Ontwaakt – een compilatie

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema “Ontwaakt!” De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Mijn vrienden, zou je, zoals Ik, de veranderingen zien die zich nu voltrekken, dan zou je hart net als het Mijne van vreugde opspringen, want overal in de wereld begint de mens zich open te stellen voor verandering, en de nieuwe gedachten en idealen naar voren te brengen die thans het menselijk hart beroeren. (Maitreya, uit Boodschap nr. 129)

Hoe weinig zij het ook beseffen, de mensen staan op de drempel om zich opnieuw bewust te worden van de ware betekenis en het doel van hun bestaan. (Benjamin Creme’s Meester, De Wetten en Regels van het Leven)

Alle godsdienstige groepen zoeken naar tekenen. Aan de hand van tekenen weten zij dat de Leraar in de wereld is of op komst is. Je hoeft alleen je ogen maar open te houden en je vindt overal tekenen. In elk land ter wereld, in elke religieuze omgeving zijn in een of andere vorm tekenen te vinden. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Profetieën hebben Onze komst voorspeld en de verwachtingen van de discipelen gespannen, maar velen van hen slapen vast, zich onbewust van de gebeurtenissen van deze tijd. Velen zien Onze komst met verlangen tegemoet, maar verwachten deze in een verre toekomst. Weten zij niet dat Onze hand nu aan de deur klopt? Ontwaakt, vrienden! Ontwaakt, werkers voor het goede! Wij hebben allen nodig die met Ons willen samenwerken om de wereld te transformeren. Wij hebben jullie aspiratie, jullie vreugde nodig. Wij koesteren jullie hoop en vertrouwen. Bereid je voor om Ons te zien en in jullie leven te verwelkomen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een oproep tot dienst’)

Zo zullen de mensen de raadgeving van hun Oudere Broeders accepteren en weten dat zij in alle ontberingen nooit alleen geweest zijn. Altijd hebben deze wijzere en meer ervaren Weg-wijzers achter de schermen gestaan, gereed, wanneer daar om gevraagd, om hun licht te laten schijnen op de problemen van de mens en zijn weg te verlichten. Nu schijnt dat licht helderder dan ooit tevoren, en niet langer van grote afstand. Temidden van het lijden van de mens dient dat licht nu als baken, en verzamelt het allen die gereed staan om de pijn van de mensheid te verlichten. De oproep tot dienstbaarheid heeft geklonken, de Leraren staan klaar. Ontwaakt, ontwaakt! (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Leraren staan klaar’)

Als wij bijvoorbeeld zien dat de volkomen, onvoorwaardelijke liefde, de buitengewone wijsheid, de ongelooflijke intelligentie van de Meesters niet te ver van ons verwijderd zijn om naar te kunnen streven, dan zal dat de aspiratie van de mensheid aanwakkeren om die hoedanigheden te verwerven. Het zal ons laten zien wat mogelijk is. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit zal een tijdperk zijn waarin de mensheid zich voor het eerst, uit zichzelf, bewust wordt van haar goddelijke aard. Ik bedoel dat niet in mystieke zin. Ik bedoel dat in de feitelijke, praktische betekenis — dat we weten dat we goddelijk zijn en uitdrukking geven aan die goddelijkheid. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De wereld wordt nu voorbereid op de komst van een nieuw tijdperk zoals nooit eerder werd gekend, waarin de mensheid zal ontwaken uit haar lange slaap, de blinddoek van onwetendheid en angst van haar ogen zal schudden, eindelijk in het licht van Kennis en Waarheid zal treden, en haar geboorterecht zal ontvangen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De lichtende tijd in het verschiet’)

De wederkomst van de Christus in verband met de mensheid gaat in wezen over de geboorte van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid. Daardoor waakt het liefde-aspect, waarmee samendelen en rechtvaardigheid, kortom juiste verhoudingen, in de komende tijd zullen worden gegarandeerd. Juiste verhoudingen komen niet vanzelf tot stand. De mensheid moet ervoor zorgen. Het ontwaken door Maitreya van het Christus-beginsel in het hart van de hele mensheid is de methode waarlangs Zijn belangrijkste taak, op het astrale vlak, wordt uitgevoerd. Dit zal de hartreactie van de mensen galvaniseren en hen bewust maken van niet alleen de noodzaak van broederschap, maar ook van de werkelijke uitdrukking van broederschap, en daarmee van samendelen, rechtvaardigheid, vrede en vrijheid voor alle mensen overal. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Dit is een tijd van crisis en belofte. Het Nieuwe worstelt om een vorm te vinden. Het Oude tracht te overleven temidden van de voorbestemde verandering. De mensheid is klaar voor de volgende stap; de lange slaap loopt ten einde; de slapenden worden wakker. De oproep tot vrijheid en vreugde weerklinkt in de harten van de mensen en spoort hen aan tot handelen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Medewerkers van God’)

Maitreya zal de mensen bewust maken van hun bestemming en hen bevrijden van angst en twijfel. Hij zal hen ook bevrijden van het voortdurende gevoel van vervreemding en wantrouwen. De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hen voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Heraut van het Nieuwe’)

Op deze wijze zal Maitreya’s lering de hoogste aspiratie uit de mens te voorschijn halen en hem bewust maken van de moeilijkheden en gevaren van deze tijd, alsmede van de eenvoudige middelen om voor altijd de problemen en gevaren van de huidige tijd te overwinnen. Zo zal het zijn. Zo zullen de mensen het inzicht en het leiderschap ontvangen waar zij naar snakken en zo zullen zij de veranderingen eisen die zo hard nodig zijn voor de structuur van het leven der mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Ontvangst van Maitreya’)

We staan op de drempel van een tijdperk waarin de aangeboren geestelijke aard van de mensheid zich op grote schaal zal beginnen uit te drukken. Talloze miljoenen mensen in de hele wereld zullen zich bewust worden van het ware doel van hun bestaan. Er zal een intensere, gezondere houding tegenover het leven ontstaan en mensen zullen zichzelf herkennen als ziel – een ziel in incarnatie. Zij zullen leren begrijpen wat het doel is van hun incarnatie en zich in toenemende mate bewust inzetten voor hun eigen evolutie, en vormen van vrijheid en rechtvaardigheid scheppen die deze wereld nooit eerder heeft gezien. Door vrijheid en rechtvaardigheid, en daarmee vrede, zal het goddelijke, geestelijke aspect van de mens op de voorgrond treden en uitgedrukt worden, niet slechts als religieuze ervaring, maar in elk facet van het leven. In politiek, economie, onderwijs, kunst en wetenschap zal steeds meer het innerlijke besef van onze geestelijke aard tot uitdrukking komen. Hieruit zal een wetenschap voortkomen, en de beheersing van de krachten van de natuur, die de mensheid onbeperkte beheersing zal geven over zijn omgeving. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Dit nieuwe licht zal schijnen tot in de donkerste hoeken van bijgeloof en onwetendheid, en de mensen bewust maken van hun goddelijkheid als onsterfelijke zielen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Wet van Wedergeboorte’)

Maitreya zal de mensheid bewust maken van de gevaren die voor haar liggen en de mensheid laten zien hoe ze zelfvernietiging kan voorkomen. Maitreya zegt dat het werkelijk heel eenvoudig is, als we de eerste stap maar zetten. (Benjamin Creme, De Wereldleraar voor de hele mensheid)

Nu worden we geconfronteerd met de postindustriële revolutie, wat een nieuw denkbeeld is. We hebben het tijdperk van de 19de-eeuwse industrialisatie achter ons gelaten en haar verfijning in de 20ste eeuw, en we weten niet wat er in het verschiet ligt. Er moeten hoe dan ook goederen gemaakt worden, maar de meeste mensen weten niet dat het een geheel andere vorm zal aannemen, met gebruikmaking van totaal andere methoden die de planeet niet zullen plunderen. We worden ons nu bewust van de ecologische noodtoestand, de dringende milieuproblemen van de planeet. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Deskundige niet-gouvernementele groepen voegen eveneens hun inzichten en onderzoeken toe en maken mensen bewust van de gevaren bij de haastige gang naar verder misbruik van deze toch al kwijnende planeet. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Een verstandiger kijk op het leven’)

…wereldwijd worden mensen zich bewust van de noodzaak en de mogelijkheid van verandering. Politici en economen noemen de huidige toestand een ‘neergang’ en een ‘recessie’. In werkelijkheid zijn we getuige van de laatste stuiptrekkingen van de oude orde. Miljoenen mensen beginnen in te zien dat ongebreidelde wedijver en hebzucht niet het veiligste pad voor de mens vormen, dat dergelijke materialistische beginselen voor de onoplettenden een ‘gevaarlijke koers’ creëren en uiteindelijk de internationale crisis scheppen die we thans zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Maitreya’s eerste interview’)

De ineenstorting van de aandelenmarkten zal mensen bewust maken van de speculatieziekte, die de structuur van het menselijk leven zelf vernietigt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wereld is nu één’)

De VS en de USSR zijn geen supermachten meer. De mensheid is de supermacht. De wil van de natie en van het land zal worden gebaseerd op de wil van het volk. De mensen zullen ervoor zorgen dat politici geen schade aanrichten. In Afrika, India, Pakistan, Japan en vele andere landen zijn de mensen ontwaakt. Ze eisen nu hun rechten op. (Maitreya, Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven)

Over de hele wereld worden mensen zich bewust van de mogelijkheid van een beter leven waarvan vrijheid en rechtvaardigheid het hart vormen. Heb geen vrees, de stem van het volk verheft zich en steekt steeds meer mensen aan. Maitreya staat achter hen die leven – of sterven – voor de waarheid van vrijheid, rechtvaardigheid en de eenheid van de mens. De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Vorming van het Zwaard des Onderscheids’)

Natuurlijk zijn er velen die nog steeds het oorlogstuig ontwerpen en vervolmaken, en rijk en machtig worden in deze dodelijke handel. Het volk, echter, ontwaakt; een andere trom slaat een nieuw ritme en de volkeren reageren erop. In bijna elk land bespeuren mensen een nieuw licht, een stimulerend denkbeeld, een groeiende hoop. Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vrede worden aangevoeld als dichterbij, werkelijker, meer haalbaar dan ooit tevoren. Mondiale communicatie geeft mensen een nieuw besef van zichzelf als één mensheid. Deze nieuwe gewaarwording is natuurlijk niet volledig of volmaakt, maar Wij zien duidelijk het begin van een nieuwe en hoopvolle tendens in deze richting. Dit verblijdt voorwaar Ons hart en betekent een juiste respons op de energieën van de Nieuwe Tijd. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het volk ontwaakt’)

Steeds meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van verandering. Zij voelen dat de oude orde haar tijd heeft gehad en wachten slechts op een teken om de juiste richting in te slaan. Wanneer Maitreya zich aan de wereld bekendmaakt, zal Hij de blik en het denken van de mensen richten op de hoofdzaken: samendelen, rechtvaardigheid en vrede, zonder welke er geen toekomst voor de mens bestaat. Dan zullen de discipelen in de landen hun karakter tonen. Dan zullen zij naar voren komen, hun ogen en harten stralend van vurige aspiratie. Met vooruitziende onzelfzuchtigheid zullen zij hun visie aan de landen presenteren. Met Maitreya zullen zij zich scharen aan de zijde van verandering en laten zien hoe die het best bereikt kan worden. Rond Hem samenstromend, zullen zij Zijn raad en leiding aan de mensen doorgeven. Eenmaal gekozen op hun posten van gezag en vertrouwen, zullen zij de wil van de volken uitvoeren. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De discipelen en het Plan’)

Het is Mijn taak om het pad naar die stralende toekomst voor de mensheid te verlichten; om in jullie het beginsel van Liefde te wekken; om jullie voorwaarts te leiden in het openbaren van die Liefde voor elkaar, en zo alle mensen tot God te trekken. (Maitreya, Boodschap nr. 120)

[Maitreya] wil dat u uw liefde aan de wereld geeft en Hij komt om u te inspireren dat te doen, om de liefde in u op te wekken die in het hart van ieder mens leeft, maar die in zijn uitdrukking gefrustreerd wordt, voornamelijk door de onrechtvaardige politieke, economische en sociale omstandigheden waarmee we onszelf omringen. Wanneer die veranderd zijn, zal de liefde van de mensheid, geïnspireerd door Maitreya, zich tonen op een wijze die u zich op dit moment waarschijnlijk niet kunt voorstellen, en zal de wereld transformeren. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Vertel de wereld dat Maitreya er is. Vertel de mensen dit, Mijn broeders, en wek ook in hen een stellige hoop voor de toekomst. (Maitreya, Boodschap nr. 118)

Wanneer jullie zelf Mij zien, zullen jullie op dezelfde manier reageren, daar ben Ik zeker van, want in jullie allen huist hetzelfde Licht van Waarheid, Rechtvaardigheid en Vrijheid dat Ik ontsteek in allen die Mij horen. Wees daarom niet bang, Mijn vrienden, dat de mensheid Mij zal afwijzen. Mijn plannen zijn veilig in jullie handen. (Maitreya, Boodschap nr. 65)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.