door de Meester —, via Benjamin Creme

Dit artikel, hoewel in 1987 geschreven, dringt door tot de kern van de redenen voor de huidige wereldcrisis, evenals Maitreya’s Boodschap nr.101. Hun advies is eenvoudig en krachtig. Beiden benadrukken het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, dat met samendelen hersteld zou worden. “Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen?” vraagt BC’s Meester, terwijl Maitreya stelt: “De wereld hunkert naar Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde.” Advies dat we ons zeker niet langer kunnen permitteren, om te negeren.

De tijd komt spoedig dat de mensheid een belangrijke beslissing moet nemen. Gekweld als zij alom wordt door verdeeldheid en scheuring, moet er een nieuwe benadering worden gevonden voor de vele problemen die haar belagen. Zonder zo’n nieuwe benadering, dat lijdt geen twijfel, zou de mensheid een onheilspellende toekomst wachten.

Historisch gezien zijn de huidige situatie en omstandigheden op Aarde ongekend. Nooit eerder hebben zoveel zielen tegelijk de planeet bewoond. Zelden of nooit zijn de scheidingen tussen de verschillende groepen zo pijnlijk en diep geweest. Nooit heeft de mens de beheersing gehad over zulke vernietigende krachten als hij nu ter beschikking heeft, die hem de macht geven om het leven in elk natuurrijk te vernietigen. Wanneer een dergelijke vernietiging dreigt, moet de mens de balans opmaken en nieuwe wegen voorwaarts vinden.
Van alle mogelijke wegen is er één nog niet geprobeerd. Door heel zijn geschiedenis heen is één eenvoudig antwoord het begrip van de mens ontgaan. Het beginsel van samendelen is het enige dat een antwoord zal geven op de noden van de mens en zijn vele problemen zal oplossen, want het ligt ten grondslag aan het Plan van God Zelf. Zonder samen delen ontkent de mens zijn goddelijkheid en roept hij alle toekomstige rampspoed over zichzelf af. Zonder samen delen regeert goddeloze chaos, die de mens de Rechtvaardigheid onthoudt die zijn recht is. Alleen samen delen biedt de gelegenheid om Gods Plan van Broederschap te verwezenlijken en om voor altijd de zonde van afgescheidenheid uit de wereld te verwijderen.
Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen? Hoe kan hij hopen te overleven zonder samen delen? Zo groot zijn de gevaren van de huidige wanverhouding tussen de naties dat goed geluk alleen niet zou volstaan om hem er doorheen te loodsen. Een dodelijke ziekte – afgescheidenheid en hebzucht – heerst op de aarde, en vergt drastische maatregelen om te genezen.
De eenvoudige remedie ligt, ondanks de uiterlijke chaos, binnen handbereik. De langdurige beproeving van de mensheid is bijna ten einde. In slagorde opgesteld tegen de krachten die de mens nog steeds in hun greep houden, keert de Hiërarchie van Licht terug op haar schreden en staat pal onder de banier van de Waarheid.
Maitreya’s missie begint met een beroep op de mensen om samen te delen. Door zijn kennis van het hart van de mensen is Hij zeker van hun keuze, en zeker van hun bereidheid de nodige veranderingen aan te brengen. “De mens moet samen delen of sterven,” heeft Hij gezegd, wel wetend dat de mensen zullen kiezen om samen te delen en te leven, en om met Hem een betere toekomst te scheppen.
Tot nu toe waren alle pogingen om de problemen van de mens op te lossen gericht op het handhaven van de bestaande structuren, hoe onrechtvaardig die ook bleken te zijn. De alom aanwezige scheuringen schreeuwen om een oplossing en wachten op toepassing van de Wet van Rechtvaardigheid. Velen worden momenteel bevangen door angst wanneer zij hun leiders horen ruziën; de tijd komt dat zij hun leiders ver achter zich zullen laten. De mens begint zich bewust te worden van de roep om vrijheid en heeft slechts waar leiderschap nodig om de wereld op orde te brengen. Maitreya is gekomen om de weg te wijzen en de mensen te leiden naar broederschap en rechtvaardigheid. Onder Zijn wijze leiding begint een nieuw tijdperk, dat de ware goddelijkheid van de mens zal laten zien, waarin het instellen van de methoden van samendelen en samenwerking zal leiden tot vervulling van het Plan van God.
(Share International, maart 1987)

26 maart 1980

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd wederom op deze wijze bij jullie te zijn.
Binnenkort, Mijn vrienden, zullen jullie Mij zien. Jullie zullen zelf getuige zijn van de Terugkeer van je Broeder-vanouds. Aldus zullen jullie de vervulling van Gods Plan zien, want het Fiat van God heeft Mij hier gebracht. Evenzo heeft de mensheid zelf Mij geroepen, en met blijdschap heb Ik die roep beantwoord. Recht moet en zal gedaan worden. De wereld hunkert naar
Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde. Zouden deze goddelijke aspecten morgen van kracht zijn, dan zou een nieuwe zoetheid jullie leven kleuren. Dit genadige geschenk van Liefde en Rechtvaardig Samendelen komt van God. Alleen door dit correct te openbaren kan God gekend worden. Leer de mensen dit, Mijn vrienden, en je onderricht een grote en eenvoudige Waarheid.
Wanneer de mensen Mij zien, Mijn broeders, zullen zij een eenvoudig en rechtvaardig Mens zien. Allen die God kennen, brengen deze eigenschappen tot uitdrukking. Zoek dan naar Mij in die gedaante. Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak. Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden. Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect. Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God.
Herken dan deze eenvoudige Mens wanneer je Hem ziet en noem hem Broeder, want het is als een Broeder van alle mensen dat Ik verschijn; om jullie bij de hand te nemen en te brengen tot de Vader, om jullie het wondere visioen van je toekomst te tonen; om in jullie de wil tot dienen te grondvesten, om samen met jullie de Stad der Waarheid, de Tempel van Liefde te bouwen, om jullie voorwaarts te leiden, en terug naar God.
Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken.
Moge deze manifestatie jullie met Mij meevoeren, terug naar je Bron.

Over de hele wereld UFO’s gezien

Daar de media zich momenteel vrijwel uitsluitend op de Covid-19 crisis richten, was het des te opmerkelijk dat onlangs nieuws verscheen dat gewoonlijk in de rubriek ‘merkwaardig’ staat. In de lucht boven Spanje, het VK, Mexico, Argentinië en Ecuador en Nederland zijn vreemde lichtverschijnselen waargenomen. Berichten van waarnemingen eind maart en begin april waren zo aanhoudend en gelijksoortig dat ze de media bereikten. In Spanje werden ooggetuigenverslagen van lezers gemeld en videoclips gedeeld; sommigen zeiden een stralend voorwerp waar te nemen dat met verschillende kleuren twinkelde, grillige bewegingen in de lucht maakte en soms wel 30 tot 40 minuten lang zichtbaar was…

V. Zullen godsdiensten verdwijnen wanneer de mensheid na Verklaringsdag veranderd is?
A. Geenszins. Integendeel. Maar ze zullen nieuw zijn, verjongd en gezuiverd. Alle oude dogma’s en leerstellingen zullen uit godsdiensten verwijderd worden. Ze zullen nieuw leven en nieuwe vitaliteit, een nieuwe zuiverheid en realiteit krijgen voor de mensen. En zij zullen zich blijven ontwikkelen. Geleidelijk zullen uit de verschillende godsdiensten mensen tot een nieuwe benadering van goddelijkheid worden aangetrokken. Dat kun je geen nieuwe religie noemen, omdat die niet op geloof gebaseerd is. Het is niet gebaseerd op overtuiging. Het is de wetenschap van evolutie waarmee degenen die voldoende belangstelling hebben in de wetenschap die aan het evolutieproces ten grondslig ligt, geleidelijk, via Maitreya, tot het begrip zullen komen dat wat wij goddelijkheid noemen buiten ons ligt – daarboven, in de lucht, in het heelal, overal om ons heen – nergens is er geen goddelijkheid. Het is het enige dat bestaat – die goddelijkheid. Maar via Maitreya zullen veel mensen vanuit de verschillende godsdiensten samenkomen en een nieuwe benadering tot goddelijkheid vinden: het besef dat die goddelijkheid en de goddelijkheid in ieder van ons één en dezelfde zijn. Er is geen scheiding of verschil tussen onze innerlijke goddelijkheid en dat wat we God noemen, boven en buiten onszelf. Dus als je dat een religie wilt noemen, dan is dat de religie van de toekomst.
Niettemin zullen de verschillende godsdiensten in hun gezuiverde staat nog lange tijd voortbestaan. De Meester Jezus is bijvoorbeeld het hoofd van de christelijke groepen overal ter wereld. Het is Zijn taak om deze verschillende groepen te ontdoen van de door de mens gemaakte leerstellingen en dogma’s die zoveel van de christelijke godsdienst momenteel beheersen.

V. Wanneer incarneert de ziel, bij de bevruchting of bij de geboorte?
A. Geen van beide. De ziel bereidt het voertuig voor het lichaam van de baby voor. De ziel vormt dit in etherisch-stoffelijke materie, die geleidelijk neerdaalt in grofstoffelijke materie. En rond de vierde week belevendigt de ziel die stof wanneer de toekomstige baby ongeveer vier tot vijf weken oud is.

Wie anders dan Maitreya
Op 13 maart 2020 was ik in gesprek met een goede vriend bij hem thuis. We hadden het over de vele gebeurtenissen in deze tijd: corona, de beurzen, vluchtelingen, het milieu. De noodzaak om NU op wereldschaal te veranderen, van wedijver en eigenbelang naar samenwerking en samendelen was heel duidelijk.
Op een bepaald punt in het gesprek zei ik: “En terwijl dit allemaal gebeurt stimuleert Maitreya ons…” en ik wilde zijn geweldige energieën noemen, dat Hij overschaduwd wordt door de Geest van Vrede, de Avatar van Synthese en de Boeddha. Maar ik kwam niet verder dan “stimuleert Maitreya ons”. Onmiddellijk begon mijn vriend naar adem te happen en ik volgde in dezelfde seconde. Sprakeloos als we verscheidenen seconden waren, voelden we beiden zo’n krachtige golf energie, en we wisten vrijwel zeker dat het Maitreya was die antwoordde. Wie anders zou dit zo krachtig kunnen doen
Het voelde alsof Hij ons duidelijk liet weten: “Ja, ik ben te midden van dit alles aanwezig en ja, Ik stimuleer de mensheid tot de juiste actie.” Het was een totaal onverwacht antwoord. We voelden ons zeer aangemoedigd door dit teken van Zijn aanwezigheid en hulp in deze tijd van urgentie.
Naam en adres bekend bij de redactie, Nederland.

De mensheid ontwaakt
Vrijdag 3 april 2020, in het begin van de middag, hoorde ik, middenin mijn middagdutje in mijn erker, plotseling het geluid van een sms-bericht op mijn mobiel.
Ik werd wakker en opende mijn ogen. Op een raam tussen mijn woonkamer en de erker zag ik het silhouet van iemand die precies zo gekleed was als Maitreya in Nairobi; zijn armen waren uitgestrekt zoals van een beeld of op een schilderij van “het Heilig Hart van Jezus Christus”. Het duurde niet lang. Ik heb geen andere details behalve dat ik een gevoel van verwondering had. Ik denk dat de persoon Maitreya was.
TD, Jambes (Namur, België).

Bescherming
Toen ik ongeveer 5 of 6 jaar oud was, kwam er op sommige avonden vanaf de bovenste hoek van het plafond in mijn kamer in Lissabon (Portugal) een heel zacht en prettig blauw-wit licht dat in mijn richting straalde en me wakker maakte.
Er was ook een aanwezigheid in de kamer vlakbij mijn bed: er verscheen iemand van wie alleen de romp en het hoofd zichtbaar waren en die me leek te beschermen. Tegenwoordig zie ik dit licht nog vaak om me heen alsof het in een heel klein puntje geconcentreerd is.
Was de ervaring echt? Wie was de persoon bij mijn bed en waarom was hij daar? Heeft het schijnende licht een bijzondere betekenis? Is het stralende puntje dat ik nog steeds zie hetzelfde soort licht als toen ik klein was?
AS, Montreuil (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ervaring en het licht echt waren, en dat de ‘persoon’ of ‘aanwezigheid’ in feite de Meester Jezus was. Het was een teken van bescherming. Ook is het stralende punt dat nu gezien wordt hetzelfde licht als in zijn kindertijd.

Een ontroerende ervaring
In ongeveer 1999 reed ik op de Ventura snelweg vanaf Tara Center naar huis, waar ik gewerkt had. Dit is een heel drukke snelweg en ik probeerde naar de rijbaan links van me te komen. Plotseling was er een auto recht voor me die ik niet gezien had en ik wist dat ik erop zou inrijden. Ik schreeuwde drie keer “Maitreya” en deed mijn ogen dicht omdat ik wist dat ik een ongeluk zou krijgen. Plotseling voelde ik mijn auto bewegen als in slow motion en alsof een reuzenhand de auto langzaam wegduwde, naar de rijbaan ernaast. Ik deed mijn ogen open en ik was op een andere rijbaan zonder auto’s om me heen. Kunt u zeggen of het inderdaad Maitreya was die mijn auto verplaatste?
PZ, Californië (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya uw auto verplaatste.

enkele fragmenten uit een artikel door Wanja Amling

Een groot aantal regeringen wereldwijd hebben de ‘oorlog’ verklaard aan de uitbraak van Covid-19 en hebben opgeroepen tot een collectieve nationale inspanning zoals zelden eerder is gezien. Terwijl het virus een groot deel van het openbare leven tot stilstand brengt, is de Tweede Wereldoorlog de standaard geworden waartegen de huidige strijd tegen een dodelijk ziektekiem wordt afgezet. Beide zijn crises die de hele mensheid treffen; beide laten zien dat er slechts één mensheid is en dus maar één oplossing.

Visie van het nieuwe

Een blik op de geschiedenis laat zien dat er een periode van acute crisis nodig is om de weg vrij te maken voor radicale en systemische transformatie, vaak ten goede. De wereldwijde griepepidemie van 1918 heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de totstandkoming van nationale gezondheidsdiensten in veel Europese landen. De samenhangende crises, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog, leidden tot de moderne verzorgingsstaat. Maar crises kunnen samenlevingen ook op een donkerder pad brengen, zoals we pijnlijk hebben geleerd van de reactie op de terroristische aanslagen van 9/11 en de financiële crash van 2008.
De omvang van de coronaviruscrisis is ook zo ingrijpend, dat we de gelegenheid krijgen om onze samenleving opnieuw in te richten en te leren van de fouten uit het verleden, die ons uitermate slecht toegerust hebben voor wat er moest komen en nog moet komen. Alleen wanneer de wereld weer samenkomt en haar problemen als gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en de samenleving als meer dan een verzameling individuen die strijden om rijkdom en aanzien, zullen we in staat zijn om deze gigantische taak te klaren. Andere manieren zijn beproefd en mislukt.
Meer mensen zijn in staat om verbindingen te leggen en zijn bereid om te handelen. Zij zijn de drijvende krachten achter de burgerbewegingen over de hele wereld. Ze smeden energiek een visie op een nieuwe beschaving die volgens hen mogelijk is. Zij zijn het tegengif voor allerlei sociale kwalen en de architect van een meer humane toekomst die binnen ons bereik ligt.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel uit maart 1983 is gekozen omdat het de onderlinge afhankelijkheid van al het leven op onze planeet benadrukt en de specifieke rol die de mensheid, individueel en collectief, kan en moet spelen in de schepping van een rechtvaardige toekomst, met de hulp van Maitreya en de Meesters.

De toekomst wenkt door de Meester —, via Benjamin Creme
Van tijd tot tijd heb Ik gesproken over de noodzaak om een geest van samen delen uit te dragen, waardoor de voortbrengselen van de aarde billijker verdeeld kunnen worden. Dit zou leiden tot een vermindering van spanning en van onmetelijk menselijk leed. Het zou ook een opleving teweegbrengen in het leven en de economie van de reeds ontwikkelde landen. Het levensbloed van de planeet moet circuleren. De stagnerende economieën van de rijke landen kunnen alleen in beweging worden gebracht door de erkenning dat ook de arme landen recht hebben om te leven en van een redelijke levensstandaard te genieten. Alleen samen delen kan hiervoor zorgen. Dagelijks stapelen zich de bewijzen op die de mensen tonen dat de wereld Eén is, dat de mensheid een organisme is waarvan het welzijn afhankelijk is van de gezondheid van elk deel, en dat het negeren van de tekenen van gevaar en ziekte niet langer mogelijk of wijs is. Velen zien dit nu en roepen om rechtvaardigheid, maar alleen de kreet van een ontwaakte mensheid zal volstaan om de machthebbers te verdrijven uit hun posities van hebzucht. Spoedig zal de wereld met zekerheid weten dat de mensen moeten samen delen of ten ondergaan. Maitreya zal geen tijd verliezen om deze waarheid aan allen duidelijk te maken. Hij zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijk en arm, machtig en misdeeld, wit en gekleurd. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. Dan zullen de leiders reageren en zal deze wereld, met groeiende stuwkracht, worden getransformeerd. Zo zal het zijn; zo zal Maitreya de grondslag leggen voor de nieuwe beschaving op basis van samendelen en liefde. Kunnen jullie het nieuwe ritme niet voelen dat jullie leven binnenkomt? Wie kan voorbijgaan aan de nieuwe impuls die de mensen aanzet tot handelen? Alles zal herschapen worden, en weldra zal de duisternis plaats maken voor de openbaring van het licht. Allen die in staat zijn te reageren op de noden van de tijd zullen een plaats vinden. De Wet van Dienstbaarheid waarborgt dit. Niemand die verlangt te dienen, hoeft te vrezen voor gebrek aan werk of een doel, of aan de welwillende leiding van ervaren krachten. Wij zullen jullie helpen om deze wereld weer gezond te maken en als broeders aan jullie zijde werken om de resten van het verleden uit de weg ruimen. Spoedig zal de wereld grote veranderingen zien plaatsvinden en weten dat de Nieuwe Tijd begonnen is. Het oude verdwijnt en de toekomst wenkt de mensheid. Niemand hoeft bang te zijn voor die toekomst, want zij houdt voor de mens de belofte in van zijn goddelijke erfenis en de vestiging overal van de Wil van God. Dien en verwezenlijk die toekomst voor jezelf en jullie broeders. Dien en weet dat jullie werken in overeenstemming met Gods Wil. Dien met blijheid en wijsheid, en treedt binnen in vrijheid en vreugde. (maart 1983)

V. Hoe kunnen alle leringen naar de nieuwetijds Messias leiden als Jezus heeft gezegd dat alleen geloof in Hem als God verlossing brengt? (Lezing Benjamin Creme in Atlanta, VS, 18 november 1997)
A. Ik weet niet of dat is wat Jezus feitelijk gezegd heeft. In Johannes 14:6 zegt hij: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Maitreya is een belichaming van het Christusbeginsel. Doordat Hij de discipel Jezus, die nu de Meester Jezus is, overschaduwde werd het Christusbeginsel toen via Jezus gemanifesteerd. Dus toen Jezus dat zei, was het Maitreya die het via Jezus zei. Wat wij het Christusbeginsel noemen is een energie van liefde, een energie van bewustzijn zelf, dat ontwaakt in het [hart] chakra, het centrum aan de rechterkant van de borst. De christelijke Bijbel zegt: “Het hart van een wijze is aan zijn rechterhand, het hart van een dwaas is aan zijn linkerhand.” Aan de rechterkant van de borst bevindt zich het geestelijk hartcentrum, de zetel van de ziel in het menselijk lichaam. Niet in het fysieke lichaam, maar in het etherisch-fysieke lichaam, wat het fijnstoffelijke lichaam is. Het grofstoffelijke is de neerslag van het etherische gebied. Het etherisch lichaam wordt in de baarmoeder gevormd voordat dit tot grofstoffelijke uitdrukking komt. Wanneer dat wat we het Christusbeginsel noemen als klein zaadje van bewustzijn ontwaakt, een piepklein vlammetje in dat chakra aan de rechterkant van de borst, word je een wijze. Je wordt iemand die weet dat het Christusbeginsel binnenin je woont en je reageert dan op het Christusbeginsel overal waar je het aantreft. Wanneer die energie ontwaakt is, kun je krachtiger, doelgerichter op die energie reageren. “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” — alleen door de uitdrukking van het Christusbeginsel in het hart aan de rechterzijde van de borst. Wanneer het Christusbeginsel daar ontwaakt is, heroriënteer je je op het geestelijk leven, ongeacht op welk terrein van het leven je actief bent. Betekent dit dat je religieus wordt? Het religieuze pad is slechts één van de vele paden tot God. Uiteindelijk leiden ze alle naar hetzelfde doel – naar één God. Er bestaat slechts één goddelijkheid – één God. U bent het, wij zijn het en eigenlijk is er niets anders dan God. Dat is alles wat er bestaat. We denken dat dit fysieke lichaam echt bestaat. Dat is niet zo. De echtheid is betrekkelijk. Het is een voertuig voor die goddelijkheid, maar daarin delen we allemaal. Er bestaat maar één goddelijkheid. Daarom zegt Maitreya: “Aanbid Mij niet. Als je Mij aanbidt, verlaag je jezelf. Dat wil Ik niet. Ik wil dat je gelijk bent. Je bent een vonk van het Opperste Wezen. Denk niet dat je minder bent dan Ik.” Er is slechts één niveau. Dat is wat goddelijkheid is en het enige verschil tussen onszelf en de Meesters is dat Zij die goddelijkheid kunnen manifesteren. Wij doorlopen het proces van evolutie waarlangs die goddelijkheid steeds meer in staat is zich via het lichaam op het fysieke gebied uit te drukken. We gaan in elk leven in de evolutie voorwaarts – ook al kun je eens terugvallen. Elke incarnatie biedt je het vermogen om steeds meer van die goddelijkheid te laten zien, totdat je wat Maitreya noemt Zelf-verwerkelijkt bent. Hij zei: “Ik ben niet gekomen om een nieuwe religie te stichten,” maar om je te helpen te evolueren binnen het raamwerk van welke traditie dan ook. Als je een christen bent, wees dan de beste christen; ben je hindoe, wees dan de beste hindoe, enzovoort. “Ik ben gekomen om de mensheid de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderrichten.” Dat is waarvoor we hier zijn – om Zelf- of God-verwerkelijking te bereiken. Hij zegt: “Alleen het Zelf is van belang.” “Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Niemand kan zijn eigen goddelijkheid verwerkelijken, Zelf- of God-verwerkelijkt worden – dat is wat ‘tot de Vader komen’ betekent – dan door het ontwaken van het Christusbeginsel in het menselijk hart. Dat is wat Jezus bedoelde.

Nog hier
Deze gebeurtenis vond op 27 februari 2020 plaats, heel vroeg in de morgen, bij mij thuis in de kamer waar iedere zaterdagavond Transmissie-meditatie wordt gehouden. ’s Morgens mediteer ik graag alleen voor de dag aanbreekt, omdat het een heel rustig moment is om te mediteren, met de symfonie van de vogels die de nieuwe dag begroeten, in afwachting van de opkomst van de zon. Ik mediteer ’s morgens gewoonlijk op dezelfde plaats waar ik zit bij groepsmeditaties, omdat ik het daglicht kan zien verschijnen en de zon tussen de takken van de grote bomen buiten, voor me kan zien opkomen. Ik voel grote harmonie; mensen slapen nog en er is geen geluid. Die donderdag mediteerde ik dieper dan gewoonlijk omdat ik me enigszins ontmoedigd voelde; ik voelde dat ik voor bronnen binnenin me moest zoeken. Ik begon een viooltjesgeur te ruiken, maar etherische parfums ruiken is normaal voor me, dus ik besteedde er niet veel aandacht aan en ging door met mijn meditatie. Plotseling, terwijl de eerste stralen van de zon verschenen, zag ik in de kamer, ongeveer drie meter bij me vandaan, het verheerlijkte gezicht van Benjamin Creme, lachend van goedheid in een ontzagwekkende glorie van goudkleurig licht. Ik wil hier heel duidelijk maken dat het geen ‘visioen” was, maar een driedimensionale “heilige verschijning” op het fysieke gebied. Zijn gezicht was vol goedheid, en straalde uit wat ik als welwillendheid ervoer. Tegelijkertijd hoorde ik zonder geluid: “Ik ben niet weg, ik ben hier” en ik werd toen meteen vervuld van een energie die gelijk was aan de energie die we voelden tijdens de meditatie bij de Europese Transmissie-meditatieconferentie (in Nederland) tijdens zijn leven, wanneer we ons allemaal concentreerden. Intussen was de kamer doordrongen van de parfum van violen. Ik kon me niet bewegen, terwijl ik deze zachte, sterke en plezierige energie ervaarde. Er kwamen tranen in mijn ogen, hoewel ik niet huilde. Ik kan niet zeggen hoe lang deze gebeurtenis duurde; Benjamin Creme verdween en liet me diep onder de indruk en met veel vragen achter. De volgende morgen rook ik hetzelfde viooltjesparfum weer, misschien omdat ik gespannen was voor een onplezierige medische behandeling die me die ochtend te wachten stond. En nu, tijdens deze meditaties krijg ik duidelijke antwoorden op vragen die ik me zelf al mijn hele leven stel. Ik voel me heel nederig en ik ben Benjamin Creme uiterst dankbaar dat hij mij vereerd heeft met zijn heilige verschijning; ik ben zo verrast, omdat ik niet dacht dat ik het verdiend had. Naam bij de redactie bekend (Frankrijk)

Levensvreugde
In september 2004 was ik op weg naar de Europese Transmissie-meditatieconferentie in Kerkrade, Nederland, en ik stond op een grijze en regenachtige ochtend op het Centraal Station van Düsseldorf te wachten, toen er plotseling twee jonge Afrikaanse vrouwen aankwamen, en de grijze sfeer wegwuifden met hun verschijning. Ze waren heel mooi met een Aziatische invloed [in hun verschijning] en het leek dat ze zussen waren. De oudste was een kalme en discrete dame in een lange zwarte jas en elegante laarzen. De jongste was echt adembenemend: iemand van misschien 18 jaar oud, vol vreugde en energie. Ze droeg een korte minirok en een strak spijkerjasje, een combinatie waarvoor je veel eigenwaarde nodig had om te dragen, omdat ze helemaal niet zo tenger was en een tamelijk stevig postuur had. Maar ze was in totale harmonie met zichzelf. Ze danste op en neer en lachte als een kind, en keek om zich heen, al rondhuppelend en springend voor haar (lachende) zus uit. Niettemin was haar gedrag helemaal niet opdringerig; het was vrolijk en amusant en ik merkte dat de andere mensen die eerder min of meer apatisch hadden gekeken, begonnen te lachen.
H.D. (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘oudste zus’ Maitreya was, en de ‘jongste zus’ de Meester Jezus.)


Geachte redactie,
Op 5 maart liep ik na het werk na te denken over de wereld, de Wederverschijning en voelde me, ondanks de onmiskenbare moeilijkheden, hoopvol en positief – dat de mensheid gereed lijkt voor Maitreya. Ik passeerde deze roze tekst op het trottoir. Me beseffend dat het belangrijk was, liep ik terug en las deze boodschap (“Nu zo nabij ”). Terwijl ik verder liep voelde ik mij enorm aangemoedigd, en dat gevoel bleef me daarna nog lang bij. Olga Champion, Palm Springs (VS).

VS – Op 8 januari 2020 nam een ooggetuige in Hurst (Texas) meer dan twee dozijn stralende vliegende voorwerpen waar, die op lage hoogte vlogen en van tijd tot tijd geometrische patronen vormden. “Ik was stomverbaasd,” meldde de getuige. (Bron: mufon.com)

Door Wanja Amling

Al bijna drie decennia komen de regeringen van de wereld elk jaar bijeen om een wereldwijd antwoord op de noodsituatie van het klimaat te bedenken. Krachtens het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) van 1992 is elk land op aarde verplicht om “gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen” en manieren te vinden om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd op een rechtvaardige manier te verminderen. Maar tot op de dag van vandaag blijven de wereldwijde emissies stijgen en worden de gevolgen van de klimaatverandering ernstiger en eerder merkbaar dan ooit. Wetenschappelijke waarschuwingen worden onderstreept door het ongekende afsmelten van gletsjers in Groenland en de bosbranden in Australië. Feitelijk hebben de naties van de aarde tot dusverre bijster weinig bereikt om een dreigende, volledig voorzienbare catastrofe te voorkomen. Wat weerhoudt onze gekozen politici en de mensheid als geheel ervan hun koers naar schijnbare zelfvernietiging te corrigeren? Nu oplossingen goedkoper zijn, de publieke opinie gemobiliseerd is en de effecten veel duidelijker zijn, waarom volgt er dan geen politieke actie?

De wetenschap vertelt ons keer op keer dat het zonder een veel grotere inspanning praktisch onmogelijk zal zijn om klimaatverandering binnen veilige grenzen te houden. Maar tijdens de 25e herhaling van de Conferentie van de Partijen (COP25), die eind 2019 in Madrid plaatsvond, konden afgevaardigden uit bijna 200 landen maar moeilijk overeenstemming bereiken over belangrijke kwesties van het kader dat aan het Klimaatakkoord van Parijs ten grondslag ligt. Alle relevante en urgente kwesties, zoals het opstellen van regels voor een koolstofmarkt tussen landen, werden uitgesteld tot de volgende klimaattop in november 2020, wat opnieuw een gemiste kans was om de ambities op het gebied van klimaatactie op te voeren. Het verbluffende falen van internationaal leiderschap is des te belangrijker in het licht van een overvloed aan nieuwe onderzoeken die laten zien dat we dringend snel moeten handelen. We zouden een groot aantal redenen kunnen noemen waarom onze leiders ons in de steek lijken te laten op weg naar de tweevoudige doelstelling van een koolstofarme en klimaatbestendige ontwikkeling: van bureaucratische traagheid tot ideologisch verzet; van landen als de VS of Brazilië, die dreigden zich uit het Akkoord van Parijs terug te trekken en zo de effectieve internationale klimaatonderhandelingen te ondermijnen, tot machtige multinationale ondernemingen die al hun opgebouwde macht in de strijd gooien om hun activiteiten voort te zetten terwijl ze het land verwoesten en de lucht vervuilen. Wat ze alle gemeen hebben, is het onderliggende idee over klimaatverandering, dat zelf deel is van het probleem: het doet klimaatverandering onoplosbaar lijken en beperkt het tot fossiele brandstof en emissies, in plaats van te benadrukken dat de planeet een levend wezen is.

Veranderend brandpunt
Globalisering en de ontevredenheid erover hebben grote schade aangericht aan de organen en weefsels van dit wezen, met inbegrip van ecosystemen, biodiversiteit, moerasland en koraalriffen. Door de verwording van de biosfeer wordt het vermogen van de planeet om het hoofd te bieden aan uitdagingen zoals zeespiegelstijging, veel minder. Zelfs als we de CO2-uitstoot van de ene op de andere dag konden verminderen en ons een weg uit de klimaatcrisis konden banen door innovatieve technologieën en opgelegde wet- en regelgeving, zou de planeet nog steeds een langzame dood sterven. Zolang de algehele kijk niet opschuift naar een holistischer benadering van regeneratie, behoud en genezing van de planeet in al haar facetten, omzeilen we het kernprobleem en schuiven we onze morele plicht om voor de aarde te zorgen voor ons uit.

Dit brengt het brandpunt van ecologische urgentie naar lokaal niveau en maakt het veel tastbaarder, omdat we de schade aan onze rivieren, bodems en bossen pal voor onze ogen zien. Het fenomeen klimaatverandering wordt ook veel concreter wanneer we hier en nu actie kunnen ondernemen. Het vereist echter een fundamentele verandering in onze relatie tot de fysieke wereld en een groeiende erkenning van onze individuele rol daarin, want daarin schuilt het echte probleem: onze spirituele crisis. Crises als de dreigende ineenstorting van het klimaat zijn slechts symptomen en een manifestatie van deze onderliggende oorzaak. Ons collectief falen ligt in de diepgewortelde materialistische en egoïstische perceptie van het bestaan, de manier van leven die daarbij hoort, en in de zelfgenoegzaamheid die weigert anders te handelen en zich te onthouden van de luxe waaraan we gewend zijn geraakt, vooral in ontwikkelde landen, die de voornaamste veroorzakers van de klimaatcrisis zijn. Anderen de schuld geven is een doodlopende weg en leidt de aandacht af van echte oplossingen. Op deze manier dwingt de klimaatcrisis ons bijna tot het besef van onze onderlinge afhankelijkheid, omdat de verliezen die we zien ons verbinden met al het leven op aarde. Zolang we niet een gevoel van lokale en mondiale verbondenheid demonstreren en dagelijks in praktijk brengen, en principes van samendelen en vertrouwen uitdragen, zullen we onvermijdelijk te maken krijgen met existentiële bedreigingen. Zoals Einstein zei: “We kunnen de problemen waarmee we nu worden geconfronteerd niet oplossen op hetzelfde niveau van denken dat ze heeft veroorzaakt.” Als het niet wordt uitgevoerd met andere waarden en motieven, brengt vermindering van de wereldwijde koolstofemissies het echte probleem alleen naar een ander speelveld. De onderliggende zorgelijke kwestie is daarom die van bewustzijn en juist motief. Het morele kompas van de mensheid moet afgestemd worden op haar inherente verbondenheid met alle levende wezens.


Ultieme maatstaf

De politiek zal niet veranderen tenzij het bewustzijn van mensen overal een verschuiving ondergaat naar een meer oprecht en gedeeld gevoel van eenheid met de hele mensheid, onze broeders en zusters – want politici stellen uit, wanneer ze vrezen dat de risico’s van actie zwaarder wegen dan de risico’s van nietsdoen. De stem van het volk is de ultieme maatstaf om veranderingen ten goede te meten. De innerlijk besefte waarheid dat iedereen een waardig leven verdient, zet miljoenen mensen er al toe aan veranderingen te eisen, of ze nu verband houden met de klimaatcrisis of met andere kwalen van de moderne samenleving. Het momentum wint aan snelheid bij degenen die een diepe drang voelen om een ernstig onrechtvaardig systeem te transformeren, aangezien hun aangeboren zoektocht naar een meer vervullend leven niet langer weerklinkt in de versleten structuren van nu.

Een kritische massa van zulke mensen kan mannen en vrouwen overal inspireren en stimuleren, totdat een sociaal omslagpunt wordt bereikt waarop mensen zich aansluiten bij een wereldwijde beweging die in staat is de huidige impasse op alle gebieden te overwinnen. Mensen zullen het dan gemakkelijker vinden om het voorbeeld te volgen en op te komen voor wat ze innerlijk kennen als waarheid en in overeenstemming met hun spirituele aard, waarbij samendelen en rechtvaardigheid worden bevestigd als de natuurlijke en enige manier om vertrouwen en een veiligere wereld voor iedereen te creëren.

Door Alenka Zupan

Er is een beroemde uitspraak van Mahatma Mohandas Ghandi: “Aan ieders behoefte kan worden voldaan, als we de hebzucht laten staan”. Hij heeft ook gezegd dat een zekere mate van lichamelijk comfort noodzakelijk is, maar boven een bepaald niveau gaat dit hinderen in plaats van helpen; daarom is het ideaal om een onbeperkt aantal behoeften te creëren en te bevredigen een dwaling en een valkuil. Volgens Ghandi zullen Europeanen hun visie moeten aanpassen als zij niet willen bezwijken onder het gewicht van de gemakken waaraan zij verslaafd zijn geraakt.

Ondanks deze en vele gelijksoortige waarschuwingen kwam in de jaren 20, met name tussen de twee wereldoorlogen, een nieuw denkbeeld op in de productfabricage: “ingebouwde veroudering”. Een met opzet aangebrachte korte levensduur werd de norm. Wat het nog krachtiger maakte, was dat het bewust werd gemodelleerd in een nog sterker ‘waanidee’ – dat van “veroudering van de begeerlijkheid”. Reclame, die veel mensen nu als vanzelfsprekend beschouwen, werd gebruikt om een gevoel van ontoereikendheid of een persoonlijk gevoel van mislukking in te prenten als het nieuwste, modernste, grootste en beste product buiten ons bereik bleef.

Nu zitten we in die ‘val’ en de effecten van hebzucht zijn zonder meer duidelijk voor het merendeel van de weldenkende waarnemers. De aarde lijdt en, zoals econoom en auteur Jeffrey Sachs het verwoordde: “het gebruik van hulpbronnen heeft zo’n vlucht genomen dat we wereldwijd tegen grenzen aanlopen. We voelen elke dag de schokeffecten van catastrofale overstromingen, droogtes en stormen – en de prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt die daarvan het gevolg zijn. Ons lot hangt er nu van af of we samenwerken dan wel slachtoffer worden van zelfvernietigende hebzucht.”

Het besef dat we zo veel mogelijk op alle gebieden van het leven duurzaamheid moeten betrachten, dringt eindelijk door. Wat begon als lokale projecten van burgers die uitgroeiden tot een praktische norm, heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot officieel beleid, naarmate lokale, federale, nationale instanties ze begonnen over te nemen en toe te passen. De wegwerplevensstijl verandert in wat op een dag bekend kan worden als ‘postconsumentisme’ met recycling, hergebruik, reparatie, het doen met wat je hebt of het zelf fabriceren als sleutelfactoren in een nieuwe verhouding van verantwoord rentmeesterschap en correct beheer van de hulpronnen die onze planeet levert. Slovenië heeft de noodzaak van een dergelijke verandering omarmd en heeft een leidende rol in de revolutie van recycling en afvalbeheer. De hoofdstad Ljubljana werd in 2016 uitgeroepen tot Groene Hoofdstad van Europa. Hergebruik van goederen staat ook hoog op de Sloveense agenda en het volgende interview geeft een kleinschalig maar goed voorbeeld van duurzaamheid in actie.

Dood van het ‘gebruikelijke’
door Graham Peebles

De mensheid wordt geconfronteerd met een reeks zelfgecreëerde, onderling samenhangende crises, van milieuramp tot armoede, ongelijkheid, het ontbreken van vrede, tot een ongekend aantal ontheemden, naast andere urgente kwesties. Deze zijn alle veroorzaakt door het negatieve gedrag van de mensheid, door de alom verbreide manieren van leven, de schadelijke waarden en ideologieën die alle aspecten van het hedendaagse leven domineren. De jongste crisis is de pandemie van het coronavirus (Covid-19) en de potentiële ineenstorting van de wereldeconomie als gevolg daarvan. Het is een collectieve crisis zoals we die nog nooit gezien hebben. Hele bevolkingsgroepen worden gedwongen hun gedrag te veranderen, te stoppen met reizen, zich terug te trekken, te stoppen met kopen, thuis te blijven en anderen in de gemeenschap te steunen. Het dwingt mensen om hun focus te verleggen en te vertragen, om hun leven te vereenvoudigen en te herzien. Zorgwekkend en verontrustend op de korte termijn, maar potentieel bevrijdend, de ruimte biedend om stil te zijn, te reflecteren en naar binnen te kijken, en goed voor de natuurlijke omgeving. Een crisis biedt kansen, de mogelijkheid voor groei en een nieuw doel; kansen op verandering – verandering die harmonie bevordert, om datgene tot uitdrukking te brengen wat tot nu toe onderdrukt werd.

Het leven kent een natuurlijke orde en bepaalde fundamentele wetten die ten grondslag liggen aan alle uitingen ervan. Wanneer dit ritme wordt geremd – individueel of collectief – vindt er stagnatie plaats, wat tot on-heil leidt en treedt er een soort crisis op. Hoe groter de weerstand, hoe onvermijdelijker en intenser de crisis wordt. De huidige levenswijzen zijn disharmonisch, de sociaaleconomische en politieke systemen zijn volkomen onrechtvaardig en begunstigen enkelen ten koste van velen; gedreven door verdeeldheid zaaiende materialistische waarden en de negatieve ideologie van hebzucht, vormen ze de kern van de meeste, zo niet al onze problemen. Ecosystemen zijn verstoord door zelfzuchtige menselijke activiteiten, weerspatronen volledig veranderd door de giffen die dagelijks in de atmosfeer worden geloosd, wat leidt tot disharmonie binnen het klimaat. Grote aantallen mensen erkennen deze feiten en de noodzaak van een nieuwe manier van leven, maar het verzet van regeringen en machtige ondernemingen is groot; gehechtheid aan de status quo diep verankerd; angst voor verlies van macht en privileges intens. En dus worden de nodige veranderingen consequent geblokkeerd; de natuurlijke orde, die altijd in de richting van harmonie – haar inherente eigenschap – beweegt, wordt geblokkeerd, waardoor verdere ontstekingen ontstaan.

Het coronavirus valt buiten de controle van regeringen, instellingen en machtige bedrijven. Het veroorzaakt wijdverbreide chaos die zich nog zal versterken en uitbreiden, waardoor niet alleen de volksgezondheid, maar ook de sociale orde aangetast wordt en de door de consumptie geleide economie verwoest wordt. Terwijl de aandelenmarkten tuimelen, bedrijven failliet gaan, wereldwijde toeleveringsstromen opbreken en landen gedwongen worden zich naar binnen te keren, praten overheden (voorspelbaar) over de ‘fundamentele kracht van de economie’ en het vermogen van de markten om na de crisis snel weer ‘op te krabbelen’ tot gebruikelijke niveaus. Maar dit ‘gebruikelijke’ is juist het probleem: het ‘gebruikelijke’ heeft de planeet vergiftigd, enorme niveaus van ongelijkheid gecreëerd, mensen tegen elkaar opgezet, natie tegen natie, aanhoudende wijdverbreide uitbuiting van de kwetsbaren en een verderfelijk waardensysteem gestimuleerd dat allerlei sociaal onrecht voedt. Het is verleden tijd en moet nu eindigen.

Nu de wereld met de Covid-19-crisis wordt geconfronteerd, is een gecoördineerd antwoord op de vereisten voor de volksgezondheid en de economische gevolgen nodig; dienstbaarheid aan de gemeenschap en eenvoudige daden van goedheid zijn essentieel, net als samen delen. Dit is een wereldwijde crisis en er is een vereende reactie nodig; weg met wedijver en bekrompen nationalisme – ‘Amerika eerst’, ‘China eerst’, ‘India eerst’, enz.. Nu eerst de mensheid en de planeet. Eenheid, samenwerking, verdraagzaamheid en begrip, deze, samen met samendelen, zijn de kenmerken van deze tijd en moeten onze gedachten en acties nu, meer dan ooit, leiden.

De pandemie zal worden overwonnen en als we de kans die deze crisis biedt omarmen, is de kans reëel dat het leven daarna voor altijd en ten goede kan worden veranderd. Een kans om het leven met nieuwe ogen te bezien, om nieuwe manieren van leven te introduceren die het goede aanmoedigen, die eenheid, vrede en natuurlijk geluk cultiveren en de ruimte toelaten om te zijn.

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Dit artikel werd in 2005 geschreven en is nu gekozen om hoop te wekken, omdat het zo levendig beschrijft hoe “Maitreya het hart [zal] openen van allen die kunnen reageren, de mensen wegleiden van de angst en verdeeldheid uit het verleden, en hen gereedmaken voor de glorie van de toekomst.”

Maitreya’s taak
door de Meester —, via Benjamin Creme

Het wordt steeds duidelijker dat de drang naar verandering over de hele wereld gestaag aan kracht wint. Gebeurtenis volgt zo snel op gebeurtenis dat maar weinigen de logica kunnen waarnemen van de volgorde waarin het nieuwe het oude verdringt. Wij, jullie Oudere Broeders, onderkennen de onvermijdelijkheid van dit proces en kijken met voldoening toe, omdat we weten dat alles zich naar een volmaaktere uitdrukking van het Plan beweegt.
Voor de mensen is het echter een tijd van beproeving en zorg terwijl zij de gevolgen van hun daden trachten te begrijpen en het hoofd te bieden. De logica van de gebeurtenissen ontgaat hun en maakt dat zij de goddelijkheid waarin zij hun vertrouwen hebben gesteld, in twijfel trekken. Zo is het bij mensen altijd gegaan, terwijl ze blind worstelen om hun wil door te zetten of om de gevolgen van hun inspanningen te ontwijken.
Terwijl we ons van tijdperk naar tijdperk bewegen, worden dergelijke perioden van spanning en besluiteloosheid telkens weer herhaald. Elk nieuw tijdperk brengt nieuwe en onbekende krachten in de wereld die geleidelijk op de mensen inwerken en een reactie teweegbrengen. Zo is het thans, terwijl mensen tastend naar de nieuwe richting zoeken die de energieën van het nieuwe tijdperk hun oplegt. Sommigen voelen de weg aan en trachten hun broeders de vereiste actie bij te brengen. Velen zijn echter bang voor verandering en zien slechts een dreigende chaos en ineenstorting indien de ‘radicalen’ hun zin krijgen.
In deze verdeelde wereld is de Christus gekomen. Zijn taak is om deze ongelijksoortige groeperingen te verzoenen en orde te scheppen uit de huidige verwarring en opschudding. Dat het voor Hem geen gemakkelijke taak is, moet voor iedereen duidelijk zijn. Hoe dan moet Hij te werk gaan om de kloof tussen het oude en angstige, en het ontluikende nieuwe te overbruggen? Hoe ook moet Hij het diepgewortelde materialisme beantwoorden dat het kenmerk is van de huidige tijd? Hoe moet Hij omgaan met de onverdraagzaamheid van de religieuze groeperingen en hen helpen eenheid te ervaren?
Door Zichzelf aan te dienen als mens onder de mensen zal Maitreya geen aanspraken maken, geen trouw eisen. Eenvoudig en direct zal Zijn benadering zijn, bescheiden en kalm Zijn houding. Zijn helderheid van denken zal aandacht trekken. Zijn wijsheid zal de angst van de mensen overwinnen. Zijn oprechtheid van spreken zal het hart van de mensen doen smelten en de last van haat en hebzucht verwijderen. Zo zullen mensen een nieuwe verschijning van goddelijkheid ervaren, één die hen opneemt in zijn manifestatie en geen afstand of scheiding ziet.
Als de Belichaming en Middelaar van kosmische macht en liefde zal Maitreya het hart openen van allen die kunnen reageren, de mensen wegleiden van de angst en verdeeldheid uit het verleden, en hen gereed maken voor de glorie van de toekomst.

(selectie)

V. Waarom is het belangrijk om lezingen te geven? (Transmissie-meditatieconferentie, Shiga, Japan, mei 2001)
A. Wat gebeurt er wanneer je een lezing geeft? Wanneer je een lezing geeft belichamen je woorden natuurlijk min of meer je bedoeling en ideeën. En de meeste mensen denken dat dat alles is wat er bij een lezing gebeurt. Het is ook een belangrijk deel ervan – maar het is geenszins alles wat er gebeurt wanneer iemand oprecht en met kennis van zaken deze buitengewoon belangrijke informatie onthult over het bestaan van de Hiërarchie en haar naar buiten treden in de openbaarheid, de publieke arena.
Maar denk eens aan de verhalen over de ervaringen die in de brievenpagina’s van Share International gepubliceerd worden, waarin mensen op een of andere manier een ervaring of contact hebben meegemaakt, aangesproken werden, op straat voorbijgelopen werden door iemand van wie achteraf bevestigd wordt dat het Maitreya, de Meester Jezus of een andere Meester was. Bedenk dan eens: wat is de reden waarom die mensen dat verhaal opschreven en [naar het maandblad] instuurden? Waarom dat verhaal en niet een andere gebeurtenis? Zelfs al leek er in hun ervaring niets te gebeuren – en vaak lijkt het zo vluchtig, of gebeurde er zo weinig, maar het werd opgeschreven en, indien authentiek, bevestigd omdat er iets plaatsvond tussen de betrokkenen, tussen Maitreya of de Meester en degene die de ervaring opschreef. Er gebeurde iets tussen hen. En dat is wat er bij een lezing gebeurt. Er gebeurt iets tussen hen in de ervaring, en zo ook bij een lezing.
Het belangrijkste wat mensen, hetzij als spreker dan wel als toehoorder, meenemen naar een lezing is hun aura. Je gaat naar een lezing, je bent erin geïnteresseerd maar als je na afloop gevraagd wordt waar het over ging zul je het waarschijnlijk lastig vinden om een antwoord te geven, maar het ‘gevoel’ waarmee je weggaat, de aura van de spreker, de uitwisseling tussen spreker en publiek is waarschijnlijk onvergetelijk. Iedereen is zich bewust van het fysieke lichaam, maar heel weinigen zijn zich bewust van het etherisch lichaam en de energieën, de krachten die via het etherisch lichaam de wereld instromen. Dat energetische proces via de chakra’s vormt je aura en die neem je overal met je mee. Die aura bestaat uit het etherisch-stoffelijke lichaam, het astraal-emotionele lichaam, de vier niveaus van het mentale lichaam, en een van de drie niveaus van de ziel. Als de persoon in kwestie voldoende gevorderd is, zal er ook een aspect van de energie van de Monade, het geest-aspect aanwezig zijn. Wanneer iemand nu een lezing geeft, speelt dat allemaal mee. Deze krachten doen hun magnetisme gelden bij het publiek. Mensen die Transmissie-meditatie doen of voor de Wederverschijning of de Hiërarchie werken enz., behoren tot de meer gevorderde mensheid; zij zijn degenen van wie de aura steeds magnetischer wordt.
Wanneer je tot publiek spreekt functioneert je eigen aura, komt je eigen magnetisme tot leven. Je kijkt jezelf aan in de spiegel en denkt: ‘Wat? Ik? Nee, ik ben te schuchter.’ Welnu, je voelt je schuchter omdat je jezelf schuchter maakt. Mensen zeggen dat ze het niet kunnen, dat ze geen lezing kunnen geven, dat ze te verlegen zijn en ze laten het over aan een of twee anderen.
Vaak geven mensen niet de lezingen die ze gemakkelijk zouden kunnen geven. Maar naarmate ze het doen, krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen. Het vertrouwen groeit en het wordt steeds gemakkelijker. Het is slechts een kwestie van je eigen begoocheling overwinnen; het is ook een kwestie van het ‘eindproduct’ zien. Zien dat het om iets buiten jezelf gaat – het werk, het Plan, de zaak waar je je voor inzet, en niet om jou. Als je je bij alles wat je doet (boeken naar een boekhandel brengen, bijvoorbeeld) met jezelf identificeert, denk je dat je daar bent om jezelf te verkopen. Maar als je de focus van jezelf naar het werk verlegt en wat je doet gewoon in verband ziet met het Plan, of de zaak, dan zul je zien dat je alles kan.

V. Hoe moeten we begoocheling zien?
A. Begoocheling op een andere manier bezien [dan hoe we het gewoonlijk definiëren], is het misbruik van de vrije wil. We hebben een vrije wil, maar die vrije wil kan alleen correct gebruikt worden wanneer ze is afgestemd op wat we ‘Gods Wil’ noemen. Dat wil zeggen, dat ze is afgestemd op het Plan van evolutie van de Logos van de planeet. En, als ze in overeenstemming is met het Plan, ons begrip van het Plan op ons niveau, dan kun je doen en zeggen waar je vanuit je vrije wil meent het recht op hebt te zeggen. Vrije wil hebben verleent rechten, maar ook verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid voor de groep is evenzo belangrijk als je eigen kleine vrije wil.
Het wezen van begoocheling is dat de persoonlijkheid niet onpersoonlijk of objectief kan zijn. Onpersoonlijkheid of objectiviteit is het volslagen tegendeel van begoocheling, die altijd in enige mate persoonlijk en niet-objectief is. Het wezen van begoocheling is onwetendheid – niet wat betreft boekenkennis of informatie, maar onwetendheid over jezelf. En, daardoor, het verschil niet kunnen zien tussen objectiviteit en subjectiviteit; het verschil niet kunnen zien tussen jouw motief: ben je open, duidelijk en onpersoonlijk of geheel persoonlijk.
Het is een gegeven dat circa 99 procent van de mensen in de wereld astraal gepolariseerd is. Dit betekent dat het brandpunt van hun aandacht op het astrale gebied ligt. Daar leven zij. Hun bewustzijn is op het astrale gebied gepolariseerd. Er zijn natuurlijk verschillen: de meeste mensen in de Transmissie-meditatiegroepen overal ter wereld zijn rond de eerste inwijding. En het overgrote deel van hen ergens tussen de 1 en 1,5. Dat betekent dat de meerderheid van de mensen, zelfs in de Transmissie-meditatiegroepen, die er bewust naar streven om volgens het Plan te werken, relatief gezien nog astraal gepolariseerd zijn. Het kan zijn dat ze in staat zijn om boeken te schrijven, plannen te maken, raketten naar de maan te sturen en al dat soort dingen, maar ze zijn nog altijd onder de 1,5 of 1,6. Ze kunnen dus wel denken, op een bepaalde manier, maar vanuit esoterisch oogpunt niet echt – het is meer logisch redeneren dan werkelijk denken. Dit maakt deel uit van denken, maar het is het laagste aspect, concreet denken op het laagste [mentale] niveau.
Het punt is dat, wanneer je op het astrale gebied gepolariseerd bent, dat de zetel van je bewustzijn is en daarmee het niveau van denkvermogen; de zieleniveaus van het denkvermogen boven het astrale gebied ontgaan je nog. Daar ben je nog niet, op dat niveau, of wellicht bij vlagen. Het is een kwestie van continuïteit.
Om het heel precies te zeggen: mensen reageren op allerlei stimulansen en zij zien hun reactie, omdat ze die in woorden weergeven, als ‘denken’ over die stimuli. Maar het is eigenlijk nog steeds praten over zintuiglijke gewaarwording. Het is hun emotionele, zintuiglijke reactie op de stimulans waar ze over praten. Dat is niet denken maar praten over een gevoel van de reactie – het maakte hen boos of ongelukkig, of wat dan ook.