Blauwdruk voor een nieuwe en eenvoudiger wereld

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Blauwdruk voor een nieuwe en eenvoudiger wereld’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt, dl.I en II, en Share International), en uit de boeken van Benjamin Creme.

Ik breng jullie naar een Nieuw Land. Sluit je gelederen rondom Mij en laat Mij jullie de heerlijkheid tonen die jullie wacht. Het raamwerk van deze komende tijd wordt nu gebouwd. De blauwdruk van de toekomst wordt duidelijker. Laat Mij jullie die toekomst binnenbrengen en die structuur in stralend Licht omhullen. Mijn Zegen vergezelt jullie allen. (Maitreya, Boodschap nr.48)

De blauwdruk van de toekomst daalt neer, en de gevoelige denkers van het ras reageren op de nieuwe visie. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is de mensen zo’n kans geboden als nu. Uit de chaos van het verleden kan orde worden geschapen; in de donkerste onwetendheid kan nieuw licht schijnen. Gezamenlijk, en voor het eerst als broeders, kunnen de mensen het gezag van de goddelijke wet vestigen, en tot een juiste verhouding komen met hun Bron. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst’)

Elk moment kan de wereld getuige zijn van de verschijning van mannen en vrouwen met het vermogen en het inzicht om de problemen aan te pakken die de wereld tegenwoordig bestoken. Zij hebben ook het beste met iedereen voor. Zij staan gereed om de reorganisatie op zich te nemen van de sociale structuur van de wereld langs geestelijker lijnen, zodra zij daartoe gevraagd worden. Dit zal binnenkort het geval zijn. De Meesters zullen hen opleiden voor hun specifieke taken en de benodigde energetische stimulans verschaffen. Hun namen zijn aan slechts weinigen bekend, maar zij zullen grote invloed hebben op de wereldaangelegenheden. Zij zullen de veranderingen in gang zetten die de wereld met toenemende stuwkracht zullen transformeren. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Mijn Meesters ontwikkelen, middels Hun groepen, nieuwe vormen en structuren voor jullie leven. Deze zullen jullie in staat stellen om het Goddelijk Wezen dat jullie zijn beter tot uitdrukking te brengen, en zo het plan te voltooien. Neem deel aan dit grootse avontuur van de geest, Mijn vrienden, en sta Mij toe jullie je erfdeel te tonen en binnen te leiden. (Maitreya, Boodschap nr.41)

De wereld balanceert tussen het oude en het nieuwe, het verleden en de toekomst, en wacht met ingehouden adem op een aanwijzing over de uitkomst. Voor iedereen zijn er zichtbare tekenen in overvloed, maar velen weigeren daarin de hoop te zien waarnaar zij verlangen, en verminderen zodoende hun geluk en gemoedsrust. Heb geen angst voor de toekomst want zij zal, indien de mensen dat verkiezen, grootser zijn en mooier dan men zich kan voorstellen, veel grootser nog dan de stoutste dromen van de mens. De onzekerheid en angst, de pijn van verlies en verandering, zijn slechts de geboorteweeën van een nieuwe en betere wereld die worstelt om geboren te worden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De mens wacht zijn geboorterecht’)

Wanneer we het beginsel van samendelen hebben aanvaard (waartoe de regeringen zullen worden gedwongen door de publieke opinie) zal elk land worden gevraagd aan de wereld ter beschikking te stellen wat het zelf niet nodig heeft. Elk land zal worden uitgenodigd om een inventaris te maken van zijn bezittingen en zijn behoeften. Na computerverwerking zullen deze gegevens een speciaal voor dit doel opgericht agentschap van de Verenigde Naties voorzien van de informatie voor de uitvoering van een rationale herverdeling van de goederen van de wereld. Zo kan er een beter evenwicht worden bereikt tussen de ontwikkelde en de onderontwikkelde landen. Het herverdelingsprogramma zal naar schatting twee à drie jaar in beslag nemen. De plannen en blauwdrukken voor deze onderneming, die zijn ontworpen door hoge ingewijden (grote economen, financiers en industriëlen), liggen al lang klaar en wachten slechts tot de mensheid hun uitvoering verlangt. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I

Om vooruitgang te maken moet de mens sterven ten opzichte van het oude. Zo is het altijd geweest. Zo ook, Mijn vrienden, moet in deze tijd van verandering afstand worden gedaan van de oude structuren, en moeten alle mensen, in broederschap, eenvoudig samendelen. (Maitreya, Boodschap nr.118)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplitsing. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Met Maitreya en Zijn groep om hen te leiden, zullen de mensen leren houden van de eenvoud van de nieuwe structuren, en daarin een intense tevredenheid en samenhang vinden. Zij zullen zich op hun gemak voelen in een wereld ontdaan van wedijver en de spanning waarmee die gepaard gaat. Terwijl ze met elkaar samenwerken, zullen ze overweldigend geluk en vervulling vinden in alles wat ze doen. Maitreya zal niet karig zijn met Zijn hulp en raad, en Wij, jullie Oudere Broeders, evenmin met Onze inspanningen om de bouw van een nieuwe beschaving te inspireren. De wonderen die dit komende bouwwerk zullen opluisteren, zullen alle mensen verrukken en verbazen. Een ieder heeft een rol te spelen bij de bouw ervan en allen zullen het beste van zichzelf geven voor zijn totstandkoming. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De wending van het lot’)

Sluit Mij in je hart, zoals Ik, Mijn dierbare broeders en zusters, jullie in het Mijne heb gesloten, en laten wij samen de wereld nieuw maken. Laat ons alles veranderen wat corrupt en waardeloos is in jullie structuren, alles wat de manifestatie van jullie Goddelijkheid belet. Laat ons samen de weg wijzen voor de kleinen en de wereld voor hen behouden. (Maitreya, Boodschap nr.50)

De werkelijke veranderingen in de wereld, de werkelijke verschuivingen van bewustzijn, komen tot stand op het politieke en economische front. Door politieke en economische veranderingen zullen de structuren worden herbouwd waarin de geestelijke aard, die iedereen eigen is, zich kan weerspiegelen. De Christus zal tonen dat het pad van geestelijk leven breed en afwisselend genoeg is voor iedereen. In elk streven, in elk aspect van het menselijk leven kunnen bewustzijn en kennis van God worden ervaren en uitgedrukt. Allen kunnen hun bewustzijn van die voortdurende ervaring bijdragen aan het veelkleurige patroon dat door die samen gedeelde ervaring zal ontstaan. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Een blauwdruk voor verandering heeft de verbeelding van vele miljoenen mensen gegrepen en zal spoedig de aandacht van de wereld opeisen. Mensen hebben begrepen dat zij onoverwinnelijk zijn wanneer ze zich organiseren en zich moedig opstellen. Niets kan deze beweging voor verandering tot staan brengen. Ze belichaamt de denkbeelden van de toekomst en het Plan. Maitreya heeft haar een stem gegeven, die nu de stem van de volkeren der wereld is. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het pad naar Eenheid’)

Mijn naar buiten treden vordert. Spoedig zullen jullie broeders in Mijn centrum weten dat zich onder hen een eenvoudig man Gods bevindt, een Broeder onder broeders, een woordvoerder voor hen; om alle landen het verlangen voor te leggen van alle mensen naar een wereld van vrede, naar Rechtvaardig Samendelen van de hulpbronnen, naar plezier en Vreugde, naar de schepping van een nieuwe wereld, gebouwd volgens het Patroon van God. (Maitreya, Boodschap nr.103)

De blauwdruk van de toekomst
door de Meester —, via Benjamin Creme, oktober 1999

Wanneer de mensen Maitreya in volle openbaarheid zien, zullen ze veel te bewonderen vinden: Zijn gratie en vreugde, Zijn bescheiden wijsheid en allesomvattende liefde, Zijn bereidheid om alles wat Hij heeft en is te delen met mensen van alle standen. Zijn nederigheid zal verbazing wekken; Zijn kennis, die onmetelijk is en peilloos diep, zal de mensen de geringheid van de hunne onthullen. Zo zullen zij zich tot Hem wenden voor raad en, zeker van Zijn betrokkenheid, opnieuw de leerlingen en ernstige zoekers worden die zij eens waren. Zo zal het zijn, en zo zal de Grote Heer de mensen de Blauwdruk van de toekomst aanbieden. Die toekomst houdt voor de mens zulke grote wonderen in dat maar enkelen deze nu kunnen bevatten.
Stel je dan een toekomst voor waar het niemand aan iets ontbreekt. Waar de talenten en creativiteit van alle mensen hun goddelijke oorsprong uitdrukken. Waar oorlog geen plaats heeft in hun gedachten en goede wil zijn weldadige net over ieders hart en denken uitwerpt.
Stel je steden voor van licht, verlicht door het Licht zelf – zonder de huidige ellende en ontberingen; stel je vervoer voor, snel en geluidloos, dat slechts aangedreven door licht de verafgelegen werelden en zelfs de sterren binnen ons bereik brengt. Zo’n toekomst wacht de mannen en vrouwen die de moed hebben om samen te delen.
Zo’n toekomst wacht de dapperen die Vrijheid liefhebben.
Zo’n glorieuze toekomst wacht degenen die ernaar verlangen de betekenis en het doel van het leven te begrijpen…

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.