Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel verscheen voor het eerst in Share International van juli/augustus 2012 en behandelt een belangrijke uitdaging van onze tijd: de invloed van commercialisering, een verraderlijke en verwoestende kracht, die geneutraliseerd wordt door de pogingen van degenen die op alle terreinen werken om nieuwe vormen en prioriteiten te realiseren. Sommigen zijn in bewust contact met de Meesters van Wijsheid, terwijl anderen, de meerderheid, eenvoudig reageren op de behoeften van de wereld vanuit hun eigen gevoel voor de behoefte aan rechtvaardigheid en gezond verstand.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Onder de mensheid bevindt zich thans een toenemend aantal mannen en vrouwen die de beginselen schetsen waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden. Ze zijn in bijna ieder land te vinden en verspreiden de leringen die de hoedanigheden van het Nieuwe Tijdperk van Waterman weerspiegelen. Ze zijn te vinden op ieder terrein van het menselijk leven en te herkennen aan hun altruïsme en vurige respons op de noden van de mens. Zij zijn de wegbereiders, vooruit gezonden om de mensen voor te bereiden op de ervaringen die de Nieuwe Tijd zullen kenmerken. Enkelen van hen werken bewust, wetend van hun missie om de worstelende wereld bij te staan en van hun relatie tot de Hiërarchie, maar de meerderheid werkt uitsluitend vanuit de impulsen van het hart en het verlangen om te helpen.
Spoedig zal het velen duidelijk worden dat hun denkbeelden over de hele wereld weerklank vinden, dat er een grote voorbereide afvaardiging aan het werk is die hardop uitdrukking geeft aan het verlangen van mensen naar verandering en aan de onvermijdelijke gevolgen van die verandering voor de samenleving. Deze veranderingen raken de kern van het huidige probleem van de mens: de verdeeldheid onder mensen en landen die de veiligheid van de wereld in gevaar brengt. Zonder deze veranderingen balanceert de mensheid aan de rand van de afgrond; de ongebreidelde opmars van commercialisering in elk aspect van het menselijk leven bedreigt het mensenras.
Steeds meer worden mensen als overbodig beschouwd in een strijd om het bestaan, pionnen slechts in het reusachtige spel van ‘de jacht op het geld’. Onderling vertrouwen en sociale verbondenheid zijn nergens te bekennen in deze roofzuchtige wedstrijd voor profijt tot elke prijs. Niet veel langer kan de mensheid de spanning aan van deze strijd, waarin mensen stelling nemen – voor liefde of krankzinnige hebzucht.
Achter de schermen wakkeren Maitreya en Zijn Groep het vuur van dit conflict aan en geleidelijk beginnen de mensen steeds duidelijker hun pad te zien. Met groeiende wilskracht geven zij hardop uiting aan hun behoefte aan verandering, en volgen de voorschriften van de mannen en vrouwen die de voorhoede vormen.
Zo werkt Maitreya voor het welzijn van allen, voedt Hij het beste wat de mens te bieden heeft en toont Hij het hoogste wat de mens kan worden. De Hiërarchie slaat deze doorslaggevende strijd voor de toekomst van de mensheid welwillend gade, overtuigd van de uitkomst: de nederlaag van zowel hebzucht als wanhoop, en de triomf van de menselijke geest.

–een selectie–

V. Van wie zijn de leringen van de Oude Wijsheid? Wie verspreid ze? (Lezing München, Duitsland, 20 oktober 2007)
A. Het is zeker niet ons eigendom [d.w.z. Share International en haar medewerkers]. De leringen worden vrijgegeven door een groep mensen die ons zijn voorgegaan in Hun evolutie: de Meesters van Wijsheid, de Heren van Mededogen, de Geestelijke Hiërarchie.

V. Waarom doen u en de Meesters dit werk?
A. Om de wereld voor te bereiden op de wereld van vandaag en morgen.

V. Waarom zijn er geen vrouwelijke Meesters?
A. Er zijn op dit moment geen Meesters in een vrouwenlichaam. De Meesters zijn in zekere zin mannelijk noch vrouwelijk. Zij hebben beide aspecten volkomen in evenwicht gebracht. Op het zielegebied bestaat geen geslacht, man of vrouw. Er is slechts één energie met twee polen: een positieve en een negatieve, net als bij elektriciteit. Het zijn twee polen van dezelfde energie. De Meesters zijn vervolmaakte zielen en Zij hebben deze polen dus in evenwicht gebracht. Maar wanneer Zij een stoffelijk lichaam aannemen (wat ze niet allemaal doen – circa tweederde van de Meesters, dat zijn er ongeveer 40, heeft op het ogenblik een stoffelijk lichaam) is dat voor deze tijd een mannelijk lichaam om de energie waarmee Zij zo sterk begiftigd zijn, het mannelijke of geestaspect, krachtig in de wereld te verankeren, als tegenhanger van het stofaspect dat zich vooralsnog veel krachtiger in de wereld manifesteert. Dit heeft te maken met het punt in evolutie dat deze planeet bereikt heeft. Over ongeveer 350 tot 400 jaar zal dit veranderen en dan zullen er ook Meesters in vrouwelijke lichamen komen totdat er net zoveel Meesters zijn in mannelijke als in vrouwelijke lichamen.
Dit heeft niets te maken met enig vooroordeel jegens vrouwen of het vrouwelijke aspect. Integendeel, de Meesters zijn de stimulans achter de vrouwenbeweging. Zij achten het van cruciaal belang dat vrouwen hun volwaardige positie, volkomen gelijkwaardig aan de man, innemen in dit nieuwe tijdperk, dat bekend zal worden als het tijdperk van de Tara, de Moeder. Het tijdperk van Maitreya is het tijdperk waarin het moederaspect zich openbaart. Het vrouwelijke is het moeder-, het voedende aspect: het voedt het kind, het gezin, de beschaving. Landen zijn ook mannelijk of vrouwelijk en landen die vrouwelijk zijn, kunnen de wieg van een beschaving worden. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen in het leven van de mensheid een volwaardige rol vervullen met gelijke status. In het Westen wordt dit steeds meer werkelijkheid, maar in grote delen van het Oosten is dit helaas bij lange na niet het geval. Vrouwen worden dikwijls gezien als weinig meer dan slaven. Dat vereist grootschalige veranderingen. Daarom hebben de Meesters het ontstaan van de vrouwenbeweging geïnspireerd. (Uit: Maitreya’s Missie, deel III)

Vorstelijke ontmoeting
Tijdens een taxirit naar Schiphol (Amsterdam) voor mijn terugvlucht naar de VS had ik een lang gesprek met de chauffeur. Het gesprek begon toen ik uitlegde waarom ik in Nederland was, om een Transmissie-meditatieconferentie van Share International bij te wonen. Ik legde uit wat Share International is, wat Transmissie-meditatie is en gaf toen de boodschap van de Wederverschijning, met Maitreya en de Meesters van Wijsheid, Blavatsky, Bailey en Creme, het delen van de hulpbronnen van de wereld, etc. Onder het rijden nam de taxichauffeur deel aan het gesprek, stelde vragen, maakte opmerkingen en uitte belangstelling voor wat ik vertelde.
We bespraken ook verschillende actuele onderwerpen. Op een bepaald moment had hij het over sociale en economische ongelijkheid, de behandeling van immigranten en minderheden, enz. en hoe de VS de sleutel tot verandering van de wereld op deze en andere gebieden zijn, omdat zij het voorbeeld voor de wereld geven. Hij zei dat andere landen naar de VS kijken om te bepalen wat te doen en de acties van de VS kopiëren. Ik stemde in, maar zei dat het ook aan ieder land zelf is om te doen wat goed is. Hij herhaalde weer hoe belangrijk de VS zijn in het stellen van een voorbeeld voor de wereld, aangezien andere landen de leiding van de VS volgen.
Op een gegeven moment vroeg ik hem waar hij vandaan kwam en hij zei Kashmir, maar dat hij al vele jaren in Nederland woonde.
Toen we over samendelen praatten, probeerde ik me het citaat van Gandhi te herinneren: “Aan ieders behoefte kan worden voldaan als we de hebzucht laten staan” en parafraseerde het in plaats daarvan. Hij stemde in met het geparafraseerde citaat en herinnerde me eraan dat het die dag (2 oktober) Gandhi’s verjaardag was.
Voordat ik uit de taxi stapte, vertelde ik iets meer over Transmissie en zei dat het gedaan wordt omdat het heilzaam is voor de wereld. Hij zei dat de wereld ook de mensen om ons heen zijn en dat, wanneer iemand een gevoel van vrede heeft, dat uitstraalt naar anderen als de geur van een bloem.
Omdat hij interesse getoond had, bood ik hem een kopie aan van een Nederlandse folder over Transmissie-meditatie, die ik bij me had. Hij nam die graag aan. Ik vroeg hem hoe hij heette, hij zei “Imran”. Wat betekent dat?” vroeg ik. “Het betekent ‘koning van het dorp’” antwoordde hij. Hij vroeg mijn naam en zei dat de mijne goed bij me paste. Ik snapte op dat moment niet wat hij bedoelde, maar toen ik later over de opmerking nadacht, dacht ik dat het te maken zou kunnen hebben met een gesprek onlangs over mijn naam, waarbij iemand me vertelde dat het eigenlijk ‘berg’ betekent, terwijl ik altijd had gedacht dat het ‘heuvel’ betekende.
Toen ik uit de taxi stapte, zei ik uit beleefdheid dat we misschien nog eens contact zouden hebben, als ik weer in Amsterdam was. Hij wees erop dat hij me die ochtend op mijn mobiel had gebeld (om te zeggen dat hij onderweg was), dus dat ik zijn telefoonnummer had. En misschien om het te benadrukken, herhaalde hij dat ik zijn telefoonnummer had. Toen ik later over die opmerking nadacht, dacht ik dat dit misschien te maken had met een opmerking tijdens de conferentie dat woordvoerders soms hun telefoonnummer geven.
Al met al verliet ik geïntrigeerd en opgebeurd door het lange gesprek met Imran, “koning van het dorp”, de taxi.
M.L., San Francisco (VS).

De naam zegt alles
In september 2018 woonde ik voor de derde keer de Europese Transmissie-meditatieconferentie bij. Nadat ik het treinstation in Kerkrade was uitgelopen, verdwaalde ik en kwam via het nabijgelegen bos bij de abdij. Ik genoot van de wandeling en beloofde mezelf zo vaak ik kon naar dit bos terug te komen, wat ik elke volgende dag deed.
Op de ochtend van 29 september 2018, op Sint-Michiel, ging ik voor een wandeling naar het bos. Aan het eind van de discussie ’s morgens was ons onderwerp ‘Openheid’ geweest. De zon scheen en de atmosfeer was vredig. Ik merkte snel iemand op die eruit zag als een zwerver. Hij leek ongeveer 50 jaar oud en duwde een fiets voort die volgeladen was met plastic zakken met daarin plastic flessen. Hij zag er onverschrokken uit, vreugdevol, stralend en gelukkig in het leven; hij was bescheiden gekleed en droeg een pet. Er ging iets magnetisch en eenvoudigs van hem uit.
Na de normale plaatselijke groet “Hallo”, begon deze man meteen met mij te praten in perfect Frans. Hij beantwoordde mijn vragen over hem, of ik ze had uitgesproken of niet, en zei dat hij door het gebied zwierf om flessen waarop 25 cent statiegeld staat te verzamelen voor recycling. Hij voegde eraan toe dat hij andere inkomstenbronnen had waardoor hij veel kon reizen en mensen en culturen in de wereld kon leren kennen, en zei dat hij 155 landen had bezocht. Hij zei ook dat zijn vrouw hem had aangemoedigd om een heel jaar weg te gaan. Hij verontschuldigde zich dat hij verschillende flessen bier op had.
Hij vroeg me wat ik hier deed en leek tevreden met mijn korte uitleg over de conferentie, Maitreya, de Christus… Hij keek me toen nauwlettend aan en stelde dat ik wat Portugees bloed had (klopt) en deed verschillende andere uitspraken, waarvan ik de waarheid of betekenis niet ken.
Er was niets aan mijn uiterlijk op basis waarvan hij die uitspraken kon doen, en ik vroeg hem hoe hij dit allemaal wist. Hij antwoordde dat hij erover gelezen had, en zei dat “We van de aarde komen en terugkeren tot de aarde” en voegde eraan toe dat “het genoeg is om te lezen wat er is geschreven, het is niet nodig om te proberen het in de lucht te lezen” (of iets dergelijks). Dit zou een normale ontmoeting geweest kunnen zijn als hij zichzelf niet als ‘Christianus’ had voorgesteld en gezegd had dat hij in een nabijgelegen Nederlandse stad in de ‘Palestinastraat’ woonde.
Toen hij hoorde dat ik al gauw naar Frankrijk terug zou gaan, stelde hij voor dat de volgende keer dat ik terugkom voor deze conferentie we elkaar ontmoeten en wat tijd samen doorbrengen na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika.
Op dat moment dicteerde hij me zijn telefoonnummer, dat ik haastig opschreef. Het is tot op deze dag in mijn geheugen gegrift. Deze ontmoeting had een tijdloze hoedanigheid. Twee andere deelnemers aan de conferentie voegden zich op een gegeven moment bij ons en hebben hem ook meegemaakt. Wie hij is blijft een mysterie en ik heb er mijn eigen idee over. Ieder zal er het hare/zijne van denken.
G.R., Antibes (Frankrijk).

Franse connectie
Tijdens de Europese Transmissie-meditatieconferentie in Kerkrade in Nederland ontmoetten we, terwijl ik met een medegroepslid in het bos naast de abdij wandelde, een echtpaar. De man keek me aan en zei: “Hallo Pascal”. Hij was net als ik een Fransman. Ik heb hem nooit eerder gezien. Ik was verbaasd dat hij mijn naam wist.
P.B., Toulouse (Frankrijk).

Incognito, maar niet onbekend
Ik ontmoette twee mensen van wie ik denk dat ze “bijzonder” waren.
In de middag van 3 oktober 2018 deelde ik exemplaren van DeWederverschijning uit vlakbij Montparnasse in Parijs. Ik had een kostuum aan: een rode clownsneus en een carnavalshoed met het yin-yang symbool. Het was een bijzonder goede middag, de mensen waren vriendelijk en ze namen de krant gemakkelijk aan. Op een gegeven moment voelde ik een zachte en mooie energie. Een paar minuten later kwam een elegante vrouw van rond de 80 met een groot verband over haar linkeroog naar me toe. Ik legde het onderwerp van de krant uit. Ze zei tegen me: “U hebt veel moed om te doen wat u doet. U stijgt boven u zelf uit. U beseft niet hoe moedig u bent. Ik feliciteer u. Het is geweldig dat jonge mensen (ik ben 34 jaar) dit nog steeds doen” (ze sprak over het verspreiden van de krant op straat). Ik vroeg haar naar het grote verband. Ze vertelde me dat ze een lymfoom had. Ik sprak met haar over de ‘hand’ van Maitreya en gaf haar een klein exemplaar dat ik altijd in mijn portemonnee heb om aan mensen te geven. Ze vroeg twee keer of de hand haar kon helpen. Ik zei dat het volgens mij kon, maar dat ik het ook niet kon voorspellen. Ze zei lachend: “U weet de uitkomst niet.” Toen ging ze weg. Ze had gevoel voor humor en was heel vriendelijk en kalm.
Even later kwam er een man van ca. 40 tamelijk direct op me af. Hij had iets bijzonders in zijn manier van bewegen en kijken. Wat indruk op me maakte was zijn energie, hij was heel dynamisch. Ik bleef achter met een heel duidelijk gevoel van het Wil-aspect, zoals ik dat begrijp en voel. Hij vroeg me over de krant. Ik vertelde hem dat het over Transmissie-meditatie ging. Hij wilde me geld geven en ik weigerde en zei dat het gratis was. Hij stond erop en ik weigerde weer. Hij zei me heel direct: “U hebt veel problemen. Ik begreep dat hij mijn ernstige geldproblemen bedoelde. De dag ervoor had ik gehoord dat ik een groot bedrag voor de tandarts moest betalen en ik had het hele jaar grote problemen met mijn auto. Hij zei: “Het is ook gratis” (zoals de krant en sprekend over het geld). Hij keek naar de krant. Ik legde uit dat het over onverklaarde verschijnselen ging en de aanwezigheid van de Wereldleraar. Hij zei weer direct: “Wil je mijn eerste discipel zijn?” Ik keek hem verlegen en ook lachend aan, en dacht dat hij misschien een valse goeroe was. Hij ging door: “Omdat ik het ben!” En tenslotte zei hij met de hand dicht bij zijn mond alsof hij me een geheim vertelde: “Maar ik ben nog steeds incognito.” En hij vertrok.
M.G., Tours (Frankrijk).

Weksignaal
Een paar weken geleden, in september 2018, terwijl ik ’s morgens uit bed stapte, werd me dit ingeprent: “Carol, ik kom echt heel snel.” Jaren heb ik Maitreya’s openlijke verschijning verwacht en ik vond deze ervaring bijzonder troostend. Ik heb het ook aan anderen verteld, die de troost van deze verzekering ook voelden. Daarom geef ik het aan jullie door.
C.E., Essex (VK).

Tekenen over de hele wereld

Lichtpatronen op de muren van het Museum of Modern Art in San Francisco, december 2012. Foto ingezonden door Monte Leach, San Francisco (VS).

Op 30 september 2018 toont een foto genomen door NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium een glanzend rond voorwerp dat uit de oppervlakte van de zon te voorschijn komt. (Bron: ufosightingsdaily.com)

Drie bergwandelaars ontmoeten ‘Jezus’
Drie universiteitsstudenten die nabij Phoenix (Arizona, VS) een berg beklommen, hadden een ervaring die zij als wonderbaarlijk aanmerkten. Een lokale tv-zender berichtte in oktober 2018 dat Allisa Miller, Jen Vickman en Kassi Sanchez de berg Dreamy Draw beklommen, toen zij op de top een man opmerkten die er opmerkelijk uitzag. “We zagen alleen maar een silhouet van deze man. Hij leek lang haar te hebben en gekleed te zijn in een gewaad,” zei Miller. “Ik keek omhoog en ik reageerde met ‘Jongens, het lijkt Jezus wel,’” aldus Vickman. Verbouwereerd en nieuwsgierig vervolgden de jonge vrouwen hun weg naar de top, maar de figuur die ze zagen was kennelijk verdwenen. Toen ze eenmaal de top bereikt hadden, vonden ze een enveloppe tussen de rotsen, waarop stond: “Geloven jullie in engelen?”

In de enveloppe zat een kaart met een briefje waarop onder andere stond: “Als jullie dit geschenk vinden, gefeliciteerd. Om de een of andere reden was het de bedoeling dat jullie het zouden vinden. Deze specifieke rots waar deze bijzondere zegening is achtergelaten, is voor mij heel bijzonder. Ik noem hem mijn Jezus-rots. De Heilige Geest is erg goed voor mij geweest en ik sta graag op deze rots om onze Hemelse Vader alle glorie te geven. Het is een bijzondere plek en ik ben verheugd dat jullie deze prachtige en gezegende plaats hebben gevonden. God leidde mij naar deze rots zoals Hij jullie vandaag hierheen geleid heeft. Alleen God weet voor wie deze zegening bedoeld is. Misschien zijn jullie christen, misschien ook niet. Hij heeft echter een schitterend plan voor jullie leven. Ik bid dat jullie op een of andere wijze op een speciale manier door dit geschenk gezegend zullen worden, want zonder twijfel zijn jullie hierheen geleid en ik weet dat een bijzonder zaadje in jullie geplant zal worden door God de Vader. Zoals Cory Asbury zingt in ‘Reckless Love’: “er is geen schaduw die Hij niet verlicht, geen berg die Hij niet beklimt om jullie te vinden.”
De notitie eindigt met een Bijbelvers uit Spreuken 3, 5-6:
“Vertrouw in de Heer met heel uw hart; en vertrouw niet op uw eigen inzicht. Erken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden leiden.”
Behalve het briefje zat er nog iets anders bij de kaart. “Er zaten drie biljetten van 100 dollar in gevouwen en we waren met z’n drieën,” aldus Miller. De brief was ondertekend met de letter ‘J’.
“Ik denk dat het een wonder is, alsof de Heer gewoon tot ons spreekt,” zei Miller.
De vrouwen zeggen dat deze ervaring een van de meest inspirerende van hun leven is en hopen dat het ook anderen iets meegeeft. Het geld in de enveloppe willen ze weggeven, “om er iemand mee te zegenen”. (Bron: coasttocoastam.com; azfamily.com)

Warschau, Polen – Een voetganger in Warschau nam foto’s van het Paleis van Cultuur terwijl hij er op 8 augustus 2018 voorbij wandelde. Toen hij later de foto’s bekeek was op enkele ervan in de wolken boven het paleis een groot schijfvormig met licht omrand voorwerp zichtbaar. (Bron: mufon.com)

Canada – In de nacht van 6 september 2018 zagen talrijke ooggetuigen in Toronto (Ontario, Canada) een groot gloeiend bolvormig voorwerp dat flikkerde en laag in de lucht boven de stad zweefde. Er werden ook video-opnamen van gemaakt waarvan er veel op sociale media werden gepubliceerd. (Bron: dailyhive.com)

Nieuw-Zeeland – Foto van de hemel boven de zee in het Manawatudistrict in Nieuw-Zeeland toont een engelachtig figuur. Op 1 oktober 2018 genomen door Elena Smirnova.

Red de planeet: redenen voor hoop

We kunnen betere groei en een beter klimaat realiseren. Het wordt tijd dat we daadkrachtig reguleren, innoveren, regeren en investeren in een eerlijkere, veiligere en duurzamere wereld” –Felipe Calderon, voormalig president van Mexico.

Het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN (IPCC) heeft op 8 oktober 2018 zijn vijfjaarlijkse rapport uitgebracht. Met bijdragen van duizenden klimaatdeskundigen bevat het rapport afschrikwekkende waarschuwingen en roept op tot “drastische maatregelen”. Hoewel de huidige politieke context weinig goeds belooft – met de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld – zijn er tegelijkertijd redenen voor optimisme en hoop.
De extreme weersomstandigheden die de wereld het afgelopen jaar heeft gezien, zijn onmiskenbare waarschuwingssignalen: droogte, tsunami’s, recordtemperaturen, het smelten van het poolijs. Het is duidelijk dat er iets catastrofaal mis is. Klimaatverandering is realiteit en menselijk handelen is er de oorzaak van. Bijzonder verontrustend zijn de ‘kantelpunten’, wanneer sommige effecten van het broeikaseffect onomkeerbaar worden. Volgens VN secretaris-generaal António Guterres is klimaatverandering “het bepalende probleem van onze tijd”. Kan de wereld het broeikaseffect tot 1,5oC beperkt houden om meer rampspoed te voorkomen?
De wetenschappers hebben hun werk gedaan: het is aan de politici om te handelen en aan de mensen om te eisen dat ze handelen. In december zal de VN Klimaatveranderingsconferentie van 2018 (COP24) bijeenkomen in Polen om het Akkoord van Parijs te vervolgen met een reeks regels voor het verminderen van uitstoot; het gaat erom of er politieke wil bestaat om zich aan deze regels te houden.
China heeft, in tegenspraak met pessimisme, grote vooruitgang geboekt op het gebied van hernieuwbare energie en uitstootreductie en India pakt zijn schadelijke luchtvervuiling aan. De kosten van hernieuwbare energie wereldwijd zijn drastisch gedaald en voor ontwikkelingslanden is duurzame energie de sleutel tot hun toekomstige welvaart. Achim Steiner, leider van het Ontwikkelingsprogramma van de VN, zegt dat de afgelopen jaren “buitengewone vooruitgang” is geboekt in koolstofarme energie en dat mondiale investeerders voor ontwikkelingslanden een CO2-arme toekomst tegemoet zien.
Christiana Figueres, hoofd van het klimaatorgaan van de VN ten tijde van de gesprekken in Parijs, wijst erop dat de technische middelen voor het voorkomen van catastrofes op dit moment bestaan – het gaat om de politieke wil. Zij schrijft:
“Ik moedig alle beleidsmakers aan om een gedegen overzicht te maken van wat er is bereikt … en de moed te verzamelen om nu veel krachtiger signalen af te geven.
“Ik moedig bedrijven en financiële instellingen aan om een evaluatie te maken van de risico’s die ze veroorzaken door hun producten, diensten en beleggingsportefeuilles niet koolstofvrij te maken.
“En ik moedig al die personen aan die het voorrecht en het democratische recht hebben om te stemmen, aandachtig kennis te nemen van het bewijsmateriaal dat vandaag door het IPCC wordt gepresenteerd, om er in hun persoonlijke leven naar te handelen en op verantwoorde wijze te stemmen. We moeten een betere, meer welvarende toekomst winnen.” (Bron: The Guardian, VK)

Een zoektocht naar betekenis en verbinding

interview door Felicity Eliot

Jeremy Lent is een schrijver wiens werk de denkwijzen onderzoekt die de beschaving tot haar huidige duurzaamheidscrisis hebben gebracht. Hij is oprichter van het ideële Liology Institute, dat zich inzet voor een wereldbeeld dat de mensheid in staat kan stellen goed en duurzaam te leven. Hij is de auteur van The Patterning Instinct en Requiem of the Human Soul. Afgelopen september had Felicity Eliot een gesprek met hem.

Share International: Onze lezers kennen u al van uw artikel ‘Cultuurverschuiving: de mensheid op weg naar een bloeiende toekomst – Tijd voor een nieuw wereldbeeld op basis van een diepere verbondenheid’ dat eerder in Share International verscheen [SN mei 2018]. U geeft aan dat de mensheid moet veranderen en ook van richting moet veranderen, dat we misschien onze heersende metaforen en de manier waarop we onszelf zien, moeten veranderen.
Jeremy Lent: Ja, op een kleine aanpassing na: ik vind niet dat de mensheid moet veranderen, maar dat de onderliggende waarden van onze huidige beschaving moeten veranderen, zodat zij een waarachtiger weergave wordt van de kernwaarden van de mens. Als we naar de hele mensheid als groep kijken, alle 7,6 miljard mensen, dan denk ik dat we opnieuw aansluiting moeten vinden bij de kernwaarden die ons tot mens maken, waarvan we door ontwikkelingen in onze beschaving zijn afgedwaald.

SI: Dat is meer dan een kleine aanpassing. Het is heel belangrijk en ik begrijp zeker wat u bedoelt. Kunt u wat verder ingaan op de noodzaak om, zoals u zegt, weer aansluiting te zoeken bij onze kernwaarden als mens?
JL: Op het diepste niveau is onze beschaving gebaseerd op een aantal lagen van afscheiding, niet van verbondenheid. We moeten kijken naar dit onderliggende idee van scheiding tegenover verbondenheid. Als we kijken naar hoe we aanvankelijk zijn geëvolueerd, kunnen we een zekere scheiding zien als de eerste drempel van wat ons tot mens maakt, zoals de erkenning van een afgescheiden zelf en de ontwikkeling van het conceptuele bewustzijn dat ons het vermogen geeft om cultuur en taal te ontwikkelen en gereedschappen te maken, en beginnen te heersen over de wereld van de natuur.

Jeremy beschrijft vervolgens andere belangrijke momenten van afscheiding, zoals die welke voortkwamen uit de ontwikkeling van de landbouw, waardoor mensen de scheiding van elkaar en van de natuur ervoeren. Maar, zegt hij, een grote verandering ontstond in het oude Griekenland met de opkomst van het dualistische denken.
JL: Dit was een unieke stap en verschilde van al het andere denken tot dan toe. Het was een dualistische denkwijze die de werkelijkheid als een gespleten universum zag: het idee van een perfect eeuwigdurend universum ergens in een andere dimensie en aan de andere kant het wereldlijke domein dat verdorven is en waar dingen sterven; het is altijd veranderlijk, we kunnen er niet van op aan. Met de vroege denkers, van wie Plato het echt uitkristalliseerde, hoewel hij hier niet alleen in was, kwam het idee op dat mensen ook gespleten zijn; dat de ziel en het lichaam van elkaar gescheiden zijn. Het is die eeuwige ziel die ons verbindt met goddelijkheid en die ons volmaakt maakt, het is een onsterfelijk wezen en is de ultieme goedheid. En het lichaam is slecht en verdorven. Wanneer het sterft, bevrijdt het de ziel van de tombe van het lichaam zodat zij weer tot de eeuwigheid kan terugkeren. Daardoor denken we dat we ons moeten verwijderen van het lichaam en de ziel moeten vervolmaken.

SI: Het probleem is dus dat scheiding een polariserend effect heeft op alle aspecten van het leven?
JL: Ja. En bovendien, wanneer je eenmaal het idee accepteert dat de mens deze tweedeling heeft en dat het onze ziel is die ons goddelijk maakt, en je kijkt naar de rest van de natuurlijke wereld die niet zo’n rationele ziel heeft, dan ga je die (de natuurlijke wereld) vanzelf zien als minder dan goddelijk. En dit leidde tot de dualistische systematische kosmologie van het christendom, die de wereld zag als een soort mechanisch toneel voor het goddelijke drama van God; en weer werd het lichaam gespleten – in de ziel die probeerde eeuwige verlossing te bereiken, terwijl het lichaam ons van allerlei verleidingen voorzag. Dus dat was een nieuw niveau van scheiding en dualisme, dat leidde tot de wetenschappelijke revolutie die het volgende niveau van scheiding aangaf, omdat vanuit dat dualistische denken Descartes en de cartesiaanse manier van denken voortkwamen die scheiding naar een geheel nieuw niveau trokken.

SI: Dat was natuurlijk niet per se negatief.
JL: Precies. Het wil niet zeggen dat wat uit de wetenschappelijke revolutie voortkwam slecht was, omdat er in de afgelopen eeuwen van enorme vooruitgang allerlei verbazingwekkende voordelen uit deze denkbeelden zijn voortgekomen. Bijvoorbeeld de verbazingwekkende kennis en het wetenschappelijk onderzoek van nu – zoveel waarvoor we buitengewoon dankbaar kunnen zijn…

JL:…Ik zie de wetenschap als een procedurele methodologie waarmee op bepaalde manieren naar de wereld gekeken wordt en vanuit hypothese, transparantie, proeven en begrip onze kennis van de wereld vergroot. Het is een van de grote ontwikkelingen en verrichtingen van de mensheid. Maar wetenschap kan ook uitgedrukt worden middels systeemwetenschap en dan kijken we naar zaken als complexiteitsdenken, systeembiologie, netwerkwetenschap, chaostheorie – al die verschillende inzichten die onderzoeken hoe dingen met elkaar verband houden. Wanneer we kijken naar hoe dingen met elkaar verbonden zijn, komen we uit op een heel andere relatie met de wereld dan de reductionistische manier. Dan zien we dat de manier waarop dingen met elkaar verbonden zijn nooit geheel voorspeld kunnen worden. En wanneer wij mensen de dingen op deze manier proberen te begrijpen, maken we er in feite onderdeel van uit. Dus juist de manier waarop we dingen proberen te begrijpen en de dingen die we doen worden dan onderdeel van dit mondiale systeem.

SI: Ik weet er niet veel van, maar u verwijst hier denk ik naar het kwantumdenkbeeld dat de wetenschapper of waarnemer de waargenomen realiteit beïnvloedt?
JL: Ja, precies. Wij zijn actoren of spelers en maken deel uit van het systeem. En omdat dingen niet precies voorspeld kunnen worden, leidt dat tot een besef van nederigheid zodat we aanvaarden dat ons handelen diepere gevolgen heeft die wij niet kunnen voorspellen. Dit leidt ertoe dat we op een heel andere manier naar mensen in de wereld kijken en ervaren hoe we deel uitmaken van dit onderling verweven web. Wanneer je deze afzonderlijke elementen samenvoegt – de onvrede met de ineenstorting van onze huidige systemen, de erkenning dat we millennia aan wijsheid uit menselijke tradities tot onze beschikking hebben en de bevindingen van het moderne systeemdenken – zie je de overlapping. Naar mijn idee is een van de meest opwindende dingen de mogelijkheid om modern wetenschappelijk begrip te integreren met de belangrijkste bevindingen van onze wijsheidstradities, om een wereldbeeld te creëren dat waarlijk duurzaam is, gebaseerd op verbondenheid…

JL: … Als we betekenis halen uit ons besef van mondiale verbondenheid zal datgene wat we doen op dat besef gebaseerd zijn. We kunnen ook naar spirituele betekenis kijken als de bron van de diepste verbondenheid die we met onszelf en het universum hebben. Wanneer iemand het gevoel heeft dat het leven geen betekenis heeft, kan dat vaak herleid worden tot het ontbreken van een besef van verbondenheid met anderen of de omgeving. Verbondenheid is de bron waaruit we de betekenis van het leven putten en het kan tevens de beslissingen sturen die we nemen, en de waarden die we in ons leven hanteren, bijvoorbeeld in de keuzes die we nemen, de dingen die we dagelijks doen, de groepen of organisaties waar we bij aangesloten zijn, de veranderingen die we in de wereld proberen te maken.

www.youtube.com/watch?v=H0VsHVizM6Y&feature=youtu.b
Deel 2 van dit interview verschijnt in Share International, december 2018.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.
Dit artikel uit april 2005 behandelt een oud maar helaas aanhoudend probleem dat slechts aangepakt en opgelost zal worden zodra de herverdeling van de hulpbronnen van de wereld een voldongen feit is en centraal staat in internationale, nationale en lokale structuren.

door de Meester —, via Benjamin Creme

Steeds meer beginnen de landen een eeuwenoud probleem, namelijk corruptie, te onderkennen, serieus te nemen en aan te pakken. In sommige delen van de wereld is corruptie eeuwenlang een manier van leven geweest. Dit heeft de enkeling bevoordeeld, uiteraard ten koste van de velen. Gedurende ontelbare eeuwen zijn corrupte leiders en machtige politici rijk geworden van de belastingen die zij hun onderdanen en burgers oplegden. In moderne tijden hebben de grote ondernemingen van het Westen zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal ‘knoeien met de boekhouding’, terwijl in het Oosten het voor lief genomen wordt dat bij elke transactie smeergeld verstrekt moet worden.

Corruptie is een ziekte die zich in sommige gemeenschappen uitstrekt van de president of minister-president tot de politie en de sportwereld. Electorale corruptie tiert welig, zoals recente verkiezingen hebben laten zien, zelfs in landen die zogenaamd aan vrijheid en democratie zijn toegewijd. Dergelijke corrupte regeringen laten hun volk in de steek en geven daarmee hun recht om te regeren uit handen.
Is het te midden van zulke corruptie mogelijk om vertrouwen te kweken, zonder welke de toekomst van mensen zeer somber zou zijn? Zonder vertrouwen is een eerlijker verdeling van de hulpbronnen een ijdele hoop. Zonder vertrouwen zullen de mondiale besluiten die vereist zijn om onze planetaire woning te onderhouden, nooit genomen worden. Zonder gezegend en weldadig vertrouwen zullen mensen hun recht op het Rentmeesterschap van Planeet Aarde verbeuren, en zichzelf voor eeuwen voor verdere evolutie afsluiten.
Zo zal het zijn, en zo moeten de mensen de ondermijnende invloed van corruptie in alle lagen van de maatschappij en in alle hoeken en gaten van ons planetaire leven serieus en zonder uitstel aanpakken.
Om de mensen hierbij te helpen, kun je ervan op aan dat Maitreya zich tot het uiterste zal inspannen om mensen de uithollende invloed van corruptie in haar vele verschijningsvormen te laten zien. Hij zal aantonen dat, willen mensen de Goden worden die zij in wezen zijn, zij de oude werkwijzen van bedrog en uitvluchten moeten laten varen. Om de ernstige milieuproblemen aan te pakken, zo zal Maitreya uitleggen, moeten mensen in vertrouwen samenwerken. Zonder vertrouwen, zal Maitreya beklemtonen, kan er niets tot stand komen. De leiders van de landen zijn zelf zo diep in corruptie ondergedompeld dat zij niemand vertrouwen. Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De wereldwijde publieke opinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen.

“Stem voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede”

Terwijl in 2004 voor de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen naderden, ging Benjamin Creme in op de reacties destijds; we publiceren hier opnieuw zijn ‘Brief van de redactie’ die vóór de verkiezing geschreven werd, omdat de boodschap daarin nu helaas nog meer relevant is dan toen, ofschoon het nu om andere bijzonderheden en betrokkenen gaat.
Nu de VS opnieuw een cruciale beslissing onder ogen zien in hun politieke, sociale, economische en wetgevende bestaan, een beslissing die hun plaats in de gemeenschap van staten zal beïnvloeden, maakt Share International van deze gelegenheid gebruik om opnieuw een beroep op het verdeelde Amerikaanse volk te doen, voor gezond verstand en voor terugtrekking uit extreem verdelend en destructief gedrag.
Zoals uit de eerder gepubliceerde artikelen van Benjamin Creme’s Meester hieronder duidelijk zal worden, zullen de politieke beslissingen die in de VS genomen worden onvermijdelijk onaangename gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap. Dit feit geldt nog steeds en de gevolgen ervan kunnen niet overschat worden.
In oktober 2004 schreef Benjamin Creme’s Meester ‘Een beroep op het gezond verstand’ waarin Hij op de onderlinge afhankelijkheid van landen wees:
“De inwoners van de Verenigde Staten van Amerika stevenen af op een moment van cruciaal belang. Van hun beslissing, in november van dit jaar, kan het toekomstig geluk van vele miljoenen afhangen, niet alleen in Amerika, maar in vele andere landen.” Hij eindigt het artikel met deze oproep: “Onze oproep aan jullie, inwoners van de grote en gezegende Verenigde Staten van Amerika, is om zorgvuldig na te denken, vanuit jullie hart, zoals het jullie gewoonte is, wanneer jullie je stem uitbrengen. Stem voor vrede, rechtvaardigheid en voor de regel der Wet.”

Van de redactie – Benjamin Creme (SI, november 2004)

Sommige lezers maken zich kennelijk zorgen over de mate waarin Share International aandacht schenkt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Zij vragen zich af of het een geestelijk georiënteerd tijdschrift past om zich met politiek bezig te houden, met name de Amerikaanse politiek waar, zo weet iedereen, beide partijen corrupt zijn en er geen echte keuze bestaat. Dit is beslist wel het geval.
Ik ben verbaasd over een dergelijke reactie op de gebeurtenissen die de wereld al enkele jaren doen sidderen. Het is de taak van Share International om bekendheid te geven aan het bestaan van de Hiërarchie en haar terugkeer in de wereld van alledag, alsmede haar plannen en zorgen voor nu en de toekomst. Met betrekking tot de aanstaande verkiezingen in de VS zijn deze zorgen krachtig verwoord in de artikelen van mijn Meester. Ik haal enkele zinnen aan uit Zijn artikel voor het huidige nummer; niets kan duidelijker of ondubbelzinniger zijn. Waarom zou de stem van Share International minder eerlijk en waarachtig moeten zijn?
“Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen… Naarmate de beslissende dag nadert… [kunnen] Wij, jullie Oudere Broeders, … niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens.”

De fragmenten uit de volgende twee artikelen van Benjamin Creme’s Meester uit november en december 2004 bieden nadere adviezen en inzichten.

Amerika’s keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, november 2004)

Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen. Op hun beslissing berust in hoge mate de stijl en de structuur van de naaste toekomst. Indien ze wijs kiezen, zullen zij een president kiezen die zich inzet voor het welzijn van allen die verlangen naar vrede en rechtvaardigheid in onze geplaagde wereld, die beseffen dat vrede en rechtvaardigheid de uitkomst zijn van vertrouwen, en die bereid zijn om de immense hulpbronnen van hun land te delen om dat vertrouwen te scheppen.
Het alternatief is te verschrikkelijk om te overwegen: een programma van toenemende oorlog, terreur en contraterreur; een verscherpte greep op de traditionele vrijheden van het Amerikaanse volk; afbraak van de betrekkingen met andere landen; en een reputatie als ‘paria’ onder de landen voor de trotse Verenigde Staten. Wie zou willens en wetens een dergelijke keuze maken?
Naarmate de beslissende dag nadert, richten velen zich in gedachten tot het in het nauw gedreven volk van Amerika dat zovelen nu verachten en haten. Zij bidden om verlossing voor dat volk van de wrede en onbehouwen voorstanders van onwettige en onrechtmatige macht. Zij roepen iedere vredelievende Amerikaan op zijn stem te verheffen tegen de oorlogszucht van de huidige regering, en zo ook zijn stem uit te brengen.
Natuurlijk is niet alleen Amerika schuldig aan de ongelijkheid in de wereld – het voornaamste kwaad in ons midden, de oorzaak van al onze moeilijkheden. Het deelt de blaam met alle ontwikkelde landen, die hooghartig over de armen en verpauperden heen lopen, en die zich bewust moeten worden van deze voornaamste oorzaak van spanning, en van terreur.
Hierin ligt de schuld van de Westerse wereld: deze ‘succesrijke’ landen danken hun rijkdom en overwicht grotendeels aan de geschiedenis, en hun vermogen om de wereldeconomie in hun voordeel te manipuleren door middel van de agressieve ‘marktwerking’. De armen en berooiden van de wereld eisen nu hun deel op. Indien dit simpele recht op rechtvaardigheid niet wordt aangepakt en rechtgezet, zal de wereld geen vrede kennen. Terrorisme zal woekeren en uitmonden in een oorlog, die de toekomst van de mensen op Aarde zal bedreigen.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Amerika is een groots land dat veel goeds kan geven aan de wereld. Het moet zich nu bewust worden van het verlangen van zijn ziel om te dienen, om in vrede en rechtvaardigheid te leven, en, gezamenlijk, in harmonie en samenwerking, met alle landen te werken om de wereld te vernieuwen.
Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens. Stem, smeken Wij jullie, voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede.

Amerika op drift
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI december 2004)

… hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: milieuvervuiling en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.

De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele ecologische en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om ‘voor’ te gaan.

Deze regering schept nu al genoegen in haar overwinning, en weegt de voors en tegens van volgende acties af. Gedwarsboomd en verrast door de gebeurtenissen in Irak, moet zij even pas op de plaats maken alvorens verder geweld te overwegen. Maar de overmoed en de retoriek zullen ongetwijfeld doorgaan in de hoop met dreigingen alleen te kunnen intimideren en overwinnen. Intussen zijn in vele landen grote veranderingen gaande, die zullen leiden tot een grondige verschuiving van het machtsevenwicht in de wereld. China en India, Zuid-Amerika en Rusland vinden hun weg en economisch potentieel. Afrika begint eindelijk de zorg en goede wil van machtige regeringen en instanties te ontvangen, en kan uitzien naar betere tijden.

Zo keert de wereld zich af van de overheersing door Amerikaanse macht en rijkdom, en stippelt zij een ander pad uit om haar bestemming te vervullen.

Indien de Verenigde Staten volharden in hun recht op eenzijdig optreden, zullen zij zien dat zij in internationale plannen veronachtzaamd en genegeerd worden, zal de economie verder achteruit gaan en zal de bevolking haar vertrouwen en geloof in regeringsoptreden verliezen. Zonder vrienden en met afnemende kracht zullen zij gedwongen worden te veranderen en de dialoog met vroegere vrienden te hernieuwen.

De verschijning van Maitreya zal het proces van deze transformatie versnellen en haar welkome voltooiing zekerstellen.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.


Benjamin Creme – mei 2001

“Er bestaan in de VS sterk fascistoïde elementen die de gebeurtenissen gadeslaan en hun kans afwachten. Die gelegenheid kan zich voordoen wanneer veranderingen tot een zeker punt plaatsvinden, maar ze zullen ervaren dat de beter geschoolde elementen van het publiek een onverwachte kant zullen kiezen. Zij zullen de kant kiezen van verandering. Je zult daarbij zien dat de zielehoedanigheid van Amerika, die de 2de straal van Liefde/Wijsheid is, door Maitreya zal worden opgeroepen en actief zal worden, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met het Marshall-plan. Het Marshall-plan is zonder meer de grootste verrichting van het moderne Amerika… Degenen die tegen verandering zijn, zullen zien dat ze steeds minder in te brengen hebben, steeds meer teruggedrongen worden in hun bolwerken, die niet lang stand zullen houden tegen de besluiten van de meerderheid.” (Uit de vragen en antwoorden bij de themalezing ‘De Grote Aantocht’ tijdens de Transmissie-meditatieconferentie in 2000; zie het gelijknamige boek, pp.184-85)

–een selectie uit het oktobernummer 2018–

V. Kunt u uitleggen hoe belangrijk de Verschijning van de Meesters van Wijsheid is?
A. Dit is een gebeurtenis van het allerhoogste belang: voor het eerst in 98.000 jaar keren de Meesters terug in de wereld van alledag…
Feit is dat de Meesters met de mensheid willen samenwerken, elk moment, als onderdeel van een bewuste samenwerking met dat deel van de mensheid dat we gewoon mensheid noemen, evenals met die groep van de mensheid die al deel uitmaken van de Geestelijke Hiërarchie. Dit zijn mensen die met ‘één been’ in de Hiërarchie staan; zij zijn mannen en vrouwen die deel uitmaken van de Hiërarchie omdat ze ingewijden zijn van de ene of de andere graad. Veel mensen hebben al de eerste van deze grote uitbreidingen van bewustzijn genomen die we inwijding noemen. Momenteel staan er tussen de vier en vijf miljoen mensen op de drempel van de eerste inwijding, die hen de Geestelijke Hiërarchie zal binnenleiden. Als gevolg daarvan zal de wereld enorm veranderd worden.

V. Waarom keert Maitreya terug in de wereld?
A. Hij komt om de mensheid te helpen het leven te zien zoals het is – niet door de roze bril van [op winst beluste] gokmethoden en de betovering op de aandelenbeurzen. Alles wat we gezien hebben – de hele financiële wereld – is het resultaat van betovering.
Maitreya ziet de aandelenbeurzen van de wereld als de gokpaleizen van de wereld – wat zij ook zijn. Ze houden geen enkel verband met de echte wereld en de reële economie. Ze houden zich alleen bezig met gokken, vooral met de prijs of waarde van valuta. En daarom moeten ze verdwijnen. De voornaamste ziekte van de mensheid, haar grootste ziekte, is deze noodzaak om meer geld te verdienen aan het geld dat men al heeft, en vervolgens nóg meer. Tegelijk met deze dwang tot gokken is de mensheid geobsedeerd door wedijver. Wedijver gaat lijnrecht in tegen de behoeften van de mensheid.

V. Maar is een beetje wedijver niet juist goed, omdat het maakt dat we ons best doen?
A. Wedijver verdeelt en voor de Meesters is afgescheidenheid de enige zonde. Al het andere is onvolmaaktheid. Wedijver zelf scheidt de mensheid van haar eigen behoeften, haar eigen aspiratie naar verheffing. Het speelt het ene land uit tegen het andere, gewoonlijk een groter land tegen anderen. Groot tegen klein. En wie wint er? De grote landen winnen en tegenwoordig wordt de wereld gedomineerd door de landen van de G-7 en twee of drie opkomende economieën in het Verre Oosten die geleidelijk aan mee kunnen komen. De landen van de G-7 zorgen voor de landen van de G-7. Zij regeren de wereld en de wereld is verdeeld in zij die bezitten en zij die niet bezitten. En de kloof tussen hen is een groot gevaar voor de samenleving.
Miljoenen mensen geloven in hun onwetendheid dat speculatie en wedijver de beste dingen in het leven zijn. Dat zij het beste in de mens naar boven brengen. Vanuit Maitreya’s gezichtspunt brengen zij het slechtste in de mens naar boven. Zij brengen alle verdeeldheid, slechte wil, hebzucht, de behoefte om te winnen naar boven. Zij verdelen de mensheid omdat ze de aspiratie van de mensheid naar een beter leven afremmen en ons leiden naar overmatige commercialisering die tegenwoordig al het leven verwoest.
Commercialisering reduceert mensen tot pionnen op een schaakbord: ze zijn nutteloos tenzij ze meer winst opleveren voor het bedrijf dat hen in dienst heeft. Een van de Meesters heeft geschreven dat commercialisering de mensheid bij de keel heeft en alles wat redelijk en fatsoenlijk is uit de mensheid perst. Met als gevolg dat het ons allen tot de jungle veroordeelt. We bevechten elkaar allemaal in de jungle.

V. Wat is dan de oplossing?
A. Maitreya zal oproepen tot het scheppen van vertrouwen. Er bestaat geen vertrouwen tussen de landen. Niemand vertrouwt de ander. Dus niemand kan iets doen. Banken verstrekken geen kredieten meer zoals voorheen. Hij zal spreken over de noodzaak van vertrouwen en hoe er zonder vertrouwen niets voor het welzijn gedaan kan worden. Wedijver vernietigt vertrouwen; dat is het tegenovergestelde.
Samenwerking is nodig voor de mensheid. We zijn allemaal verslaafd aan hebzucht en wedijver – en je ziet het resultaat; we leven erin. Telkens wanneer je de tv aanzet, hoor je over ondernemingen die failliet gaan, banken die geen kredieten verstrekken, enzovoort. Dat is het resultaat van wedijver en hebzucht, en het is dwaasheid. Samendelen is de enige oplossing.

–een selectie uit het oktobernummer 2018–

Gouden Troon
Op een dag in augustus 2018 was ik in het Informatiecentrum van Share Nederland in Amsterdam bezig een stapel papieren e.d. uit te zoeken, wat er in de papierbak kon en wat bewaard moest blijven.
Ik pakte een exemplaar van Share International van de stapel en keek naar de litho op de voorkant (“Maitreya’s Troon”). Langs de troon aan de linkerkant zag ik op sommige plaatsen een goudkleurige lijn, met een verdikking aan de bovenkant en aan het eind van de zetel. Toen ik verder keek, zag ik aan de linkerkant bovenaan de litho heel kleine goudkleurige spikkels. Ik was verbaasd en dacht ‘ik moet straks even kijken of het op de andere nummers ook te zien is. Heb ik dat al die maanden gemist?’
Later, toen ik een ander nummer van dit jaar pakte, was er geen gouden toevoeging te zien. Ik heb nu enorme spijt dat ik niet de tijd genomen heb om langer naar die prachtige goudkleurige versiering te kijken en in plaats daarvan doorging met waar ik mee bezig was. Ik moet er in het vervolg aan denken de tijd te nemen naar dingen, en gedachten, te kijken, en niet altijd in de actie te schieten.
Het deed me ook denken aan lang, lang geleden toen ik naar een concert op tv keek en goudkleurige (ik zeg nu) energie uit de vingers van de dirigent zag stromen.
M.L., Driebergen.

Wijze bezoeker
Op 10 augustus hadden we de opening van de fototentoonstelling in het informatiecentrum van Share Nederland. Tussen het publiek dat naar de korte lezing over het werk en doel van Share International luisterde, zat een Surinaams uitziende, vlotte en zelfverzekerde, van energie bruisende man van een jaar of 45. Hij zat achter in de ruimte en heette Romeo naar later bleek. Tijdens de lezing keek hij de spreker [Marijke] aldoor zo bemoedigend, bevestigend en lachend aan, dat het gewoon aanstekelijk was. Ze voelde ’s avonds nog de energie.
Hij sprak met een van de groepsleden over meditatie en toen ze zei dat het soms goed gaat maar andere keren weer niet, gaf hij haar het advies om haar gedachten gewoon te laten gaan, stoor je niet aan gedachten – geen aandacht aan besteden.
Na afloop vroeg Annelies of hij van Maitreya gehoord had, waarop hij zei dat hij helemaal van het verhaal op de hoogte was.
Zijn grote interesse was Amerika. Hij sprak over de marktwerking en commercialisering en zei ja, het is zoals Gandhi, die zojuist in de lezing geciteerd werd, ook al zei “Aan ieders behoefte kan worden voldaan, als we de hebzucht laten staan.” Hij verwees ook naar wat Marijke zei, namelijk dat mensen genoeg weten om in actie te komen maar we zijn als het ware ‘bevroren’. Maar als we Maitreya straks horen spreken, zullen we in ons hart weten en ervaren dat de mensheid één is, dat we allemaal elkaars broeders en zusters zijn en zodoende zoals in een gezin alles zullen delen.
Hij vertelde dat hij in de hoogste financiële kringen in Londen bij diners aanwezig was geweest, waar enorm veel geld wordt uitgegeven om zo de werknemers medeplichtig te maken aan het systeem. Iedereen wordt in het systeem ingesloten waardoor ook iedereen bang is ontslagen te worden als ze kritiek hebben. Hij had in Nederland bij onderhandelingen over de zorgverzekeringen aan de tafel gezeten en vroeg dan: “Hoe is deze beslissing voor de mensen?” dan keken ze hem aan en zeiden: “Welke mensen” Hij zei dat het nooit over mensen ging, het ging alleen om geld. Gezondheidszorg gaat niet over mensen, maar over bedrijfsvoering en organisatie. Trump, zo zei hij, werd nooit (door de echte rijken) voor vol aangezien omdat hij speculant was en geen echt bezit had, maar nu alles in waarde is toegenomen, wordt hij voor vol aangezien en willen mensen heel graag met hem gezien worden en zaken met hem doen. Hij zei ook dat oorlogen vooral goed zijn voor de wapenindustrie. De mensen, en met name de pers, zijn vooral bezig met Trumps tweets en uitspraken, maar terwijl zij afgeleid zijn, tekent hij de ergste wetten, waardoor werknemers hun rechten verliezen. “Jullie vergeten hoe belangrijk de Nederlandse stem in de wereld is, ondanks dat het een klein land is. Werkelijk in alle grote bedrijven en bij belangrijke organisaties zijn Nederlanders betrokken.” Annelies vroeg hem wat hij nu deed en hij zei dat hij zich met coaching bezighield. Omdat Marijke zijn naam vergeten was en hij wel haar naam wist, vertelde hij dat hij geleerd had om namen te onthouden en voegde eraan toe dat het erg belangrijk is om hersengymnastiek te doen.
Na het gesprek groette hij ons en vertrok.
M. en A. o.t. N.

Engelachtige figuur in de lucht

 

Tijdens een vlucht van Washington DC naar Houston (Texas) op 14 mei 2017 nam AAsher Liles, een 7-jarige jongen met het syndroom van Down een foto door het raampje met de telefoon van zijn moeder. Toen ze later de foto’s bekeek zag ze een, in haar woorden “ongelooflijke afbeelding”. Aan de Houston Chronicle vertelde Kerri, AAshers moeder: “Ik geloof dat hij die dag zijn [bescherm] engel buiten het raam vastlegde om hem gerust te stellen bij een tamelijk onrustig opstijgen.” AAsher kreeg zijn naam “met een extra A om zijn extra chromosoom weer te geven” waarmee, zo voelt zijn moeder dat, hij “gezegend” was.

“AAsher heeft een zesde zintuig voor de problemen van anderen. Hij schijnt aangetrokken te worden door vreemde mensen die problemen hebben,” vertelde Kerri. “Wanneer hij iets ziet laat hij ons dat weten door te wijzen en met zijn armen te wieken als vleugels. Zo kwamen we erachter dat hij engelen kan zien die hem omringen.” (Bron: chron.com)

Foto genomen tijdens de lezing van Michiko Ishikawa in Yokohama (Japan) in november 2000. Benjamin Creme’s Meester had bevestigd dat de lichtkolommen zegeningen waren van de Meester Jezus.

Wereldwijde demonstraties voor klimaatactie

Tienduizenden mensen op alle zeven werelddelen namen op 8 september 2018 deel aan protesten en demonstraties om lokale, nationale en internationale actie te eisen tegen klimaatverandering.
Volgens organisatoren van de Rise for Climate-demonstraties vonden er meer dan 900 acties plaats in 95 landen, van Frankrijk tot Nigeria, van Australië tot Nepal en ook in Antarctica.
Het hoofdevenement was de demonstratie onder het motto Sta op voor Klimaat, Werk en Rechtvaardigheid in San Francisco (Californië, VS) waarvoor 30.000 mensen de straat opgingen – het grootste klimaatprotest dat ooit aan de Amerikaanse westkust heeft plaatsgevonden.
De demonstraties werden gehouden in de aanloop naar de klimaattop in San Francisco die georganiseerd werd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Het doel van de conferentie is mensen uit de hele wereld bijeen te brengen “als aanjager voor diepgaandere wereldwijde verplichtingen en versnelde actie van landen – ondersteund door alle sectoren van de samenleving – die de aarde op het goede spoor kunnen zetten om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de historische Klimaatovereenkomst van Parijs te verwezenlijken,” aldus de organisatoren van de top. (Bronnen: commondreams.org; global climateactionsummit.org)

Foto: Marc Gregory

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel uit 1985 beschrijft hoe “In de directe toekomst (…) de mensen de Meesters van Wijsheid [zullen] leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting.”

De Kenners keren weer
door de Meester —, via Benjamin Creme

Zelden in de wereldgeschiedenis is er een tijd geweest als de huidige, een tijd van zulke tumultueuze verandering en belofte voor de mens. Met het draaien van het Grote Wiel staat de mens opnieuw op het punt om een nieuwe betekenis en bedoeling te ontdekken achter de uiterlijke openbaringen van zijn leven, en om het contact te hernieuwen met de bron van al zijn wijsheid en inspiratie. Na lange en zorgvuldige voorbereiding keert het oude College van Kenners, de Geestelijke Hiërarchie, terug in de wereld der mensen, gereed om daar de zaden van kennis en waarheid te planten die de mensen tot de hoogten zullen voeren vanwaar de Goden glimlachend neerkijken. In de directe toekomst zullen de mensen de Meesters van Wijsheid leren kennen als hun vrienden en bondgenoten op het lange pad van evolutie, als hun gidsen en mentors in een groeiend bewustzijn van het Plan dat Zij dienen, en als hun waarborg voor een toekomstige, gelijksoortige verrichting. In deze tijd verzamelen de Meesters Hun strijdkrachten voor de aanval op tirannie en hebzucht, uitbuiting en armoede. Zij weten dat niet alle mensen gereed zijn voor de veranderingen die moeten volgen, maar Zij weten tevens dat verreweg de meeste mensen verlangen naar een nieuwe dimensie in het leven en gereed zijn voor de daden en opofferingen die dat zullen verwezenlijken. Zij zullen enthousiast gehoor geven aan de raad van de Groten. Bereid je voor om Hen te zien en hun roep te beantwoorden. Bereid je voor om actief te worden en Hen te helpen bij hun taak. Bereid je ook voor op de stroom van nieuw licht, nieuw leven en nieuwe kennis die van Hen de wereld in zal stromen. Zo zal alles veranderd worden. Zo zal het oude worden weggevaagd en een nieuw tijdperk beginnen. Zo zullen de Leraren het leven van de mensen nieuwe kracht geven en de omstandigheden scheppen voor de opkomst van een nieuwe mens. De nieuwe mens zal zijn trouw betonen aan de waarheid dat de mensheid Eén is, bijeengehouden door de kracht van de Liefde zelf, door zijn tolerantie en onschadelijkheid, en zijn juiste verhouding tot alle natuurrijken. De nieuwe mens zal gekend worden aan zijn vermogen tot juist handelen met intuïtief begrip; aan zijn vermogen om de Wil van God juist te interpreteren. Zo zal geleidelijk de God verrijzen die potentieel in het hart van alle mensen huist, wachtend om tot openbaring te worden geroepen door de daden van de mens zelf. De sleutel tot deze ontwikkeling ligt in een toenemende samenwerking tussen de Meesters en de mensen. Hieruit zal een band groeien die zo diep is dat niets hem kan verbreken, en zodoende een kanaal scheppen voor de gaven van wijsheid, liefde en kennis die de Meesters te bieden hebben. Hun Goddelijkheid zal het Goddelijke in de mens tevoorschijn roepen, en de mensen zullen ontdekken dat zij, eeuwig, Goden zijn geweest. Dit alles zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar langzaam maar zeker zal het goddelijke in de mens reageren op het vuur van goddelijke liefde en wijsheid dat uitstraalt van de

Meesters. Ze zullen zich rond dat vuur scharen en in de vlammen een weerkaatsing van hun toekomst zien. Zo zal het zijn, want zo is het beschikt door de Heer des Levens Zelf. Weldra nu, zullen de Meesters worden gezien en gekend als wie Zij zijn – als de Gidsen en Leraren van het mensenras, de Oudere Broeders van de mensheid, de Kenners in wier handen de bestemming van de wereld ligt. Verwelkom Hen in jullie midden en wees voorbereid om met Hen te dienen. Wees gul met het aanbieden van jullie dienstbaarheid en word hun medewerkers. Weet dat Zij de Weg kennen en jullie mee zullen nemen naar de Poorten van Vrijheid.

V. Kunt u uitleggen wat leven is? (lezing München, 2009)
A. Wat is een planeet? Een grote bol in de ruimte die met andere planeten en een zon als kern een zonnestelsel vormt. Maar vanwaar het leven op de planeten? Waarom komen we in incarnatie? Waarom leven we op deze planeet en niet ergens anders? Of überhaupt? Er moet een reden zijn waarom deze planeet wemelt van het leven. Allerlei vormen van leven: menselijk, dierlijk, plantaardig en mineraal. Ze maken alle deel uit van een geheel. Elk rijk komt voort uit het voorgaande. Wij stellen ons voor dat wij het hoogtepunt van de evolutie vormen, maar vanuit het mensenrijk groeit een volgend natuurrijk – het geestelijk natuurrijk of het rijk der zielen. En het grootste deel van de mensheid kent niet eens de ware samenstelling van de mens. Als ze in Darwins theorieën geloven, geloven ze dat we intelligente dieren zijn, geëvolueerd uit dieren; zij geloven dat we een zijtak vormen van het dierenrijk en een denkvermogen hebben ontwikkeld, slim genoeg om een technologie te scheppen waarmee we raketten kunnen bouwen om naar de maan te gaan en zo. Deze theorie is op zich aanvaardbaar, maar mist nu juist het punt waar het om gaat: dat we deel uitmaken van een ander natuurrijk. Het is de evolutie van het geestelijk natuurrijk uit het menselijk natuurrijk dat de natuurrijken (en het evolutieproces) op deze planeet completeert. Het leven voltrekt zich volgens een plan. Het zonnestelsel is een bewust levend organisme, dat het uitdrukkingslichaam is van een groot Kosmisch Wezen. Ik kan het geen man of vrouw noemen, of iets wat we kennen, maar een groot Wezen Wiens plan de uiteindelijke vervolmaking van planeet Aarde is – en van alle andere planeten in het stelsel. Wij bestaan vanwege een plan. Niet slechts een plan voor onze planeet, maar een plan dat groter is dan wijzelf. Wij nemen deel in de evolutie van planeet Aarde volgens een plan, het plan in het denkvermogen van dat grote Kosmische Wezen Die de planeet Aarde bezielt. Hieruit volgt dat als er een plan bestaat, er exponenten zijn van dat plan. Deze exponenten zijn die leden van de mensheid die geëvolueerd zijn volgens het plan, in het licht van dat plan, die steeds meer worden wat zij in wezen zijn, dat wil zeggen zielen in incarnatie. Iedere man, vrouw en kind op Aarde is een ziel, een levende, groeiende, evoluerende ziel die op zieleniveau de weerspiegeling is van een nog hogere (als men van ‘hoger’ kan spreken), nog meer alomvattende entiteit die de vonk van God is – de goddelijke vonk. Die goddelijke vonk staat qua evolutie, en dus in trilling, ver van ons af op het fysieke niveau. Wij zijn een ziel in incarnatie en weerspiegelen ons ware zelf, onze goddelijkheid door de menselijke persoonlijkheid met een fysiek, emotioneel en mentaal lichaam. De meeste mensen zien zichzelf alleen als die persoonlijkheid met die drie lichamen van uitdrukking, terwijl we als geheel allen een vonk van het goddelijke zijn, volmaakt in elk aspect van goddelijkheid op het niveau van onze eigen planeet.

V. Hoeveel regeringen of staatshoofden weten van Maitreya?
A. Dat is moeilijk te zeggen. Geen van hen kent Hem persoonlijk. Sommigen hebben van Hem gehoord, maar geloofden waarschijnlijk niet wat ze hoorden. Het antwoord is waarschijnlijk dus: vrijwel geen. In vele landen zijn echter discipelen van de Meesters die werkzaam zijn in de diplomatie. Elke regering heeft zo’n diplomatieke dienst, een afdeling waarvan de medewerkers samen met andere landen proberen problemen op te lossen. Ambassadeurs maken deel uit van die groep. Sommige leden van het corps diplomatique dat de verschillende landen vertegenwoordigt, zijn discipelen van de Meesters. Niet alleen de Meesters hebben discipelen die in de diplomatieke dienst werken, ook de Ruimtebroeders hebben hun contacten, hun mensen die werkzaam zijn binnen de diplomatieke diensten in de verschillende landen.

V. Zou de Zegening die aan het begin en eind van uw lezingen plaatsvindt ‘krachtig’ genoeg kunnen zijn om 3000 mensen of meer te bereiken?
A. Daar is geen grens aan

Tekenen in overvloed

Jezus’ gelaat verschijnt op een muur In juni 2018 verscheen op een muur in de Franse stad Thionville een afbeelding die op het gelaat van Jezus lijkt. De afbeelding op een stuk muur tussen twee woonhuizen, werd voor het eerst door bewoner Bernard Peter gezien, terwijl hij uit het raam van zijn appartement keek. Eerst sprak Peter zijn twijfel uit over de mogelijk wonderbaarlijke herkomst van de afbeelding, maar zijn vrouw, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, had een andere reactie. “Toen ik haar vertelde wat ik zag”, vertelde Peter aan de Franse krant Le Republican Lorrain, “maakte zij de moeizame wandeling naar het raam en bij het zien van de afbeelding begon ze te huilen.” Hoewel de inwoners van de stad van mening verschillen over het ontstaan van de afbeelding, is ze volgens velen pas kortgeleden verschenen. Een gestage stroom bezoekers blijft naar de plek komen. (Bron: coasttocoastam.com; republican lorrain.fr)

Wonderen in ashram Swami Premananda duren voort Vibhuti (heilige as) gematerialiseerd op het beeld van Swami Premananda op 29 juli 2018 na het jaarlijkse Guru Purnimafeest in zijn ashram in Tamil Nadu (India). Sinds zijn dood in 2011 zijn er veel wonderen in Swami Premananda’s ashram gemanifesteerd. (Zie zijn necrologie, SI april 2011)

Graancirkelformaties 2018

Dit jaar zijn weer tientallen complexe graanpatronen verschenen in akkers over de hele wereld, met name in zuidwest Engeland. Wij drukken er hier enkele af.

Foto’s: Steve Alexander. Zie ook: temporarytemples.co.uk

Ackling Dyke, Dorset, 4 juni 2018

Kingweston, Somerset (VK), 14 juli 2018