Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Zowel dit artikel, dat voor het eerst in december 2003 verscheen, als de Boodschap van Maitreya, die in 1979 via Benjamin Creme gegeven werd, schetst de problemen die de mensheid heeft gecreëerd, niet als dreigingen maar slechts als logische gevolgen, en geeft de oplossingen.

Een tijd zonder weerga
door de Meester —, via Benjamin Creme

Hoe weinig het er ook op lijkt, de mensheid stevent gestaag op haar bestemming af. Ondanks de spanningen en zorgen van de huidige toestand, hebben Wij, jullie Oudere Broeders, het volste vertrouwen dat de mensen zich bewust zullen worden van de gevaren, en tijdig in actie zullen komen om die het hoofd te bieden. Dat vertrouwen spruit voor een groot deel voort uit de kennis van het feit dat de
mensen er niet alleen voor staan, maar daadwerkelijk de ontvangers zijn van Onze zorg en bijstand. Wij beschouwen de mensen niet als afgescheiden, doch als jongere broeders op het pad van evolutie die, met Onze hulp, de vele moeilijkheden en gevaren die dat pad biedt voor zowel de onwetenden als de wijzen,tegemoet treden en oplossen.
De mensen moeten begrijpen dat dit geen gewone of normale periode is, het is werkelijk een tijd die in belang en hoedanigheid een climax betekent, een tijd zonder weerga. Om die reden alleen al worden de moeilijkheden en gevaren versterkt en vergen ze van de mensen en van Ons de zorgvuldigste
behandeling. Onze fysieke aanwezigheid onder de mensen, zij het vooralsnog in relatief kleine aantallen, garandeert dat Onze hulp in ruimere mate dan ooit beschikbaar is en op de taak berekend zal zijn. Ons vertrouwen wordt gesterkt door het feit dat Onze Grote Leider, Maitreya, Zelf onder de mensen is.
Zijn middelen zijn onuitputtelijk. Vooralsnog van achter de schermen, werkt Hij onafgebroken om vrede en vooruitgang te brengen in de aangelegenheden van de mens en tracht Hij, volgens de Wet, de vele tegenstrijdige belangen te ontwarren en zo de voorwaarden te scheppen waarvan ware vrede afhangt.
Alleen rechtvaardigheid zal de vrede brengen waarnaar de mensen verlangen, en alleen wanneer er rechtvaardigheid heerst, zal oorlog een vervagende herinnering worden. In bijna alle landen is Maitreya te vinden, waar Hij een netwerk van helpers op elk gebied bijeen brengt. Zo rijgt Hij de weefsels van het nieuwe aaneen. Deze gekozen werkers kennen hun taak goed. Zij zullen spoedig verschijnen en het nieuwe denken in de wereld brengen, en laten zien hoe noodzakelijk het is om rechtvaardigheid tot het eerste doel voor de mens te maken. Zij zullen laten zien dat alleen dát de gesel van oorlog, de plaag van terreur voor altijd tot een einde zal brengen; dat alleen een verstandige reorganisatie van onze economische structuren rechtvaardigheid mogelijk zal maken en de mensheid op basis van vertrouwen tot elkaar zal brengen. Zo zal het zijn, en zo zullen de wijsheid en de leringen van Maitreya het denken van mensen binnendringen en beïnvloeden.
Velen reageren nu op Zijn lering. In elk land vormen zich groepen die demonstreren voor een beter leven voor de mens en een einde aan oorlog eisen; zij roepen op tot rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen en samendelen als de natuurlijke en enige weg om de toekomst van het ras te waarborgen. Heb geen vrees; mensen beginnen te reageren op het appèl en zullen beslist zegevieren.

Boodschap van Maitreya, nr. 86
17 oktober 1979

Dierbare vrienden, Ik ben zeer verheugd weer in jullie midden te zijn.
Mijn vrienden, Mijn dierbaren, gezellen-vanouds, vele malen al heb Ik jullie aangespoord je in te zetten om Mijn weg te bereiden.
Laat Mij nogmaals zeggen hoe noodzakelijk dit werk is. Hoe meer mensen weten dat Ik teruggekeerd ben, des te eerder zal Mijn gezicht bekend zijn.
Laat Mijn Boodschap spreken tot alle mensen. Laat Mijn woorden uitgaan. Zend ze naar jullie broeders wijd en zijd, en maak ook hen bewust van Mijn Komst.
Mijn openlijke werk vordert. Ik plan van dag tot dag en let zorgvuldig op de reactie van de mens. Aldus wordt het ritme van Mijn Verschijnen bepaald, en zo zien jullie, Mijn vrienden, hoe jullie werk Mijn Plan beïnvloedt.
Mijn Meesters zullen jullie tonen dat er weinig is wat je niet tot stand kunt brengen, als je het maar probeert. Alles is mogelijk voor de mens. In alles wat de mens nodig heeft, wordt voorzien door zijn Bron. De Grote Voorziener vergeet Zijn kinderen niet. Kijk dan niet met wantrouwen naar de toekomst,
maar verwelkom haar met open armen en vreugde, wetend dat Broederschap en Vertrouwen de norm zullen zijn.
Mijn vrienden, broeders en zusters, ga na waar jullie nu staan: Zijn jullie bereid met Mij mee te gaan naar het Gezegende Eiland van Liefde? Zijn jullie bereid met iedereen te delen wat je nu hebt?
Zijn jullie bereid, Mijn vrienden, om het Leven moedig onder ogen te zien en het te beschouwen als een uitdaging tot roemrijke daden? Niets kan je tegenhouden als je met Mij meegaat. Niets zal er overblijven
van de oude traagheid, maar omgeven door Licht en Liefde kunnen jullie, Mijn vrienden, de vreugde kennen van nabijheid tot de Vader; de vreugde die het Mijn voorrecht is jullie te verlenen. Raap je moed dan bijeen, Mijn vrienden, en volg Mij terug naar je Bron. Er kan niets fout gaan, vrienden, Maitreya is
met jullie! Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de eeuwige God zich nu openbaren in jullie hart en denken.
Moge deze openbaring jullie ertoe brengen het doel van je eigen ziel te bereiken.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en Zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

Een selectie

V. Hoe kan ik het best de nood van mijn broeder als die van mijzelf nemen? (Lezing San Francisco, VS, augustus 2009)
A. Leer samen te delen en bepleit samen delen. Geef geld, zoveel je kunt, of zelfs nog iets meer, aan organisaties die uw broeders en zusters in de armste landen van de wereld helpen, zij die sterven van honger terwijl wij teveel eten en overgewicht hebben.
Maak het praktisch. In elke spirituele missie moet je praktisch zijn. Spiritualiteit is iets praktisch. Maitreya komt niet als religieus leraar. Hij is niet tegen godsdienst, maar Hij zegt dat godsdienst een ladder is. Die helpt je om op het dak te komen, maar wanneer je op het dak bent, heb je geen ladder meer nodig. Je kunt hem wegdoen of aan iemand anders geven.

V. Wat zal Maitreya doen als Hij geen nieuwe religie komt instellen?
A. Maitreya komt niet om een nieuwe godsdienst te vestigen. Hij komt om ons een andere weg naar God te tonen – door te weten dat God bestaat, dat wij God zijn, en door God aan te roepen in plaats van te aanbidden. Momenteel aanbidden mensen God. Dat is iets uit het verleden. God bestaat in alle dingen, in alles wat je maar kunt bedenken. Ook in onszelf. Niets is daarvan afgescheiden. Er bestaat niet één klein atoompje waar dan ook in het universum dat afgescheiden is van enig ander atoom in het heelal. Er bestaat alleen maar energie in het hele geopenbaarde universum. Die energie is goddelijk. Ze bezit alle goddelijke hoedanigheden van liefde, macht, doel, intelligentie, enzovoort. Naarmate die goddelijke energieën op de mensheid inspelen, veranderen wij. Dat is wat er nu gebeurt.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven. We leggen deze brieven ter overweging voor.

Een selectie

De kracht van planten
Ik heb twee planten in de zitkamer, die beide heel gezond zijn [geschreven in juli 2003]. Ik denk dat het een begonia is maar ik weet het niet zeker. De plant had een steun nodig, die hij ook heeft, maar is tot het plafond gegroeid zonder enige ondersteuning. Het is een verrassing voor me dat hij zo sterk is en nog steeds groeit, maar een beetje schuin. Ik heb de plant niet ingekort, maar vraag me af wat te doen: legt u het alstublieft uit.
MS, Wairupa (Nieuw-Zeeland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de groei van de plant een zegening van de Meester Jezus is.

Stille boodschap
Op 22 augustus 2003 rond 9.30 ’s ochtends begon het centrum van de stad Dover druk te worden. Op de vluchtheuvel in het midden van de straat liep een heel lange, magere man, gekleed in een vaalgrijs overhemd en broek met een blauwige tas over zijn schouder. Hij had krullend grijs haar tot over zijn oren en droeg een grote strohoed met een stijve rand waarop een krans vergane rozen lag. In plaats van hem uit
te lachen keek iedereen met belangstelling terwijl hij voorbijliep. Er was een sfeer van grote vrede en vreugde om hem heen. Hij sprak niet maar wandelde alleen maar in de richting van het gemeentehuis.
Was dit “De Gelukkige”, Maitreya?
MNF., Dover (Kent, VK).
Benjamin Creme ́s Meester bevestigde dat de man inderdaad Maitreya was.

Alomtegenwoordig?
Een aantal weken geleden (in februari 2019) overkwam me iets heel merkwaardigs. Ik liep het Informatiecentrum in Amsterdam uit, toen er plotseling een man voor me stond.
Hij begroette me met “Hallo opa”, iets wat maar een iemand anders tegen me zegt en waar ik onlangs aan had gedacht en om had gelachen. Toen vroeg hij naar mijn gezondheid en vertelde dat hij zijn arm en ook een been had gebroken, wat verklaarde waarom hij een wandelstok bij zich had als steun. Niets hiervan is opmerkelijk behalve het feit dat ik hem herkende van foto’s die in Share International gestaan hebben. Deze man was dezelfde man die tweemaal in Share International genoemd is (zie SI
oktober 2005 en januari/februari 2008). In de brieven wordt naar hem verwezen als ‘Ruben’. En precies zoals hij eruit zag op de foto die in 2007 genomen werd, droeg hij die pet, had een snor en droeg een bril met ronde glazen. Het vreemde is dat dit plaats vond in Amsterdam, terwijl het bij de vorige
ontmoetingen met Ruben om andere mensen ging in Wiltshire (VK). Hij was toen dus daar in het VK en nu is hij hier [in Amsterdam]. Ik merk ook dat wanneer ik aan ‘Ruben’ denk, ik Maitreya’s energie voel.
JK, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigde destijds dat hij Maitreya was (als een goede genius).

Tekenen aan de hemel – een kleine selectie

Op 10 maart 2019 werd van zonsopgang tot omstreeks 12 uur ’s middags zwevend boven Mount Fuji (Japan) een UFOvormige wolk van naar schatting 4,5 tot 6,5 km in doorsnee gefilmd. De ufowolk, die aanvankelijk scherpomlijnde contouren vertoonde, bleef het grootste deel van de tijd in dezelfde positie hangen, terwijl andere wolken voorbijtrokken.
Doordat de opname versneld wordt weergegeven, is de tijdsspanne van enkele uren in de video verkort tot ongeveer vier minuten. Hierdoor wordt het contrast tussen de bewegende wolken en de stationaire ufowolk duidelijker zichtbaar, totdat deze uiteindelijk verdwijnt. (Bron:youtube.com/watch?v=1_mRoXhNaGo. YouTube: jtmsk)

Een op Christus lijkende figuur in de lucht

Een foto van een lichtgevende figuur die bij zonsondergang uit de zee oprijst boven de Tyrreense Zee (Italië) is viraal gegaan en velen vergeleken de beeltenis met het beeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro. Alfredo Lo Brutto uit Agropoli (Italië) maakte de foto toen hij 1 maart 2019 op het Piazza
Sanseverino was. “Zodra ik die schitterende figuur zag, voelde ik een grote behoefte om er een foto van te nemen en die te delen.”
Behalve de belangstelling voor de foto van de kant van de Italiaanse media, was Alfredo vooral verrast door de reactie op de sociale media: “Ik deel niet vaak foto’s op sociale media, maar toen ik deze nam had ik onmiddellijk het gevoel dat ik wilde dat ook andere mensen hem zouden zien, omdat het beeld zo mooi
was.” Hij heeft zelfs berichten van atheïsten gekregen die ontroerd lijken door de kracht van het beeld. “Na deze intense ervaring en de sterke gevoelens die ik had, kan ik zeggen dat mijn religieuze geloof sterker is geworden,” aldus Lo Brutto.
(Bronnen: rai.it; coasttocoastam.com; occhiodisalerno.it; infocilento.it; dailymail. co.uk)


Nederland – In 2016 werd van foto’s van een kleurrijke ‘ster’ in de lucht boven Amsterdam, genomen door CQ, door Benjamin Creme’s Meester bevestigd dat het Maitreya’s ‘ster’ was (gepubliceerd in Share International, september 2016). Onlangs, op 15 februari 2019, op dezelfde plaats en in dezelfde richting aan de hemel, nam hij deze nieuwe foto’s snel na elkaar, die weer een kleurrijk, flikkerend, voortbewegend op een ‘ster’ lijkend voorwerp laten zien.

Mijlpaal in mondiale Aidsepidemie
Doktoren in Londen hebben bekendgemaakt dat er een tweede patiënt van hij genezen is. De verrassende resultaten bevestigen dat er een behandeling voor hiv-infectie mogelijk is, na 12 jaar van pogingen om de behandeling te herhalen waarmee de eerste succesvolle genezing een feit werd. Beide genezingen waren het gevolg van beenmergtransplantaties die waren bedoeld als behandeling van kanker bij patiënten, niet hiv. Zulke transplantaties zijn riskant, met blijvende ernstige bijwerkingen. Maar deskundigen zeggen dat het herbewapenen van het lichaam met immuuncellen die op soortgelijke manier aangepast worden om hiv te weerstaan, een succesvolle behandeling kunnen opleveren. Het verslag wordt in het tijdschrift Nature gepubliceerd. “Het zal mensen inspireren dat genezing geen droom is,” aldus dr. Annemarie Wensing, virologe aan het UMC Utrecht. “Het komt binnen bereik.” (Bron: nytimes.com)

Ex-Witte Huis-kok voedt daklozen
Robert Mendoza heeft als voormalig kok van het Witte Huis Amerikaanse presidenten en beroemdheden gediend. Nu leidt hij een restaurant en kookt voor de daklozen in Charlotte (Noord-Carolina). Hij volgde zijn moeders intuïtie tijdens haar bezoek uit Guatemala en kocht een kraslot van 5 dollar bij een plaatselijke buurtwinkel en won de hoofdprijs van een kwart miljoen dollar. “Mijn handen begonnen te trillen toen ik de nummers zag,” zei Mendoza. “Sindsdien ben ik blijven trillen… We voeden meer dan 3000 kinderen met mijn stichting,” voegde hij toe. “Ik weet wat het is om honger te hebben. Als tiener zei ik tegen mezelf dat mocht ik ooit in de positie verkeren om terug te geven, ik zou doen wat ik kan om tezorgen dat niemand anders honger hoeft te hebben.” Mendoza heeft plannen om al het geld te gebruiken om de bouw van een keuken te voltooien van waaruit de daklozen in de Dominicaanse Republiek van maaltijden kunnen worden voorzien. (Bron: goodnewsnetwork.org)

Bomen planten voor een stuiver
“Als iemand een boom wil planten, mogen financiële beperkingen dat niet in de weg staan,” meent Rodney Sidloski, stichter van de hulporganisatie HELP International die in het VK haar basis heeft. Na vele jaren onderzoek van boomproductie en planttechnieken in Afrika en Canada, heeft hij een manier ontwikkeld om voor minder dan een stuiver een boom te planten met gebruik van gewone kweekmaterialen. De gepatenteerde techniek maakt gebruik van een vierkante houder van piepschuim die van bovenaf water krijgt, en maandenlang in water drijft; de zaden overleven zelfs de winter. De drijvende boomkweek heeft in vergelijking met traditionele kwekerijen minder water en onderhoud nodig. Deze zomer zullen HELP International en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties een drijvende kwekerij met een miljoen zaadjes in Ghana beginnen. (Bron: globalnews.com)