Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd, in dit geval mei 1997.

Omgaan met verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme

Wanneer Maitreya voor de wereld treedt, zal er voor de mens een periode beginnen van diepgaand zelfonderzoek en bespiegeling. Het is onvermijdelijk dat dit voor velen een pijnlijke en zelfs traumatische tijd zal zijn. Miljoenen mensen zijn tegenwoordig zó doordrenkt van de werkwijzen en denkbeelden uit het verleden, zo bevreesd voor een onbekende en vreemde toekomst, dat men de balans zal willen opmaken van de nieuwe toestand die zich dan voordoet.
De noodzaak van drastische en fundamentele verandering zal spoedig het denken in beslag nemen van een groeiend aantal staatslieden en politici, die popelen om hun stem te laten horen en hun stempel te drukken op de tijd. Hoe vérstrekkend deze veranderingen ook moeten zijn, het is duidelijk dat ze moeten plaatsvinden in een tempo dat gelijke tred houdt met het aanpassingsvermogen van de mensen. Niets is gebaat bij een al te gretige poging om de snelheid van de transformatie te forceren. De nieuwe fundamenten moeten, rigoureus doch logisch, stap voor beproefde stap, worden gebouwd. Alleen op zulke vaste rotsen kan het toekomstige evenwicht van de maatschappij verzekerd zijn.
Wanneer Maitreya voor het eerst Zijn plannen en verwachtingen voor het herstel van de wereld bekendmaakt, zal Zijn energie van Liefde, het Zwaard des Onderscheids, de bestaande scheidslijnen nog scherper afbakenen. De mensen zullen partij kiezen – voor of tegen de nieuwe beginselen die Hij zal voorleggen voor een beter leven voor iedereen. Zo zal het zijn. Zo zal een periode van tweedracht en misnoegen de aanvaarding van het nieuwe voorafgaan.
Geleidelijk zullen echter zelfs degenen met de minste hoop de noodzaak erkennen van de wederopbouw van de wereld en hun gewicht in de schaal leggen.
Er breekt een tijd aan zoals de Aarde nog nooit gekend heeft. Aan alle kanten en op elk niveau zullen de veranderingen hun logische weg volgen, waarbij ieders aspiraties worden vastgelegd in wet, beginsel en vorm. Zo zal de mens weer greep krijgen op zijn bestemming en zich voor altijd van de afgrond afwenden.
Natuurlijk zullen niet alle mensen even blij naar de toekomst uitzien. Op elk gebied wemelt het van onverzoenlijken die moeten worden overgehaald en omgepraat tot inschikkelijkheid. Mettertijd zullen zelfs zij die zich het meest verzetten, hun onbuigzaamheid afleggen en meewerken aan het welzijn van iedereen.
De bouwers van de nieuwe tijd wacht een eenvoudiger en beter bestaan. Dit is de tijd van beproeving en keuze. Wanneer de mensen dit beseffen, zullen zij zich rond Maitreya scharen en zelf om Zijn begeleiding en bijstand vragen, graag dienstbaar willen zijn en hun vereenzelviging met Zijn doelstellingen bevestigen.

De rechtvaardigheid van de Wet
door de Meester —, via Benjamin Creme (8 maart 2015)

Mensen leven in een veranderende wereld en moeten dat aanvaarden als de norm. Voor sommigen zullen deze veranderingen bedreigend schijnen en ongewenst, terwijl anderen, met name de jongeren, ze met open armen zullen verwelkomen. Wees ervan verzekerd dat het veranderingen ten goede zijn, ongeacht je opvatting, want ze weerspiegelen de noden van de tijd en zijn onvermijdelijk en rechtvaardig.
Mensen moeten zich realiseren dat zij zelf de omstandigheden scheppen waardoor deze veranderingen hun leven beïnvloeden. Wanneer dit realiteitsbesef vrucht draagt, zal een soepeler overgang naar de nieuwe tijd de norm worden.
Onze raad aan mensen is deze: houd niet vast aan het beschuldigen van onzichtbare krachten, maar wees je bewust van je eigen aandeel in het scheppen van de veranderingen van onze tijd. Wees ervan verzekerd dat uit deze veranderingen een extatische vreugde voort zal komen.

V. Wat bedoelt u wanneer u het over het “geestelijke natuurrijk” of het “hoogste natuurrijk op de planeet” heeft? (Lezing Amsterdam, september 2001)
A. Welnu, dan bedoel ik niet het mensenrijk. De meeste mensen denken dat wij, de mensheid bovenaan de ladder van de evolutie staan, omdat zij niets hogers zien. En wat je niet ziet, bestaat immers niet? Dat is gewoon gezond verstand, toch? Onze wereld draait om de fictie dat wat je niet ziet ook niet bestaat. Maar dat waarvan wij denken dat het niet bestaat omdat het onzichtbaar is, bestaat niettemin in volle vitaliteit en licht, en bestaat niet alleen, maar keert ook terug in zichtbare aanwezigheid op de planeet. Met andere woorden, het hoogste, meest geëvolueerde aspect van het leven op onze planeet, het geestelijke natuurrijk, het natuurrijk boven het menselijke, keert terug naar waar haar leden ooit als gewone mannen en vrouwen in de wereld leefden – de wereld van alledag. Ze zullen zichtbaar zijn voor ons, uiteindelijk bij iedereen bekend raken en gereed en bereid zijn om de mensheid boven het gemiddelde niveau te verheffen en al doende steeds meer leden van het menselijke natuurrijk uit te rusten om dit geestelijke natuurrijk te betreden.
In hun verbeelding, als mensen er al over nadenken, zien zij het geestelijke natuurrijk als iets vaags, een astraal, onzichtbaar, mistig, ‘onstoffelijk’ natuurrijk waarmee je misschien bij je dood in contact komt. Of je komt ermee in contact door mediums of zo. Dat is het algemene denkbeeld erover. Maar in werkelijkheid is het totaal anders. Het geestelijk natuurrijk bestaat uit de meest geëvolueerde mensen op de planeet, mensen die vaststoffelijk zijn en die Gods Liefde in Hun hart dragen, die de wijsheid van alle tijdperken bezitten, met een messcherpe intelligentie, die de problemen van de mensheid kennen, die praktisch zijn en de mensheid willen helpen met de verschrikkelijke problemen waar we in deze tijd voor staan. Geen vaag obscuur iets, maar stoffelijk en doelmatig, in wezen het enige doelmatige natuurrijk op deze planeet, dat de mensheid kan adviseren, onderrichten en de weg kan tonen uit onze problemen. Dit natuurrijk bestaat niet alleen, maar treedt nu naar buiten op het uiterlijke fysieke gebied van het alledaagse leven, zodat we er allemaal bekend mee zullen zijn. We zullen het zien en het aldus geloven.

V. Waarom hebben we te maken met terrorisme?
A. Amerika en Europa, de ontwikkelde landen in het algemeen, stellen zichzelf niet de juiste vraag: “Waarom hebben we te maken met terrorisme?” Terrorisme is een symptoom. Het is een symptoom van het onrecht in de wereld – waarbij een derde van de wereld neemt en alles heeft en de rest van de wereld vrijwel niets. Het is net als wanneer je besluit dat alle voedsel dat je eet alleen voor de rechterkant van je lichaam is, terwijl je de andere helft laat afsterven. Je zou er al snel uitzien als een monster, opgeblazen aan de ene kant en uitgemergeld aan de andere kant. Dat is wat we in de wereld doen. We creëren een monster en het gevolg ervan is terrorisme. Er spelen meer factoren een rol bij terrorisme dan die ik hier noem, maar de hoofdoorzaak is het onrecht, de tegenstelling in levensstandaard, in onze manier van denken en leven en kijken naar de wereld, tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden.
Laat duidelijk zijn dat ik terrorisme niet verdedig of er voorstander van ben. Ik verafschuw het. Maar het is een symptoom van de wanorde die in de wereld heerst. We moeten de wereld opnieuw opbouwen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is te leren hoe we in vrede kunnen leven – en om dat te doen moeten we rechtvaardigheid in de wereld scheppen. Voordat er rechtvaardigheid voor allen is, zal er geen vrede zijn. En om rechtvaardigheid te scheppen, moeten we de hulpbronnen van de wereld delen.
Als wat ik zeg je niet bevalt, zal wat Maitreya te zeggen heeft je  ook niet bevallen, maar Hij zal je tot denken aanzetten. Het is niet zo belangrijk of ik je tot nadenken aanzet, maar wanneer Maitreya spreekt is het van belang dat je nadenkt over wat Hij zegt. Iedereen zal de gelegenheid hebben om “Zijn gedachten te volgen”, zoals Maitreya zegt.

Geluksreis
Omstreeks 30 januari 2001 logeerde ik in een hotel in Vilcabamba (Ecuador), waar ik struikelde over een staaf die uit het gewapende beton van een rose voetgangersbrug stak. Terugkijkend lijkt het erop dat ik in mijn val met mijn oog op de metalen staaf terecht zou zijn gekomen, zodat die zelfs tot in mijn hersens had kunnen doordringen. Maar vreemd genoeg er leek totaal geen tijd te verstrijken tussen mijn struikelen en het neerkomen op een betonnen plaat naast de brug. Ik kwam op mijn dij terecht en had ontzettende pijn, bloeduitstortingen, zwellingen, enorme ernstige kneuzingen, een doorboorde hand en een gekneusd sleutelbeen – maar niets ergers en ik genees aardig. Kwam iemand tussenbeide om mij voor erger letsel te behoeden?
JDR, West-Berlijn (Vermont, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u voor erger letsel werd behoed door de Meester Jezus.

Geachte redactie,
Helaas is de grondlegger van Share International niet langer fysiek bij ons om de ervaringen te bevestigen die door lezers van overal ter wereld worden ingestuurd. Ik denk dat Benjamin Creme niet alleen het algemene geïnteresseerde publiek en onze groep gediend heeft, maar ook onze Oudere Broeders tijdens Hun Aantocht. Het is gedurende al die jaren inspirerend geweest, en is dat nog, om deel te hebben in de verheffende, confronterende en dikwijls humorvolle verhalen van persoonlijke ontmoetingen met een ‘goede genius’ of met woordvoerders.
De ‘vragen en antwoorden’ in het nummer van mei 2019 maakten heel duidelijk hoe Maitreya en Zijn Broeders met zelfgeschapen lichamen en discipelen werken om ons te benaderen en liefde, wijsheid, ervaring en informatie te geven. Wat met name van belang is, is hoe we door middel van ontmoetingen met zowel goede geniën als woordvoerders getraind worden om onze eigen intuïtie te gebruiken.
Daarom zou ik graag de schrijver van “Alomtegenwoordig?” in het nummer van april 2019 willen prijzen die zowel nauwkeurige informatie als intuïtie gebruikt om zijn ontmoeting met ‘Ruben’ te begrijpen. Ik zou zeggen dat deze brief illustreert dat de training van onze intuïtie door Maitreya en bepaalde Meesters van Wijsheid, via goede geniën en woordvoerders, doorgaat. Het is een goede zaak dat zowel bevestigde brieven en recente brieven die lijken op de bevestigde in Share International worden gedeeld.
ADD, Deventer.

Tekenen over de hele wereld

 

VS – In de nacht van 17 april 2019 nam een ooggetuige bij Mount Shasta (noord-Californië) een gloeiend ovaalvormig, ijl voorwerp waar dat van de berg opsteeg en een lichtspoor achterliet, en maakte er foto’s van. De volgende nacht waren de ooggetuige en zijn zoon “zelfs in staat meer opnames te maken van dat wat ons verbaasde aan deze ‘ster’ of wat het ook mag zijn…” (Bron: mufon.com)

 

Indonesië – Op 8 maart 2019 nam een ooggetuige op het eiland Java een op een UFO lijkende wolk waar boven de berg Lawu en nam er foto’s van. (Bron: ufosightingsdaily.com)

De stem van het volk (fragment)

door Dominique Abdelnour 

Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..

door Dominique Abdelnour
fragment

De stem van het volk
Op 2 februari 2019 kondigde de regeringspartij van Algerije aan dat president Abdelaziz Bouteflika zich opnieuw verkiesbaar stelde in de komende presidentsverkiezing, ondanks dat hij sinds 2013 ernstig ziek is.
Op vrijdag 22 februari trotseerden honderdduizenden betogers het verbod op demonstraties en vulden de straten van Algiers. De ‘revolutie van de glimlach’ (selmiya) is in Algerije begonnen met protesten van een omvang die de wereld verraste, elke vrijdag en daarna vrijwel elke dag. De Algerijnen zijn met miljoenen de straat op.
Het kruispunt bij de Grande Post in Algiers, symbolisch centrum van demonstraties in Algiers, is overvol en de stoet betogers strekt zich meerdere kilometers uit langs verschillende wegen vanuit het centrum van de hoofdstad.
Duizenden betogers roepen “Systeem weg” of “Jullie hebben het land leeggeroofd, dieven!” Er zijn ook slogans met humor: “Wordt geladen: 2de republiek”, “Ze probeerden ons te begraven maar wisten niet dat we zaadjes zijn”, “Geen land voor oude mannen”, “Het is nu iedere dag vrijdag”.
In deze crisis gedragen de Algerijnen zich eensgezind, vredelievend en volwassen. Hele families nemen deel aan de protesten, mannen, vrouwen, kinderen, grootouders, uit alle lagen van de bevolking, dokters, arbeiders, advocaten en werklozen. Te midden van de demonstraties zijn liederen en vuurwerk te horen.
Velen zijn vreugdevol in de Algerijnse vlag gehuld. De mensen zijn zich sterk bewust van de risico’s die deze demonstraties met zich mee brengen en om niet in dezelfde valkuil te belanden als bij de Arabische Lente, letten mensen er goed op dat ze elkaar respectvol bejegenen, laten voldoende ruimte tussen elkaar en zijn beleefd. Soms valt er een stilte in de menigte voor een ziekenhuis, men bezweert opkomende schermutselingen en sommigen rapen afval op om de straten schoon te houden.
…..