Sinds de oprichting van Share International heeft Benjamin Creme’s Meester artikelen geschreven die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen.Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd.

Het einde van het ‘barbaarse tijdperk’
door de Meester — via Benjamin Creme

Er komt een tijd dat de mensheid op deze periode zal terugkijken als het ‘barbaarse tijdperk’. Zo ver verwijderd van het mogelijke ideaal is de tegenwoordige stervende beschaving, dat toekomstige mensen zich zullen afvragen hoe wij het hebben kunnen volhouden, en zo lang.
Vele oorzaken en factoren spelen een rol bij deze droeve situatie: de lange en langzame achteruitgang in de relatie van mens tot mens valt samen met en weerspiegelt het toenemende raffinement van zijn wapentuig. Zijn huidige triomfantelijke vermogen om te doden vanuit plaatsen die continenten van elkaar verwijderd zijn, is het zegel op zijn ontwikkeling naar zelfvernietiging. Oorlogvoering is klinisch en onpersoonlijk geworden: niet langer hoeft de soldaat de doodsangst te lezen op het gezicht van zijn slachtoffer.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze situatie de instituties van de mens, politiek en economisch, op hun beurt de groeiende vervreemding weerspiegelen tussen de mens en de oorsprong van zijn leven. Commercialisering, dat om zich heen grijpende, maar sluipende en dikwijls verborgen kwaad, beheerst nu het leven en het lot van talloze miljoenen mensen en reduceert de van God gegeven menselijke individualiteit tot een code. Mensen zijn nu nummers zonder doel of behoeften, pionnen op het schaakbord van marktwerking en bedrijfswinsten.
De dorre woestijn die wij de moderne wereld noemen, laat de mensen verstoken van wat hen menselijk maakt: gelukkig, creatief vervuld, direct bereid om elkaar te helpen, en vrij. Dodelijke wedijver tast de menselijke geest aan en speelt nu rechter over de ‘strijd’ om het bestaan. Het leven, het Grote Avontuur, is ontaard en vervangen door een martelende en oneerlijke strijd om niet meer dan het voortbestaan.
Uiteraard zijn deze afschrikwekkende omstandigheden niet overal en in gelijke mate aanwezig, maar voor grote aantallen mensen is dit de werkelijkheid van hun bestaan en tenzij de mens van koers verandert, kan het alleen maar erger worden.
Wanneer Maitreya openlijk het wereldtoneel betreedt, zal Hij de mensen tonen dat zo’n leven van pijn en strijd niet onvermijdelijk is, niet hun enige keuzemogelijkheid, en dat een andere weg hun rechtens toekomt als zij het ook willen.
Hij zal laten zien dat, te midden van de chaos en de groeiende hebzucht, mensen al in opstand komen tegen deze ondermijning van de heilige banden van het leven, dat grote nieuwe krachten een nieuw begin genereren en dat uit de huidige beroering geleidelijk een hogere, juistere manifestatie tevoorschijn komt van het ingeboren vermogen van de mens om de uitdagingen van zijn tijd het hoofd te bieden en zijn moeilijkheden te overwinnen.
Maitreya zal de mensen herinneren aan hun eigen hoge oorsprong en bestemming, en inspireren tot de schepping van een nieuwe levenswijze: in harmonie, in goede verstandhouding, zonder hun toevlucht te nemen tot oorlog of wedijver, in nauwste samenwerking en wederzijds respect. Zo zal het zijn.
(Een Meester spreekt, april 1999)

Terwijl Benjamin Creme in samenwerking met zijn Meester het publiek informeerde over de ophanden zijnde terugkeer van Maitreya werden hem talloze vragen gesteld, die een uitgebreid scala aan onderwerpen beslaan. We boren nu deze grote vastgelegde bron aan; antwoorden die hier volgen werden in de afgelopen jaren door Benjamin Creme en zijn Meester gegeven en werden nog niet eerder in Share International gepubliceerd. 

San Francisco (VS)

V. Hoe kunnen we van negatieve neigingen of onderdrukte emoties uit het verleden afkomen?
A. Door ons met iets anders te vereenzelvigen. Hoe meer we ons vereenzelvigen met het Zelf in plaats van met de voertuigen van het Zelf – de fysieke, astrale of mentale lichamen – hoe meer we onszelf ontdoen van negatieve tendenzen. Negatieve neigingen zijn het gevolg van verkeerde vereenzelviging. We identificeren ons met dat wat we voelen en meestal is dat negatief. We voelen ons gekwetst, we voelen ons slecht, wreed, kwaad en we denken dat dat allemaal echt is. Dat zijn slechts gevoelens die door ons heen stromen. Gisteren voelde je dat niet. Misschien voel je het morgen niet meer. Dus wat is er echt aan? Als het niet blijvend is, is het niet echt. Het is voorbijgaand.
Als je je identificeert met dat gevoel, maak je het blijvend. Dan bouw je het in je systeem in – bijvoorbeeld de negatieve neiging tot zelfmedelijden, die wijdverspreid is in de wereld. Zelfmedelijden is een heel negatieve ervaring. Het houdt voortdurend aan en alles wordt aan het individu gekoppeld. Dat creëert de toestand van negativiteit. Als je je ermee vereenzelvigt, versterk je het alleen maar. Zeg in plaats daarvan: “Dat ben ik niet.” Wie ervaart het? Zoek uit wie het ervaart. Dat is wat telt – niet wat je ervaart, maar wie het ervaart. Jij bent degene die van wezenlijk belang is.
Jij, als het Zelf achter de ervaring, bent van wezenlijk belang om mee in contact te komen. Niet “Waarom word ik altijd gekleineerd?”, “Waarom heb ik medelijden met mezelf?”, “Waarom heb ik al die negatieve gevoelens?”, “Waarom vindt niemand mij aardig?”, “Waarom ben ik niet succesvol?”, “Waarom ben ik niet de prins van Wales of de president van de VS?” Iedereen heeft weleens medelijden met zichzelf en dat zijn allemaal onechte gevoelens. Je bent een god, een groots goddelijk wezen met alle wijsheid, macht en liefde van God in aanleg. Die zitten in aanleg in jouw natuur, maar ze moeten wel gemanifesteerd worden.
Het enige wat voorkomt dat ze gemanifesteerd worden zijn die negatieve gevoelens van onvolkomenheid, zelfmedelijden, hebzucht, zelfzucht. De grote zonde, de grootste, absolute ketterij, is het gevoel van afgescheidenheid. Dat is de grootste ketterij. Ontdoe je van dat gevoel van afgescheidenheid en je ontdoet je van al die negatieve neigingen. Die komen voort uit het gevoel dat je afgescheiden bent en dat alle anderen het op jou gemunt hebben, van jou willen winnen. Natuurlijk onderdrukken we die gevoelens omdat ze pijnlijk zijn. Daarom onderdrukken we ze. Laat ze aan de oppervlakte komen. Kijk ernaar en zeg: “Ben ik dat? Natuurlijk ben ik dat niet.” Je neemt er afstand van en ze sterven af door gebrek aan voeding.
Hoe meer je je op je negatieve gevoelens richt, hoe meer je ze voedt en energie geeft. Alles wat je energie geeft, wordt gevoed. Als je er afstand van neemt, geef je ze geen voeding. Dan zeg je: “Dat ben ik niet. Dat ben ik niet.” Daarmee schep je afstand tussen de gevoelens en jezelf en sterven ze geleidelijk af omdat je ze niet langer voedt. Dat is hoe je het doet, zonder ze te onderdrukken. Gevoelens onderdrukken is niet goed, maar eraan toegeven ook niet.
De meeste mensen onderdrukken hun emoties of ze geven eraan toe. Psychologen vertellen ons: “Laat het allemaal maar komen! Wees boos! Trap maar tegen die deur!” Het is belachelijk. Het is dom. Waar het om gaat is om de emoties niet te ontkennen, maar ze slechts onder ogen te zien zonder te proberen ervan af te komen, zonder ze weg te drukken, zonder te denken: “Ik mag dit niet voelen. Dit is verkeerd. Dit is lelijk.” Zie ze gewoon onder ogen. Als je er gewoon naar kijkt zonder ze te veroordelen, en zonder eraan toe te geven, geef je ze geen energie. Je kijkt er gewoon naar en als je dat op de juiste manier doet, zonder ze te ontkennen, zonder ze te onderdrukken, sterven ze af. Zo verzwak je hun greep op jou. Hoe meer je dit doet, hoe meer je de band met die negativiteit verzwakt. Dan word je vrij. Het is de enige vorm van vrijheid die je hebt.

Tokio (Japan)

V. Komt Maitreya om de wereld te veranderen of te verbeteren?
A. Nee. Dat is onze taak. Maitreya komt niet om de wereld te verbeteren. Dat moeten wij doen. Maitreya en de Meesters zullen ons daarbij helpen als we de juiste dingen doen. Als we de Wet naleven. Als we ons oude Vissen-verleden dat we koesteren opgeven, onze beleggingen, onze commercialisering, onze betrekkelijke macht en ons beetje superioriteit als ontwikkelde landen loslaten. Aan dat alles houden we vast ten koste van het menselijk lijden dat overal heerst. In de afgelopen 34 jaar hadden we op elk willekeurig moment Maitreya naar voren kunnen laten treden in de wereld van alledag en Zelf zijn Aanwezigheid bekend laten maken.
We hadden daarvoor alleen maar de eerste stappen hoeven zetten naar wat eigenlijk onze goddelijkheid is. Wanneer ik zeg onze eerste stappen naar onze goddelijkheid klinkt dat ontzagwekkend. Hoe doen we dat? Het lijkt een enorme opgave. Maar dat is het allerminst. Het is eenvoudig. Al wat we hoeven doen is de eerste stappen te zetten naar waarheid, naar juiste verhoudingen. Al wat we hoeven doen is de mensheid als één te zien, één groep. Broeders en zusters van een grote groep die mensheid heet – ongeacht de verschillen in kleur, religie, traditie enzovoort, die slechts oppervlakkigheden zijn. De fundamentele waarheid is de eenheid van de mensheid. De eerste stap, heeft Maitreya gezegd, de eerste stap naar samendelen is de eerste stap naar je goddelijkheid. Hij zegt: “Wanneer je samendeelt, herken je God in je broeder.” Samendelen is goddelijk. Rechtvaardigheid is goddelijk. Breng in de wereld samendelen en rechtvaardigheid tot stand en je leeft in je goddelijkheid.

V. Is Maitreya de geest van ieder mens?
A. Dat is eigenlijk wat Hij is. Omdat Maitreya de Christus is, de Wereldleraar, omdat Hij de energie van Liefde belichaamt, is Hij in staat de kern van liefde te zijn in het hart van ieder mens. Wanneer Hij zegt: “Ik ben met je en in je”, is dat letterlijk waar. “Ik streef ernaar dat wat Ik ben door jullie tot uitdrukking te brengen. Hiervoor kom Ik.” Daarom hebben we Maitreya nodig. We hebben de aanwezigheid van Maitreya nodig; de aanwezigheid van het Christusbeginsel, wat Hij is, om ons te laten zien om op zo’n manier te leven dat het Plan van evolutie in het denken van onze Planeetlogos op de juiste manier tot uitdrukking gebracht kan worden.

 

Share International heeft een zeer grote voorraad brieven aan de redactie die door Benjamin Creme bekeken, maar nog niet gepubliceerd zijn. Deze brieven, waarvan sommige jaren geleden werden ontvangen en andere heel recent, publiceren we hier. Alle ervaringen die in de brieven beschreven werden, zijn door Benjamin Creme’s Meester bevestigd als authentiek. 

Doorgaan
Begin 2014 was ik op weg naar huis. Het was ’s avonds laat en ik was moe en had medelijden met mezelf na een lange werkdag. De trein werd om de een of andere reden omgeleid en ik moest overstappen naar een ander station, wat de reis verlengde. Toen ik de trap afliep naar het perron in het tweede station zag ik een bejaarde man, van misschien in de 80, die heel langzaam liep. Hij had een donkere huidskleur en was gewoon gekleed en had een pet op. Hij werd geholpen door een langere jongere man, van misschien in de 60, die zijn arm vasthield. Mensen hadden hen kunnen passeren om sneller op het perron te zijn, maar dat voelde om de een of andere reden respectloos en verscheidenen van ons liepen erg langzaam achter de twee mannen. Het duurde erg lang vanwege het langzame tempo.
Op het perron wachtten we op de trein en ik voelde dat ik liever bij de twee mannen bleef dan naar het voorste gedeelte van de trein te lopen zoals ik normaal doe. Toen de deuren opengingen, nam ik de andere arm van de oudere man om hem de trein in te helpen. Hij zei “God zegene je”. Ik ging zitten en merkte dat ik me ongelooflijk ontroerd voelde. Het leek zo’n inspanning en ik vroeg me af waarom ze die reis maakten laat in de avond op een doordeweekse dag. Het deed me denken aan mijn eigen vader die in die tijd heel langzaam liep en met hulp. Het bracht mijn gevoel van vermoeidheid zeker in perspectief. Zij stapten uit aan de andere kant van Londen bij dezelfde halte als ik en weer liepen ze heel langzaam het station uit.
T.C., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de bejaarde man de Meester Jezus was. 

Lokale dienst
Tien dagen na 9/11 werd ik door het plaatselijke telecombedrijf waar ik onder contract werkzaam was, ontslagen. Toen het november werd, hield ik mezelf bezig om een inzinking te voorkomen. Ik werkte als vrijwilliger in een soepkeuken van een kerk in mijn woonplaats om een groepje van hun parochianen te bedienen. Een man van in de 30, die ik “John” zal noemen, werkte aan de bereiding van het voedsel en het klaarzetten van de tafels. We bedienden 35 mensen. Toen we allemaal zaten, ging John even weg en kwam weer terug. Terwijl iedereen nog zat te eten, ging John rond en gaf iedereen een biljet van 10 dollar. Ik was erg onder de indruk van zijn vriendelijkheid, ik zei dat hij zeker bijzondere zegeningen zou krijgen voor zijn menslievendheid.
Toen we met het opruimen begonnen, kwamen er nog twee mannen binnen. De ene was lang en alledaags gekleed en de ander droeg van alles door elkaar en had een vreemde manier van lopen. Ik hielp beiden aan eten en drinken en zij gingen zitten. Toen ik weer verder ging met schoonmaken kwam de kleine man naar me toe en zei: “Ik hoorde dat iemand hier geld uitdeelt.” Ik zei dat het me speet maar dat John helaas al zijn geld had weggegeven en er niets over was.
Er was iets aan deze laatste twee heren dat enigszins ongewoon was. Terwijl ik hier meer over nadacht in de dagen die volgden, vroeg ik me af of zij Maitreya en de Meester Jezus waren?

E.D.S., Florida (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat zij inderdaad Maitreya en de Meester Jezus waren. 

Tuinbezoek
Ik woonde meer dan vier jaar in een dorpje. Op een bijzondere dag in mei 2002, toen mijn werk in de tuin gedaan was, voelde ik de aandrang om naar het tuinhek aan de straatkant te gaan. Toen ik naar de voortuin keek met de bloeiende tulpen, hoorde ik een vrouwenstem mij iets vragen over de droogte van de grond. Ik ging dichter naar het tuinhek toe en daar zag ik een bejaarde dame en een lange man van middelbare leeftijd. Ik zei dat ik de natuur die in bloei stond prachtig vond en dat de kracht van het licht hopelijk sterker zal worden. Bevestigend en tegelijkertijd mij bevragend vroeg de dame: “Bent u godsdienstig?” Ik voelde me enigszins onzeker. En nog een keer: “Bent u godsdienstig?” Nog gaf ik geen antwoord, maar glimlachte alleen. Toen werd de vraag tweemaal herhaald op lage toon en dringend “Bent u godsdienstig?” Ik voelde innerlijk vreugde, gaf een zucht van verlichting en zei: “Ja, dat ben ik.” De vrouw praatte met me over de Bijbel, godsdienst en mijn vertrouwen. De man, die een beetje opzij stond, zei geen woord maar glimlachte naar me op een hartelijke manier. Hij had kennelijk een huidziekte aan zijn gezicht. Alles in de verschijning van de dame leek uitzonderlijk smetteloos. Het was duidelijk voor me dat er iets bijzonders gebeurde, maar ik had geen tijd om erover na te denken. Toen ze op het punt stonden weg te gaan werd me tussen neus en lippen gevraagd: “Gelooft u in de wederverschijning van de Christus?” Ik wilde een antwoord geven, maar wist zo gauw niet hoe. Daarom vroeg ik: “Bent u er niet zeker van dat hij in persoon altijd al onder ons is?” Voor ze uiteindelijk weggingen zeiden ze dat dit een heel fijn gesprek was geweest. Na deze conversatie voelde ik me lange tijd gelukkig en vrolijk.
Waren de twee bezoekers wellicht Maitreya en de Meester Jezus?
C. E-N., Kleinkrausnik (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man Maitreya was en de dame de Meester Jezus. 

Elektrificatie
Op 16 november 2002 ging ik van Keulen naar München om Benjamin Creme’s lezing en meditatie bij te wonen. Om ongeveer 9.15 uur in de morgen zat ik op een bankje op het perron op mijn trein te wachten. Terwijl ik zat te lezen kwam er een lange man naar me toe. Hij was ca. 30-35 jaar oud en vroeg: “Neem me niet kwalijk, maar heeft u misschien wat klein geld over voor een dakloze?”
Tijdens deze korte ontmoeting voelde ik een stroom energie door mijn hele lichaam gaan. Ik zal dit gevoel mijn hele leven niet vergeten. Ik gaf hem wat geld. Hij bedankte me en vroeg toen mijn buurman om kleingeld. Hij vroeg niemand anders. Hij verdween achter me in tegengestelde richting.
Was hij een Meester?
T.L., Keulen (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘lange man’ de Meester Jezus was. 

Op het nippertje
Mijn jongste dochter Mali (Amalia) herinnerde me onlangs [2002] aan een situatie toen zij nog een kind was en bij me in de auto zat. We stonden stil op de weg en wachtten op tegemoetkomend verkeer zodat we naar rechts konden afslaan naar een tuincentrum. Plotseling kwam er een gele auto van achteraan uit die rij tegemoetkomende auto’s op onze kant van de weg en reed naar ons toe. De bestuurder probeerde wellicht verwoed om zijn auto te stoppen, terwijl die met hoge snelheid diagonaal op ons afgleed.
Mali herinnert zich dat ze doodsbang was en schreeuwde toen – in een fractie van een seconde voor de botsing – de auto om onze auto heen schoof naar mijn rechterkant en het ongeluk niet gebeurde. We vragen ons nu allebei af of we beschermd werden of hadden we gewoon verbazingwekkend, wonderbaarlijk geluk?
B.F., Frimley Green (Surrey, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat u beschermd werd door Maitreya.

Troost van vreemden
Op dinsdag 2 juni 2001 werd onze dochter Audrey buiten de bioscoop aangevallen door een jonge vrouw van Arabische afkomst. Omdat Audrey schrammen op haar hals had, kregen we het advies om naar een kliniek te gaan; het was ongeveer 9 uur ’s avonds en mijn man, mijn dochter en ik zaten alleen op de spoedeisende hulp te wachten op een dokter.
Er kwam een jongeman van buiten naar binnen, hij begroette ons, liep naar de lift en opende de deur. In de lift was een oude dame; toen kwam er nog een andere man binnen, hij droeg een rood/witte sportbroek en zijn rechterarm zat in het gips. Alle drie leken van Arabische origine. De tweede man ging naar de lift, begon in het Arabisch met de oude dame te praten en terwijl hij zich naar ons toe draaide vroeg hij me of ik verstond wat hij zojuist had gezegd. Ik antwoordde nee. Toen zei hij een gedicht of gebed over God op en vroeg me of er één God was of verschillende Goden. Ik antwoordde niet. Toen zei hij tegen me: “Je bent nooit alleen, waar je ook bent, je bent nooit alleen.” Hij zei die zin meerdere keren, toen praatte hij met mijn dochter die pijn had en herhaalde hetzelfde: “Je bent nooit alleen, waar je ook bent, je bent nooit alleen,” verschillende keren. Uiteindelijk vroeg hij me of ik geloofde dat God groot was en ik antwoordde: “Ja God is groot.”
Kunt u ons zeggen wie deze mannen waren die we in de kliniek tegenkwamen?
B.F., Saint-Louis (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de man die sprak Maitreya was en de ‘oude dame’ de Meester Jezus. De andere man was een discipel van de Meester Jezus. 

Rooksignaal
2002 Was nogal een moeilijk jaar voor de familie. Gelukkig hadden we Maitreya’s ‘handafdruk’ die ons verschillende keren bij moeilijkheden hielp.
Op 5 december verloren we onze geliefde hond Angelo en dit plotselinge verlies bracht de familie groot verdriet. Op precies die dag in de middag zag onze moeder die in de keuken was een soort vreemde witte ‘rook’ of ‘stoom’ voor de container met Nordenauwater zweven. Met een reflexbeweging dreef ze die met haar handen uiteen en vroeg zich af waar het vandaan gekomen kon zijn… Maar tot haar verbazing verscheen het witte ‘ding’ een paar seconden later opnieuw! ’s Avonds laat, toen mijn zuster en ik thuiskwamen en van dit bijzondere voorval hoorden, dachten we onmiddellijk dat het een genezend teken van Maitreya of een Meester zou kunnen zijn. Twee weken na dit voorval viel onze moeder flauw, mogelijk als gevolg van extreme bezorgdheid en haar lichamelijke conditie. Een paar dagen later zag ze hetzelfde witte ‘ding’ weer op dezelfde plaats. Dit keer verdreef ze het niet, maar dankte Maitreya voor de aanmoediging.
Werd de witte ‘rook’ getoond door Maitreya of een Meester?
N.T., Kobuchizawa (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de rook door Maitreya werd gemanifesteerd. 

Lichtdemonstratie
Op 21 maart 2001 ging ik samen met mijn vriend naar de top van een berg in Sedona (Arizona) om de zonsopgang te zien. Op de top van de berg wees mijn vriend een rotsformatie aan op circa 10 km afstand van de top en vertelde dat het een heilige plaats van de Ruimtebroeders was en dat zijn vriend daar vaak heen wandelt om te mediteren. Op de weg terug van de top zagen we iets vreemds op die rotsformatie. Aan de zijkant of rand van de bovenkant waren vier lichtgevende helderoranje lijnen. Iedere lijn leek ten minste 2 tot 10 m lang en 30 cm breed. We dachten eerst dat het de reflectie van het zonlicht was, maar we vergewisten ons ervan dat het zonlicht de rotsformatie nog niet bereikt had. Het volgende moment waren we stomverbaasd. De lichtgevende oranje kleuren veranderden in wit. Ze veranderden van links naar rechts, de een na de ander alsof iemand de gordijnen van een raam openschoof. Toen veranderden de witte kleuren nog eens, nu in een omgevingskleur (de kleur van de rots) op dezelfde manier, vlak voor onze ogen. We konden niet anders dan snel naar de rots toe wandelen. We moesten het gewoon onderzoeken. Maar we konden er niets vinden. Mijn vriend vond drie plasjes water, maar we wisten dat water niet op die manier van kleur kan veranderen. Tenminste niet alsof iemand een gordijn openschoof.
Ik wil u vragen of (1) deze geheimzinnige fluorescente lichten door een Meester of Ruimtebroeders gemanifesteerd werden? 2) Indien ja, dan zou ik graag willen weten wat de bedoeling van de demonstratie voor ons was.
Takashi Araki, Toronto (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat 1) de lichten werden gemanifesteerd door de Ruimtebroeders. 2) Geen specifieke bedoeling. U was toevallig daar. 


Drie Voorjaarsfeesten
De groepen die wereldwijd verbonden zijn met het werk van Benjamin Creme lijken het erover eens dat de geestelijke energieën die momenteel tijdens Transmissie-meditatie ervaren worden sterker zijn dan ooit tevoren. Het is daarom wellicht toepasselijk om opnieuw aandacht te geven aan wat een Meester van Wijsheid over de drie grote Geestelijke Feesten schreef en de gelegenheid die ze in de komende maanden bieden. Het artikel dat hier herdrukt wordt (geschreven in maart 1984) verwijst naar een specifieke geestelijke gelegenheid in 1984 – een tijd die met name weerklinkt in de internationale aangelegenheden van nu.

Een belangrijke gelegenheid
door de Meester —, via Benjamin Creme (maart 1984)

Elk jaar als de lentemaanden naderen, treft de Hiërarchie voorbereidingen voor de drie voorjaarsfeesten van april, mei en juni. Elk jaar als die tijd naderbij komt, worden er plannen in gang gezet om hen die het Licht zoeken en dienstbaar willen zijn, in staat te stellen dat vollediger en doeltreffender te doen. Dit voorjaar willen Wij een grote openbaring tot stand brengen. Gedurende deze maanden zullen energieën van buitengewone kracht naar de wereld uitstromen. Hun verhoogde kracht zal zekere toenaderingen toestaan die in deze tijd zeer noodzakelijk zijn, en er zal een grote inspanning worden gedaan om de goede wil van miljoenen mensen in banen te leiden. Op deze manier hopen Wij grote veranderingen teweeg te brengen in de menselijke aangelegenheden, en een verder afglijden naar chaos en oorlog te voorkomen.
Deze tijd van verhoogde werkzaamheid noemen Wij een Geestelijk Offensief, en tijdens deze periode zal alle geestelijke activiteit vele malen worden versterkt. Alle soorten geestelijk werk, van welke traditie of geloofsovertuiging ook, zullen gedurende deze maanden bekrachtiging ondervinden, en er kan veel worden bereikt als deze gelegenheid ten volle wordt benut. Het betaamt allen die verlangen de wereld te dienen en te verbeteren om deze krachten aan te spreken en te benutten, en ze zo in hun leven te openbaren.
Wij trachten onder de mensen een nieuw besef van gedeelde verantwoordelijkheid te vestigen. Wij trachten in hen een gevoel te wekken voor vereend handelen. Wij proberen de omstandigheden te creëren waarin deze samen tot uitdrukking kunnen komen en zo tot verandering leiden. Alles is energie; er bestaat alleen maar energie. Door de invloed van deze hogere energieën op het Centrum, de mensheid, trachten Wij een nieuwe atmosfeer in de wereld op te wekken. Help Ons omstandigheden van vertrouwen te scheppen en zo de wereld hernieuwde hoop te brengen. Zaai het zaad van liefde en vertrouwen en zie het bloeien als hoop en vreugde.
Iedereen kan iets doen om de pijn van zijn broeders te verzachten. Ga na waar je staat en bezie wat je moet doen. Geef nu plechtig je steun aan elke daad van opoffering en draag je aandeel bij. Maak deze tijd een tijd van geven; geef je wil om te dienen volledige uitdrukking. Weet dat je door te dienen toewerkt naar het licht en je je beter op het doel van je ziel richt.
Neem je plaats in aan Onze zijde en laat de dromen der mensen werkelijkheid worden. Neem je plaats in aan Onze zijde en wees verzekerd van Onze stimulans en hulp. Neem je plaats in aan Onze zijde en verricht daden die je niet voor mogelijk hield.
Wanneer jullie Maitreya zien, zullen jullie weten dat het beslissende moment voor de wereld is gekomen. Hij zal iedereen die de wereld wil redden tot actie oproepen. Schaar je aan de zijde van hen die handelen en dienen, en begeef je in het centrum van de grote Levensstroom.
De tijd is gekomen om, als nooit tevoren, te handelen in overeenstemming met je verklaarde idealen, en om de visie die in je hart besloten ligt te openbaren. Weet dat je niet alleen bent; dat miljoenen deze zelfde idealen omarmen. Reik allen de hand die trachten te dienen en weef een web van licht rond de wereld. Onthoud dat je in de wereld bent om te dienen en dat je alleen door dienstbetoon kunt groeien. Onthoud dat je je broeders hoeder bent en aanvaard verantwoordelijkheid voor je broeders noden. Bied, als nooit tevoren, jezelf aan als kanaal waardoor Wij kunnen werken, als transformator van de enorme krachten die spoedig tot jullie zullen stromen.
Op deze wijze kun je het zegel van dienstbetoon op dit leven plaatsen en je te zijner tijd scharen in de rijen van Hen die jullie zijn voorgegaan.

De “tekenen van de tijd” die we hier presenteren zijn in het verleden door Benjamin Creme’s Meester bevestigd, ze lijken op soortgelijke “tekenen” of spreken voor zich. Veel verschijnselen zijn door ooggetuigen waargenomen, die ze als bevestiging van hun hoop en geloof beschouwen. We leggen ze de lezer ter overweging voor.

“Steeds meer worden mensen zich bewust dat het ‘tijdperk van wonderen’ niet voorbij is, maar juist over de hele wereld aanzwelt. Door recente verschijnselen schudden de zelfvoldane zekerheden van miljoenen mensen op hun grondvesten… Overvloedige wonderen zullen blijven verbazen; de wanhopige pogingen van zogenaamde onderzoekers en deskundigen zullen niet in staat zijn om teniet te doen wat de mensen met hun eigen ogen zien. Denkend aan de hoop die deze manifestaties opwekken zullen de mensen het verband leggen met de wijze woorden van Maitreya en Zijn leiding volgen.” (Een Meester spreekt, november 1995)

(klik op de foto’s voor een vergroting)

Het tijdperk van ‘wonderen’ kent geen einde

Stralende figuur in de lucht boven Tonga
Toen boven Tonga een figuur in de wolken verscheen, meenden sommige mensen dat het een wonder was. Inwoner Joey Mataele ontdekte een wolk in de vorm van Maria, die door de zon werd verlicht terwijl hij hem boven het dorp Halaleva in Tongatapu fotografeerde. De duidelijk zichtbare omtrek van een hoofd, lichaam en voeten, gecombineerd met de gouden gloed, bracht hem ertoe te geloven dat het een teken uit de hemel was. Hij plaatste het beeld online met het onderschrift: “Deze beeltenis verscheen onverwacht en ik weet dat het een wonder in mijn leven is. Dank u Heer voor alles wat U mij en mijn gezin gegeven heeft.” Sommigen zeiden dat het een afbeelding van de Maagd Maria was, maar anderen dachten dat het Jezus was. Scott C. Waring, redacteur van de website ufosightingsdaily.com, heeft het verhaal een vervolg gegeven met een onthutsende bewering: “Het zouden goddelijke krachten kunnen zijn, omdat de figuur lijkt zoals Jezus eruit zou hebben gezien. Zijn mantel, armen laag maar uitgespreid. Als Hij over water kon lopen, dan kan over wolken lopen ook geen probleem zijn.” (Bron: www.express.co.uk)


Beeld van de Maagd van Guadeloupe in Acapulco (Mexico), dat sinds december 2016 tranen huilt.

Mexicaanse Maagd Maria huilt tranen
In december 2016 maakte Guadaloupe Hernandez, de bezitter van een Mariabeeld uit Acupulco (Mexico), bekend dat haar gipsen figuur van de Maagd van Guadaloupe tranen begon te huilen. Ze beschreef het uitzonderlijke moment waarop ze zag dat het beeld huilde: “Het was midden op de dag en ik stond vóór haar en sprak tot haar. Ik eindigde mijn gebed en keek naar ‘La Morenita’ (de Mexicaanse koosnaam) en zag haar huilen.” Mevrouw Hernandez filmde het verschijnsel en plaatste video’s online. Het nieuws verspreidde zich en al gauw kwamen devote volgelingen bijeen om het relikwie in haar huis te eren. Het beeld werd door een plaatselijke pastoor naar een religieuze gemeenschap gezonden waar de tranen door de hogergeplaatste pastoor Octavio Gutierrez Pantoja onderzocht zullen worden. Tot dusver heeft hij het wonder bevestigd noch ontkend. Mevrouw Hernandez voegde eraan toe: “Het is een geschenk van God. Ik weet niet waarom en ik weet niet wat erachter zit, we wachten het maar af.” De Basiliek van de Maagd van Guadaloupe is de op twee na meest bezochte heilige plaats ter wereld. (Bronnen: telegraph.co.uk; dailymail.co.uk)


Op twee foto’s van Benjamin Creme, de ene (links) gemaakt tijdens een lezing en de andere (rechts) tijdens een Transmissie-meditatieworkshop in München (Duitsland) in 2008, is te zien dat een goudkleurige energie de zaal overspoelt, zoals op eerder gepubliceerde foto’s waarvan bevestigd werd dat het zegeningen van Maitreya waren. Ingezonden door K.H., München.


Salento, Italië
– Een video die door Lucio Margiotta uit Salento op Facebook werd geplaatst, toont een ongewoon licht aan de hemel boven Salento op 9 januari 2017 rond 20.00 uur. In de film lijkt een schitterend wit ovaalvormig voorwerp in de lucht van vorm, afmeting en kleur te veranderen. Op een bepaald ogenblik verandert het in een heldergroene kleur en wordt ringvormig, als een kring van rook. Ten slotte splitst het zich in tweeën, alvorens snel te verdwijnen. De video werd met een smartphone opgenomen met maximale (8x) zoom en de heer Margiotta vertelde dat er geen filters of effecten werden toegepast. (Bron: dailymail.com)


Devon, VK
– Op 28 december 2016 namen veel ooggetuigen ’s middags een schitterend voorwerp met een vlammende staart waar, dat zich langzaam boven Devon (VK) voortbewoog en vervolgens zonder een spoor verdween. Tyron Osbourne (52) fotografeerde het voorwerp boven zijn huis in Exmouth en vertelde een plaatselijk krant: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien… Ik heb altijd gedacht dat we niet alleen zijn in het heelal en hoopte iets te zien wat me zou doen geloven dat zij ons bezoeken.” (Bron: dailystar.co.uk)


Lake Michigan, VS
– Op 26 september 2016 nam een ooggetuige in de VS een video van een groep heldere bolvormige voorwerpen die bewegingsloos boven het meer van Michigan zweefden. (Bron: ufosightings daily.com)


Deze foto werd op 20 november 2016 tijdens een zware storm aan de kust bij Lomener, Morbihan (Bretagne, Frankrijk) gemaakt door Jean Libert, een lezer van het dagblad Quest France. De krant publiceerde de foto op 23 november met de kop: “Een mysterieuze foto van de storm bij Lomener” samen met het commentaar van Jean Libert: “Ze zeggen dat uit chaos schoonheid wordt geboren en ik vraag me af of de toekomst van de mensheid bij het vrouwelijke berust!” Ingezonden door een lezer van de website van Share International.


Op 20 januari 2017 werden inwoners van Segovia en Remedios (Colombia) ’s avonds verrast door een bijzonder helder sterachtig voorwerp dat enkele minuten laag in de lucht hing, voor het verdween. “Het leek op een heel grote schitterende ster die alles om zich heen verlichtte,” aldus Yen Milea Bran, die foto’s nam. “Het leek op een vuurbal…en vertoonde hypnotiserende kringen,” aldus Bran. (Bron: inexplicata.blogspot.com)

Mensenrechten, waarheid en de regel der wet

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Mensenrechten, waarheid en de regel der wet’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en de boeken van Benjamin Creme.

Velen zijn er thans die de noodzaak van verandering toegeven, maar verzetten zich niettemin. Velen zijn er thans die de afbrokkeling van de oude en versleten wereld van het verleden zien, maar klampen zich vast aan de oude vormen. Maar onder de volkeren wordt een nieuwe stem gehoord: de stem van Waarheid, die de hoop en de belofte van de Nieuwe Tijd in zich draagt. Deze stem zal steeds meer invloed hebben op het denken van de mensen, want het is de stem van God, die door de mensen spreekt. (Maitreya, Boodschap nr.12)

Miljoenen mensen, eerder niet meer dan slaven, zijn niet langer bereid hun lot te verdragen; zij staan op tegen de tirannie die hen onderdrukt en eisen een beter bestaan. Elders leidt nieuwe aandacht voor eerlijkheid en naleving van de wet tot onderzoek en veroordeling van de corruptie en het gebrek aan regels uit het jongste verleden. Een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid voor anderen krijgt vat op het bewustzijn van velen die hun broeders en zusters overal ter wereld trachten te dienen… Intussen brokkelt de oude orde af, naar de afgrond gedreven door haar eigen uitersten. De mensheid is getuige van de ineenstorting van het Rijk van Hebzucht, de tirannie van de marktwerking, de hoogtij van de vrijbuiters. Van nu af aan zal de ontwikkeling in alle aangelegenheden naar het Algemeen Welzijn neigen. Wat voor het Algemeen Welzijn werkt en het ondersteunt, zal bloeien; wat het tegenwerkt, zal verwelken. Zo zullen de nieuwe vormen en instituties de behoeften van alle mensen vervullen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Algemeen Welzijn’)

Zijn we bereid om ware mensen te zijn, om samen te delen, om de voorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen, zonder uitzondering, het recht heeft om zijn potentieel te ontplooien, een geestelijk potentieel in de diepste betekenis van het woord: de kwaliteit van zijn leven te verbeteren op fysiek gebied, op emotioneel, mentaal en geestelijk gebied. Om te leven en datgene te openbaren waarvoor men eigenlijk in incarnatie gekomen is. Onze corrupte politieke, economische en sociale structuren weerhouden ons hier grotendeels van. Er is een mentaliteitsverandering nodig en die vindt volgens mij nu plaats – anders kon Hij niet hier zijn.  (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

De tijd is gekomen dat geld moet worden uitgegeven aan het welzijn van de naties. Elke natie, elk land, behoort aan de mensen. “Zij die Gods gezondheid en rijkdom verdelen in de naam van ideologie, zijn zelf corrupt.” (Sep. 1990) (Maitreya, Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven)

Politiek in de Nieuwe Tijd – Overal ter wereld ondergaat de politiek snelle veranderingen. In de Nieuwe Tijd zal politiek door het volk, voor het volk bedreven worden. De Verenigde Naties zullen een machtig werktuig worden en zullen de verdediging op zich nemen van zwakkere landen. (Maitreya, Maitreya’s LeringenDe Wetten van het Leven)

Hij [Maitreya] zal de mensen tonen dat de wereld iedereen toebehoort, rijken en armen, machtigen en misdeelden, blanken en kleurlingen. Hij zal duidelijk maken dat gezamenlijke actie nodig is om de problemen op te lossen waarvoor de mens nu staat, en de weg wijzen naar hun oplossing. Door op alle mensen een beroep te doen om de noodzaak van verandering te aanvaarden, zal Hij de aspiratie en de wil van mensen overal stimuleren om recht te laten geschieden. Zo zal Hij al die mensen verenigen die streven naar de instelling van betere structuren waardoor de goddelijkheid van de mens kan worden uitgedrukt; en uit die menigte zal een roep opstijgen zoals nooit eerder op deze Aarde is gehoord, een roep om rechtvaardigheid en waarheid, vrijheid en vrede. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De toekomst wenkt’)

Ik strek Mijn armen naar jullie uit, Mijn vrienden, vraag om jullie vertrouwen en doe een beroep op jullie hulp bij het herbouwen van jullie wereld. Talrijke taken liggen in het verschiet, talrijke slagen moeten worden toegebracht ter wille van Vrijheid en Waarheid. Ik heb allen nodig in wie die waarheid straalt, om Mij te volgen en Mij te helpen bij Mijn werk. Mogen jullie gereed zijn wanneer jullie Mijn Oproep horen. Die Oproep zal weerklinken in de oren van mensen overal, door de hele wereld. Het is een Oproep aan God. (Maitreya, Boodschap nr.26)

De Verenigde Naties nemen langzamerhand hun rol op zich van vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteren ze de rol van mondiale politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar tot dat wereldvrede verzekerd is door samendelen en de invoering van rechtvaardigheid, moet die verantwoordelijkheid geaccepteerd worden. Hun toekomstige rol is niet een wereldregering te worden maar het wereldparlement waar problemen besproken kunnen worden en vreedzaam kunnen worden opgelost. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.III)

Velen zullen Mij spoedig zien, naar Mijn woorden luisteren, en Mijn leiding volgen. Mogen jullie tot de eersten behoren die dit doen, want op deze manier kunnen jullie Mijn medewerkers worden. Ik heb die hard nodig. Er zijn er velen die Mijn hoop delen voor de wederopbouw van onze wereld. Zoek hen op en werk met hen samen. Bouw samen een bolwerk van Licht en verlicht het pad voor jullie broeders. Zit niet stil, maar kom in actie en herstel de Tijd van de waarheid. (Maitreya, Boodschap nr.33)

Het wordt steeds duidelijker dat de strijd tussen Goed en Kwaad gewonnen wordt door de Krachten van het Licht. Geleidelijk krijgt het goede de overhand in deze eeuwenoude strijd om het denken en het hart van de mens. Dit zal sommigen een verbazingwekkende uitspraak toeschijnen in het licht van de spanningen en scheuringen die in de wereld bestaan. Toch is dit het geval, en zouden jullie de wereld en gebeurtenissen zien zoals Wij, de Oudere Broeders, dan zouden jullie een wereld zien die een buitengewone transformatie doormaakt. Alom zijn er bewijzen dat de oude orde afbrokkelt. Oude haatgevoelens verdelen de volkeren en wetteloosheid heerst alom, maar overal zijn er tekenen dat er een nieuwe geest in de mens ontwaakt, een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid en een hernieuwde eerbied voor het leven in al zijn vormen… Aan alle kanten vormen zich groepen mensen om het nieuwe te openbaren. Geïnspireerd door liefde en de geest van noodzakelijkheid, stellen zij zich een eenvoudiger en gezonder wereld voor. Zij zien dat uit de onevenwichtigheid en spanningen van het heden rechtvaardigheid en harmonie moeten groeien. Zij weten dat zij goddelijk zijn en wonderen van verandering kunnen verrichten. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Overal ter wereld verliezen gangbare politieke systemen aan kracht en geloofwaardigheid, en geleidelijk zullen ze plaatsmaken voor nieuwe regeringsvormen die veel representatiever zullen zijn. In dit nieuwe tijdperk zullen de mensen zelf naar voren komen en hun sociale, politieke, religieuze en educatieve behoeften tot uiting brengen. Zij zullen zichzelf en hun mededogen uitdrukken in hulp aan anderen. Gewone burgers, intellectuelen, onderwijskundigen en vele anderen uit alle lagen van de bevolking zullen een ware stem hebben op regeringsniveau. Geen politicus zal in staat zijn het verleden te doen herleven. Het is afgelopen met de oude verdeel-en-heers-politiek. Deze politiek van tweedracht zal spoedig plaatsmaken voor een nieuwe, op harmonie aansturende politiek. De nieuwe politiek zal niet langer worden verwrongen tussen de “ismes” van kapitalisme en socialisme, maar zal ontstaan vanuit het zelfrespect van mensen en naties. De nieuwe politicus zal een intellectueel zijn, een ervaren iemand die de wetten van evolutie kent en zijn medemensen verstandig leidt. Het proces van inprenting, van oplegging, door mensen ideologieën op te dringen, begint wereldwijd af te nemen, zowel op religieus als op politiek gebied. Consensus zal er voor in de plaats komen. De stem van het volk begint zich al te laten horen, en deze representatieve vorm van regeren zal overheersing van de massa door middel van ideologie vervangen. Alles gaat nu zo snel, dat de politici geen controle meer hebben over de gebeurtenissen. Er is een nieuw politiek tijdperk begonnen, waarin mensen zich bewust worden van hun fundamentele mensenrechten, hun vrijheden en verantwoordelijkheden tegenover zichzelf en elkaar. De grondwet van elk land zal uiteindelijk worden gebaseerd op de drie principes van vrijheid, onafhankelijkheid en verlossing. Vrijheid werkt op individueel niveau, onafhankelijkheid op nationaal niveau, en verlossing op geestelijk niveau. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

De indrukwekkende gebeurtenissen over de hele wereld – die nu dagelijks plaatsvinden – brengen de mensen tot het besef dat zij getuige zijn van de doodsstrijd van een stervende cultuur en, bijgevolg, het ontstaan van een nieuwe. De vorm die de nieuwe cultuur kan aannemen, blijft grotendeels vaag en weinig concreet, maar één aspect heeft al postgevat in het denken van zowel publiek als media: de toenemende kracht van de stem van het volk en de groeiende vastberadenheid om die stem te laten horen. Dit is de belangrijkste politieke gebeurtenis van onze tijd. Overal ter wereld nemen de volkeren der naties hun lot in eigen hand en eisen zij hun rechten op. De innerlijke roep om vrijheid, inherent aan hun goddelijkheid, verenigt mensen van elk ras en geloof en zal, opstijgend tot een climax, klinken en weerklinken tot de laatste bolwerken van tirannie ten onder gaan en de mensen hun geboorterecht kunnen beërven. Dat is de toekomst die alle mensen wacht. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van het volk’)

 

 

IN KADER:

 

De rechten van de mens 

door de Meester —, via Benjamin Creme

 

De kwestie van de mensenrechten vormt de kern van de problemen van de moderne mens. In het verleden overheersten maatschappelijke structuren het leven van het individu en leidden tot een reeks hiërarchische verhoudingen waarin iedereen zijn plaats kende: de vrouw gehoorzaamde de man; de man gehoorzaamde zijn heer; de heer gehoorzaamde en voerde de wil uit van de koning; terwijl de geestelijkheid optrad als middelaar tussen God en de mens. Deze verhoudingen, hoewel kunstmatig en opgelegd, dienden de noden van samenlevingen die worstelden om hun identiteit en plaats in de wereld te vinden. Tegenwoordig is dit alles veranderd. Afgezien van een paar gebieden waar de heersende groepen zich vastklampen aan de oude vormen – vaak ten koste van burgertwist en oorlog – zijn de mensen opgekomen voor hun recht op zelfbeschikking. Zij hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een rechtvaardige regering en kunnen door verschillende wijzen van vertegenwoordiging hun wil bekendmaken. Meer dan ooit tevoren roepen de volkeren om directere betrokkenheid bij de beslissingen die hun leven aangaan. Deze nieuwe vrijheid heeft een aantal spanningen veroorzaakt die vragen om een oplossing. Overal klinkt de roep om meer vrijheid – beantwoord met een even luide roep om orde en wet van de groepen die de bestaande structuren willen handhaven. Er zijn volkomen nieuwe benaderingen nodig om de doelstellingen van deze tegengestelde groepen op elkaar af te stemmen. Dat een dergelijke afstemming wellicht langzaam en met moeite tot stand komt, moet geaccepteerd worden. Dat vele strijdige gezichtspunten met elkaar verzoend moeten worden, spreekt vanzelf. Toch kan het, in afwachting van de oplossing van deze problemen, raadzaam zijn om enkele grondbeginselen vast te stellen, enkele richtlijnen, zonder welke de problemen onhandelbaar kunnen lijken. De eerste overweging is dat de wetten die de maatschappij reguleren rechtvaardig en op iedereen van toepassing moeten zijn. Zonder zulke fundamentele rechtvaardigheid en onpartijdigheid kan van niemand worden verwacht dat hij de wet eerbiedigt. Vaak is er tegenwoordig “één wet voor de rijken en een andere voor de armen” – een doeltreffend recept voor maatschappelijke twist. Ook is het noodzakelijk dat de wetten gekend en begrepen worden en gesteld zijn in een taal die voor iedereen begrijpelijk is. Al te vaak worden mensen gevangen gehouden en schuldig bevonden aan het schenden van wetten die allang verouderd zijn en alleen bekend aan specialisten. Het meest noodzakelijk is het dat de belangen van het individu en de samenleving steeds meer samenvallen; alleen dan kan de vrijheid van de één en de stabiliteit van de ander behouden blijven. Hoe kan dit het best worden bereikt? De Verenigde Naties hebben een reglement van mensenrechten geformuleerd die, indien toegepast, veel zouden bijdragen aan het oplossen van de bestaande maatschappelijke spanningen en het fundament zouden verschaffen voor een rechtvaardige en stabiele samenleving. Tot nu toe blijft deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet meer dan een droom voor miljoenen misdeelde en rechteloze mensen – in elk land ter wereld. Het doel moet zijn om deze fundamentele rechten met de grootst mogelijke spoed in alle landen te grondvesten. Met de aanvaarding van het beginsel van samendelen zal dit mogelijk worden. Dan hoeven mensen niet langer te vechten voor het recht op werk, op voedsel voor hun gezinnen, voor een mate van beschikking over hun eigen lot. Het aanvaarden van samendelen zal tegelijkertijd de verdeeldheid helen, een einde maken aan de twisten en de kwalen van de huidige situatie genezen, en zo de mensen uit het moeras leiden waarin ze vast zijn komen te zitten. Maak samendelen daarom tot het doel van jullie inspanning. Laat zien dat de wereld nu meer dan ooit in haar geschiedenis de vestiging nodig heeft van dit rechtvaardige grondbeginsel, dat de mens moet aanvaarden om zijn goddelijkheid te ontdekken en te openbaren. (Juli 1984)