Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in november 2005 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1978 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

De sleutel tot de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme

Met droefenis zien Wij toe hoe mensen voortdurend pogingen doen om hun problemen op te lossen met de werkwijzen uit het verleden. Deze problemen zijn veelvuldig en houden evenveel verband met de toekomst als met het heden. Meestal zijn het overblijfselen uit het verleden en vormen ze een zware last voor de ontluikende samenlevingen van tegenwoordig. Geobsedeerd door hun felle strijd om markten proberen regeringen overal elk gebruikelijk middel om veiligheid en kracht, ontwikkeling en vernieuwing, en stabiliteit te bereiken temidden van verandering. Het is een onmogelijke taak.
Er is slechts één antwoord op al hun zorgen, één oplossing voor al hun problemen, maar niemand heeft het tot dusver gewaagd het woord te fluisteren dat hen en de wereld in één keer zou bevrijden; dat, in één keer, deze wereld in het nieuwe tijdperk van Rechtvaardigheid en Waarheid zou lanceren. Laat het woord weerklinken, laat het woord de nieuwe beschaving, de nieuwe samenleving openbaren. Laat het woord overal gehoord worden, laat de mens erop reageren. Het woord is de klank van gerechtigheid, het is de klank van waarheid. Het woord brengt alle mensen tezamen, en bouwt de Broederschap van mensen. Het woord maakt het hart licht, en brengt iedereen geluk. Het woord is wijs en grootmoedig, vervuld van liefde. Het woord is ‘samendelen’, de sleutel tot de toekomst. Samendelen is het antwoord op alle problemen van de mensen. Samendelen is een ander woord voor goddelijkheid. Samendelen luidt het hoogste in wat voor mensen mogelijk is, want het opent de deur naar vertrouwen. Samendelen zal de mens aan Gods voeten brengen. Wanneer mensen leren samen te delen, zullen zij de zin van het leven kennen. Wanneer mensen samendelen zullen zij zich opgetogen voelen en houden van wat zij doen. Samendelen zal de mensen heel maken. Samendelen zal de mensen Eén maken. Er is geen einde aan het denkbeeld van samendelen. Het zal de verlossing van de mensen blijken te zijn. Wanneer de mensen Maitreya zien, zullen zij deze woorden van Waarheid horen. Met wijdopen hart zullen zij naar Zijn verklaringen luisteren, en in hun reactie oproepen tot het beëindiging van tirannie en onrechtvaardigheid. Zij zullen zich rond Hem scharen en Hij zal hun woordvoerder zijn. Spoedig zullen mensen Zijn gezicht zien. Spoedig zal Hij Zijn denkbeelden aan de wereld voorleggen en het oude tijdperk uitluiden.
Hij is nu de mensen nabij. Hij kan niet worden geloochend. Zijn liefde doordrenkt nu de gebieden en
brengt verandering op de voorgrond. Bedenk dit: zonder de hulp van Maitreya is de mens verloren. Wij wachten vurig op de weerklank van de mensen.

Maitreya’s Boodschap nr. 12, 10 januari 1978
Dierbare vrienden, Ik ben verheugd opnieuw bij jullie te zijn en jullie Mijn gedachten te onthullen over het probleem van de mens. Het probleem van de mens in deze tijd is, zoals altijd, van eigen makelij; het vormt geen deel van het Plan van God. Door misbruik van zijn goddelijke vrije wil heeft de Mens zijn toekomst, en die van alle natuurrijken, in gevaar gebracht. Velen beginnen dit nu te beseffen, en ondernemen naar beste vermogen stappen om een ramp af te wenden. Dat is goed. Maar niet iedereen ziet het gevaar dat de mensheid in toenemende mate bedreigt. Er is werkelijk weinig tijd voor de wederopbouw van onze wereld op een wijze die meer past bij de werkelijke rol en bestemming van de mens. Mijn taak is slechts jullie de richting te wijzen, de mogelijkheden voor te houden, want de mens zelf moet de Nieuwe Wereld smeden. Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen.
Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. Mijn Meesters zijn onder jullie en zullen jullie de weg wijzen; Ikzelf zal leiden. Is het mogelijk dat jullie deze leiding, deze kans om je te verheffen en vooruit te gaan, zullen afwijzen? Nee, Mijn vrienden, dat denk Ik niet. Ik zal jullie tonen dat de weg voor de mens de weg is van broederschap, van nauwe samenwerking, van wederzijds vertrouwen en dienstbaarheid. Dit is de enige weg. Al het andere heeft gefaald. Mijn vrienden, tenzij de mens dit kan, zal hij op deze Aarde ophouden te bestaan. Ik dreig niet,
maar spreek eenvoudig de waarheid. Er rest slechts weinig tijd om het evenwicht in de natuur en de
wereld te herstellen. Stel je tot belangrijkste taak om aan ieder de middelen te verschaffen om menswaardig te leven, als zonen van God, allen broeders. Stel de voortbrengselen van de wereld ter beschikking aan alle landen van de wereld, ten gebruike van allen. Doe dit vandaag als vrije mensen, en oogst morgen de heerlijkheid als Ware Zonen van God. Moge het goddelijk licht en de liefde en de kracht van de ene, allerheiligste God nu neerdalen in jullie hart en denken. Moge dit licht en deze liefde en kracht jullie aan jezelf tonen als waarlijk God. (Uit: 140 Boodschappen van Maitreya de Christus)

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een
breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de
jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Wanneer Heer Maitreya bekend is, wat zal dan de toekomst zijn voor de gelovigen vergeleken met hen
die niet in staat zijn enige vorm van liefde te voelen? (Lezing San Francisco, augustus 2005)

BC: Hetzelfde, maar dan sterker. De wereld zal getransformeerd worden, maar dat gaat Maitreya niet doen. U gaat dat doen. Wij allemaal gaan dat doen. De mensheid gaat dat doen. Lang geleden zei Maitreya: “Door mensenvoeten en mensenhanden [zal] de Tempel gebouwd worden.” De ‘tempel’ is de juiste structuren: politiek, economisch, religieus, sociaal, wetenschappelijk, enz. Deze zijn de weg naar de toekomst. En ze zullen door de mensen gecreëerd worden.*

V. Hoe zal Zijn aanwezigheid ons leven veranderen?
BC: Hij komt als Avatar aan het eind van een Tijdperk om de weg voorwaarts naar de Nieuwe Tijd te openen, om de energieën van de Nieuwe Tijd vrij te geven en ons veilig die Nieuwe Tijd binnen te leiden, een tijd, zoals Hij zegt, “waarin niemand iets te kort komt; waarin geen twee dagen gelijk zijn”. [Maitreya’s Boodschap nr. 3]. Kun je je voorstellen? Een tijd waarin geen twee dagen hetzelfde zijn? Ik ken mensen die dit weten en denken, ‘O nee, dat is niets voor mij. Dan moet ik elke dag iets anders doen.’ Stel je toch eens voor! Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Wanneer geen twee dagen gelijk zijn, is alles zo creatief en interessant, wordt alles nieuw, en ben je betrokken bij de creativiteit. Geen twee dagen zullen hetzelfde voelen, hetzelfde lijken. Dan denk je niet ‘Wat zal ik vandaag gaan doen? Dat deed ik gisteren al, en eergisteren, en de dag daarvoor. Ik moet werken en het is hetzelfde, net als vorig jaar, enzovoort, enzovoort.’ Dat is wat zo dodelijk is voor de mensheid, die eentonigheid, die mensen tot machines maakt om kantoorkolossen te laten draaien, om grote ondernemingen te laten draaien, om winst te maken voor grote bedrijven. Daar is het allemaal voor. Niet omdat mensen de sleur zo leuk vinden. Ze doen het alleen omdat ze inkomen nodig hebben.

V. Dus hoe komen we uit ‘de sleur’?
BC: Alles is verkeerd georganiseerd en de Meesters hebben het antwoord. Samen delen leidt tot rechtvaardigheid en rechtvaardigheid leidt tot vrede en in die vrede kunnen we zelf onze relatie bepalen als één land tot het andere, als man en vrouw tot werk, en de noodzaak van vrije tijd – de vrije tijd om voor jezelf te ervaren wat het leven is.

Gereed
Ongeveer zes maanden geleden (brief is op 23 oktober 2018 geschreven) had ik een soort wakend visioen met Benjamin Creme erin. Ik bedoel niet een visioen in religieuze zin – laat op een avond zweefde het voor mijn ogen. Ik zat in bed en dacht niet aan iets in het bijzonder en plotseling zag ik zilverwit haar, wat me onmiddellijk herinnerde aan de heer Creme en toen viel het geheel daarom heen samen.
Het was een prachtige scene met een groot statig huis, een helder blauwe lucht en groene gazons. Het was een prachtige zomerdag. We waren achter het huis en Benjamin zat met een paar vrienden aan een tafel aan de ene kant van het gazon. Ze waren aan het relaxen en dronken misschien ijsthee, en waren denk ik gekleed alsof ze polo hadden gespeeld, hoewel niet op het gazon naast hen. Benjamin keek naar mij en zei: “Ben je gereed?” Ik had geen idee, maar ik dacht ik kan het beste gewoon ja (!) zeggen, dus zei ik: “Ja!” en hij antwoordde meteen: “Goed, want Maitreya komt.” Het beeld vervaagde toen snel, maar niet voor ik natuurlijk vroeg: “Wanneer?” Ik geloof dat hij zei: ‘Twee jaar.”
J.M., Stoke-on-Trent (Verenigd Koninkrijk).

Goddelijk gebaar
Ik vraag me wel eens af hoe je je goddelijkheid kunt tonen en hoe open te zijn naar mensen, echt open, je ‘een’ voelen met iedereen. Begin november 2018 zat ik in een tram en was bijna bij de halte waar ik uit moest stappen. Toen ik bij de uitgang kwam zag ik een man die op de plaats tegenover de deur zat. Ik denk dat hij “Hallo” zei; in ieder geval stak hij zijn hand uit om me een hand te geven en we schudden elkaar de hand. Zijn handdruk was stevig en plezierig. Dit duurde een minuut of zo. Intussen stond de tram stil en haastte ik me naar buiten. Hij maakte indruk op me. Hij straalde eenvoud uit, zijn gezicht was open, vriendelijk en er was een sfeer van zuiverheid en onschuld om hem heen. Hij was onopvallend gekleed. Ik ging verbaasd en vrolijk de tram uit.
We beginnen Transmissie-meditatie altijd met het afspelen van een Boodschap van Maitreya. Die avond was dit Boodschap 28 die tot mijn verbazing begon met: “Ik wil jullie graag een nieuwe manier van leven tonen, een manier, gebaseerd op de innerlijke broederschap der mensen, op hun vermogen om lief te hebben en samen te delen, en op hun wezenlijke goddelijkheid. Het proces naar goddelijkheid is eenvoudig, natuurlijk en vrij toegankelijk voor alle mensen. Het is het proces van het vrijmaken van die God die van stonde af aan in jullie heeft gehuisd. Dit is Mijn Belofte: als jullie Mij volgen naar de Nieuwe Tijd, dan zal Ik jullie goddelijke aard voor je vrijmaken.”
Naam en adres bij de redactie bekend, Amsterdam.

Geen gewone zwerver
Op 28 april 2002 kwam ik in Parijs aan om Wesak te vieren en ik nam de metro bij station Coulaincourt om naar het hotel te gaan. Op weg naar buiten zat een man op de grond. Hij droeg een grote grijze jas, een Afghaanse muts, hij had een grote grijze baard en wat ik vooral opmerkte was hoe schoon en gezond hij eruit zag. Hij leek me echt geen gewone zwerver. Later, toen ik mijn vriendin had ontmoet, zag ik de man weer en was ik nog steeds gefascineerd. Ik wees haar op hem. De volgende dag namen we weer dezelfde metro naar waar de viering van het Wesakfeest plaatsvond en hij was er nog steeds. Mijn vriendin liep voor mij langs hem heen en net toen ik hem passeerde riep hij haar bij haar naam. Ik was perplex dat ik haar bij haar naam “M.” hoorde noemen omdat hij ons niet kende. Ik hield mijn vriendin tegen om haar te vragen of zij het ook had gehoord en ze zei ja. We keken elkaar vragend aan. Was de zwerver Maitreya?
H.M., Kilstett (Elzas, Frankrijk).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘zwerver’ Maitreya was.)

‘Tekenen zullen de wereld overspoelen’

Een lichtbundel schijnt op H.K., in een foto genomen op 6 oktober 2001 in Okinawa (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dit als zegening van de Meester Jezus.
Foto genomen op 5 september 2005 toont een beeldhouwwerk van M.V. in een kerktuin in Les
Cerqueux-sous-Passavant (Frankrijk). Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de lichtkolom een
zegening van Maitreya was.

Porto Alegre, Brazilië – Op 15 oktober 2018 fotografeerde een ooggetuige vanuit de luchthaven in
Porte Alegre een groot schijfvormig vliegend voorwerp in de lucht. (Bron: mufon.com)
Oregon, VS – Een vrouw in St. Helens (Oregon) nam in november 2018 op twee opeenvolgende
avonden foto’s en video’s van kleurrijke pulserende lichten aan de avondhemel boven haar huis.
Michelle Gabrielli zond haar foto’s en video’s naar een plaatselijk televisiestation, dat ze in twee
van hun nieuwsuitzendingen uitzond. Gabrielli vertelde dat er ten minste 15 lichten in de lucht
waren die zich in relatie tot elkaar voortbewogen en bij tijden afzonderlijk leken te vliegen en dan
weer bij elkaar terugkwamen.
“Ik weet niet wat ik die avond zag,” zei Gabrielli tegen een verslaggever van het plaatselijk
televisiestation KOIN. “Voor mij is het een ongeïdentificeerd vliegend voorwerp… Het betekent
slechts dat er iets in de lucht was dat wij daar niet geplaatst hebben.” (Bron: koin.com;
coasttocoastam)

Het bredere perspectief – ingekort
Als algemene vuistregel is het raadzaam om waar er sprake is van onenigheid of een tendens tot
afscheiding na te gaan wat daar achter schuilgaat. Verdeeldheid leidt tot partijzucht en twist en wordt aangemoedigd door de krachten van chaos. Het is altijd verstandiger om eenheid te kiezen en te werken in het belang van het algemeen welzijn. Naarmate de mensheid evolueert en haar vermogen om zich meer met anderen te vereenzelvigen verruimt, hoe anders ‘de ander’ ook mag zijn, is de algemene tendens naar grotere inclusiviteit, terwijl verscheidenheid altijd gerespecteerd en omarmd wordt. Ieder land heeft zijn unieke eigenschappen, maar deze moeten in dienst gesteld worden van de grotere groep. In januari 1971 stemde het parlement van het VK in met toetreding tot de Europese Gemeenschappelijke Markt, zoals die toen heette. Edward Heath was de Conservatieve premier en ook musicus, een oceaanzeiler en enigszins een visionair. Hij was van mening dat in deze periode van de geschiedenis de rechtmatige plaats voor het VK was deel van Europa te zijn, verenigd na eeuwen van conflict. Tot dan toe was het VK buiten Europa gebleven, aanvankelijk tegengehouden door Winston Churchill, premier van Groot-Brittannië, en Charles de Gaulle, president van Frankrijk, beiden om hun eigen patriottistische redenen. Toen het parlement de overeenkomst aannam om mee te doen met Europa nam Heath uit dankbaarheid plaats achter zijn klavichord en speelde een van de preludes uit Bachs Wohltemporierte Klavier, dat vrede en harmonie uitdrukt.
Verscheidene jaren later was de onenigheid die deze overeenkomst opriep zo groot – het VK heeft
zichzelf lange tijd een trots en zegevierend eiland gevoeld – dat Harold Wilson, de toenmalige Labour-
premier, een referendum afkondigde dat het Britse volk de kans gaf om in de gemeenschappelijke markt
te blijven of te vertrekken. Een grote meerderheid van twee tegen één stemde voor blijven.
Op 4 juni 1975, de dag voor het referendum, werd een brief van Benjamin Creme in het dagblad The
Times gepubliceerd waarin hij ten sterkste pleitte om te stemmen voor Blijven in het belang van eenheid
en vrede:

De ervaring van Groot-Brittannië
Van de heer Benjamin Creme

Het lidmaatschap van Brittannië van de gemeenschappelijke markt is wezenlijk, niet alleen voor Europa maar voor de eenheid in de wereld. Brittannië heeft lang ervaring als moeder van het Britse Gemenebest dat door haar banden losjes maar toch stevig is verenigd, en ze is in staat om de spanningen van uiteenlopende nationale noden en aspiraties het hoofd te bieden. Ze kan daarom als een plechtanker en gids optreden in de vele problemen waarvoor Europa zich gesteld ziet in zijn poging een eenheid en fusie te smeden. Dit zou later de eerste tastbare blauwdruk kunnen leveren voor die grotere wereldeenheid waar alle mensen van goede wil in hun hart naar verlangen, en die essentieel is wil ware en duurzame wereldvrede ooit werkelijkheid kunnen worden. De voors en tegens van materiële voordelen, en het geringe verlies van soevereiniteit dat dit met zich meebrengt zijn van weinig belang in dit bredere perspectief. De tijd is nu gekomen dat het Britse volk zijn ingeboren besef van hogere waarden van samenwerking, wijs compromis en samendelen voor het collectief goed kan laten zien door Ja te stemmen voor het behoud van ons lidmaatschap van de Europese
Gemeenschap.

Hoogachtend,
BENJAMIN CREME
2 juni 1975

Maitreya ́s visie
De volgende citaten zijn leringen van Maitreya zoals overgebracht door Zijn naaste medewerker in de
Aziatische gemeenschap in Londen en gepubliceerd in Share International, als persberichten
uitgezonden en later bijeengebracht in het boek Maitreya’s Leringen – de Wetten van het Leven.
“De Europese Gemeenschap – De idealen van de EG moeten niet te hoog grijpen en een bedreiging gaan vormen voor de culturele en nationale identiteit van de afzonderlijke landen. Die identiteit is onschendbaar en moet niet worden aangetast. Maar de EG kan wel een rol spelen bij het voeden van de landen van de wereld.” (november 1989) “…De landen zullen hun heilige individualiteit behouden. Maar voedsel, huisvesting en veiligheid moeten prioriteit krijgen, zodat de zaden van destructief nationalisme en racisme niet kunnen groeien. Vrije handel is niet hetzelfde als de afschaffing van alle grenscontroles… Als we dit toestaan, zullen de nationale identiteiten daaronder lijden. Dit lijden op zich geeft aanleiding tot nationalisme en racisme, die het zaad vormen van vernietiging.” (september 1993)

Interview met Mariell Raisma door Jason Francis

De European Youth Press (EYP), gevestigd in Berlijn, is een non-profit vereniging van media-
organisaties die jongeren in Europa journalistiek onderwijs en praktische training bieden.

EYP werkt aan een samenleving waarin jongeren “eerlijke, onafhankelijke en verantwoordelijke media creëren, die
ontwikkeling van democratie, internationale ontwikkeling en een duurzame toekomst bevorderen”, aldus
de website van de groep. Momenteel telt EYP 27 aangesloten organisaties en heeft zij een bereik van
meer dan 60.000 jonge journalisten. Mariell Raisma is lid van de raad van bestuur van EYP, houdt
toezicht op de externe communicatie en op Orange Magazine, een publicatie van EYP. Jason Francis
interviewde haar voor Share International.
Share International: Hoe belangrijk is het dat jongeren participeren in de media?
Mariell Raisma: Om te beginnen is het een kwestie van balans. Alle sociale groepen moeten betrokken
zijn bij het creëren van media-inhoud. Ongeacht hoeveel mediakanalen onpartijdig proberen te zijn, ze
brengen altijd het specifieke perspectief van hun journalisten met zich mee. Deze perspectieven bepalen
de keuze van het nieuws dat zij verslaan en ook waar de nadruk in die verhalen op wordt gelegd. Een
vertegenwoordiger van een sociale groep is gevoeliger voor de belangen van die groep en voor de
uitdagingen en problemen waarmee zij worden geconfronteerd.
Jongeren verruimen het gezichtspunt van oudere, meer ervaren journalisten die een bredere kijk op de
samenleving kunnen hebben wat betreft de historische redenen waarom dingen zo zijn, en vaak een beter
ontwikkeld begrip van medialogica hebben. Jongeren brengen frisse energie met onverwachte en
spannende ideeën en perspectieven.
Balans is ook belangrijk omdat mensen vaak de wereld willen zien door de ogen van iemand met wie ze
zich kunnen identificeren. Daarom helpen jonge mensen die deelnemen aan het maken van media, andere
jongeren te interesseren voor de onderwerpen die ze behandelen en voor de vragen, problemen en ideeën
die ze bespreken.
Het is belangrijk dat jongeren over goede mediaberichtgeving beschikken die ze kunnen lezen of
bekijken, zodat ze goede mediagewoonten kunnen aanleren. Hiertoe behoren het bevestigen van
informatie uit verschillende bronnen, het hanteren van een hoge standaard voor de inhoud, meedenken
met de auteur en het analyseren van de kwesties die worden behandeld. Hier hoort ook bij dat je de moed
hebt om het met de auteur oneens te zijn, maar om toch inhoud te lezen waar je het niet mee eens bent,
zolang het aan een hoge standaard voldoet. Hiermee kunnen jonge mensen zich ontwikkelen tot burgers
die een brede blik hebben en betrokken zijn bij wat er in de samenleving en de wereld gebeurt. Goede
media-inhoud met participatie van jongeren kan de wens cultiveren om bij te dragen aan de samenleving,
om deze te helpen verbeteren. Het kan een jongere helpen manieren te vinden om anderen te inspireren.
Niet iedereen hoeft zijn leven lang een professionele journalist te zijn, maar jongerenparticipatie in de
media kan een jonge journalist ook de mogelijkheid bieden om uiteindelijk journalist te worden, wiens
jarenlange ervaring, ondersteuning en advies bijdragen aan een nieuwe generatie aspirant-journalisten en
aan jongeren die geïnteresseerd zijn in media in het algemeen.

Voor informatie: youthpress.org en orangemagazine.eu