De Wetten van het Leven – een compilatie

Hier volgt een selectie citaten rond het thema “De Wetten van het Leven”. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme.

Mensen zullen de subtiele wetten leren kennen en begrijpen die hun leven regeren: de fundamentele wet van het leven, de Wet van Karma, van oorzaak en gevolg, die de bestemming van allen bestuurt; de daarmee verbonden Wet van Wedergeboorte, die de reis van de ziel in de stof mogelijk maakt; de Wet van Onschadelijkheid, die juiste verstandhouding bestuurt; en de grote Wet van Opoffering waardoor alle evolutie plaatsvindt. Door begrip van deze wetten zullen de mensen op hun Mentors, hun Oudere Broeders gaan lijken en de Goddelijkheid openbaren waarin iedereen deelt. Ze zullen luisteren naar de lering van de Wijzen en stap voor stap hun geboorterecht beërven. De mens wordt geboren om een God te worden en niets kan die bestemming veranderen; alleen de duur ligt in de handen van de mens. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wetten en Regels van het Leven’)

Mijn Broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie voorwaarts leiden naar het licht van de Wijsheid die de Hunne is; Zij zullen voor jullie het panorama ontvouwen van het verleden van de mens; Zij zullen jullie de aloude wetten onderwijzen en jullie stappen naar de toekomst leiden. Beschouw Hen als Oudere Broeders en laat jullie, in vol vertrouwen, door Hen de Verlichte Weg wijzen. (Maitreya, Boodschap nr. 49)

We moeten de kunst van het leven leren. Het is een kunstvorm en kan alleen al doende geleerd worden. Het is niet iets wat je kunt onderrichten, maar je kunt wel de beginselen onderrichten, de wetten. Onderricht de wetten en de regels die daarvan afgeleid zijn – de Wet van Oorzaak en Gevolg, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid en de Wet van Opoffering – en je onderricht de grondbeginselen van het leven. Het leven verloopt volgens deze Wetten en hoe eerder we deze tot een instinctief onderdeel van ons leven maken, des te sneller ons leven en onze wereld redelijk gecoördineerd en harmonisch zullen zijn. Momenteel is de wereld vervuld van zorgen en angst. De aard van het leven zou precies het tegenovergestelde moeten zijn. Met de hulp van Maitreya en de Meesters zal het op een dag zo zijn. (Benjamin Creme, De kunst van het Leven)

Mijn Beginselen vatten post in het denken van de mensen. Mijn Liefde doordringt hun hart. Mijn eenvoudige woorden vinden weerklank, en Mijn Wet begint te regeren. Daarom kunnen jullie mèt Mij stellen, Mijn vrienden, dat de mens een stralende toekomst wacht, dat Gods Liefde overal is gevestigd, en dat de Wet zal zegevieren. (Maitreya, Boodschap nr. 97)

De ziel probeert zichzelf uit te drukken door haar voertuig, de desbetreffende man of vrouw, maar die moet wel reageren op de leringen. Daarom komt de Leraar, om ons te herinneren aan de Wetten: de Wet van Karma, de Wet van Wedergeboorte, de Wet van Onschadelijkheid. Wij moeten deze wetten correct en op dynamische wijze toepassen in ons leven, niet slechts als een idee dat in het hoofd blijft hangen en waar we niets mee doen. Als het louter een herinnering in het brein is, doet het helemaal niets. We moeten het werkelijk toepassen en het als gist gebruiken, zodat het ons verandert. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Door Mijn Aanwezigheid zal de Wet van Samendelen geopenbaard worden. Door Mijn Aanwezigheid zal de mens naar God toe groeien. Door de Aanwezigheid van Mij en Mijn Broeders zal het Nieuwe Land van Liefde worden gekend. Mijn vrienden, neem deze eenvoudige Wet ter harte. Openbaar Liefde door Samendelen, en verander de wereld. Schep de sfeer van vrede en vreugde om je heen, en maak met Mij alle dingen nieuw. (Maitreya, Boodschap nr. 82)

De Wet van Karma (Oorzaak en Gevolg)
Wanneer de mens de feiten van zijn bestaan begrijpt – zijn drievoudige aard, zijn terugkerende verschijning op het fysieke gebied, de grote en rechtvaardige Wet van Karma waarvan de werking zijn leven en sterven bestuurt – dan zal hij een staat van Zijn bereiken waarin alles mogelijk wordt. Dan zullen de vermogens zich ontvouwen die in iedereen verborgen liggen, en die, wanneer ze onthuld worden, de goddelijke oorsprong van de mens zullen aantonen. Mensen zijn Goden, als ze het maar wisten. Alleen onwetendheid maakt hen blind voor hun glorie. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De komende tijd’)

Groepen zielen komen in incarnatie onder twee grote wetten, de Wet van Wedergeboorte en de Wet van Oorzaak en Gevolg. De belangrijkste wet is de Wet van Oorzaak en Gevolg en die kun je op een aantal manieren zien. Wetenschappelijk gezien kun je zeggen dat het de Wet van actie en reactie is, die, zoals bekend, tegengesteld en even sterk zijn. In religieuze termen kun je het, volgens het Oude Testament, zien als God die “oog om oog en tand om tand” eist, heel star en heel kil, onverzettelijk en nogal dreigend. Maar in het christelijke evangelie noemde de Christus – als Jezus – het eenvoudig het proces waarbij je oogst wat je zaait. “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” – zó simpel dat mensen het vergeten. Elk van onze gedachten en onze daden zet onder deze wet een oorzaak in gang; we creëren aldoor oorzaken. De gevolgen van deze oorzaken bepalen ons leven, ten goede of ten kwade. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

Menselijk handelen dat geconditioneerd is (ook wel ‘karma’s’ genoemd), is onderworpen aan de wetten van oorzaak en gevolg. “Als je in je dagelijkse activiteiten geen onthechting beoefent, ervaar je belemmeringen, stagnatie en gevangenschap. Het leven wordt cyclisch (d.w.z. het herhaalt zich). Het blijft vastzitten aan de wetten van oorzaak en gevolg. Dan is er geen vrede, geen genade, geen geluk, geen vrijheid, geen verlossing. “Daarom is onthechting zo’n belangrijke discipline in het leven.” (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Hoe raak je karma kwijt, hoe ga je er mee om? Je kunt het niet weggeven. Het is te zwaar, niemand wil het hebben. Er is geen uitverkoop van overtollig karma; iedereen heeft genoeg van zichzelf. Wat doe je dus, hoe kun je het hoofd bieden aan deze last die je activiteiten, je vreugde en je geluk beperkt? Er is een heel eenvoudige methode, dienstbaarheid geheten. Dienstbaarheid is de manier bij uitstek om karma kwijt te raken. Je raakt het natuurlijk niet echt ‘kwijt’, maar het brandt op. Het proces verloopt ongeveer zo: als je dienstbaar bent, trek je energie aan. Door energie te geven krijg je energie terug; dat is de wet. In wezen is het de Wet van Liefde die onze aard beheerst en zonder die wet zou het universum niet bestaan. Anders gezegd is het natuurlijk de Wet van Oorzaak en Gevolg zelf. Wie liefde geeft, zet een oorzaak in gang waarvan het gevolg is dat er liefde terugkomt. De Wet zet zelf haar eigen vervulling in gang. Door te dienen, tonen we liefde. Door liefde te tonen, krijgen we krachtens de wet liefde terug. Dat steunt en versterkt iemand zodanig dat hij zijn eigen karma kan aanpakken. Naarmate hij vordert in liefde en dienstbaarheid neemt hij automatisch afstand van het effect van gebeurtenissen. Er gebeurt wel van alles, maar dat heeft steeds minder effect op zijn psyche. In het Oosten zegt men: “Dat is mijn karma.” De Fransman zegt: “C’est la vie.” Geleidelijk moeten we leren die houding van “C’est la vie” te ontwikkelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Wedergeboorte
Iedere ziel incarneert en reïncarneert onder de Wet van Wedergeboorte. Groepen zielen komen samen binnen om in het verleden gevormd karma uit te werken. Zo biedt deze wet de gelegenheid om oude schulden af te lossen, oude vrienden te herkennen en met hen samen te werken, oude verantwoordelijkheden en verplichtingen te aanvaarden en om al lang geleden verworven talenten en eigenschappen weer naar boven te halen voor een hernieuwd gebruik. Er steekt veel schoonheid en orde in deze wet die onze verschijning op dit gebied bestuurt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het lijkt mij duidelijk dat de hele Westerse benadering van de werkelijkheid zal veranderen door een werkelijk besef (en niet slechts intellectuele aanvaarding) van de implicaties van reïncarnatie. Het denkbeeld dat het leven niet kort, dierlijk en willekeurig is, dat er een doel is en een plan, dat we bezig zijn aan een proces van geleidelijke vervolmaking, en bovenal dat de grote Wet van Oorzaak en Gevolg ons bestaan beheerst, móet ons gezichtspunt wel veranderen. De noodzaak tot juiste menselijke verhoudingen, van onschadelijkheid, zal overduidelijk worden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Wet van Onschadelijkheid
De Christus zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Het ontwaken, het nieuwe licht, is een teken dat de mensen de Grote Wet beginnen te begrijpen: alleen onschadelijkheid brengt mensen in een juiste relatie met de Wet van Oorzaak en Gevolg, de fundamentele Wet van ons leven. Dit is een spirituele gemeenplaats, maar één die het mensenras moeilijk te begrijpen of te aanvaarden vond. Zulke begrip en aanvaarding zouden voor altijd, en in één slag, veel onnodige pijn en lijden in onze wereld transformeren. De Energieën van Waterman, die elke dag in kracht toenemen, zullen het voor de mensen gemakkelijker maken om de noodzaak van onschadelijkheid in te zien. Deze heilzame krachten werken toe naar samensmelting en synthese en verminderen zo het verlangen naar wedijver en aanmatigend individualisme. De tekenen wijzen erop dat de mens op weg is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’, SI september 2010)

Als je weet dat elke gedachte en elke daad een reactie veroorzaakt die effect heeft op anderen, en natuurlijk ook op jezelf, dan begrijp je de noodzaak van onschadelijkheid. Wanneer we deze basiswet van ons bestaan echt begrijpen, zal dat onze wereld transformeren. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

[Maitreya’s] onderricht, dat reeds is begonnen, zal licht werpen op de werking van de Wetten die alle leven regeren, en voor de mensen het doel verhelderen van hun aanwezigheid hier op Aarde. Hij zal laten zien hoe actie leidt tot reactie en hoe de mens zodoende zelf de omstandigheden van zijn leven creëert. Op deze manier zullen de mensen de noodzaak leren inzien van onschadelijkheid in elke situatie en verhouding. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Lering van Maitreya’)

Onschadelijkheid is de sleutel tot de nieuwe schoonheid in verhoudingen die zal ontstaan. Een nieuw besef van verantwoordelijkheid voor daden en gedachten zal een ieder leiden in elke situatie; een begrip van de Wet van Oorzaak en Gevolg zal de manier waarop mensen met elkaar omgaan, transformeren. Een nieuwe en harmonieuzere wisselwerking tussen mensen en landen zal de wedijver en het wantrouwen van nu verdringen. Geleidelijk zal de mensheid de kunst van het leven leren, die elk ogenblik de ervaring van het nieuwe verschaft. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De kunst van het leven‘)

De Wet van Opoffering
De grote Wet van Opoffering is fundamenteel voor het proces van evolutie. Dat vinden veel mensen moeilijk te geloven, want zij denken dat opoffering iets pijnlijks is. Maar dergelijke opoffering ‘gebeurt’. Je telt niet hoeveel licht, hoeveel subatomaire deeltjes binnenkomen, en zegt dan: “Het begint nu heel pijnlijk te worden.” Maar je realiseert je in je leven dat dingen nooit hetzelfde blijven. Je ‘sterft’ voor wat eerder je aandacht trok. Je ‘sterft’ voor wat eerder een behoefte was. Je ‘sterft’ voor de vereisten van het fysieke lichaam. Je sterft voor de eisen en illusies van het astrale lichaam, voor de bekrompenheid van het mentale lichaam, omdat je steeds hoger reikt, voorbij deze voertuigen. De ziel doordrenkt je met steeds meer subatomaire deeltjes, licht derhalve, en dat maakt je ijler. Ze zuivert de voertuigen van je lichaam en maakt ze ijler. De eisen van de lagere voertuigen worden minder nadrukkelijk en de eisen van de ziel worden sterker. Al wat je feitelijk doet, is het aardse licht vervangen door het licht van de ziel. Materie is betrekkelijk inert en lomp, maar je kunt natuurlijk niet zonder; je moet de evolutie nu eenmaal doorlopen. Het is iets wat je nodig hebt, maar voortdurend verfijnt. Naarmate je evolueert, worden deze voertuigen verfijnd door steeds meer subatomair licht en dat is de opoffering. (Benjamin Creme, De Kunst van het Leven)

Mijn Meester heeft gezegd: “Wij zoeken naar diegenen met een vurige ijver en met een hart dat brandt van liefde en opoffering.” De ziel kent alleen opoffering. Zij wenst haar wezen op te offeren voor het plan van evolutie waarvan ze deel uitmaakt. Ze komt in incarnatie als een daad van opoffering om dat Plan te dienen. De ziel is op haar eigen gebied volmaakt. Waarom zou ze zich beperken op het stoffelijke gebied? Ze doet dat als een daad van opoffering. Het is voor de ziel echt een beperking zichzelf in materie te wikkelen in een lang evolutionair proces dat honderdduizenden incarnaties vereist met al die ontoereikende weerspiegelingen van zichzelf die ze incarnatie na incarnatie ziet, terwijl ze geduldig wacht op de tijd dat ze een voertuig kan scheppen dat haar ware aard zal weerspiegelen: liefde en opoffering. De Meesters verwelkomen hen die blijk kunnen geven van die liefde en opoffering. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De Wet van Liefde
Mijn Wet zal door de mensen worden aanvaard. Mijn Liefde zal bloeien in hun hart, en door deze Wet van Liefde zal de mensheid God kennen. Mijn Lering zal jullie de weg naar God wijzen, het eenvoudige pad van Rechtvaardigheid en Liefde. Mijn Meesters zullen jullie onderrichten in de aloude Wetten en Leringen, en jullie voor Mij brengen. Ik ben het Licht. Ik ben de Wet. Ik ben Degeen die Verrezen is. Ik ben de Kenner van Gods wil. Ik ben het Baken. Ik ben de Steun van alle mensen. (Maitreya, Boodschap nr. 40)

De fundamentele impuls achter de evolutie is die activiteit van de ziel die we ‘dienen’ noemen. Dienstbaarheid is niets minder dan de uitdrukking van de Wet van Liefde, gedemonstreerd in onderlinge betrekkingen. Het is de Liefde van God voor Zijn schepping die de Logos Zelf ertoe drijft te incarneren en Zich uit te drukken in planetaire vorm. Wij maken deel uit van die planetaire vorm. Wij zijn gedachtevormen in het denkvermogen van de Logos. Of zoals de Christus het zo mooi uitdrukte: “Wij zijn Zijn dromen.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. 1)

Een nieuwe Wet daalt neer. Een nieuwe Waarheid wordt de mens bekend. De Wet is Liefde; de Waarheid, Mijn vrienden, is Broederschap. Mijn Missie zal waarborgen dat die Wet en die Waarheid tot uitdrukking zullen komen. Dit beloof Ik jullie, en zo zal het zijn. (Maitreya, Boodschap nr. 43)

Zie en hoor de aanzwellende stem van de volkeren van de wereld, terwijl zowel hoop als vreugde in hun hart ontspringt. Dan zullen jullie weten dat het wiel is gewenteld. Dat het leed van armoede en onrechtvaardigheid verdwijnt. Dat de godslastering van oorlog voor altijd verworpen wordt. Dat de Wet van Liefde haar rechtmatige plaats heeft gevonden in het hart van mannen en vrouwen waar dan ook in deze, onze wereld. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Het is Mijn plan dat de mens zelf de wereld verandert. De Wet staat niets anders toe. Daarom, Mijn vrienden, reken Ik op jullie om Mijn Plan uit te voeren en zo de Nieuwe Wereld te bouwen. Mijn lering zal jullie laten zien, dat Gods Wet geldt voor allen. Niets kan buiten deze wet staan. Wanneer de mensen dit inzien, zullen zij graag de eenvoudige Wet van Liefde aanvaarden en die tot uitdrukking brengen. (Maitreya, Boodschap nr. 85)

De Wet van Wedergeboorte
door de Meester —, via Benjamin Creme

In het begrip van de mens heerst grote verwarring omtrent de wetten die de wedergeboorte regeren. Deze verwarring weerspiegelt zich in de verschillende leringen en interpretaties die bestaan en die de onwetendheid en angst van de mens nog verder vergroten.
Gedurende ontelbare eeuwen heeft er in het Oosten zelden twijfel bestaan aan het denkbeeld van opeenvolgende levens, geregeerd door een onveranderlijke wet van karma. Het resultaat was een bereidwillige aanvaarding van de omstandigheden in het heden, hoe vernederend en onmenselijk die ook waren. In het Westen echter, heeft het denkbeeld van herhaalde incarnaties een sluimerend leven geleid en de aandacht van slechts weinigen beziggehouden, sinds het in de zesde eeuw op aansporen van keizer Justinianus buiten de leringen van de Kerk werd geplaatst. Als de leringen van Origenes onderdeel waren gebleven van het christelijk geloof, dan zou in het Westen een volkomen andere benadering bestaan van de feiten van leven en dood.
Die grote Ingewijde kende en onderrichtte de waarheid van de cycli van incarnaties, ingesteld door de Heer der Wereld, die plaatsvinden onder de impuls van de Wet van Opoffering en die worden geregeerd door de Wet van Oorzaak en Gevolg. De verwijdering van deze waarheid uit de leringen van de Kerk heeft geleid tot de onwetendheid en angst die tegenwoordig zo sterk heersen. Waar de belangstelling voor reïncarnatie gebleven is, heeft zij grotendeels de vorm aangenomen van een bijna exclusieve interesse voor de veronderstelde persoonlijke bijzonderheden van vorige levens.
In de komende cyclus van Waterman zal er een geheel nieuwe benadering komen van de Wet van Wedergeboorte. Niet langer zal de oude, fatalistische aanvaarding van alles wat er gebeurt, als de onverbiddelijke hand van karma, het Oosten in haar greep houden en miljoenen veroordelen tot een leven van sloven en pijn; niet langer zullen de mensen in het Westen de ogen sluiten voor de fundamentele wetten van hun bestaan en de persoonlijke verantwoordelijkheid die de werking van deze wetten met zich meebrengt. De mensen zullen weten dat zij zelf, door hun denken en handelen, de omstandigheden van hun leven scheppen; maar ook dat zij door de werking van deze zelfde wetten hun aard en omstandigheden kunnen omvormen en ten goede veranderen.
Dit zal leiden tot een herwaardering van de zin en het doel van het leven en tot een gezondere benadering van het feit van de dood. Een begrip van de continuïteit van alle leven, belichaamd of niet, zal de huidige angst vervangen; de oude afkeer van de dood als het einde van alles zal verdwijnen in het nieuwe licht dat het denken van de mensen zal verlichten. Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen.
Het ware begrip van de stelregel van de Christus, dat we oogsten wat we zaaien, zal het menselijk bestaan in al zijn aspecten veranderen. De huidige afgescheidenheid zal vervangen worden door tot nog toe ongekende verdraagzaamheid en schadeloosheid, naarmate de mensen de rechtvaardigheid en de logica van de wet herkennen.
Het nieuwe tijdperk zal nieuwe inzichten brengen en de mens zal het leven tegemoet treden als het avontuur dat het is, een ontdekkingstocht – de ontdekking van het feit dat God en de mens één zijn; dat niets verdeeldheid schept behalve de beperkte visie van de zoeker; dat alle mensen een andere weg gaan naar hetzelfde doel, en dat het doel van al ons streven het besef is van de goddelijkheid die wacht op onze erkenning.
Onder de grote Wet van Wedergeboorte ondernemen we die reis keer op keer, totdat we ten slotte het Licht binnengaan van ons eigen begrip als zelf-vervolmaakte Zonen van God. (uit: Een Meester spreekt)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.