktober 2013 waren er al 26 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Maitreya heeft weer drie interviews gegeven, voor een totaal van 29 interviews in Rusland.

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. Denkt u dat kinderen onder de 14 op Verklaringsdag, zo niet Maitreya’s energieën en Zijn Boodschap, maar dan toch de algehele euforie zullen ervaren? Wat zullen kinderen die dag ervaren?
A. Ik twijfel er niet aan dat kinderen die nog net geen 14 zijn de opwinding en het gevoel van een grote gebeurtenis zullen ervaren. Intelligente kinderen zullen willen weten wat er aan de hand is en het hun ouders vragen, maar ze zullen niet het telepatische contact met Maitreya ontvangen.

V. Welke dieren zijn telepathisch het gevoeligst voor mensen?
A. De dieren die met mensen werken: honden, katten, paarden, koeien, getrainde olifanten en kamelen.

V. 1) Zijn er veel mensen in de wereld die geboren worden met het vermogen om met dieren te communiceren? 2) Is het de speciale taak van die mensen om op te treden als kanaal tussen het mensen- en het dierenrijk?
A. 1) Ja. 2) Niet in het algemeen, maar in enkele gevallen wel.

V. 1) Zijn er leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren die zich ervan bewust zijn dat ze deel uitmaken van een ‘bijzondere’ groep? 2) Zijn alle leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren betrekkelijk gevorderd, zeg maar tweedegraads ingewijde en hoger?
A. 1) Ja. 2) Nee, allerminst. Sommigen zijn inderdaad redelijk gevorderd en werken direct met de Meesters. De meerderheid heeft nooit van de Meesters gehoord en werkt onder de omlaag gefilterde inspiratie van de Meesters.

V. Wat is de dringendste verandering in de kijk op en denkbeelden over onderwijs in de wereld?
A. Alles. Het hele doel en de methode van onderwijs moet een volledige transformatie ondergaan en dat zal ook gebeuren. Het zogeheten onderwijs van vandaag is erop gericht om mensen voor te bereiden op banen (ongeacht of die banen bestaan). Het toekomstige, ware onderwijs zal hen niet slechts voorbereiden op banen, maar op het leven. Hiermee bedoel ik de verbreding van de strekking van onderwijs om jonge mensen voor te bereiden op zielegewaarwording en –bewustzijn en de realiteit van de spirituele werking van de Kosmos. In de toekomst zullen kinderen de Meesters in de wereld van alledag aantreffen en de reikwijdte van het ware onderwijs zal geleidelijk duidelijk worden.

V. Zoveel jonge mensen lijken ontevreden, afgehaakt of wanhopig. Wat kan er gedaan worden om deze droevige situatie te veranderen?
A. Veel kinderen lijden tegenwoordig aan spirituele verhongering en hierdoor lijden ze aan bovengenoemde houdingen en wanhoop. De nieuwe tijd zal niet alleen samendelen en rechtvaardigheid, juiste menselijke verhoudingen en vrede brengen, maar tevens geestelijke gewaarwording en doel die momenteel vrijwel volledig ontbreken.

V. Waarom lijkt de kunst van tegenwoordig (sinds het eind van de 20ste eeuw), heel algemeen gesproken, zo gespeend van werkelijk creatief genie? Het is alsof de dagen van de grote meesters van de kunst, literatuur en muziek voorbij zijn.
A. Dit is niet een periode waarin de kunsten bloeien, maar er zijn veel goede kunstenaars die niet lang geleden overleden zijn (Picasso, Matisse, Kandinsky), maar zij waren niet zulke grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Rembrandt en Titiaan. Zij waren alle derdegraads ingewijden. Picasso en Matisse, beide zeer goede kunstenaars, waren 2,4. Dat toont het verschil aan. In de toekomst, met de combinatie van de inkomende 4de en 7de straal zal er een geweldige opbloei van de kunsten plaatsvinden, met name, zoals voorspeld door de Meester Djwhal Khul via Alice Bailey, in de kunst van het leven.

V. Op blz.174 van De bundeling van de Krachten van Licht wordt ons verteld dat we in groepen incarneren, in steeds wisselende verhouding tot elkaar. Op de bladzijde ervoor staat dat bij misschien maar één op elke miljoen huwelijken de partners op alle vijf niveaus van bestaan (ziel, persoonlijkheid, mentaal, emotioneel en fysiek) bij elkaar passen.

Ik vraag me af hoe ik deze twee uitspraken met elkaar in overeenstemming kan brengen, want ik maak hieruit op dat we onze huwelijkspartners in elk leven uit dezelfde in aantallen beperkte karmische groep kiezen, maar er toch bijna nooit in slagen een geestelijk huwelijk aan te gaan.
Mijn vraag is: waar vinden we de ware spirituele partner?
A. Door aan jezelf te werken en door ontwikkelde spiritualiteit. Met de Meesters die vanaf nu in de wereld zijn zal de koppeling van partners op veel intelligenter wijze plaatsvinden.

V. In sommige brieven van lezers verschijnt de Meester Jezus soms met een discipel. Kunt u iets meer zeggen over deze discipelen? 1) Reizen zij net als Maitreya en de Meesters door tijd en ruimte? 2) Of leven ze net als u en ik in een fysiek lichaam? 3) Zijn zij ook bij het Wederverschijningswerk betrokken?
A. 1) Nee. 2) Ja. 3) In zekere mate, ja.

V. Uit wie bestaat de Hiërarchie van Meesters van Wijsheid? En hoeveel Meesters zijn er?
A. De Hiërarchie bestaat uit de drie Grote Heren: de Christus of Bodhisattva, de Manu en de Heer van Beschaving en er zijn 60 Meesters van de 5de of 6de inwijding. Een diagram van de verhoudingen staat in Alice A. Bailey, Mensen en Zonne-inwijding (Mirananda).

V. Onlangs is een schilderij, De Opgestane Christus, ontdekt waarvan men denkt dat het van Titiaan is. Is het toeval dat dit nu aan het licht komt?
 A. Ja, het is toeval.

V. U en uw Meester hebben vaak gezegd dat miljoenen, zo niet miljarden mensen verandering willen – vrijheid, rechtvaardigheid en broederschap. Hoe kan een plotselinge verschijning (zonder uitnodiging) van Maitreya en de Meesters, nu juist de pleitbezorgers van deze beginselen, een schending van onze vrije wil zijn, wanneer zoveel mensen juist verlangen naar de dingen die de Meesters bepleiten? Kunt u dit in perspectief plaatsen?
A. Miljoenen mensen verlangen naar de verschijning van een leraar of verlosser onder deze of gene naam, maar alles vindt plaats volgens de wet, bovenal de wet die de vrije wil van de mens bestuurt. Er moeten genoeg mensen zijn die deze veranderingen zelf willen en dat verlangen concreet maken, in de praktijk van alledag tot uitdrukking brengen. Daarom duurt dit proces om de verandering van de oude naar de nieuwe werkwijzen ten uitvoer te brengen zo lang. We staan niet allemaal op hetzelfde niveau. We geloven niet allemaal in dezelfde dingen, niet iedereen wil hetzelfde voor de mensheid. Sommige mensen hebben een besef van de eenheid van de mensheid die andere niet hebben. Dus alles vergt tijd en energie (de nieuwe energieën van Waterman) om ons tot het punt van verandering te brengen. Dit vindt nu plaats en de mensheid ontwaakt tot deze belofte.

Voorboden van een buitengewone tijd


Deze foto, ingezonden door M.M. uit St-Mitre les Remparts (Frankrijk), werd op 31 december 2012 van zijn gezin genomen in Guzet Neige in de Pyrene eën (Frankrijk) en toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

 

 

 

 

 


Een foto van E., gemaakt in de zomer van 2013 in het Krystall Park, Byron Bay (Australië) en ingezonden door zijn grootmoeder B.v.W. uit München (Duitsland).

(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een lichtzegening van de Meester Jezus is.)

 

 

 

 

 

 

 

Deva vastgelegd door NASA camera

NASA — Opname van NASA’s Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 4 september 2013. (Bron: NASA)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een enorme Aarde-deva is die de zon vanaf de Aarde nadert.)

 NASA — Opname van NASA’s Zonne- en Heliosferische Observatorium (SOHO) van 28 september 2013. (Bron: NASA) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een reusachtige Aarde-deva is.)

 Californië, VS — Op 28 en 29 oktober 2013 werd boven Bakersfield, Californië, ’s avonds een helder licht waargenomen dat van kleur veranderde. Het plaatselijke tv-nieuws berichtte: “17 News ontving talrijke telefoontjes van kijkers over een mysterieus helder licht dat op twee opeenvolgende avonden aan de hemel boven Bakersfield scheen… Het was te helder om een ster te zijn, te stil om een vliegtuig te zijn. Amateur-astronoom Daron Nunn, die de ufo door een telescoop bekeek, zei dat het voorwerp zich “deelde” en “van vorm veranderde”. (Bron: YouTube: Isaac Wilee)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

Florida, VS — Op 16 en 17 oktober 2013 werd door Gregg Prescott boven Sarasota, Florida, een pulserend voorwerp gezien dat van kleur veranderde. Het werd op 3 november 2013 van 19.40 tot rond 20.40 uur ook vanaf Siesta Key, Florida, gefilmd. “Telkens wanneer ik het daarom vroeg, werd het groter,” schrijft hij en voegde eraan toe: “De positie van deze ufo is aanmerkelijk naar het noorden verplaatst, waardoor iedereen de gelegenheid heeft om hem gedurende langere tijd te zien. Het is alsof de ruimtemensen iedereen de kans willen geven te zien dat we niet alleen zijn in het heelal.” Eén ooggetuige zei: “Dit voorwerp is soms zo helder dat het door de wolken heen tech zien is.” De waarnemingen begonnen rond 9 oktober; er waren veel meldingen van overal uit de VS, evenals uit Brazilië, Japan en Nieuw-Zeeland. (Bron: in5d.com; YouTube: in5d)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit Maitreya’s ‘ster’ was.)

 

Michigan en Ohio, VS — Een video die op 27 oktober 2013 nabij Port Huron (Michigan) werd genomen, laat een stralend witte ufo zien die aan de onderkant een bundel van bewegende groene deeltjes uitzendt. Vervolgens roteert de ufo boven een geparkeerde auto en richt de groene straal op de wagen, alvorens op te stijgen en te verdwijnen.
Een ooggetuige in Cleveland (Ohio) maakte op 1 november een video-opname van een gelijksoortige ufo die eveneens een groene stralenbundel uitzond. (Bron: YouTube: research4truth12, Hotbrunette25)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimteschepen van Mars waren.)

Geachte redactie,
In september 2013 hielden we in Fukushima de eerste videovertoning sinds de kernramp. Op weg naar huis reed ik op een lokale weg toen ik rechts van mij een sterk helder licht opmerkte. Het was heel dichtbij en met een vreemd uitziend wit-goudkleurig licht. Eerst waren er twee grote lichten, toen verdeelden die zich in tweeën en drieën. Het leek op groot vuurwerk dat uit elkaar barstte. Ik stopte de auto en nam foto’s. Twee afzonderlijke lichten knipperden alsof ze signalen aan elkaar gaven.
M.M., Miyagi-ken (Japan)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere voorwerp een groot ruimteschip van Mars was; de lichten die op vuurwerk leken waren kleinere schepen die eruit kwamen.)

Geneeskrachtige bron in Liverpool
In St. James Gardens, Liverpool, bevindt zich een bron met ijzerhoudend water die voor het eerst in 1775 werd ontdekt in wat toen een steengroeve was. Sinds de ontdekking zijn er verhalen geweest met betrekking tot de werkza.amheid van het water.
Onlangs kwam een vriend ’s morgens heel vroeg thuis en merkte dat de waterleiding afgesloten was. Hij snakte naar een kop thee of zo en herinnerde zich de fles water van de bron, die iemand hem had gegeven. Hij maakte een kopje thee en ging naar bed. De volgende ochtend stond hij op en voelde een krampscheut in zijn rug. Hij draaide zijn ruggegraat van links naar rechts en hoorde een harde knap, en vanaf dat moment kan hij zich gemakkelijker bewegen (hij heeft lang rugproblemen gehad) en zijn armen boven zijn hoofd heffen, wat hij al jaren niet meer kon. Zijn hele houding is veranderd en hij zegt dat hij zich weer als een kind voelt. Hij is ervan overtuigd dat het het water van de bron was dat zijn genezing in gang zette.
Het water lijkt dikker dan kraanwater en je kunt er niet veel van drinken omdat je al een vol gevoel hebt wanneer je nog maar een kopje gedronken hebt. Op een koude dag is het water warmer dan de temperatuur van de lucht. Mensen melden dat hun huisdieren hersteld zijn van ziekten die de dierenarts niet kon genezen, nadat ze regelmatig iets van het water te drinken hadden gekregen. Iemand vertelde dat zijn hond depressief en droevig was en aan een akelige huidziekte leed. Na twee dagen van het water gedronken te hebben, was de hond speels en goed op weg naar herstel. Het water is echt een tonicum voor ieder die het drinkt en je kunt er de beste thee ter wereld van maken. Kunt u zeggen wat de bron van het water is?
R.P., Wallasey (Merseyside, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Maitreya deze bron in oktober 1995 opnieuw heeft geënergetiseerd. Share International berichtte dat Maitreya op 15 oktober 1995 op wonderbaarlijke wijze aan 600 christenen in Liverpool verscheen waar Hij een “verrassend open” reactie ontving. Zie de lijst van Maitreya’s verschijningen van 1988 tot 2002 aan orthodoxe religieuze groepen in Maitreya’s Missie, dl. III: Bij zijn verschijning heeft Maitreya het water “opgeladen met kosmische energie, waardoor dit water buitengewone geneeskrachtige eigenschappen bezit”.

 Goed geprobeerd
Medio 2012 zag ik toevallig een aankondiging van een gerenommeerd forum over “Samendelen” in de Sorbonne, Parijs. Het programma was erg ambitieus met veel bekende mensen uit allerlei richtingen. Ik besloot naar de opening te gaan en arriveerde juist voor het begon. Ik vond helemaal achterin een plaatsje, want er waren honderden mensen. Ik had een Share International in mijn hand. De spreker vroeg de aanwezigen om hun mening te geven over wat ‘Samendelen’ voor hen betekende. Er waren veel interessante gezichtspunten, maar niemand legde de nadruk op de noodzaak tot samendelen op de manier waarop Mai.treya ernaar verwijst, betreffende broederschap, rechtvaardigheid, vrede en een einde aan honger als prioriteit. Dus probeerde ik mijn hand omhoog te steken en de aandacht te trekken van de gespreksleider die de microfoon uitgaf. Jammer genoeg, door mijn gebrek aan ervaring met dergelijke samenkomsten, was ik te ver van hen vandaan en was teleurgesteld in mijzelf toen de spreker de opmerkingen van de aanwezigen afsloot.

Verbazingwekkend genoeg sloegen rechts van mij twee heel elegante en aristocratische bejaarde dames mijn wanhopige poging om de microfoon te krijgen gade en ik vond hen bijzonder hartelijk en ondersteunend. Ze vertelden me heel aardig dat ze ieder jaar komen en adviseerden me vriendelijk dat ik veel krachtiger met mijn hand had moeten zwaaien en dat langer volhouden om de aandacht van de spreker te trekken.
Kunt u zeggen wie deze twee elegante bejaarde dames waren?
P.C., Frankrijk.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “elegante bejaarde dames” Maitreya en de Meester Jezus waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Maitreya’s ‘ster’
1) Op 15 augustus 2013 omstreeks 23.15 uur zag ik bij Dieppe een heldere oranje ster in de lucht. De ster leek erg laag te staan. Aanvankelijk leek hij zich niet te bewegen, maar na een paar minuten begon hij zich langzaam naar links te verplaatsen en verdween achter de bomen. Hij was prachtig en ik was erg opgewonden. Ik weet bijna zeker dat het een UFO was. Kunt u alstublieft vertellen wat dit voorwerp was? Als het een ufo was, waar kwam hij vandaan?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het heldere oranje licht Maitreya’s ‘ster’ was.

Gebarentaal
2) Op 12 juli 2013 overkwam me iets heel bijzonders. Ik zat in de trein van Parijs naar Caen. Ik dacht aan mijn stiefvader die een hartaanval had gehad en maakte me erg zorgen over hem. Ik herinnerde me een ster die ik op 30 juni had gezien waarvan ik dacht dat het een ufo was. Op dat moment zag ik het woord “HOOP” op een muur geschreven staan waar de trein voorbij reed. Even daarna vloog er een vogel dicht bij me die de trein volgde. En toen, een paar seconden later, zag ik het woord “OVNI” (dat ufo betekent) op een andere muur geschreven staan. Ik voelde me heel gelukkig. Deze .tekens hielpen me erg en doen dat nog steeds. Ik dacht dat het tekens van Maitreya of de Meester Jezus waren. Klopt dat?
M.G., Cachan (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de woorden die vanuit de trein gezien werden aanwijzingen van Maitreya waren.

Twee brieven van dezelfde persoon

Verteert vandaag niet…
1) In de herfst van 2013 stonden groepsleden met een kraam op een Festival voor het Leven in Londen. Het was echt druk en mensen toonden zich ongewoon open voor het denkbeeld van Maitreya’s Verschijning. Het was ongeveer halverwege, er stonden verscheidene geďnteresseerde mensen bij de kraam en achter hen was iemand op het punt om weg te gaan. Ik begon een gesprek met hem en hij keerde zich onmiddellijk om en luisterde aandachtig. Hij was lang, tenger, West-Indisch, droeg kleurrijke kleding en had een heel vriendelijk gezicht. Hij had donkere rastavl.echten die elegant boven op zijn hoofd waren gedrapeerd. Toen vertelde hij dat hij een kraker was en in een gemeenschap in Manor House, Londen, woonde. Ze leefden van afvalproducten die andere mensen en zaken in de buurt weggooiden, onder andere voedsel dat zogenaamd over de houdbaarheidsdatum heen was, maar nog helemaal goed om te eten. We praatten over de enorme hoeveelheid plastic afval en hij zei: “We verspillen niets, nog geen vodje. Wat we zelf niet kunnen gebruiken of klaar maken voor hergebruik, daarvan ontwerpen we weer iets wat mensen kunnen gebruiken en geven het allemaal weg. Natuurlijk hebben we juridisch gezien een probleem.” Ik denk dat hij verwees naar de wet die de Britse regering onlangs heeft aangenomen op grond waarvan de meeste vormen van kraken een strafbaar feit zijn. Hij zei dat hij Pacco heette, lachtte en nam mijn hand even in zijn beide handen en met een hoofdknik draaide hij zich om.
Kun.t u zeggen of hij een Meester was?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

 Meevallertje
2) Na de Paaszegening in 2012 reed ik naar huis. Er was die dag vee.l verkeer in Londen en ik moest bij een verkeerslicht stoppen. Een jonge Latijns-Amerikaanse man met een baseballpet achterstevoren op zijn hoofd kwam naar de auto toe en vroeg of ik wilde dat mijn voorruit werd schoongemaakt. “Ja, alstublieft,” antwoordde ik. Ik wist dat de lichten al gauw op groen zouden springen en vroeg me af of hij, terwijl hij nog aan het schoonmaken was, het verkeer zou ophouden. Hij was heel snel klaar en was weer terug bij mijn raampje. Ik vroeg hem hoeveel het kostte en hij antwoordde: “Wat u maar kunt missen.” Ik gaf hem wat geld en hij zei lachend “dank u wel” en er was nog wat tijd voor de lichten groen werden. Terwijl ik wegreed had ik duidelijk de indruk dat er een waas voor mijn ogen weggenomen was. Ik kon een poosje buitengewoon helder zien. Was dit de Meester Jezus?

S..P., Forest Row (Sussex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

De boodschapper
Op woensdag 2 oktober 2013 had ik dienst in het Informatiecentrum [van Share Nederland in Amsterdam] toen een man van middelbare leeftijd binnenkwam en om informatie vroeg.
We begonnen te praten en hij zei dat iedereen in de groep gelijk is. We zijn op de goede weg en hij herhaalde verschillende malen dat de fundering van de groep stevig was maar dat we. verder moesten bouwen. We moeten liefde voor elkaar voelen en naar de positieve eigenschappen van elkaar kijken. Hij adviseerde ons om elkaar meer te ontmoeten om bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten te bespreken en afspraken over het werk te maken. Hij vertelde ook dat de Meesters van Wijsheid altijd aanwezig zullen zijn om ons te helpen. We hoeven maar om hulp te vragen en Zij zullen naar ons toe komen.
Op basis van wat hij zei lijkt het alsof we een nieuwe fase in het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van Wijsheid zijn binnengegaan. Alsof Zij zich nu openlijk met ons werk bezighouden.
Hij vertelde meerdere malen dat het Koninkrijk Gods in ons allen is; dat wij ons daar meer op moesten richten want het Koninkrijk Gods is Liefde. Hierbij wees hij telkens op zijn hartcentrum. Hij zei ook dat God van ons allen hield.
Hij zei dat we geen volgelingen moeten zijn, maar trouw moeten blijven aan onszelf. Als voorbeeld vertelde hij het verhaal van Jezus, die bij aankomst met Zijn volgelingen bij de rivier de Jordaan door Johannes de Doper in de rivier gedoopt werd. Zijn volgelingen zeiden na afloop van de ceremonie dat Jezus beloofd had dat zij Elia zouden zien maar dat zij hem niet gezien hadden. De bezoeker vertelde dat Elia wel degelijk aanwezig was geweest, maar dat de volgelingen van Jezus hem niet herkend hadden. [Noot van de redactie: Johannes de Doper was Elia in een eerdere incarnatie.]
Verwijzend naar de boeken van Benjamin Creme zei hij: “Wanneer we .De Kunst van het Leven en De Wetten van het Leven kennen en toepassen dan ….”, en hij maakte een wijds gebaar met zijn handen alsof hij wilde zeggen dat we dan snel vorderingen zouden maken.
Hij herhaalde dat we ons altijd op het Koninkrijk Gods moesten richten, want met liefde kan je alles bereiken. Wanneer je een probleem hebt met iemand die negatief is, dan moet je deze persoon met liefde benaderen want dan zal de persoon zich ongemakkelijk gaan voelen en uiteindelijk veranderen.
Was de bezoeker de Meester Jezus?
E.B., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de bezoeker een woordvoerder van de Meester Jezus was.

Een kenner
Tijdens onze jaarlijkse lezing op 5 oktober 2013 in de kerk De Duif in Amsterdam ontmoette ik een jong Chinees stel. Nadat ze verschillende kaarten met een foto van de ‘Hand’ van Maitreya gekocht hadden, vroeg de man hoe ik van Maitreya en de Meesters van Wijs.heid gehoord had. Ik vertelde hem dat ik in 1981 in de RAI in Amsterdam mijn eerste lezing van Benjamin Creme had bijgewoond. Zijn volgende vraag was of ik Maitreya weleens ontmoet had? Ik antwoordde dat ik tot nu toe alleen de Meester Jezus had ontmoet en ook dat ik niet zou weten hoe ik er zeker van kon zijn dat degeen die ik ontmoette Maitreya zou zijn. Hij kwam met allerlei mogelijkheden: “Zo’n ontmoeting zou in het diepst van je wezen voelbaar zijn.”
Toen daagde het me dat hij wellicht Maitreya was en vertraagde ik enigszins het tempo van waar ik mee bezig was, want tijdens ons gesprek gaf een vriend me ten afscheid een hand omdat hij met zijn ouders het gebouw verliet, iemand anders gaf me geld voor een kaart. Ik had het nog.al druk. Hij zei ook dat ik zoveel tijd en moeite in het werk steek. Ik antwoordde hem dat ik dit werk gewoon heel graag doe. Toen dacht ik, hoe kan hij weten dat ik me erg inspan voor dit werk. Toen hij dat zei voelde ik dezelfde heerlijke warmte als tijdens Maitreya’s zegening.
Hij zei ook dat wanneer iemand Maitreya ontmoet, zijn leven een volkomen andere richting kan inslaan. Ik zei tegen hem dat ik dat heel graag zou willen. Wie waren deze mooie mensen?
A.A., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was en de vrouw een discipel van de Meester Jezus.

BENJAMIN CREME: DE GROTE AANTOCHT
De wereld staat gereed voor meer licht

boekbespreking door Carmen Font

Het feit dat Maitreya en de Meesters terugkeren in de wereld van alledag is schitterend nieuws. Of het nu voor sommigen een welkome verrassing is of gezien wordt als het logische gevolg van de toestand van de mensheid in deze tijd, het is een eenvoudige waarheid die door iedereen kan worden aangenomen, ongeacht achtergrond of leeftijd. De eenvoud van deze gebeurtenis wil echter niet zeggen dat het proces van het naar buiten treden gemakkelijk is. Soms vragen mensen uit het publiek, waar dan ook ter wereld, in hun hunkering naar positieve verandering waarom Maitreya en de Meesters “zo lang doen” over hun publieke verschijning. Hoewel Benjamin Creme in zijn lezingen en in het maandblad Share International het geleidelijke proces van de Wederverschijning uitlegt zoals het al plaatsvindt – de reeks televisieverschijningen met Maitreya sinds 2010 valt in deze zin het meest op – zijn mensen ongeduldig over de datum van Verklaringsdag. “Waar wachten Maitreya en de Meesters op? De wereld is een puinhoop, we hebben ze nodig!”
Dit gevoel van urgentie kan ons, mits goed gestuurd, motiveren om actief deel te nemen aan de bekendmaking van Maitreya’s wederverschijning. Tegelijkertijd wijst een dergelijke opmerking op een gebrek aan begrip van de complexiteit van deze gebeurtenis. Hoe kan iets dat zo acuut en gemakkelijk te begrijpen is tegelijkertijd zo ingewikkeld zijn? De Meesters zijn alwetend en alomtegenwoordig; Zij weten dat we in nood zijn, Ze zijn zich bewust van ons lijden en weten hoe frustrerend het is om niet in staat te zijn veranderingen door te voeren in de facetten van het leven die om verandering vragen. Daarom vragen mensen zich af: “Hoeveel langer kunnen wij deze situatie aan?”
Een uitvoerig antwoord op deze en veel andere vragen over de voortgang van Maitreya’s verschijning is te vinden in Benjamin Creme’s De Grote Aantocht. Dit is het laatste deel in een reeks van vier boeken die aan een volledige beschrijving van Maitreya’s missie zijn gewijd, en ook dit deel bevat een schat aan informatie. Het bestaat uit drie delen, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, ‘De Grote Aantocht’ en ‘De Komst van een Nieuw Licht’. Het bevat geredigeerde lezingen van Benjamin Creme en een uitgebreide selectie uit vragen en antwoorden bij deze lezingen. De structuur volgt een logisch patroon: het beschrijft de achtergrond van de Meesters en de reden voor hun openbare verschijning in de wereld, vervolgens krijgen we in deel twee, ‘De Grote Aantocht’, meer bijzonderheden over Verklaringsdag en ten slotte leren we in het.h derde deel van deze harmonieuze symfonie van gebeurtenissen wat er zal gebeuren na de dag waarop de gehele wereld Maitreya en de Meesters zal zien en herkennen voor wat Zij zijn: vastberaden voorvechters van de mensheid.

Hogere Evolutie
Verklaringsdag is werkelijk een hoogtepunt voor ons, maar dit geldt ook voor de Meesters. Benjamin Creme beschrijft dat de Meesters moeten “terugkeren om op het fysieke gebied te werken, maar nu in groepsverband, als herhaling van Hun eigen levensuitdrukking in voorbereiding op de Weg van de Hogere Evolutie” (blz.ix-x). Hoe onoverwinnelijk en almachtig de Meesters in onze ogen ook zijn, als energetisch centrum op deze planeet is de Hiërarchie zelf ook onderdeel van een evolutieproces. Deze Paden van Hogere Evolutie gaan ons begripsvermogen te boven, maar wanneer we rekening houden met dit feit, helpt het ons inzien dat de Meesters de wetten die het pad van evolutie beheersen, niet zomaar kunnen manipuleren. Zij handelen in reactie op de menselijke nood en onze aanroep voor hulp. Hun eerbiediging van de Wet van Oorzaak en Gevolg en hun volledige acceptatie van onze vrije wil komen niet voort uit wreedheid, maar uit liefde, vertrouwen en respect jegens de mensheid. Gevoelens van wantrouwen of ontmoediging over de tijd die Maitreya ogenschijnlijk neemt tot Verklaringsdag duiden op een zeker misverstand over de relatie tussen Hun missie en onze eigen taak. In plaats van onszelf te zien als bouwers aan de transformatie van de wereld zoals wij die tot nu toe kennen, beklagen velen zich over niet ingeloste beloftes van de Meesters of over een wereld die reddeloos verloren is. Onze acties en beslissingen zijn verweven met de acties en reacties van de Meesters. Wanneer wij het pad van dienstbaarheid bewandelen, kunnen Zij dichter bij ons komen. Wanneer wij ons in de richting van samendelen bewegen, zullen Zij ons prachtige mogelijkheden bieden. De Hiërarchie heeft besloten om nu in de wereld terug te keren, omdat we gereed zijn voor deze gebeurtenis. We kunnen ons tegelijkertijd trots en beschaamd voelen: trots dat we Hun hulp hebben verdiend, beschaamd over de betreurenswaardige staat van onze wereld. Dit subtiele omgaan met de paren van tegenstelling binnen de Wet vereist veel meer dan een zorgvuldige benadering. Het is een grote toenadering, oftewel een Grote Aantocht.

Voorbereidingen voor Maitreya
Het maakt weinig uit of we denken alle details van Maitreya’s Verschijning te kennen zoals Benjamin Creme ze in zijn verschillende boeken en lezingen beschrijft. Uit het eerste deel van De Grote Aantocht, getiteld ‘Het toekomstig leven voor de mensheid’, krijgen we nieuw inzicht in de taak die de Hiërarchie moet volbrengen voordat Zij openlijk tot ons kan spreken. Dit deel bevat niet alleen een uitgebreid verslag van wat er op Verklaringsdag zal gebeuren (blz.40-45), maar ook van het voorbereidende werk voor deze gebeurtenis: ontmoetingen met Maitreya en de Meesters, onder andere Zijn verschijningen aan religieuze groepen (blz.52-61) en de juiste opstelling van discipelen en het algemene publiek om Maitreya’s verschijning te bespoedigen (blz.64). Tegelijkertijd is deze gebeurtenis de manier waarop de mensheid zich ontdoet van het onrecht dat uit ons huidige economische systeem en de commercialisering voortvloeit. Benjamin Creme .analyseert het effect van de marktwerking op het dagelijkse bestuur van wereldaangelegenheden en benadrukt de wijze waarop deze energieën van vernietiging verslagen zullen worden, vanuit zowel esoterisch als exoterisch perspectief: “Wanneer de marktwerking wordt gezien als de destructieve kracht die ze is – omdat ze de enkelen bevoorrecht ten koste van de velen – en wanneer commercialisering wordt herkend als het destructieve middel waardoor de vernietigende kracht van de marktwerking zijn uitwerking vindt, dan zal deze oplossen. Dan wordt ze gereorganiseerd” (blz.79). Creme voegt hier aan toe dat de wet die actie en reactie regeert – en dit is dezelfde wet die ook ten grondslag ligt aan het werk van de Geest van Vrede of Evenwicht (de Kosmische Avatar Die Maitreya overschaduwt) – “uit die destructiviteit het tegendeel [zal] scheppen en in evenredige mate. Dat is wat er nu gebeurt” (blz.79). Samendelen is van cruciaal belang in deze benadering van de Meesters naar ons en onze benadering naar Hen. De laatste paragrafen van deel een van De Grote Aantocht zijn gewijd aan de nuances van samendelen (blz.87): wat het is en hoe het van toepassing is op het oplossen van politieke, maatschappelijke en milieuproblematiek.
Deel twee van het boek biedt een lange toelichting van Benjamin Creme over de volledige terugkeer en de veruiterlijking van de Hiërarchie. Hier kan de lezer zien hoe complex deze mijlpaal is, want ze is zowel onvermijdelijk als flexibel van aard. Zo krijgt de volgende zin “Al meer dan 500 jaar weten de Meesters dat Hun terugkeer vroeg of laat moest plaatsvinden” (blz..126), een diepere betekenis wanneer wij bijvoorbeeld de verhandelingen over de zeven paden van Hogere Evolutie (blz.126-132) of “Hoe de Meesters werken” lezen. Hier worden wij herinnerd aan de bescheidenheid van de Meesters, wat een goddelijke hoedanigheid is met als voornaamste uitdrukking een gebrek aan zelf of ego. “Nederigheid is wat er overblijft wanneer er geen trots en eigenliefde meer zijn. Het is een natuurlijk gegeven staat, niet iets wat je aanleert. Arrogantie, hoogmoed en begoochelingen van allerlei aard leer je aan, maar nederigheid niet. Je kunt een nederige houding aanleren, maar dat is iets heel anders” (blz.153). Wanneer Maitreya eenmaal openlijk onder ons verkeert, zullen wij versteld staan over Zijn bescheidenheid en Zijn omgang met ons als gelijken.
Deze sectie biedt meer informatie over de “historische Jezus” en .zijn verhouding tot Maitreya door de eeuwen heen, evenals verdere details over de Meester die Maria, de Moeder van Jezus, was. “De werkelijke veruiterlijking is niet dat de Meesters eenvoudig in de openbaarheid treden en gezellig en vriendelijk naar de menigte komen wuiven. Het gaat om de veruiterlijking van de innerlijke ashrams op het uiterlijke, stoffelijke gebied” (blz.174). De taak van voorbereiding op de Wederverschijning van de Christus en de Meesters in de wereld is (bijna) voltooid.

Licht en de Ziel
Wat vereist is, schrijft Benjamin Creme, “is een interpretatie van het werk van de Meesters, een uitleg van de redenen voor Hun terugkeer en voor de specifieke verhouding die Zij al of niet met de mensheid aangaan” (blz.187). De voortdurende taak van het ‘verlichten’ van het huidige en toekomstige publiek zal een belangrijk onderdeel van de opkomst van een Nieuw Licht zijn, het onderwerp van het derde deel van De Grote Aantocht. Benjamin Creme geeft een uitgebreide en specifieke toelichting op het artikel van zijn Meester, ‘Er zij Licht’. Dit omvat zowel de wetenschappelijke aard van licht als de esoterische betekenis. Ziele-instroom is in feite de mate van Goddelijk Licht dat de ziel vanuit de Geestelijke Triade inbrengt, dat wil zeggen, vanuit “het Zelf, het Geestelijk Wezen dat door de ziel weerspiegeld wordt, en vanuit de ziel in de persoonlijkheid” (blz.196). We voegen meer licht toe aan onze persoonlijkheid wanneer we beginnen te dienen en dit is niet alleen maar een kwestie die ons op het persoonlijke vlak beïnvloedt, maar ook op mondiaal niveau, omdat het overkoepelende doel van het evolutieproces voor de ziel het vergeestelijken van de stof op deze planeet is. Er is een Innerlijk en een Uiterlijk Licht: “Er is het licht van de atomaire deeltjes van de hersenen zelf. Dan is er het licht van het etherisch lichaam, de etherische tegenhanger van de hersenen. Er is het licht van de ziel, dat gewoonlijk gezien wordt als een stralende zon in het hoofd” (blz.218), en het samenspel tussen deze verschillen soorten licht, als ze op de juiste wijze gebruikt worden, transformeert de dichtheid van de stof. Soms misbruiken we echter dat licht dat door alle gebieden, inclusief het astraal-emotionele gebied, heengaat. Benjamin Creme geeft aan dat het astraal-emotionele licht van de planeet intensiever wordt en zich neerwaarts begeeft naar het fysieke gebied (blz.222). Hoewel dit een positieve bijwerking heeft – het doet de mensheid tot een besef van leven na de dood en de subtielere gebieden van materie komen – is het van het grootste belang dat we als mensheid ons brandpunt verleggen naar mentale polarisatie. Dit zal niet ineens gebeuren,. maar de Verschijning van Maitreya en de Meesters zal een grotere erkenning van het licht van de ziel (herkenbaar als het verlangen om te dienen) inleiden, wat zal helpen de astrale verontreinigingen te verwijderen. De Meester heeft gezegd: “De wereld staat gereed voor meer licht. Overal hunkeren de volkeren naar nieuwe kennis omtrent zichzelf en God” (blz.228). Deze kennis is niet alleen intellectueel maar ook praktisch van aard, en de openbaring ervan zal een betere gezondheid en een groter gevoel van geluk met zich meebrengen. Lezers zullen zich verheugen over de titel van het laatste kopje, ‘Geluk’. Dit vat op mooie wijze de kern van De Grote Aantocht samen: de uitdrukking van de ware aard van de mens in zijn volledige potentie. Het is, zoals Benjamin Creme het beschrijft, een soort “innerlijk geheim” (blz.258) en wanneer we ons dit volledig eigen maken, dan komt er een einde aan alle vragen.

 Benjamin Creme, De Grote Aantocht: Nieuw Licht en Leven voor de mensheid. Share International/Share Nederland, 2002.

Carmen Font, schrijfster en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

Een klimaat van verwachting— een compilatie

 Hier volgt een selectie citaten rond het thema “Een klimaat van verwachting”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt .en Share International) en Benjamin Creme.

Terwijl het bestemde uur nadert, wacht de mensheid op de Boodschapper. Nu al flitsen de tekenen de wereld rond dat de Verwachte inderdaad in ons midden is. De vurig verlangde, onmogelijke droom wordt werkelijkheid. Plotseling krijgt een nieuwe golf van verwachting het hart van velen in zijn greep en richt hun aandacht op de voornaamste gebeurtenis van onze tijd. Over de hele wereld hebben de tekenen hun werk gedaan. Steeds meer zien de mensen de betekenis ervan en reiken dankbaar opnieuw naar de troost die ze brengen. Een nieuwe vreugde rijst op in het hart van hen die de waarheid kennen: dat de Boodschapper klaar staat om in het volle daglicht te verschijnen, slechts in afwachting. van de oproep om Zijn missie te beginnen. Spoedig zal die roep weerklinken en zal een nieuw tijdperk beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het bestemde uur’)

Velen van jullie zullen Mij spoedig zien. Deel deze vreugdevolle verwachting met jullie broeders, en vertel hen dat Maitreya, hun Vriend, hun Broeder, hun Leraar van Weleer, is gekomen. Doe dit nu en geef de mensen de hoop terug die zij verloren hebben. Doe dit nu en werk voor Mij. Werk in dienstbaarheid aan de wereld en ontvang de zegening van Mijn Liefde. (Maitreya, Boodschap nr.19)

De mogelijkheid om te werken voor de verandering van de wereld, voor de redding van de mensheid, de lagere rijken, het Plan van Evolutie is een geschenk, een kans die nog nooit aan zovelen is geboden. Ik weet dat het gemakkelijker is om te geloven dan te handelen vanuit het geloof, maar als je het op welk niveau ook gelooft, maak het op dat niveau bekend. Dit zal de enige gelegenheid zijn die je krijgt om dat te doen. Wanneer Maitreya naar voren treedt, zullen miljoenen mensen zich rond Hem scharen, de wereld zal .dan echt snel veranderen – maar jij hebt de gelegenheid dat al van tevoren te weten en om het vereiste klimaat van hoop en verwachting te scheppen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Velen wachten, in hoopvolle verwachting, op de aanblik van Maitreya’s gelaat, het geluid van Zijn stem, de strekking van Zijn leringen. Vele duizenden over de hele wereld hebben Hem, of ze dat nu weten of niet, reeds gezien, Zijn oproep gehoord, de warmte van Zijn liefde gevoeld. Dagelijks stroomt die liefde uit op Aarde en wekt zij precies dezelfde liefde op die de ware aard is van de mens, en brengt zij genade aan allen die kunnen reageren en handelen. Zo werkt de Grote Heer. Zo ontsteekt Hij het vuur dat sluimert in de harten van allen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het sluimerend vuur’)

De behoefte om te dienen bepaalt Mijn bestaan. De Liefde in Mijn hart drijft Mij tot jullie. Wij zijn daarom samen, jullie en Ik, om te dienen. Weet dit en benut de kans om de wereld op unieke wijze te dienen, Mijn vrienden, en maak grote vorderingen op het pad. Waarom zitten wachten op Mijn Verschijning, terwijl de wereld jullie inbreng zozeer nodig heeft? Daarom vraag Ik jullie om met Mij samen te werken, om voor de mensen Mijn weg te bereiden en om enigszins het klimaat van hoop op te roepen, waarin Mijn gezicht snel kan worden opgemerkt. (Maitreya, Boodschap nr.102)

Maak het bekend! Als u gelooft dat wat ik zeg waar is, maak het dan bekend op elke mogelijke manier die tot uw beschikking staat. Als je er voor 100 procent van overtuigd bent, zoals ik, maak het dan bekend op dat niveau; ben je maar voor 50 procent overtuigd, dan op dat niveau; als je er voor slechts een minuscule vijf procent van overtuigd bent dat het mogelijk waar zou kunnen zijn, maak het dan op dat niveau bekend. Alles wat je doet is van waarde. Op die manier help je een ‘klima.at van hoop’, van verwachting, te scheppen waarin Maitreya, binnen de wet, openlijk naar voren kan treden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De wereld wacht op de verschijning van de Christus, en spoedig zullen de verwachtingen van talloze mensen in vervulling gaan. Zijn missie is reeds begonnen; de veranderingen die zich in hoog tempo voltrekken, getuigen van Zijn aanwezigheid. De tekenen zijn zichtbaar voor allen – niet alleen voor de scherpzinnigen, maar ook voor wie een donderslag moet horen om te weten dat het onweert. Weldra zullen de laatste voorbereidingen voor Zijn verschijning zijn afgerond, in afwachting van de uiterlijke gebeurtenissen die aan Zijn verklaring vooraf moeten gaan. Overal ter wereld wachten hoogwaardigheidsbekleders op zijn Oproep, en staan gereed om hun ervaring van Zijn zeg.chening bekend te maken. Velen die Hem al kennen, wachten in spanning om te kunnen spreken. Uit alle landen en volkeren zullen de vertegenwoordigers komen, met het vurige verlangen om hun stem te voegen bij het jubelende eerbetoon. Maitreya’s taak is nog maar net begonnen, maar nu al bevrijden de naties zich van de wurggreep van het verleden. Wat zal er dan niet mogelijk zijn wanneer Hij in volle openbaarheid voor de wereld staat, en Zijn lering en advies het hart en denken van allen verheffen? (Benjamin Creme’s Meester, ‘Dag van bestemming’)

Mijn Komst wordt door miljoenen verwacht. Mijn Aankomst in jullie midden is aan relatief weinigen bekend. Niettemin kunnen deze weinigen het de anderen vertellen en in hen de vreugde doen ontbranden die Mijn Belofte brengt. (Maitreya, Boodschap nr.29)

In de allereerste plaats, als je gelooft – al is het maar als een mogelijkheid – dat Maitreya in de wereld is, maak het bekend op. elke mogelijke wijze, aan iedereen die het maar wil horen: via lezingen, radio, tv, pers, brieven, enz. Op deze manier help je een klimaat van hoop en verwachting te creëren voor Zijn komst dat het hem mogelijk maakt om ons leven te betreden, zonder de vrije wil van de mensheid aan te tasten. Pleit voor samen delen en rechtvaardigheid als de enige weg naar ware vrede – en probeer naar Zijn leringen te leven. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De mensen wachten op een teken uit een hogere bron. Al of niet bewust weten ze dat dit geen gewone tijden zijn, maar tijden van het hoogste belang, van maximale spanning en onbegrensde mogelijkheden. Ze wenden zich tot de oude Waarheden, door de tijd getekende geschriften en rituelen van het verleden, maar vagelijk onbevredigd bespeuren ze, en wachten op, de openbaring van het Nieuwe. Die Nieuwe Openbaring staat het zoekend hart van de mens ook te wachten; het simpele besef van broederschap zal de uitgestoken Kelk vullen. Met miljoenen staan de mensen klaar voor deze gezegende vervulling en heffen het hoofd omhoog in afwachting en hernieuwde hoop. De mens wacht niet vergeefs. Zijn hoop is niet doelloos. Maitreya is gekomen om de beloften in te lossen, om mens met mens te herenigen en de mensen met God. Hij is gekomen om “alle dingen nieuw te maken”, om de Kelk van de mens te vullen met de nectar van Liefde, en de mensen veilig de Nieuwe en Gezegende Tijd binnen te leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Nieuwe en Gezegende Tijd’)

[Wonderen] zijn tekenen dat we aan het eind zijn gekomen van het ene tijdperk en aan het begin staan van een nieuwe tijd, en dat de Christus in de wereld is teruggekeerd om deze nieuwe cyclus in te luiden. Deze tekenen dienen om de mensen te sterken in hun geloof en in hun hoop op de toekomst en op een geestelijke basis van het leven, opdat .zij zich bewust blijven van het feit dat we in een wereld leven die voortdurend verandert en dat de tijd van wonderen niet voorbij is. De wonderen in de bijbel bijvoorbeeld en ook uit vroegere tijden, vinden nu dagelijks, bijna elk uur, over de hele wereld opnieuw plaats. Al deze gebeurtenissen geven de mensheid het onbetwistbare bewijs dat de tijd voor de openlijke verschijning van de Christus in de wereld nabij is. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Nieuwe energieën inspireren tot nieuwe ideeën en idealen en deze zijn het die het raamwerk van het menselijk leven veranderen. Zie uit naar de tekenen van de nieuwe ordening: Verdraagzaamheid en Goede wil; Democratie, Rechtvaardigheid en Samen-delen; Samenwerking en Onderlinge afhankelijkheid. Dit zijn de tekenen van de Nieuwe. Tijd, waarin de mens waardig en vrij zal rondgaan. Binnenkort zal de waarheid van deze woorden duidelijk worden naarmate de gebeurtenissen hun onvermijdelijke climax naderen. Zelfs de Engelen houden zich stil en fluisteren in afwachting van die tijd. Wanneer de Grote Heer zijn gelaat toont, zullen de mensen weten dat de tijd voor verandering gekomen is: de tijd om dingen goed te maken, om oude wonden te helen, om het verleden recht te zetten, om de lamp van de toekomst te ontsteken, om de deur voor het kwaad te sluiten, om de structuren te reinigen en te zuiveren, om moedig het nieuwe te verwelkomen, om onbekende paden te betreden. Zij zullen weten dat zij zich niet kunnen afwenden van de toekomst, een toekomst die aan hen de betekenis zal ontsluieren van hun bestaan en van de aard en het doel van God. Zij zullen weten dat de tijd gekomen is om de wereld nieuw te maken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Nieuwe Leven’)

Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter we.reld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

Vanzelfsprekend heb ik in mijn werk de neiging gehad om de gunstigste voorstelling van zaken te geven, om zo de hoop en verwachting van de mensen aan te wakkeren. Het is best mogelijk dat Zijn problemen groter zijn dan ik me voorstel. Maar toch denk ik niet dat vertraging van Verklaringsdag de snelheid van onze respons zal beïnvloeden. Maitreya Zelf heeft immers gezegd: “Als al het andere faalt, zal Ik te voorschijn treden in een wereld die gereed is, maar onvoorbereid; een wereld die nog niet weet dat Ik onder jullie verkeer. Maar veel beter zou het zijn wanneer Ik voor jullie trad als de verwachte.” Maitreya weet dus dat de mensheid gereed is.. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Zeer velen zien nu Mijn Aanwezigheid tegemoet en verwachten Mijn Wederkomst. Hoe zou Ik deze gezegenden kunnen teleurstellen? Nee, Mijn vrienden, vanuit het hart van de mens is de roep opgestegen en op die roep om hulp heb Ik gereageerd. Evenzo zal ook van Mij een roep om hulp uitgaan. Het is die roep van het hart van de mens die van Mij zal uitgaan. In jullie reactie op die smartekreet zullen jullie je goddelijkheid vinden. Zo zal het zijn, Mijn vrienden. Zo zal ik Mijn volk kennen. Neem het op je om Mijn Aanwezigheid bekend te maken en openbaar jezelf als Goden. (Maitreya, Boodschap nr.113)

Absoluut geloof dat dit waar is, is niet belangrijk. Een onbevooroordeelde aanvaarding van de mogelijkheid dat de Christus nu terugkeert is het belangrijkste vereiste in deze tijd. Alleen dit al zou in de mensheid een hernieuwde hoop en een geestelijke verwachting vrijmaken die haar zou aansporen tot een hoognodige verandering van richting, en een positieve reactie op zijn Boodschap en Zijn Lering waarborgen wanneer Hij zichzelf bekendmaakt. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mannen en vrouwen in de hele wereld, die Mijn hoop delen op een nieuw leven voor de mens, zullen jullie voorgaan; en samen zullen wij de wereld veilig stellen. Mijn Voorhoede heeft de mensheid op deze tijd voorbereid. Slechts weinigen in de wereld weten in hun hart niet dat Mijn Terugkeer ophanden is. Op alle niveaus weerklinkt deze waarheid. Jullie zullen ervaren dat dit zo is wanneer jullie je broeders benaderen. Ieder van jullie heeft in zijn hart het nieuwe licht gezien dat wenkt vanuit de verte, dat de Belofte voor de toekomst in zich draagt. Dat licht zal worden tot een vlam. zoals nooit tevoren op Aarde gezien, wanneer de mensheid het Pad betreedt dat haar terug zal voeren naar God. (Maitreya, Boodschap nr.23)

Achter de schermen, wachtend op Zijn entree in het strijdperk van de wereld, staat de Christus. Zijn energieën gaan voor Hem uit, doen hun transformerende werk en scheppen het evenwicht waarnaar alle mensen verlangen. Velen bespeuren thans Zijn aanwezigheid, al of niet bij naam. Ze voelen aan dat nieuw leven en nieuwe hoop vrijkomen, terwijl ze al bijna hadden opgegeven. Ze voelen ook hun toenemende kracht en vermogen om hun toekomst vorm te geven. Wanneer ze Hem zien en horen spreken, zal niets het crescendo van verandering tegenhouden dat dan zal volgen, wanneer Hij uitdrukking geeft aan hun diepste verlangens en behoeften. De wereld staat, vol verwachting, op de drempel van wedergeboorte. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Op de drempel van wedergeboorte’)

Maitreya, Boodschap nr.140

Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie zo deze laatste boodschap te geven.

Het is Mijn bedoeling geweest Mijzelf bekend te maken op het vroegst mogelijke moment, om geen uitstel te dulden, en voor de wereld te verschijnen als jullie Vriend en Leraar. Veel hangt af van Mijn onmiddellijke ontdekking, want op deze wijze kan Ik jullie helpen jullie wereld te redden. Ik ben hier om te helpen en te onderrichten, om jullie de weg naar de toekomst te wijzen en jullie aan elkaar te openbaren als Goden.

Ik weet zeker dat jullie beseffen dat veel afhangt van de daden van de mens in de komende jaren. De hele wereld weet dit. De hele wereld wacht in angst. Niettemin neemt het gevoel toe van hoop, van een ophanden zijnde verandering, en reageert men op Mijn Aanwezigheid, waardoor te midden van de spanning een rustpunt ontstaat.

De hoop op Mijn Verschijning neemt nu sterk toe. Graag zou Ik Mijzelf aan de mens presenteren. Kijk dan naar Mij uit, en zie hoe Ik wacht. Zoek dan naar Mij, en pak Mijn hand.

Ik heb jullie hulp nodig om voor jullie te verschijnen, om deze wereld te zegenen en te onderrichten, om de mens te tonen dat de weg voorwaarts eenvoudig is, slechts de aanvaarding vereist van Rechtvaardigheid en Vrijheid, Samendelen en Liefde. Deze aspecten sluimeren al in jullie en behoeven slechts door Mij te worden opgewekt.

Christus is hier, Mijn vrienden. De Avatar is gekomen. Jullie Broeder gaat rond in jullie midden. Mijn Missie begint. Leer Mij spoedig kennen en help jullie broeders Mij te kennen. Neem Mijn hand en laat Mij jullie leiden naar God.

Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken. Moge deze manifestatie jullie er snel toe brengen je taak te zien in deze heroïsche tijd.

Complementaire valuta: toegevoegde waarde voor een Keniaanse sloppenwijk

Interview met Will Ruddick door Niels Bos

 Goede ideeën gaan vaak lang mee. Neem bijvoorbeeld de Zwitserse WIR, een complementaire valuta die tijdens de Grote Depressie door een groep ondernemers werd geïntroduceerd. In de jaren 30 zagen zij hoe in Zwitserland het midden- en kleinbedrijf (MKB) met de gevolgen van de financiële crisis worstelde. Hoewel gemeenschappen nog steeds onvervulde economische behoeften kenden, evenals tal van ongebruikte middelen, was er gewoon niet genoeg geld in omloop voor de vele gewenste transacties. Daarom voerden zij een ruilhandelsysteem in, op basis van waardebonnen die gekoppeld waren aan de goederen en diensten in de gemeenschap, waarmee kleine bedrijven onderling konden blijven handelen, ook toen de Zwitserse frank schaars was.

De term WIR is afgeleid van het woord “wirtschaftsring”, of “economische kring”. “Wir” is ook het Duitse woord voor “wij”, als aanduiding van saamhorigheid en solidariteit. Tegenwoordig is niet alleen een kwart van het hele Zwitserse MKB lid van het WIR-netwerk, het model heeft zichzelf ook vermenigvuldigd en is met succes in de hele wereld ingevoerd.
Een van de interessantste varianten bestaat sindskort in de sloppenwijk ‘Bangladesh’, nabij Mombasa (Kenia). Binnen enkele maanden na invoering heeft de complementaire valuta Bangla-Pesa al brede steun van internationale organisaties verworven door wat ze heeft bereikt, met name de verbetering van het leven van de vele vrouwelijke ondernemers in de sloppenwijk. Het programma trok echter even zo snel de aandacht van de Keniaanse Centrale Bank. In een bizarre samenloop van gebeurtenissen leidde dit tot de arrestatie van zes partners in het programma, onder wie oprichter Will Ruddick, op beschuldiging van valsheid in geschrifte. Betekent het opschorten van de voortzetting en uitbreiding van het programma het voortijdig einde of nog maar het begin van een veelbelovend ontwikkelingsinitiatief?
Niels Bos interviewde de grondlegger van Bangla-Pesa, de natuurkundige en econoom Will Ruddick voor Share International.

Zou het echt kunnen, vroeg ik me af, dat wat werkte voor het MKB in het Zwitserland van de jaren 30 ook voor de bedrijfjes in een Keniaanse sloppenwijk werkt?
Ondanks de duidelijke verschillen is Will Ruddick positief over de vooruitzichten: “Met een WIR creëer je idealiter stabiliteit onder een groep bedrijven. Meer dan 60.000 kleine ondernemingen zijn lid van dit netwerk wat ze helpt handel te drijven als er niet veel Zwitserse franken in omloop zijn of ingeval van een zwakke Zwitserse munt. Het heeft dus een anticyclisch, stabiliserend karakter. [Ten tijde van economische teruggang komt de ruilhandel of alternatieve handel op en maakt geld vrij voor andere doeleinden.] Het concept kan zeker ook geschikt zijn voor mensen die van minder dan een dollar per dag moeten leven. Bangla-Pesa past onder de paraplu van een complementaire valuta, wat een vrij brede paraplu is. Wat het onderscheidt van de meeste andere programma’s is, dat we te maken hebben met mensen aan de onderkant van de economische piramide.”
Ruddick beschrijft de Keniaanse situatie: “Gezien de armoede hier in Kenia heb je veel ‘economische opstoppingen’, waarbij de markt gewoon tot stilstand komt, wat hier vrij geregeld gebeurt; het is iets waarmee de ontwikkelde landen weinig vertrouwd zijn. We hebben perioden hier in Kenia dat de economie letterlijk stopt en hele markten gewoon naar stilstand neigen. Bijvoorbeeld, hier in Kenia is er geregeld zo weinig geld in omloop, is het ruilmiddel zo schaars, dat wanneer in januari iedereen schoolgeld voor zijn kinderen moet betalen dat letterlijk de gehele markt uitput.
“Toch heeft de markt dezelfde capaciteit die hij daarvoor had; er zijn veel mensen die goederen en diensten met elkaar te ruilen hebben, maar er is gewoon niet genoeg geld. De last die deze schaarste veroorzaakt, weegt meestal het zwaarst voor de vrouwen in deze gemeenschappen, die het grootste deel van de bedrijfjes en arbeidskrachten uitmaken, terwijl mannelijke ondernemers meer winst maken met hun onderneming. Naast deze sekseongelijkheid ervaren vrouwen een dubbele last door het uitvoeren van een onevenredige hoeveelheid huishoudelijk werk, zoals de zorg voor kinderen en ouderen.”
Ruddick legt verder uit dat het Bangla-Pesa netwerk voor 75 procent uit vrouwelijke ondernemers bestaat die geregeld onder de internationale armoedegrens vallen. In het algemeen hebben ze meerdere banen en vinden geen mogelijkheid om maandelijks geld te sparen. Faith Atieno, een kleine ondernemer die deze trend belichaamt, verkoopt pap en plat brood om haar drie kinderen te onderhouden, terwijl ze ook vijf uur per dag met het huishouden bezig is.

Na intensief vooronderzoek ging Koru-Kenia, een organisatie binnen de gemeenschap, een complementaire valuta als een veelbelovend deel van de oplossing zien, voor zowel sekseongelijkheid als voor economische instabiliteit in de sloppenwijk ‘Bangladesh’. Koru-Kenia ontdekte dat:
• van de huishoudelijke uitgaven die vrouwen doen het overgrote deel besteed wordt aan aankopen bij collega-bedrijfjes binnen dezelfde gemeenschap;
• in een vaste regelmaat de verkopen in bepaalde maanden van het jaar en op bepaalde dagen van de week tot een absoluut minimum teruglopen wegens gebrek aan harde valuta in de gemeenschap.

Invoering van de Bangla-Pesa
Naar aanleiding van hun bevindingen ontwikkelde Koru-Kenia een ruilmiddel genaamd de Bangla-Pesa. Het is een complementaire valuta die versterking en stabiliteit van de lokale economie in de wijk ‘Bangladesh’ tot stand brengt, door het organiseren van de honderden kleinschalige bedrijven in een zakelijk netwerk.
Ruddick gebruikt opnieuw het voorbeeld van Faith Atieno: “Op een typische dag koopt Faith Atieno water van een andere vrouw voor 10 Keniaanse shilling. De waterverkoopster gebruikt vervolgens de 10 shilling om houtskool te kopen voor het koken. De houtskoolverkoper gaat daarmee plat brood kopen van Faith, waarmee de ruilhandelcyclus rond is. In een situatie waarin Faith of iemand in de keten geen geld heeft, voorkomt de Bangla-Pesa dat de lokale economie blokkeert. De Bangla-Pesa omzeilt dergelijke knelpunten doordat het ook als ruilmiddel gebruikt kan worden wanneer de nationale munt schaars is, zoals vaak het geval is.”
Bovendien, omdat de meeste leden van het Bangladesh Business Netwerk meerdere banen hebben en toch maar net genoeg verdienen om in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien, kunnen ze nauwelijks geld sparen voor bijkomende medische en onderwijskosten. Met de Bangla-Pesa als lokaal ruil- en betaalmiddel voor basisbehoeften kan de Keniaanse shilling aan onderwijs, gezondheidszorg of aan sparen worden besteed. Bangla-Pesa’s worden uitgegeven in de vorm van papieren bonnen, of promessen, die van hand tot hand gaan als betaling voor goederen en diensten. Elk bedrijfje in de gemeenschap dat wordt gegarandeerd door vier andere bedrijven in het netwerk, kan een renteloze kredietlimiet in Bangla-Pesa’s ontvangen. Al deze groepen zijn onderdeel van het grotere netwerk van kleine bedrijven en de Bangla-Pesa is in het hele netwerk geldig.
Al na een paar weken zagen de leden van het zakelijke netwerk hun dagelijkse verkopen met meer dan 20 procent stijgen. Uit enquętes die Koru-Kenia hield, bleek dat de bedrijfjes minimaal circa 22 procent van hun handel in Bangla-Pesa dreven. Aangezien de meeste mensen een toename van hun dagelijkse verkoop meldden, vertegenwoordigde dit cijfer waarschijnlijk extra omzet die zonder dit ruilmiddel niet gerealiseerd zou zijn.
Op de lange termijn verwacht Koru-Kenia een toenemende stabiliteit van de lokale markt. Dit wordt vooral bereikt door het vermogen van de leden om hun overcapaciteit te verhandelen. Onderzoeken lieten zien dat de bedrijfjes in ‘Bangladesh’ slechts op een klein deel van hun potentiële capaciteit werkten. Zo kan bijvoorbeeld een fietskoerier dagelijks 20 klanten bedienen, maar in het algemeen heeft hij er slechts tien. Met de Bangla-Pesa kan hij ritten aanbieden aan andere leden van het netwerk, in ruil voor de goederen en diensten die zij extra te bieden hebben. Dit verhoogt de algehele efficiëntie van de markt en helpt de gemeenschap slechte economische tijden te doorstaan. Omdat de meeste van deze bedrijfjes eigendom zijn van en beheerd worden door vrouwen, tonen deze verhoogde omzetten het potentieel van complementaire valuta’s aan om sekseongelijkheid rechtstreeks aan te pakken, doordat ze het inkomen van vrouwen opstuwen.

Een van de andere factoren waardoor het programma lof van zowel internationale organisaties als de media oogstte, waren de lage kosten. “De materiële kosten van het programma bedragen slechts ongeveer 400 euro,” betoogt Ruddick trots. “Die 400 euro worden binnen een paar handelsweken weer goedgemaakt, vanwege de extra handel in de gemeenschap. Het is hetzelfde effect dat je in Zwitserland zou zien, maar nu gaat het om een economie waar mensen van een dollar per dag leven. Die extra stabiliteit heeft een enorme betekenis; we zien letterlijk dat gezinnen nu voor het eerst in hun leven regelmatig eten op tafel hebben.”

Armoedeverlichting misdaad?
Tot zover geen probleem, zou je denken. Helaas, terwijl de gemeenschap van ‘Bangladesh’ klaar leek voor duurzame en zelfgedreven economische en sociale weerbaarheid, verklaarde de regering van Kenia op 29 mei 2013 dat het programma een bedreiging voor de nationale veiligheid vormde en nam vijf leden van de gemeenschap, onder wie Will Ruddick, de oprichter van het programma, in hechtenis. Toen beschuldigingen van banden met lokale terreurgroepen uiteindelijk ongegrond bleken, werd de groep door de fraudeafdeling van de Keniaanse Centrale Bank beschuldigd van het in bezit hebben van vervalste papieren, ondanks het feit dat de Bangla-Pesa waardebonnen in niets op de Keniaanse shilling lijken en duidelijk als waardebonnen herkenbaar zijn. Opmerkelijk is dat de WIR-valuta destijds ook met veel tegenwerking van Zwitserse banken geconfronteerd werd, net als de Braziliaanse Palmas-valuta in recentere tijden. Kennelijk worden complementaire valuta’s historisch door monetaire autoriteiten als bedreiging gezien.
Wat de Bangla-Pesa betreft, kon de internationale gemeenschap de beschuldigingen snel weerleggen. Het hoofd van de Keniaanse beurs verklaarde orderbriefjes zoals de Bangla-Pesa legaal en veel internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de International Reciprocal Trade Association betuigden openlijk hun ondersteuning aan het gemeenschapsprogramma. Ellen Brown, van het Public Banking Instituut, stelde in de Huffington Post vast: “Geen ander armoedebestrijdingsprogramma kan concurreren met de kosteneffectiviteit van deze aanpak, die gemakkelijk overgenomen kan worden in arme gemeenschappen in heel Afrika. Het plan bestond om het op een heel basale, democratische manier naar andere dorpen uit te breiden, zodat het voor mensen overal op het continent een lokaal ruilmiddel zou kunnen worden.”
Eindelijk, na weken van onzekerheid en straffen van maximaal zeven jaar die boven hun hoofd hingen, ontving de groep het bericht van de directeur van het Openbaar Ministerie van Kenia dat alle aanklachten tegen de Bangla-Pesa met onmiddellijke ingang waren ingetrokken, waarmee onbetwistbaar duidelijk werd dat er door het programma geen wetten waren overtreden. Na de vrijspraak betuigde Koru-Kenia onmiddellijk dank voor de steun die ze uit de hele wereld ontvangen had, waaronder de “International Complementary Currency-beweging die dagelijks groeit”. Vóór het succesvolle programma in de gemeenschap ‘Bangladesh’ kan worden heringevoerd, wacht Koru-Kenia nu op twee dingen: de teruggave door de Centrale Bank van geconfisqueerde Bangla-Pesa’s en de officiële overheidserkenning van het programma. Dan staat de organisatie niets in de weg om de Bangla-Pesa weer in handen van de gemeenschap te geven en te helpen het uit te breiden naar gemeenschappen in heel Kenia en Oost-Afrika.
In een verklaring na de vrijspraak herhaalde Koru-Kenia nogmaals wat de kern van het initiatief vormt: “Als programma voor armoedebestrijding wijst Bangla-Pesa in een nieuwe richting voor de ontwikkeling van de gemeenschap door een fundamentele heroverweging van onze ruilmiddelen en hoe deze in omloop worden gebracht. Het geeft ook de mensen in erbarmelijke omstandigheden de mogelijkheid om hun eigen ruilmiddel te creëren en hun eigen economie te stabiliseren.”
Zo lijkt de lange traditie van complementaire valuta ook in deze tijd gemeenschappen te beïnvloeden, lang nadat het ooit begonnen is. Tot slot vraag ik: Wordt deze ontwikkeling door iedereen toegejuicht?
Commentaar van Will Ruddick: “Sommige mensen hebben me verteld dat ze bang zijn dat dit soort programma’s op een of andere manier de bereidheid tot samendelen in de gemeenschap zal verminderen; dat we de dingen op deze manier te veel een geldelijke waarde toekennen. Eigenlijk heb ik het tegenovergestelde zien gebeuren. Ik heb gezien dat dit daadwerkelijk de gemeenschap tot elkaar brengt, omdat het gebrek aan geld in de gemeenschap er juist voor zorgt dat mensen zich gaan verbergen en zich in hun schulp terugtrekken. Als ze het gevoel hebben ‘we kunnen samendelen met behulp van Bangla-Pesa’ opent dat echt veel deuren.”

Voor meer informatie: http://koru.or.ke

Niels Bos is medewerker van Share International en woont in Utrecht. 

SOP

Moratoria op schaliegaswinning
Regeringsfunctionarissen in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador kondigden een moratorium af op schaliegaswinning of ‘fracking’ – het proces waarbij naar aardgas geboord wordt en dat volgens een aantal wetenschappers ernstige water- en luchtvervuiling veroorzaakt. “Onze regering zal geen aanvragen voor schaliegaswinning op het land of voor de kust accepteren,” aldus provinciaal minister van Natuurlijke Grondstoffen Derrick Dall. “Onze eerste overweging is de gezondheid en de veiligheid van onze burgers. Met deze beslissing handelt onze regering verantwoordelijk en respecteert ze de balans tussen economische ontwikkeling en milieubescherming,” aldus Dall. De provinciale overheid zal de geologische invloed van schaliegaswinning beoordelen en de beoordelingsprocedure aan het publiek voorleggen. De Canadese provincies Quebec en Nova Scotia hebben hangende verder onderzoek eerder moratoria op schaliegaswinning afgekondigd.

In de VS stemden drie steden in de staat Colorado in november 2013 voor uitbanning van schaliegaswinning. Inwoners van Fort Collins en Boulder (Colorado) banden schaliegaswinning voor ten minste de komende vijf jaar uit en de stad Lafayette nam een verbod op alle nieuwe olie- en gasbronnen aan. (Bronnen: commondreams.org; cbc.ca; mcclatchydc.com)

Milieuonderscheiding jongeren VS
De Brower Youth Awards van 2013 zijn aan zes jongeren uit de VS uitgereikt als erkenning van hun voortreffelijke verrichtingen op het gebied van milieubescherming. Dit jaar waren de winnaars:
Alex Freid (22) uit New Hampshire, voor het maken van door studenten geleide programma’s om verspilling op universiteitsterreinen tegen te gaan en hergebruik aan te moedigen, door zijn ideeכle organisatie The Post-Landfill Action Network (PLAN).
Chloe Maxmin (21) uit Maine, voor het ontwikkelen van een online netwerk dat voorziet in ondersteuning van jonge milieuactivisten en voor het coצrdineren van de campagne Divest Harvard, die de universiteit uitdaagt af te zien van fossiele brandstoffen.
Amira Odeh (22) uit Porto Rico, voor de oprichting van de eerste studentenbeweging voor duurzaamheid, gericht op vermindering van waterverbruik en plastic afval op haar universiteitsterrein.
Arielle Klagsbrun (22) uit Missouri, voor het mobiliseren van de gemeenschap van St. Louis om te werken aan gezondheid en een eerlijke toekomst zonder grote kolenmaatschappijen.
Cassandra Lin (15) uit Rhode Island, voor het helpen van de gemeenschap om te voorzien in de behoefte aan onconventionele biobrandstof opgewekt uit gebruikte kookolie.
Jonathan Ferrer (18) uit New York, voor het stimuleren van de betrokkenheid van jonge mensen bij het herstelvermogen van het klimaat en gemeenschapsprojecten in New York City.
De Brower Youth Awards worden jaarlijks gepresenteerd door het New Leaders Initiative van het Earth Island Instituut in Berkely (Californië). Winnaars ontvangen 3000 Amerikaanse dollar contant en een bezoek van een week aan San Francisco waar ze vergaderingen en workshops bijwonen om hun netwerk- en communicatievaardigheden te verbeteren.
De afgelopen 14 jaar hebben de 85 huidige en eerdere ontvangers van Brower Youth Awards meer dan 2 miljoen dollar voor milieudoelen bijeengebracht, meer dan 3000 jonge activisten getraind, hebben ze meer dan 50.000 mensen bij groene projecten betrokken, 20 universiteitsbrede milieugedragslijnen gerealiseerd, acht wetten helpen aannemen, meer dan 4000 manifestaties en acties georganiseerd, 35 documentaires geproduceerd en meer dan 500 lobbybijeenkomsten met gekozen functionarissen gehouden. ( Bronnen: ecowatch.com; broweryouthawards.org; goldmanprize.org)

Ex-premier Japan neemt afstand van kernenergie
De Japanse anti-kernenergiebeweging ontving een onverwachte stimulans toen een van ’s lands populairste figuren, voormalig premier Junichiro Koizumi, openlijk afstand deed van zijn vroegere steun aan kernenergie. In een rede tot Japanse topondernemers begin oktober 2013 zei Koizumi dat Japan zich zou moeten ontdoen van zijn kernenergiecentrales en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie. Koizumi, die van 2001 tot 2006 premier was, was een enthousiast voorstander van wat hij noemde “goedkope en schone” kernenergie. In zijn recentste toespraak zei hij echter dat hij na de kernramp bij Fukushima in 2011 van standpunt was veranderd. Koizumi denkt nu dat kernenergie de duurste vorm van energie is en wijst niet alleen op de miljarden dollars die nodig zijn om Fukushima op te ruimen, maar ook op de onbekende kosten en methoden om met het kernafval om te gaan. “Er is niets duurders dan kernenergie,” zei hij. “Japan zou moeten aansturen op nul kernenergiecentrales en mikken op een duurzamere maatschappij.”
Koizumi’s veranderde opstelling tart de bedoeling van de huidige regering om zoveel mogelijk kernenergiecentrales opnieuw te starten (momenteel zijn alle gesloten) en haar stelling dat kernenergie cruciaal voor economische groei is. Koizumi gaf het onweerlegbare argument dat als de heersende partij een anti-kernenergiebeleid zou afkondigen, “de stemming onder het publiek meteen zou verbeteren en de natie zou kunnen samenkomen om een duurzame maatschappij te scheppen zoals de wereld nog nooit gezien heeft”. (Bron: New York Times, VS)

door de Meester —, via Benjamin Creme (10 oktober 2013)

Als mensen de buitengewone gebeurtenissen konden zien die momenteel in vele delen van de wereld plaatsvinden, zouden ze beseffen dat Verklaringsdag niet al te ver weg kan zijn. Zij zouden duizenden mensen zien die betogen en om verandering roepen, voor een beter leven en een nieuwe benadering van leven: een benadering die hun werk en voedsel voor hun gezin, noodzakelijke gezondheidszorg en zeggenschap over hun eigen toekomst zal garanderen.
Veelvoudig zijn de plannen die nu worden uitgedacht voor de uitwerking van deze ideeën; overal ter wereld ontwerpen groepen en individuen de blauwdrukken voor een nieuwe wereld. Sommige hiervan zijn te hysterisch om serieus te nemen, maar vele zijn goed doordacht en bieden waardevolle voorstellen om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.
Wij, jullie Oudere Broeders, worden zeer bemoedigd door deze gebeurtenissen, die duidelijk aantonen hoezeer de mensen gereed zijn voor verandering. Vanzelfsprekend zijn er nog velen die bang zijn voor de toekomst en doodsbenauwd voor verandering, maar de krachten van transformatie zijn nu zó sterk dat verandering tot de mens zal komen, al of niet gereed.
Over de hele wereld nopen deze krachten van transformatie miljoenen mensen een betere toekomst in het verschiet te zien; een toekomst die vrede, rechtvaardigheid en samendelen een rechtmatige plaats in hun leven zal geven.
Ook Wij hebben Onze plannen, die de mensen zullen worden voorgelegd. De vrije wil van de mens zal hem nooit ontnomen worden en de snelheid waarmee deze plannen aanvaard worden, zal deze wet gehoorzamen. Bijgevolg zal de transformatie van het leven op Aarde met een minimum aan verstoring plaatsvinden. Elke stap zal door de mens doorgelicht worden, zodat hij zelf de snelheid van verandering zal bepalen.
Dat niet iedereen gereed is voor zo’n transformatie kan niet worden ontkend, maar zó groot is de noodzaak voor nieuwe en vreedzamer manieren van leven dat er verandering moet komen, stap voor stap, in ordelijke opeenvolging. Slechts op deze wijze kan een ramp worden vermeden.
Wanneer de twijfelaars de voordelen zien die deze methode zal brengen, zullen zij met blijdschap de nieuwe rust en harmonie aanvaarden die over de Aarde zal neerdalen.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel hebben er tot nu toe plaatsgevonden? Op 7 september 2013 waren er al 23 interviews met Maitreya in Rusland geweest.
A. Ja. 26 (per 10 oktober 2013).

V. Vinden Maitreya’s interviews nog steeds alleen in Rusland plaats?
A. Ja.

V. In het vorige artikel van uw Meester (SN, oktober 2013) staat dat in diverse landen, waaronder China, de gedachtevorm van de aanstaande verschijning van een groot leraar groeiende is. Maitreya is in China niet op televisie verschenen, dus hoe kan dat denkbeeld in het denken van de mensen hebben postgevat?
A. Het is moeilijk te zeggen hoe dit precies is gebeurd, maar de uitzendingen op de Russische televisie worden geregeld gehoord in althans het westen van China, en daardoor groeit de gedachtevorm.

V. Dank u (en uw Meester) voor uw prachtige bemoedigende woorden in het vorige nummer van Share International. Het is opwindend om te horen hoe nabij Maitreya, de Wereldleraar, is. Zonder uw werk en dat van uw Meester zouden we niet deze bijzondere gelegenheid gehad hebben om een klein beetje te betekenen in de wereld. 1) Kunnen u en uw Meester zeggen wat de mensen die met u samenwerken voor de wereld betekenen? 2) Hoe lang denkt u dat het zal duren voordat er internationaal een noodprogramma zal worden ingesteld om de hongerigen te voeden en de planeet op orde te brengen?
A. 1) Wij hebben geprobeerd een groter besef te kweken van de rol die de Hiërarchie van Meesters in het leven van de mensheid speelt en mensen aan te moedigen de noden van hun broeders en zusters overal ter wereld te dienen. 2) Dit is geen voorspelling, maar ik denk binnen 2-3 jaar.

V. Ik begrijp dat mensen hoop putten uit uw informatie. Kunt u uitleggen waarom een gevoel van hoop zo belangrijk is?
A. Zonder hoop zou de mensheid in wanhoop wegkwijnen en de wil tot verandering verliezen. Dan zouden we onszelf vernietigen.

V. Is er iets wat we als individuen kunnen doen om de planeet te redden?
A. Ja zeker, er zijn veel manieren waarop we kunnen helpen de planeet te redden: door onze ‘CO2-voetafdruk’ zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk duurzaam te leven, door voortdurend aan te dringen op verandering en door de urgentie van het probleem te onderkennen.

V. De huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer bedraagt ongeveer 400 deeltjes per miljoen (ppm). Sommige klimatologen , zoals James Hansen, geloven dat 350 ppm de veilige bovengrens is om rampzalige en mogelijk onomkeerbare schade voor de planeet te voorkomen. Andere wetenschappers denken dat we de concentratie CO2 onder de 450 ppm moeten stabiliseren, wat een opwarming van de planeet zou betekenen van circa 2 graden Celsius, vergeleken met de tijd van voor het industriële tijdperk. Kunt u zeggen welke concentratie CO2 in de atmosfeer een veilige bovengrens is om rampspoed en onomkeerbare schade te voorkomen? Als we blijven doorgaan zoals nu, hoeveel jaar hebben we dan nog voordat we dat kritieke punt bereikt hebben?
A. De betrekkelijk veilige bovengrens bedraagt 400 ppm. We hebben geen ‘tijd’ meer, we hebben de grens bereikt.

V. Door de jaren heen hebben veel groepsleden overal ter wereld openbare lezingen of videopresentaties gegeven over Maitreya’s verschijning. Sommigen worden moedeloos als er maar weinig mensen komen, maar het lijkt nu wel belangrijker dan ooit om lezingen te geven. Als meer groepsleden overal ter wereld lezingen gaven, zou dit Maitreya dan onder de wet van de vrije wil in staat stellen openlijker te verschijnen?
A. Ja. Als genoeg groepsleden lezingen zouden geven, zouden de aantallen bezoekers toenemen.

V. Het lijkt erop dat Maitreya’s verschijning zeer nabij is. Groepsleden overal ter wereld hebben deze unieke gelegenheid gekregen om te helpen de weg te bereiden en wanneer Maitreya eenmaal naar voren is getreden, bestaat die gelegenheid niet meer. Hoe kunnen we deze korte tijd het best benutten?
A. Door zo hard mogelijk te werken om de informatie bekend te maken.

V. Ik heb gehoord dat sommige mensen geen karmische banden met hun familie hebben – met hun ouders noch hun broers en/of zussen. Dat komt me heel vreemd voor. Waarom zou een ziel ervoor kiezen om in een geheel nieuwe familie te incarneren?
A. Dit gebeurt inderdaad in het algemeen wanneer oude karmische banden een frisse genetische samenstelling met hernieuwde vitaliteit moeten krijgen. Het gebeurt voortdurend, wanneer mensen trouwen met iemand uit een groep waarmee ze geen karmische band hebben. Wanneer de Meesters enige tijd openlijk werkzaam zijn zal hierover betere raad beschikbaar komen.

V. Kenden sommige leden van de groepen die met u samenwerken Maitreya in een vorig leven? Was dat wellicht in India?
A. Nee, in Jeruzalem, in Jezus’ tijd.

V. In september 2013 uitten de wereldmedia grote zorgen over de aanhoudende nucleaire ramp in Fukushima en berichtten dat er enorme hoeveelheden radioactief koelwater in het grondwater ter plaatse en in de oceaan en de atmosfeer terechtgekomen waren. De crisis werd in een nacht zelfs opgewaardeerd van Niveau 1 tot Niveau 3, ofschoon de ramp als geheel op Niveau 7 bleef ingeschaald (waarbij Niveau 7 het hoogste gevaar vertegenwoordigd dat eerder alleen voor de ramp in Tsjernobyl is gebruikt)
Sommigen stellen dat internationale inmenging door de Verenigde Naties en andere atoomdeskundigen vereist is om een nog grotere ramp te voorkomen, aangezien er in alle drie reactoren onder toezicht van het energiebedrijf TEPCO nog steeds een enigszins onbeheersbaar proces van smelting van de reactorkernen plaatsvindt. Gezien deze situatie:
1) Vindt de Hiërarchie een sterk opgewaardeerde respons van de atoomdeskundigen van de wereld ook noodzakelijk om deze aanhoudende ramp op te lossen? 2) Zo ja, kan die respons het best plaatsvinden via een VN-resolutie of in VN-verband? 3) Is de totale hoeveelheid vrijgekomen straling die van Tsjernobyl al genaderd of gepasseerd? 4) Is het veilig om voedsel te eten afkomstig uit de oceanen rond Japan? 5) Heeft de straling al gevaarlijke niveaus bereikt in naburige landen als China, Rusland of Noord-Amerika, waardoor mensen grotere voorzorgsmaatregelen moeten nemen?
A. 1) Nee, maar Zij houden een oogje in het zeil. 2) Als het nodig mocht zijn, zouden de VN de geëigende weg zijn. 3) Nee. 4) Niet echt. 5) Nee.

V. Het artikel van uw Meester in het septembernummer was zo raak. Ofschoon ik sceptisch ben over Maitreya en zijn groep kan ik me een wereld voorstellen waar geld en geld verdienen om te kunnen leven niet langer van het grootste belang zijn. Het is bijna niet voor te stellen hoe groot de collectieve opluchting van de mensheid zal zijn wanneer deze eenvoudige waarheid eindelijk verwezenlijkt en praktisch toegepast zal worden. Ik hoop dat ik dit zal meemaken voordat ik sterf.
De enige vraag die ik me stel is, hoe we de overgang kunnen maken van een wereldeconomie die wordt beheerst door de noodzaak om te worstelen voor een inkomen naar een systeem dat deze eeuwige strijd zal vervangen en verlichten? Hoe kan dit praktisch gesproken gerealiseerd worden, wat voor economisch systeem zou het huidige vervangen? Zal het een combinatie van methodologieën zijn op basis van de behoeften van ieder land?
A. Ja. De plannen liggen al klaar en zijn al vaak in Share International gepubliceerd, evenals in mijn boeken. De blauwdrukken zijn gebaseerd op het beginsel van samendelen, op basis van behoefte.

V. Kan het zijn dat de energieën tegen het einde van de Transmissie-meditatie sterker worden?
A. Vaak is er een laatste energiestoot aan het einde, maar de energieën zijn niet per se sterker.

Bekend verhaal
Ik was met mijn dochter op vakantie en ik zag een man bij een bushalte staan. Hij was jong, misschien midden 30, en gekleed in een fel oranje korte broek en een geel gestreept overhemd. Hij droeg een blauwe hoed en een zonnebril en hij leek eerder op een fat uit Hollywood dan een cowboy uit Texas. Hij zag er ongelukkig uit. Ik was nieuwsgierig, dus ging ik naar hem toe om er achter te komen waarom hij huilde. Ik vroeg of ik wat voor hem kon doen en hij vertelde me dat hij een vriend nodig had die een buitengewoon visioen begreep en hem kon helpen zijn missie te vervullen. Hij vervolgde: “Ik heb een belangrijke boodschap door te geven, maar het is zo ver van het dagelijkse wereldse bewustzijn en de dagelijkse routine, dat mensen niet naar mij luisteren. Zij schelden me uit, beledigen mijn intelligentie en negeren me. Ik heb het moeilijk en ik ben goed bekend met verdriet.”
De tranen stokten in zijn keel, maar ik moedigde hem aan door te gaan. Hij zei: “Er zijn veel tekenen dat we in de uniekste tijd uit de geschiedenis van de mens leven. Wanneer ik mensen vertel over de wonderen op Aarde en voortekenen in de Hemelen maken ze me voor gek uit. Het is alsof ze doof, stom en blind voor de Geest zijn. Een vrouw vertelde me zelfs dat zij mijn boodschap niet serieus zou nemen, tenzij ik wonderen verrichtte, zoals over water lopen of andere trucs die een zuivere Yogi vermijdt. Iemand anders zei me dat, als wat ik zei waar was, ik een tempel zou moeten hebben, boeken om te verkopen en mensen die op straat in een lange rij op mijn advies en zegening stonden te wachten. Alles waar ze om geven is begoocheling. Zij hebben geen oren om te horen noch ogen om te zien. Er is geen beloning voor wijsheid en geen respect voor de vervulling van de openbaringen van de voorvaderen.”
Hij begon te snikken en ik voelde zijn pijn. Ik vroeg hem om een voorbeeld te geven van de tekenen waar hij naar verwees. Hij vertelde me toen over de Inheemse Amerikaanse profetieën die verwachten dat er heilige dieren geboren worden op momenten dat maan en sterren precies op een lijn staan en hij toonde aan dat dit al gebeurd was en wat dit betekende voor de grote beslissingen waar we als mensenras in ziele-evolutie voor staan. Hij ging verder: “Dit is een heel goede tijd, als we weten wat we ermee moeten doen, maar mensen moeten informatie krijgen en nieuwe mogelijkheden om het grote potentieel van het menselijk leven te vervullen.”
Ik werd geïnspireerd door alles wat hij vertelde en terwijl hij de voortekenen uitlegde verdween al zijn droefheid en zijn gezicht straalde. Hij werd heel levendig en zong zelfs een paar gemakkelijk te onthouden melodieën om te helpen de boodschap duidelijk te maken. Hij vertelde ook grappen, sommige daarvan heel knappe en al gauw lag ik dubbel van het lachen en vreugde. Terwijl hij over de gevaren en problemen van de uitdagingen van onze tijd sprak, verwees hij ook naar bemoedigende mogelijkheden, afhankelijk van onze juiste keuzes en aandacht voor de betekenis van het bestaan. Terwijl hij sprak, raakte ik ervan overtuigd dat dit niet zomaar een man was, maar misschien een Meester in vermomming of een engel. Ik dankte hem voor zijn verhaal en gaf hem wat geld, dat hij eerst weigerde. Ik drong aan dat hij het aannam om hem op zijn reis te helpen, en bij de derde keer stemde hij in. Ik vertelde hem dat ik de boodschap zo goed als ik kon aan mijn familie en vrienden zou doorgeven. Hij bedankte me, want de bus was gekomen en hij omarmde me alvorens zijn reis voort te zetten.
Ik ben heel blij met deze ontmoeting en vraag me af of u kunt zeggen wie hij was. Ik denk dat hij in deze tijd van verandering een belangrijke boodschap voor ons heeft. Wie was hij?
O.M., Corpus Christi (Texas, VS).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘jonge man’ de Meester Jezus was.

Nooit te laat
Op 26 juni 2013 viel mijn nicht in de badkamer ten gevolge van hart- en longfalen.
Haar familie gaf haar hartmassage en liet haar in een ambulance naar het ziekenhuis voor spoedgevallen brengen. De diagnose die gesteld werd, was “Thyreotoxische crisis” met hoge koorts. Ze werd behandeld voor onderkoelingsverschijnselen en na drie dagen was haar temperatuur langzaam omhooggegaan. Maar ze bleef lange tijd buiten bewustzijn. Ik bad tot Maitreya met gebruik van zijn ‘hand’-kaart voor haar spoedige herstel. Op de 10de dag zei de behandelend arts dat ze buiten gevaar was. Op de 11de dag zei hij dat ze nooit meer bij bewustzijn zou komen. Haar familieleden waren erg geschokt toen ze dat hoorden en dachten dat ze nu een ziekenhuis moesten zoeken dat haar wilde opnemen. Toen haar broer de volgende dag in het ziekenhuis bij haar op bezoek kwam om tegen haar te praten, was zij nog steeds buiten bewustzijn. Hij merkte op dat ze heel zwak op hem reageerde. Daarna, na een reeks ernstige ontwikkelingen en behandelingen, kon ze de IC verlaten, begreep ze wat er aan de hand was en kon ze weer spreken.
De behandelend arts zei dat hij nog nooit zo’n wonderbaarlijke genezing vanuit een dergelijke kritieke conditie had gezien.
Werd haar wonderbaarlijke genezing teweeggebracht door Maitreya via het gebruik van zijn ‘hand’-kaart?
K.S., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat zij geholpen werd door de Meester Jezus.

Baby met Koran geboren
Op 7 mei 2012 werd in Ejigbo (Lagos, Nigeria) een jongetje geboren dat in de palm van zijn rechterhand een miniatuurversie van de heilige Koran geklemd hield. De ongehuwde christelijke moeder, Kikelomo Ilori, had verscheidene keren geprobeerd de zwangerschap af te breken, nadat ze door de moslimvader van haar kind was verlaten. Ze vertelde dat ze “door een profeet was gewaarschuwd de zwangerschap niet te beëindigen” omdat de baby in haar baarmoeder “uniek was”. Het was haar in haar kerk ook aangeraden de abortusplannen niet door te zetten uit vrees voor haar gezondheid. Nadat ze met de abortuspogingen gestopt was, verliep de zwangerschap normaal. De baby werd ver over tijd in de elfde maand geboren met de verrassende toevoeging: hij hield een kleine Koran vast die met een waterdicht polytheenachtig materiaal bedekt was. De vroedvrouw, Victoria Moses, zei dat ze heel wat baby’s ter wereld had gebracht, maar zoiets nog nooit had gezien: “Ik zeg je, het was God die de baby ter wereld bracht,” zei ze. De moslimgeleerde en imam Alhaji Ashimuyu Omotosho zei dat het “een teken van God” was en voegde eraan toe: “Het verbazingwekkende was dat de familie van Kikelomo christelijk is. Het toont aan dat we voor God één zijn, maar in de wereld onze afgescheiden wegen ingeslagen zijn.” Buiten het huis in Lagos waar baby Abdul woont verzamelde zich een enorme menigte die ter viering van het wonder “Allah is Groot” scandeerde. De nationale vertegenwoordiger van de Islamitische Vereniging Ansarul van Nigeria, die officiële afgevaardigden op een bezoek aan de baby begeleidde, merkte op dat het “een teken van goede dingen was die het land spoedig verbaasd zullen doen staan.” (Bron: vanguardngr.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Paus Franciscus en de witte duif
Toen Paus Franciscus op 15 mei 2013 in zijn openlucht pausmobiel op het Sint Pietersplein was voor zijn wekelijkse openbare audiëntie, bood iemand in de menigte hem een kooi met twee witte duiven aan. De Paus opende direct de kooi, greep een duif en liet die in de lucht boven het plein los. Hij had moeite om de tweede duif eruit te halen die, tot zijn vreugde, onwillig leek te zijn om weg te gaan en een poosje op zijn vingers bleef zitten, voor hij wegvloog. In de katholieke kunst symboliseert de witte duif de Heilige Geest evenals vrede en goddelijke leiding, en de toespraak van de Paus richtte zich, vooruitlopend op Pinksteren de volgende zondag, op de rol van de Heilige Geest bij het leiden van de gelovigen naar de waarheid. (Bron: telegraph.co.uk, UK; ncronline)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gedrag van de duif werd gestuurd door Maitreya.)

Woy Woy, Australië — Een amateurfotograaf in Australië heeft video-opnamen gemaakt van een groot bolvormig, lichtgevend voorwerp dat in de lucht zweefde en van vorm en kleur veranderde. Drew Ryan zag het voorwerp op 2 juli 2013 boven de kustplaats Empire Bay, ten noorden van Sydney.
“De bol veranderde verscheidene keren van kleur totdat hij oranje werd en verplaatste zich vervolgens langzaam door de lucht om dan enige tijd boven [de kustplaats] Woy Woy te blijven zweven,” vertelde Ryan. Hij zei dat het in de afgelopen twee maanden de vijfde keer was dat hij dezelfde UFO zag. “Ik twijfel er niet aan dat er dingen in de lucht vliegen die niet verklaard kunnen worden,” zei Ryan. “En de waarnemingen nemen beslist in frequentie toe. Ik zou willen dat er een echt onderzoek naar deze verschijnselen plaatsvindt. Als voormalig militair heb ik nog nooit zoiets gezien als deze waarnemingen.” (Bron: dailytelegraph.com.au, huffingtonpost.com. YouTube: orbtracker)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was.)

Californië, VS —Een op 18 september op YouTube geplaatste video laat verscheidene gloeiende, pulserende lichten zien boven een schip nabij de kust van Californië dat stoom uitstootte. Er werden aanvankelijk drie lichten gezien, gevolgd door een vierde dat snel verdwijnt. De achterblijvende UFO’s bewegen zich snel omhoog alvorens te verdwijnen. (Bron: huffingtonpost.com; YouTube: looknowtv)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Los Angeles, VS — Op 4 september 2013 werd boven de San Fernando vallei ten westen van Los Angeles een UFO gefilmd: “De keren dat we ufo’s gezien hebben, zijn niet te tellen. Dit is de eerste keer dat we erin zijn geslaagd er één te filmen… Let op de vormloze aard van het schip en de schitterende kleurwisseling. We zien ze bijna elke avond, vaak meerdere schepen. Geniet ervan en verwelkom deze bezoekers. Ze zijn kennelijk hier om ons tegen onszelf te beschermen, maar we moeten ook onszelf en elkaar helpen. Bedankt zusters en broeders van de sterren.”

De tweede waarneming van dezelfde ooggetuige vond op 7 september 2013 in hetzelfde gebied plaats. De ooggetuige: “Deze was slechts op een hoogte van 3000 meter of minder en liet spectaculaire veranderingen in vorm, omvang en kleur zien.” (Bronnen: ufosightingsdaily.com; YouTube: Nicole Rhoe-Melnick)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ufo’s ruimteschepen van Mars waren.)

 

Lichtpatronen op een gebouw in München (Duitsland) op 31 juli 2013, gecreëerd door Maitreya, in samenwerking met de Ruimtebroeders. Foto ingezonden door A. B.

 


Foto links: Deze foto van haar kleinzoon, ingezonden door P. F. uit Boston (Lincolnshire, VK), toont een lichtzegening van de Meester Jezus.


Foto rechts: Ingezonden door F.C. Pol uit Valencia (Spanje). Deze foto van zijn dochter en moeder, genomen in september 2013, toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

Hier volgt een selectie citaten rond het thema “De Wetten van het Leven”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

Mensen zullen de subtiele wetten leren kennen en begrijpen die hun leven regeren: de fundamentele wet van het leven, de Wet van Karma, van oorzaak en gevolg, die de bestemming van allen bestuurt; de daarmee verbonden Wet van Wedergeboorte, die de reis van de ziel in de stof mogelijk maakt; de Wet van Onschadelijkheid, die juiste verstandhouding bestuurt; en de grote Wet van Opoffering waardoor alle evolutie plaatsvindt. Door begrip van deze wetten zullen de mensen op hun Mentors, hun Oudere Broeders gaan lijken en de Goddelijkheid openbaren waarin iedereen deelt. Ze zullen luisteren naar de lering van de Wijzen en stap voor stap hun geboorterecht beërven. De mens wordt geboren om een God te worden en niets kan die bestemming veranderen; alleen de duur ligt in de handen van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wetten en Regels van het Leven’)

Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie voorwaarts leiden naar het licht van de Wijsheid die de Hunne is; Zij zullen voor jullie het panorama ontvouwen van het verleden van de mens; Zij zullen jullie de aloude wetten onderwijzen en jullie stappen naar de toekomst leiden. Beschouw Hen als Oudere Broeders en laat jullie, in vol vertrouwen, door Hen de Verlichte Weg wijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 49)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze tot een instinctief onderdeel van ons leven maken, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Beginselen vatten post in het denken van de mensen. Mijn Liefde doordringt hun hart. Mijn eenvoudige woorden vinden weerklank, en Mijn Wet begint te regeren. Daarom kunnen jullie mèt Mij stellen, Mijn vrienden, dat de mens een stralende toekomst wacht, dat Gods Liefde overal is gevestigd, en dat de Wet zal zegevieren. (Maitreya, Boodschap nr. 97)

De ziel probeert zichzelf uit te drukken door haar voertuig, de desbetreffende man of vrouw, maar die moet wel reageren op de leringen. Daarom komt de Leraar, om ons te herinneren aan de Wetten: de Wet van Karma, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid. Wij moeten deze wetten correct en op dynamische wijze toepassen in ons leven, niet slechts als een idee dat in het hoofd blijft hangen en waar we niets mee doen. Als het louter een herinnering in het brein is, doet het helemaal niets. We moeten het werkelijk toepassen en het als gist gebruiken, zodat het ons verandert. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, Boodschap nr. 82)

De Wet van Karma (Oorzaak en Gevolg)
Wanneer de mens de feiten van zijn bestaan begrijpt – zijn drievoudige aard, zijn terugkerende verschijning op het fysieke gebied, de grote en rechtvaardige Wet van Karma waarvan de werking zijn leven en sterven bestuurt – dan zal hij een staat van Zijn bereiken waarin alles mogelijk wordt. Dan zullen de vermogens zich ontvouwen die in iedereen verborgen liggen, en die, wanneer ze onthuld worden, de goddelijke oorsprong van de mens zullen aantonen. Mensen zijn Goden, als ze het maar wisten. Alleen onwetendheid maakt hen blind voor hun glorie. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende tijd’)

Groepen zielen komen in incarnatie onder twee grote wetten, de Wet van Wedergeboorte en de Wet van Oorzaak en Gevolg. De belangrijkste wet is de Wet van Oorzaak en Gevolg en die kun je op een aantal manieren zien. Wetenschappelijk gezien kun je zeggen dat het de Wet van actie en reactie is, die, zoals bekend, tegengesteld en even sterk zijn. In religieuze termen kun je het, volgens het Oude Testament, zien als God die “oog om oog en tand om tand” eist, heel star en heel kil, onverzettelijk en nogal dreigend. Maar in het christelijke evangelie noemde de Christus – als Jezus – het eenvoudig het proces waarbij je oogst wat je zaait. “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” – zó simpel dat mensen het vergeten. Elk van onze gedachten en onze daden zet onder deze wet een oorzaak in gang; we creëren aldoor oorzaken. De gevolgen van deze oorzaken bepalen ons leven, ten goede of ten kwade. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

Menselijk handelen dat geconditioneerd is (ook wel ‘karma’s’ genoemd), is onderworpen aan de wetten van oorzaak en gevolg. “Als je in je dagelijkse activiteiten geen onthechting beoefent, ervaar je belemmeringen, stagnatie en gevangenschap. Het leven wordt cyclisch (d.w.z. het herhaalt zich). Het blijft vastzitten aan de wetten van oorzaak en gevolg. Dan is er geen vrede, geen genade, geen geluk, geen vrijheid, geen verlossing. “Daarom is onthechting zo’n belangrijke discipline in het leven.” (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Hoe raak je karma kwijt, hoe ga je er mee om? Je kunt het niet weggeven. Het is te zwaar, niemand wil het hebben. Er is geen uitverkoop van overtollig karma; iedereen heeft genoeg van zichzelf. Wat doe je dus, hoe kun je het hoofd bieden aan deze last die je activiteiten, je vreugde en je geluk beperkt? Er is een heel eenvoudige methode, dienstbaarheid geheten. Dienstbaarheid is de manier bij uitstek om karma kwijt te raken. Je raakt het natuurlijk niet echt ‘kwijt’, maar het brandt op. Het proces verloopt ongeveer zo: als je dienstbaar bent, trek je energie aan. Door energie te geven krijg je energie terug; dat is de wet. In wezen is het de Wet van Liefde die onze aard beheerst en zonder die wet zou het universum niet bestaan. Anders gezegd is het natuurlijk de Wet van Oorzaak en Gevolg zelf. Wie liefde geeft, zet een oorzaak in gang waarvan het gevolg is dat er liefde terugkomt. De Wet zet zelf haar eigen vervulling in gang. Door te dienen, tonen we liefde. Door liefde te tonen, krijgen we krachtens de wet liefde terug. Dat steunt en versterkt iemand zodanig dat hij zijn eigen karma kan aanpakken. Naarmate hij vordert in liefde en dienstbaarheid neemt hij automatisch afstand van het effect van gebeurtenissen. Er gebeurt wel van alles, maar dat heeft steeds minder effect op zijn psyche. In het Oosten zegt men: “Dat is mijn karma.” De Fransman zegt: “C’est la vie.” Geleidelijk moeten we leren die houding van “C’est la vie” te ontwikkelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Wedergeboorte
Iedere ziel incarneert en reïncarneert onder de Wet van Wedergeboorte. Groepen zielen komen samen binnen om in het verleden gevormd karma uit te werken. Zo biedt deze wet de gelegenheid om oude schulden af te lossen, oude vrienden te herkennen en met hen samen te werken, oude verantwoordelijkheden en verplichtingen te aanvaarden en om al lang geleden verworven talenten en eigenschappen weer naar boven te halen voor een hernieuwd gebruik. Er steekt veel schoonheid en orde in deze wet die onze verschijning op dit gebied bestuurt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het lijkt mij duidelijk dat de hele Westerse benadering van de werkelijkheid zal veranderen door een werkelijk besef (en niet slechts intellectuele aanvaarding) van de implicaties van reïncarnatie. Het denkbeeld dat het leven niet kort, dierlijk en willekeurig is, dat er een doel is en een plan, dat we bezig zijn aan een proces van geleidelijke vervolmaking, en bovenal dat de grote Wet van Oorzaak en Gevolg ons bestaan beheerst, móet ons gezichtspunt wel veranderen. De noodzaak tot juiste menselijke verhoudingen, van onschadelijkheid, zal overduidelijk worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Onschadelijkheid
De Christus zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI september 2010)

Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van onschadelijkheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Lering van Maitreya’)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan, transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven‘)

De Wet van Opoffering
De grote Wet van Opoffering is fundamenteel voor het proces van evolutie. Dat vinden veel mensen moeilijk te geloven, want zij denken dat opoffering iets pijnlijks is. Maar dergelijke opoffering ‘gebeurt’. Je telt niet hoeveel licht, hoeveel subatomaire deeltjes binnenkomen, en zegt dan: “Het begint nu heel pijnlijk te worden.” Maar je realiseert je in je leven dat dingen nooit hetzelfde blijven. Je ‘sterft’ voor wat eerder je aandacht trok. Je ‘sterft’ voor wat eerder een behoefte was. Je ‘sterft’ voor de vereisten van het fysieke lichaam. Je sterft voor de eisen en illusies van het astrale lichaam, voor de bekrompenheid van het mentale lichaam, omdat je steeds hoger reikt, voorbij deze voertuigen. De ziel doordrenkt je met steeds meer subatomaire deeltjes, licht derhalve, en dat maakt je ijler. Ze zuivert de voertuigen van je lichaam en maakt ze ijler. De eisen van de lagere voertuigen worden minder nadrukkelijk en de eisen van de ziel worden sterker. Al wat je feitelijk doet, is het aardse licht vervangen door het licht van de ziel. Materie is betrekkelijk inert en lomp, maar je kunt natuurlijk niet zonder; je moet de evolutie nu eenmaal doorlopen. Het is iets wat je nodig hebt, maar voortdurend verfijnt. Naarmate je evolueert, worden deze voertuigen verfijnd door steeds meer subatomair licht en dat is de opoffering. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn Meester heeft gezegd: “Wij zoeken naar diegenen met een vurige ijver en met een hart dat brandt van liefde en opoffering.” De ziel kent alleen opoffering. Zij wenst haar wezen op te offeren voor het plan van evolutie waarvan ze deel uitmaakt. Ze komt in incarnatie als een daad van opoffering om dat Plan te dienen. De ziel is op haar eigen gebied volmaakt. Waarom zou ze zich beperken op het stoffelijke gebied? Ze doet dat als een daad van opoffering. Het is voor de ziel echt een beperking zichzelf in materie te wikkelen in een lang evolutionair proces dat honderdduizenden incarnaties vereist met al die ontoereikende weerspiegelingen van zichzelf die ze incarnatie na incarnatie ziet, terwijl ze geduldig wacht op de tijd dat ze een voertuig kan scheppen dat haar ware aard zal weerspiegelen: liefde en opoffering. De Meesters verwelkomen hen die blijk kunnen geven van die liefde en opoffering. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De Wet van Liefde
Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn Liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. Ik ben het Licht. Ik ben de Wet. Ik ben Degeen die Verrezen is. Ik ben de Kenner van Gods wil. Ik ben het Baken. Ik ben de Steun van alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr. 40)

De fundamentele impuls achter de evolutie is die activiteit van de ziel die we ‘dienen’ noemen. Dienstbaarheid is niets minder dan de uitdrukking van de Wet van Liefde, gedemonstreerd in onderlinge betrekkingen. Het is de Liefde van God voor Zijn schepping die de Logos Zelf ertoe drijft te incarneren en Zich uit te drukken in planetaire vorm. Wij maken deel uit van die planetaire vorm. Wij zijn gedachtevormen in het denkvermogen van de Logos. Of zoals de Christus het zo mooi uitdrukte: “Wij zijn Zijn dromen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. 1)

Een nieuwe Wet daalt neer. Een nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. Mijn Missie zal waarborgen dat die Wet en die Waarheid tot uitdrukking zullen komen. Dit beloof Ik jullie, en zo zal het zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 43)

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Het is Mijn plan dat de mens zelf de wereld verandert. De Wet staat niets anders toe. Daarom, Mijn vrienden, reken Ik op jullie om Mijn Plan uit te voeren en zo de Nieuwe Wereld te bouwen. Mijn lering zal jullie laten zien, dat Gods Wet geldt voor allen. Niets kan buiten deze wet staan. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij graag de eenvoudige Wet van Liefde aanvaarden en die tot uitdrukking brengen. (Maitreya, Boodschap nr. 85)

De Wet van Wedergeboorte
door de Meester —, via Benjamin Creme

In het begrip van de mens heerst grote verwarring omtrent de wetten die de wedergeboorte regeren. Deze verwarring weerspiegelt zich in de verschillende leringen en interpretaties die bestaan en die de onwetendheid en angst van de mens nog verder vergroten.
Gedurende ontelbare eeuwen heeft er in het Oosten zelden twijfel bestaan aan het denkbeeld van opeenvolgende levens, geregeerd door een onveranderlijke wet van karma. Het resultaat was een bereidwillige aanvaarding van de omstandigheden in het heden, hoe vernederend en onmenselijk die ook waren. In het Westen echter, heeft het denkbeeld van herhaalde incarnaties een sluimerend leven geleid en de aandacht van slechts weinigen beziggehouden, sinds het in de zesde eeuw op aansporen van keizer Justinianus buiten de leringen van de Kerk werd geplaatst. Als de leringen van Origenes onderdeel waren gebleven van het christelijk geloof, dan zou in het Westen een volkomen andere benadering bestaan van de feiten van leven en dood.
Die grote Ingewijde kende en onderrichtte de waarheid van de cycli van incarnaties, ingesteld door de Heer der Wereld, die plaatsvinden onder de impuls van de Wet van Opoffering en die worden geregeerd door de Wet van Oorzaak en Gevolg. De verwijdering van deze waarheid uit de leringen van de Kerk heeft geleid tot de onwetendheid en angst die tegenwoordig zo sterk heersen. Waar de belangstelling voor reïncarnatie gebleven is, heeft zij grotendeels de vorm aangenomen van een bijna exclusieve interesse voor de veronderstelde persoonlijke bijzonderheden van vorige levens.
In de komende cyclus van Waterman zal er een geheel nieuwe benadering komen van de Wet van Wedergeboorte. Niet langer zal de oude, fatalistische aanvaarding van alles wat er gebeurt, als de onverbiddelijke hand van karma, het Oosten in haar greep houden en miljoenen veroordelen tot een leven van sloven en pijn; niet langer zullen de mensen in het Westen de ogen sluiten voor de fundamentele wetten van hun bestaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid die de werking van deze wetten met zich meebrengt. De mensen zullen weten dat zij zelf, door hun denken en handelen, de omstandigheden van hun leven scheppen; maar ook dat zij door de werking van deze zelfde wetten hun aard en omstandigheden kunnen omvormen en ten goede veranderen.
Dit zal leiden tot een herwaardering van de zin en het doel van het leven en tot een gezondere benadering van het feit van de dood. Een begrip van de continuïteit van alle leven, belichaamd of niet, zal de huidige angst vervangen; de oude afkeer van de dood als het einde van alles zal verdwijnen in het nieuwe licht dat het denken van de mensen zal verlichten. Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen.
Het ware begrip van de stelregel van de Christus, dat we oogsten wat we zaaien, zal het menselijk bestaan in al zijn aspecten veranderen. De huidige afgescheidenheid zal vervangen worden door tot nog toe ongekende verdraagzaamheid en schadeloosheid, naarmate de mensen de rechtvaardigheid en de logica van de wet herkennen.
Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning.
Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (uit: Een Meester spreekt)

“Schoonheid schuilt in bewuste samenwerking”*

boekbespreking door McNair Ezzard

Een vluchtige beschouwing van onze wereld toont een hoeveelheid problemen die onoverkomelijk lijkt – armoede, oorlog, hongersnood en vernietiging van het milieu. We zijn zozeer geconditioneerd tot zelfvernietiging dat een optimistische kijk op de toekomst ver te zoeken is. Een betere wereld lijkt net zo vluchtig als ochtendmist die in het zonlicht verdwijnt.
In zijn tiende boek, De Kunst van Samenwerking, weerlegt de Britse auteur Benjamin Creme deze pessimistische zienswijze. Voor degenen die de toekomst met angst tegemoet zien is De Kunst van Samenwerking een handleiding voor hoop, die ons toont wat onze uitdagingen zijn en welke stappen we kunnen zetten om ze te overwinnen. Volgens Creme zijn onze huidige problemen de gevolgen van een stervend systeem. De oude politieke en economische structuren storten ineen – maar in de verte wacht ons een nieuwe beschaving. Hoe komen we van hier naar daar? De weg, zegt Creme, is samenwerking.
Creme leidt een ontnuchterende analyse van onze problemen in met twee inspirerende artikelen van zijn Meester, die beide over samenwerking gaan. In het eerste artikel, waar het boek zijn titel aan ontleent, spreekt Creme’s Meester over samenwerking als de sleutel tot onze redding. Misschien denkt u dat zoiets simpels als leren samenwerken weinig effect heeft, maar in Zijn visie is dit het simpele antwoord op onze problemen en zal het leiden tot een beter leven voor alle mensen. “[A]lleen door samenwerking”, zegt hij, “zal de mens de ware kunst van het leven leren… Samenwerking zal de nieuwe beschaving opbouwen, de nieuwe wetenschap onthullen, het nieuwe begrip openbaren. Zo zullen de mensen samen groeien in de ontdekking van hun goddelijkheid. Zo zullen zij de vreugde en het geluk kennen van zulke saamhorigheid” (blz. 2).
Het antwoord is simpel, maar voor ons moeilijk te begrijpen. Er is een barrière die ons ervan weerhoudt het belang van samenwerken te begrijpen. Deze barrière is een diepgewortelde materialistische zienswijze die zich weerspiegelt in een wedijverige houding ten opzichte van vrijwel elk aspect van het leven – binnen het gezin, tussen groepen en op het internationale vlak tussen landen. Het begint zeer vroeg in de jeugdjaren wanneer we leren om te wedijveren om de genegenheid van onze ouders en naarmate we opgroeien wordt het versterkt door de invloed van onze maatschappelijke en economische structuren. Creme zegt: “Wedijver is tegenwoordig zó algemeen geaccepteerd. Het is de essentie van onze politieke en economische systemen” (blz. 5).
Wedijver staat niet op zich. Het is gebouwd op een basis van angst, die ten grondslag ligt aan onze gehele benadering van het leven. We denken dat er niet genoeg is om in ons onderhoud te voorzien. Dat de schepper geen rekening heeft gehouden met onze behoeften. Dus grijpen we wat we kunnen en nemen meer dan we nodig hebben, zowel individueel als collectief. Hierbij verliest iedereen, want ons streven naar meer, gekoppeld aan overbevolking en een afnemende hoeveelheid hulpbronnen, heeft ons in een impasse gebracht.
Creme vertelt ons dat we een nieuwe benadering moeten kiezen, willen we ons van angst en wedijver naar samenwerking kunnen bewegen. Deze nieuwe benadering vraagt om samendelen. Hij zegt dat Maitreya ons zal zeggen: “Vertrouw op Mij, vertrouw op het leven, vertrouw op jezelf, vertrouw op de God binnenin je en deel de hulpbronnen van de wereld” (blz. 18). Wanneer de mensheid samendelen als de weg voorwaarts accepteert en rechtvaardigheid creëert, zal wedijver tot een einde komen en zal een hernieuwd vertrouwen in het leven ons ten deel vallen.
Maitreya en de Meesters zullen ons laten zien wat ware samenwerking inhoudt. Zoals Creme’s Meester zegt: “De Meesters, jullie Oudere Broeders, weten heel goed wat samenwerking is. In alles wat Zij doen, speelt samenwerking een centrale rol. Het zou niet anders kunnen in de geopenbaarde Broederschap, waar de ziekte van wedijver onbekend is. Het is Onze vurige wens dat de mensen de kunst van samenwerking leren en voor dit doel zullen Wij optreden als mentoren en onderrichten door Ons voorbeeld.” (blz. 2)
We hoeven echter niet op Maitreya te wachten. We kunnen nu al beginnen met samenwerken. Het is misschien niet gemakkelijk, met name voor volwassenen, die vastzitten in hun geijkte patronen. Het is eenvoudiger voor kinderen, die door hun ouders kunnen worden gevormd en onderwezen over samenwerking, zegt Creme. Maar veel keus hebben we niet. Of we leren samen te werken, óf we treden een betreurenswaardige toekomst tegemoet.

Eenheid
Woorden als eenheid en liefde zijn heel populair in het nieuwetijds jargon, terwijl mensen zich zelden bewust zijn van hun diepere betekenis. Maar wanneer men leert over eenheid in de context die door Creme gepresenteerd wordt, zal de lezer inzien dat eenheid een heilig denkbeeld is. Zelfs meer dan een denkbeeld, het is de realiteit. Zij die het ervaren, zijn gezegend met een eigenschap die voortkomt uit het Denken van God. Wanneer eenheid tot volledige bloei komt, is het schoonheid, schrijft Creme. Wij zijn één. Het bewijs hiervoor ligt in het feit van de onderlinge verbondenheid van alle atomen. En we zijn allen opgebouwd uit de materie van deze atomen. Dat is de reden dat niets in de kosmos afgescheiden kan zijn. “In de hele kosmos bestaat alleen de atomaire structuur. Daar komen we vandaan,” schrijft Creme. “Dat is, zoals de Meester zegt, ‘de Bron van ons Wezen’” (blz. 178). Wanneer wij om ons heen kijken, zien we een verscheidenheid aan vormen. Maar door verkeerde conditionering denken we dat er alleen diversiteit is, die door afscheiding wordt gekenmerkt. Dit is een illusie. Onze ware aard, onze realiteit, is het compleet tegenovergestelde van afscheiding. Onze ware aard is eenheid.
We zijn zielen, zegt Creme. De ziel kent de eenheid van het leven. En de reflectie van de ziel, de persoonlijkheid, weet op een diep niveau dat dit waar is en beoogt deze eenheid uit te drukken. Of we er ons bewust van zijn of niet, we zoeken eenheid wanneer we ons identificeren met iets dat groter is dan wijzelf – onze familie, een politieke partij, een land, of een familie van landen. Het is gemakkelijk te zien wat het gebrek aan eenheid tussen landen in de wereld tot stand heeft gebracht. In de meeste gevallen jaagt elk land zijn eigen nationale belangen na, ongeacht de gevolgen van zijn handelen op de wereld als geheel. Gelukkig kan er verandering komen, omdat Maitreya de Wereldleraar en de Meesters van Wijsheid in de wereld zijn gekomen om ons te helpen. Het is mogelijk om in ons handelen rekening te houden met het algemeen welzijn. Synthese en eenheid kunnen de norm worden. Natuurlijk is, zoals Creme aangeeft, de keuze voor eenheid aan ons. De Meesters maken nooit inbreuk op de vrije wil. Maar wanneer we er eenmaal voor kiezen en we werken om het tot stand te brengen, dient het gecultiveerd te worden, want anders zal het niet standhouden. Zoals Creme’s Meester zegt, moet eenheid onderhouden worden “zoals een wijze tuinman zijn tuin onderhoudt en liefdevol elke nieuwe knop en loot verzorgt” (blz. 163).

Groepswerk
Groepswerk is een belangrijk thema in veel van Benjamin Creme’s boeken en dit geldt ook voor De Kunst van Samenwerking. Samenwerking en eenheid zijn van essentieel belang voor succesvol groepswerk. En precies zoals wedijver relaties op het wereldtoneel schaadt, zo schaadt het ook het groepswerk en kan het de effectiviteit van een groep belemmeren. Wanneer er groepsleden zijn die wedijveren om aanzien of erkenning, wanneer zij wedijveren om hun ideeën op te dringen aan andere groepsleden, dan herken je daar duidelijk wedijver in. Wedijver binnen een groep betekent dat de persoonlijkheid overheerst en niet de ziel. Wanneer de persoonlijkheid overheerst, zal er onvermijdelijk conflict zijn.
Creme wordt gevraagd welke mate van conflict een groep kan verwerken zonder dat het de groepseenheid beïnvloedt: “ Het korte antwoord daarop is geen enkel,” zegt hij. “Elke manifestatie van conflict bedreigt de eenheid van de groep” (blz. 186). Groepswerkers moet leren het conflict te overstijgen. Ze moeten boven de persoonlijkheidsreacties uitstijgen en reageren vanaf het niveau van de ziel om zo samenwerking en eenheid een kans te geven om te groeien.

Begoocheling
Volgens Benjamin Creme is begoocheling als mist. Het is het grootste obstakel voor samenwerking en eenheid. De Meester Djwhal Khul schreef ook over begoocheling als mist en kenmerkte het als de grondslag voor alle aspecten van die misvattingen, misleidingen en verkeerde interpretaties die we in het dagelijkse leven tegenkomen.** Totdat we een zeker niveau van bewustzijn bereiken, realiseren we ons niet eens dat het een probleem is. En zolang we de werking ervan niet zien in ons leven en ons niet toeleggen op het verwijderen ervan, zal begoocheling maken dat we op zelfbelemmerende wijze blijven handelen. Zolang gaan we van leven tot leven, verdwaald in deze mist, niet in staat om het echte van het onechte te onderscheiden; en dus lijden we.
Creme toont voorbeelden van de manier waarop begoocheling zelfs groepswerk kan beïnvloeden. Hij schrijft ook over Amerika en zijn begoochelingen en de gevolgen daarvan op innerlijk en uiterlijk vlak in de relaties met andere landen. Deze voorbeelden bieden een schrikbarend beeld van de verregaande aanwezigheid van begoocheling.
Het doel is onszelf te bevrijden van begoocheling en hiervoor dienen we mentaal gepolariseerd te worden. Naarmate we mentaal gepolariseerd worden, kan het licht van de ziel door het mentale lichaam heen werken om begoocheling op te lossen. Maar we moeten moeite doen om het licht van de ziel aan te trekken. Dit doen we door dienstbaarheid en meditatie, in het bijzonder Transmissie-meditatie, schrijft Creme. Mentaal gepolariseerd worden is eigenlijk een proces van groeiend bewustzijn. Aanvankelijk vinden we het wellicht nog een raadsel. Zolang we in begoocheling leven, zijn we ons er niet van bewust, maar we moeten ons ervan bewust zijn willen we een uitweg vinden. Dus moeten we oefenen om ons gewaar te worden – gewaarwording van de gedachten, de emotionele reacties en de conditionering die de begoocheling vormt – zonder de begoochelingen of onszelf te veroordelen. Creme zegt: “Wanneer je je ervan bewust wordt, verdwijnt de begoocheling” (blz. 93). Wanneer begoocheling verdwijnt, zullen de kenmerken van samenwerking en eenheid op natuurlijke wijze verschijnen.

Onze kracht
Eenheid en samenwerking zijn synonieme ideeën die de goddelijke wil weerspiegelen. Wanneer we samenwerken, creëren we eenheid. Wanneer eenheid wordt verwezenlijkt, is samenwerking het natuurlijke gevolg. Beide leiden naar hetzelfde doel – een leven zonder afscheiding, een leven waarin samendelen en rechtvaardigheid realiteit zijn. Wanneer we leven in eenheid, wanneer we samenwerken, zijn de behoeften van het afgescheiden zelf niet langer van belang. De behoeften van de groep, de behoeften van het grotere geheel prevaleren dan.
Samenwerking en eenheid zijn onze kracht. Ze zijn de weg van de toekomst. Wanneer we ze verwerven, hebben we hoop. Wanneer we ze verliezen, doen we dat op eigen risico. De Britse filosoof Bertrand Russel heeft eens gezegd: “Het enige dat de mensheid kan redden, is samenwerking.” Benjamin Creme’s boek De Kunst van Samenwerking toont ons dat dit werkelijk de enige weg voorwaarts is.

Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking. Share International/Nederland, Amsterdam, 2003.
* Supermundane, The Inner Life Book IV (Agni Yoga Society, Inc.
** Begoocheling – Een wereldprobleem (Servire), blz.92

McNair Ezzard heeft een Mastergraad van de Iliff School voor Theologie in Denver (Colorado VS) en werkt als bestuurder in de gezondheidszorg in de regio San Francisco (VS).

interview met Michael Mann door Jason Francis

Michael Mann is natuurkundige, klimatoloog en wereldberoemd expert op het gebied van klimaatverandering. Hij was medewerker aan het Derde Wetenschappelijke Evaluatierapport van het invloedrijke Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering (IPCC ) in 2001. Samen met de voormalig Amerikaanse vice-president Al Gore was het IPCC ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 2007, die, zo gaf het IPCC toe, te danken was aan de bijdragen van Michael Mann en vele anderen. Mann is hoogleraar Meteorologie aan de Pennsylvania State University en directeur van het Earth System Science Center van de universiteit. Jason Francis interviewde Michael Mann voor Share International.

Share International: Hoe kunnen klimaatwetenschappers er redelijkerwijs zeker van zijn dat de Aarde opwarmt en dat dit grotendeels te wijten is aan antropogeen, of menselijk, handelen?
Michael Mann: Het is letterlijk gebaseerd op twee eeuwen oude eenvoudige natuur- en scheikunde: allereerst het broeikaseffect – het feit dat bepaalde gassen in de atmosfeer, zoals CO2 (dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) het onderste deel van de atmosfeer en het oppervlak van de Aarde opwarmen. Wetenschappers uit het begin van de 19de eeuw, zoals Joseph Fourier, begrepen het broeikaseffect. We weten al twee eeuwen dat deze gassen de planeet opwarmen. Het feit dat we de concentratie van deze gassen aan het verhogen zijn door verbranding van fossiele brandstoffen is onbetwistbaar. Voor het eerst in miljoenen jaren zijn we nu de drempel van 400 deeltjes per miljoen (ppm) CO2 in de atmosfeer gepasseerd. We zijn bezig met een ongecontroleerd experiment met de Aarde – het feit dat we weten dat het broeikaseffect fundamentele natuur- en scheikunde is en dat we het broeikaseffect aan het vergroten zijn door verbranding van fossiele brandstoffen. Wat we niet zouden kunnen uitleggen is als de planeet niet zou opwarmen.
We hebben ook allerlei metingen: thermometers uit de hele wereld, met meer dan een eeuw aan gegevens, andere soorten bewijsmateriaal uit grondboringen, waarmee we feitelijk de oppervlaktetemperatuur terug in de tijd kunnen schatten. Er is bewijs voortkomend uit de bloei van verschillende bloemsoorten; nieuwe soorten vogels; metingen van de stijging van de zeespiegel, metingen van de afname van het sneeuwdek in de winter op het noordelijk halfrond. We hebben letterlijk tientallen soorten bewijs die een heel duidelijk beeld schetsen van een Aarde die aan het opwarmen is en een klimaat dat geheel volgens de verwachting aan het veranderen is, wanneer we doorgaan de concentraties van broeikasgassen te verhogen door verbranding van fossiele brandstoffen en andere activiteiten.

Stijgende CO2-niveaus
SI: Hoe hoog zullen de CO2- niveaus naar verwachting stijgen als het niveau van koolstof die in de lucht wordt gepompt, onverminderd blijft?
MM: Er is in wezen geen limiet. Als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, honderd miljoen jaar geleden, tot het vroege Krijt, was er een periode waarvan we weten dat de CO2-niveaus waarschijnlijk enkele malen hoger waren dan ze nu zijn, in de duizenden deeltjes per miljoen. Al die CO2 raakte langzaam bedekt ten gevolge van natuurlijke processen. De CO2-concentratie daalde langzaam toen al die koolstof werd begraven in de vorm van organisch materiaal dat zijn weg naar een plek onder het aardoppervlak vond die diep genoeg was, om uiteindelijk omgezet te worden in fossiele brandstoffen – olie, aardgas en steenkool. Wat we doen is het winnen van al die koolstof die over een periode van honderd miljoen jaar door de Aarde werd begraven en het in een periode van honderd jaar terug in de atmosfeer brengen – een miljoen maal sneller.
Als we doorgaan op deze koers, is er in wezen geen reden waarom we de CO2-niveaus niet weer kunnen terugbrengen in de buurt van waar ze ten tijde van het vroege Krijt waren — duizend deeltjes per miljoen. Met het huidige tempo van de verbranding van fossiele brandstoffen is het een kwestie van decennia dat we de 450 ppm drempel zullen passeren, waarschijnlijk binnen de komende paar decennia. De meeste wetenschappers die de gevolgen van de klimaatverandering bestuderen, zullen u vertellen dat als we die drempel van 450 ppm passeren, waarvan de modellen ons voorspellen dat het gaat om een opwarming van de Aarde met 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, we de schadelijkste en waarschijnlijk onomkeerbare veranderingen in het klimaat zullen zien…

Stabilisatie van de CO2-niveaus
SI: Wat is een veilig niveau waarop CO2 moet worden gestabiliseerd, dat ook haalbaar is?
MM: Er zijn een aantal wetenschappers als James Hansen, voormalig directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies, die hebben betoogd dat we CO2- niveaus moeten terugbrengen naar 350 ppm, waar ze een paar decennia geleden waren, willen we een potentieel gevaarlijke stijging van de zeespiegel en andere effecten op ons klimaat voorkomen. Het is een argument dat gebaseerd is op het klimaat en CO2-niveaus van miljoenen jaren geleden, met als argument dat toen het CO2-niveau in de atmosfeer hoger was dan 350 ppm, de veranderingen in het klimaat veel groter waren dan alles wat we tot nu toe gezien hebben. Dus zouden we zeker veel grotere veranderingen – het smelten van de ijskappen, enz. – kunnen verwachten, zelfs als we CO2-niveaus blijven aanhouden die een paar decennia geleden heersten. Het terugbrengen van CO2-niveaus naar 350 ppm zou natuurlijk vereisen dat we niet alleen snel stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie, maar ook dat we technologie gebruiken zoals het opvangen van CO2 uit de lucht. Dat zou een dure aangelegenheid zijn.
Er is nog geen wetenschappelijke consensus dat we de CO2-niveaus zo ver terug moeten brengen om gevaarlijke effecten op onze planeet te voorkomen. De meeste wetenschappers die de gevolgen van de klimaatverandering bestuderen, zullen zeggen dat we vrijwel zeker de opwarming van de Aarde moeten stabiliseren tot onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. We zijn al ongeveer halverwege. Het blijkt dat wanneer we doorgaan met de verbranding van fossiele brandstoffen zoals nu, we de drempel van 450 ppm CO2 in onze atmosfeer binnen enkele decennia zullen passeren.
De klimaatmodellen vertellen ons dat dat CO2-niveau ons op het niveau zal houden van die gevaarlijke menselijke verstoring van het klimaatsysteem van 2 graden Celsius. Als we de CO2-concentraties beneden 450 ppm willen stabiliseren, dan moeten we er volgens sommige berekeningen voor zorgen dat onze koolstofuitstoot binnen de komende paar jaar piekt en die in de komende tien jaar met enkele procenten per jaar reduceren. Als we dat doen, kunnen we CO2-concentraties waarschijnlijk beneden de 450 ppm houden en is er een goede kans dat we echt gevaarlijke en mogelijk onomkeerbare veranderingen in ons klimaat kunnen voorkomen. Maar er rest niet heel veel tijd meer om dat te doen. En het zou de marktmechanismen vereisen die ons drastisch van fossiele brandstoffen weg zouden leiden naar alternatieve energieproductie, waaronder hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, wind- en geothermische energie, samen met andere potentiële energie-technologieën. Het komt erop neer dat, als we niet van fossiele brandstoffen afstappen en voor energie een beroep op fossiele brandstoffen blijven doen, we ons binnen enkele decennia vastleggen op gevaarlijke veranderingen in ons klimaat.

Betrokken raken
SI: Wat kunnen mensen doen om de campagne tegen de klimaatwetenschap te overwinnen en hun volksvertegenwoordigers opdragen om meer te doen?
MM: Er is veel dat mensen kunnen doen. Er is veel desinformatie gestimuleerd door de lobby van de industrie in de vorm van advertenties, brieven aan kranten en blogposts. Het is dus belangrijk dat mensen zelf hun buren, vrienden, familie en gemeenschappen informeren door het schrijven van brieven aan kranten over de feitelijke bewijzen en risico’s van klimaatverandering en naar buiten brengen hoe dat een effect kan hebben op je eigen gemeenschap. Schrijf uw vertegenwoordigers op regionaal- en landelijk niveau, omdat zij zich aan de ontvangende kant bevinden van een enorme hoeveelheid lobby’s van groepen met speciale belangen in fossiele brandstoffen. Als ze niets van de burgers zelf horen, weten we wiens belangen ze vertegenwoordigen. En dat zullen niet de belangen van het volk zijn. Het zullen de beperkte belangen van de vervuilers zijn.
Burgers moeten hun stem laten horen door het schrijven van brieven aan hun vertegenwoordigers in het parlement; door simpelweg het probleem te bespreken met hun vrienden en buren, door het organiseren van en deelnemen aan acties vanuit de basis om druk te zetten op de beleidsmakers om onze belangen te vertegenwoordigen in plaats van de belangen van de vervuilers. Doe wat je kunt om ervoor te zorgen dat politici verkozen worden die bereid zijn om onze zorgen te vertegenwoordigen, in plaats van die van het bedrijfsleven en de speciale belangen. Dus je moet stemmen. En je moet ervoor zorgen dat je vrienden en buren stemmen. Je moet alles doen wat je kunt om druk te zetten op onze beleidsmakers om het juiste te doen.
Er zijn veel vrijwillige acties waaraan we mee kunnen doen om onze uitstoot van koolstof te helpen verminderen, zoals recycling, hergebruik en het minderen van onze consumptie – de aankoop van meer energie-efficiënte apparaten, gebruik van herbruikbare boodschappentassen, het kopen van elektrische en hybride voertuigen, met openbaar vervoer reizen. Er zijn zoveel dingen die we kunnen doen en veel ervan zijn ‘laaghangende vruchten’. In feite zijn het vaak gunstige alternatieven, omdat ze niet alleen onze koolstofuitstoot verlagen, maar ons ook gezonder maken, zoals naar het werk fietsen. Energie-efficiënte apparaten besparen ons geld.
We moeten al deze vrijwillige maatregelen toch al nemen, maar helaas, vrijwillige maatregelen alleen zijn niet genoeg. Als er geen marktmechanisme bestaat (zoals een koolstofbelasting of ‘cap-and-trade’ wetgeving ) om een prijskaartje te hangen aan de schade die wordt aangericht door het verbranden van fossiele brandstoffen en de uitstoot van koolstof in de atmosfeer, als we geen beleid maken om een prijs te hechten aan koolstof in de markt, bieden we geen structerele stimulans om ons te helpen de overgang te maken uit onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De enige manier waarop we uitgebreide klimaatwetgeving gaan aannemen, is ervoor te zorgen dat we vertegenwoordigers in het parlement en in andere instellingen van de wetgevende macht verkiezen die goed op de hoogte zijn.

Zie voor meer informatie: www.realclimate.org; climatechange 2013.org; michaelmann.net; thehockeystick.net; direpredictions.com

Jason Francis is medewerker van Share International en woonachtig in Massachusetts, VS.