door de Meester —, via Benjamin Creme (9 mei 2013)

Het wordt steeds duidelijker dat het economische stelsel van tegenwoordig niet langer werkt. Te veel mensen, miljoenen zelfs, worden uitgesloten van het recht op voldoende voedsel om in leven te blijven. Het productieve vermogen van deze planeet is enorm, maar de manieren van distributie zijn zo ontoereikend en oneerlijk dat miljoenen onnodig lijden en sterven. Mensen weten dat dit zo is, maar er wordt weinig gedaan om dit misdrijf te verhelpen.
Waarheen nu? Hoeveel langer moeten de armen op deze wijze lijden? Hoe lang kunnen de landen deze onrechtvaardigheid dulden voordat een immense catastrofe de wereld overspoelt?
Is het niet vreemd dat de mens nooit getracht heeft om deze eeuwigdurende tragische toestand recht te zetten, waarbij miljoenen lijden en sterven van armoede temidden van overvloed? De eenvoudigste oplossing is kennelijk nooit opgekomen bij degenen die in overvloedige welvaart leven. Waarom wordt de oplossing niet onthuld door simpele rechtvaardigheid? Dat de rijken de rijkdom die zij beheren, moeten delen is niet alleen verstandig en eerlijk, maar ook van wezenlijk belang voor de wereldvrede en het welzijn van allen, wil het voortbestaan van allen verzekerd zijn.
Vergis je niet, de mens moet gaan beseffen dat samendelen niet alleen een goed en rechtvaardig denkbeeld is, maar essentieel als de mensheid wil overleven. Alleen wijs en eerlijk samendelen zal de vrede brengen waar alle mensen naar verlangen. Want zonder samendelen zou er nooit vertrouwen ontstaan.
Wees ervan verzekerd dat Maitreya Zelf de mensen deze eenvoudige waarheid zal vertellen en hun ogen zal openen voor de voordelen die zullen volgen. Word een van Zijn vele werkers die de noodzaak van samendelen en rechtvaardigheid tot stand trachten te brengen. Vergeet niet dat geen mens afgescheiden en alleen is, dat alle mensen, bewust of niet, door onzichtbare banden met elkaar verbonden zijn op een lange reis van opeenvolgende openbaringen. Verzaak het pad van afgescheidenheid en help je broeders en zusters op weg.

V. Geeft Maitreya nog steeds tv-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest?
A. Ja, 10 in Rusland. (Per 11 mei 2013.)

V. 1) Ik vraag me af of de veruiterlijking van de Hiërarchie van Meesters ook ‘incognito’ zal plaatsvinden, net zoals Maitreya’s aanvankelijke naar buiten treden? 2) Ik volg Benjamin Creme al vele jaren trouw en maak van elke gelegenheid gebruik om het verhaal te verspreiden. Ik moet echter toegeven dat wanneer ik bij het deel kom over de voorspelling dat Maitreya in veel landen door grote televisienetwerken geïnterviewd wordt zonder dat er enig bewijs is dat dit waar is, dit ongelooflijke verhaal enigszins lachwekkend wordt en ik mijn toehoorders snel kwijtraak. Het was veel gemakkelijker om deze informatie door te geven voordat Maitreya met Zijn interviews begon. Ik geloof het verhaal en ik heb mijn eigen theorieën als verklaring voor deze bizarre wending in het verhaal, maar ik heb de esoterische leer het grootste deel van mijn leven omarmd. Gewone mensen die nooit eerder aan deze interpretaties van de waarheid zijn blootgesteld, zijn in eerste instantie sceptisch. Ik heb meer succes gehad om mensen met dit verhaal te bereiken door het deel over de mysterieuze anonieme interviews weg te laten. Deze ironie zit me dwars.
A. 1) Op dit moment zijn er 14 Meesters in de wereld, maar terwijl geen van Hen openlijk werkt, ontmoeten en onderrichten Zij Hun oudere discipelen en bereiden hen voor op hun werk na Verklaringsdag. Maitreya zal, evenals de Meesters, tot Verklaringsdag incognito blijven werken. Op Verklaringsdag zal Maitreya het bestaan van de Meesters die met Hem werken bekendmaken, waarna Zij één voor één bekend zullen worden naarmate Hun openlijke werk begint. 2) Maitreya’s televisie-optredens zijn inderdaad voor veel mensen moeilijk te accepteren, zelfs als zij, zoals u, bekend zijn met het proces van het naar buiten treden. Maar, zoals ik eerder gezegd heb, Maitreya moet tot Verklaringsdag incognito blijven; Hij heeft geen andere keuze. Hij moet er zeker van zijn dat degenen die oproepen tot de aanvaarding van samendelen, rechtvaardigheid en liefde als antwoord op de vele problemen van de mensheid, dat doen vanuit hun hart en niet omdat ze simpelweg de leringen volgen van een autoriteit als de Christus, de Messias, Maitreya Boeddha, Krishna, de Imam Mahdi, de Kalki-avatar of wie dan ook. De mensheid moet kiezen en het moet de keuze van niet slechts een meerderheid zijn, maar van een grote meerderheid van de mensen. Daarom moet Maitreya onderrichten alsof Hij een gewone man is, een van ons. Vanzelfsprekend, door het feit dat Hij Maitreya is, maakt wat Hij zegt een onuitwisbare indruk in het hart en denken van de miljoenen mensen die hun medemens voldoende liefhebben om het beginsel van samendelen en rechtvaardigheid voor allen te aanvaarden.

V. Het is goed mogelijk dat sommige mensen die Hem op televisie hebben gezien, Hem ook bij een van Zijn talloze verschijningen aan religieuze groepen, zoals gedocumenteerd in Maitreya’s Missie III, hebben gezien. Zouden deze mensen noodzakelijkerwijs het verband leggen en beseffen dat Hij dezelfde man is, ook al weten ze niet dat het Maitreya is?
A. Maitreya is honderden keren verschenen aan groepen, maar geen enkele keer zoals Hij er feitelijk uitziet, zonder enige mate van vermomming. Sommigen zouden Hem kunnen herkennen, maar dat zou geen groot probleem opleveren.

V. Het artikel ‘De rol van de Meesters’ van Benjamin Creme’s Meester (9 maart 2013) impliceert dat de veranderingen ten goede geleidelijk zullen plaatsvinden en wellicht decennia duren, voordat de wereld merkbaar en onmiskenbaar een nieuwe en positieve koers inslaat. Zullen er in de tussentijd 1) oorlogen en bloedige demonstraties plaatsvinden tegen het onrecht dat we tegenwoordig zien; 2) grote veranderingen op de planeet plaatsvinden als gevolg van snelle klimaatverandering, aardbevingen, tsunami’s, droogtes, overstromingen, en vulkaanuitbarstingen; en 3) chaotische toestanden ontstaan door financiële ontwrichting? Vertel ons alstublieft iets nieuws dat hoop biedt voor onze kinderen en kleinkinderen.
A. Het proces van verandering zal inderdaad geleidelijk gaan, omdat het ervan afhangt of de overgrote meerderheid van de mensen in de wereld met die veranderingen instemt en ertoe oproept. Het kan misschien decennia duren voordat die veranderingen voltooid zijn, maar niet voordat ze beginnen. Het is een proces. Dat proces zal spoedig na Verklaringsdag beginnen. De verdeeldheid in de wereld is door mensen gecreëerd en diezelfde mensen zullen er nog steeds zijn en proberen om die veranderingen tegen te houden. Er zal dus frictie zijn, maar de respons op Maitreya zal zó krachtig zijn, dat het voor mensen steeds minder makkelijk wordt om deze enorme vloedgolf van de wereldwijde publieke opinie te weerstaan.
1) Geen oorlogen, maar massademonstraties voor en tegen de veranderingen. 2) De aanwijzingen voor ecologische verstoringen zullen aanhouden totdat Maitreya en de Meesters aanvaard worden en Zij Hun goedgunstige hand aan de problemen slaan. 3) De mensheid moet begrijpen dat de financiële en andere problemen het gevolg van ons verkeerde handelen zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de chaos in de wereld. Daarom is het aan ons om de chaos door ons handelen te beperken en te herstellen. Zoals Maitreya zegt: “De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.”

V. Waarom is Egypte sinds de opstand van de Arabische Lente meer anti-vrouw?
A. Door de revolutie kreeg de Moslimbroederschap als grootste politieke partij een meer vooraanstaande rol. Dit is de groep die meer anti-vrouw lijkt, maar ik betwijfel of zij dat zelf ook zo ziet.

V. In april 2013 deed de koningin van Nederland afstand van de troon ten gunste van haar zoon, de huidige koning Willem Alexander. 1) Zou de Britse koningin dat ook moeten doen? 2) Wat is het belang van een monarchie voor een land en zijn volk? 3) Is het inmiddels geen tijd om naar een republikeinse regeringsvorm over te gaan, zonder erfopvolging?
A. 1) Dat is aan haar. 2) Het kan een eenmakend beginsel voor het land zijn. Dat is wat alle landen zeggen die een monarchie hebben. Het is natuurlijk niet de enige manier om eenheid tot stand te brengen, maar wordt door sommigen verkozen. 3) Ik ben het hiermee eens, maar het is duidelijk niet het standpunt van iedereen.

V. Wij lezen Share International met grote belangstelling. We zagen toevallig dat de Italiaanse wetenschapper Andreas Rossi spoedig (april 2013) een reactor voor koude kernfusie (LENR) op de markt gaat brengen, de E-Cat (energiecatalysator), die gebruikmaakt van een uiterst controversiële en onbewezen methode van energieopwekking door kernfusie. 1) Koude kernfusie wordt al sinds 1979 door Benjamin Creme voorspeld en in 1989 volgde de bekendmaking van een doorbraak door de professoren Fleischmann en Pons die al snel door de wetenschap aan de kaak werd gesteld, dus wat moeten we van deze E-Cat denken? 2) Is het juist te veronderstellen dat de opwekking van energie door koude kernfusie bereikbaar is, praktisch haalbaar en spoedig beschikbaar zal zijn voor een energie-hongerige en wanhopige wereld? 3) Is het ook juist te denken dat de bekendmaking van Fleischmann en Pons in 1989 in diskrediet werd gebracht door wetenschappers die gevestigde belangen vertegenwoordigden, zoals degenen die er het meest bij te winnen hebben als de wereld van olie afhankelijk blijft? Uw opmerkingen over dit opmerkelijke koude-fusieproces zouden we heel interessant vinden.
A. 1) Volgens mijn informatie is dit apparaat bruikbaar, maar niet de ideale, efficiëntste methode voor het fusieproces. Het is slechts een stap in die richting. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, een fusieproces voorspeld op basis van het gebruik van eenvoudige waterisotopen, die overal ter wereld beschikbaar zijn. Andrea Rossi’s proces is niet hetzelfde. 2) Ja, zeer zeker. 3) Ik vrees dat dit juist is.

V. Ik wil graag iets vragen over uw schilderij “Vlamkleurige Deva”. Ik weet dat dit schilderij, zoals u zegt, “een weergave van de vurige, 1ste-straals energie van Wil en Macht” is. Wanneer ik ernaar kijk, voel ik me sterk, maar tegelijkertijd krijg ik een vreemd koud gevoel. Komt dat koude gevoel echt door het schilderij? Houdt het verband met de 1ste straal? Ook wil ik graag vragen welke van uw schilderijen een geneeskrachtig effect hebben?
A. De uitstraling van de 1ste Straal is die van elektriciteit, die van zichzelf geen warmte geeft. Ik zou zeggen dat de meeste van mijn schilderijen een geneeskrachtig effect hebben.

V. 1) Kunt u duidelijk maken wat er waar is van alle beschuldigingen die tegen de inmiddels overleden geestelijk Avatar Sai Baba zijn geuit? Wat zegt Benjamin Creme’s Meester van alle afschuwelijke dingen waarvan Sai Baba beschuldigd wordt? 2) Waarom werd toegestaan dat de waarheid nooit is onthuld dat Jezus niet de Christus is? Hoe kan het dat de christelijke godsdienst 2000 jaar lang bedrogen is, en waarom?
A. 1) In Share International van juni 1992 beantwoordde Benjamin Creme een soortgelijke vraag: “Het behoeft geen betoog dat een Wezen van het kaliber van Sai Baba nooit betrokken zou kunnen zijn bij dergelijke praktijken. Hij is ongelooflijk ver geëvolueerd en er is niets in Hem dat zou kunnen reageren op de aantrekkingskracht van zulke activiteiten. Aan geruchten en geroddel geen gebrek in de verzamelde massa’s mensen die naar Zijn ashram trekken. Dat is onvermijdelijk. De meesten worden verrijkt door de ervaring van Zijn aanwezigheid, maar van anderen zijn de harten gesloten en zij reageren met afgunst en wrok. Het zijn de bomen met de rijkste opbrengst waarnaar de stenen worden gegooid.”
2) Het is geen kwestie van bedrog, maar van gebrek aan kennis en verkeerde interpretatie.

Meesterdrukker
Onze Transmissie-meditatiegroep in Westerlo (België) houdt op 2 juni 2013 een videovertoning van een van Benjamin Creme’s lezingen in Nagayo (Japan) uit 2010. Wanneer het gaat over computers en printers dan bezit ik alleen basiskennis. Ik weet niet hoe ik dingen moet versieren. Ik moest de flyers maken en ik maakte ze eenvoudig met alleen de benodigde informatie.
Toen ik de flyers uitprintte zag ik een vlek op het papier. Eerst was ik nogal uit mijn doen en dacht dat ik al dat papier verknoeid had en helemaal overnieuw moest beginnen, maar toen ik beter keek zag ik dat er diagonaal van linksonder naar rechtsboven in lichtere inkt geprint stond: “Samen Delen en Red de Wereld”.
Ik vraag me af of ik van Maitreya of een Meester hulp kreeg bij het printen van deze flyers?
P.D., België.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de boodschap op de flyers door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.

Twee brieven van dezelfde persoon

Uniek antwoord
1) Op 28 april 2013 kwam tijdens het Fiesta Broadway in het centrum van Los Angeles (Californië) een man naar de stand van Share International. Het was een Aziatische man, ongeveer 35 jaar oud. Hij begon vragen te stellen over wie Maitreya was en waarom hij in de wereld was. Terwijl we praatten, keek hij naar een poster met wonderen en vroeg me of ik meer wist van de rode vaars. [Zie SI, juli/augustus 1997.] Ik zei van niet en hij legde me het heel gedetailleerd uit, inclusief informatie over het joodse geloof. Wij praatten vermoedelijk 15 minuten over wonderen en andere godsdiensten als boeddhisme en islam. Toen vroeg hij of we andere foto’s van Maitreya hadden in andere gedaanten. Gelukkig hadden we foto’s bij de hand van eerdere bevestigde bezoeken van Maitreya uit Share International [zie het maartnummer van 2013]. Hij wees naar ieder van de foto’s en vroeg: “Geloof je dat dit Maitreya was?” En bij ieder antwoordde ik ja. Toen zei hij: “Misschien ben ik Maitreya en ben ik hier gekomen om je over wonderen te onderrichten.” Toen zei ik: “Bent u Maitreya?” Hij lachte alleen maar en zei niets. Dus vroeg ik weer: “Bent u Maitreya?”en weer gaf hij geen antwoord. We keken elkaar nog een ogenblik aan en ik zei weer: “Bent u Maitreya?” en hij zei: “Ja”. Toen liep hij weg. Was hij echt Maitreya?
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad Maitreya was.

Herinnering aan het verleden
2) In augustus 2010 hield ik een garageverkoop in San Pedro (Californië). Terwijl ik aan het opruimen was en dozen wegzette, kwam er een man aan die belangstelling had voor enkele van mijn boeken. Er stonden vier grote dozen met boeken en hij ging onmiddellijk naar een boek over Sai Baba.
We praatten even over Sai Baba. Toen ging hij naar een doos met lege fotolijsten. Hij wees er een aan en toen ik die oppakte was hij niet leeg zoals ik dacht had, maar er zat een foto in van mijn ex-vrouw en die foto had ik al in 20 jaar niet meer gezien. Ik maakte een kleinerende grap over haar en hij zei: “Sommige dingen gebeuren met een reden.” Ik vond dat vreemd om tegen iemand te zeggen die hij net had ontmoet. Toen vroeg ik hem of er nog iets anders was wat hij wilde hebben, maar hij zei dat hij alleen wat balkjes van twee bij vier duim wilde. Ik had wat oude balken tegen het huis staan. Ik was van mijn stuk dat hij belangstelling had voor die 2,5 meter lange balken, want voor zover ik kon zien had hij geen mogelijkheid om ze te vervoeren. Zo betaalde hij een paar dollar voor de balken en begon de straat uit te lopen met die twee balken van 2,5 meter. Toen ik weer omkeek was hij verdwenen. Was hij een Meester?
S.W., Alhambra (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Festival van licht
Tijdens het weekeinde van 6 en 7 april 2013 stonden we met een kraam op het Festival van India in “the Meé” in Parijs, waar we ook twee lezingen en een Transmissie-meditatieworkshop gaven.
Tijdens onze lezing zat ik dicht bij de deur achterin de zaal en toen de lezing bijna was geëindigd, zag ik duidelijk een wit licht de zaal vullen. Ik vroeg me af wat het niet kon zijn, om te proberen erachter te komen wat het wel zou kunnen zijn. Het was een korte, maar intense ervaring, die me verscheidene dagen bijbleef. Het deed me denken aan het zichtbare licht wanneer Benjamin Creme wordt overschaduwd. Daarom dacht ik dat het een manifestatie van Maitreya was. De twee sprekers met wie ik erover praatte, zeiden dat zij het witte licht dat de zaal vulde, niet gezien hadden.
Ik zou echt heel graag weten of het publiek een zegening van Maitreya of een andere Meester kreeg. Wat was het? Heeft iedereen baat gehad van deze ervaring van licht?
M.A.A., Parijs (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het licht werd gemanifesteerd door de Meester Jezus en een Zegening was voor alle aanwezigen bij het festival.

Profetische waarschuwing
Een paar weken voor de orkaan Sandy was ik aan het winkelen in de plaatselijke kruidenierswinkel en had een ongewone ontmoeting. Bij elk gangpad dat ik wilde inslaan kwam ik een oudere heer tegen die mij steeds voor leek te zijn. Hij was klein en een beetje gezet en had een blozende Ierse gelaatskleur. Op een gegeven moment zei hij schertsend: “Volg je me?”, terwijl het toch echt precies omgekeerd leek. Ik lachte en grapte terug “Natuurlijk!” en we lachten allebei. Toen zei hij op ernstiger toon: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Dat advies bleef enige tijd bij me hangen en ik was er een beetje onthutst door.
Tijdens de storm in oktober 2012 logeerde ik bij mijn vriend. Toen de storm naderde, waren we erg besluiteloos over de vraag of we voorraden moesten inslaan om de storm te doorstaan of het bevel tot verplichte evacuatie opvolgen. Het idee was dat er eerder hevige stormen waren geweest en alles toen goed is gegaan. Ik volgde het voorbeeld van mijn vriend, dus gingen we voorraden inslaan en besloten te blijven. Wat later, nadat we het nieuws gezien hadden en buren zagen die evacueerden, besloten we ook te evacueren en laadden de auto’s vol. Toen zagen we weer een ander verslag dat de ernst van de naderende storm afzwakte, dus haalden we alles weer uit de auto’s en besloten het uit te zitten. Tegen die tijd verkeerde ik in grote verwarring. Die avond kwam een buurman op bezoek die aardig onverschrokken is en daar al eerder veel stormen had doorstaan, en hij was zichtbaar geschokt door het laatste nieuws. Hij kwam om ons er over te vertellen en dat hij had besloten om te evacueren. Mijn vriend zei dat we bleven. Ik was tegen die tijd aardig zenuwachtig. In de nacht voordat de storm toesloeg, werd ik steeds wakker met de terugkerende gedachte: “de oceaan komt, we moeten weg”. In de ochtend reden we het schiereiland rond en zagen hoe hoog het water al gerezen was, terwijl de storm nog niet eens op volle sterkte was. Op dat moment besloot ik: “Nu is het genoeg, we moeten weg” en drong er bij mijn vriend op aan om ook te gaan. Dus uiteindelijk laadden we de auto’s weer in en kwamen net op tijd weg voor het te laat zou zijn geweest.
Onderwijl klonken steeds die woorden in mijn hoofd: “Wees voorzichtig met wie je volgt.” Was de man in de kruidenierswinkel de Meester Jezus?
A.S., New York (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de kruidenierswinkel inderdaad de Meester Jezus was.

Wonderbaarlijke redding Bengalese vrouw
Reshma Begum, een 18-jarige naaister, werd op 10 mei 2013 na 17 dagen op wonderbaarlijke wijze gered uit het puin van de Rama Plaza, de negen verdiepingen tellende kledingfabriek nabij Daka (Bangladesh) die op 24 april 2013 instortte, een van de ergste industriële rampen ter wereld. De ramp gebeurde toen meer dan 3000 werkers van dienst wisselden; de meesten van hen verdienden ongeveer 40 Amerikaanse dollar per maand voor het maken van kleding voor Westerse merken als het Britse Primark en het Italiaanse Benneton. Voorlopig onderzoek ziet de trilling van vier grote generatoren op de bovenverdiepingen als oorzaak.
Redders stonden versteld toen ze haar hulpgeroep hoorden en haar redding werd live op televisie uitgezonden en door de menigte gadegeslagen die “Allahu Akbar”, “God is groot” riepen.
Reshma overleefde op crackers en regenwater in een luchtzak en “gaf nooit de hoop op” dat zij gered zou worden. Legerkapitein Ibrahimul Islam kon niet verklaren “hoe ze zeventien dagen onder zulke hete, klamme omstandigheden heeft kunnen overleven”. Ze werd gevonden uren nadat functionarissen de hoop hadden laten varen om nog meer overlevenden op te sporen; het dodental was inmiddels tot boven de 1000 opgelopen. Haar dolgelukkige familie noemde het een “wonder”.
(Bronnen: AFP; hindustantimes.com; The Times of India)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat Reshma door de Meester Jezus werd geholpen.)

Hindoebeelden ‘drinken’ melk en water


In maart 2013 zagen gelovigen in Guyana (Zuid-Amerika) dat hindoeïstische beelden melk en water dat geofferd werd, ‘opdronken’. Twee dagen na het hindoefeest Mahashivaratri op 10 maart kwamen er berichten van mensen uit heel Guyana dat melk en water verdwenen wanneer dat aan de beelden van Shiva en andere hindoegoden werd geofferd. Toen het nieuws over het wonderbaarlijke verschijnsel zich verspreidde, stroomden mensen samen in de tempels en particuliere huizen waar de beelden stonden.
Bewoners van de stad Colconda op het Caraïbische eiland Trinidad berichtten eveneens tijdens het Shivaratri-festival dat een beeld aldaar melkoffers aanvaardde.
Een inwoner van New York vertelde dat zij nadat ze de berichten over de Guyaanse wonderbeelden had gehoord, op 14 maart water aanbood aan het beeld van een hindoegod en dat het water verdween. Eveneens in Canada plaatste Anjalie Mangroo een video van haar beeld van de Heer Shiva, dat op dezelfde dag melk van een lepel “dronk”.
Op YouTube zijn verscheidene video’s van de wonderbeelden te vinden. (Bronnen: www.guardian.co.tt; www.guyana chronicleonline.com; youtube.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze wonderen door Maitreya werden gemanifesteerd. Een vorige manifestatie van dit wonder vond op grote schaal plaats in september 1995. Zie SI, november 1995)

UFO in Jemen


Een Jemenitische fotograaf heeft een foto gepubliceerd van een wit driehoekig voorwerp dat door de wolken boven de bergen in het noorden van Jemen vloog.
Aseel Badiyan nam begin maart foto’s van de bergen, 90 km van de hoofdstad Sanaa, toen het voorwerp voor zijn lens schoot. Kranten citeerden Badiyan: “Ik denk dat degenen achter dergelijke voorwerpen gevorderde mensen zijn die een zeer intelligente beschaving bezitten.”
De vicevoorzitter van de Saudische Astronomische Vereniging, Sharaf al-Sifyati, zei in de Saudische krant Ajel dat hij geen enkel bewijs had gevonden dat er met de afbeelding geknoeid was: “Wat het voorwerp betreft, denk ik dat het vreemd en ongewoon is, maar ik weet niet zeker of het een voorwerp uit de ruimte is, omdat deze verschijnselen eerder een mogelijkheid dan een werkelijkheid blijven… Ik denk dat dit incident grondig onderzocht moet worden.” Hij voegde eraan toe: “Het lijdt geen twijfel dat wij in dit uitgestrekte heelal niet alleen zijn en dat er andere wezens zijn, maar dat weet alleen God.” (Bron: massufosightings.blogspot.nl)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

“Een geschenk van de Goden”
door Betsy Whitfill

Welke activiteit zou beter geschikt zijn voor de Waterman-beginselen van synthese en groepswerk dan een groepsmeditatie, open voor iedereen, waarmee spirituele energieën de wereld in worden gestuurd ten bate van allen? De handleiding tot deze activiteit voor Waterman is Benjamin Creme’s boek Transmissie — een meditatie voor het Nieuwe Tijdperk. Dit is een beginnershandboek voor degenen die gereed zijn om meditatie en dienstbaarheid onderdeel van hun leven te maken. Er hebben zich reeds vele Transmissie-meditatiegroepen geformeerd rondom Creme’s historische aankondiging dat de Wereldleraar – onder verschillende namen verwacht binnen alle tradities, religieus en niet-religieus – en Zijn Groep, de Meesters van Wijsheid, in de moderne wereld zijn teruggekeerd om ons te onderrichten. In deze groepen hebben mensen vanuit alle achtergronden een opstap gevonden naar een pad, het leven van dienstbaarheid voor de wereld, dat tegelijkertijd hun persoonlijke leven transformeert.
Voor degenen die deze informatie voor het eerst zien, bespreekt Creme onderwerpen als het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van Meesters; dat alles energie is op een of andere frequentie; dat er een immense kracht in gedachten schuilt, dat het leven in ritme en met discipline van waarde is; en dat er een zelfgecreëerd pad is dat zich voor de student kan openen. Aldus kan de lezer een nieuw brandpunt vinden op het innerlijke leven dat hij ontdekt. Door Transmissie-meditatie stelt men zichzelf op één lijn met zijn ziel, de innerlijke Meester. De drang om te mediteren, hoe zwak deze ook moge zijn, zegt Creme, is eigenlijk de roep van de ziel om contact met de man of vrouw in incarnatie en meditatie is de “koninklijke weg” naar het ontwikkelen van dat contact. Meer dan één persoon heeft gehuild van vreugde na het ontdekken en ervaren van deze unieke meditatie.
Voor degenen die bekend zijn met en geoefend in verschillende vormen van zelfverheffing door meditatie en yoga, presenteert Creme een unieke verrijking: meditatie als dienstbaarheid aan de wereld. Het lijkt ongelooflijk dat men kan mediteren en tegelijkertijd de wereld op krachtige en positieve wijze kan beïnvloeden, aangezien velen zich machteloos voelen tegenover de gebeurtenissen en ontwikkelingen die de wereld naar de ogenschijnlijke chaos van het leven van tegenwoordig hebben geleid. Maar, schrijft Creme, er is een Plan, en we kunnen allen helpen.

In het hoofdstuk “De aard van Transmissie” schrijft Creme dat de overdracht van energieën altijd plaatsvindt, door de gehele kosmos heen. Bij het beantwoorden van de vragen over de soorten energieën die in Transmissie-meditatie door de groepen heen gezonden worden, schrijft Creme dat het Maitreya is, de belichaming van Liefde op Aarde, Die de spirituele energieën van interplanetaire, extraplanetaire en hoger kosmische bronnen ontvangt en naar een of twee Meesters geleidt Die ze vervolgens op wetenschappelijk wijze door de chakra’s sturen van degenen die aan Transmissie-meditatie deelnemen. Aldus worden de krachtige spirituele energieën neergetransformeerd totdat zij geabsorbeerd en gebruikt kunnen worden door de mensheid als geheel, teneinde samen te komen in synthese en samen te werken om op verstandige wijze de problemen op te lossen en om de beginselen van Waterman, waarop de nieuwe beschaving gebouwd zal worden, op vreedzame wijze toe te passen. De Meesters weten hoeveel ieder individu aankan en passen de Transmissie daar op aan. Groepsleden hoeven enkel stil te zitten, samen de Grote Aanroep hardop uit te spreken en actief hun aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen gericht te houden. Hierdoor ligt de geestelijke groei, de groei in bewustzijn, van degenen die Transmissie-meditatie beoefenen, schrijft Creme, in heel reële zin veilig in handen van de Meesters Die meester-wetenschappers zijn. Het is, schrijft hij, een combinatie van Laya Yoga (de yoga van energieën, van de centra of chakra’s) en Karma Yoga (de yoga van dienstbaarheid) die serieuze deelnemers in staat stelt snelle vooruitgang te boeken. Transmissie-meditatie is een “broeikas” van geestelijke ontwikkeling.
De eenvoud van de aangeboden esoterische informatie in dit boek komt voort uit Creme’s voortdurende telepathische contact met zijn Meester, Die de vragen beantwoordt. Het was Creme’s Meester die in 1974 in Londen het initiatief nam voor de eerste Transmissie-meditatiegroep. Naast de lezingen om het publiek enigszins voor te bereiden op de wederverschijning van Maitreya en de Meesters, verzorgde Creme tijdens de vele decennia die hij over de hele wereld reisde tegelijk ook openbare Transmissie- meditaties, waarbij Maitreya hem en de aanwezigen overschaduwde. Mensen kwamen en ervoeren de energieën en velen vormden Transmissie-meditatiegroepen in hun eigen woonplaats. Vanzelfsprekend dienden de vragen zich snel aan: “Hoe lang te transmitteren?”; “Hoe behoud ik eenlijnigheid met mijn ziel?”; “Kunnen we Transmissie doen ongeacht onze geloofsovertuigingen?”; “Hoe gaat Transcendente Meditatie samen met Transmissie-meditatie?”, enzovoort. De vraag-en-antwoordstructuur stelt lezers in staat om antwoord te vinden op de meeste vragen die men zou kunnen stellen. Elke volgende uitgave werd uitgebreid met aanvullende vragen, waardoor er in het denken van de lezer geen onduidelijkheid kan bestaan over hoe men een Transmissie-meditatiegroep kan opzetten en daarin kan functioneren. Aangezien Creme mensen heeft aangemoedigd groepen van drie of meer personen te vormen en regelmatig voor dit doel bij elkaar te komen, is het lezen van deze inleiding van wezenlijk belang om dit werk te begrijpen en deze buitengewone mogelijkheid op waarde te schatten. Het boek is zó belangrijk dat de Engelse editie op de website van Share International (www.share-international. org) is geplaatst, waar bezoekers het gratis kunnen downloaden. Transmissie-meditatie, schrijft Benjamin Creme, is werkelijk “een geschenk van de goden”.

Benjamin Creme, Transmissie – een meditatie voor de Nieuwe Tijd, 1983, 4e herziene uitgave 2001, Share International/Nederland, Amsterdam, Londen, Los Angeles.

Betsy Whitfill heeft het bachelordiploma Filosofie van Wilson College, Chambersburg (Pennsylvania, VS) en is medewerker van Share International.

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema “Ontwaakt!” De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Mijn vrienden, zou je, zoals Ik, de veranderingen zien die zich nu voltrekken, dan zou je hart net als het Mijne van vreugde opspringen, want overal in de wereld begint de mens zich open te stellen voor verandering, en de nieuwe gedachten en idealen naar voren te brengen die thans het menselijk hart beroeren. (Maitreya, uit Boodschap nr. 129)

Hoe weinig zij het ook beseffen, de mensen staan op de drempel om zich opnieuw bewust te worden van de ware betekenis en het doel van hun bestaan. (Benjamin Creme’s Meester, De Wetten en Regels van het Leven)

Alle godsdienstige groepen zoeken naar tekenen. Aan de hand van tekenen weten zij dat de Leraar in de wereld is of op komst is. Je hoeft alleen je ogen maar open te houden en je vindt overal tekenen. In elk land ter wereld, in elke religieuze omgeving zijn in een of andere vorm tekenen te vinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Profetieën hebben Onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien Onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat Onze hand nu aan de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Zo zullen de mensen de raadgeving van hun Oudere Broeders accepteren en weten dat zij in alle ontberingen nooit alleen geweest zijn. Altijd hebben deze wijzere en meer ervaren Weg-wijzers achter de schermen gestaan, gereed, wanneer daar om gevraagd, om hun licht te laten schijnen op de problemen van de mens en zijn weg te verlichten. Nu schijnt dat licht helderder dan ooit tevoren, en niet langer van grote afstand. Temidden van het lijden van de mens dient dat licht nu als baken, en verzamelt het allen die gereed staan om de pijn van de mensheid te verlichten. De oproep tot dienstbaarheid heeft geklonken, de Leraren staan klaar. Ontwaakt, ontwaakt! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren staan klaar’)

Als wij bijvoorbeeld zien dat de volkomen, onvoorwaardelijke liefde, de buitengewone wijsheid, de ongelooflijke intelligentie van de Meesters niet te ver van ons verwijderd zijn om naar te kunnen streven, dan zal dat de aspiratie van de mensheid aanwakkeren om die hoedanigheden te verwerven. Het zal ons laten zien wat mogelijk is. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit zal een tijdperk zijn waarin de mensheid zich voor het eerst, uit zichzelf, bewust wordt van haar goddelijke aard. Ik bedoel dat niet in mystieke zin. Ik bedoel dat in de feitelijke, praktische betekenis — dat we weten dat we goddelijk zijn en uitdrukking geven aan die goddelijkheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De wereld wordt nu voorbereid op de komst van een nieuw tijdperk zoals nooit eerder werd gekend, waarin de mensheid zal ontwaken uit haar lange slaap, de blinddoek van onwetendheid en angst van haar ogen zal schudden, eindelijk in het licht van Kennis en Waarheid zal treden, en haar geboorterecht zal ontvangen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lichtende tijd in het verschiet’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor waakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven temidden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Heraut van het Nieuwe’)

Op deze wijze zal Maitreya’s lering de hoogste aspiratie uit de mens te voorschijn halen en hem bewust maken van de moeilijkheden en gevaren van deze tijd, alsmede van de eenvoudige middelen om voor altijd de problemen en gevaren van de huidige tijd te overwinnen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen het inzicht en het leiderschap ontvangen waar zij naar snakken en zo zullen zij de veranderingen eisen die zo hard nodig zijn voor de structuur van het leven der mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Ontvangst van Maitreya’)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. In politiek, economie, onderwijs, kunst en wetenschap zal steeds meer het innerlijke besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking komen. Hieruit zal een wetenschap voortkomen, en de beheersing van de krachten van de natuur, die de mensheid onbeperkte beheersing zal geven over zijn omgeving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Maitreya zal de mensheid bewust maken van de gevaren die voor haar liggen en de mensheid laten zien hoe ze zelfvernietiging kan voorkomen. Maitreya zegt dat het werkelijk heel eenvoudig is, als we de eerste stap maar zetten. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Nu worden we geconfronteerd met de postindustriële revolutie, wat een nieuw denkbeeld is. We hebben het tijdperk van de 19de-eeuwse industrialisatie achter ons gelaten en haar verfijning in de 20ste eeuw, en we weten niet wat er in het verschiet ligt. Er moeten hoe dan ook goederen gemaakt worden, maar de meeste mensen weten niet dat het een geheel andere vorm zal aannemen, met gebruikmaking van totaal andere methoden die de planeet niet zullen plunderen. We worden ons nu bewust van de ecologische noodtoestand, de dringende milieuproblemen van de planeet. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Deskundige niet-gouvernementele groepen voegen eveneens hun inzichten en onderzoeken toe en maken mensen bewust van de gevaren bij de haastige gang naar verder misbruik van deze toch al kwijnende planeet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

…wereldwijd worden mensen zich bewust van de noodzaak en de mogelijkheid van verandering. Politici en economen noemen de huidige toestand een ‘neergang’ en een ‘recessie’. In werkelijkheid zijn we getuige van de laatste stuiptrekkingen van de oude orde. Miljoenen mensen beginnen in te zien dat ongebreidelde wedijver en hebzucht niet het veiligste pad voor de mens vormen, dat dergelijke materialistische beginselen voor de onoplettenden een ‘gevaarlijke koers’ creëren en uiteindelijk de internationale crisis scheppen die we thans zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s eerste interview’)

De ineenstorting van de aandelenmarkten zal mensen bewust maken van de speculatieziekte, die de structuur van het menselijk leven zelf vernietigt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wereld is nu één’)

De VS en de USSR zijn geen supermachten meer. De mensheid is de supermacht. De wil van de natie en van het land zal worden gebaseerd op de wil van het volk. De mensen zullen ervoor zorgen dat politici geen schade aanrichten. In Afrika, India, Pakistan, Japan en vele andere landen zijn de mensen ontwaakt. Ze eisen nu hun rechten op. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Vorming van het Zwaard des Onderscheids’)

Natuurlijk zijn er velen die nog steeds het oorlogstuig ontwerpen en vervolmaken, en rijk en machtig worden in deze dodelijke handel. Het volk, echter, ontwaakt; een andere trom slaat een nieuw ritme en de volkeren reageren erop. In bijna elk land bespeuren mensen een nieuw licht, een stimulerend denkbeeld, een groeiende hoop. Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vrede worden aangevoeld als dichterbij, werkelijker, meer haalbaar dan ooit tevoren. Mondiale communicatie geeft mensen een nieuw besef van zichzelf als één mensheid. Deze nieuwe gewaarwording is natuurlijk niet volledig of volmaakt, maar Wij zien duidelijk het begin van een nieuwe en hoopvolle tendens in deze richting. Dit verblijdt voorwaar Ons hart en betekent een juiste respons op de energieën van de Nieuwe Tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van verandering. Zij voelen dat de oude orde haar tijd heeft gehad en wachten slechts op een teken om de juiste richting in te slaan. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekendmaakt, zal Hij de blik en het denken van de mensen richten op de hoofdzaken: samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zonder welke er geen toekomst voor de mens bestaat. Dan zullen de discipelen in de landen hun karakter tonen. Dan zullen zij naar voren komen, hun ogen en harten stralend van vurige aspiratie. Met vooruitziende onzelfzuchtigheid zullen zij hun visie aan de landen presenteren. Met Maitreya zullen zij zich scharen aan de zijde van verandering en laten zien hoe die het best bereikt kan worden. Rond Hem samenstromend, zullen zij Zijn raad en leiding aan de mensen doorgeven. Eenmaal gekozen op hun posten van gezag en vertrouwen, zullen zij de wil van de volken uitvoeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De discipelen en het Plan’)

Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die Liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken. (Maitreya, Boodschap nr. 120)

[Maitreya] wil dat u uw liefde aan de wereld geeft en Hij komt om u te inspireren dat te doen, om de liefde in u op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd wordt, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die u zich op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Vertel de wereld dat Maitreya er is. Vertel de mensen dit, Mijn broeders, en wek ook in hen een stellige hoop voor de toekomst. (Maitreya, Boodschap nr. 118)

Wanneer jullie zelf Mij zien, zullen jullie op dezelfde manier reageren, daar ben Ik zeker van, want in jullie allen huist hetzelfde Licht van Waarheid, Rechtvaardigheid en Vrijheid dat Ik ontsteek in allen die Mij horen. Wees daarom niet bang, Mijn vrienden, dat de mensheid Mij zal afwijzen. Mijn plannen zijn veilig in jullie handen. (Maitreya, Boodschap nr. 65)

 

ALS-campagne richt zich tot leiders G-8
In de aanloop naar de topconferentie van de G-8 in Enniskillen (Noord-Ierland) op 17 en 18 juni 2013, wanneer Groot-Brittannië het voorzitterschap van de G-8 overneemt, organiseert de campagne ‘Genoeg voedsel voor iedereen ALS’ op 8 juni een bijeenkomst in het Londense Hyde Park en op 15 juni in de botanische tuinen van Belfast.
De ALS-campagne, die door Oxfam wordt geleid, is een coalitie van meer dan honderdvijftig liefdadigheidsinstellingen en religieuze groeperingen die proberen minister-president David Cameron en andere wereldleiders op de top van de G-8 te overreden het schandaal van wereldwijde honger te beëindigen – “het schandaal dat één op de acht mensen onvoldoende voedsel heeft… Zolang elke vijftien seconden een kind van honger omkomt, is dit werkelijk het stille onrecht van onze tijd,” aldus de actievoerders. “We kunnen een verandering teweegbrengen ALS we van de wereldleiders eisen noodhulp te verstrekken, een einde te maken aan belastingontduiking in de armste landen, landroof tegen te gaan en voedsel te verbouwen in plaats van biobrandstof.” (Bron: enoughfoodif.org) (Zie ook SI, maart 2013)

ALS maal vier
Er is genoeg voedsel voor iedereen:
ALS we genoeg hulp verstrekken om te voorkomen dat kinderen sterven van honger en de armste gezinnen helpen zichzelf te voeden
ALS regeringen een einde maken aan belastingontduiking van grote bedrijven in arme landen, zodat miljoenen mensen zichzelf van honger kunnen bevrijden
ALS we kunnen verhinderen dat arme boeren van hun land verdreven worden en ze gewassen kunnen verbouwen om mensen te voeden en niet voor biobrandstof
ALS regeringen en grote ondernemingen eerlijk en open zijn over hun handelingen die verhinderen dat mensen over voldoende voedsel kunnen beschikken. (Bron: Oxfam, VK)