door de Meester —, via Benjamin Creme (8 september 2012)

Wanneer men diepgaand naar de huidige situatie in de wereld kijkt, springen twee buitengewoon belangrijke dingen in het oog: het gevaar van oorlog en de versnelling van de ecologische onbalans van de Aarde. Er zijn natuurlijk vele andere problemen: het economische debacle dat veel landen treft, vooral in het Westen; de enorme stijgingen van voedselprijzen, met name van het hoofdvoedsel van vele miljoenen mensen; de enorme, en toenemende, ongelijkheid in levenstandaard tussen de rijken en de armen.
Al deze problemen zijn belangrijk en vereisen een spoedige oplossing. De twee eerstgenoemde moeten de aandacht van alle verstandige mensen en regeringen afdwingen want zij vormen de grootste dreiging voor het welzijn van de mens. Oorlogen, groot en klein, zouden onderhand ondenkbaar moeten zijn, maar helaas is dit niet het geval. Zelfs een wereld die de dwaasheid en zinloosheid van oorlog op zijn verschrikkelijkst heeft gekend, heeft deze gruwel nog steeds niet volledig opgegeven. De regeringen worden verleid tot de gedachte dat de oude wegen toch hun begeerde prijs zullen opleveren. Het oorlogstuig is zodoende onmisbaar en belangrijke handelswaar geworden. Zolang er wapens zijn, zullen ze gebruikt worden. Kleine oorlogen worden grote oorlogen naarmate er meer landen bij betrokken raken. Grotere landen vechten bij volmacht via hun bondgenoten en verlengen zo onbelangrijke twisten tot oorlogen. Dit enorme gevaar dient door alle naties opgegeven te worden. Het bedreigt het hele menselijk bestaan op Aarde.
Behalve oorlog beïnvloedt niets zo diepgaand de toekomst van alle mensen als milieuverontreiniging. Sommige landen hebben dit feit ingezien en hebben enkele stappen genomen om de vervuiling en opwarming van de Aarde te beperken. Andere, soms de voornaamste vervuilers, ontkennen de realiteit van de opwarming van de Aarde ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel. Dagelijks bewijzen de klimaatveranderingen nu boven alle twijfel dat de planeet ziek is en onmiddellijke en deskundige zorg behoeft om het evenwicht te herstellen. Er is geen tijd meer te verliezen voor de mensen om de verandering tot staan te brengen die dagelijks op planeet Aarde wordt aangericht. Iedereen – man, vrouw en kind – moet bij deze taak zijn rol spelen. De tijd dringt, waarlijk. S.O.P. Save Our Planet! (SOS Planeet Aarde!).

[Noot van de redactie: Het interesseert de lezer wellicht te weten dat “S.O.P.” naar wordt gehoopt een internationaal bekende oproep wordt, die iedereen ertoe zal brengen in actie te komen voor de redding van onze planeet.]

V. 1) Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven? 2) Geeft Hij nog steeds interviews in Brazilië?
A. 1) 74 (per 8 september 2012). 2) Ja.

V. Kunt u iets uitleggen? Hoe komt het dat, ondanks het verschrikkelijke lijden in veel landen en ondanks het krankzinnige monetaire en fiscale beleid van veel regeringen over de hele wereld wij, het volk, niet met honderden miljoenen de straat op gaan om rechtvaardigheid te eisen?
A. Omdat wij, het volk, onvoldoende georganiseerd en geïnspireerd zijn. Maar wacht maar af, dit begint nu een aanvang te nemen.

V. Denkt u dat er dit jaar gedenkwaardige gebeurtenissen zullen plaatsvinden? In de zin van onomkeerbare momenten in de collectieve ervaring van de mensheid, zoals een fundamentele verschuiving in de manier waarop we met onze planeet omgaan, of dat voldoende mensen zich bewust worden van de verschrikkelijke kosten van commercialisering?
A. We hebben dit jaar nog maar enkele maanden te gaan en bovengenoemde zal zeker niet in dat tijdsbestek plaatsvinden. Meesters zijn geen waarzeggers en er bestaat geen magische formule. Het is een kwestie van geleidelijke bewustwording en de wil om te veranderen.

V. Bestaat er nog steeds een groot overschot aan voedsel in de wereld? U praat vaak over het voedsel dat ligt te rotten in de pakhuizen van de wereld, maar recent zijn er in veel landen juist veel slechte oogsten geweest. Misschien ligt er wel minder voedsel in opslag dan eerder gedacht werd?
A. Ja, waarschijnlijk wel, maar slechts tweederde van het voedsel dat geproduceerd wordt, wordt ook gebruikt – de rest wordt verspild.

V. De NASA beschikt over filmbeelden die door de Curiosity op Mars gemaakt zijn, waarop een flink aantal voorwerpen te zien zijn die eruit zien als ruimteschepen. 1) Heeft de Mars-robot Curiosity werkelijk enkele ufo’s gefilmd? 2) Weet u of NASA dit ook heeft toegegeven, publiekelijk of in besloten kring?
A. 1) Ja. 2) Dat weet ik niet.

V. De robot die de NASA onlangs op Mars heeft laten landen, de Curiosity, wordt aangedreven door kernenergie. Houden de mensen op Mars de robot in de gaten om de radioactieve straling op te ruimen?
A. Nee.

V. De Amerikanen hebben onlangs een robot op Mars laten landen die over veel ingebouwde camera’s beschikt. Zou het niet een prachtige, speelse en niet-dreigende groet of kennismaking zijn als enkele mensen op die planeet erheen gaan en even wuiven of een aantal rotsblokken opstapelen? Het zou een eenvoudig en vriendelijk gebaar zijn en veel minder dubbelzinnig dan de verschijningen van ruimteschepen en graancirkels. Zou iemand die verbonden is met Share International in staat zijn dit aan de mensen op Mars voor te stellen?
A. Dat is niet de manier waarop de Ruimtebroeders werken; zij werken zonder onze vrije wil te schenden. Ze verlangen niet wanhopig naar erkenning.

V. Er zijn kennelijk mensen die zich zorgen maken over een enorme ruimtewolk die onze kant op komt. Een nieuw onderzoek naar een ongewone, langwerpige waterstofwolk, die bekendstaat als de Wolk van Smith, laat zien dat deze op ramkoers ligt met de Melkweg. Zal deze wolk effecten hebben op onze planeet en zo ja, welke?
A. Is het niet vreemd dat mensen zich altijd zorgen maken over de slechte gevolgen van een gebeurtenis in de Ruimte voor hun eigen omgeving? Deze wolk zal een uiterst verkwikkend effect hebben op de zonnen en planeten in ons melkwegstelsel. Het precieze effect ervan op Idaho of Florida gaat mijn kennis te boven.

V. Veel leden van Transmissie-groepen zien zichzelf als “vrijwilligers” die voor een bepaalde stichting of organisatie werken, zoals bijvoorbeeld de stichting Share International of de stichting Share Nederland. Dat is natuurlijk ook zo, maar ik begrijp uit uw boeken dat er ook een dieperliggende, bredere werkelijkheid is, die te maken heeft met het feit dat u onder de inspiratie en leiding van een Meester van Wijsheid werkt. Kunt u iets zeggen over het onderliggende doel van de groepen die met u samenwerken? Heeft de nadruk op de uiterlijke structuur invloed op het innerlijke werk?
A. Ik hoop dat deze vraag afkomstig is van een nieuwe vrijwilliger in een van de groepen die wereldwijd voor de Wederverschijning werken. Anders ben ik bang dat ik door de jaren heen tegen de muur heb gepraat en geschreven, terwijl het publiek in diepe slaap verkeerde.
De Hiërarchie van Meesters doet nooit half werk en Hun geringste inspanning heeft veel effect. Zij benutten elke gelegenheid om de uitwerking van de energie te versterken die door de activiteiten van de groepen door wie Zij werken, wordt opgewekt.
De belangrijkste, directe taak van de groepen in de wereld met wie ik werk is om de mensheid voor te bereiden op de terugkeer in de wereld van alledag (voor het eerst in circa 98.000 jaar) van een groot deel van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van deze planeet. (Dit wordt meestal aangeduid als de Veruiterlijking van de Hiërarchie.)
Dit proces begon in letterlijke zin in 1975, toen vijf Meesters, de voorlopers van die groep, in de vijf grote geestelijke centra van de wereld aankwamen: in New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio, spoedig gevolgd door een Meester in Moskou en een zevende in Rome.
Tegelijkerheid heeft deze groep van vrijwilligers een andere taak. Gedurende verscheidene eeuwen hebben de Meesters vele malen getracht om via verschillende groepen hun verklaarde doel van Groepsinwijding te bereiken. Vele Meesters hebben zonder succes aan deze moeilijke taak gewerkt. Nooit is er een voldoende krachtige, samenvoegende band tussen groepen geweest om dit mogelijk te maken. Wat steeds ontbrak was een idee, een Roeping die magnetisch genoeg was om de vele betrokken groepen wereldwijd te inspireren. Nu heeft de Terugkeer van de Christus de groepsleden een idee verschaft dat voldoende magnetisch is om de groepen die overal ter wereld actief zijn, bijeen te houden. Voor het eerst is er nu een klein begin gemaakt. Het is een moeilijke taak; lezers kunnen zich op de hoogte stellen van de vereisten van Regel 11* die via Alice A. Bailey door de Meester Djwhal Khul gegeven zijn, om dit moeilijke proces te begrijpen.
Een al te grote nadruk op de organisatie (de uiterlijke structuur van een groep) heeft een negatief effect op de kwaliteit van het innerlijke werk van de groep.
(* Zie “De veertien regels voor groepsinwijding” in De Stralen en de Inwijdingen door de Meester Djwhal Khul, via Alice A. Bailey.)

V. Op Internet circuleren berichten over een zware cyberaanval op banken en financiële instellingen, te beginnen in Amerika. Dit zou onvermijdelijk leiden tot de ineenstorting van het mondiale economische stelsel. De aanval zal op korte termijn plaatsvinden – in oktober of november 2012. Kunt u of uw Meester zeggen wat u van deze cyberaanval weet?
A. Aangezien dit bericht van zoveel kanten komt, moet het ook bekend zijn bij de instellingen die het doelwit van deze aanval zijn. Ik weet zeker dat zij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zullen nemen om zo’n aanval af te slaan.
Dat wil niet zeggen dat een dergelijke aanval niet gepland is, maar of die zou slagen is een tweede.

V. Wat vindt u van Internet?
A. Het is een zeer nuttig communicatiemiddel.

V. 1) Maakte de Industriële Revolutie deel uit van het Plan? Deze leidde tot het ontstaan van de vakbeweging en de erkenning van de rechten van werknemers; daarnaast werd geleidelijk ook steeds meer zwaar en geestdodend werk door machines overgenomen. 2) Vinden de Meesters dat er meer goed dan kwaad uit voortgekomen is?
A 1) Ja. 2) Ja.

V. In een van uw boeken las ik dat het gezin belangrijk is voor de samenleving. Maar is de ‘gezinseenheid’, een echtpaar of een ongetrouwd paar met kinderen niet louter een door de mens ingesteld verschijnsel? Waarom is het gezin belangrijk?
A. Het gezin vormt de basis van de samenleving en het mensenrijk. We incarneren steeds opnieuw in familiegroepen. Dit verschaft het toneel voor het afwerken van karma en waarborgt zo de samenhang van het mensenrijk op zijn lange evolutieweg.

V. Kunnen de Meesters, als Hen om hulp gevraagd wordt, binnen de Wet van Karma meer hulp geven wanneer iemand kalm blijft dan Zij anders zouden kunnen geven? Zo ja, waarom is dat?
A. Ja. Het is waar omdat iemand die kalm is meer openstaat voor hulp dan iemand bij wie het zenuwstelsel geagiteerd is.

V. Ik heb ’s avonds een onbelemmerd uitzicht op 85 procent van de hemel. Op een avond in augustus 2012 nam ik met mijn mobiele telefoon een foto van een voorwerp in de lucht. Ik heb een aantekening gemaakt van de lengtegraad en de breedtegraad van de plek waar ik zat. Het was niet de volle maan, want de maan komt precies in het oosten op. Dit voorwerp stond laag, net boven Barnegat Bay (New Jersey, VS). Het waren niet de lichten van een vliegtuig of een helikopter. Ik heb de avonden daarna opnieuw foto’s genomen van de hemel en daar is niets op te zien. Ik woon hier al meer dan zes jaar. Dit heb ik nooit eerder gezien.
Ik denk dat de positie van deze waarnemingen verband houdt met de locatie van kerncentrales. Dit voorwerp zag ik net boven de centrale van Oyster Creek.
A. Het was een ufo van Mars. Hij onderzocht de luchtkwaliteit boven de kerncentrale.

een compilatie

De mensheid zal tot het volkomen begrip komen dat we één groep zijn die mensheid heet, dat er niets is in de hele kosmos wat van ons afgescheiden is, dat alles verbonden is met al het andere, dat de wetten die de mensheid met elkaar verbinden de wetten zijn die zijn opgebouwd uit het niet-bestaan van welke afgescheidenheid ook in de hele kosmos. We zullen in dit besef van samensmelting en vermenging groeien, naarmate de invloed van de energieën van synthese, afkomstig van de constellatie Waterman, toeneemt. Dat is het wezen van de energieën van Waterman. Die werken alleen door middel van groepen. Deze energieën werken niet door middel van individuen. Individualiteit zal niet verdwijnen, maar in dienst van de groep gesteld worden.
… Waterman houdt verband met groepen. Zijn energie brengt eenheid, synthese van het grootste aantal individuele delen. Het gaat er niet om individualiteit uit te wissen. Het gaat er niet om de delen of de verschillen te laten verdwijnen. Integendeel, het gaat er om het grootste aantal verschillende, individuele delen samen te voegen tot een volkomen eenheid. Het gaat om eenheid in verscheidenheid. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Het is Mijn plan de wereld Mijn eenvoudige leer van de Waarheid te brengen: dat de mensen Eén zijn, allen broeders; dat God alle mensen evenveel liefheeft; dat de natuur het voedsel levert om met alle mensen te delen; dat Ik, die voortkom uit het verleden van de mensheid, het antwoord weet op het dilemma van de mens.
Ik zal jullie de eenvoudige wegen tonen van verandering, van juiste onderlinge verhoudingen, van een juiste uitdrukking van de Wil van God. (Maitreya, Boodschap nr. 55)

Alle groepen moeten ernaar streven eenheid tot stand te brengen. Maar eenheid is een ééngemaakte verscheidenheid. Dit feit in de natuur wordt geïllustreerd in alle landen van de wereld, die samen eigenlijk één groep vormen – de mensheid – en in alle mensen in die landen, met hun verschillende stralen. De zeven stralen creëren de grootste verscheidenheid in de wereld, zowel op het niveau van landen als op het niveau van de mens. Elk land heeft zijn eigen stralen. Ze hebben allemaal verschillende doeleinden en hoedanigheden, en creëren zo verscheidenheid. Het doel is de schepping van eenheid die die verscheidenheid bijeenhoudt en rijk en betekenisvol maakt. (Benjamin Creme, Share International jan./feb. 2011)

In het ene land na het andere wint de stem van het volk aan duidelijkheid en scherpte. Miljoenen mensen zijn nu onderwezen en zeker van hun noden: vrede, werk en hoop voor hun toekomst. Ook raken hun verwachtingen en eisen doordrenkt van een groeiend besef van eenheid. Zij weten dat ze niet alleen staan in de wereld, maar overal miljoenen broeders en zusters hebben met dezelfde problemen en noden.
Op deze wijze, ook al zijn ze zich niet bewust van Zijn aanwezigheid en leringen, reageren zij op Maitreya’s energie en invloed, en bouwen de structuur van de toekomst. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Verandering naar Eenheid’)

De mens heeft het bestaan van een Goddelijk Plan zo lang ontkend, dat hij weinig aanwijzingen heeft dat zo’n wezenlijk aspect van het Goddelijk Plan als eenheid niet gewoon vanzelf ontstaat. Het moet gekweekt en onderhouden worden. Het moet verzorgd worden “zoals een wijze tuinman zijn tuin onderhoudt en liefdevol elke nieuwe knop en loot verzorgt”. Het is niet iets wat gewoon groeit op een manier van als je ‘dit’ doet, zal het ontstaan en als je het niet doet, helaas, dan ontstaat er iets anders – “niets aan te doen”. Het moet gezien worden als een voortdurende groei, iets waarin je tijd, energie en voedende liefde moet steken en daaruit komt de schoonheid van eenheid voort die alleen op die wijze kan worden bereikt.
Dezelfde cultivering is nodig voor elke groep, elke natie, elke groep van naties. Je moet de verschillen zien tussen de groepen, tussen de naties, tussen de individuen in de groepen en in de naties en proberen die verschillen te overbruggen – de persoonlijkheidsverschillen, de verschillende standpunten, de verschillende accenten, de verschillende kracht van de wil en het doel van de individuen – en daaruit een eenheid creëren die het Goddelijk Doel weerspiegelt waarvan eenheid zelf een uitdrukking is. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Echter, in de tijd onmiddellijk vóór ons zullen de mensen, die steeds meer op de weldadige energieën van Waterman reageren, zich bewust worden van de aard van wedijver, die verdeeldheid zaait, en blijmoedig de gewoonte van samenwerking aanleren. Hiervan zal de wereld enorm profijt trekken naarmate de mensen als gelijken samenwerken in de vele taken van herstel die op hun dienstbaarheid wachten. Zo zal de wereld door bereidwillige handen getransformeerd worden. Zo zal de nieuwe wereld gesmeed worden.
Waterman is een ander woord voor eenheid, en via haar geschenk van samenwerking zal die eenheid geleidelijk zichtbaar worden. Eenheid zal het waarmerk van de nieuwe tijd zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad van samenwerking’)

De hoedanigheid van de energie van Waterman is Synthese. Synthese vermengt en versmelt afzonderlijke, verschillende zienswijzen tot één geheel. Zij schept eenheid uit die verscheidenheid. Volgens de Meester is het scheppen van eenheid het doel van alle leven. Dat is het achterliggende doel van ons leven. Zo zie je dus hoe belangrijk het is dat eenheid op elke mogelijke manier wordt gekoesterd en gevoed. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Vergeet niet, Mijn broeders, dat jullie Eén zijn, dat de Vader van het Al jullie heeft geschapen naar Zijn Goddelijk Evenbeeld, dat door jullie heen hetzelfde gezegende Licht van Liefde en Waarheid schijnt. De tijd komt, Mijn vrienden, dat het Licht der Waarheid overal om je heen zal stralen, dat de Mens zijn broeder in zijn hart zal sluiten en hem zal kennen als zichzelf. (Maitreya, Boodschap nr. 51)

Maitreya zal ons laten zien van welk hoog niveau we zijn gevallen tot het alledaagse materialisme van deze tijd. En Hij zal de weg voorwaarts tonen, door de aanvaarding van het beginsel van samendelen, en zo blijk geven van ons besef van onze eenheid als menselijke broeders en zusters, waardoor we in staat zullen zijn om ons opnieuw op het geestelijke pad te begeven, het pad dat niet leidt tot wedijver, maar tot eenheid.
Dat is waar het om gaat in de Nieuwe Tijd, het Tijdperk van Synthese. Synthese betekent het naar elkaar toetrekken en het scheppen van verbondenheid, van eenheid, uit verschillende delen. U zult zien dat dat het doel is van het evolutieproces: eenheid in verscheidenheid, de grootste verscheidenheid in de volheid van eenheid. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

De weg naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God, Die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrij maken.
Ik ben de Weg en het Middel tot God, want Ik bewaak de Poorten waardoor alle mensen gaan om aan Gods voet te komen. Als jullie het Mij durft toevertrouwen om jullie de Weg te wijzen, dan zal Ik jullie voorwaarts en opwaarts voeren, en jullie tot Hem leiden. Dat is Mijn Taak.
Ik vertel jullie slechts wat jullie al weten: dat de mensen broeders zijn; maar wanneer die broederschap in de wereld zichtbaar wordt, dan zal die goddelijkheid eveneens uitstralen. (Maitreya, Boodschap nr. 28)

Om elk aspect van ons wezen onder onze definitie van ‘geestelijk’ te laten vallen, zullen we in de komende tijd een bewustzijnsverandering moeten doormaken. Al onze structuren moeten worden gebaseerd op de innerlijke eenheid van de mensheid en die werkelijkheid weergeven. Als zielen zijn we één; er bestaat niet zoiets als een afgescheiden, individuele ziel. We moeten politieke, economische en sociale systemen creëren waarin die innerlijke goddelijkheid zich kan uitdrukken.
We hebben systemen opgebouwd die op de verkeerde beginselen gebaseerd zijn: wedijver, verdeeldheid, afgescheidenheid en ongelijkheid, allemaal lijnrecht indruisend tegen de innerlijke werkelijkheid. De innerlijke werkelijkheid is die van de Eenheid van de mens, van een gezamenlijke goddelijke aard, die besloten ligt in ieder menselijk wezen, en die de juiste uiterlijke vormen nodig heeft waarin de innerlijke straling zich kan uitdrukken.

(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Synthese heeft te maken met verhoudingen, met de verwantschap van ideeën bijvoorbeeld. Door filosofisch onderzoek kun je het bewustzijn uitbreiden totdat twee schijnbare uitersten vlak naast elkaar staan – elkaar niet alleen aanvullen en invullen, maar elkaar ook verduidelijken. Het is dit vermogen tot samenvoegen waardoor het bewustzijn van de mensheid onvermijdelijk wordt uitgebreid en juiste menselijke verhoudingen mogelijk worden.
Deze Waterman-energieën met hun samenvoegende hoedanigheid zullen het individualistische bewustzijn uitbreiden tot het de ene mensheid kan omvatten, zodat we volledig individueel kunnen zijn, uniek, en tegelijkertijd deel van deze grote groep die we mensheid noemen. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Spoedig zal de wereld weten dat de vele leringen en formuleringen van de waarheid uit één bron komen; dat door alle dezelfde goddelijke stimulans stroomt; dat de diverse interpretaties voortkomen uit het feit dat de mensheid uiteenlopende behoeften heeft en op verschillende stadia van de ladder van ontwikkeling staat. Niet voor niets heeft de Hiërarchie de benodigde leringen en ideeën op een zo breed mogelijke schaal aangeboden, op veel verschillende niveaus en op tal van manieren.
De synthese van ideeën die aan onze veelsoortige presentatie ten grondslag ligt, komt voort uit ons besef van de eenheid van alle dingen, uit ons voortdurende besef van het Geheel en van de ondeelbaarheid van die Werkelijkheid. Wanneer de mensen delen in deze ervaring, zal alles mogelijk worden.
Wanneer de mensen de Christus zien en zijn Discipelen, de Meesters van Wijsheid, zullen ze inzien hoe noodzakelijk de vele benaderingen van de waarheid zijn, omdat ze zullen beseffen hoe oud de mens is, hoe uiteenlopend zijn ervaringen en verwachtingen door de eeuwen heen, en op hoeveel verschillende manieren mensen ideeën in zich opnemen. Ook zullen zij iets gaan begrijpen van de innerlijke eenheid achter de uiterlijke verscheidenheid.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van synthese’)

Wanneer de mens het heelal en zichzelf als Eén ziet, worden alle dingen mogelijk. We moeten onszelf als Eén zien en één met het heelal: dat er geen verschil is tussen ons en het heelal; dat we wezenlijk verbonden zijn met elk ander wezen op Aarde en met alles op Aarde; dat de atomaire structuur waaruit wij bestaan, alles vormt wat we in de hele kosmos kunnen zien, dat er louter eenheid is.
Daarom zal dit verlangen naar eenheid, deze vereniging van groepen, deze groei van groepen, en in deze nieuwe tijd van Waterman deze groepsinspanning, het streven worden. Niets van enige betekenis zal op individuele basis ondernomen worden. Het is het tijdperk van de groep, waarbij werkzaamheid zal worden uitgebreid tot de hele wereld samenwerkt voor de uitdrukking van de fundamentele eenheid van de planeet Aarde.
(Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Ik treed spoedig naar voren, maar eerst wil Ik de nieuwe richting wijzen die de Mens moet inslaan, wil hij overleven. Allereerst moeten de mensen zichzelf zien als broeders, zonen van de Ene Vader. Dit is essentieel als zij ook maar één stap nader willen komen tot de Godheid.
Over de hele wereld zijn er mannen, vrouwen en kleine kinderen die niet eens het allernoodzakelijkste bezitten om in leven te blijven; zij verdringen zich in de steden van veel van de armste landen in de wereld.  Deze misdaad vervult Mij met schaamte. Mijn broeders, hoe kunnen jullie deze mensen voor je ogen zien sterven en jezelf mens noemen? Het is Mijn Plan om hen, Mijn kleinen, te redden van een wisse verhongering en nodeloze dood.
Het is Mijn Plan jullie te laten zien dat de uitweg uit jullie problemen ligt in het opnieuw luisteren naar de ware stem van God in je hart, in het delen van de voortbrengselen van deze allerovervloedigste wereld met je broeders en zusters overal. (Maitreya, Boodschap nr. 11)

De meest in het oog springende eigenschap van de energie van het Waterman-tijdperk is synthese, met als uitwerking de samensmelting tot één geheel van de momenteel zo verdeelde en afgescheiden mensheid. Een nieuw gevoel van eenheid (met de gehele schepping) zal in de plaats komen van het huidige gevoel van afscheiding. Dit zal zich op sociaal en politiek vlak uiten als broederschap, rechtvaardigheid en samendelen. De tegenwoordige angst en verwarring zullen plaatsmaken voor een nieuwe vrijheid en een gevoel dat het leven een betekenis en een doel heeft. Het zal de tijd zijn waarin de mensheid, voor het eerst als een eenheid, haar aangeboren goddelijkheid zal beseffen en openbaren. Samenwerking zal in de plaats komen van wedijver; tolerantie en goede wil zullen verdeeldheid en haat verdrijven.
(Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Ondanks de pijn en het lijden die tegenwoordig zo wijdverspreid zijn, bespeuren velen een nieuw vertrouwen in zichzelf en in de toekomst, een nieuwe hoop dat de huidige plagen van voorbijgaande aard zijn, en dat een betere tijd nabij is.
Met het zien van dit nieuwe licht in de mensheid weet Maitreya dat de mensen zich bewust worden van Zijn inspanningen en energieën, dat de nieuwe krachten van Waterman hun belofte vervullen, en dat mensen in een besef van doel en trots bij elkaar komen. Van nu af aan zal dit dagende besef van eenheid, en de kracht die het voortbrengt, zich steeds meer manifesteren, en zal velen tot georganiseerde actie brengen om hun lot te verbeteren, om de omstandigheden te veranderen die mensen kleineren en hulpeloos maken. Op deze wijze zal in een betrekkelijk korte periode een aanzienlijke verandering in de toestand van de wereld plaatsvinden. De mens nadert het dieptepunt van de door hem zelf teweeggebrachte tegenspoed.
(Benjamin Creme’s Meester, ‘Een nieuw licht in de mensheid’)

IJver is onpersoonlijk, vurig handelen. Begeerte is persoonlijk handelen dat net zo intens kan zijn, maar als dat fanatiek gebeurt leidt dat onvermijdelijk tot destructie omdat fanatisme verdeelt. Alles wat verdeelt vernietigt de activiteit van de evolutie, die altijd naar eenheid werkt. Je zou kunnen zeggen dat synthese de fundamentele eigenschap is waardoor het evolutieproces wordt beheerst. Dat wat we God noemen, waarvan we een weerspiegeling zijn, streeft naar synthese. Het doel van God is tot eenheid te komen door alle verschillende atomen weer bij elkaar te brengen die God in alle richtingen verstrooid heeft. Alles weer bijeen te brengen, verenigd door één doel: het dienen van het plan van evolutie zelf, te begrijpen hoe weids, hoe verbazingwekkend dat plan is in al zijn verscheidenheid, in alle diversiteit, en dat tot eenheid te brengen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen.
Liefde betracht ik en geen haat.
Te dienen tracht ik, zonder verplichte dienst te vorderen.
Te helen tracht ik, niet te wonden.
Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen.
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen en ook het leven en al wat er gebeurt,
en liefde doen verschijnen, die grondslag is der lotgevallen van de tijd.
Moge visie komen en inzicht; moge de toekomst zich ontsluieren.
Dat innerlijke eenheid tevoorschijn kome en uiterlijke scheuring wordt overbrugd.
Dat liefde zegeviere. En alle mensen tot liefde zich bekeren.

(Door de Meester Djwhal Khul aan de wereld gegeven. Zie Alice A. Bailey, Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz. 121. Uitg. Mirananda, Wassenaar)

“Goed ontmoet”
Op zaterdag 16 juni nam ik de trein naar Purmerend. Toen ik was uitgestapt, vroeg ik aan een echtpaar de weg naar het winkelcentrum. Mevrouw zei: “Wij gaan ook die richting uit, wij lopen met je mee.” Zij gaf mij heel lief een arm en haar man liep met ons mee. Het was een wat ouder echtpaar en zij had een hazelip. Ze vertelden dat ze in Purmerend woonden. We praatten wat terwijl we liepen en ik vertelde hun dat ik naar het winkelcentrum ging om het kwartaalblad de Wederverschijning over vrede en andere zaken uit te delen. Aangekomen in het winkelcentrum namen wij afscheid. Zij gaf me heel lief een kus en ik kuste haar ook, en hij was ook zo liefdevol, hij gaf mij een hand en ik hem een kus. Toen ik de kranten aan het uitdelen was, zag ik hetzelfde echtpaar ook langs komen. Hij nam een krantje aan en zij zei zoiets als: “Hoe kan ik jou nu bijna voorbijlopen?”
In 1986 bezocht ik voor het eerst een lezing van Benjamin Creme in Nederland. Toen wist ik meteen dit is de WEG, de weg van SAMENDELEN. Dit is de Toekomst. Eindelijk Vrede Op Aarde.
Ik zou heel erg graag willen weten wie deze twee lieve mensen waren. Waren zij bijzondere personen, en zo ja, wie waren Zij?
C.N., Egmond aan Zee.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was en de man een discipel van de Meester Jezus.

Tweemaal gezegend
Ongeveer een jaar geleden kwam de informatie op mijn pad die Share International al tientallen jaren verspreid. Het was door een radioprogramma op Mantra FM, een Argentijnse radiozender op internet. Ik was erg onder de indruk van de informatie en afgelopen maart vormden we in onze stad een kleine Transmissie-meditatiegroep.
Onlangs dachten we erover om meer naar buiten te treden en besloten de krant Emerger Mundial (de Spaanse editie van het kwartaalblad de Wederverschijning) te verspreiden, en daar begonnen we ongeveer een maand geleden mee.
Op 25 juli 2012, na een lange wandeling en uitdelen van kwartaalbladen, ontmoette ik op een plaatselijk festival in La Coruña een heel ongewone man. Hij vroeg om eten, maar had een zeer elegante manier van doen en zijn kleren, hoewel oud, waren ook heel elegant. Hij legde uit dat hij niet naar de soepkeuken kon voor een maaltijd omdat het vakantie was en vroeg uiterst beleefd of ik hem wat geld kon geven om eten te kopen.
Ik had deze man al eens ontmoet, in januari dicht bij mijn huis, een paar dagen nadat mijn moeder was overleden en ik voelde me toen helemaal niet goed. Ook toen maakte hij grote indruk op me, hoewel ik me nu niet meer kan herinneren of ik hem bij die gelegenheid geld heb gegeven, maar hij wekte toen hetzelfde gevoel bij me op als bij deze ontmoeting.
Ik voelde dat hij een bijzondere persoon was, met grijs, lang haar en een baard en heel bijzondere ogen, blauw als de hemel. Ze staan in mijn denken gegrift.
Ik vraag me af of hij een bijzondere man was of misschien een Meester. Ik heb hem op twee ‘bijzondere’ momenten in mijn leven ontmoet en beide keren gaf hij me veel vrede. Dank u voor alles wat we van Share International ontvangen.
L.R. La Coruña (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ongewone man de Meester Jezus was.

Welkom geschenk
Op 30 november 2011 gaf ik in Wenen een lezing over de wederverschijning van Maitreya. Rond 6 uur ’s avonds, terwijl de zaal in gereedheid werd gebracht, klopte iemand op een van de ramen waar ik de videoprojector testte. Het was al donker buiten, zodat ik niet kon zien wie er klopte. Ik ging naar het raam toe en zag een Afrikaanse man met een heel donkere huid, die een parka met capuchon droeg. Door zijn vingers tegen elkaar te wrijven maakte hij duidelijk dat hij geld wilde. Ik herinnerde me dat er één euro in een zak van mijn parka zat. Ik haalde de munt tevoorschijn, ging naar de deur en gaf de euro aan die man. Hij nam hem aan en probeerde me in gebroken Duits duidelijk te maken dat hij meer dan dat nodig had, op z’n minst 10 euro, om zijn gebit te laten behandelen.
Hij keek me heel overtuigend aan, dus liep ik terug naar het andere eind van de kamer om een tien eurobiljet uit mijn portemonnee te halen. Terwijl ik naar de deur liep was ik verbaasd waarom ik zo anders dan anders deed. Zodra ik het biljet gegeven had, smeekte de man me om nog een 10 eurobiljet, terwijl hij uitlegde dat hij dan al het geld bij elkaar zou hebben dat nodig was om zijn gebit definitief in orde te laten brengen. Ik moet toegeven dat ik niet heel gul ben. Toch kostte het mij geen moeite om hem nog eens 10 euro te geven. Hij dankte me heel emotioneel, schudde me de hand en vertrok.
Mag ik u vragen of de bedelaar een gewone man was of een Meester in vermomming?
F.B., Wenen (Oostenrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Nachtbraker
1) Medio augustus 2012 vond in de buurt van San Francisco de jaarlijkse Noord-Amerikaanse Transmissie-meditatieconferentie plaats, met meer dan 100 deelnemers. De eerste avond na de Transmissie-meditatie wandelden een vriendin en ik terug naar de slaapzaal. Het was net na middernacht toen we tamelijk laag boven de slaapzalen activiteit zagen. Een ufo vloog over de bergketen vóór ons, helemaal aan het eind van het kamp. De omtrek van het schip was in het donker niet zichtbaar, maar het had twee rode, zeg maar, ‘koplampen’ die niet knipperden en een groter en heel helder wit licht, waar de cockpit moest zijn, dat veranderde. Het reageerde eigenlijk op onze telepathische verzoeken om van vorm te veranderen en we voelden een intuïtieve band met de opmerkingen die we maakten en onze waarnemingen.
Het eerste schip doorkruiste de hemel geluidloos van rechts naar links en helde toen over boven de slaapzalen. Dit werd gevolgd door een ander en toen nog een die precies hetzelfde was. Er moesten bij elkaar geteld wel 24 tot 25 gepasseerd zijn in de 45 minuten dat we stonden te kijken, hoewel het dezelfde drie of vier schepen geweest kunnen zijn die terugkwamen om weer een trip te maken. Daarna, toen ik buiten zat om bij het licht van een zaklantaarn de ervaring op te schrijven, vlogen twee identieke schepen met een pauze van drie minuten er tussen, heel erg laag in de lucht en pal voor me. Deze keer kon ik aan de voorkant patrijspoorten zien waarin ritmisch licht flitste.
Kunt u zeggen waar deze schepen vandaan kwamen, door wie ze bemand werden en wat ze daar deden? Jammer genoeg was het bewolkt en waren ze de volgende en de laatste nacht van de conferentie niet zichtbaar.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ruimteschepen van Venus kwamen. Ze waren gewoon onderweg en zorgden voor het ‘schouwspel’.

Allemaal tegelijk
2) Deze waarneming deed me denken aan gebeurtenissen tijdens dezelfde conferentie in augustus 2010, toen Benjamin Creme aanwezig was. Tijdens de vragen-en-antwoorden-sessie op de tweede middag werd de heer Creme gevraagd of Maitreya’s ‘ster’ zou kunnen verschijnen die nacht als speciaal geschenk voor de groep. Hij zei dat hij niets kon garanderen, maar toen we omstreeks middernacht de Transmissie-meditatie verlieten, was daar de ster, heel laag boven het conferentieterrein en enorm, pulserend met glinsterend licht binnenin. [Zie het verslag van Benjamin Creme’s bezoek aan de VS, SI, september 2010, blz.34b]
Dezelfde vriendin en ik en een paar anderen besloten om naar de rand van een nabijgelegen meertje te gaan om beter zicht te hebben, aangezien de paden daar niet verlicht waren en het veel donkerder zou zijn. Het was op dat punt dat opnieuw een vloot ruimteschepen aan kwam vliegen. Er moeten er op z’n minst 30 geweest zijn die allemaal tegelijk langs kwamen, over de volle lengte van het meertje net boven het water vlogen en toen naar de zee. Ze vlogen zelfs zo laag dat we de patrijspoorten konden ontwaren. Kunt u zeggen waar die ruimteschepen vandaan kwamen?
D.H., Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze ruimteschepen van Mars kwamen en op verkenning waren.

Dank
Toen ik kennismaakte met de leringen van de Oude Wijsheid, was er iets in mij dat begreep dat ik eindelijk de beste reden voor mijn bestaan had ervaren en ik werd er echt veel gelukkiger door. Sindsdien word ik niet moe die ongelooflijk belangrijke boodschappen te onderzoeken en op te nemen, waar ik ze ook vind. Ik wilde alleen even laten weten, vanuit het diepst van mijn hart, hoe dankbaar ik de Meesters en al hun helpers ben voor het werk dat zij verrichten om ons allen te verheffen. Het heeft een kanaal van Liefde in mij geopend dat wel grenzeloos lijkt. Dank u voor alles wat u doet en voor mijn deel daarin.
P.M., Nanuet (New York, VS).

 

Wonder in Kaboel
Tijdens Ramadan dit jaar (2012) maakte Wagma, een 12-jarig meisje uit Kaboel (Afghanistan), een buitengewoon wonder mee. Zij vertelde dat nadat ze ’s morgens was opgestaan en de Koran aan het citeren was een oude man met een lange witte baard bij haar kwam die vol noor (zegeningen) was en een wit-met-gouden sjaal om had: “Ik was aan het bidden. Hij kwam dicht bij me, bewoog zijn sjaal over me heen, lachte naar me en verdween. Wat er daarna gebeurde, kon ik niet begrijpen. Ik werd bang en ging naar mijn vader. Mijn vader vroeg: ‘Heb je je gezicht gezien?’ Ik antwoordde: ‘Nee, pap.’ Toen ik mijn gezicht bekeek, waren er zoals je ziet tekenen van Allah en Mohammeds naam op mijn gezicht. Daarna ben ik naar de ablutie gegaan (ik ontvang al ablutie). Toen ik terugkwam, had ik nog meer tekenen van Allah en Mohammed, nu in mijn nek en op mijn vinger. Ik voel geen pijn en er is ook geen zwelling. Ik denk dat het aan mij is gegeven door Allah.” (Bron: YouTube: TypicalShahab)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘oude man’ Maitreya was. Het is een teken van Maitreya dat de hele wereld Hem spoedig zal zien — en voor moslims dat Hij er is.)

Nieuwe Boodschap van Sai Baba
Wat volgt is een verslag van een droom van Jairo Borjas uit Bógotá (Colombia). De Venezolaanse Jairo Borjas is al jarenlang devotee van Sai Baba en verbleef op aanwijzing van Sai Baba, die hij tijdens interviews ontving, van 1997-1998 in Diens Ashram. Sai Baba, de grote geestelijk leider die in Puttaparthi (India) was gevestigd, overleed in 2011. Op 29 april 2012 kreeg Jairo Borjas een droom waarin Sai Baba hem een bijzondere boodschap gaf:
“Hij vertelde me heel nadrukkelijk dat we op het punt staan een buitengewoon moment in de geschiedenis van de mensheid mee te maken, het zal heel spoedig zijn, en dat Zijn macht en glorie zich op manieren zal manifesteren die we nooit eerder gezien of ons voorgesteld hebben. Die tijd nadert snel.”
Swami vertelde me: “Mijn devotees moeten ontwaken uit de droom. Ik ben niet het lichaam of een andere vorm van God, maar alle namen en alle vormen. Hoe kan die eeuwige en onmetelijke God tot één vorm beperkt zijn? Hoe kan gezegd worden dat Ik een staat van gelukzaligheid bereikt heb of dat Ik in samadhi of mahasamadhi ben, terwijl Ik als God altijd in gelukzaligheid verkeer en gelukzaligheid zelf ben? Als Ik ben waar je altijd naar op zoek bent geweest, ben Ik de bron van alle geluk en gelukzaligheid zelf. “O devotees, wordt wakker, wordt wakker, wordt wakker… De tijd dat grote Wijzen en Sidha’s eeuwen hebben gewacht … nadert snel. Word je bewust van wie Ik ben, mijn werkelijkheid van die Alomtegenwoordigheid, die Grootheid en Majesteit en bereid je voor op een buitengewone gebeurtenis die op het punt staat zich te ontvouwen … waarin Ik zal terugkeren op manieren die je je nooit kunt voorstellen. Vertrouw Me, heb volkomen geloof en geef je over. Heel spoedig zal alles Mijn glorie en grootsheid verwerkelijken.
“Ga nu over de wereld en verspreid mijn boodschap. Vertel iedereen voorbereid te zijn. Dit is een belangrijke tijd en een grote gelegenheid, er staat iets buitengewoons te gebeuren in de geschiedenis van de mensheid.” 17 mei 2012. (Vertaald [in het Engels] door Ana Diaz-Viana uit San José)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een authentieke droom van Sai Baba was, maar de bewoording niet precies is zoals die werd gebruikt vanwege gedachtevormen in het denken van de dromer.)

Voormalig CIA-agent zag bewijs van Roswell
Een voormalig CIA-agent zegt dat hij bewijs heeft gezien dat in 1947 in Roswell (New Mexico, VS) een ufo is neergestort en dat de lichamen van de ruimtemensen met het vaartuig werden geborgen. Chase Brandon, die gedurende 35 jaar bij de CIA werkte, bezocht een bijzondere afdeling van het hoofdkwartier van de CIA, die medio jaren ’60 de ‘Historische Geheime Informatie-verzameling’ werd genoemd.
“Op een dag keek ik daar wat rond en las een paar van de titels, voor het merendeel handgeschreven opsommingen van wat er in de dozen zat,” zei Brandon. “Er was één doos die echt mijn aandacht trok. Er stond één woord op: Roswell. Ik pakte de doos, lichtte de deksel op, snuffelde er wat in, zette de doos terug op de plank en zei ‘Goeie god, het is echt gebeurd!’” Hoewel Brandon niet precies wil onthullen wat er in de doos zat, vertelde hij dat er “wat geschreven materiaal en enkele foto’s in zaten, en dat is alles wat ik over de inhoud van de doos zal zeggen, aan wie dan ook. Maar voor mij was dit absoluut het moment waarop bevestigd werd dat alles wat er volgens mij gebeurd was, en waarvan ik wist dat veel andere mensen het ook geloofden, ook daadwerkelijk had plaatsgevonden.
“Het was een vaartuig, duidelijk niet van deze planeet afkomstig, dat was neergestort en ik twijfel geen moment dat het gebruik van de woorden ‘stoffelijk overschot’ en ‘lijken’ precies was waar mensen over spraken.” (Bron: huffingtonpost.com)

Deze foto, die in februari 2011 in Moret-sur-Loing (Frankrijk) werd genomen tijdens een workshop beeldende kunst voor kinderen, laat een lichtzegening van de Meester Jezus zien. Ingezonden door D.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtpatronen op gebouwen aan Northdown Street, nabij Kings Cross, Londen, om 8.27 uur ’s morgens op 17 juli 2012. Ingezonden door P.C. uit Slough (Engeland). (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de patronen zijn gemanifesteerd door Maitreya, in samenwerking met de Ruimtebroeders.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekenen uit de ruimte
Twee recente graancirkelformaties in akkers in het VK. Zie voor meer informatie: www.temporarytemples.co.uk
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de formatie in Waden Hill werd gecreëerd door een ruimteschip van Venus en die in Liddington door een ruimteschip van Mars.)

Liddington, 21 juli 2012 © Steve Alexander

 

Waden Hill, 1 juli 2012 © Steve Alexander

door Benjamin Creme

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit.
We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken.

De eerste prioriteit
De eerste prioriteit voor de mensheid is het redden van de miljoenen die nu verhongeren in de Derde Wereld. Een noodprogramma voor hulp op wereldschaal zal nodig zijn om hun lot te verlichten. Geen moeite moet ons te veel zijn om de ellende te verzachten die enkele van de armste gebieden thans meemaken. Niets is dringender of belangrijker in onze huidige wereld. Al het andere moet wachten.

Het milieu
Een van de belangrijkste dingen die na Verklaringsdag zullen gebeuren, is dat de aandacht van de mensheid sterk gericht zal worden op het schoonmaken van het milieu en het leefbaar maken van de aarde. Ieder mens, van elke leeftijd, zal hierbij betrokken zijn. Zodra in de behoeften van de miljoenen hongerende mensen is voorzien, zodra het proces van samendelen op gang is gekomen, moet alle aandacht gericht worden op het onderhouden van onze ecosystemen, want anders zal deze planeet niet meer bewoonbaar zijn.
Maitreya Zelf heeft gezegd dat het redden van het milieu de eerste prioriteit moet zijn van alle mensen, jong en oud. De gevolgen van de opwarming van de aarde voor bijvoorbeeld de ijskappen zijn nu voor iedereen zichtbaar. Een programma van grootschalige herbebossing moet onze aandacht krijgen; dit zal vanzelfsprekend de nodige tijd vergen, maar er kan nu al een begin mee gemaakt worden.
Het zal blijken dat de grondslag van Maitreya’s leringen wordt gevormd door juiste verhoudingen: tussen mensen onderling, tussen de mens en God en tussen de mens en zijn omgeving, de planeet. We zullen leren begrijpen dat de mens, de natuur en God Eén zijn, en dat een juiste zorg voor de planeet (en al haar natuurrijken) essentieel is voor het welzijn van het geheel.

Economische veranderingen
De Christus zal oproepen tot aanvaarding van het beginsel van samendelen door herverdeling van wat de wereld te bieden heeft: het voedsel, de grondstoffen, de energie en d technologische kennis die de ontwikkelde landen zich nu grotendeels toeëigenen en verspillen.
Wanneer we het beginsel van samendelen hebben aanvaard (waartoe de regeringen zullen worden gedwongen door de publieke opinie) zal elk land worden gevraagd aan de wereld ter beschikking te stellen wat het zelf niet nodig heeft. Elk land zal worden uitgenodigd om een inventaris te maken van zijn bezittingen en zijn behoeften. Na computerverwerking zullen deze gegevens een speciaal voor dit doel opgericht agentschap van de VerenigdeNaties voorzien van de informatie voor de uitvoering van een rationele herverdeling van de goederen van de wereld. Zo kan er een beter evenwicht worden bereikt tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Het herverdelingsprogramma zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. De plannen en blauwdrukken voor deze onderneming, die zijn ontworpen door hoge ingewijden (grote economen, financiers en industriëlen), liggen al lang klaar en wachten slechts tot de mensheid hun uitvoering verlangt. Een vernuftige vorm van ruilhandel zal het huidige economische system vervangen.
Zonder twijfel zal er verzet komen van meer bevoorrechte leden van de samenleving die in de veranderingen welke plaats moeten vinden een verlies zien van hun traditionele status en macht; maar de noodzaak tot verandering zal zo overweldigend duidelijk worden dat ze steeds minder macht zullen blijken te hebben om het tij te keren.

Politieke veranderingen
Al verscheidene jaren worden er groepen getraind door een Meester in de vijf belangrijke centra (New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio) in de precieze wetgeving die onze huidige chaotische politieke, economische en sociale structuren op een meer rationele (en geestelijke) leest zal schoeien. Er kunnen de komende jaren vèrreikende veranderingen verwacht worden, bij zo min mogelijk verdeeldheid en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale orde. Het democratische systeem zal blijven en het zal in orde en doelmatig worden bevonden, als het voor het eerst echt wordt gebruikt voor het algemeen welzijn. De deelname van alle geledingen van de samenleving aan de opbouw van de nieuwe sociale orde zal een snelle aanvaarding garanderen van de maatregelen die voor de invoering ervan

nodig zijn.
De sleutel tot een harmonieuzer politiek klimaat ligt in aanvaarding van het beginsel van samendelen. Zowel het democratische als het communistische systeem zit in een overgangsfase en naarmate zij zich ontwikkelen zullen ze minder ver van elkaar afstaan dan nu het geval lijkt. Meer harmonie in de wereld zal het gevolg zijn.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal de haar toekomende plaats krijgen als het internationale wetgevende orgaan. Het werk van de Algemene Vergadering wordt nu belemmerd door het gebrek aan steun van de grootmachten, vooral van de VS en de Sovjet-Unie, en door het bestaan van de Veiligheidsraad met zijn vetorecht. De Veiligheidsraad heeft zijn tijd gehad en moet nu plaatsmaken voor de stem van de Algemene Vergadering, die een bredere basis heeft. De VN zijn de blauwdruk voor een toekomstige wereldregering van een federatie van onafhankelijke staten. Het maakt geen deel uit van het goddelijk plan dat alle landen moeten leven onder hetzelfde politieke systeem. Democratie en Communisme zijn beide de min of meer misvormde uitdrukking van een goddelijk idee. In hun uiteindelijke volmaakte weergave zal elk de wereld een model van sociale organisatie bieden dat past bij verschillende mensen in verschillende omstandigheden. ‘Eenheid in verscheidenheid’ kan het motto worden genoemd van toekomstige politieke formaties.

Nieuwe benadering van arbeid
Er vinden al diepgaande veranderingen plaats in de geïndustrialiseerde wereld door de komst van de micro-technologie. Steeds vernuftiger machines zullen steeds meer de productiemethoden bepalen. Het huidige problem van werkloosheid zal een probeem worden van de vrije tijd. Voorlichting over het juiste en volwaardigste gebruik van de vrije tijd zal van enorm belang worden. Ten slotte zal de hele materiële productie van onze beschaving door machines gedaan worden, waardoor de mens de vrijheid krijgt om zijn eigen ware natuur en bestemming te ontdekken. Te zijner tijd zullen deze machines worden gemaakt door een daad van de menselijke scheppende wil: de reikwijdte van het menselijk verstand kennen we nog slechts bij benadering.
Wat we nu als eerste moeten doen, is het veranderen van de productiemethoden om zo de vele miljoenen te bevrijden van de mechanische verdoving die hun dagelijkse metgezel is. “Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar een eenvoudiger leven, waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt” (Boodschap van Maitreya nr. 3).

Het einde van ziekte
De Komst van de Christus en het naar voren treden van de Meesters van Wijsheid zal een geweldig gevoel van opluchting veroorzaken en vermindering van spanning in de wereld. De winst aan fysiek en emotioneel welzijn zal aanzienlijk zijn. Veel van de lichamelijke kwalen hebben een psychologische oorzaak: de druk, spanningen en angst die onze verdeelde samenleving eigen zijn. Wanneer er echt hoop voor de toekomst bestaat, zal de algemene gezondheid van de mensheid verbeteren.
Los hiervan zullen er nieuwe benaderingen komen in het ontdekken van oorzaken van ziekten. Het bestaan van de etherische gebieden (materie die fijner van samenstelling is dan gas en normaal gesproken onzichtbaar) wordt al sinds lang als axioma aangenomen door esoterici. Dit is het volgende materiële gebied dat rijp is voor onderzoek door onze exoterische wetenschappers. Kirlian-fotografie en het werk van Wilhelm Reich hebben de weg al gewezen. Men zal gaan beseffen dat de gezondheid van het fysieke lichaam geheel afhankelijk is van het etherisch lichaam, ook wel ‘dubbel’ genoemd. De krachtencentra (of chakra’s, zoals ze in het Oosten genoemd worden), die de stroom etherische energie kanaliseren, hebben hun tegenhanger op het grofstoffelijk gebied in de vorm van de klieren van het hormonale stelsel. We beginnen pas te beseffen hoe belangrijk het correcte en op elkaar afgestemde functioneren van het hormonale systeem is voor ons welzijn. Dit is op zijn beurt afhankelijk van een goed functioneren van het vitale- of etherische lichaam dat er de basis van vormt.

Alternatieve geneeskunde
De zogenoemde alternatieve geneeskunde (die in feite al heel erg oud is) zal haar plaats innemen naast de meer orthodoxe methodes. Teams van artsen en genezers van verschillende disciplines zullen samenwerken waarbij ieder zijn speciale inzichten en gaven bijdraagt tot een groter welzijn van de patiënt. De Meesters zijn, zonder uitzondering, adepten in de kunst van het esoterisch genezen; de Christus leverde hiervan in Palestina een sprekend voorbeeld. Hun inspiratie en leiding zal het tempo van experiment en ontdekking versnellen en leiden tot ongedroomde resultaten. Parallel aan de menselijke evolutie verloopt nóg een grote evolutie, die van de engelen (of deva’s, zoals ze in het Oosten worden genoemd), welke de mensheid veel kan geven en leren in verband met ziekten en genezing. In de niet al te verre toekomst zullen de twee evoluties zeer werkelijke contacten krijgen, wat er toe zal leiden dat de mens een veel beter besef zal ontwikkelen van zijn ware aard en van zijn plaats in het wereldplan. Dit hele onderwerp is zo diep-esoterisch en diepzinnig dat het hier alleen maar kan worden aangestipt.
Bepaalde ziekten, zoals syfilis, tuberculose en kanker, zijn endemisch binnen de mensheid en ongelooflijk oud. Het zal lang duren om de wereld van deze plagen te bevrijden maar uiteindelijk zal het lukken. En in de tussentijd zal men met rasse schreden vorderen bij de beheersing ervan en in het verzachten van hun gevolgen, zoals al het geval is met tuberculose. Het algemeen aanvaarden van crematie als enige hygiënische methode van het na de dood teruggeven van het lichaam aan de aarde zal dit proces versnellen. Door talloze eeuwen van begrafenissen zijn ziekten van het fysieke lichaam door de aarde opgenomen en vervolgens door plantaardig en dierlijk weefsel. Dit is al zo lang aan de gang dat de aarde zelf besmet is geraakt.

Telepathie
In het komende tijdperk zal er een diepgaande verandering plaatsvinden in de menselijke perceptie, wat de mensheid een veel diepere en rijkere ervaring zal verschaffen van de Werkelijkheid waarin we leven: telepathie en etherisch zicht zullen een onderdeel worden van de gewone menselijke uitrusting, in plaats van tamelijk zeldzaam zoals nu het geval is. We zijn allemaal telepathisch (deze eigenschap delen we met de dieren) maar bij de meesten van ons gebeurt dat onbewust, onwillekeurig, onbedoeld en zonder beheersing.
Geleidelijk zal in deze nu aanbrekende nieuwe tijd, telepathie de normale wijze van communiceren worden tussen mensen die op hetzelfde punt van evolutie staan. De overschaduwing door de Christus van de hele mensheid op Verklaringsdag zal de voorbode zijn van het toekomstige vermogen van de mensheid om naar willekeur mentaal en telepathisch te communiceren, op elke afstand. Liegen zal automatisch onmogelijk worden en de spraak zal geleidelijk verdwijnen.

Etherisch gezichtsvermogen
We kennen thans drie toestanden van fysieke materie: vast, vloeibaar en gas. De esoterie stelt dat er nog vier andere toestanden van materie bestaan boven die van gas: de etherische gebieden. We leven in een etherische oceaan waarin onze etherische lichamen complexere concentraties vormen. De Meester Djwhal Khul heeft voorspeld dat een verandering van het fysieke oog ons een ‘dubbel-focus’ of etherisch zicht zal geven, waardoor deze subtiele gebieden kunnen worden waargenomen. Er zal een hele nieuwe wereld opengaan voor de mensheid; de schoonheid van de subtielere gebieden zal worden geopenbaard. Veel van de grote wereldsteden zijn gebouwd op etherische krachtpunten; de eigenschappen en toon van deze energetische concentraties zullen een belangrijk terrein worden voor onderzoek en ontdekking.

Dood zonder angst
Een van de meest diepgaande veranderingen zal onze benadering van de dood betreffen. De mens zal de angst voor de dood verliezen. De mensheid zal de Wet van wedergeboorte gaan aanvaarden, en begrijpen dat de dood van het lichaam slechts een overgang betekent naar een nieuwe en vrijere staat; en dat de ziel op haar lange incarnatie-reis voertuig na voertuig neemt om zich daarin te weerspiegelen op het fysieke gebied. De dood zal zijn verschrikking verliezen. Wanneer het lichaam oud en uitgeput is, zal de dood met vreugde gezocht worden als doorgang naar vernieuwing en verdere ervaring.
De Christus zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil.
De Christus zal de waarheid verkondigen dat het Koninkrijk Gods op aarde bestaat, en altijd heeft bestaan, in de Geestelijke Hiërachie van Meesters en Ingewijden en dat door Zijn Bemiddeling Zijn hele volk eens deel zal uitmaken van dat Koninkrijk. De Aloude Mysteriën zullen worden hersteld en de mens zal zichzelf kennen als het goddelijk Wezen dat hij is. Iedereen, ook wie niet met religieuze zaken bezig is, zal uiteindelijk het besef delen van een geestelijke basis van het leven. Op welk terrein van menselijke activiteit men ook werkzaam is (de politiek, de wetenschap, de opvoeding of de kunst), men zal proberen om uitdrukking te geven aan deze aangevoelde innerlijke waarheid, en een cultuur en beschaving opbouwen die een directe weergave is van de ervaring dat God, de Mens en de Natuur Eén zijn. Dan zal openbaring op openbaring volgen, totdat we de kennis zullen bezitten die ons de geheimen van het leven zelf zal onthullen en die ons bewuste, scheppende medewerkers zal laten worden van God. Dit wordt mogelijk wanneer de wil van de mensheid en die van God één en dezelfde zijn. Een creatieve wisselwerking tussen God en de mens kan dan plaatsvinden en de ware aard en het doel van de menselijke evolutie zal duidelijk worden.

Goddelijke wetenschap
Dit zal leiden tot de vorming van de Goddelijke Wetenschap die nu alleen aan de Meesters van Wijsheid bekend is. Eens zal deze wetenschap, in handen van de mens zelf, het instrument worden waarmee de krachten van het universum gekend en gebruikt zullen worden, in dienst aan het Goddelijk Plan, ter bevordering van de evolutie van alle natuurrijken. Onder leiding van de Hiërarchie van Meesters zal de mens in staat blijken om krachten en energieën te beheersen die hem nu geheel onbekend zijn en waaraan hij nu is overgeleverd. Hij zal in staat zijn tijd en afstand te overstijgen door de kracht van zijn gedachten, en transportmiddelen ontwikkelen die zo stil en schijnbaar bewegingloos zijn dat vermoeidheid zal verdwijnen. Door de kracht van geluid zal hij maken wat hij nodig heeft en zijn omgeving beheersen.
Natuurlijk, dit hangt allemaal af van ons vermogen onze kleine, afgescheiden willetjes over te geven en op één lijn te brengen met de Goddelijke Wil en het Goddelijk Doel. De Christus en de Meesters zullen daar naar toe werken. Het is Hun taak ons zo te leiden en te begeleiden dat we deze overgave graag en uit onszelf zullen doen, in het licht van de visie van onze eigen ziel op de weidsheid en grootsheid van het Plan. Een nieuw tijdperk van vrede en goede wil breekt aan in de wereld. Niets kan nog de aanvang van deze tijd van rust en evenwicht voorkomen. De kosmische krachten die de Christus in de wereld vrijgegeven heeft, manifesteren zich merkbaar op het fysieke gebied en ze zullen dat blijven doen met steeds meer kracht. Deze krachten zullen gevolgen hebben die op dit moment onbereikbaar lijken. Deze energieën zullen steeds meer onze manier van denken en voelen bepalen en uiteindelijk leiden tot die begerenswaardige situatie van fusie en synthese die de grondtoon zal zijn van het Watermantijdperk. Dan zullen we het zo lang verborgen en niet geopenbaarde feit erkennen dat de Mensheid Eén is, deel van Eén Leven.

(Dit is een bewerking van het artikel ‘Doelstellingen en mogelijkheden’ uit ‘Maitreya’s Missie, dl. I aangevuld met materiaal uit De mensheid ontwaakt.)

door Cher Gilmore (ingekort)

Toen de kampen van Occupy in verschillende Amerikaanse steden door de autoriteiten afgebroken werden en het koude weer verder protest in die vorm belette, begonnen mensen buiten de beweging zich openlijk af te vragen of ze misschien haar stuwkracht verloren had, of erger nog, niet meer bestond. Om deze vraag te beantwoorden stelde ik een onderzoek in naar Occupy en enkele zusterbewegingen in andere landen en interviewde meer dan een dozijn mensen uit verschillende steden in de VS en elders, die bij de beweging betrokken waren en nog steeds zijn. Ieder kreeg dezelfde vragen voorgelegd en de antwoorden worden in de volgende alinea’s samengevat.
“Dit is pas het eerste hoofdstuk van een veel langer verhaal,” zoals iemand het formuleerde, maar toch was men het unaniem eens over wat al tot stand is gebracht. De meesten gaven aan dat door Occupy het publieke debat naar ongelijkheid is verschoven, wat de vinger op de kern van onze problemen legt. Het klassensysteem en het kapitalisme als zodanig, die eerst taboe waren, zijn nu onderwerp van gesprek in de grote media.
Zoals Marc Armstrong van het Public Banking Institute uit New York zei: “Occupy Wall Street (OWS) wees de plaats delict aan – Wall Street. Het delict was economische onrechtvaardigheid in al haar verschijningsvormen, met schuldslavernij boven aan de lijst. Verplaatsing van het debat van het gerieflijke, maar gepolariseerde toneel van links-rechts kwesties, naar de harde werkelijkheid van 99 versus 1 procent, is niet eenvoudig, maar het is wel gebeurd. Dit is een enorme verschuiving en ongetwijfeld het voornaamste en blijvende resultaat”. “Het is echt een heel succesvolle PR operatie geweest,” aldus David DeGraw een van de organisatoren van het eerste uur van OWS en auteur van The Economic Elite vs. the People of the United States of America.
Een andere prestatie die door bijna iedereen genoemd werd, was het effect dat de beweging op mensen heeft gehad. Sofie Gallisá Muriente, een andere deelneemster van OWS van het eerste uur, merkte op dat Occupy dankzij de enthousiaste samenkomst van mensen een belangrijk laboratorium en leerplek voor individuen was en nog steeds is – een gelegenheid voor kruisbestuiving, voor het verruimen van perspectieven en voor persoonlijke en politieke groei. Begonia Santa-Cecilia, die betrokken is bij de Indignados in Spanje en OWS, zegt over het effect van Occupy op individuen: “De mensen hebben iets unieks meegemaakt, namelijk dat ze collectief voldoening ervaren en van hun samenzijn genoten hebben, alsmede hun problemen en onzekere leefomstandigheden met elkaar gedeeld hebben. Hopelijk leren mensen dat het helpen van anderen, het delen van problemen en het opbouwen van nieuwe structuren en samen nadenken over het vinden van oplossingen de sleutel is. Bijna iedereen is zich nu bewust dat in onze wereld het economisch denken en de winsten de boventoon voeren en dat politici niet het volk vertegenwoordigen.”
Nu de grote media niet langer verslag doen van Occupy, lijkt het dat er oppervlakkig gezien niets gebeurt, maar gelukkig is dat niet zo. Ook al is de activiteit hier en daar wat ingezakt en is de beweging in sommige steden actiever dan in andere, toch is Occupy niet dood maar verandert slechts van vorm en tactiek. Het is een gemoedstoestand, zei iemand, en iedereen wordt erdoor aangestoken. Iemand anders zei: “Haar energie blijft wereldwijd voelbaar, haar potentie ligt vlak onder het oppervlak van het dagelijks leven.” Nu is de tijd aangebroken om verbindingen te leggen en samenwerkingsverbanden aan te gaan, legt Sofia Gallisá Muriente uit. “De dingen bewegen zich nu in de richting van lokale en gedecentraliseerde activiteiten met nieuwe netwerken waar mensen dezelfde taal spreken, ervaringen uitwisselen en vaardigheden toepassen… Overal wordt een geheel nieuwe infrastructuur opgezet.”
“Occupy Wall Street is nog steeds op dezelfde plekken als voorheen, in de straten, op de pleinen en in de buurten”, voegt Begonia Santa-Cecilia eraan toe. “Duizenden mensen binnen OWS zijn op veel gebieden werkzaam, zoals studie- en andere schulden, alternatieve gezondheidszorg, gedwongen huizenverkoop, voedselcoöperaties, milieuvraagstukken, schaliegaswinning, onderwijs, alternatieve economieën, het bedenken van nieuwe strategieën, enz. Een beweging is iets dat ‘beweegt’ en zolang mensen leven, zal de beweging leven. Dat dingen niet meer zo zichtbaar zijn als in de dagen van de bezettingen en protesten, wil zeggen dat er heel veel op talrijke andere niveaus gebeurt…”
… Peter Rugh vat samen: “We hebben de macht om de wereld te transformeren. We kunnen leven in overeenstemming met de natuur en haar behoud voor toekomstige generaties, terwijl we een rechtvaardiger en menselijker maatschappij creëren. Ik zou alleen mensen die niet betrokken zijn toch aan willen moedigen wel mee te doen, omdat we het niet zonder jullie kunnen doen.” En George Por uit Londen voegt daar aan toe: “Wanneer de bries van Occupy tot een storm van de 99% uitgroeit, kunnen de gemeenschappelijke belangen genoeg druk op de markt en de staat uitoefenen om het volk te dienen in plaats van de elites.”

interview met James Quilligan door Jason Francis

James Quilligan is sinds 1975 analists en bestuurder op het gebied van internationale ontwikkeling. Hij was beleidsadviseur en perschef voor de Commissie-Brandt, een internationale werkgroep in het leven geroepen door de vroegere West-Duitse kanselier Willy Brandt. Quilligan is tegenwoordig manager en directeur van het Centrum voor Mondiale Onderhandelingen en voorzitter van de Global Commons Trust. Jason Francis interviewde James Quilligan voor Share International. Deel 1 van dit interview verscheen in het septembernummer van Share International.

Fondsen verhuren gemeengoed

Share International: Uit welke onderdelen zou een functioneel (gezond) economisch systeem bestaan, internationaal en nationaal?
James Quilligan: We moeten beseffen dat echt samendelen niet zal gebeuren, tenzij we het een nieuwe context geven – en we kunnen niet wachten tot overheden dit doen omdat die gevangen zitten in de “bedrijf-o-cratie” en door de Marktstaat geabsorbeerd zijn.
Terwijl schuldenaren wettelijk verplicht zijn hun schulden terug te betalen, zijn mensen met een economisch overschot niet wettelijk verplicht hun weelde te herdistribueren. We vinden dit vanzelfsprekend, maar het is wel meten met twee heel verschillende maten. Volgens mij is dit de kern van het probleem: er zijn geen wettelijke of beleidsmatige mechanismen om automatische herverdeling van de hulpbronnen van de wereld te bevorderen. Vanzelfsprekend moet samendelen vrijwillig en vanuit het hart gebeuren. Samendelen vormt een deel van onze groei en ontwikkeling als individu; het betreft de individuele vrijheid en keuzevrijheid. Maar er moeten ook collectieve afspraken en normen, lokale afspraken en normen ontwikkeld worden, die mensen aanzetten tot samendelen.
Onze voorvaderen ontwikkelden gedragsnormen en informele regels voor het delen van hun hulpbronnen, dus het is echt niet zo nieuw als het ons nu toeschijnt. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om op alle niveaus deel te nemen in de regelgeving en besluitvorming over het gemeengoed, wat tegenwoordig totaal ontbreekt. Dit betekent de ontwikkeling van verantwoordelijke relaties op lokaal, provinciaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Het betekent ook het opnieuw vestigen van goede wil en vertrouwen in de wereld. We moeten overheden en bedrijven weer onder publiek toezicht en verantwoordelijkheid krijgen, daarvoor waren deze enorme sociale instituten in eerste instantie bedoeld toen ze werden opgericht. De overheid en het bedrijfsleven zijn nu eenvoudigweg te groot om failliet te gaan en moeten door de bevolking en hun gemeengoed ondersteund en gesubsidieerd worden. Dit is onhoudbaar. Deze gigantische instituties moeten weer onder het beheer van de mensen komen.

SI: Hoe zou een rechtvaardiger economisch systeem in relatie tot mondiaal gemeengoed gestructureerd moeten zijn?
JQ: Zoals ik het zie, vraagt het opzetten van een nieuw kader voor mondiaal gemeengoed drie brede aanpassingen. Ten eerste moet een gemeengoedfonds de verantwoordelijkheid voor de bescherming van natuurlijk, genetisch en materieel gemeengoed krijgen. Een fonds zou voor toekomstige generaties een bovengrens op een bepaalde hulpbron moeten zetten – om het te reserveren, behouden en beschermen. Het fonds verhuurt dan een bepaald percentage van deze hulpbron aan bedrijven. Ten tweede kunnen bedrijven die de rechten op het delven en produceren van deze hulpbronnen van het fonds huren, via innovatie, productie, verkoop en distributie van hun producten en diensten winst maken en positieve effecten genereren, precies zoals ze nu doen. Het grote verschil is dat bedrijven de hulpbron niet zelf bezitten, maar hem huren van het fonds. Ten derde gebruikt de overheid de belastingafdracht van bedrijven als dividend of een inkomen voor mensen en om fondsen te werven voor het herstel of hernieuwen van hulpbronnen. Ik geloof dat deze fundamentele veranderingen tot een nieuwe wereld van samendelen zullen leiden.

SI: Wie leiden een gemeengoedfonds en wie houdt er toezicht op?
JQ: Er is niet maar één manier om een fonds op te zetten. Het hangt af van wat de mensen willen, in welke mate de belanghebbenden erbij betrokken willen worden, van de lokale cultuur in het gebied en de aard van de hulpbron die men wenst te beschermen. Mensen moeten het recht hebben om zelf te beslissen. Participatie in het proces zal er dus niet over de hele wereld hetzelfde uit zien. Op basis hiervan is het uitgangspunt achter het opzetten van gemeengoedfondsen redelijk standaard. Zoveel mogelijk belanghebbenden moeten bij de besluitvorming over de verdeling van een bepaalde hulpbron betrokken zijn. Dat zijn de gebruikers, beheerders, producenten en leveranciers van verschillende hulpbronnen. Verantwoord rentmeesterschap houdt in dat het draagvermogen van een gemeengoed niet wordt overschreden en dat alleen de mensen die direct betrokken zijn bij het gebruik, toegang tot, beheer en productie van deze hulpbronnen hierover mogen beslissen. Bedrijven noch overheden zijn opgericht om gemeengoed te beheren en, zo lijkt mij, zij doen dit bepaald slecht. Bij het maken van beleidskeuzes houden ze niet met iedereen rekening. Daarom zijn belanghebbenden en beheerders degenen die over het beheer en de productie van gemeengoed moeten beslissen. Dat geeft hun de gelegenheid te participeren in het nemen van beslissingen over de hulpbronnen die hen direct beïnvloeden.

Historische overgangsfase
SI: Hoe zou een fonds op mondiale schaal worden beheerd als we praten over iets wat veel groter is dan een lokale gemeenschap kan beheren, zoals de oceaan, de atmosfeer, misschien zelfs olie, etc.? Zouden de Verenigde Naties er dan toezicht op houden?
JQ: Dat hangt van de hulpbron af. Veel hulpbronnen zouden door bestaande of nieuw op te zetten VN-agentschappen kunnen worden beheerd, met name gemeengoed dat echt mondiaal is, zoals de oceanen en de atmosfeer. Maar zijn voedsel, gezondheid, onderwijs, energie en geld niet ook mondiaal gemeengoed?
Als we geen mondiale trusts onder de bescherming van de Verenigde Naties of via soevereine verdragen of mondiale instituties kunnen maken, dan moeten de mensen dat zelf organiseren, bijvoorbeeld een echte institutie voor het beheer van het mondiale milieu. Dat zou een voor de hand liggende volgende stap zijn, maar waarom het daarbij laten? We hebben mondiale fondsen nodig voor het beheer van het internationale monetaire stelsel, voor internationale financiën, voor internationale handel en een fonds dat toezicht houdt op de biodiversiteit. We hebben fondsen nodig die de internationale ontwikkelingsagenda uitvoert, teneinde honger uit te bannen, gezondheidszorg en onderwijs te verschaffen en banen te creëren. Deze fondsen zijn werkelijk essentieel als we het ontwikkelen van effectief en democratisch mondiaal beheer serieus nemen.
Ik geloof dat we in een overgangsfase in de geschiedenis zitten. De Bretton Woods-conferentie in 1944 bracht een systeem van monetair beheer voort door de regels voor de handelsrelaties tussen de voornaamste industriële staten van de wereld vast te stellen. In 1945 werd de VN opgericht om politieke veiligheid in de wereld te garanderen. Dit was het begin van een nieuw soort multilateralisme en het was voor die tijd werkelijk innovatief. Maar dit nieuwe internationale systeem had veel gebreken en was niet sterk of flexibel genoeg om de ontwikkelingen bij te benen. Nu is het een antieke structuur geworden die de belangen van de wereldgemeenschap niet langer dient. We moeten de zwakten van dit oude multilateralisme te boven komen en iets scheppen wat vitaal is en op de noden van de wereld reageert. Het lijkt mij dat mondiale fondsen een manier zijn om door de huidige internationale impasse heen te breken. Ze brengen ons tot een sterker besef dat de zeeën en zeebeddingen, atmosfeer, ruimte, handel, financiën en geld en vele andere soorten gemeenschappelijk goed eigenlijk buiten de beheerscapaciteit van soevereine overheden en de private sector vallen. Om dit te doen moeten de mensen van de wereld zichzelf organiseren en fondsen voor hun gemeengoed opzetten. De wereldwijde beweging van burgers moet er direct bij betrokken raken, dat is nodig. En volgens mij is dat wat er nu gebeurt.

SI: Hoeveel gemeengoedfondsen bestaan er momenteel en in hoeveel landen?
JQ: Ik kan geen aantal noemen, maar het loopt zeker in de tienduizenden en ze worden over de hele wereld gevonden. De bekendste zijn de fondsen voor land en bossen. Er worden in lokale gemeenschappen voortdurend fondsen gevormd, maar bioregionale fondsen zijn ook in opkomst, zoals het WANA Forum dat pleit voor overeenkomsten voor het delen van water en energie in het Midden-Oosten en het Grote Meren Gemeengoed in de Verenigde Staten en Canada dat dit najaar zijn eerste bijeenkomst houdt. Peter Barnes heeft ook een luchtfonds voorgesteld om de atmosfeer te beheren.

SI: Is deze overgangsfase het moment waarop de mensheid haar relatie met gemeenschappelijke goederen begint te herwaarderen in termen van samendelen en duurzaamheid?
JQ: Ja. Gemeengoed is een andere term voor samendelen en duurzaamheid en deze herwaardering vindt nu duidelijk plaats. Het cruciale aspect is dat we geleidelijk afstappen van beleid dat de nadruk op eigendom legt, en in de richting gaan van beleid dat uitgaat van beheer. Dit is de fundamentele verschuiving die plaatsvindt. Individuele toezeggingen aan duurzaamheid door de particuliere sector (zoals emissiehandel) of overheidsregulering (zoals CO2-heffingen), is gewoon het paard achter de wagen spannen. Daarom beginnen steeds meer mensen in te zien dat er behoefte aan modellen voor fondsbeheer bestaat. Wanneer we collectieve afspraken maken over duurzaamheid door fondsbeheer, zal samendelen heel gemakkelijk volgen…

Informatie: www.globalcommonstrust.org en www.global-negotiations.org