Het leven in de Nieuwe Tijd — Doelstellingen en mogelijkheden

door Benjamin Creme

Het creëren van groepsbewustzijn, de ervaring een integraal deel van één Geheel te zijn, is in de komende tijd het doel voor de mensheid. De nieuwe energieën die deze planeet binnenstromen vanuit het Waterman-stelsel werken in die richting; hun wezenlijke hoedanigheid is die van synthese en universaliteit.
We staan op het punt diepgaande veranderingen mee te maken in al onze instellingen en structuren, zowel de politieke, economische, godsdienstige, sociale, wetenschappelijke, opvoedkundige als de culturele. Deze veranderingen zullen plaatsvinden naarmate de mensheid stap voor stap haar wezenlijke Eenheid begrijpt en de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om die Eenheid te verwerkelijken.

De eerste prioriteit
De eerste prioriteit voor de mensheid is het redden van de miljoenen die nu verhongeren in de Derde Wereld. Een noodprogramma voor hulp op wereldschaal zal nodig zijn om hun lot te verlichten. Geen moeite moet ons te veel zijn om de ellende te verzachten die enkele van de armste gebieden thans meemaken. Niets is dringender of belangrijker in onze huidige wereld. Al het andere moet wachten.

Het milieu
Een van de belangrijkste dingen die na Verklaringsdag zullen gebeuren, is dat de aandacht van de mensheid sterk gericht zal worden op het schoonmaken van het milieu en het leefbaar maken van de aarde. Ieder mens, van elke leeftijd, zal hierbij betrokken zijn. Zodra in de behoeften van de miljoenen hongerende mensen is voorzien, zodra het proces van samendelen op gang is gekomen, moet alle aandacht gericht worden op het onderhouden van onze ecosystemen, want anders zal deze planeet niet meer bewoonbaar zijn.
Maitreya Zelf heeft gezegd dat het redden van het milieu de eerste prioriteit moet zijn van alle mensen, jong en oud. De gevolgen van de opwarming van de aarde voor bijvoorbeeld de ijskappen zijn nu voor iedereen zichtbaar. Een programma van grootschalige herbebossing moet onze aandacht krijgen; dit zal vanzelfsprekend de nodige tijd vergen, maar er kan nu al een begin mee gemaakt worden.
Het zal blijken dat de grondslag van Maitreya’s leringen wordt gevormd door juiste verhoudingen: tussen mensen onderling, tussen de mens en God en tussen de mens en zijn omgeving, de planeet. We zullen leren begrijpen dat de mens, de natuur en God Eén zijn, en dat een juiste zorg voor de planeet (en al haar natuurrijken) essentieel is voor het welzijn van het geheel.

Economische veranderingen
De Christus zal oproepen tot aanvaarding van het beginsel van samendelen door herverdeling van wat de wereld te bieden heeft: het voedsel, de grondstoffen, de energie en d technologische kennis die de ontwikkelde landen zich nu grotendeels toeëigenen en verspillen.
Wanneer we het beginsel van samendelen hebben aanvaard (waartoe de regeringen zullen worden gedwongen door de publieke opinie) zal elk land worden gevraagd aan de wereld ter beschikking te stellen wat het zelf niet nodig heeft. Elk land zal worden uitgenodigd om een inventaris te maken van zijn bezittingen en zijn behoeften. Na computerverwerking zullen deze gegevens een speciaal voor dit doel opgericht agentschap van de VerenigdeNaties voorzien van de informatie voor de uitvoering van een rationele herverdeling van de goederen van de wereld. Zo kan er een beter evenwicht worden bereikt tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Het herverdelingsprogramma zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. De plannen en blauwdrukken voor deze onderneming, die zijn ontworpen door hoge ingewijden (grote economen, financiers en industriëlen), liggen al lang klaar en wachten slechts tot de mensheid hun uitvoering verlangt. Een vernuftige vorm van ruilhandel zal het huidige economische system vervangen.
Zonder twijfel zal er verzet komen van meer bevoorrechte leden van de samenleving die in de veranderingen welke plaats moeten vinden een verlies zien van hun traditionele status en macht; maar de noodzaak tot verandering zal zo overweldigend duidelijk worden dat ze steeds minder macht zullen blijken te hebben om het tij te keren.

Politieke veranderingen
Al verscheidene jaren worden er groepen getraind door een Meester in de vijf belangrijke centra (New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio) in de precieze wetgeving die onze huidige chaotische politieke, economische en sociale structuren op een meer rationele (en geestelijke) leest zal schoeien. Er kunnen de komende jaren vèrreikende veranderingen verwacht worden, bij zo min mogelijk verdeeldheid en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale orde. Het democratische systeem zal blijven en het zal in orde en doelmatig worden bevonden, als het voor het eerst echt wordt gebruikt voor het algemeen welzijn. De deelname van alle geledingen van de samenleving aan de opbouw van de nieuwe sociale orde zal een snelle aanvaarding garanderen van de maatregelen die voor de invoering ervan

nodig zijn.
De sleutel tot een harmonieuzer politiek klimaat ligt in aanvaarding van het beginsel van samendelen. Zowel het democratische als het communistische systeem zit in een overgangsfase en naarmate zij zich ontwikkelen zullen ze minder ver van elkaar afstaan dan nu het geval lijkt. Meer harmonie in de wereld zal het gevolg zijn.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zal de haar toekomende plaats krijgen als het internationale wetgevende orgaan. Het werk van de Algemene Vergadering wordt nu belemmerd door het gebrek aan steun van de grootmachten, vooral van de VS en de Sovjet-Unie, en door het bestaan van de Veiligheidsraad met zijn vetorecht. De Veiligheidsraad heeft zijn tijd gehad en moet nu plaatsmaken voor de stem van de Algemene Vergadering, die een bredere basis heeft. De VN zijn de blauwdruk voor een toekomstige wereldregering van een federatie van onafhankelijke staten. Het maakt geen deel uit van het goddelijk plan dat alle landen moeten leven onder hetzelfde politieke systeem. Democratie en Communisme zijn beide de min of meer misvormde uitdrukking van een goddelijk idee. In hun uiteindelijke volmaakte weergave zal elk de wereld een model van sociale organisatie bieden dat past bij verschillende mensen in verschillende omstandigheden. ‘Eenheid in verscheidenheid’ kan het motto worden genoemd van toekomstige politieke formaties.

Nieuwe benadering van arbeid
Er vinden al diepgaande veranderingen plaats in de geïndustrialiseerde wereld door de komst van de micro-technologie. Steeds vernuftiger machines zullen steeds meer de productiemethoden bepalen. Het huidige problem van werkloosheid zal een probeem worden van de vrije tijd. Voorlichting over het juiste en volwaardigste gebruik van de vrije tijd zal van enorm belang worden. Ten slotte zal de hele materiële productie van onze beschaving door machines gedaan worden, waardoor de mens de vrijheid krijgt om zijn eigen ware natuur en bestemming te ontdekken. Te zijner tijd zullen deze machines worden gemaakt door een daad van de menselijke scheppende wil: de reikwijdte van het menselijk verstand kennen we nog slechts bij benadering.
Wat we nu als eerste moeten doen, is het veranderen van de productiemethoden om zo de vele miljoenen te bevrijden van de mechanische verdoving die hun dagelijkse metgezel is. “Sta Mij toe jullie de weg te wijzen naar een eenvoudiger leven, waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn; waarin de vreugde van Broederschap uit alle mensen spreekt” (Boodschap van Maitreya nr. 3).

Het einde van ziekte
De Komst van de Christus en het naar voren treden van de Meesters van Wijsheid zal een geweldig gevoel van opluchting veroorzaken en vermindering van spanning in de wereld. De winst aan fysiek en emotioneel welzijn zal aanzienlijk zijn. Veel van de lichamelijke kwalen hebben een psychologische oorzaak: de druk, spanningen en angst die onze verdeelde samenleving eigen zijn. Wanneer er echt hoop voor de toekomst bestaat, zal de algemene gezondheid van de mensheid verbeteren.
Los hiervan zullen er nieuwe benaderingen komen in het ontdekken van oorzaken van ziekten. Het bestaan van de etherische gebieden (materie die fijner van samenstelling is dan gas en normaal gesproken onzichtbaar) wordt al sinds lang als axioma aangenomen door esoterici. Dit is het volgende materiële gebied dat rijp is voor onderzoek door onze exoterische wetenschappers. Kirlian-fotografie en het werk van Wilhelm Reich hebben de weg al gewezen. Men zal gaan beseffen dat de gezondheid van het fysieke lichaam geheel afhankelijk is van het etherisch lichaam, ook wel ‘dubbel’ genoemd. De krachtencentra (of chakra’s, zoals ze in het Oosten genoemd worden), die de stroom etherische energie kanaliseren, hebben hun tegenhanger op het grofstoffelijk gebied in de vorm van de klieren van het hormonale stelsel. We beginnen pas te beseffen hoe belangrijk het correcte en op elkaar afgestemde functioneren van het hormonale systeem is voor ons welzijn. Dit is op zijn beurt afhankelijk van een goed functioneren van het vitale- of etherische lichaam dat er de basis van vormt.

Alternatieve geneeskunde
De zogenoemde alternatieve geneeskunde (die in feite al heel erg oud is) zal haar plaats innemen naast de meer orthodoxe methodes. Teams van artsen en genezers van verschillende disciplines zullen samenwerken waarbij ieder zijn speciale inzichten en gaven bijdraagt tot een groter welzijn van de patiënt. De Meesters zijn, zonder uitzondering, adepten in de kunst van het esoterisch genezen; de Christus leverde hiervan in Palestina een sprekend voorbeeld. Hun inspiratie en leiding zal het tempo van experiment en ontdekking versnellen en leiden tot ongedroomde resultaten. Parallel aan de menselijke evolutie verloopt nóg een grote evolutie, die van de engelen (of deva’s, zoals ze in het Oosten worden genoemd), welke de mensheid veel kan geven en leren in verband met ziekten en genezing. In de niet al te verre toekomst zullen de twee evoluties zeer werkelijke contacten krijgen, wat er toe zal leiden dat de mens een veel beter besef zal ontwikkelen van zijn ware aard en van zijn plaats in het wereldplan. Dit hele onderwerp is zo diep-esoterisch en diepzinnig dat het hier alleen maar kan worden aangestipt.
Bepaalde ziekten, zoals syfilis, tuberculose en kanker, zijn endemisch binnen de mensheid en ongelooflijk oud. Het zal lang duren om de wereld van deze plagen te bevrijden maar uiteindelijk zal het lukken. En in de tussentijd zal men met rasse schreden vorderen bij de beheersing ervan en in het verzachten van hun gevolgen, zoals al het geval is met tuberculose. Het algemeen aanvaarden van crematie als enige hygiënische methode van het na de dood teruggeven van het lichaam aan de aarde zal dit proces versnellen. Door talloze eeuwen van begrafenissen zijn ziekten van het fysieke lichaam door de aarde opgenomen en vervolgens door plantaardig en dierlijk weefsel. Dit is al zo lang aan de gang dat de aarde zelf besmet is geraakt.

Telepathie
In het komende tijdperk zal er een diepgaande verandering plaatsvinden in de menselijke perceptie, wat de mensheid een veel diepere en rijkere ervaring zal verschaffen van de Werkelijkheid waarin we leven: telepathie en etherisch zicht zullen een onderdeel worden van de gewone menselijke uitrusting, in plaats van tamelijk zeldzaam zoals nu het geval is. We zijn allemaal telepathisch (deze eigenschap delen we met de dieren) maar bij de meesten van ons gebeurt dat onbewust, onwillekeurig, onbedoeld en zonder beheersing.
Geleidelijk zal in deze nu aanbrekende nieuwe tijd, telepathie de normale wijze van communiceren worden tussen mensen die op hetzelfde punt van evolutie staan. De overschaduwing door de Christus van de hele mensheid op Verklaringsdag zal de voorbode zijn van het toekomstige vermogen van de mensheid om naar willekeur mentaal en telepathisch te communiceren, op elke afstand. Liegen zal automatisch onmogelijk worden en de spraak zal geleidelijk verdwijnen.

Etherisch gezichtsvermogen
We kennen thans drie toestanden van fysieke materie: vast, vloeibaar en gas. De esoterie stelt dat er nog vier andere toestanden van materie bestaan boven die van gas: de etherische gebieden. We leven in een etherische oceaan waarin onze etherische lichamen complexere concentraties vormen. De Meester Djwhal Khul heeft voorspeld dat een verandering van het fysieke oog ons een ‘dubbel-focus’ of etherisch zicht zal geven, waardoor deze subtiele gebieden kunnen worden waargenomen. Er zal een hele nieuwe wereld opengaan voor de mensheid; de schoonheid van de subtielere gebieden zal worden geopenbaard. Veel van de grote wereldsteden zijn gebouwd op etherische krachtpunten; de eigenschappen en toon van deze energetische concentraties zullen een belangrijk terrein worden voor onderzoek en ontdekking.

Dood zonder angst
Een van de meest diepgaande veranderingen zal onze benadering van de dood betreffen. De mens zal de angst voor de dood verliezen. De mensheid zal de Wet van wedergeboorte gaan aanvaarden, en begrijpen dat de dood van het lichaam slechts een overgang betekent naar een nieuwe en vrijere staat; en dat de ziel op haar lange incarnatie-reis voertuig na voertuig neemt om zich daarin te weerspiegelen op het fysieke gebied. De dood zal zijn verschrikking verliezen. Wanneer het lichaam oud en uitgeput is, zal de dood met vreugde gezocht worden als doorgang naar vernieuwing en verdere ervaring.
De Christus zal de langzame, geleidelijke evolutie van de mens door het proces van reïncarnatie (de Wet van Wedergeboorte) bevestigen, en door ons begrip van deze Wet en haar verband met de Wet van Oorzaak en Gevolg (de Wet van Karma) zal een hechte basis worden gelegd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. We zullen gaan begrijpen dat onze gedachten en daden voortdurend oorzaken in beweging zetten waarvan de gevolgen onze levens maken tot wat ze zijn, ten goede of ten kwade. Zo zullen we de noodzaak inzien van onschadelijkheid tegenover anderen, een onschadelijkheid gebaseerd op de ‘wil-ten-goede’ die zich uitdrukt als goede wil.
De Christus zal de waarheid verkondigen dat het Koninkrijk Gods op aarde bestaat, en altijd heeft bestaan, in de Geestelijke Hiërachie van Meesters en Ingewijden en dat door Zijn Bemiddeling Zijn hele volk eens deel zal uitmaken van dat Koninkrijk. De Aloude Mysteriën zullen worden hersteld en de mens zal zichzelf kennen als het goddelijk Wezen dat hij is. Iedereen, ook wie niet met religieuze zaken bezig is, zal uiteindelijk het besef delen van een geestelijke basis van het leven. Op welk terrein van menselijke activiteit men ook werkzaam is (de politiek, de wetenschap, de opvoeding of de kunst), men zal proberen om uitdrukking te geven aan deze aangevoelde innerlijke waarheid, en een cultuur en beschaving opbouwen die een directe weergave is van de ervaring dat God, de Mens en de Natuur Eén zijn. Dan zal openbaring op openbaring volgen, totdat we de kennis zullen bezitten die ons de geheimen van het leven zelf zal onthullen en die ons bewuste, scheppende medewerkers zal laten worden van God. Dit wordt mogelijk wanneer de wil van de mensheid en die van God één en dezelfde zijn. Een creatieve wisselwerking tussen God en de mens kan dan plaatsvinden en de ware aard en het doel van de menselijke evolutie zal duidelijk worden.

Goddelijke wetenschap
Dit zal leiden tot de vorming van de Goddelijke Wetenschap die nu alleen aan de Meesters van Wijsheid bekend is. Eens zal deze wetenschap, in handen van de mens zelf, het instrument worden waarmee de krachten van het universum gekend en gebruikt zullen worden, in dienst aan het Goddelijk Plan, ter bevordering van de evolutie van alle natuurrijken. Onder leiding van de Hiërarchie van Meesters zal de mens in staat blijken om krachten en energieën te beheersen die hem nu geheel onbekend zijn en waaraan hij nu is overgeleverd. Hij zal in staat zijn tijd en afstand te overstijgen door de kracht van zijn gedachten, en transportmiddelen ontwikkelen die zo stil en schijnbaar bewegingloos zijn dat vermoeidheid zal verdwijnen. Door de kracht van geluid zal hij maken wat hij nodig heeft en zijn omgeving beheersen.
Natuurlijk, dit hangt allemaal af van ons vermogen onze kleine, afgescheiden willetjes over te geven en op één lijn te brengen met de Goddelijke Wil en het Goddelijk Doel. De Christus en de Meesters zullen daar naar toe werken. Het is Hun taak ons zo te leiden en te begeleiden dat we deze overgave graag en uit onszelf zullen doen, in het licht van de visie van onze eigen ziel op de weidsheid en grootsheid van het Plan. Een nieuw tijdperk van vrede en goede wil breekt aan in de wereld. Niets kan nog de aanvang van deze tijd van rust en evenwicht voorkomen. De kosmische krachten die de Christus in de wereld vrijgegeven heeft, manifesteren zich merkbaar op het fysieke gebied en ze zullen dat blijven doen met steeds meer kracht. Deze krachten zullen gevolgen hebben die op dit moment onbereikbaar lijken. Deze energieën zullen steeds meer onze manier van denken en voelen bepalen en uiteindelijk leiden tot die begerenswaardige situatie van fusie en synthese die de grondtoon zal zijn van het Watermantijdperk. Dan zullen we het zo lang verborgen en niet geopenbaarde feit erkennen dat de Mensheid Eén is, deel van Eén Leven.

(Dit is een bewerking van het artikel ‘Doelstellingen en mogelijkheden’ uit ‘Maitreya’s Missie, dl. I aangevuld met materiaal uit De mensheid ontwaakt.)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.