De noodzaak van verandering

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme met betrekking tot het thema ‘de noodzaak van verandering’.
Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samendelen of ten onder gaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De toekomst wenkt’)

Maitreya’s komst gaat over verandering op wereldschaal: verandering in ons begrip van de noden van de planeet, het ecologische evenwicht; de verandering van ons economische stelsel, zodat alle mensen op de juiste wijze gevoed en verzorgd kunnen worden; verandering in de verhoudingen tussen mensen overal ter wereld. Het ware begrip dat de mensheid één is zal laten zien dat deze transformatie absoluut noodzakelijk is. Het betreft de schepping van een nieuwe wereld. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Mijn Komst roept in de mens een verlangen op naar verandering, een verlangen naar verbetering, ongeacht hoe dat geuit wordt. Mijn Energieën veroorzaken in de mens een goddelijke onvrede.

Al wat nutteloos is in onze structuren moet verdwijnen. Er zijn er veel die de huidige mens onwaardig zijn.
De mens is een ontluikende God en dat vereist het instellen van leefwijzen waardoor deze God tot bloei kan komen. Hoe kunnen jullie tevreden zijn met de manier waarop je nu leeft: terwijl miljoenen verhongeren en sterven in misère; terwijl de rijken met hun weelde pronken voor de ogen der armen; terwijl ieder mens de vijand is van zijn naaste; terwijl geen mens zijn broeder vertrouwt? Hoe lang nog zullen jullie zo leven, Mijn vrienden? Hoe lang nog kunnen jullie deze ontaarding verdragen?
Het is Mijn plan en Mijn plicht jullie een nieuwe weg te onthullen, een weg voorwaarts waardoor het goddelijke in de mens kan uitstralen. Aldus spreek Ik in ernst, Mijn vrienden en broeders. Luister goed naar Mijn woorden. De mens moet veranderen of zal omkomen; er is geen andere weg. Wanneer jullie dit inzien, zullen jullie je met vreugde voor Mijn Zaak inzetten, en laten zien dat de mens een toekomst heeft die baadt in Licht. (Maitreya, uit Boodschap nr. 81)

Laat het zo zijn dat je, wanneer je de oproep hoort voor een nieuw begin, in de voorhoede staat van hen die verandering willen, blijmoedig je eisen aan het leven verlaagt, opdat anderen ook kunnen leven. Alleen zo kan de wereld worden verlost en weer in de richting van het Plan gekeerd worden.
Niemand hoeft te vrezen voor een totale ontwrichting van het leven in de tijd die onmiddellijk voor ons ligt: die ontwrichting zal werkelijk minimaal zijn terwijl de nodige veranderingen de bestaande orde voorzichtig transformeren, stap voor stap. Nooit is de noodzaak van verandering zo dringend en zo duidelijk geweest. Nooit eerder heeft de mens het gevaar gevoeld van dadeloosheid en stond hij, zoals nu, klaar om zijn hart te openen voor het lot van zijn broeders en de toekomst van zijn planeet. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Weerspiegeling van het Goddelijke’)

Maitreya zal de grote lijnen uitzetten voor ons denken, te weten: een besef van de eenheid van de mensheid, de absolute noodzaak van het samendelen van de hulpbronnen en een einde aan oorlog en terrorisme als oplossing voor internationale problemen. Wanneer we laten zien dat we dit begrijpen, zal alle hulp en raad geboden worden die wij nuttig kunnen gebruiken. Maar we moeten de veranderingen zélf willen en deze bereidwillig en opgewekt doorvoeren. De Meesters komen ons niet vertellen wat we moeten doen. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel der Waarheid.” De tempel van waarheid is de nieuwe beschaving. (Benjamin Creme, De mensheid ontwaakt)

Wanneer ons gelaat gezien wordt, zullen jullie ook de begintijd zien van veranderingen die de wereld zullen transformeren. De veranderingen zullen niet allemaal tegelijk plaatsvinden, maar spoedig zullen de eerste stevige slagen van rechtvaardigheid en vrijheid worden toegediend, die aan stuwkracht zullen winnen naarmate de maanden en jaren voorbij flitsen. Uiteindelijk zal alles worden vernieuwd en zullen de volkeren van de wereld een schonere en gezondere lucht ademen.
Voor deze reusachtige taak is moed vereist. Aan vele uitdagingen moet het hoofd worden geboden. Het is niet eenvoudig om een wereld totaal te veranderen, noch om een nieuwe te bouwen op de ruïnes van het verleden. Wees daarom moedig en herbouw jullie wereld. Leg je angst af en verwelkom de toekomst met open armen. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Pad naar de toekomst’)

Velen in de wereld aanvaarden nu de noodzaak van verandering, aanvaarden dat Samendelen en Rechtvaardigheid cruciaal zijn voor de vooruitgang van de mens. Dit besef zelf zal jullie wereld veranderen. Er zijn er echter velen die vergeten dat de mens een God is, dat in alle mensen dit Goddelijk Wezen huist, en die deze waarheid zouden ontkennen. Maak bekend, Mijn vrienden, waar je staat in deze kwestie, en laat je licht in de wereld schijnen. Ik heb allen nodig in wie het Licht der Waarheid helder schijnt. Ik doe een beroep op jullie. Ik roep jullie aan Mijn zijde. Kom met Mij mee, Mijn vrienden, en baan een weg van Licht naar de toekomst. (Maitreya, uit Boodschap nr. 115)

We moeten de economische structuur van de wereld veranderen – niet alleen omdat dat rechtvaardiger lijkt, aangezien ze in-slecht en onrechtvaardig is; we moeten haar veranderen, omdat we anders de wereld vernietigen. Zo simpel is dat. We moeten haar veranderen, zodat de mensheid kan gaan leven zoals het onze bedoeling (als ziel) is om te leven – in een samenleving die gebaseerd is op harmonie en dus op evenwicht. Met dat evenwicht groeit ons bewustzijn van wie en wat we werkelijk zijn. Dat is onze crisis, ons probleem voor nu – om erachter te komen wie we zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

In de aangelegenheden van de mens klinkt een nieuw geluid, verwoord door enkele gevoelige geesten onder de leiders van de naties. Steeds meer zal die stem uitdrukking geven aan de eerste noden van onze tijd: vrede, verdraagzaamheid, vergeving van vroeger onrecht, samenwerking en samendelen ten gunste van allen. Die stem zal klinken vanuit het hart en het denken van allen die hun medemensen liefhebben, en een onoverwinnelijke eis stellen voor de wederopbouw en vernieuwing van de wereld. Die stem is de stem van de nieuwe tijd. Het is de stem van Maitreya.
Voeg jullie stem bij die aanzwellende roep om vrede en gerechtigheid en word je bewust van jullie plaats in de geschiedenis. Een nieuwe wereld is in de maak en vereist de betrokkenheid van allen: allen hebben een taak in deze grote onderneming; niemand hoeft zich te jong of te oud te voelen om hardop lucht te geven aan zijn aspiraties. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De stem van Maitreya’)

De mensen in de wereld beginnen hun behoeften kenbaar te maken en halen de Berlijnse Muur en de Berlijnse muren van alle ontwikkelde landen neer, eisen hun recht om te eten, te werken, om hun kinderen in vrede en in fatsoenlijke omstandigheden groot te brengen. Deze eisen zullen toenemen. Maitreya zal verschijnen en deze eisen van de volkeren stimuleren en versterken totdat er geen regering op Aarde is die deze eisen van vrijheid, gerechtigheid en juiste verwantschap kan weerstaan. Als de volgende voorbestemde stap die van juiste menselijke verhoudingen is, dan moet die gerealiseerd worden. Het kan slechts gerealiseerd worden wanneer mensen het doen. Het is geen denkbeeld dat automatisch plaatsvindt. Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzaak, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. Zij begrijpen de noden van de tijd en wijden zich aan dienstbaarheid. Zij vertegenwoordigen het Goede in elk land. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De overwinning staat vast’)

De rol van de mens is te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn kinderen, Mijn vrienden, Ik ben sneller gekomen dan jullie wellicht verwachtten. Maar er is veel te doen, in de wereld moet veel veranderd worden. Velen hongeren en sterven, velen lijden onnodig. Ik kom om dit alles te veranderen; om jullie de weg voorwaarts te tonen — naar een eenvoudiger, verstandiger, gelukkiger leven met elkaar. Niet langer mens tegen mens, natie tegen natie, maar samen, als broeders, zullen we het Nieuwe Land binnengaan. (Maitreya, uit Boodschap nr.1)

Zonder twijfel zal er verzet komen van meer bevoorrechte leden van de samenleving die in de veranderingen welke plaats moeten vinden een verlies zien van hun traditionele status en macht; maar de noodzaak tot verandering zal zo overweldigend duidelijk worden dat ze steeds minder macht zullen blijken te hebben om het tij te keren.
Al verscheidene jaren worden er in de vijf belangrijke centra (New York, Londen, Genève, Darjeeling en Tokio) door een Meester groepen getraind in de precieze wetgeving die onze huidige chaotische politieke, economische en sociale structuren op een rationelere (en meer geestelijke) leest zal schoeien. Er kunnen de komende jaren vèrreikende veranderingen verwacht worden, met zo min mogelijk verdeeldheid en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale orde. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

Er zal een kolossaal programma voor verandering worden voorgelegd dat, stapsgewijs, zal leiden tot een fundamentele hervorming van de structuren – politiek, economisch en sociaal – waarbinnen het onderlinge verkeer en de verhoudingen van de mensen plaatsvinden.

Op dit moment zouden de mensen nog terugschrikken voor zulke vérreikende veranderingen, maar in antwoord op de aanbeveling en de inspiratie van de Christus, en geconfronteerd met de dreiging van economische chaos, zullen velen de noodzaak inzien van een nieuwe benadering en een nieuwe urgentie om de dringende problemen van onze wereld aan te pakken.
Indien genegeerd, zouden deze problemen verder zweren en over de hele wereld als rampzalige gebeurtenissen tot uitbarsting komen. Pijn en leed zouden voor miljoenen mensen het onvermijdelijke gevolg zijn van onze huidige onachtzaamheid. Zo zal Maitreya spreken. Zo zal Hij wijzen op de noodzaak van verandering. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Maitreya’s raad’)

Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die beter past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, uit Boodschap nr. 12)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.