door de Meester —, via Benjamin Creme (11 april 2011)

Recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten hebben de mensheid met een aantal problemen geconfronteerd. De Westerse mogendheden zijn, grotendeels tegen hun wil, in een Libische burgeroorlog verwikkeld geraakt die zij niet als zodanig herkenden. Hun voornaamste zorg was het waarborgen van de ononderbroken toevoer van gemakkelijk toegankelijke olie uit Libië. Zij wilden ook de mensen in Benghazi helpen die een slachting te wachten stond door de strijdkrachten van een grillige tiran op leeftijd, die verbijsterd de kennelijk succesvolle omverwerping door het volk van een naburige tirannie nauwlettend had gadegeslagen.
Wisten de Westerse mogendheden maar dat het vreedzame protest van het Egyptische volk in Libië was geëscaleerd tot een gewapende revolutie zonder planning, leiderschap of wapens om succes te verzekeren.
De Verenigde Naties gingen akkoord met een mandaat voor een vliegverbod, maar dat had gevolgd moeten worden door een VN-vredesmacht, liefst afkomstig uit de Arabische landen. Het achterwege blijven daarvan heeft geleid tot de huidige, voor alle betrokkenen, problematische toestand.

Energieën
Onder invloed van de krachtige energieën die nu door Maitreya en Zijn groep worden gericht, ondergaan de mensen in het Midden-Oosten een grote bewustwording en eisen nieuwe vrijheden en inspraak in het besturen van hun leven. Deze eisen blijven overigens niet beperkt tot het Midden-Oosten. Steeds meer worden deze zelfde eisen van inspraak en rechtvaardigheid over de hele wereld gehoord. Met name de jongeren voelen de noodzaak van een nieuw soort wereld aan, één die hen in staat stelt om zich te ontwikkelen en zich uit te drukken, ongehinderd door de versleten dogma’s van hun ouderen.
Waar wij getuige van zijn is niets minder dan een wedergeboorte van de jonge mensen van de Aarde, die zichzelf bevrijden van de tirannie van haat en oorlog, onverdraagzaamheid en afgescheidenheid. Niets kan hun vooruitgang lang tegenhouden. Dit is de Nieuwe Tijd en de jongeren beproeven zichzelf in de strijd om nieuw leven.
De oude orde is diep verankerd en moeilijk te overwinnen. De oude tirannen op elk gebied van het leven zijn niet genegen afstand te doen van hun macht en rijkdom, en verzetten zich hevig tegen het tij van verandering, maar ze vechten tegen de energieën en wil van Goddelijkheid Zelf, en zullen op den duur bezwijken. Een grotere macht dan die van alle machtigen op deze Aarde eist uitdrukking en niets kan haar manifestatie verhinderen. Het is de weg naar de toekomst, die is gewezen sinds het ontstaan van de wereld.
Niets kan haar voortgang hinderen en de jongeren zijn de voorlopers. Luister goed naar de jongeren, zij houden de toekomst veilig in hun hart. Niet voor niets waren het de jongeren van het Tahrirplein die aan Maitreya’s voeten zaten toen Hij hun de beginselen van de toekomst onderwees, de beginselen van de Nieuwe Tijd, de Tijd van Vrede, Rechtvaardigheid en Samendelen, van Vrijheid en Liefde.

door Paul Hellyer

Hier volgt een ingekorte versie van een toespraak van de voormalig vice-premier en minister van Defensie van Canada, Paul Hellyer, op het Internationale UFO-congres dat in februari 2011 in Arizona (VS) werd gehouden. Paul Hellyer gaf Share International niet alleen toestemming om gedeelten uit zijn toespraak te publiceren, maar heeft ook gevraagd om de ideeën die hij hierin naar voren brengt op zo groot mogelijk schaal te verspreiden.

Het mondiale financiële stelsel is compleet bedrog. Het is een gigantisch piramidespel [waarin banken] hetzelfde geld aan meerdere mensen of instanties tegelijk uitlenen en van ieder van hen de rente opstrijken. Maar wat de banken in werkelijkheid uitlenen is hun krediet en wat ze als compensatie voor dat voorrecht vragen is een schuld die met rente terugbetaald moet worden…
Een wereldstelsel waar al het geld als schuld gecreëerd wordt, is een eeuwigdurende ramp in wording. Het is als een enorme ballon die de banken volpompen met schuld. De ballon wordt steeds groter tot de schuldenlast te zwaar wordt om te dragen, en dan is het als een ballon die doorgeprikt wordt. Het systeem stort in en duizenden of soms miljoenen onschuldige mensen verliezen hun baan, hun huis, hun boerderij of hun bedrijf…
De langetermijn invloed van het bankenkartel is niet te berekenen. Hun slimste zet was de instelling van het systeem van centrale banken in de Verenigde Staten (de Federale Reserve). De grote banken van New York hadden niet veel op met het idee van eerlijke concurrentie, dus belegde [in 1910] een kleine groep een geheime vergadering in het privéverblijf van JP Morgan op Jekyll Island, ver van de kust van Georgia. Hun complot, beraamd door Paul M. Warburg, en vervolgens overgenomen door het Congres, is een wettig particulier monopolie op de Amerikaanse geldvoorraad, dat wordt gerund voor het profijt van enkelen onder het mom van bescherming en bevordering van het publieke belang…
Bot gezegd, het Congres droeg zijn soevereine constitutionele recht om geld te scheppen over aan exclusief beheer door een groep particuliere bankiers. De omvang van deze roofoverval kent zijn weerga niet in de wereldgeschiedenis – de bedragen lopen momenteel in de hoge biljoenen…

Opwarming van de aarde
Terwijl de hervorming van het bankstelsel het dringendste probleem is waarmee de wereld vandaag geconfronteerd wordt, heeft de opwarming van de aarde op langere termijn even ernstige of nog grotere gevolgen. Het is volkomen bedrog om te doen alsof we 30, 40 of 50 jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen…
Niettemin maakt het oliekartel plannen alsof er niets gaat veranderen en dat we nog decennia lang aan een fatale olie-economie vastzitten, totdat de schade onherstelbaar is. Het is te laat om met olieboringen op zee te beginnen. Het is te laat voor nieuwe ontwikkelingen in de teerzandgronden van Alberta. Het is te laat voor meer lawaaiige windmolenparken. De overgang moet nu beginnen, met een deadline van tien jaar.
Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar alleen met het soort mobilisatie dat cruciaal is om een overlevingsoorlog te winnen. Eén excuus voor passiviteit was het gebrek aan geld als gevolg van begrotingstekorten. Maar dat obstakel kan in minder dan een jaar overwonnen worden, als overheden en wetgevers het systeem veranderen en hun soevereine recht uitoefenen om financieel mogelijk te maken wat fysiek mogelijk is. De hemel weet dat er overal ter wereld miljoenen werklozen zijn die erop wachten de uitdaging aan te gaan.
Het andere grotere obstakel was het gebrek aan consensus over de vorm van schone energie die ter vervanging van fossiele brandstoffen gebruikt moest worden. En dat brengt me, tot slot, op het onderwerp van vandaag, de aanwezigheid van buitenaardsen en hun technologie.

Buitenaardse aanwezigheid
Het is bedrog dat de Amerikaanse regering doet alsof ze niet geïnteresseerd is in ufo’s. Het is zelfs al tientallen jaren een zaak van het hoogste en waarschijnlijk uitzonderlijk belang.
Een vroegere Canadese ufoloog, Wilbert Smith, een hooggeplaatste werknemer bij het ministerie van Transport waarvan ik niet lang na diens pensionering minister werd, schreef een strikt geheim memorandum, gedateerd 21 november 1950, aan het hoofd Communicatie, waarin hij toestemming vroeg om een groep op te zetten om de geomagnetische aspecten van de voortstuwingssystemen van ufo’s te bestuderen.
Als onderdeel van zijn memorandum schreef Smith dat hij discreet inlichtingen had ingewonnen bij het personeel van de Canadese ambassade in Washington en de volgende informatie had verkregen:
a) De kwestie is door de regering van de Verenigde Staten aangemerkt als uiterst geheim, nog geheimer dan de waterstofbom.
b) Vliegende schotels bestaan.
c) Het is onbekend hoe ze werken, maar dat wordt intensief onderzocht door een kleine groep onder leiding van Dr. Vannevar Bush.
d) De hele kwestie wordt door de Amerikaanse autoriteiten gezien als een zaak van enorm groot belang.
Dr. Vannevar Bush, vooraanstaand Amerikaans wetenschapper, en een team deskundigen dat hij had samengesteld, waren al in 1950 bezig met “back-engineering”. (Back-engineering is de gecombineerde kunst en wetenschap van het analyseren van een voorwerp, in dit geval onderdelen van een neergestort voertuig, teneinde zijn kenmerken te bepalen om het te kunnen namaken of aanpassen.)…
Het is heel moeilijk voor te stellen hoeveel er bereikt is na 60 jaar ontrafelen van buitenaardse technologie, die veel geavanceerder was dan onze eigen technologie. Er is geen twijfel aan dat talloze wetenschappers, technici en veel van Amerika’s meest geavanceerde vliegtuig- en wapenfabrikanten bereikt moeten hebben wat nog slechts enkele jaren geleden als wonderen gezien zou worden…
Het gebied van ontdekking dat voor deze presentatie het relevantste is, is de kwestie van uitheemse energiebronnen. Jaren geleden werd er bericht dat zowel nulpunt- als koude kernfusie ontwikkeld was. Dit zijn energiebronnen die de streefdatum van 10 jaar binnen bereik zouden kunnen brengen en niet alleen de wereld radicaal ten goede veranderen, maar ook helpen de aarde te behouden als een gelukkige woonplaats voor Aardbewoners.
In het onwaarschijnlijke geval dat deze bronnen nog niet commercieel levensvatbaar zijn, hoeven we slechts een van de vriendelijke soorten [buitenaardsen] te vragen ons te helpen. Dat zouden zij beslist doen, omdat ze zich ernstig zorgen maken over ons rentmeesterschap. In het geval dat we hen nog steeds behandelen als vijandige aliens en proberen hen uit de lucht te schieten, moeten we onze oorlogslust indammen en een acceptabel niveau van intergalactische beleefdheid aannemen.

Betere mensen
De derde essentiële verandering is voor ons als individuen. Een rechtvaardige en vredige wereld is niet mogelijk als ze bol staat van allerlei vormen van omkoping, bedrog en corruptie. Hebzucht kraait koning en de mammon regeert de wereld.
Instituten moeten ook veranderen. Eeuwenlang hebben de grote godsdiensten hun vermeende superioriteit of exclusiviteit met het zwaard verspreid, wat duizenden onschuldigen de dood heeft ingejaagd. De drie Abrahamistische godsdiensten maken bijvoorbeeld alle aanspraak op de zekerste weg naar het paradijs. Wiskundig gezien is dit onmogelijk. Het is veel waarschijnlijker, wiskundig gezien, dat zij het allemaal fout hebben en dat de waarheid groter is en geen mensen uitsluit.
Oude en moderne geschiedenis duiden er beide op dat er geen hoop op een rechtvaardige en eerlijke wereld is, tenzij alle godsdiensten, en degenen zonder religie, hun verschillen opzij leggen en beginnen samen te werken om het Koninkrijk Gods op Aarde te bouwen. Mijn definitie hiervan is een wereld waarin ieder kind voldoende voedsel, schoon drinkwater, passende kleding, een dak boven het hoofd, toegang tot medische hulp kan verwachten en voldoende onderwijs om te kunnen bepalen hoe hij of zij het mensdom het best kan dienen, met waardigheid en zelfvervulling.
Wat zou dat een prachtige wereld zijn! Maar het zou een omslag van 180 graden vereisen in beleid en prioriteiten, en een serieuze inspanning om de Gouden Regel toe te passen waarop alle religies aanspraak maken als hun rode draad.

Actieplan
Het eerste en dringendste project is de vleugels van de bankiers te kortwieken en de geldscheppende functie te democratiseren. In de VS moet het stelsel van centrale banken (de Fed) afgeschaft worden en zijn zogenaamde functie van het reguleren van de geldvoorraad moet door de federale overheid, of een agentschap dat direct onder haar bestuur valt, overgenomen worden. Het machtigste en nuttigste gereedschap in het economische arsenaal moet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordigers van het volk die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor hun succes of falen.
Sommige monetaire hervormers bevelen aan dat regeringen 100 procent nieuw geld scheppen in een schuldvrije vorm, bankbiljetten of iets wat daaraan gelijk is. In het belang van een snelle en soepele overgang geef ik in overweging dat een verhouding van 34 procent door de overheid geschapen op 66 procent door de bank geschapen geld, goed zou zijn. Van de banken moet geëist worden dat ze 34 procent aan kasreserves als onderpand aanhouden.
Belangrijk is dat regeringen onmiddellijk de grote bedragen scheppen die nodig zijn om hun begrotingen in evenwicht te brengen en hun economieën weer op maximale productiviteit te laten draaien. Ik heb het over een infusie van mogelijk het equivalent van 10 biljoen Amerikaanse dollar om te beginnen en meer als dat nodig is om de economieën op stoom te brengen en de werkloosheid wereldwijd met minstens de helft terug te brengen, door het scheppen van miljoenen nieuwe banen.
Zal dit wellicht een enorme inflatie veroorzaken, zoals het financiële kartel onmiddellijk zal beweren, omdat het een van zijn langstlopende en succesvolste spookbeelden is? Het antwoord op deze nepretoriek is een krachtig “nee.” Zoals iedere econoom zou moeten weten, is het de hoeveelheid geld die gecreëerd wordt, die de prijzen beïnvloedt en niet wie het drukt. Dus, zolang regeringen “het multiplier-effect”, zoals economen dat noemen, begrenzen zal er geen probleem zijn.
Het huidige stelsel is zeker inflatoir geweest. Een Amerikaanse dollar uit 1950 is nu slechts 7,5 dollarcent waard. Een monetair stelsel dat op gezond verstand gebaseerd is, zou betere resultaten moeten geven. Er is dus geen enkele reden waarom het banksysteem niet fundamenteel hervormd zou moeten worden – en wel nu meteen!
Er zijn vier andere ingrepen die wij als het volk van de wereld, van onze politici moeten eisen:
1) Er moet meteen een wet aangenomen worden die het alle politici, kandidaten voor het politieke ambt en politieke partijen verbiedt geld aan te nemen van welke financiële institutie ook, en het ook strafbaar stelt voor zo’n institutie om hetzij direct hetzij indirect geld aan te bieden.
2) Wereldleiders moeten afspreken om binnen tien jaar de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te reduceren.
3) Dat zal alleen mogelijk zijn als de VS hun kennis van de buitenaardse aanwezigheid en technologie openbaar maken, plus wat er is bereikt in 60 jaar “back-engineering”.
4) De VN moeten 2012 uitroepen tot het jaar van vergeving en verzoening – een nieuw tijdperk van samenwerking en naastenliefde tussen rassen, stammen, religies, landen, en gebieden – zowel mondiaal als intergalactisch. We hebben zo veel te leren van onze bezoekers uit de ruimte, op velerlei terrein, inclusief geneeskunde en voedselproductie.

Financiële sector vs het volk
Niets van deze visie op een rechtvaardige en vredige wereld zal mogelijk zijn, tenzij de allesoverheersende macht van de internationale banken wordt gebroken… Internet geeft mensen een macht die ze nooit eerder hebben genoten. De jonge mensen van de wereld kunnen, samen met duizenden van hun ouders en anderen die zich bekommeren om de toestand in de wereld, de kracht van sociale netwerken gebruiken om een wonder voor zichzelf en voor volgende generaties tot stand te brengen.
De moedige mensen van Tunesië en Egypte hebben de weg gewezen, door te bereiken wat onbereikbaar leek. We delen in hun euforie. Tegelijkertijd moeten zij, en wij, erkennen dat dit slechts het begin is. Echte vrijheid zal pas mogelijk zijn als ze de tirannie van de internationale banken ontvlucht zijn en als Wall Street niet langer de prijs van ons dagelijks brood naar zijn hand kan zetten.
Het kan een goed begin zijn om miljoenen kopieën van deze toespraak te verspreiden en in tal van talen te vertalen. Dan kan de opkomende generatie via hun sociale netwerken de barricades bombarderen. Verandering van regimes is niet nodig, behalve voor leiders die het licht weigeren te zien. Maar bezorgde burgers van de hele wereld moeten zich verenigen en aan de poorten van alle landelijke politici rammelen. Zeg hun botweg dat ze de bovenstaande agenda krachtig moeten ondersteunen of anders bij de volgende verkiezing onvermijdelijk zullen verliezen. Het is een simpele boodschap, maar de enige die ze verstaan.
Op een persconferentie op 29 maart 2001 zei president George W. Bush, terwijl hij aankondigde dat de VS zich uit het Kyoto-protocol terugtrokken: “Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt.” En dat is wat ik vandaag heb gedaan. Het is een boodschap van mondiale hoop voor ieder ras, kleur, religie en nationaliteit in de wereld en van vreedzame relaties met bezoekers uit andere werelden.

Zie ook: www.victoryfortheworld.net.

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya tot nu toe gegeven?
A. Zesendertig.

V. Hoeveel van de interviews vonden plaats in de VS en hoeveel in Mexico?
A. Negenentwintig in de VS. Zeven in Mexico, tot nu toe.

V. Reageren Amerikaanse en Mexicaanse kijkers verschillend op Maitreya’s denkbeelden? Zo ja, wat is het voornaamste verschil?
A. De verschillen tussen de VS en Mexico zijn natuurlijk enorm – in grootte, bevolking, welvaart, economische ontwikkeling, geschiedenis en verrichtingen. Het zou vreemd zijn als ze niet verschillend op Maitreya’s denkbeelden zouden reageren. Mexico is arm. Mexico-Stad heeft 22-24 miljoen inwoners, van wie de meeste in de krottenwijken aan de rand van de stad wonen en ontzettend arm zijn. Of deze armen toegang hebben tot televisie weet ik niet, maar misschien zijn er gemeenschappen waar ze gedeeld worden. Hoe dan ook, ik  weet zeker dat zij spontaner en meer vanuit het hart reageren dan in de VS. Daarnaast, en dit kan ik hier voor het eerst bekendmaken, zijn het verschillende soorten programma’s. In de VS is Maitreya 29 keer verschenen, maar altijd als lid van een ‘panel’ van mensen met verschillende gezichtspunten, nooit alleen. In Mexico zijn het interviews met Hem alleen (zeven keer tot nu toe). Zodoende is Maitreya ‘rustig’ begonnen, maar van nu af aan zal Hij waarschijnlijk veel directer zijn.

V. Zijn er landen die niet getroffen zijn door de radioactieve straling als gevolg van de tragische problemen in Japan?
A. Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.

V. Ik heb gelezen dat bepaalde planten gemakkelijker radioactieve straling opnemen dan andere; kunt u zeggen welke dat zijn?
A. Tabaksplanten nemen ongewoon grote hoeveelheden radioactieve straling op.

V. De homeopathische apotheek Ainsworths in Londen raadt mensen in Japan het geneesmiddel ‘Narayani kernstraling mix 45’ aan, plus ‘Radiotherapie mix 30’. Is dit alleen zinvol voor mensen in Japan? In welke andere delen  van de wereld zou u deze middelen aanraden?
A. Waar dan ook ter wereld als je denkt dat je aan radioactieve straling hebt blootgestaan.

V. In welke delen van de wereld was of is het stralingsniveau als gevolg van de catastrofe in Japan van afgelopen maand kritiek?
A. Nergens. Er is een buitengewoon hysterische reactie op het ongeluk met de Japanse kerncentrale. Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan getroffen door de straling.

V. Is het beter om geen vis meer te eten, aangezien alle oceanen met elkaar in verbinding staan?

A. Alle oceanen en landmassa’s van de wereld zijn al tot op zekere hoogte radioactief besmet, evenals de lucht die we ademen. De Ruimtebroeders besteden 90 procent van Hun tijd en inspanning aan het neutraliseren ervan (binnen de Karmische Wet). Wij gaan lichtzinnig door met het uitputten van de visstand wereldwijd, maar om een en ander in perspectief te plaatsen, er zit nog steeds veel vis in de zee.

V. Zou kolonel Khadafi amnestie en asiel buiten Libië aangeboden moeten worden om verder bloedvergieten te voorkomen?
A. Ja.

V. Zou het Westen moeten voldoen aan de verzoeken van de rebellen in Libië en hen voorzien van wapens, aangezien ze vrijwel onbewapend zijn vergeleken met de wapens die Khadafi tot zijn beschikking heeft?
A. Nee, ze zouden zich moeten houden aan de beperkingen die de VN hebben opgelegd, maar tevens een vredesmacht moeten sturen, bij voorkeur uit Arabische landen.

V. Zou je kunnen zeggen dat het Westen minder snel zou ingrijpen in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die geen olie produceren?
A. Ja, er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit zo is.

V. De bevolkingen van Egypte en Japan hebben de wereld lessen in zelfbeheersing, gelijkmoedigheid en onderlinge steun geleerd. Wat maakt hen zo voorbeeldig? Is het misschien hun geschiedenis?
A. Ja, voornamelijk. Daarnaast bracht Maitreya drie weken in Caïro door, veelal met de demonstranten op het Tahrirplein. In Japan hebben Maitreya en de Meesters tijdens de rampen veel tijd besteed aan het redden en troosten van mensen.

V. 1) Denkt u dat we ooit een volksmacht in de VS zullen zien zoals die zich momenteel in het Midden-Oosten en Noord-Afrika manifesteert? 2) Zo ja, wat hebben de Amerikanen om tegen te demonstreren?
A. 1) Ja, zeer zeker; de wereld wacht op de openbaring van de ziel van Amerika wat, naar ik geloof, zal gebeuren na Verklaringsdag. Niettemin was het de macht van het volk die de VS dwong om hun troepen uit Vietnam terug te trekken, en het was de volksmacht waardoor een einde aan de ‘apartheid’ in de VS werd gemaakt. 2) De VS is een enorm groot land met een bevolking van ongeveer 300 miljoen mensen met uiteenlopende politieke en economische gezichtspunten, zodat sommige groepen meer dan genoeg reden hebben om ergens voor of tegen te demonstreren.

V. Maitreya heeft gezegd dat Groot-Britannië een model zal ontwikkelen voor de kunst van beschaving. Wat bedoelt Maitreya hiermee?
A. Een beschaving op basis van economische rechtvaardigheid en politieke vrijheid en orde.

V. Sommige mensen zeggen dat zij voorafgaand aan een aardbeving een duidelijke verandering kunnen zien in het gedrag van bepaalde diersoorten, alsof die een soort energie waarnemen afkomstig van de intense spanning van een ophanden zijnde aardbeving, vergelijkbaar misschien met wat sommige ervaren voor een onweersbui. Is er een of andere betrouwbare manier om deze energie voldoende lang van tevoren te meten om gebieden die mogelijk getroffen zullen worden te evacueren?
A. Ik weet zeker dat veel dieren zo’n respons op dreigend gevaar hebben door verandering in de luchtdruk of iets dergelijks. Er zal ongetwijfeld een manier zijn, maar tot nu toe hebben we geen betrouwbare manier om die energie te meten, ofschoon sommigen zeggen dat ze dat wel kunnen.

V. Waarom hebben we technologie nodig om te evolueren?
A. Technologie is het resultaat van menselijke creativiteit. Elke evolutionaire vooruitgang gaat gepaard met een technologische. Onze huidige technologie, of u die nu bevalt of niet, is vanuit esoterisch standpunt gezien, Atlantische magie op een hogere wending van de spiraal.

V. Zal Maitreya ons helpen de nieuwe mensheid voor te bereiden?
A. Maitreya laat de mensheid momenteel zien wat er vereist is voor de opbouw van een nieuwe wereld en voor een nieuwe benadering van dat leven.

V. Zal er een einde komen aan de wapenhandel, vooropgesteld dat die beëindigd kan worden?
A. Wanneer de mensheid oorlog voorgoed uitbant. Die tijd is dichterbij dan de meeste mensen denken.

V. Kunt u aangeven wanneer wetenschappers de etherische niveaus van materie zullen ontdekken en werkelijk gaan onderzoeken?
A. Dat hebben ze al gedaan, zonder het te beseffen. Wat zij ‘donkere materie’ noemen zijn eigenlijk de etherische niveaus van materie. Het besef is nabij!

Digitale magie
Ik heb een programma voor bestandsuitwisseling dat op 9 december 2010 op mijn computer werd geïnstalleerd. Ik kan daarmee gemakkelijk grote bestanden zoals foto’s naar een andere computer overzetten. Ik kan dat alleen doen naar de computer van mijn man en van de vriendin die me erover vertelde. De vriendin, een medegroepslid van Share, kan alleen maar bestanden ophalen uit een gedeelde map die we hebben ingesteld.
Vandaag, 3 februari 2011, opende ik het programma en vond een foto van een beeld van Maitreya (zie foto). Het lijkt op een bekend beeld in Japan, maar met een ketting en andere kleine verschillen in details.
Deze beeltenis stond niet bij mijn vriendin in de map die we delen, maar in een nieuwe map die ik een dag of twee tevoren had aangemaakt, dus het is onmogelijk dat mijn vriendin de foto erin had gezet. Niettemin belde ik haar op om er achter te komen of zij de foto daar had geplaatst, maar dat was niet het geval.
Mijn man en dochter gebruiken het programma helemaal  niet, maar ik vroeg het mijn man evengoed; ook hij had de foto er niet in gezet. Ik keek wanneer de foto gemaakt was en dat was op 9 december 2010, maar hij verscheen pas vandaag in mijn map.
Aangezien mijn vriendin en ik de enige mensen zijn voor wie het technisch gezien mogelijk was om de foto daar geplaatst te hebben en geen van ons het heeft gedaan, vraag ik nederig of Maitreya of een Meester het wellicht gedaan heeft? Ik worstel de laatste tijd een beetje in mijn leven. Ik kan het niet echt goed aan en mijn geloof wankelt een beetje. Ik gebruikte onlangs stilletjes Maitreya’s ‘hand’ om hulp te vragen en een teken. Ik heb ook innerlijk mijn geliefde oom en peetvader van vaderskant, die kortgeleden is overgegaan, om een of ander teken gevraagd. Ik vroeg me af of dit misschien een antwoord zou kunnen zijn op een van deze verzoeken?
Als het een teken van ‘boven’ is, is het echt een geschenk vol liefde en ik voel me intens deemoedig.
Naam bij de redactie bekend, New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de foto, als een teken, daar werd geplaatst door de Meester Jezus.

Positieve reactie
Toen ik direct na het afspelen van Benjamin Creme’s videolezing, op 26 maart 2011 in Parijs, de zaal uitliep, riep een lange, sterke man van middelbare leeftijd, in donkere kleding, die op de achterste rij zat, met een krachtige en energieke stem naar me dat de video fantastisch, buitengewoon was; dat hij alles bevatte, dat alles gezegd was.
Toen vroeg hij of ik er al vanaf wist. Ik antwoordde dat deze video op de website van Share International stond. Hij zei dat hij geen Internet had. Ik heb hem tijdens het tweede deel van het programma niet meer gezien.
Wie was deze zeer enthousiaste en stimulerende toehoorder?
R.M., Artas (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man Maitreya was.

Gered gezin
Mijn neef en zijn gezin wonen in Minami-Sanriku-cho, een van de gebieden die door de tsunami van 11 maart 2011 het zwaarst getroffen zijn. De zoon van mijn neef, uit groep drie van de plaatselijke basisschool, liep naar huis toen de ramp gebeurde. Plotseling rende een vreemde vrouw naar hem toe en zei hem dwingend terug naar school te gaan en daar zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Zonder te weten waarom volgde hij haar woorden op en werd gered. Zijn vader was toen op zee onder water, maar op de een of andere manier was het goed met hem — ik kon dat niet goed opmaken uit het stamelende verhaal van mijn moeder. Hoe dan ook, zijn hele gezin werd gered. Ik was aan het werk op een kantoor in een torenflat in Tokio toen de aardbeving toesloeg. Angst voor het beven, het bevel van de firma aan alle werknemers om naar huis te gaan, zorg over mijn neef en zijn gezin, angst voor kernreactoren en het nieuws over het afsluiten van de elektriciteit voor bepaalde uren, zelfs in Tokio – het een volgde het ander en ik was in paniek en in de war. Temidden van deze chaos zag ik een stuk papier op het openbare mededelingenbord voor mijn flat. Het was een tekening van een monnik met twee raadgevingen erbij: “Blijf kalm” en “Vergeet niet te bidden”.
Eerst dacht ik dat een of andere monnik het in deze noodsituatie overal in de buurt opgehangen moest hebben om de mensen te helpen kalm te blijven. Maar ik vond er geen een op andere mededelingenborden.
Mag ik u vragen of 1) mijn neef en zijn gezin beschermd werden door Meesters; 2) de vrouw die tegen de zoon van mijn neef zei dat hij terug naar school moest gaan een bijzonder persoon was; 3) de tekening op het mededelingenbord door een bijzondere persoon voor mij werd getekend?
H.A., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt 1) Ja. 2) De ‘vrouw’ was Maitreya. De vader werd ook door Maitreya gered. 3) Het werd getekend en daar geplaatst door Maitreya.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘de noodzaak van verandering’.
Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samendelen of ten onder gaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden; verandering in de verhoudingen tussen mensen overal ter wereld. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede.

Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er veel die de huidige mens onwaardig zijn.
De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?
Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. Aldus spreek Ik in ernst, Mijn vrienden en broeders. Luister goed naar Mijn woorden. De mens moet veranderen of zal omkomen; er is geen andere weg. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie je met vreugde voor Mijn Zaak inzetten, en laten zien dat de mens een toekomst heeft die baadt in Licht. (Maitreya, uit Boodschap nr. 81)

Laat het zo zijn dat je, wanneer je de oproep hoort voor een nieuw begin, in de voorhoede staat van hen die verandering willen, blijmoedig je eisen aan het leven verlaagt, opdat anderen ook kunnen leven. Alleen zo kan de wereld worden verlost en weer in de richting van het Plan gekeerd worden.
Niemand hoeft te vrezen voor een totale ontwrichting van het leven in de tijd die onmiddellijk voor ons ligt: die ontwrichting zal werkelijk minimaal zijn terwijl de nodige veranderingen de bestaande orde voorzichtig transformeren, stap voor stap. Nooit is de noodzaak van verandering zo dringend en zo duidelijk geweest. Nooit eerder heeft de mens het gevaar gevoeld van dadeloosheid en stond hij, zoals nu, klaar om zijn hart te openen voor het lot van zijn broeders en de toekomst van zijn planeet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Weerspiegeling van het Goddelijke’)

Maitreya zal de grote lijnen uitzetten voor ons denken, te weten: een besef van de eenheid van de mensheid, de absolute noodzaak van het samendelen van de hulpbronnen en een einde aan oorlog en terrorisme als oplossing voor internationale problemen. Wanneer we laten zien dat we dit begrijpen, zal alle hulp en raad geboden worden die wij nuttig kunnen gebruiken. Maar we moeten de veranderingen zélf willen en deze bereidwillig en opgewekt doorvoeren. De Meesters komen ons niet vertellen wat we moeten doen. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel der Waarheid.” De tempel van waarheid is de nieuwe beschaving. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Velen in de wereld aanvaarden nu de noodzaak van verandering, aanvaarden dat Samendelen en Rechtvaardigheid cruciaal zijn voor de vooruitgang van de mens. Dit besef zelf zal jullie wereld veranderen. Er zijn er echter velen die vergeten dat de mens een God is, dat in alle mensen dit Goddelijk Wezen huist, en die deze waarheid zouden ontkennen. Maak bekend, Mijn vrienden, waar je staat in deze kwestie, en laat je licht in de wereld schijnen. Ik heb allen nodig in wie het Licht der Waarheid helder schijnt. Ik doe een beroep op jullie. Ik roep jullie aan Mijn zijde. Kom met Mij mee, Mijn vrienden, en baan een weg van Licht naar de toekomst. (Maitreya, uit Boodschap nr. 115)

We moeten de economische structuur van de wereld veranderen – niet alleen omdat dat rechtvaardiger lijkt, aangezien ze in-slecht en onrechtvaardig is; we moeten haar veranderen, omdat we anders de wereld vernietigen. Zo simpel is dat. We moeten haar veranderen, zodat de mensheid kan gaan leven zoals het onze bedoeling (als ziel) is om te leven – in een samenleving die gebaseerd is op harmonie en dus op evenwicht. Met dat evenwicht groeit ons bewustzijn van wie en wat we werkelijk zijn. Dat is onze crisis, ons probleem voor nu – om erachter te komen wie we zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

In de aangelegenheden van de mens klinkt een nieuw geluid, verwoord door enkele gevoelige geesten onder de leiders van de naties. Steeds meer zal die stem uitdrukking geven aan de eerste noden van onze tijd: vrede, verdraagzaamheid, vergeving van vroeger onrecht, samenwerking en samendelen ten gunste van allen. Die stem zal klinken vanuit het hart en het denken van allen die hun medemensen liefhebben, en een onoverwinnelijke eis stellen voor de wederopbouw en vernieuwing van de wereld. Die stem is de stem van de nieuwe tijd. Het is de stem van Maitreya.
Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De stem van Maitreya’)

De mensen in de wereld beginnen hun behoeften kenbaar te maken en halen de Berlijnse Muur en de Berlijnse muren van alle ontwikkelde landen neer, eisen hun recht om te eten, te werken, om hun kinderen in vrede en in fatsoenlijke omstandigheden groot te brengen. Deze eisen zullen toenemen. Maitreya zal verschijnen en deze eisen van de volkeren stimuleren en versterken totdat er geen regering op Aarde is die deze eisen van vrijheid, gerechtigheid en juiste verwantschap kan weerstaan. Als de volgende voorbestemde stap die van juiste menselijke verhoudingen is, dan moet die gerealiseerd worden. Het kan slechts gerealiseerd worden wanneer mensen het doen. Het is geen denkbeeld dat automatisch plaatsvindt. Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzaak, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De overwinning staat vast’)

De rol van de mens is te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben sneller gekomen dan jullie wellicht verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen — naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, uit Boodschap nr.1)

Zonder twijfel zal er verzet komen van meer bevoorrechte leden van de samenleving die in de veranderingen welke plaats moeten vinden een verlies zien van hun traditionele status en macht; maar de noodzaak tot verandering zal zo overweldigend duidelijk worden dat ze steeds minder macht zullen blijken te hebben om het tij te keren.
Al verscheidene jaren worden er in de vijf belangrijke centra (New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio) door een Meester groepen getraind in de precieze wetgeving die onze huidige chaotische politieke, economische en sociale structuren op een rationelere (en meer geestelijke) leest zal schoeien. Er kunnen de komende jaren vèrreikende veranderingen verwacht worden, met zo min mogelijk verdeeldheid en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale orde. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Er zal een kolossaal programma voor verandering worden voorgelegd dat, stapsgewijs, zal leiden tot een fundamentele hervorming van de structuren – politiek, economisch en sociaal – waarbinnen het onderlinge verkeer en de verhoudingen van de mensen plaatsvinden.

Op dit moment zouden de mensen nog terugschrikken voor zulke vérreikende veranderingen, maar in antwoord op de aanbeveling en de inspiratie van de Christus, en geconfronteerd met de dreiging van economische chaos, zullen velen de noodzaak inzien van een nieuwe benadering en een nieuwe urgentie om de dringende problemen van onze wereld aan te pakken.
Indien genegeerd, zouden deze problemen verder zweren en over de hele wereld als rampzalige gebeurtenissen tot uitbarsting komen. Pijn en leed zouden voor miljoenen mensen het onvermijdelijke gevolg zijn van onze huidige onachtzaamheid. Zo zal Maitreya spreken. Zo zal Hij wijzen op de noodzaak van verandering. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Maitreya’s raad’)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die beter past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, uit Boodschap nr. 12)

UFO’s matigen aardbeving in Tokio

Een verblindend blauw licht bij Tokio was het resultaat van de activiteit van een ruimteschip om de energie van de aardbeving te neutraliseren.

Een video die werd gemaakt op 7 april 2011, op het moment van een aardbeving nabij Tokio met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter, laat een verblindend blauw licht aan de horizon zien. Nieuwszenders over de hele wereld berichtten dat het licht mogelijk een verschijnsel is dat, naar wordt aangenomen, voorkomt als gevolg van intense elektromagnetische activiteit bij de beweging van aardschollen.
Volgens de informatie van Benjamin Creme’s Meester was het licht het gevolg van ruimtevaartuigen van Mars die de energie van de aardbeving neutraliseren door haar te laten ‘imploderen’. Deze activiteit voorkwam een rampzalige uitwerking van de aardbeving op de stad Tokio met een bevolking van 13 miljoen.
Deze techniek is kennelijk in een ontwikkelingsfase en was nog niet eerder gebruikt bij het aanpakken van een aardbeving van zo’n omvang. Het resultaat werd erg succesvol bevonden en belooft veel voor toekomstige noodgevallen.

Waarneming bij daglicht van UFO boven Tempelberg
Een video die op 28 maart 2011 op YouTube werd geplaatst, laat een ufo zien die bij daglicht boven de Tempelberg in Jeruzalem (Israël) zweeft. Het voorwerp straalt plotseling heel helder licht uit en schiet snel de lucht in. (Bron: YouTube: Livefreerevolution)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentieke waarneming van een ruimtevaartuig is. Zie ook Maitreya’s ‘ster’ boven de Tempelberg op 28 januari 2011 bij nacht gefilmd, SI maart 2011.)


UFO-vloot boven Fukushima
Een video op YouTube, op 26 maart 2011 gefilmd, toont een vloot ufo’s boven Fukushima (Japan). (Bron: YouTube: BigSlivs7)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze ufo’s ruimtevaartuigen zijn die de lucht boven en de zee rondom de getroffen kerncentrale inspecteren.)


Op 13 en 14 maart 2011 werd Maitreya’s ‘ster’ gefilmd boven Dunedin (Nieuw-Zeeland). (Bron: YouTube: stillwater027)

Op 19 februari 2011 werd Maitreya’s ‘ster’ boven Samnanger (Noorwegen) gefilmd door T.W.

Groot-Brittannië geeft meer UFO-dossiers vrij
Op 3 maart 2011 werden door Het Nationaal Archief in het VK meer dan 8500 bladzijden met waarnemingen en verslagen van ufo’s vrijgegeven. Deze partij ufo-dossiers (35 in totaal) beslaat de periode 2000-2005 en is de grootste die openbaar wordt gemaakt, als laatste in een reeks van reacties op verzoeken. Deze dossiers zijn één maand gratis beschikbaar om gedownload te worden. Vóór de Wet op Vrijheid van Informatie (FOI) nam de vrijgave van informatie 30 jaar of meer in beslag. De archieven laten zien hoe in de laatste paar decennia ufo’s een mondiale kwestie zijn geworden, op het hoogste niveau door regeringen over de hele wereld besproken, waaronder de Verenigde Naties, de Amerikaanse geheime dienst (CIA) en het Britse Hogerhuis. De laatste dossiers documenteren honderden waarnemingen van ufo’s op radar, evenals burger- en militaire verslagen van “kegelvormige” voorwerpen en ongewone lichtflitsen aan de hemel. “De meeste ufo-waarnemingen hadden conventionele verklaringen, maar een klein percentage bleef onverklaard,” vertelde Nick Pope, toenmalig ufo-onderzoeker voor de Britse regering. “Hieronder zijn gevallen van ufo’s die gezien werden door politiebeambten, achtervolgd werden door piloten en getraceerd op radar.”
Tot op de dag van vandaag zijn geen documenten vrijgegeven die verband houden met het bekendste ufo-voorval, namelijk dat in Rendlesham Forest in december 1980, toen tientallen personeelsleden van de Amerikaanse Luchtmacht die op een luchtmachtbasis in Suffolk gestationeerd waren, meldden dat ze in een nabijgelegen bos ongewone lichten zagen. Een patrouille vond sporen op de grond en schade aan de begroeiing. Dossiers van de Britse regering over dit incident zijn vernietigd, ook al zijn volgens een samenvatting van de onlangs vrijgegeven documenten “andere dossiers uit de jaren eromheen bewaard gebleven.” “Ambtenaren van het ministerie van Defensie (MvD) waarschuwden dat als deze, wat zij noemden, ‘duidelijke afwijking in de verslaggeving’ openbaar werd gemaakt, het uitgelegd zou kunnen worden als moedwillige poging om de verslagen van dit incident te vernietigen.’”
De onlangs vrijgegeven documenten onthulden eveneens dat de CIA in een document het gebruik van ufo-verslagen voor “psychologische oorlogvoering” onderzocht; en dat een strikt vertrouwelijk rapport (alleen voor Britse ogen) van het Britse MvD uit 2000 concludeerde dat ufo’s geen bedreiging vormden voor het VK en dat de geheime dienst haar onderzoekingen kon beëindigen. (Bronnen: nationalarchives.gov.uk; thestar. com, Canada; allgov.com; ABCNews.com)

Deze foto werd in december 2010 genomen op een kinderconcert in Tokio en toont een lichtzegening van Maitreya. Ingezonden door H.I.

IJs vormt zich tot Maria-beeld
Op 31 januari 2011 verscheen buiten naast een opslagbedrijf in Michigan [VS] een beeld van ijs in de vorm van de Madonna. Het ijs nam vorm aan, terwijl water uit een kraan druppelde buiten naast het bedrijf Simply Self Storage in Dearborn Heights, Michigan. Een van de werknemers, Jennifer Bloomer, vertelde dat een klant haar op het beeld wees. “Een wondertje openbaarde zich vandaag op het werk,” zei ze. “Ik kon het gewoon niet geloven.” Het ijs wordt in een vrieskast van het bedrijf bewaard. (Bron: www.wxyz.com, aolnews.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder was dat door Maitreya werd gemanifesteerd.)

Bolivia: natuur verkrijgt gelijke rechten als de mens

Bolivia staat op het punt geschiedenis te schrijven met het invoeren van de Moeder Aarde-wet, die de hele natuur gelijke rechten toekent als mensen. Indien aanvaard (en er wordt weinig oppositie verwacht, daar Bolivia zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de klimaatverandering) worden 11 nieuwe rechten voor de natuur vastgelegd, waaronder:
– het recht op leven en bestaan
– het recht op de voortgang van vitale cycli en processen, vrij van verandering door de mens
– het recht op zuiver water en schone lucht
– het recht op evenwicht
– het recht niet te worden vervuild
– het recht op het niet te hoeven ondergaan van celstructuuraanpassingen of genetische verandering ervan
– en het recht niet te worden aangetast door mega-infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten die het evenwicht van ecosystemen en lokale inheemse bevolkingsgroepen verstoren.
“Er wordt wereldgeschiedenis geschreven… Het vestigt een nieuwe relatie tussen de mens en de natuur,” aldus vice-president Alvaro Garcia Linera.
Beïnvloed door de spirituele opvatting van de inheemse Andes-bevolking die Moeder Aarde, Pachamama, beziet als een levend wezen, stelt het ontwerp van de nieuwe wet: “Zij is heilig, vruchtbaar en de bron van leven die alle levende wezens in haar schoot voedt en verzorgt. Zij is permanent in balans, harmonie en communicatie met de kosmos. Ze bestaat uit alle ecosystemen en levende wezens, en hun zelf-organisatie.”
Minister van Buitenlandse Zaken David Choquehuanca gaf te kennen: “Onze grootouders leerden ons dat we bij een grote familie van planten en dieren horen. Wij geloven dat alles wat de planeet bewoont een deel van een grote familie vormt. Wij, als inheemse bevolking, kunnen met onze waarden bijdragen aan het oplossen van de energie-, klimaat-, voedsel- en financiële crises.”
De wet zal niet slechts abstract zijn; er wordt een ministerie van Moeder Aarde opgezet en gemeenschappen wordt wettelijke bevoegdheden verleend om toezicht te houden op de gevolgen van de industrie, met name van de intensieve mijnbouw van tin, zilver, goud en andere grondstoffen. De regering moet echter voorzichtige stappen zetten, aangezien de mijnbouwopbrengsten eenderde van de buitenlandse valuta van het land vormen.
Klimaatverandering treft Bolivia al hard in de vorm van overstromingen, droogtes, bevriezingen en modderstromen. Het smelten van gletsjers leidt tot een crisis in het boerenbedrijf en tot watertekorten, en als de gemiddelde temperatuur nog 3,5 graad Celsius verder stijgt, zoals voorspeld wordt voor de komende 100 jaar, kan een groot gedeelte van Bolivia in woestijn veranderen.
Evo Morales, Bolivia’s eerste inheemse president, heeft geïndustrialiseerde landen veroordeeld voor het feit dat zij in gebreke blijven om de temperatuurstijging tot één graad Celsius te beperken. Dankzij zijn invloed heeft Bolivia vijf resoluties ingebracht die door de VN zijn aangenomen, waaronder Harmonie met de Natuur en de Wereldconferentie inzake Inheemse Volken. (Bron: The Guardian, VK; motherearthrights.org)

(Zie ook het interview met Polly Higgins die als eerste het idee van een Universele Verklaring van Planetaire Rechten formuleerde, gemodelleerd naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (SI, juli/augustus 2010) en het artikel van theoloog Leonardo Boff die, met ex-minister van Buitenlandse Zaken van Nicaragua Miguel d’Escoto, een concept voor een Universele Verklaring voor de Rechten van Moeder Aarde heeft opgesteld, ter presentatie aan de Klimaatveranderingconferentie in Cochabama in april 2010. (SI, april 2010)

Bezoekers uit de ruimte welkom
Veel Amerikanen geloven niet alleen dat ruimtemensen bestaan, maar zouden ze ook graag echt ontmoeten. Een recent onderzoek concludeerde dat 50 procent van de mensen enthousiast worden bij het vooruitzicht van contact met buitenaardse wezens en geloven dat deze vriendschappelijke wezens hun kennis met de mensheid zullen delen.
De psycholoog die aan het hoofd stond van de groep die het onderzoek uitvoerde, Dr. Albert Harrison van de University van California, zei: “De ontdekking van buitenaardse intelligentie zou minder opzienbarend kunnen zijn voor generaties die opgegroeid zijn met tekstverwerkers, elektronische rekenmachines, avatars en mobiele telefoons dan voor eerdere generaties, die gewend zijn aan schrijfmachines, rekenlinialen, munttelefoons en lappenpoppen.”
Hij verklaarde dat onderzoeken laten zien dat de helft van de bevolking van de VS en Europa gelooft dat buitenaardse wezens bestaan en dat “een substantieel deel” van de mensen ervan overtuigd is dat buitenaardse ruimteschepen onze aarde reeds bezocht hebben. (Bron: The Sun, VK)