Een beroep op Amerika

“Stem voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede”

Terwijl in 2004 voor de Verenigde Staten belangrijke verkiezingen naderden, ging Benjamin Creme in op de reacties destijds; we publiceren hier opnieuw zijn ‘Brief van de redactie’ die vóór de verkiezing geschreven werd, omdat de boodschap daarin nu helaas nog meer relevant is dan toen, ofschoon het nu om andere bijzonderheden en betrokkenen gaat.
Nu de VS opnieuw een cruciale beslissing onder ogen zien in hun politieke, sociale, economische en wetgevende bestaan, een beslissing die hun plaats in de gemeenschap van staten zal beïnvloeden, maakt Share International van deze gelegenheid gebruik om opnieuw een beroep op het verdeelde Amerikaanse volk te doen, voor gezond verstand en voor terugtrekking uit extreem verdelend en destructief gedrag.
Zoals uit de eerder gepubliceerde artikelen van Benjamin Creme’s Meester hieronder duidelijk zal worden, zullen de politieke beslissingen die in de VS genomen worden onvermijdelijk onaangename gevolgen hebben voor de internationale gemeenschap. Dit feit geldt nog steeds en de gevolgen ervan kunnen niet overschat worden.
In oktober 2004 schreef Benjamin Creme’s Meester ‘Een beroep op het gezond verstand’ waarin Hij op de onderlinge afhankelijkheid van landen wees:
“De inwoners van de Verenigde Staten van Amerika stevenen af op een moment van cruciaal belang. Van hun beslissing, in november van dit jaar, kan het toekomstig geluk van vele miljoenen afhangen, niet alleen in Amerika, maar in vele andere landen.” Hij eindigt het artikel met deze oproep: “Onze oproep aan jullie, inwoners van de grote en gezegende Verenigde Staten van Amerika, is om zorgvuldig na te denken, vanuit jullie hart, zoals het jullie gewoonte is, wanneer jullie je stem uitbrengen. Stem voor vrede, rechtvaardigheid en voor de regel der Wet.”

Van de redactie – Benjamin Creme (SI, november 2004)

Sommige lezers maken zich kennelijk zorgen over de mate waarin Share International aandacht schenkt aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Zij vragen zich af of het een geestelijk georiënteerd tijdschrift past om zich met politiek bezig te houden, met name de Amerikaanse politiek waar, zo weet iedereen, beide partijen corrupt zijn en er geen echte keuze bestaat. Dit is beslist wel het geval.
Ik ben verbaasd over een dergelijke reactie op de gebeurtenissen die de wereld al enkele jaren doen sidderen. Het is de taak van Share International om bekendheid te geven aan het bestaan van de Hiërarchie en haar terugkeer in de wereld van alledag, alsmede haar plannen en zorgen voor nu en de toekomst. Met betrekking tot de aanstaande verkiezingen in de VS zijn deze zorgen krachtig verwoord in de artikelen van mijn Meester. Ik haal enkele zinnen aan uit Zijn artikel voor het huidige nummer; niets kan duidelijker of ondubbelzinniger zijn. Waarom zou de stem van Share International minder eerlijk en waarachtig moeten zijn?
“Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen… Naarmate de beslissende dag nadert… [kunnen] Wij, jullie Oudere Broeders, … niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens.”

De fragmenten uit de volgende twee artikelen van Benjamin Creme’s Meester uit november en december 2004 bieden nadere adviezen en inzichten.

Amerika’s keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI, november 2004)

Wanneer Amerikaanse burgers in november gaan stemmen, kunnen zij de loop van de geschiedenis wijzigen. Op hun beslissing berust in hoge mate de stijl en de structuur van de naaste toekomst. Indien ze wijs kiezen, zullen zij een president kiezen die zich inzet voor het welzijn van allen die verlangen naar vrede en rechtvaardigheid in onze geplaagde wereld, die beseffen dat vrede en rechtvaardigheid de uitkomst zijn van vertrouwen, en die bereid zijn om de immense hulpbronnen van hun land te delen om dat vertrouwen te scheppen.
Het alternatief is te verschrikkelijk om te overwegen: een programma van toenemende oorlog, terreur en contraterreur; een verscherpte greep op de traditionele vrijheden van het Amerikaanse volk; afbraak van de betrekkingen met andere landen; en een reputatie als ‘paria’ onder de landen voor de trotse Verenigde Staten. Wie zou willens en wetens een dergelijke keuze maken?
Naarmate de beslissende dag nadert, richten velen zich in gedachten tot het in het nauw gedreven volk van Amerika dat zovelen nu verachten en haten. Zij bidden om verlossing voor dat volk van de wrede en onbehouwen voorstanders van onwettige en onrechtmatige macht. Zij roepen iedere vredelievende Amerikaan op zijn stem te verheffen tegen de oorlogszucht van de huidige regering, en zo ook zijn stem uit te brengen.
Natuurlijk is niet alleen Amerika schuldig aan de ongelijkheid in de wereld – het voornaamste kwaad in ons midden, de oorzaak van al onze moeilijkheden. Het deelt de blaam met alle ontwikkelde landen, die hooghartig over de armen en verpauperden heen lopen, en die zich bewust moeten worden van deze voornaamste oorzaak van spanning, en van terreur.
Hierin ligt de schuld van de Westerse wereld: deze ‘succesrijke’ landen danken hun rijkdom en overwicht grotendeels aan de geschiedenis, en hun vermogen om de wereldeconomie in hun voordeel te manipuleren door middel van de agressieve ‘marktwerking’. De armen en berooiden van de wereld eisen nu hun deel op. Indien dit simpele recht op rechtvaardigheid niet wordt aangepakt en rechtgezet, zal de wereld geen vrede kennen. Terrorisme zal woekeren en uitmonden in een oorlog, die de toekomst van de mensen op Aarde zal bedreigen.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen niet afzijdig blijven en toekijken terwijl de toekomst van de wereld wordt bedreigd. Amerika is een groots land dat veel goeds kan geven aan de wereld. Het moet zich nu bewust worden van het verlangen van zijn ziel om te dienen, om in vrede en rechtvaardigheid te leven, en, gezamenlijk, in harmonie en samenwerking, met alle landen te werken om de wereld te vernieuwen.
Deze verkiezingen kunnen een belangrijk keerpunt zijn in de aangelegenheden van de mens. Stem, smeken Wij jullie, voor rechtvaardigheid, samendelen en vrede.

Amerika op drift
door de Meester —, via Benjamin Creme (SI december 2004)

… hierdoor hebben de VS een reuzenstap achteruit gezet en daarbij zichzelf geïsoleerd van de werkelijke zorgen in grote delen van de wereld: milieuvervuiling en de behoeften van een planeet onder druk van een ophanden zijnde catastrofe.

De VS zullen zien dat de wereld niet stil zal staan. Met of zonder Amerikaanse medewerking zullen de landen zo goed als zij kunnen verder gaan om een oplossing te zoeken voor de vele ecologische en sociale problemen die ons bestoken en die zo dringend moeten worden aangepakt. Amerika zal zien dat het achtergelaten en genegeerd wordt, en pas dan zal het bereid zijn om ‘voor’ te gaan.

Deze regering schept nu al genoegen in haar overwinning, en weegt de voors en tegens van volgende acties af. Gedwarsboomd en verrast door de gebeurtenissen in Irak, moet zij even pas op de plaats maken alvorens verder geweld te overwegen. Maar de overmoed en de retoriek zullen ongetwijfeld doorgaan in de hoop met dreigingen alleen te kunnen intimideren en overwinnen. Intussen zijn in vele landen grote veranderingen gaande, die zullen leiden tot een grondige verschuiving van het machtsevenwicht in de wereld. China en India, Zuid-Amerika en Rusland vinden hun weg en economisch potentieel. Afrika begint eindelijk de zorg en goede wil van machtige regeringen en instanties te ontvangen, en kan uitzien naar betere tijden.

Zo keert de wereld zich af van de overheersing door Amerikaanse macht en rijkdom, en stippelt zij een ander pad uit om haar bestemming te vervullen.

Indien de Verenigde Staten volharden in hun recht op eenzijdig optreden, zullen zij zien dat zij in internationale plannen veronachtzaamd en genegeerd worden, zal de economie verder achteruit gaan en zal de bevolking haar vertrouwen en geloof in regeringsoptreden verliezen. Zonder vrienden en met afnemende kracht zullen zij gedwongen worden te veranderen en de dialoog met vroegere vrienden te hernieuwen.

De verschijning van Maitreya zal het proces van deze transformatie versnellen en haar welkome voltooiing zekerstellen.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.


Benjamin Creme – mei 2001

“Er bestaan in de VS sterk fascistoïde elementen die de gebeurtenissen gadeslaan en hun kans afwachten. Die gelegenheid kan zich voordoen wanneer veranderingen tot een zeker punt plaatsvinden, maar ze zullen ervaren dat de beter geschoolde elementen van het publiek een onverwachte kant zullen kiezen. Zij zullen de kant kiezen van verandering. Je zult daarbij zien dat de zielehoedanigheid van Amerika, die de 2de straal van Liefde/Wijsheid is, door Maitreya zal worden opgeroepen en actief zal worden, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurde met het Marshall-plan. Het Marshall-plan is zonder meer de grootste verrichting van het moderne Amerika… Degenen die tegen verandering zijn, zullen zien dat ze steeds minder in te brengen hebben, steeds meer teruggedrongen worden in hun bolwerken, die niet lang stand zullen houden tegen de besluiten van de meerderheid.” (Uit de vragen en antwoorden bij de themalezing ‘De Grote Aantocht’ tijdens de Transmissie-meditatieconferentie in 2000; zie het gelijknamige boek, pp.184-85)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.