door de Meester -, via Benjamin Creme (6 september 2014)

Veel mensen denken dat ondanks de aanwezigheid van Maitreya in de wereld, alles dreigender en onstabieler wordt dan tot dusver. Zij vragen zich af wat de Hiërarchie doet om de vele problemen en moeilijkheden te verlichten waardoor zij zich angstig en onvoorbereid voelen voor de verhoogde spanning van vandaag.  De waarheid is dat de wereld wel wordt voorbereid. Ten tijde van grote spanning en verandering zien mensen de werkelijke toestand van de samenleving met het beperkte inzicht dat ze onvermijdelijk hebben. De mensheid veronderstelt dat al deze gebeurtenissen dezelfde invloed op de toekomst hebben en van even groot belang zijn, terwijl het ware inzicht dat alleen de Meesters kunnen hebben, totaal verschillend is. De Meesters zien de gebeurtenissen alsof ze op een plat vlak plaatsvinden, en alleen in aanleg. Zij weten dat sommige zullen neerslaan en verandering in de wereld teweegbrengen, terwijl andere eenvoudig wegkwijnen zonder enige vorm aan te nemen. Met haar beperkte inzicht denkt de mensheid dat al deze gebeurtenissen invloed op haar toekomst hebben, maar dat is beslist niet het geval. Vanuit het gezichtpunt van de Meesters is de mensheid nog nooit zo gereed geweest voor de nieuwe wereld die de toekomst zal brengen. De mensheid is nog nooit zo dicht bij een tijd van inspiratie en gereedheid geweest om te werken voor het algemeen welzijn.  Toen de Christus zei dat Hij zou terugkeren (op een uur dat gij het niet verwacht), zou Hij geen zachte woorden van schijnvrede brengen, maar een zwaard, het Zwaard des Onderscheids, dat vader van zoon en broeder van broeder zal scheiden. En het is de werking van het Zwaard des Onderscheids waarvan we nu getuige zijn. Maitreya’s energie van liefde stimuleert iedereen: degene die liefheeft en werkt voor rechtvaardigheid en samendelen, maar ook degene die de verdeeldheid, scheuringen en hebzucht in de wereld veroorzaakt. Op deze wijze, door de duidelijke tegenstelling die door het Zwaard des Onderscheids teweeggebracht wordt, kunnen mensen tot een waarachtige keuze voor de toekomst komen – de toekomst voor alle mensen: de armen en hongerigen, maar ook voor de magnaten en de vernietigers van vrede in de wereld. Ieder van ons moet kiezen aan welke zijde van die scheiding wij onze waarheid vinden.

V. 1) Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in China? 2) Wat is het totaal aantal interviews in China tot nu toe?
A. 1) Ja. 2) Acht interviews [per 6 september].

V. Kunt u een overzicht geven van het aantal interviews dat Maitreya tot dusver in de verschillende landen heeft gegeven?
A. VS: 29 interviews (januari 2010-januari 2011); Mexico: 14 (januari-september 2011); Brazilië: 41 (september 2011-januari 2013); Rusland: 51 (januari 2013-mei 2014); China: 8 (augustus-september 2014). In totaal 143 interviews tot nu toe.

V. Zijn er interviews met Maitreya uitgezonden in 1) Taiwan, 2) Hongkong, 3) Singapore, of 4) andere Aziatische landen? 5) De Chinese diaspora is zo omvangrijk dat het nieuws over iemand als Maitreya in theorie zich ver kan verspreiden.
A. 1) Ja, maar beperkt. 2) Ja, maar beperkt. 3/4) Nee. 4) Klopt.

V. Indien Maitreya’s interviews nog niet in andere landen uitgezonden zijn, heeft het nieuws erover dan andere Aziatische landen al wel bereikt?
A. Ja.

V. Als het de bedoeling is om uw boodschap zo wijd mogelijk te verspreiden, waarom zou het dan verkeerd zijn om transcripties te verschaffen van wat er gezegd is in de verschillende interviews met Maitreya die volgens u hebben plaatsgevonden? Als deze interviews  indruk maken, waarom zijn ze dan niet gelekt door iemand van media die er mogelijk bij betrokken is?
Maitreya werkt incognito. Zelfs degenen met wie Hij samenwerkt aan de productie van Zijn media-optredens zijn niet zeker van Zijn ware status.

V. Waarom weet u zo zeker dat Maitreya een ‘hij’ is?
A. Ik werk al vele jaren voor Maitreya en ik ken het verschil!

V. Ik begrijp dat de historische/militaire inmenging van de VS (d.w.z. na de eerste en tweede wereldoorlog) ongerechtvaardigd is. Het lijkt dat we de zaken alleen maar verslechteren door de cyclus van geweld voort te zetten. Maar wat kunnen we dan het beste doen (of niet doen) met betrekking tot ISIS?
A. De opkomst van ISIS is het gevolg van de oorlog in Irak en de verdeeldheid die sinds de dood van Saddam Hoessein is ontstaan. Het is ook een gevolg van het gevoel van ongelijkheid dat de armere leden van de moslimgemeenschap ervaren. Er is slechts één uitweg uit dit grote probleem en dat is de oplossing die door Maitreya wordt voorgesteld: het samendelen van de voortbrengselen van de wereld, vrijheid en rechtvaardigheid voor alle volken.

V. Legde u woorden in de mond van de Meesters toen u namens hen de belachelijke uitspraak deed dat de opwarming van de aarde voor 80 procent het gevolg van menselijk handelen is? De ingrijpendste klimaatveranderingen vonden voor de industriële beschaving plaats, of zelfs voor de beschaving zelf – de ijstijden, de warmere periode in de middeleeuwen en de Kleine IJstijd, toen er kermissen gehouden werden op de bevroren Theems. Hoe helpt het uw boodschap als u zulke ondoordachte gezichtspunten biedt, net als religieuze fundamentalisten die menen dat wetenschap en de rede ondergeschikt zijn aan wat moet doorgaan voor goddelijke openbaring, maar dat duidelijk niet is?
A. Ik ben mij terdege bewust van de verschillende klimatologische veranderingen door de eeuwen heen, maar dat is niet waar ik het over heb. Ik sprak niet over historische klimaatveranderingen, maar over de recente gevolgen van het misbruik van de hulpbronnen van de planeet, waarmee de mens voor 80 procent verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde in onze tijd.

V. 1) Hoe ziet de Hiërarchie de rol van de NAVO op dit moment en in de nabije toekomst? 2) Zou de NAVO ontbonden moeten worden?
A. 1) Als een noodzakelijk verbond in de wereld. 2) Nee.

V. De zonnevlekactiviteit was eind augustus, begin september enorm. 1) Wat is het energetische effect op onze planeet en de mensheid van zulke krachtige zonnevlekken? 2) Zijn dergelijke uitbarstingen weldadig voor onze planeet?
A. 1) Diepgaand, in vele opzichten. 2) Ja.

V. Ik ben onlangs begonnen met het lezen van de boeken van Benjamin Creme en Alice Bailey en ik kom steeds verwijzingen tegen naar “het Plan”. Ik zou graag weten of u mij informatie over het Plan kunt geven en waar ik er meer informatie over kan vinden.
A. Het Plan is het Plan van de Hiërarchie voor de vervolmaking van de mens. Het is het Plan van Evolutie, met inbegrip van de evolutie van bewustzijn. Als u de boeken van Alice Bailey bestudeert zal dat u een duidelijk beeld van dit onderwerp geven.

V. Een snelle blik op internet lijkt erop te wijzen dat de activiteit van ufo’s toeneemt. 1) Klopt dit? 2) Voeren de ruimtemensen hun activiteiten op? 3) Laten de ruimtemensen zichzelf en hun schepen vaker zien?
A. 1) Ja. 2) Ja. 3) Niet uitgesproken vaker.

V. Verschijnen er meer graancirkels op nieuwe plekken? 2) Berichten de media er vaker over?
A. 1) Ja. 2) Eerder minder vaak.

V. Wat is de waarde van het toerusten van het denkvermogen door onderwijs en leren in het algemeen, terwijl dat proces het contact met de ziel en ons vermogen om gewoon te ‘zijn’ juist kan hinderen?
A. Niemand kan volwaardig aan het hedendaagse leven deelnemen wanneer hij/zij het denken niet verrijkt heeft.

Boodschap van hoop
Enige tijd geleden [april 2014] zaten mijn vrouw en ik in een bus. Er stapte een man in die eruit zag als een zwerver. Hij leek dronken, zong en sprak onzin. Soms riep hij iets tegen de gevestigde macht. Later zat hij precies achter me en tussen de onzin door begon hij op zachte toon woorden te zeggen die maakten dat ik me afvroeg of hij een Meester was, die via een goede genius sprak. Hij zei dat alles goed zou komen als de kloof tussen rijk en arm verdwijnt en noemde een paar verzen uit de Bijbel: Lucas 3:10-11, toen mensen Johannes de Doper vroegen wat ze moesten doen en hij antwoorde: “Wie twee jassen heeft, moet delen met wie er geen heeft en wie eten heeft moet hetzelfde doen”. Toen vertelde de man me dat die woorden hem in het hart geschreven staan. Hij zei dat hij niemand was, een onbelangrijk iemand op straat, maar hij had deze woorden op zijn voorhoofd staan. Hij zei dat het ideaal van het marxisme nooit correct tot ontwikkeling is gekomen, vanwege Stalin en zijn wrede bewind. Hij zei ook dat geen van de vormen van heerschappij in het verleden enige waarde had, dat er “iets nieuws” nodig was, waarin mensen intelligent zijn, nadenken, redeneren, en niet toestaan dat anderen hun vertellen wat ze moeten geloven of doen. Hij prees het vroege christendom en de katharen, en anderen die door de geschiedenis heen de gevestigde orde hebben aangevochten. Hij praatte ook veel over het arianisme en stond heel sympathiek tegenover hun leer. Hij zei dat we die oorspronkelijke boodschap van liefde naar de mensen moeten brengen. Hij deed niet anders, maar niemand luisterde naar hem, omdat ze denken dat hij gek is. Ik vertelde hem dat dat bij mij ook het geval was, dat we moeten zoeken naar de juiste manier om mensen te benaderen, zodat zij de woorden niet afwijzen. “Hoe benader je hen?” vroeg hij en bewoog zijn hoofd terwijl hij de vraag herhaalde. “We hebben een paar nodig die bekend zijn met internet,” antwoordde hij uiteindelijk, als bevestiging dat het nu een heel handig instrument is. Hij zei dat anarchie op individueel niveau niet nuttig is, dat een soort “sociale anarchie” nodig was, een mondiale ongehoorzaamheid, een gebrek aan onderwerping aan de politici en de machtige mensen. Hij had het over Zarathustra en berispte me vriendelijk dat ik Siddhartha van Herman Hesse niet gelezen had. “Wat voor soort onderwijs krijg je?” Je zou het moeten lezen en weten hoe Siddhartha afstand deed van lichamelijke genoegens en een Buddha werd.” Daarna, kijkend naar de weg, zei hij: “Iedere meter van die weg leverde iemand duizenden euro’s op, ten koste van de rug van een arbeider.” Hij zei dat talen niet belangrijk waren, maar dat het belangrijk is hoe mensen zijn, waarmee hij impliceerde dat waar je vandaan komt en je culturele achtergrond niet belangrijk zijn, aangezien we allemaal gelijk zijn. Hij sprak Frans met me en zelfs Latijn en ik vroeg of hij alle talen kende. Hij antwoordde meteen; “Ja, maar van elk een klein beetje.” Toen ging hij weer luider praten tegen de politici en de machtigen, dat zij ervoor verantwoordelijk waren dat zoveel mensen in de ellende zitten. Hij zei goedendag en stapte uit, luid zingend; “Kerstman stuur voedsel, de wereld is er verschrikkelijk aan toe. Toen hij zich voorstelde zei hij merkwaardig genoeg dat zijn achternaam “Monjardin” was. Ik heb wat onderzoek gedaan en vond dat er in Navarra, Spanje, een Monjardin-kruis is. De gekruisigde Christus aan het kruis toont, ondanks het lijden, een zegevierende houding, met zijn hoofd los van het kruis en een majestueuze kroon, in plaats van de doornenkroon. Misschien een boodschap van hoop voor ons om verzekerd te zijn van Christus’ overwinning in Zijn missie, ondanks al onze twijfel, ongeduld en angsten? Wie was deze man, een bijzondere persoon? Dank u.
H., Álava (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de “zwerver” de Meester Jezus was.

Wijze klant
Woensdag, 3 september [2014] gingen wij, vier groepsleden, er een paar uur tussenuit om de zon op te zoeken. We praatten over het werk, de groep en de noodzaak van eenheid, en waren erg blij dat Eenheid in Verscheidenheid mogelijk een van de thema’s zou kunnen zijn die binnenkort op de Europese Conferentie aan de orde komen. We gingen terug naar het Informatiecentrum en later, net voor we naar huis gingen, zagen we een Surinaamse man die naar de etalage stond te kijken en de gratis informatie die buiten uitgestald ligt. Hij kwam binnnen, lang, enigszins gebogen, achter in de zestig, en zei dat er één boek in de etalage was dat hij wilde kopen. Hij zei dat de titel “Eenheid en nog iets” was. We wezen naar het boek en hij bevestigde: “Ja, dat is het, Eenheid in Verscheidenheid! Alle boeken staan in de etalage – en uit alle boeken koos hij dat. We zeiden verschillende dingen als “het is een erg belangrijk boek en onderwerp”. We boden hem een kopje thee aan en de gelegenheid om het boek in te kijken. Maar, nee, hij kwam van buiten de stad en had nu geen tijd, maar hij zou op “de 20ste” terug zijn. Hij voegde er iets vreemds aan toe wat we ons niet meer precies herinneren, iets als: “Zal het dan gereed voor me zijn?” We namen aan dat hij 20 september bedoelde en vertelden hem dat we voor die tijd een aantal activiteiten hadden – de Open dag met een workshop, lezing enz. en daarna in oktober onze jaarlijkse landelijke lezing. Hij nam flyers mee en herhaalde dat hij terug zou komen.
Hij bevestigde onze zorgen en het gesprek eerder die dag over de noodzaak van eenheid. Was hij een bijzonder iemand?
JC, JK, ML, FE, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de bezoeker de Meester Jezus was.

Voor het Plan is niets te zwaar
Zo’n tien jaar geleden hadden vier leden van onze Transmissie-meditatiegroep een ervaring, namelijk dat we een paar joggers vreemd zagen doen en we zouden dankbaar zijn voor uw hulp om de betekenis van de ervaring te helpen begrijpen. We hadden de zesde lezing over Maitreya en de Meesters in één seizoen georganiseerd en stonden buiten te wachten tot de eigenaar van het restaurant, waar de lezing plaats zou vinden, zou komen om de deur open te maken. Het restaurant stond op een afgelegen plek. Terwijl we aan het wachten waren, zagen we plotseling een jogger die ons van links naar rechts passeerde met een halve boomstam op zijn schouders. Hij groette ons niet en jogde stevig door terwijl hij recht voor zich uit keek. Toen kwam een andere jogger van rechts en deze droeg een rugzak die gevuld was met bakstenen of stenen.   Mijn eerste reactie was: “Wat een uitslovers; ze overdrijven met hun inspanning.” Toen besefte ik dat mijn gedachte een oordeel was en ik schaamde me. Later, toen we binnen waren en iets dronken, merkte een groepslid op dat we misschien iets bijzonders hadden gezien.  Ik heb altijd gedacht dat beide joggers misschien Meesters geweest zouden kunnen zijn die mijn eigen uitsloverij om zes lezingen in een periode van zes maanden te organiseren, spiegelden. Misschien deed ik te veel? Maar onlangs ging ik vragen stellen bij deze interpretatie. Zou uw Meester ons alstublieft kunnen vertellen of de joggers Meesters waren en zo ja, waarom ze daar waren en wat Zij ons wilden zeggen?
CtD, Nijmegen.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de “joggers” de Meester Jezus en een discipel waren. Ze ‘zeiden’: “Het is niet mogelijk om teveel werk op je te nemen.”

Zo vader, zo zoon
Na de conferentie van Share International in San Francisco dit jaar brachten mijn vrouw en ik enkele dagen door bij vrienden in Los Angeles. Op donderdag 21 augustus nam een van onze vrienden ons mee naar het Getty-museum om het prachtige gebouw en de collectie schilderijen te zien. Terwijl mijn vrouw en ik voorovergebogen dicht bij een schilderij van Rembrandt stonden en de techniek bespraken, kwam een suppoost naar ons toe en vroeg ons heel vriendelijk om niet te dichtbij te komen. Ik ging weg om naar een ander schilderij te kijken en mijn vrouw draaide zich weer naar de Rembrandt. De suppoost kwam weer naar haar toe en zei dat hij haar, omdat ze zo lief was, iets wilde vertellen over het museum; na een enkele ogenblikken sloot ik me weer bij haar aan. De man vroeg ons of we uit de omgeving kwamen. Toen we hem vertelden dat we uit Canada kwamen, begon hij te vertellen dat hij leraar was geweest en eens met een professor uit Montreal had samengewerkt. In het gesprek dat volgde vroegen we hem waar hij vandaan kwam en hij zei dat hij “100 procent Afghaan” was (we hadden gedacht dat hij misschien uit Duitsland kwam, maar zijn lichte accent gaf geen duidelijke indicatie van zijn land van origine en we zouden nooit Afghanistan geraden hebben). Terwijl hij ons veel interessante feiten over het museum vertelde, was dat het niet wat zo interessant aan ons gesprek was. Hij praatte al gauw over zijn vader, die had gezegd dat mensen alle godsdiensten behoren te respecteren; dat alle godsdiensten hetzelfde zeggen; dat Mohammad vele malen Jezus heeft geciteerd, toen hij zei dat mensen geduld moeten hebben. Hij zei dat zijn vader hem had gevraagd om voor hem de Bijbel te vertalen. Hij had tegen zijn vader gezegd dat de Bijbel een heel dik boek is en het veel tijd zou nemen om het te vertalen, maar hij stemde niettemin in. Hij vertelde ons toen dat hij Afghanistan moest verlaten omdat de Russen gekomen waren en hij geen lid van de partij was. Hij was twee jaar in het buitenland en in die tijd werkte hij aan zijn vertaaltaak. Hij werd teruggeroepen naar het land om les te geven en kon niet weigeren. Na zijn terugkeer liet hij zijn vader zien wat hij vertaald had: een heel klein gedeelte van de Bijbel (hij zei misschien 5 procent). Hij zei dat zijn vader niet veel onderwijs had genoten, maar dat hij zei dat wat hij las van zijn zoons vertaling, bewees wat hij altijd gezegd had: alle godsdiensten zeggen hetzelfde en dat we alle godsdiensten moeten respecteren.  De man, die misschien achter in de 60 was, sprak over deze zaken niet nadrukkelijk of indringend, op een vriendelijke en open manier. Het was alsof hij alleen maar een waarheid aan ons doorgaf en niet van ons verwachtte dat we accepteerden of afwezen wat hij zei. Terwijl we wegliepen begonnen mijn vrouw en ik beiden energie te voelen, dezelfde als de zegeningen van Maitreya of de overschaduwingen via Benjamin Creme. Het was zeer onverwacht en duurde ongeveer vijf minuten, met een na-effect van misschien vijftien minuten. Hoewel we niets buitengewoons ervaren hadden terwijl we in de aanwezigheid van de man waren, zei mijn vrouw dat zij zich over hem verwonderd had terwijl hij met ons praatte – zij had sterk de indruk dat hij wellicht een van de Meesters was. Hij was zo’n aardige man: intelligent, hartelijk, sprak met zachte stem, beminnelijk.
Zou uw Meester kunnen zeggen of deze man een ‘bijzondere’ persoon was of gewoon erg aardig?
RS en JW, Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

De uitverkorene
Eind juni 2014 was ik voor een paar dagen met vakantie in Londen. Op een dag kwam er buiten het station Kentish Town een jonge, lange man van in de 30 naar me toe. Hij had een lichte huidskleur, kort blond haar en was sportief gekleed in t-shirt en driekwart broek. Hij legde uit dat hij van zijn fiets was gevallen, zich verwond had en wat geld nodig had voor de trein naar huis (ik denk dat hij iets van 2 pond vroeg). Hij trok zijn rechter broekspijp op en liet me zijn verwonding zien. Onder de knie waren twee grote, ronde en diepe wonden, maar er kwam uit geen van beide bloed. Ik haalde alle muntstukken die ik had uit het muntenvakje in mijn jeans. Omdat ik niet gewend was aan de waarde van alle munten scheidde ik in mijn hand die waarvan ik dacht dat ze meer waard waren. Hij pakte ze en zei me dat het voldoende was. Hij bedankte me en ging op weg langs een oplopend gedeelte naar waar er fietsen geparkeerd stonden.  Ik liep verder en terwijl ik bij een voetgangersoversteekplaats stond te wachten tot het licht op groen sprong, draaide ik me om en zag hem op het oplopende gedeelte zitten met zijn rug steunend tegen de railing, bezig zijn rechter broekspijp naar beneden te trekken. Ik dacht dat hij zich klaar maakte om weg te gaan om de trein naar huis te pakken. Ik keek een moment weg en toen draaide ik om maar hij was nergens te zien. Ik was verbaasd dat hij zo snel bij het station van de London Overground had kunnen komen.   Naderhand zocht ik uit nieuwsgierigheid op het internet naar de munten die ik had en zag dat hij een munt van twee pond en een van 50 pence had genomen. De ontmoeting verwarde me omdat het erop leek dat hij onderaan het oplopende gedeelte stond te wachten en rechtstreeks naar me toe kwam alsof er niemand anders in de buurt was, hoewel er heel wat mensen op straat waren.
Was dit een gewone jonge man die hulp nodig had of een bijzondere persoon?
Horacio Londner, Barcelona (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jonge man’ Maitreya was.


Wonder in de ashram van Swami Premananda
Op 4 juli 2014 begon er vibhuti, of heilige as, te stromen van het beeld van de geestelijk avatar Swami Premananda, die op 21 februari 2011 overleed. Het beeld bevindt zich in de Premeshvarar Tempel, in de Sri Premananda Ashram (Tamil Nadu, zuid-India). Foto ingezonden door Simone Lurati.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is dat door Swami Premanada werd gemanifesteerd.)

Een van een aantal foto’s vanuit verschillende hoeken die alle dit verschijnsel tonen; genomen in Monte Carlo in augustus 2013. Ingezonden door Irina, Nederland.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat hier een ruimtevaartuig van Mars te zien is.)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Lichtpatronen gefotografeerd door Stefan Laug in Worms, Duitsland, 27 december 2013.

Graancirkels 2014

Op deze en de volgende pagina’s publiceren we vier van de vele graanformaties die in de zomer van 2014 in Engeland verschenen en waarvan door Benjamin Creme’s Meester bevestigd is dat ze door ruimtevaartuigen van Mars zijn gecreëerd.
Zie voor meer informatie: www.temporarytemples.co.uk


                                                  Wilmington Longman, nabij Wilmington, oost-Sussex, 3 juli 2014
                                                     Foto copyright: Steve Alexander

 

 

 

 

 

Nettle Hill, nabij Ansty, Warwickshire, 16 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

 

 

 

 

Gussage St Andrews, Dorset, 13 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

 

Green Street, nabij Avebury, Wiltshire, 8 augustus 2014
Foto copyright: Steve Alexander

 

NASA — Foto van de zon, genomen vanuit het zonne- en heliosferische observatorium (SOHO) van de NASA, waarop de figuur van een ‘engel’ te zien is. (Bronnen: NASA, ufosightingsdaily.com, YouTube: myunhauzen74)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuur een reusachtige Deva is, zoals zij in het Oosten gekend zijn.)
(Zie ook Share International van april 2013 voor eerdere beelden genomen door NASA die een ‘engel’ bij de zon tonen.)

In augustus 2014 werd opnieuw een aubergine ontdekt waarvan de zaden bij het opensnijden het woord ‘God’ lieten zien, door Andreas de Bruin, München. (Zie de foto van de aubergine in Louisiana (VS) in het septembernummer van Share International.)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit opnieuw een wonder was, gemanifesteerd door de Meester Jezus, en dat er nog meer zullen komen.)

 

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten met betrekking tot het thema ‘De bestemming van de mens’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’.

Het is Maitreya’s taak om de mensen te herinneren aan hun heroïsche bestemming en hen ervan te overtuigen dat de handeling van samendelen het vertrouwen schept dat zij zoeken. Hij zal laten zien dat samendelen niet langer een optie is, een keuze, maar een onvermijdelijk uitvloeisel van hun besef dat de mensheid Eén is. Zo zullen Maitreya en Zijn Groep de mensheid wegleiden van de peilloze diepte die, naar velen geloven, haar dreigt te verzwelgen. En zo ook zal Hij de mensen stevig op koers zetten om hun goddelijke bestemming te bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het scheppen van vertrouwen’)

Wanneer jullie Mij zien, zullen jullie weten dat zich thans in jullie midden een eenvoudige Man Gods bevindt, een mens als andere mensen, maar Eén die sinds lang vervlogen tijden een zeker Pad heeft gevolgd, die dat Pad goed kent en jullie daarop kan leiden. Dat Pad tot God, Mijn vrienden, is de Schat die Ik voor jullie in handen houdt. Open je hart en denken voor deze mogelijkheid, en bereik het doel. De Weg is eenvoudig, de Weg is zeker. Mijn Lering zal jullie daarheen leiden. (Maitreya, Boodschap nr.93)

De Christus kwam in Palestina om ons Liefde te tonen, om ons te laten zien dat de aard van goddelijkheid Liefde is, en Hij bracht voor de eerste keer volmaakte Liefde tot uitdrukking in een menselijk wezen. In 2000 jaar hebben we die hoedanigheid die Hij aan de wereld vrijgaf nog steeds niet tot uitdrukking gebracht. Natuurlijk, vele mannen en vrouwen hebben individueel in zichzelf de hoedanigheid van Liefde verwezenlijkt en zijn discipelen, ingewijden en, in sommige gevallen, Meesters van Wijsheid geworden. Door uitdrukking te geven aan de Liefde van God hebben ze de betrekkelijke volmaaktheid bereikt die de Meesters kennen, een volmaaktheid die wij voorbestemd zijn eens te openbaren. (Benjamin Creme, Transmissie – een Meditatie voor de Nieuwe Tijd)

Er is maar één weg tot God en die, Mijn vrienden, kennen jullie al. De weg tot God is de weg van Broederschap, van Rechtvaardigheid en Liefde. Er is geen andere weg; alles ligt daarin besloten. Velen zullen deze weg bitter en moeilijk vinden; maar velen meer zullen dit Pad betreden in vreugde en blijdschap over de lichtheid van hun last, en zich ontdoen van wat oud, versleten en nutteloos is, van de onbeduidendheden van het verleden; en door binnen te treden in gedeelde broederschap en vreugdevolle deelneming aan al wat is, zal die omvangrijke en groeiende Compagnie haar ware Zelf beërven. (Maitreya, Boodschap nr.15)

Het nieuwe Tijdperk, het Tijdperk van Licht, is nabij, en in deze komende tijd zullen de mensen de inspiratie en leiding vinden die hun voorvaderen misten of negeerden. Nu zullen de mensen en de Meesters ten lange leste samen werken en voorwaarts gaan, verenigd in de gezamenlijke band van Broederschap en Vertrouwen. Ons voorbeeld zal de mensen inspireren tot bovenmenselijke inspanningen en prestaties, en het Licht brengen in het hart en denken van allen. Zo zal het zijn. Zo zullen de grote geheimen van de schepping worden onthuld. En zo zal de mens de schepper en beheerder worden van zijn eigen bestemming, een God-gelijk Wezen, die de naam Mens waardig is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Tijdperk van Licht’)

Ieder individu, elk land, wordt beheerst door zijn tweede natuur. De wetten van evolutie die door deze natuur worden geregeerd, omringen het Zelf en het is aan het Zelf om te leren ze met bewustzijn te boven te komen. Bewustzijn veroorzaakt een beweging in het leven die tot evolutionaire vooruitgang leidt. Maar bewustzijn moet niet worden verward met vrijheid, want dat is de uiteindelijke bestemming van de reis door het leven. (Maitreya, Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Maitreya en Zijn groep Meesters zijn gekomen om ons de weg te wijzen, te inspireren en te begeleiden bij het scheppen van de omstandigheden waaronder die goddelijkheid zich op de juiste wijze kan openbaren. Zij zijn gekomen om ons te leren wie we zijn. Maitreya heeft gezegd: “Ik ben gekomen om jullie de kunst van Zelf- of God-verwerkelijking te leren. Dat is de bestemming van alle mensen ter wereld.” (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. II)

De mens staat vandaag op een tweesprong: één pad, het pad van afscheiding en splijting, waarop hij nu staat, leidt onmiskenbaar tot de ondergang. Het andere wenkt de mens naar de vervulling van zijn bestemming, het wonder dat thans niet kan worden beschreven, een pad waarop de mens in zichzelf de middelen zal vinden om een God te worden. Om de mensen te helpen kiezen, om hen bij hun oordeel bij te staan, keren de Meesters opnieuw terug in een wereld waarin ook Zij geworsteld en geleden hebben zoals de mensen thans, onzeker van het pad en de vereiste actie. Vanuit hun onmetelijke kennis en ervaring zullen Zij Hun raad geven en de mensen veilig van de afgrond wegleiden. Zo zal het zijn en zo zullen mensen weer beginnen aan de klim omhoog naar de bergtop, zeker in de wetenschap dat hun Mentors, hun Oudere Broeders, hen niet zullen verlaten of misleiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het geheim van het leven’)

De rol van de mens is om te fungeren als een transformator van geestelijke krachten voor de lagere natuurrijken en zodoende op te treden als medewerker van God. Dat is zijn ware bestemming. Hij kan deze rol niet vervullen als hij het geestelijk leven afbakent tot één facet ervan – het godsdienstige leven. Hij kan dit alleen doen als hij ware spiritualiteit aan de dag legt in elk aspect van zijn bestaan. Dit moet ook ons politieke, economische en sociale leven omvatten, de structuren die niet langer voldoen aan onze ware behoeften en die derhalve moeten veranderen. De Christus zal dit duidelijk maken en de weg tonen voor de vestiging van politieke en economische structuren die het mogelijk maken onze geestelijke aard te openbaren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn vrienden, al wat leeft is voor zijn bestaan afhankelijk van de Liefde van God. Deze eenvoudige Waarheid onderwijs Ik. Maak je die eigen. Geef haar een centrale plaats in je leven, en ga met Mij voorwaarts. Mijn broeders, de Meesters van Wijsheid, zullen jullie de eenvoudige Weg naar de toekomst tonen, een toekomst, voor jullie ontworpen door de Ene die wij God noemen. Dat Pad kan door alle mensen gevolgd worden, en door Mijn Bemiddeling zullen zij tot God komen. (Maitreya, Boodschap nr.77)

De bestemming van de mens
door de Meester —, via Benjamin Creme (5 september 2008)

Wanneer mensen zich bewust worden van hun ware vermogens zullen ze verbaasd zijn over het scala van creativiteit dat hun deelachtig zal worden. De vermetelheid van hun denken zal hen aanvankelijk verbazen en hen tot initiatieven leiden die momenteel haast onvoorstelbaar zijn. Mensen zullen zien dat zij werkelijk goden in aanleg zijn. De mensen zullen ontwaken uit de diepe sluimer van het verleden en de zware mantel van onwetendheid, die lange tijd hun voorwaartse ontwikkeling heeft gehinderd, van zich afschudden. Zo zal het zijn.
De mens staat nu op het keerpunt in zijn lange levensavontuur op planeet Aarde. Voortaan zal alle vooruitgang het gevolg zijn van zijn weloverwogen wil en rede. Niet langer zullen hebzucht en wedijver zijn reis naar volmaaktheid belemmeren; niet langer zullen oorlog en gebrek voor miljoenen zijn pad onteren en bezoedelen; nooit weer zullen wetteloosheid en afgescheidenheid op planeet Aarde heersen. De voet van de mens staat nu op de ladder van vooruitgang die hem naar de sterren zelf zal voeren. Daar Wij, jullie oudere Broeders, onze plaatsen naast jullie innemen, zullen jullie in Ons voorbeelden zien en geïnspireerd zijn om te worden als Wij. Jullie zullen zien dat Wij geen wedijver kennen, dat we alle leven in welke vorm ook hoogachten. Jullie zullen zien dat Wij zonder onderscheid of voorwaarde liefhebben, en uitsluitend en altijd werken voor de vervulling van het Plan. Mensen zijn door het Plan voorbeschikt om diezelfde volmaaktheid te bereiken; Onze taak is om hun de weg te wijzen. Het pad naar die volmaaktheid is door Ons veel betreden en We hebben de nodige bakens geplaatst: de mensen moeten de mensheid als Eén zien, broeders en zusters, kinderen van de Ene Vader. Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn onontbeerlijk voor iedereen, overal, zonder uitzondering, en kunnen slechts door vertrouwen verwezenlijkt worden. Alleen samendelen kan dat vertrouwen scheppen en de mensen op het pad naar hun bestemming brengen. Om gelukkig te zijn moeten de mensen leven volgens de Wetten van het Leven: van Oorzaak en Gevolg, Wedergeboorte, Onschadelijkheid en Opoffering. Deze fundamentele wetten zijn de eeuwenoude bakens die de mensen behoeden voor zelfvernietiging en wroeging. Wanneer Maitreya in het volle zicht naar voren treedt zullen jullie deze Wetten opnieuw horen, want zij vormen de basis van al Zijn leringen en de basis van al het leven op planeet Aarde. De bewustwording van de mensen vereist dat de mensheid het belang van deze Wetten begrijpt en dat zij bereid en gereed is om te veranderen. Deze huidige zogenaamde beschaving heeft haar kruit verschoten, is vervallen en stervende; ze heeft de mensen weinig meer te bieden dan tegenspoed en angst en, uiteindelijk, zelfvernietiging.
Maitreya komt om de mensen te laten zien dat zij alles in zich hebben wat nodig is om de Goden te worden die ze in wezen zijn; om hun te tonen hoe eenvoudig en mooi die weg is, en om hen te inspireren hun bestemming te begrijpen en te accepteren. Maitreya twijfelt niet aan hun respons.

 

 

Internationale Dag voor Uitbanning Armoede
De Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede wordt elk jaar op 17 oktober gehouden. Met een sterke nadruk op de Millenniumontwikkelingsdoelen (MOD’s) is het ook een wereldwijd platform voor de bewustmaking van de komende ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015. Meer dan 100 landen hadden zich in 2011 in de Mensenrechtenraad van de VN verplicht tot het aannemen van een resolutie inzake extreme armoede en mensenrechten. De bestrijding van armoede blijft de kern van de MOD’s en de ontwikkelingsagenda voor ná 2015.
Dit jaar zal de officiële herdenking op 17 oktober in het VN-hoofdkantoor een gelegenheid zijn om mensen die in armoede leven te erkennen als kritische partners bij het aanpakken van de uitdagingen waar we bij ontwikkelingsvraagstukken voor staan. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon had een boodschap voor de Internationale Dag voor de Uitbanning van Armoede: “Als we de toekomst willen realiseren die we voor iedereen wensen, moeten we luisteren naar en gehoor geven aan de oproepen van de achtergestelden… Samen kunnen we bouwen aan een duurzame wereld van welvaart en vrede, rechtvaardigheid en gelijkheid– een waardig leven voor iedereen.” (Bron: www.un.org)

Holocaust-overlevenden veroordelen Israëlische acties
Meer dan 300 overlevenden van de holocaust en nakomelingen van overlevenden hebben een advertentie in de New York Times van 23 augustus 2014 geplaatst om “het bloedbad van de Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina” te veroordelen. De advertentie, getiteld “Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza”, luidt als volgt: “Als Joodse overlevenden en nakomelingen van overlevenden van de nazi-genocide veroordelen wij ondubbelzinnig de moord op Palestijnen in Gaza en de voortdurende bezetting en kolonisatie van het historische Palestina. We veroordelen verder de Verenigde Staten voor het feit dat ze Israël voorzien van de financiële middelen voor de aanval en de Westerse staten in het algemeen voor het gebruik van hun diplomatieke invloed om Israël tegen veroordeling te beschermen. Genocide begint met het stilzwijgen van de wereld. “We zijn gealarmeerd door de extreme, racistische ontmenselijking van Palestijnen in de Israëlische samenleving die nu een hoogtepunt heeft bereikt. In Israël hebben politici en deskundigen in The Times of Israel en de Jerusalem Post openlijk om genocide van Palestijnen geroepen en rechtse Israëli adopteren neo-nazi insignes. Bovendien zijn we zeer verontwaardigd over Elie Wiesels walgelijke misbruik van onze geschiedenis in deze krant [New York Times], waarbij flagrante leugens worden verkondigd om te rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen is: Israëls grootschalige inspanning om Gaza te vernietigen en de moord op bijna 2000 Palestijnen, onder wie vele honderden kinderen. Niets kan het bombarderen van VN-schuilplaatsen, huizen, ziekenhuizen en universiteiten rechtvaardigen. Niets kan het beroven van mensen van elektriciteit en water rechtvaardigen.“We moeten onze collectieve stem verheffen en onze gezamenlijke kracht gebruiken om een einde te maken aan alle vormen van racisme, waaronder de voortdurende genocide van het Palestijnse volk. We roepen op tot een onmiddellijk einde aan de belegering van en de blokkade tegen Gaza. Wij roepen op tot een volledige economische, culturele en academische boycot van Israël. ‘Nooit meer’ moet NOOIT MEER VOOR IEDEREEN betekenen!” (Bron: New York Observer, VS)