Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Alsof Hij voor onze tijd van spanning schreef verzekert de Meester de lezer dat “het einde al bekend is” en dat de Meesters en Heer Maitreya “de mensen weg zullen voeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras”.

door de Meester , via Benjamin Creme

De wereld wacht. Niet met ingehouden adem, maar met een groeiend besef dat de gebeurtenissen zich bewegen in de richting van een crisis waarvan de uitkomst onduidelijk is. Niemand weet hoe de zaken zich zullen ontwikkelen. Deskundigen, politici en economen, spartelen hulpeloos in de dwarsstromen, niet in staat te plannen door de tegenstrijdige richtingen waarin ze worden gedwongen. Dagelijks dienen zich nieuwe problemen aan om de goede wil van de meest verlichten te beproeven, terwijl achter de schermen de genadeloze hebzucht van speculatie landen op de knieën dwingt.
Telkens wanneer zo’n situatie optreedt, worden de mensen angstig, en als ze bang zijn halen ze uit in woede. Zo is het vandaag in vele delen van de wereld. Een toenemende intolerantie jegens vluchtelingen, jegens buitenlanders, verkleurt het proces van democratie, nu de levensstandaard daalt en de veiligheid wordt bedreigd. Politieke extremisten, die in de coulissen wachten, grijpen hun kans en komen naar voren om onnadenkende jongeren voor te gaan in nabootsing van het verleden.
Niets kan dit afglijden naar chaos tegenhouden terwijl de marktwerking het leven van mensen in haar goddeloze greep vermorzelt. Niets kan deze beschaving redden, gegrond als zij is op wedijver en hebzucht. De oude orde sterft; nee, ze is al dood. Commercialisering, een andere naam voor mammon, heeft de wet overweldigd en is wereldwijd de staatsgodsdienst geworden.
Zou de mens alleen staan in deze maalstroom, dan zou hij er jammerlijk aan toe zijn, dan zou hem een waarlijk treurig lot wachten. Dan zou hij zich tot niemand kunnen wenden voor hulp, niemand kunnen vragen om steun. Krachten ver boven zijn controle zouden hem meedogenloos ten oorlog drijven en met grote letters zou EINDE geschreven worden onder het menselijk bestaan op Aarde.
Maar de mens is niet alleen, is dat ook nooit geweest, en gesteund door zijn Oudere Broeders maakt hij zijn reis onder toezicht en begeleiding; niet alleen, maar in het veilige gezelschap van Hen die zijn voorgegaan en de weg goed kennen.
In het oog van de cycloon keert deze groep van Oudere Broeders terug. Eén voor één nemen Zij hun plaats in jullie midden in, gereed om hun raad en bijstand te verlenen wanneer Zij daartoe worden opgeroepen. Eeuwenlang hebben Zij gewacht op deze gelegenheid om direct in de wereld der mensen te werken. Nu komen Zij en brengen geschenken van wijsheid en liefde mee. Met hun leider, de Heer Maitreya, zullen Zij de mensen wegvoeren van de rand van zelfvernietiging en een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van het mensenras. Op de ruïnes van het oude zal door mensenhanden een nieuwe beschaving worden gebouwd, onder de inspiratie van Maitreya en zijn Groep. Vrees niet, want het einde is al bekend. De mensheid zal deze tijd van crisis te boven komen en in een nieuwe en betere verhouding treden met zichzelf, haar planeet en haar Bron. Maitreya is gekomen om alle dingen nieuw te maken. Bewust of onbewust, de wereld is in afwachting van het nieuwe.
(Benjamin Creme’s Meester, Een Meester spreekt, dl.I)

Benjamin Creme voelde zich niet geroepen op te treden als scheidsrechter inzake de authenticiteit van andere groepen en hun communicaties. Share International zal dit beleid navolgen. Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Hoe kunt u dit een boodschap en tijd van hoop noemen? (Lezing Parijs, 2007)
A. Dit is een van de interessantste perioden in de menselijke geschiedenis en er vinden buitengewone gebeurtenissen plaats; het is een voorrecht om nu te leven, om nu in incarnatie te zijn terwijl alles verandert. Alles op Aarde ondergaat een diepgaande transformatie, een metamorfose. Vanzelfsprekend is dit voor velen de afschuwelijkste tijd die ze ooit in hun leven hebben meegemaakt. Dit lijken tijden van moeilijkheden en gevaar, alle soorten dreigingen: oorlog, allerhande ramspoed, zelfs de verwoesting van ons milieu. Hoe kan ik dan hoopvol zijn? In het leven gebeuren veel verschillende dingen tegelijk. Aan de ene kant vinden er rampen plaats in de wereld en tegelijkertijd verandert de wereld ten goede. Beide zijn waar, maar mensen zien dingen gewoonlijk eendimensionaal. Zij zien meestal de dreigingen omdat die beangstigend zijn.

V. Hoe kan men positieve dingen zien in oorlogen of de dreiging van oorlogen op veel plekken? Dat kan toch niet in een positief licht gezien worden?
A. Het is waar dat er echte rampen plaatsvinden die de mensheid niet ten goede komen. Maar het zijn de laatste stuiptrekkingen van een beschaving in verval of een tijdperk dat op zijn einde loopt. Wat gebeurt er wanneer een tijdperk ten einde loopt? Het is niet het einde van al het leven; maar het einde van een tijdperk en we leven in een overgangsperiode. De ontreddering is het gevolg van de botsing tussen het oude en het nieuwe – de nieuwe energieën. Dit is een kosmische gebeurtenis en daar hebben we geen controle over. De veranderingen zijn noodzakelijk, teneinde een nieuwe, rechtvaardige samenleving te creëren. Gelukkig naderen de oude scheidslijnen in de wereld het einde en de nieuwe energieën zullen tot synthese leiden, waardoor verschillende mensen en ideeën zullen worden vermengd en samengevoegd. Het doel moet eenheid in de grootst mogelijke verscheidenheid zijn. Het diepste verlangen van alle mensen is eenheid te vinden, samengaan met anderen. Daar kunnen we naar uitzien.

V. Welke gevolgen hadden de aanslagen van
9/11 voor het werk van de Geestelijke Hiërarchie?
A. Door de aanslagen van 9/11 zijn de vooruitgang en positieve veranderingen die we tot dan toe in de wereld zagen tot op zekere hoogte onderbroken, maar tegelijkertijd gaan de transformaties door terwijl de vernietiging plaatsvindt. Mensen zijn geneigd de wereld te zien als een plat vlak en ze zien alleen de oorlogen, conflicten hier en daar, dreigende oorlogen en machtige landen die kleine landen op de huid zitten, enzovoort. Ze zien alle vernietigende krachten aan het werk, maar ze zien niet de bewegingen, golven en ontwikkelingen in de tegenovergestelde richting. Mensen kunnen die niet zien omdat ze energetisch zijn, maar de Meesters zien de ontwikkelingen en Zij weten dat er een geleidelijke positieve transformatie in de atmosfeer van de Aarde plaatsvindt, meer dan wij ons kunnen voorstellen.

V. Kunt u iets zeggen over Krishnamurti? (Lezing Parijs, 2005)
A. Jiddu Krishnamurti werd in 1895 in India geboren en overleed in 1986 in de Verenigde Staten. Hij werd het grootste deel van zijn leven door Maitreya overschaduwd.

V. Waarom verschilde zijn lering zo veel van wat u vertelt, want hij sprak nooit over de Meesters?
A. Niet omdat hij niet van de Meesters wist. Hij wist dat hij door Maitreya werd overschaduwd. Hij wist van de Meesters; hij was zelf een ver gevorderde discipel, aan het eind van zijn leven was hij een vierdegraads ingewijde. Een Meester is een vijfdegraads ingewijde, dus hij was bijna een Meester. Je kunt je leven leiden en volmaakt leven zonder ooit van de Meesters gehoord te hebben.
Krishnamurti noemde de Meesters niet omdat hij zich bewust was van alle begoochelingen en illusies die de mensen over Hen hebben. Mensen vragen me voortdurend of deze of gene Meester hen met dit of dat kan helpen, of ze de hulp van de Meesters kunnen krijgen om een of ander doel te bereiken. Mensen gaan op de Meesters leunen alsof Zij, de Meesters, hun eigendom zijn! De Meesters hebben het enorm druk en op basis van de verzoeken die ik krijg van mensen die van de Meesters weten, zou je denken dat Zij de mensen op hun wenken moeten bedienen. En dat is niet zo. Of het zou niet zo moeten zijn. Het feit dat de Meesters onvoorwaardelijke liefde tonen, geeft ons niet het recht om alles wat we maar willen van Hen te vragen.
Krishnamurti was ver genoeg gevorderd om te weten dat als hij over de Meesters zou spreken hij slechts de begoocheling en illusies van mensen zou voeden, zodat ze meer op de Meesters dan op zichzelf zouden vertrouwen. Je zou verbaasd staan als je wist hoeveel de mensheid aan de Meesters dankt/te danken heeft, aan de nooit aflatende leiding en bescherming die Zij de mensheid schenken. Elke seconde, elke paar momenten die verstrijken wordt er ergens op de wereld iemand door een Meester gered – van een ongeluk, van verdrinking, van een of andere ramp, van cyclonen, aardbevingen – voortdurend. Zij zijn er altijd. Zij zijn er altijd als eerste, om waar mogelijk mensen te redden en te helpen. En dit gebeurt de hele tijd, onophoudelijk.
Maar mensen maken het persoonlijk; zij denken dat de Meesters er voor hen zijn, omdat ze van Hen gehoord hebben. Maar Zij werken niet op die persoonlijke wijze. Zij werken om het Plan van evolutie uit te voeren via de mensheid. De Logos van onze planeet, de grote Hemelse Mens Die deze planeet bezielt, heeft een Plan voor de evolutie van alles op Aarde. En de Meesters kennen het Plan en werken volgens het Plan om de evolutie van planeet Aarde te voeden. Niet om individueel voor ons op te treden, ofschoon Zij dat kunnen doen, maar daar ga je Hen niet om vragen.
Maitreya stort Zijn energie uit in een bijeenkomst als deze, vult de zaal met Zijn energie, maar de vragen die gesteld worden zijn zo onbeduidend en kleingeestig, zo banaal. Dit is het belangrijkste dat in vele duizenden jaren in de wereld gebeurd is! De Geestelijke Hiërarchie keert voor het eerst in 98.000 jaar terug in de wereld. Dit is kolossaal!

 

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.
Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen tijdens lezingen van Benjamin Creme en Transmissie-meditaties. Zij verschijnen ook in verschillende gedaantes. Als de ervaringen door Benjamin Creme’s Meester werden bevestigd, werden de brieven gepubliceerd. Deze ervaringen worden gegeven om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren.
Zij brengen op een grappige manier ook wel ingesleten gewoontes als bijvoorbeeld roken of drinken onder de aandacht. Ook treden zij op als reddende “engel” bij ongelukken, in oorlogen, aardbevingen en andere rampen.
De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

 

Vrij van schuld
Op 9 april 2017 was ik aan het werk in een Wederverschijningsstand op een gezondheidsbeurs in Madison (Wisconsin, VS). Een stel van achter in de 20 kwam bij de stand en we raakten in gesprek.
Ik vroeg hun hoe hun collega’s en leeftijdsgenoten met de toestand in de wereld op dit moment omgaan. Ik ben me ervan bewust dat jonge mensen van dit millennium met grote onzekerheid worden geconfronteerd die door de toestand van de economie en het milieu en de huidige politieke situatie veroorzaakt wordt.
De jongeman zei: “Wij kijken naar alles wat er gebeurt. Dan weten we hoe we willen reageren.” Ik zei tegen ze: “Ik moet zeggen dat ik me schuldig voel over de toestand waarin mijn generatie de wereld voor jullie generatie heeft achtergelaten.”
De jongeman antwoordde onmiddellijk: “Er is geen reden voor je schuld, het is niet nodig en het helpt helemaal niet.” Hij ging door: “De wereld is niet zoals ze is door jouw generatie alleen. Het is jouw generatie en de generatie daarvoor en de generatie daarvoor, en de generatie voor die. De hele geschiedenis van de mensheid heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we zullen hier allemaal samen doorheen moeten komen. Laat het gewicht van je schuld van je schouders gehaald worden.” Hij zei ook: “Wij vinden het niet erg om in deze tijd in de wereld te zijn.” Zijn vriendin knikte instemmend. Deze ontmoeting was zeer heilzaam voor me en ik voelde echt de bevrijding van de schuld die van mijn schouders was weggenomen.

E.T., Madison (Wisconsin, VS).

 

Samen
Op Tweede Pinksterdag 2016 kregen we in het Informatiecentrum in Amsterdam bezoek van een woordvoerder voor Maitreya (bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, zie SI juli/augustus 2016). Sindsdien heeft hij ons vele malen met zijn aanwezigheid vereerd, door even langs te komen, een paar vrolijke, bemoedigende woorden te zeggen, op het laatste nippertje binnen te komen voor een lezing en op de stoel recht voor degeen die de lezing hield te gaan zitten. Bij zulke gelegenheden neemt hij actief deel aan discussies met vaak juiste en alerte opmerkingen die wat toevoegen aan de lezing en niet als verstorend of afleidend worden ervaren. Hij knikt goedkeurend, moedigt sprekers aan en lijkt verklaringen over hoe snel Maitreya’s openbare verschijning plaats zou kunnen vinden, te bevestigen en ermee in te stemmen. Hij is hartelijk en heeft een speels gevoel voor humor.
Hij heeft ons herhaaldelijk bezocht en hij was er ook juist voordat de tentoonstelling van litho’s van Benjamin Creme geopend werd (eind juni 2017); hij gaf de aanwezigen een liefdevolle omhelzing en beloofde terug te komen; een week of zo later was hij er weer voor een kort bezoek als om solidariteit, belangstelling en zorg te tonen, hij vroeg of het goed ging met ons, schudde handen, gaf schouderklopjes en toonde belangstelling voor een paar groepsleden die heel vermoeid waren. Hij bevestigt woordelijk de onuitgesproken gedachten van sommigen van ons, geeft aan dat hij onze zorgen kent en bewijst dat hij dingen weet die anderen niet zouden kunnen weten.
Op 23 juli kwam Maitreya’s vriendelijke en ondersteunende woordvoerder weer in het Centrum; hij kwam een minuut nadat de lezing was begonnen binnen en deed later mee met de discussie met nuttige, grappige, juiste opmerkingen. Toen iemand zorg uitte over de toestand van de wereld zei een groepslid dat de overwinning van het goede “een goede, positieve uitkomst vast ligt”. Later sprak de woordvoerder met dat groepslid en herhaalde “de overwinning van het goede ligt vast”. Toen een ander groepslid, dat Maitreya’s vriendelijke woordvoerder al enkele maken gezien heeft, tegen hem zei dat het fijn was om hem weer te zien en hem bedankte voor zijn komst, wees hij alleen maar naar boven, als om te zeggen: ‘Ik doe gewoon wat me van boven gevraagd wordt om te doen’. Nog een andere opmerking van de woordvoerder in verband met de lezing ging over wanneer Maitreya wereldwijd volledig erkend zou worden: “Het is alles een kwestie van timing.”
Op 6 augustus hielden we een lezing in het Informatiecentrum, omringd door de tentoonstelling van litho’s. Maitreya’s woordvoerder kwam weer – als altijd net een minuut nadat de lezing was begonnen. Op de een of andere manier is er altijd een lege stoel, de laatste, waarop hij gaat zitten. Zoals gewoonlijk had hij heel wat te zeggen; hij praatte over de noodzaak van eenvoud en de noodzaak om in constant contact te blijven met het innerlijk of hoger zelf. Hij heeft ook de gewoonte om met aanwezigen te praten en maakt dan blijkbaar relevante opmerkingen of geeft advies.
Aan het eind van de lezing nodigde de spreker het publiek uit om een paar minuten in stilte voor een van de 18 litho’s waartoe men zich aangetrokken voelde te zitten, zonder iets te verwachten, te vragen of te verlangen. We bleven zo ongeveer zeven minuten stil zitten en kwamen geleidelijk aan weer bij elkaar en sloten de middag af met een heel duidelijk gevoel van zegening, energieën en dankbaarheid.
Het laatste wat de woordvoerder zei, net toen we allemaal opstonden om weg te gaan, was: “Samen”.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland-Share International, Amsterdam.

 

Vluchtige waarnemingen
Op 15 juli 2017 werd op de tweede dag van de Amerikaanse Transmissie-meditatieconferentie in Californië een mysterieuze, lange, Indiaas uitziende man met een grote tulband waargenomen. Drie deelnemers zagen hem op verschillende plaatsen van de campus en een paar tellen na elkaar.
Hij wandelde op het hoofdpad dat door de campus loopt en dat we door de ramen konden zien vanuit de ruimten waarin we toen in gespreksgroepjes zaten. Niemand van de drie mensen wist dat de anderen hem hadden gezien, maar ieder van de drie vertelde me er afzonderlijk over bij de lunch. Vreemd genoeg zagen ze ieder een heel andere kleur tulband.
Als toegewijd verslaglegger van de Wederverschijning moest ik wat feitenonderzoek doen; omdat ik ook kunstenaar ben weet ik dat mensen vaak verschillende namen voor dezelfde kleur hebben. Maar de een had een tulband gezien in intens magenta, de ander in een duidelijk paarse kleur en voor de derde persoon was het turkooisblauw. Toen ik bij ieder navraag deed naar de naam van de kleur die hij/zij gebruikte, hadden ze beslist verschillende kleuren gezien. Hun omschrijvingen van wat de man droeg verschilden ook. Voor de een was hij helemaal in het zwart gekleed en de andere twee waren behoorlijk verschillend. Logica zou kunnen zeggen dat er gewoon drie verschillende mensen ongeveer op dezelfde tijd langs wandelden. Maar als dat zo was waarom zag ieder van hen dan maar een van de mannen?
Ik weet dat Maitreya in het verleden vaak op een manier verscheen die de logica tartte of suggereerde dat Hij niet een gewoon persoon was. Voor mij was het doorslaggevende argument dat de eerste persoon die hem zag uit het raam keek met een andere deelnemer, toen er een hert liep dat door ‘de man’ gevolgd werd, maar de ander alleen het hert zag.
F.O. Oakland (Californië, VS).

 

Geachte redactie,
Tijdens de Amerikaanse conferentie voor groepsleden zag ik een sikh met een volle donkere baard die op het looppad westwaarts liep langs de plek waar we op 15 juli 2017 onze groepsdiscussie hielden. Hij was ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze broek, een wit overhemd – dat ongeveer 7,5 centimeter onder een donkerrood jasje uit hing – en een turkooisblauwe tulband. Omdat er bomen, struiken en een gebouw aan elke kant van het looppad waren, zag ik hem maar even.
M.H-L., Petaluma, (Californië, VS).

In alle opzichten een déjà vu
Op 3 juli 2017 zat ik in Frankrijk in de trein tussen Lille en Lyon. De conducteur kwam binnen en er vond een soortgelijke scene plaats als in 2005 in dezelfde trein (zie Share International 2005, Lezers schrijven).
De conducteur begon ballonnen op te blazen en aan de kinderen in de coupé te geven. Hij bleef niet erg lang, controleerde geen enkel kaartje en keek niet naar mij. Maar ik moest in mezelf lachen, omdat ik de vriendelijke verwijzing naar de andere ontmoeting 12 jaar geleden helemaal begreep. Opnieuw deed de ontmoeting me erg goed. Ik voelde me bemoedigd en geïnspireerd. Een vriendin van me, ook een groepslid, zat in een andere coupé. Zij zag dezelfde conducteur en keek naar hem terwijl hij met zijn das en jas speelde en daar vlammen uit tevoorschijn toverde.
Misschien was het opnieuw Maitreya die aan me verscheen.
G.J., Lyon (Frankrijk).

 

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn, als authentiek bevestigd zijn, maar nog niet werden gepubliceerd. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier.

Een aantal Meesters, met name Maitreya en de Meester Jezus, verscheen tijdens lezingen van Benjamin Creme en Transmissie-meditaties. Zij verschijnen ook in verschillende gedaantes. Als de ervaringen door Benjamin Creme’s Meester werden bevestigd, werden de brieven gepubliceerd. Deze ervaringen worden gegeven om te inspireren, te leiden of te onderrichten, vaak ook om te genezen of op te beuren.

Zij brengen op een grappige manier ook wel ingesleten gewoontes als bijvoorbeeld roken of drinken onder de aandacht. Ook treden zij op als reddende “engel” bij ongelukken, in oorlogen, aardbevingen en andere rampen.

De Meesters gebruiken hiervoor een ‘goede genius’, een gedachtenvorm die volkomen echt schijnt en waardoor Zij Hun gedachten kunnen uitdrukken. Zij kunnen naar willekeur verschijnen als man, vrouw of kind. Soms gebruiken Zij een bestaand persoon als ‘blauwdruk’, maar in de meeste gevallen is de ‘goede genius’ een geheel nieuwe schepping.

Vrij van schuld
Op 9 april 2017 was ik aan het werk in een Wederverschijningsstand op een gezondheidsbeurs in Madison (Wisconsin, VS). Een stel van achter in de 20 kwam bij de stand en we raakten in gesprek.
Ik vroeg hun hoe hun collega’s en leeftijdsgenoten met de toestand in de wereld op dit moment omgaan. Ik ben me ervan bewust dat jonge mensen van dit millennium met grote onzekerheid worden geconfronteerd die door de toestand van de economie en het milieu en de huidige politieke situatie veroorzaakt wordt.
De jongeman zei: “Wij kijken naar alles wat er gebeurt. Dan weten we hoe we willen reageren.” Ik zei tegen ze: “Ik moet zeggen dat ik me schuldig voel over de toestand waarin mijn generatie de wereld voor jullie generatie heeft achtergelaten.”
De jongeman antwoordde onmiddellijk: “Er is geen reden voor je schuld, het is niet nodig en het helpt helemaal niet.” Hij ging door: “De wereld is niet zoals ze is door jouw generatie alleen. Het is jouw generatie en de generatie daarvoor en de generatie daarvoor, en de generatie voor die. De hele geschiedenis van de mensheid heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we zullen hier allemaal samen doorheen moeten komen. Laat het gewicht van je schuld van je schouders gehaald worden.” Hij zei ook: “Wij vinden het niet erg om in deze tijd in de wereld te zijn.” Zijn vriendin knikte instemmend. Deze ontmoeting was zeer heilzaam voor me en ik voelde echt de bevrijding van de schuld die van mijn schouders was weggenomen.

E.T., Madison (Wisconsin, VS).

Samen
Op Tweede Pinksterdag 2016 kregen we in het Informatiecentrum in Amsterdam bezoek van een woordvoerder voor Maitreya (bevestigd door Benjamin Creme’s Meester, zie SI juli/augustus 2016). Sindsdien heeft hij ons vele malen met zijn aanwezigheid vereerd, door even langs te komen, een paar vrolijke, bemoedigende woorden te zeggen, op het laatste nippertje binnen te komen voor een lezing en op de stoel recht voor degeen die de lezing hield te gaan zitten. Bij zulke gelegenheden neemt hij actief deel aan discussies met vaak juiste en alerte opmerkingen die wat toevoegen aan de lezing en niet als verstorend of afleidend worden ervaren. Hij knikt goedkeurend, moedigt sprekers aan en lijkt verklaringen over hoe snel Maitreya’s openbare verschijning plaats zou kunnen vinden, te bevestigen en ermee in te stemmen. Hij is hartelijk en heeft een speels gevoel voor humor.
Hij heeft ons herhaaldelijk bezocht en hij was er ook juist voordat de tentoonstelling van litho’s van Benjamin Creme geopend werd (eind juni 2017); hij gaf de aanwezigen een liefdevolle omhelzing en beloofde terug te komen; een week of zo later was hij er weer voor een kort bezoek als om solidariteit, belangstelling en zorg te tonen, hij vroeg of het goed ging met ons, schudde handen, gaf schouderklopjes en toonde belangstelling voor een paar groepsleden die heel vermoeid waren. Hij bevestigt woordelijk de onuitgesproken gedachten van sommigen van ons, geeft aan dat hij onze zorgen kent en bewijst dat hij dingen weet die anderen niet zouden kunnen weten.
Op 23 juli kwam Maitreya’s vriendelijke en ondersteunende woordvoerder weer in het Centrum; hij kwam een minuut nadat de lezing was begonnen binnen en deed later mee met de discussie met nuttige, grappige, juiste opmerkingen. Toen iemand zorg uitte over de toestand van de wereld zei een groepslid dat de overwinning van het goede “een goede, positieve uitkomst vast ligt”. Later sprak de woordvoerder met dat groepslid en herhaalde “de overwinning van het goede ligt vast”. Toen een ander groepslid, dat Maitreya’s vriendelijke woordvoerder al enkele maken gezien heeft, tegen hem zei dat het fijn was om hem weer te zien en hem bedankte voor zijn komst, wees hij alleen maar naar boven, als om te zeggen: ‘Ik doe gewoon wat me van boven gevraagd wordt om te doen’. Nog een andere opmerking van de woordvoerder in verband met de lezing ging over wanneer Maitreya wereldwijd volledig erkend zou worden: “Het is alles een kwestie van timing.”
Op 6 augustus hielden we een lezing in het Informatiecentrum, omringd door de tentoonstelling van litho’s. Maitreya’s woordvoerder kwam weer – als altijd net een minuut nadat de lezing was begonnen. Op de een of andere manier is er altijd een lege stoel, de laatste, waarop hij gaat zitten. Zoals gewoonlijk had hij heel wat te zeggen; hij praatte over de noodzaak van eenvoud en de noodzaak om in constant contact te blijven met het innerlijk of hoger zelf. Hij heeft ook de gewoonte om met aanwezigen te praten en maakt dan blijkbaar relevante opmerkingen of geeft advies.
Aan het eind van de lezing nodigde de spreker het publiek uit om een paar minuten in stilte voor een van de 18 litho’s waartoe men zich aangetrokken voelde te zitten, zonder iets te verwachten, te vragen of te verlangen. We bleven zo ongeveer zeven minuten stil zitten en kwamen geleidelijk aan weer bij elkaar en sloten de middag af met een heel duidelijk gevoel van zegening, energieën en dankbaarheid.
Het laatste wat de woordvoerder zei, net toen we allemaal opstonden om weg te gaan, was: “Samen”.
Groepsleden, Informatiecentrum Share Nederland-Share International, Amsterdam.

Vluchtige waarnemingen
Op 15 juli 2017 werd op de tweede dag van de Amerikaanse Transmissie-meditatieconferentie in Californië een mysterieuze, lange, Indiaas uitziende man met een grote tulband waargenomen. Drie deelnemers zagen hem op verschillende plaatsen van de campus en een paar tellen na elkaar.
Hij wandelde op het hoofdpad dat door de campus loopt en dat we door de ramen konden zien vanuit de ruimten waarin we toen in gespreksgroepjes zaten. Niemand van de drie mensen wist dat de anderen hem hadden gezien, maar ieder van de drie vertelde me er afzonderlijk over bij de lunch. Vreemd genoeg zagen ze ieder een heel andere kleur tulband.
Als toegewijd verslaglegger van de Wederverschijning moest ik wat feitenonderzoek doen; omdat ik ook kunstenaar ben weet ik dat mensen vaak verschillende namen voor dezelfde kleur hebben. Maar de een had een tulband gezien in intens magenta, de ander in een duidelijk paarse kleur en voor de derde persoon was het turkooisblauw. Toen ik bij ieder navraag deed naar de naam van de kleur die hij/zij gebruikte, hadden ze beslist verschillende kleuren gezien. Hun omschrijvingen van wat de man droeg verschilden ook. Voor de een was hij helemaal in het zwart gekleed en de andere twee waren behoorlijk verschillend. Logica zou kunnen zeggen dat er gewoon drie verschillende mensen ongeveer op dezelfde tijd langs wandelden. Maar als dat zo was waarom zag ieder van hen dan maar een van de mannen?
Ik weet dat Maitreya in het verleden vaak op een manier verscheen die de logica tartte of suggereerde dat Hij niet een gewoon persoon was. Voor mij was het doorslaggevende argument dat de eerste persoon die hem zag uit het raam keek met een andere deelnemer, toen er een hert liep dat door ‘de man’ gevolgd werd, maar de ander alleen het hert zag.
F.O. Oakland (Californië, VS).

Geachte redactie,
Tijdens de Amerikaanse conferentie voor groepsleden zag ik een sikh met een volle donkere baard die op het looppad westwaarts liep langs de plek waar we op 15 juli 2017 onze groepsdiscussie hielden. Hij was ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze broek, een wit overhemd – dat ongeveer 7,5 centimeter onder een donkerrood jasje uit hing – en een turkooisblauwe tulband. Omdat er bomen, struiken en een gebouw aan elke kant van het looppad waren, zag ik hem maar even.
M.H-L., Petaluma, (Californië, VS).

In alle opzichten een déjà vu
Op 3 juli 2017 zat ik in Frankrijk in de trein tussen Lille en Lyon. De conducteur kwam binnen en er vond een soortgelijke scene plaats als in 2005 in dezelfde trein (zie Share International 2005, Lezers schrijven).
De conducteur begon ballonnen op te blazen en aan de kinderen in de coupé te geven. Hij bleef niet erg lang, controleerde geen enkel kaartje en keek niet naar mij. Maar ik moest in mezelf lachen, omdat ik de vriendelijke verwijzing naar de andere ontmoeting 12 jaar geleden helemaal begreep. Opnieuw deed de ontmoeting me erg goed. Ik voelde me bemoedigd en geïnspireerd. Een vriendin van me, ook een groepslid, zat in een andere coupé. Zij zag dezelfde conducteur en keek naar hem terwijl hij met zijn das en jas speelde en daar vlammen uit tevoorschijn toverde.
Misschien was het opnieuw Maitreya die aan me verscheen.
G.J., Lyon (Frankrijk).

 

 

FOTO’s:

 

Maitreya, in de gedaante van een conducteur, die tegelijkertijd ballondieren maakt, goocheltrucs uitvoert en levenslessen geeft (juni 2005).

 

De conducteur in de trein tussen Lille en Lyon (Frankrijk), op 3 juli 2017.

Share International September 2017 images, When reviewing the pictures later the photographer was surprised to see a glowing cross in the sky in one shot. Experts with the British Earth and Aerial Mysteries Society (BEAMS) who analyzed the picture could find no conventional explanation for the image.

Schotland, VK – Op 21 mei 2017 nam een bezoeker in de avond foto’s van de enorme ‘Kelpies’ in Falkirk, Andy Scotts 30 meter hoge stalen beelden van paardenhoofden. Ze zijn genoemd naar de Schotse mystieke waterpaarden, het zijn de grootste paardenbeelden in de wereld. Toen hij de foto’s later opnieuw bekeek zag de fotograaf tot zijn verbazing op één een gloeiend kruis in de lucht. Deskundigen van de Britse vereniging voor mysteries op aarde en in de lucht (BEAMS) die de foto analyseerden konden geen conventionele verklaring voor het beeld vinden. (Bron: beamsinvestigations.org)

 

Graanformaties 2017

Dit jaar zijn er opnieuw tientallen complexe graanpatronen verschenen in velden over de hele wereld, met name in het zuidwesten van Engeland.

Graancirkelster – weer een voorbode van Maitreya?

Share International September 2017 images, Metatron’s Cube -- On 18 July 2017, a 400-foot diameter crop formation was discovered in a wheat field near Cley Hill, Warminster, England

Op 18 juli 2017 werd in een tarweveld nabij Cley Hill (Warminster, Engeland; foto onder) een graancirkel met een diameter van 122 meter ontdekt. De formatie is een duidelijke uitbeelding van wat bekend is als een Metatron’s Cube (Kubus van Metatron), een geometrisch patroon in de Joodse Kabbala (en heilige geometrie) dat de stroom van energie in alle vormen van de Schepping verbeeldt. In de Kabbala werd de naam Metatron aan de bijbelse patriarch Enoch gegeven na de “hemelvaart” van zijn lichaam en transformatie tot aartsengel. In De Grote Aantocht (blz.35) beantwoordde Benjamin Creme een vraag over de ware oorsprong van Metatron:
“V. Gezien de overeenkomst tussen zowel de medeklinkers (klinkers worden in het Hebreeuws niet geschreven) in Metatron (MTTR) en Maitreya (MTR) alsook in de functie – namelijk Leraar der leraren, is Metatron Maitreya?
Benjamin Creme: Ja.”

In zijn boek De bundeling van de Krachten van Licht geeft Benjamin Creme uitleg over graancirkels: “De Ruimtebroeders maken de graancirkels. Dit zijn in wezen centra of draaikolken van kracht. De graancirkels verschijnen over de hele wereld, maar het zwaartepunt ligt in het zuiden van Engeland, want dat is waar Maitreya verblijft. Zijn brandpunt in de wereld is Londen. Ofschoon de graancirkels niet in Londen zelf verschijnen, liggen ze er niet ver vandaan. Er zijn goede redenen waarom ze in grote aantallen in graan en andere gewassen verschijnen. Op indirecte manier laten de wezens in de ruimteschepen zo hun ‘visitekaartje’ achter, zeggen ze: “Wij waren hier.” De Ruimtebroeders maken jaar na jaar ongelooflijk complexe, prachtige en steeds bewerkelijker patronen in de graancirkels. Dan worden de gewassen geoogst, de cirkels verdwijnen en het jaar daarop worden ze weer gemaakt. Ze worden met opzet in gewassen gemaakt, omdat gewassen seizoensgebonden zijn… Sommige patronen, met name de recentere, hebben een betekenis.”

Share International September 2017 images, Crop pattern in wheat field in Bydemill Copse, Cannington, Wiltshire, England, 4 August 2017. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk

Graanpatroon in tarweveld in Bydemill Copse (Cannington, Wiltshire, Engeland), 4 augustus 2017. (Foto: Steve Alexander; temporarytemples.co.uk)

Share International September 2017 images, On 19 July 2017, the 40th anniversary of Maitreya’s entry into London and the modern world, a crop circle resembling the equal-armed cross of the Age of Aquarius appeared in a field in Climping Beach, West Sussex, England. photo: Steve Alexander, temporarytemples.co.uk

Op 19 juli 2017, de dag waarop Maitreya 40 jaar geleden zijn intrede in Londen en de moderne wereld deed, verscheen in een veld in Climbing Beech (West-Sussex, Engeland) een graancirkel die op een gelijkarmig kruis van het Waterman-tijdperk lijkt. (Foto: Steve Alexander; temporarytemples.co.uk)

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Blauwdruk voor een nieuwe en eenvoudiger wereld’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt, dl.I en II, en Share International), en uit de boeken van Benjamin Creme.

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr.48)

De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het ras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst’)

Elk moment kan de wereld getuige zijn van de verschijning van mannen en vrouwen met het vermogen en het inzicht om de problemen aan te pakken die de wereld tegenwoordig bestoken. Zij hebben ook het beste met iedereen voor. Zij staan gereed om de reorganisatie op zich te nemen van de sociale structuur van de wereld langs geestelijker lijnen, zodra zij daartoe gevraagd worden. Dit zal binnenkort het geval zijn. De Meesters zullen hen opleiden voor hun specifieke taken en de benodigde energetische stimulans verschaffen. Hun namen zijn aan slechts weinigen bekend, maar zij zullen grote invloed hebben op de wereldaangelegenheden. Zij zullen de veranderingen in gang zetten die de wereld met toenemende stuwkracht zullen transformeren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

De wereld balanceert tussen het oude en het nieuwe, het verleden en de toekomst, en wacht met ingehouden adem op een aanwijzing over de uitkomst. Voor iedereen zijn er zichtbare tekenen in overvloed, maar velen weigeren daarin de hoop te zien waarnaar zij verlangen, en verminderen zodoende hun geluk en gemoedsrust. Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)

Wanneer we het beginsel van samendelen hebben aanvaard (waartoe de regeringen zullen worden gedwongen door de publieke opinie) zal elk land worden gevraagd aan de wereld ter beschikking te stellen wat het zelf niet nodig heeft. Elk land zal worden uitgenodigd om een inventaris te maken van zijn bezittingen en zijn behoeften. Na computerverwerking zullen deze gegevens een speciaal voor dit doel opgericht agentschap van de Verenigde Naties voorzien van de informatie voor de uitvoering van een rationale herverdeling van de goederen van de wereld. Zo kan er een beter evenwicht worden bereikt tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Het herverdelingsprogramma zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. De plannen en blauwdrukken voor deze onderneming, die zijn ontworpen door hoge ingewijden (grote economen, financiers en industriëlen), liggen al lang klaar en wachten slechts tot de mensheid hun uitvoering verlangt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I

Om vooruitgang te maken moet de mens sterven ten opzichte van het oude. Zo is het altijd geweest. Zo ook, Mijn vrienden, moet in deze tijd van verandering afstand worden gedaan van de oude structuren, en moeten alle mensen, in broederschap, eenvoudig samendelen. (Maitreya, Boodschap nr.118)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplitsing. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Met Maitreya en Zijn groep om hen te leiden, zullen de mensen leren houden van de eenvoud van de nieuwe structuren, en daarin een intense tevredenheid en samenhang vinden. Zij zullen zich op hun gemak voelen in een wereld ontdaan van wedijver en de spanning waarmee die gepaard gaat. Terwijl ze met elkaar samenwerken, zullen ze overweldigend geluk en vervulling vinden in alles wat ze doen. Maitreya zal niet karig zijn met Zijn hulp en raad, en Wij, jullie Oudere Broeders, evenmin met Onze inspanningen om de bouw van een nieuwe beschaving te inspireren. De wonderen die dit komende bouwwerk zullen opluisteren, zullen alle mensen verrukken en verbazen. Een ieder heeft een rol te spelen bij de bouw ervan en allen zullen het beste van zichzelf geven voor zijn totstandkoming. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wending van het lot’)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. (Maitreya, Boodschap nr.50)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. De Christus zal tonen dat het pad van geestelijk leven breed en afwisselend genoeg is voor iedereen. In elk streven, in elk aspect van het menselijk leven kunnen bewustzijn en kennis van God worden ervaren en uitgedrukt. Allen kunnen hun bewustzijn van die voortdurende ervaring bijdragen aan het veelkleurige patroon dat door die samen gedeelde ervaring zal ontstaan. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Een blauwdruk voor verandering heeft de verbeelding van vele miljoenen mensen gegrepen en zal spoedig de aandacht van de wereld opeisen. Mensen hebben begrepen dat zij onoverwinnelijk zijn wanneer ze zich organiseren en zich moedig opstellen. Niets kan deze beweging voor verandering tot staan brengen. Ze belichaamt de denkbeelden van de toekomst en het Plan. Maitreya heeft haar een stem gegeven, die nu de stem van de volkeren der wereld is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar Eenheid’)

Mijn naar buiten treden vordert. Spoedig zullen jullie broeders in Mijn centrum weten dat zich onder hen een eenvoudig man Gods bevindt, een Broeder onder broeders, een woordvoerder voor hen; om alle landen het verlangen voor te leggen van alle mensen naar een wereld van vrede, naar Rechtvaardig Samendelen van de hulpbronnen, naar plezier en Vreugde, naar de schepping van een nieuwe wereld, gebouwd volgens het Patroon van God. (Maitreya, Boodschap nr.103)

De blauwdruk van de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme, oktober 1999

Wanneer de mensen Maitreya in volle openbaarheid zien, zullen ze veel te bewonderen vinden: Zijn gratie en vreugde, Zijn bescheiden wijsheid en allesomvattende liefde, Zijn bereidheid om alles wat Hij heeft en is te delen met mensen van alle standen. Zijn nederigheid zal verbazing wekken; Zijn kennis, die onmetelijk is en peilloos diep, zal de mensen de geringheid van de hunne onthullen. Zo zullen zij zich tot Hem wenden voor raad en, zeker van Zijn betrokkenheid, opnieuw de leerlingen en ernstige zoekers worden die zij eens waren. Zo zal het zijn, en zo zal de Grote Heer de mensen de Blauwdruk van de toekomst aanbieden. Die toekomst houdt voor de mens zulke grote wonderen in dat maar enkelen deze nu kunnen bevatten.
Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf – zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen…

door Phyllis Power

“Als zielen … trachten we uitdrukking te geven aan de wezenlijke eenheid van onze aard”
–Benjamin Creme’s Meester

Charles Eisenstein, wiens artikelen ook in Share International zijn gepubliceerd, werd onlangs gevraagd om in de hooggewaardeerde en populaire Oprah Winfrey show Super Soul Sunday te verschijnen. Zijn antwoord was: “een prompt ja, vergezeld van gevoelens van verwondering dat mijn wereld met die van haar kruiste. Weet je, Oprah leeft bijna in een ander universum dan dat van mijn eigen alternatieve randgebied. Zou het kunnen zijn, dacht ik terwijl mijn hart een sprongetje maakte, dat de kloof tussen onze werelden kleiner wordt? Dat de ideeën die ik dien en het bewustzijn dat ik aanspreek gereed zijn om tot de gevestigde orde door te dringen?” Het bleek echter dat Oprah al langs dezelfde lijnen als Eisenstein dacht en bijzonder openstond voor wat hij te zeggen had.
Eisenstein was gewend om zich in de marge van het heersende denken te bevinden, hoewel hij hoopte en geloofde dat zijn boodschap ooit weerklank zou vinden bij het grote publiek en zelfs zou helpen om het denken te veranderen. In de tussentijd was hij eraan gewend geraakt om via zijn schrijfwerk langzaam en op kleine schaal te werken. Na de mislukking van het eerste boek, dat hij zelf uitgaf omdat niemand anders dat wilde doen, had hij een visioen van een “hemelse bezoeker” die hem een “duidelijke keuze” voorlegde.
“ ‘Charles, is het werkelijk jouw wens dat het werk dat je doet zijn potentieel waarmaakt en zijn juiste rol in de evolutie van alle dingen vervult?’ ‘Ja’, zei ik, ‘dat is mijn wens.’ ‘OK dan,’ zei het wezen. ‘Ik kan daar voor zorgen, maar je zult er een prijs voor moeten betalen. De prijs is dat je nooit voor je rol erkend zal worden. Het verhaal dat je vertelt, zal de wereld veranderen, maar je zult er nooit erkenning voor krijgen. Je zult rijk noch beroemd worden, of erkenning krijgen. Ben je bereid die prijs te betalen?’
Ik trachtte eronder uit te komen, maar het wezen was onverbiddelijk. Als de keuze was tussen het een of het ander, hoe zou ik dan met mezelf kunnen leven als ik in het diepst van mijn hart wist dat ik mijn doel verloochend had? Dus stemde ik in met zijn aanbod.”
Na een poos besefte Eisenstein dat kleine daden van mededogen en liefde die waarschijnlijk nooit brede erkenning zullen krijgen, even waardevol zijn als al zijn eigen pogingen tot grootschalig werk in het openbaar. “Vriendelijke daden versterken het veld van vriendelijkheid, daden van liefde versterken het veld van liefde, daden van haat versterken het veld van haat. En wanneer we erop vertrouwen dat de taken die het leven ons toebedeelt, deel uitmaken van een groter tapijt, geweven door een intelligentie die ons precies op de juiste tijd op de juiste plaats zet, dan is grootschaligheid ook niet nodig.”
Na de nodige bescheidenheid te hebben bereikt in zijn ambitie om verandering te bewerkstelligen en daardoor bekend te worden – zoals hij zei zijn ideeën waren niet van hem, hij was slechts een ‘scribent’ – zag hij de uitnodiging van Oprah Winfrey, wier programma miljoenen bereikt, toch als een teken van een veranderend bewustzijn in de wereld: “Ik zie mijzelf soms als een soort antenne voor de ontvangst van informatie waar een bepaald deel van de mensheid om vraagt. Het buitenbeentje van de middelbare school is van nut geworden! Op een veel grotere schaal speelt Oprah ook zo’n soort rol: niet slechts zijzelf, zij is een ‘avatar’ van het collectieve denken. Zij is uitstekend afgestemd op haar publiek en wanneer ze iets binnen hun gezichtsveld brengt, is dat waarschijnlijk omdat ze weet dat het daar gereed voor is.”
Oprah’s eerste vraag aan Eisenstein was: is Amerika ‘opengebroken’? Nog niet, was zijn veelbetekenende antwoord, maar het is op weg naar het besef dat een diepgaande verandering nodig en onvermijdelijk is: het zal gebeuren “door ineenstorting”. In navolging van de woorden van Benjamin Creme en zijn Meester, evenals de Oosterse religieuze lering in het algemeen, bevestigde Eisenstein zijn droeve geloof dat de wereld lijdt aan het “onderliggende verdriet” van de “wond van afgescheidenheid” van alles waarmee we eigenlijk verbonden moeten zijn. Het verdriet drukt zich uit in boosheid en haat.
Zoals Benjamin Creme in De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, zijn eerste boek, zei, is de werkelijkheid, zoals hij die in meditatie ervoer, dat alles met elkaar verbonden is: “Ik hield op te bestaan als afzonderlijk wezen; toch was ik me nog steeds volledig bewust, maar dat bewustzijn breidde zich uit totdat het alles omvatte. Ik zag dat dit de Werkelijkheid was, dat ons gewone waakbewustzijn dit eigenlijk bedekt, verbergt, door verkeerde vereenzelviging met ons lichaam.”
Naarmate we het Waterman-tijdperk van synthese binnengaan, zal een gewaarwording van verbondenheid beslist buitengewoon verreikend en doordringend zijn en zowel ons leven als onze instellingen volledig veranderen. Zoals Benjamin Creme’s Meester het uitdrukt: “…eenheid is kracht, de wezenlijke aard van ons Wezen, het doel waar alle mensen naar streven en waar alle mensen uitdrukking aan trachten te geven.” Het gevoel van het ontwaken van die gewaarwording kwam krachtig uit het interview van Oprah naar voren. Charles Eisenstein zei: “het volgende verhaal” voor de mensheid zal zijn wat hij inter-wezen noemt, het besef dat “we allen één zijn”.
In het essay dat hij in aansluiting op het interview schreef, zegt hij: “Als ik het juist heb dat mijn verschijning bij Oprah een teken is (hoe klein ook) van het ontrafelen van eens dominante wereldbeschouwingen, dan gebeurde het alleen maar omdat de opkomende wereldbeschouwing waar ik over spreek nu zo sterk door zo velen wordt gedeeld… We zullen niet veel langer alleen zijn. Ik dank allen die het veld van kennis waarover ik spreek, hebben gesteund, die mijn woorden nog meer geloven dan ik zelf en die mij daardoor steunen in het werk dat jullie steunt. Zo gaan wij over van het Tijdperk van Afgescheidenheid naar het Tijdperk van Wij hebben Elkaar Nodig.”

Verwijzingen:
Charles Eisenstein, The Age of We Need Each Other, charleseisenstein.net;
oprah.com
Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, Share Nederland, Amsterdam, 5de druk 2000
Benjamin Creme (red.), Een Meester spreekt, Share International, 1985, blz. 395.

interview met Paul Ingram door Meryl Tihanyi

De British-American Security Information Council (Brits-Amerikaanse Raad voor informatie over veiligheid; BASIC), een in het VK en de VS gevestigde denktank die in 1987 werd opgericht, hanteert een inclusieve, onpartijdige en dialooggerichte aanpak ter bevordering van nucleaire ontwapening en non-proliferatie. Paul Ingram, sinds 2007 uitvoerend directeur van de groep, heeft sinds 2002 een aantal van BASICs rapporten en inlichtingen geschreven over verschillende nucleaire en niet-nucleaire kwesties. Ingram presenteerde ook een programma op IRINN (het Islamic Republic Iran News Network) dat zich richtte op kwesties die relevant zijn voor de wereldwijde veiligheid, en hij onderwees leiderschapsvaardigheden voor hogere ambtenaren aan de Britse National School of Government. Meryl Tihanyi interviewde hem voor Share International.

Share International: Voordat we het werk van BASIC bespreken, kunt u iets zeggen over de huidige situatie met Noord-Korea en wat er gedaan zou kunnen worden om de situatie op een vreedzame wijze op te lossen?
Paul Ingram: Het lijkt erop dat Noord-Korea nu tevoorschijn komt met een effectief nucleair afschrikmiddel, naast zijn bestaande conventionele slagkracht die al in staat was verwoestingen in Zuid-Korea aan te richten. Andere staten moeten accepteren dat de relatie met Noord-Korea gebaseerd is op afschrikking en moeten voorlopig strategische stabiliteit nastreven.
Maar dit betekent ook dat de VS de strategie van intimidatie en dreigen met oorlog moeten nalaten in antwoord op de ontwikkeling van de militaire capaciteiten van Noord-Korea en in plaats daarvan een dialoog opzetten, teneinde naar beide kanten een zekere vorm van vertrouwen te bieden. De Noord-Koreanen zijn al een aantal decennia op zoek naar een dergelijke dialoog. Het is tijd om op deze basis met hen om de tafel te gaan zitten en te stoppen met denken dat we hen kunnen intimideren tot ze zich overgeven.

SI: Waarop is BASICs werk in de eerste plaats gericht?
PI: BASIC is een denktank met een agenda: vooruitgang boeken op het gebied van nucleaire ontwapening door met regeringen en andere belanghebbenden te werken aan het overwinnen van obstakels voor nucleaire ontwapening.
We doen dit met het idee dat regeringen vasthouden aan kernwapens omdat ze zich in hun bestaande nucleaire doctrines gevangen voelen; dat er veel angst is die hen verhindert de verknochtheid aan wapens op te geven, waarvan zij menen dat ze van essentieel belang zijn voor hun nationale veiligheid; dat er ook veel gehecht wordt aan de macht die ze met zich meebrengen – de status en het besef dat kernwapens de ultieme vorm van valuta in de internationale gemeenschap zijn – de valuta van de macht.
Wat we proberen te doen is begrippen als verantwoordelijkheid en multilaterale samenwerking aan de situatie toe te voegen, zodat regeringen een sterker besef van hun eigen rol krijgen bij het creëren van de voorwaarden die kunnen leiden tot nucleaire ontwapening.
We doen dit door mensen in dialoog bijeen te brengen en door te proberen de complexe dimensies van de valkuilen waarbij regeringen betrokken zijn beter te begrijpen. We vermijden preken of specifieke oplossingen, die alleen maar bijdragen aan de complexiteit en onenigheid over hoe we vooruit komen. Eerder streven we ernaar zo te werken dat regeringen vertrouwen in onze agenda en manier van aanpak krijgen, zodat we op dat vertrouwen kunnen voortbouwen om mogelijkheden voor vooruitgang te creëren.

Vermindering van nucleaire dreiging
SI: Met wie werkt BASIC op deze manier en hoe begint u deze discussies?
PI: In de Verenigde Naties bouwen wij relaties met verschillende landen op, evalueren hun bestaande posities, hun beleid en benaderingen, en proberen ze te helpen de bruikbaarheid die ze aan kernwapens hechten te beperken.
Wij werken samen met het VK en de VS, evenals Rusland en andere Europese staten. We werken ook in het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Met het VK en de VS werken we op verschillende niveaus, met hun ministeries van Buitenlandse Zaken, en bekijken hoe zij de nucleaire wapendiplomatie benaderen; waarbij we proberen een stapsgewijze aanpak van wapenbeheersing aan te moedigen, hun succes te waarderen en voorstellen te doen die hun prestaties om verder te gaan stimuleren. We werken ook samen met defensiefunctionarissen, waarbij we kijken naar een aantal onbedoelde gevolgen van het inzetten van kernwapensystemen en benadrukken sommige gevaren die verbonden zijn aan de inzet ervan.
In het Midden-Oosten hebben we in de loop der jaren gekeken naar de obstakels voor een massavernietigingswapen (MVW)-vrije zone in de regio. We werken samen met functionarissen van de Golfstaten om vertrouwen te creëren in een internationale aanpak die de nucleaire veiligheid en beveiliging ziet als een manier om een regionale dialoog met Iran op te zetten. Daar hebben we, samen met Iraanse functionarissen, een alternatief gecreëerd als uitdaging op het huidige systeem dat gebaseerd is op het ontwikkelen van nucleaire technologieën, die slechts angst en reactie opwekken, en in plaats daarvan hebben we alternatieve technologieën en strategieën gekozen.
Met de Russen zijn we bezig met het organiseren van een aantal rond-de-tafel gesprekken in Moskou om de perspectieven rond het gebruik van kernwapens en alternatieve benaderingen voor dialoog met het Westen te overwegen. We hebben ook in Europa rond-de-tafel gesprekken georganiseerd met NAVO-bondgenoten om te praten over hoe ze hun gehechtheid aan de inzet van tactische kernwapens in Europa kunnen verminderen, die bedoeld is om de Amerikaanse inzet voor Europese veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat de Russen hun nationale veiligheid niet kunnen bedreigen.
We publiceren ook een rapport over het debat in Finland over landmijnen, als voorbeeld van een staat die haar defensiemacht opgaf welke ze als essentieel beschouwde voor haar nationale veiligheid tegenover Rusland, omdat men uiteindelijk meende dat de nationale veiligheid meer gebaat is bij een sterkere, meer samenhangende internationale gemeenschap waarin de meeste staten vinden dat er geen plaats voor landmijnen is.
Dus op het gebied van kernwapens onderzoeken we, per land en per regio, manieren om vraagtekens te plaatsen bij de heersende veronderstelling dat kernwapens veiligheid en macht opleveren. We werken samen met functionarissen bij het zoeken naar alternatieve manieren om hun doelen te bereiken zonder de internationale veiligheid te ondermijnen of in een wapenwedloop te vervallen.

Verbod op kernwapens
SI: Onlangs werd bij de VN een internationaal akkoord over het verbod op kernwapens ondertekend (Verdrag betreffende het verbod op kernwapens, 7 juli 2017 – het verbodsverdrag; zie blz. 12). Wat waren de hoofdpunten en hoe belangrijk vindt u het dat we ons in de richting van een wereld zonder kernwapens bewegen?
PI: De stap die bij de Verenigde Naties werd overeengekomen, is een verdrag voor te stellen dat vanaf 20 september 2017 openstaat voor ondertekening.
Elke lidstaat van het verdrag verbindt zich ertoe geen kernwapens te ontwikkelen of in te zetten, geen onderzoek ernaar te verrichten en geen activiteiten te verrichten die het bestaan van kernwapens ondersteunen. Dat is een vrij ruime formulering en kan een probleem vormen voor landen om dit verdrag te ondertekenen die ook betrokken zijn bij bondgenootschappen of groepen van landen die expliciet afhankelijk zijn van kernwapens voor hun defensiedoctrine.
Dit verdrag is een stap op de lange weg naar een kernwapenvrije wereld. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Het zal niet zo zijn dat de staten met kernwapens deze zonder slag of stoot zullen opgeven en zich ervan zullen ontdoen. Maar het zal onvermijdelijk enige diplomatieke druk uitoefenen op staten die gehecht zijn aan nucleaire afschrikkingsmiddelen, hoewel bepaald geen sterke en krachtige druk. Het verdrag heeft het meeste effect als staten het zien als een symbool van frustratie.
Kernwapens zelf zijn symbolen van bereidheid van staten om onaanvaardbare niveaus van bedreiging aan te gaan, wat gelijk staat aan terrorisme om veiligheid te verkrijgen. Staten met kernwapens proberen hun nationale veiligheid te versterken door andere staten te bedreigen met totale vernietiging. En dat bevat veel tegenstrijdigheden.
Staten die deelnemen aan het verdrag om kernwapens te verbieden, proberen een signaal te sturen dat ze in de 21e eeuw onacceptabel zijn. Het is een uitnodiging aan staten die kernwapens bezitten om te werken aan processen om uit die val te ontsnappen en andere middelen te vinden om hun veiligheid zeker te stellen of te erkennen dat deze poging om veiligheid te verzekeren door middel van wederzijdse vernietiging in wezen met zichzelf in tegenspraak en onhoudbaar is.
….
Vooruitgang
SI: Zijn er in de afgelopen jaren voorbeelden van vooruitgang met nucleaire ontwapening die een gevoel van hoop of iets van een model kunnen bieden?
PI: Er zijn voorbeelden van ontwapening en internationale afspraken:
• Zuid-Afrika had een klein arsenaal van kernwapens die ze hebben ontmanteld waarna het de IAEA (Internationaal Atoomenergieagentschap) uitnodigde om dit te verifiëren.
• Voormalige Sovjetstaten hadden kernwapens op hun grondgebied, die alle kort na het einde van de Koude Oorlog naar Rusland werden verscheept, ook die uit Oekraïne.
• Er is een aantal staten die kernwapenprogramma’s hadden, maar die hebben opgegeven. Dit betreft onder meer Zweden, Zwitserland, Brazilië, Argentinië, Taiwan en Zuid-Korea.
• Kernwapenvrije zones omspannen een groot deel van de wereldbol, waarbij landen zich verplicht hebben om geen kernwapens te verwerven en verificatieprocessen zijn aangegaan, teneinde het vertrouwen te bevorderen.
• Op de herzieningsconferentie in 2010 voor het Verdrag betreffende de Non-Proliferatie van Kernwapens (NPT) [het internationale verdrag betreffende kernwapens] is unaniem een 64-puntenplan aangenomen om verdere nucleaire ontwapening, non-proliferatie en het verantwoordelijke gebruik van kernenergie te bevorderen.
In het verleden hebben we een aantal wapencontroleovereenkomsten gehad, de meest recente is het START II- akkoord inzake strategische wapenvermindering tussen de VS en Rusland, dat in 2011 in werking is getreden en dat het aantal strategische kernkoppen en draagsystemen beperkte, alsmede overeenstemming bereikte over de verificatieprocessen. Tijdens de Koude Oorlog was het buitengewoon hoe in tijden van diep wantrouwen de tegenstanders in staat waren om te komen tot verregaande wapenbeheersingsmaatregelen, die aantonen dat vertrouwen niet essentieel is voor onderhandelingen – hoewel het natuurlijk wel helpt.

Volgende stappen
SI: Wat zijn de volgende geplande stappen voor inspanningen om kernwapens wereldwijd te verbieden?
PI: De [anti-kernwapens] campagnes zullen zich richten op pogingen om zo veel mogelijk landen het Verbodsverdrag te laten ondertekenen en te ratificeren. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan staten die indirect kunnen worden geassocieerd met nucleaire afschrikmiddelen – bondgenoten en anderen.
Er zullen groepen zijn die de kernwapenstaten willen aanmoedigen om dit verdrag niet te ondertekenen, maar om zich juist meer in te spannen voor wapenbeheersing en een andere houding tegenover kernwapens. Een voorbeeld zou zijn om opnieuw te kijken naar de mogelijkheid dat staten verklaren dat zij niet als eerste kernwapens zullen gebruiken, of dat zij andere staten krachtiger garanties willen bieden dat zij geen kernwapens zullen gebruiken, tenzij in bijzonder extreme omstandigheden; of dat zij zich zullen inzetten voor verdere wapenbeheersing of vermindering van het aantal geïnstalleerde kernwapens; of afstand doen van kernwapensystemen die instabiel zijn. Er zijn verschillende stappen die nucleair gewapende staten kunnen nemen.
We zullen een dialoog aangaan met een aantal nucleaire staten over wat het betekent om in de 21e eeuw een verantwoordelijke nucleair gewapende staat te zijn. Er zullen ook initiatieven komen om spanningen vanuit een regionaal perspectief te bekijken.
Maar in de aanloop naar de conferentie in 2020 over herziening van het NPT, is het waarschijnlijk dat het grootste deel van de aandacht gevestigd zal zijn op het Verbodsverdrag – hoeveel staten dat ondertekenen en wat er vervolgens zal gebeuren.

SI: Is er verder nog iets wat u kwijt wilt?
PI: Ik beschouw kernwapens als een van de duistere holen van de menselijke conditie. Ze komen uit een plek van extreme angst en verlangen naar macht en dominantie. Als we dit probleem kunnen aanpakken en aan de zichtbaar geworden gevaren van kernwapens kunnen ontsnappen, als we manieren kunnen vinden om uit dit probleem te komen, hebben we een aantal belangrijke manieren gevonden om samen te werken. Dat is op zichzelf belangrijk, maar ook belangrijk als vraagstuk om manieren te vinden in de richting van een positievere manier van leven.

Meer informatie: basicint.org

door Scott Champion

Een beroemde uitspraak van Karl Marx is dat het kapitalisme uiteindelijk zichzelf zal verteren en dat voor een systeem gebaseerd op hebzucht uiteindelijk geen ander eindresultaat mogelijk zal zijn. Hoewel hij geen voorspelling gaf wanneer hij dacht dat dat zou plaatsvinden, leiden de huidige financiële en economische omstandigheden ertoe dat meer financiële deskundigen zich afvragen of we niet snel een belangrijke economische ontwrichting naderen.
Sinds de wereldwijde ineenstorting van 2007-2009 hebben de financiële markten van de wereld opnieuw hoogtepunten bereikt of hebben een aanzienlijke opwaartse beweging en stabiliteit genoten. De reactie op die crisis van de Amerikaanse Federal Reserve en het ministerie van Financiën om de obligatiemarkt te redden, en daarmee de commerciële geldmarkt waar biljoenen dollars omgaan, plus de wild speculerende banken, hedgefondsen en verzekeringsmaatschappijen die gokten met “geld van anderen”, bracht een acht jaar lang durende braspartij met veel van de grote mondiale activa op gang. Biljoenen dollars werden door de Amerikaanse autoriteiten over de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële ondernemingen uitgestort, schijnbaar om het Amerikaanse financiële systeem in stand te houden en, in het verlengde ervan, het mondiale stelsel. Voormalig president George W. Bush zei: “Als de geldmarkt niet ontspant, gaat dit gevaarte eraan.” Volgens talrijke bronnen eiste voormalig minister van Financiën Henry Paulson, met steun van de voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke, een financiële reddingsoperatie. Andere commentatoren merkten op dat het gehele systeem het binnen een dag of twee zou begeven als er geen liquiditeit aan de obligatiemarkt zou worden verstrekt. Als men die redding zou nalaten, zouden de honderden biljoenen dollars die in derivaten staken, de rest van het financiële systeem ten val hebben gebracht.
Sinds de reddingsoperaties is het voor de gelukkige bezitters van kapitaal een wild, acht jaar durend feest geweest. Privéjets, een record aan kunstaankopen en statusverhogende vastgoedbeleggingen over de hele wereld worden uitgebreid geadverteerd om de wonderen van het kapitalisme aan te tonen. En dit geldt inderdaad voor de 1-procent*. Wat een prachtig leven genieten ze zolang het feest duurt. Helaas, voor de gemiddelde wereldburger die in de steek gelaten is door de onverbiddelijk malende krachten van de markt, is het een zeer pijnlijke tijd geweest. Het verlangen van kapitaal om de rendementen te maximaliseren heeft een boos, gebroken en verward publiek achtergelaten dat neigt naar populisme en nationalisme, met slecht betaalde banen, werkloosheid of deeltijdbanen, verdrinkend in schuld en worstelend om in de basisbehoeften te voorzien. Kapitalisme is vandaag de dag een triest, ziek systeem, waarvan zeer weinigen de vruchten plukken ten koste van, letterlijk, miljarden mensen. Dus rijst de vraag: hoe lang kan dit doorgaan? Wat zou een nieuwe crisis kunnen ontketenen?
Teneinde de wereldeconomie deze “uitstekende” economische groei te laten behalen, zijn in verschillende wereldeconomieën de schuldniveaus tot meer dan 200 procent of 300 procent van het bbp opgeblazen. China voerde de laatste tijd de lijst aan, maar nu is de Japanse regering de grootste aandeelhouder in Japanse bedrijven geworden, waar eindeloze biedingen op hun binnenlandse obligatiemarkt worden gedaan om de rentetarieven onder de markttarieven te houden (Japan is het land met de grootste schuldenlast van de ontwikkelde wereld). De Europese Centrale Bank heeft verscheidene jaren de meeste van de beschikbare Europese obligaties opgekocht totdat er nog weinig van kwaliteit over is om te kopen en, zoals in Japan, wordt er openlijk gesproken over het kopen van aandelen. Al deze ontwikkelde economieën hebben slechts het voorbeeld van de VS gevolgd met reddingsoperaties om hun economieën te ondersteunen. Maar dit kan niet altijd doorgaan. Dezelfde centrale banken, die zich bezighouden met het beheersen van diverse zeepbellen in de markt, kondigen strengere financiële voorwaarden aan voor de toekomst. Aangezien de wereldwijde markten op makkelijk geld en krediet draaien, zullen strengere monetaire voorwaarden waarschijnlijk een crisis opleveren.
Maar interessantere redenen om een financiële crash te verwachten zijn de huidige discussies in het geldwezen, dat zeer snelle handelssystemen het hele stelsel wezenlijk instabiel hebben gemaakt. (De markten van vandaag worden gedreven door wiskundige algoritmes en zeer snelle computerprogramma’s die op een klein percentage winst azen door massale transacties binnen een of twee milliseconden). In oktober 2014 verloor de Amerikaanse markt voor 10-jarige obligaties, een van de grootste en meest liquide markten ter wereld, in zes minuten 15 procent van zijn waarde, zonder aanwijsbare reden. Sindsdien zijn er talloze andere voorbeelden van financiële activa die snel tot 99 procent van hun waarde verliezen in een flitscrash. Een opvallend recent voorbeeld is de flitscrash van juli 2017 van Amazon Inc., een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld wat betreft marktkapitalisatie, dat in korte tijd 87 procent van zijn waarde verloor in de aftermarket-handel.
Door de eliminatie van de menselijke factor in handelsbeslissingen zijn IT-afdelingen uitgegroeid tot het belangrijkste aspect van beurshandelaren, waarbij miljoenen aan programmeurs worden betaald om computercode te schrijven voor transacties die concurrenten milliseconden te snel af moeten zijn. Dit is overigens geen overdrijving. Want wat valt er nog te exploiteren wanneer concurrentie in tijdseenheden van miljoenste seconden berekend wordt? Het door Marx voorspelde moment kon weleens dichtbij zijn.
De zorg van analisten is dat deze extreem complexe high-speed computersystemen direct aan de banksystemen van alle ontwikkelde landen zijn gekoppeld, maar de onderliggende computerarchitectuur en software van de banksystemen vele decennia oud is. Het is de vraag hoe deze twee systemen samen zouden kunnen functioneren in geval van een aanzienlijke crash of een opeenvolgende reeks computerfouten. Veel van de rijkdom van de wereld is ‘digitaal’ en na een ernstige crash zal de realiteit blijken te ontbreken. Deze ‘rijkdom’ is slechts een reeks elektronische cijfers in de virtuele wereld, misschien ondersteund door één echte voor elke honderd digitale dollars (of welke valuta dan ook). Zoiets gebeurde in 2013 met het banksysteem van Cyprus, maar het wereldwijde systeem bleef overeind terwijl klanten ongeveer 50 procent van hun banktegoeden verloren. Maar als een groot deel van het wereldwijde systeem het laat afweten, zullen de financiële verliezen aanzienlijk groter zijn.
Maitreya heeft al jaren geleden een financiële crash voorspeld en een einde aan deze zelfzuchtige wereldeconomie. Evenals met de val van de Berlijnse Muur worden we op een dag wellicht wakker in een geheel nieuwe situatie. Er is geen makkelijke manier om van het systeem dat we nu hebben naar een nieuw en beter te gaan. Maar het verlies van illusoire digitale rijkdom, vooral door degenen die geld met geld verdienen, zou de wereld misschien rustiger en sneller naar een eerlijker economisch systeem kunnen leiden dan de pijnlijke bekende crashes van aandelenmarkten, en vooral onder Maitreya’s leiding.
In een dergelijk scenario zou het voor de regeringen van de wereld niet zo moeilijk zijn om een bepaald basisniveau van liquiditeit voor hun economieën aan te houden, hetzij in de vorm van gedrukte valuta (zoals iedereen een dagelijks pinbedrag toestaan) of door de liquiditeit van banken tot een bepaald niveau aan te vullen, bijvoorbeeld tot aan de diverse vastgestelde overheidsgaranties, zodat geld opnieuw door de economie kan gaan rollen. Geld zelf is niet het probleem, maar de speculatie ermee die economische verstoringen veroorzaakt en misinvestering tot het niet-productief gebruik ervan en tot een wereldwijde casino-achtige gokcultuur leidt. Een snelle digitale crash, zoals hierboven beschreven, waar speculaties wereldwijd uit de economie worden gewerkt, zou regeringen dwingen om snel aan de echte behoeften van haar burgers te voldoen, zoals huisvesting, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. Het voorzien in deze vereisten zal het voornaamste doel van overheden worden.

* De 1-procent: de rijkste één procent van de bevolking.