door de Meester —, via Benjamin Creme (9 augustus 2013)

Van nu af aan zullen de ‘makers en brekers’ van deze wereld, de mensen met rijkdom en macht, toenemend verzet tegen hun listen en plannen ondervinden. In reactie op de wassende invloed van de weldadige energieën van Waterman groeit de gewaarwording van een andere manier van leven waarbij iedereen kan bloeien en groeien, en zijn talenten en ideeën kan openbaren voor het grotere welzijn van allen.
Ook is er een toenemend besef dat geld toch geen god is en toewijding noch eerbied vereist; dat geld slechts een middel is om al dan niet te gebruiken, een hulpmiddel dat een tiran is geworden die zijn meesters tot slaaf maakt.
Van nu af aan zal het ook in toenemende mate duidelijk worden dat de oude vormen en methoden niet langer werken, zeker niet voor het profijt van meer dan een enkeling. Aldus is er een grote kloof ontstaan tussen de rijken en armen van ieder land, scherper en duidelijker dan ooit tevoren. Niet lang meer zullen de armen van de wereld deze onzalige verdeeldheid aanvaarden. En zo roert zich in vele landen opnieuw de dreiging van revolutie. In Onze zienswijze zou zo’n gevolg, hoewel begrijpelijk, weinig goeds voorspellen voor de mensheid en haar wanhoop alleen maar versterken.
Onze weg is de weg van vreedzame evolutie, en die raden We allen aan die de wereld verder in gevaar zouden brengen. Onze weg is eenvoudig en haalbaar; het beginsel van samendelen is het gezegende antwoord op de plagen van de mensen. In één klap zal Eerlijk Samendelen de wereld transformeren. Vele andere wegen zijn beproefd en hebben gefaald. Is het niet verbazingwekkend dat samendelen nooit een plek in de plannen van de mensen heeft gevonden?
Maitreya spreekt, ook nu, dagelijks over de noodzaak van Samendelen en Rechtvaardigheid, de twee pijlers van de nieuwe samenleving van Vrede en Verzoening. Houd daarom stevig vast aan dit eenvoudige pad en breng vreugde in het hart van allen.

V. Geeft Maitreya nog steeds televisie-interviews in Rusland? Zo ja, hoeveel zijn het er tot nu toe geweest? Op 8 juni 2013 had Maitreya al 14 interviews in Rusland gegeven.
A. Tot op heden (5 augustus 2013) heeft Maitreya 18 interviews in Rusland gegeven.

V. De interviews met Maitreya moeten wel heel erg ingehouden zijn. Niemand heeft er tot nu toe iets over kunnen vinden. Kunt u dit uitleggen?
A. De eerste interviews in de VS waren ongetwijfeld “ingehouden”. Maitreya moest ervoor zorgen, en misschien nog steeds, dat degenen die Hij wil helpen niet worden afgeschrikt, maar naarmate de tijd verstrijkt is Hij, naar ik begrijp, in Mexico, Brazilië en nu Rusland steeds uitgesprokener. Ik heb geen van de interviews gezien noch ben ik er nieuwsgierig naar, wat u misschien vreemd vindt, en ik heb er al helemaal niet naar gezocht. Ik weet dat anderen dat wel hebben gedaan. Als je echt gelooft dat Maitreya in de wereld is en op deze manier werkt, beschik je over een soort ontspannen geduld, een gebrek aan nieuwsgierigheid over wat Hij precies zegt. Ik weet dat zij die echt hard werken niet op zoek zijn naar Maitreya’s interviews. Momenteel verschijnt Hij op de Russische televisie en de reactie is, naar ik begrijp, levendiger en positiever dan ooit. Het doel is niet om Zijn interviews te vinden. Het doel is dat wij ons werk doen en Maitreya Zijn werk laten doen.
We moeten niet vergeten dat Maitreya geen erkenning zoekt. Hij verschijnt volkomen incognito, als één van ons en niet als een groot verlosser of goeroe. Ik weet zeker dat de tijd komt dat degenen die het verhaal kennen Hem onmiddellijk zullen herkennen, maar dat moment is nog niet aangebroken.

V. Als de respons zo positief is (zoals bericht in recente nummers van Share International), betekent dit dan dat Maitreya tijdens de interviews meer van Zichzelf kan laten doorschijnen?
A. Nee, u begrijpt het verkeerd. Als ik zeg “uitgesprokener”, heb ik het over de aard van de problemen en hoe deze kunnen worden opgelost. Ik bedoel niet dat Hij meer van ‘Zichzelf’ laat doorschijnen. Hij verschijnt nog steeds geheel incognito. De mensen moeten Hem herkennen aan Zijn begrip van de veranderingen in de wereld, niet aan een mystieke uitstraling waar sommigen kennelijk naar op zoek zijn.

V. Krijgen Maitreya’s interviews in Rusland zo’n goede respons vanwege de communistische erfenis van het volk?
A. Ja, waarschijnlijk. Mensen hebben de belofte van het communistische ideaal gezien en hebben ook het lijden en de teleurstelling van hun eigen tijd meegemaakt. Ik denk dat ze daarom de denkbeelden van Maitreya kunnen begrijpen, alsmede de rol van de mensheid in het veranderen van de wereld ten goede.

V. In Brazilië is de slogan “O Gigante Acordou” (de slapende reus is ontwaakt) populair geworden. Hij wordt gebruikt bij publieke protesten en als Twitter-code om mensen te attenderen op ontwikkelingen in de golf van activisme die het land overspoelt. Kan het zijn dat deze slogan door Maitreya werd geïnspireerd?
A. Ik denk het niet, maar het is wel opvallend dat hij zo snel na Maitreya’s 41 interviews op de Braziliaanse televisie (allemaal incognito) is opgedoken.

V. Is de recente en aanhoudende opkomst van de stem van het volk het gevolg van Maitreya’s interviews in Brazilië en Zijn energie, die naar ik aanneem krachtig uitstroomt tijdens de interviews?
A. Ja, inderdaad.

V. Ik wil u graag iets vragen over de recente protesten in Brazilië. Deze waren heel grootschalig in dit grote land en er namen honderdduizenden mensen aan deel. 1) Was Maitreya aanwezig bij de protesten in sommige steden, zoals in São Paolo, Rio de Janeiro of elders? 2) De demonstraties begonnen als protest tegen de verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer in veel Braziliaanse steden, maar inmiddels uiten mensen ook andere klachten. Veel mensen met heel uiteenlopende politieke voorkeuren hebben zich bij de protesten aangesloten – mensen voor en tegen abortus, voor en tegen gelijke rechten voor homo’s, mensen van rechts en van links, mensen die demonstreren voor grotere democratie en mensen die de terugkeer van de dictatuur eisen! Is dit een goede ontwikkeling? Sommige van de denkbeelden in de protesten lijken wel erg conservatief. Of is het volgens u nu zaak dat de mensen bij deze demonstraties met elkaar in gesprek gaan en dat mensen met andere denkbeelden (ook al zijn die nogal conservatief) het protest verrijken? Dank u voor uw inzichten. Ze zijn bijzonder nuttig!
A. 1) Nee. 2) Ja, het is belangrijk dat mensen ontwaken en uiting geven aan hun behoeften. Uiteindelijk komt hier een consensus uit voort.

V. Tijdens de recente protesten hier in Brazilië zei een politicus dat het goed zou zijn om alle politieke partijen af te schaffen. Is dat een goede ontwikkeling? Dat lijkt mij nogal radicaal. Ook doet het me denken aan de tijd van de Braziliaanse dictatuur, toen er geen politieke partijen toegestaan waren.
A. Deze persoon ziet de constante strijd en concurrentie tussen de politieke partijen als schadelijk voor de vreedzame ontwikkeling van het land. Dat is waar, maar vreedzame dialoog tussen de partijen en het volk verdient volgens mij de voorkeur boven een dictatorschap. Wanneer de partijen leren samen te werken om te voorzien in de behoeften van het volk, heb je de beste verhouding.

V. Ik ben nog steeds agnostisch over de aanwezigheid van Maitreya, maar het is de enige hoop die ik heb en die houdt me tijdens een ernstige depressie op de been. Is er een goede, een redelijke of een kleine kans dat Hij door Zijn interviews zo populair zal worden in het buitenland dat de grote Europese en Amerikaanse media in de komende een à twee jaar van Maitreya zullen gaan berichten? Ik verlang ernaar van Hem te horen. Ik verlang naar welke inspiratie of bemoediging Hij ook maar kan geven, zodat ik weer hoop krijg. U heeft gezegd dat er de laatste tijd heel veel positieve ontwikkelingen zijn, maar al wat ik zie is wanhoop en onheil. De wereld lijkt zo ellendig en ik voel me machteloos om haar te veranderen. U heeft een verantwoordelijkheid om specifiek aan te geven welke positieve ontwikkelingen zich nu voordoen. Ik vraag u om mee te voelen met de rest van ons die niet de troost van de nabijheid tot een hoge geestelijk leraar hebben.
A. Uw verlangens zullen eerder worden vervuld dan u nu voor mogelijk houdt. Maar ik weet dat er, ongeacht wat ik zeg, tot aan Verklaringsdag de twijfel in uw denken zal blijven knagen!

V. Ik had nooit van Maitreya gehoord totdat ik informatie opzocht over het bewegende Egyptische beeld [in het Manchester Museum]. Ik heb vele jaren op een katholieke school gezeten, maar een aantal jaren geleden heb ik religie opgegeven omdat ik steeds het gevoel had dat mijn god anders was dan de god die mij werd opgedrongen. God is liefde, liefde is god – dat is altijd mijn filosofie geweest. Ik heb de boodschappen die u heeft doorgegeven sinds mijn kindertijd geloofd, dus het voelt alsof ik de Leraar al ken. Kent hij mij, aangezien er iemand met mij communiceert en mij leidt om een zo goed mogelijk mens te zijn? Ik weet niet of u die laatste vraag kunt beantwoorden, maar ik ga me verdiepen in de meditatie waarover u spreekt en kijken wat er gebeurt.
A. Niet God, maar een leerling van uw Meester die u vanaf de innerlijke gebieden leidt.

V. Is Share International erop uit om rellen uit te lokken? Wil Share International een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen?
A. Share International wil beslist een gelukkiger, verstandiger en eerlijker wereld voor iedereen en gelooft dat die kan worden bereikt door de aanvaarding van de noodzaak van rechtvaardigheid en het samendelen van de hulpbronnen. Maar Share International gelooft dat dit alleen kan worden bereikt langs geleidelijke en vreedzame weg; met andere woorden, door evolutie en niet door strijd en revolutie.

V. Zal Maitreya, de Wereldleraar, een einde maken aan alle honger in de wereld en dat doen zodra hij zich aan de wereld bekend heeft gemaakt?
A. Nee, dat is onze verantwoordelijkheid. Het is niet Zijn verantwoordelijkheid om een einde te maken aan alle honger in de wereld. De mensheid is één en begint zich slechts langzaam te realiseren dat dit zo is. Maitreya zal dit begrip van onze verhouding onderschrijven en de mensheid inspireren om opgewekt en bereidwillig alle hulpbronnen van de wereld samen te delen met alle mannen en vrouwen, waar dan ook.

V. Alles wat zich nu op de planeet afspeelt heeft u lang geleden al beschreven en het is verbazingwekkend om in deze tijd geboren te worden en te zien hoe het zich allemaal ontvouwt. Maar ik zou graag weten wanneer koude kernfusie beschikbaar komt voor energie? Ik heb het gevoel dat de hele planeet ervan gonst en van alle prijzen die maar stijgen is de energieprijs nu een van de hoogste.
A. Energie uit koude kernfusie had nu beschikbaar kunnen zijn. Er zijn veel experimentele oplossingen gevonden en die zijn door de olieindustrie opgekocht en weggestopt.
Het proces is kennelijk niet moeilijk. De Meester Djwhal Khul heeft, via Alice Bailey, gezegd dat het beschikbaar is middels een eenvoudige waterisotoop, die natuurlijk overal op de planeet beschikbaar is. Deze methode zal ons goedkope energie leveren voordat de aanstaande wetenschap van licht ons onbeperkte energie direct van de zon zal bieden.

V. Werd de toespraak van Malala bij de Verenigde Naties geïnspireerd door Maitreya of de Meester Jezus?
A. Nee, die was geïnspireerd door Malala zelf.

V. Malala lijkt een zuiver mens, bent u het daarmee eens? En wat is zuiverheid eigenlijk? Het lijkt gemakkelijker om mensen aan te wijzen die deze hoedanigheid bezitten dan om het te definiëren. (Het jonge moslimmeisje dat tranen van kristal huilde leek bijvoorbeeld heel zuiver [zie Share International, juni 1997].)
A. Zuiverheid is goedheid of godgelijkheid. Het is de hoedanigheid van de ziel in een individu.

V. Ik vraag me af wat onder dienstbaarheid wordt verstaan? Is informatie verspreiden over Maitreya de enige vorm van dienstbaarheid die telt?
A. Nee, er zijn vele vormen van dienstbaarheid – u kunt de armen, de ouderen, de zwakkeren dienen, maar in deze tijd van crisis kunt u niets belangrijkers doen dan Maitreya, het Plan en de planeet dienen.

V. Is dienstbaarheid alleen informatie verspreiden over Maitreya? Kan dienstbaarheid iets zijn wat je doet als werk? Kan het een inspirerend of bemoedigend gesprek zijn? Kan het iets eenvoudigs zijn, iets alledaags? Graag uw advies en commentaar.
A. Dienstbaarheid kan op alle niveaus bestaan – van het kleinste tot het grootste. Dienstbaarheid is het dienen van de noden van de mensheid en de planeet. Het is het dienen van het plan van evolutie en alles wat dat inhoudt, en ook oude dametjes helpen met oversteken. Het is de reden waarom we in incarnatie komen, om het Plan van Evolutie te dienen.

V. Waarom is er niemand in India die hierover onderricht? Dat zou volgens mij wel moeten. Wat kan ik doen om de informatie te verspreiden?
A. Ga uw gang. We kunnen u de Engelstalige editie van het kwartaalblad De Wederverschijning sturen, die u gratis in uw omgeving kunt verspreiden.

Kalmerende invloed
Op 13 juli 2013 was ik ’s avonds laat na een zakelijke groepsvergadering in de metro op weg naar huis. Het schokte me nogal om bij de vergadering uit de uitwerking van het recente e-mailverkeer tussen de jongeren op te maken dat de oude wegen afgeschaft moesten worden en de jongere mensen het stokje over moesten nemen. Ik was verdrietig dat na zoveel jaar van activiteiten deze afscheidingen naar boven kwamen.
Maar, omdat ik de teksten voor het augustusnummer van Share International moest afmaken, was ik die in de trein aan het proeflezen. Bij een of ander station stapte een man in en kwam naast me zitten. Hij was midden 40, nogal klein en goed gebouwd, hij zag er actief uit en had een keurig geknipte korte baard. Hij droeg een korte broek. Hij vroeg me plotseling: “Wat is dat?” wijzend op de teksten en het maandblad Share International. Ik begon over het tijdschrift te vertellen. Ik vertelde dat het een internationaal tijdschrift is dat al meer dan 30 jaar wereldwijd tegelijkertijd uitkomt, enz. Omdat ik voelde dat hij niet erg geïnteresseerd was, begon ik te vertellen over de ‘ster’ en liet hem de foto in het tijdschrift zien, maar daar had hij ook niet veel interesse voor. Mijn uitleg zou erg gebrekkig geweest kunnen zijn, maar tegelijkertijd voelde ik op de een of andere manier dat hij er al van wist. Ik vertelde ook over Maitreya en hij vroeg Mai- wie? Dus schreef ik MAITREYA op het papier van de teksten, in het Engels. Toen zei hij: “Mag ik eens kijken?” Ik gaf hem het tijdschrift dat toevallig het Engelse was. Hij zei: “Engels?” Dus liet ik hem de Japanse tekst zien waarop met de pen geschreven aantekeningen stonden. Hij zei: “Koralen zijn vreemde diertjes en je zult de huidige bevindingen in een of andere recente nieuwsuitzending zien.” Ik was verbaasd over deze opmerking en zei: “Ja, inderdaad, dat heb ik hier ook gelezen.” Verbaasd door het onderwerp dat hij noemde, dat precies overeenkwam met wat ik aan het proeflezen was, vroeg ik hem: “Mag ik vragen wat uw beroep is?” Hij zei: “Ik zit bij een uitgeversbedrijf.” Nog een toevalligheid! Ik vond het vreemd en kon niets anders meer bedenken om het gesprek gaande te houden. Toen zei hij dat hij ging uitstappen. Bij het weggaan zei hij tegen me: “Dus je doet dit om mensen gelukkig te maken!” Ik keek hem verbaasd aan, want ik zou niet direct aan het woord “gelukkig” denken bij het uitleggen van mijn werk. Toen zei hij nog eens: “Dus je doet dit om mensen gelukkig te maken!” Ik realiseerde me dat dat inderdaad precies is wat we doen en wat ik deed. Haastig zei ik: “Ja, dat is zo.” Toen stak hij zijn hand uit voor hij uitstapte en ik schudde hem de hand terwijl ik nota bene een pen in mijn hand had. Ik verweet mezelf dat ik de pen niet weggelegd had voordat ik iemand een hand gaf.
Toen bedacht ik me dat het niet erg Japans is om zo met een vreemde te praten, er zouden met name maar erg weinig Japanse mannen zijn die dat doen. Was hij een bijzonder iemand? Later merkte ik dat ik niet meer bezorgd over de groep was.
T.I., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de trein de Meester Jezus was.

Kostbare jeugdherinnering
Onlangs, juli 2013, waren we in een gebied in Spanje dat bekend is om zijn uitbundige vogelpopulatie. Ik hoopte dat we het geluk zouden hebben een hop te zien – een vertrouwde en geliefde vogel uit mijn jeugd. De vakantie ging voorbij – geen hoppen. Toen, op de laatste avond van onze vakantie, namen we een bocht op een stoffige weg waar we vele keren langs gereden waren en ineens daar midden op de weg zaten niet één, maar twee hoppen. Wat een feest. (Hoppen zijn door de eeuwen heen altijd beschouwd als symbolen onder andere van deugdzaamheid, zuiverheid, vreugde, inspiratie en genegenheid.) We vroegen ons af of ze voor ons ‘gezonden’ of ‘gemanifesteerd’ waren?
Julian Creme en Felicity Eliot, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘twee vogels’ door de Meester Jezus gemanifesteerd werden.

Goed op de hoogte
Vrijdag 26 juli 2013 was ik vroeg voor de Transmissie-meditatie en nog alleen toen een jongeman van in de 20 het Informatiecentrum binnenkwam. Als ik me goed herinner had hij een pet op met de klep naar achter. Hij liep regelrecht naar het gratis informatiemateriaal, terwijl ik vroeg of ik hem kon helpen. Hij vertelde dat hij Khalid heette, terwijl hij en ik samen de verschillende folders bekeken. Toen zei hij dat hij wachtte op meer informatie van ons (hij had zich opgegeven om wat te ontvangen, zei hij) en merkte vervolgens op dat onze website niet duidelijk is. Hij had die bekeken. Ik vroeg of hij de Engelse of de Nederlandse bedoelde. Hij zei dat hij het over de Nederlandse website had. Ik legde uit dat we op het punt stonden om die bij te werken en het druk hadden gehad.
We praatten verder: hij wist dat we een centrum hadden gehad in onze vroegere buurt; hij liet doorschemeren dat hij daar geweest was. Toen liep hij naar onze themaboekjes (een reeks van zeven boekjes die in de plaats van de themabladen zijn gekomen), pakte het boekje over milieukwesties op, hield het omhoog en zei dat dit erg belangrijk was. De vorige dag hadden we juist met een paar groepsleden gesproken over het thema voor de volgende etalage dat, zo hadden we bedacht, zich op het milieu en “SOP/SOS Planeet Aarde” zou moeten richten.
Hij ging weg en Nancy (een groepslid), die net was binnnengekomen, vroeg of ik de fiets van de jongeman had gezien – ze zei dat die volgeladen brood en stenen was. Zij keek naar buiten, bijna onmiddellijk nadat hij was weggegaan, maar hij was al weg. Zij merkte op dat hij nogal snel verdwenen was.
Was dit allemaal toeval? Of misschien wat aanwijzingen van een goede genius van een Meester?
Felicity Eliot, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘jongeman’ de Meester Jezus was.

Tedere zorg
Op 30 juli nam ik een vroege trein om de 210 km lange reis naar huis van Euston Station in Londen naar Crewe in Cheshire te maken.
Precies aan de andere kant van het gangpad zat een zwarte dame met haar baby, die veel lawaai maakte, hij sloeg om zich heen en schreeuwde, hoewel niet vervelend. Boven het hoofd van de baby hing een bord “Stiltezone”. Toen zij zich over de baby boog zag ik tot mijn verwarring dat de huid van haar onderrug zo wit als sneeuw was.
Toen we in het station van Crewe aangekomen waren, hielpen zij en een andere heel vriendelijke blanke jongedame me met mijn bagage over het perron naar de lift. De zwarte dame ging toen langs de rij taxi’s buiten het station en regelde met de chauffeur een rit voor me. (Mijn benen deden pijn en ik voelde me niet al te goed, mijn oorspronkelijke plan was om Benjamin Creme’s lezing in Londen bij te wonen). Was deze zwarte dame wellicht een Meester? Zij leek de baby niet meer bij zich te hebben toen we buiten het station waren.
T.W., Crewe (Engeland, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘zwarte dame’ de Meester Jezus was.

Weer of geen weer
Ongeveer een week geleden ging ik voor een avondwandeling naar buiten en op de terugweg verscheen er een man vanaf het eind van het voetpad. Hij was tamelijk klein van stuk, had een Iers accent en hij zag er sprankelend uit; hij vroeg mij de weg en die vertelde ik hem en ik voelde me heel blij terwijl ik aangaf welke kant hij op moest.
Na een paar woorden te hebben gewisseld, ging hij zijns weegs. Het was een tamelijk stormachtige avond, de lucht was erg donker en het leek alsof het elk moment zou gaan regenen. Ik merkte op dat hij slechts een T-shirt en een spijkerbroek droeg en om de een of andere reden voelde ik mij genoodzaakt hem de voor de hand liggende mededeling na te roepen dat als het zou gaan regenen hij nat zou worden en hij antwoordde mij dat als het gebeurde hij mij zou zegenen.
D.J., Watford (Engeland, VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Twee brieven van dezelfde persoon

Intuïtie
1) In de middag van 20 juni 2013 hielp ik mijn familie bij het werk op een klein perceel land dat we op het platteland hebben. Terwijl ik daar hielp zag ik een vreemdeling op de weg voor ons perceel voorbijgaan. Hij zag mij en zei “Hallo”. Ik voelde iets zeer vreemds en zeer krachtigs van die man uitgaan. Ik weet niet waarom, ik dacht dat hij wellicht de Meester Jezus was, en toen keek hij weer naar mij en glimlachte. Het was zeer interessant, omdat ik mij na deze ontmoeting zeer gesterkt voelde. Ik had meer vertrouwen in de toekomst van de wereld, van mijn land en in mijzelf. Ik dacht dat als hij werkelijk de Meester Jezus was, ik naar Hem toe had kunnen gaan om met Hem te praten, omdat er zoveel dingen zijn die ik Hem zou willen vragen.
Was die persoon inderdaad een Meester?
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was.

Maitreya’s ‘ster’
2) In de avond van 6 juli 2013 zag ik in de stad Camanducaia (Minas Gerais, Brazilië) in het noordwesten een schitterende goudkleurige ster. Eerst dacht ik dat het misschien Jupiter was en toen probeerde ik hem nog beter te zien door een telescoop te gebruiken. Ik zag niet de manen van Jupiter, die normaliter zichtbaar zijn wanneer je door een telescoop kijkt. Zo kwam ik er achter dat het voorwerp van zichzelf licht uitstraalde en niet het licht van de zon weerspiegelde zoals een planeet. Ik vergrootte het beeld verscheidene keren met de telescoop en zag via het computerprogramma Stellarium dat er in de locatie die ik de vorige avond bekeken had, geen voorwerp te zien was. Het was een mysterieus ding! En ook zag ik op dezelfde avond dat er een voorwerp dicht langs die vreemde ster ging op een route die, daar ben ik van overtuigd, geen vliegtuigroute is.
Kunt u vertellen wat die goudkleurige ster was en het voorwerp dat hem van zo dichtbij passeerde?
T.S.A., Camanducaia (Brazilië).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ster Maitreya’s ‘ster’ was (één van de vier). Het voorwerp dat er langs vloog was een ruimtevaartuig van Mars voor onderhoud van de ‘ster’.

Baby geboren met gebedssnoer

Toen Khadijat Isa uit Bida (Niger) op 15 juli 2013 moest bevallen, werd ze naar het huis van de gepensioneerde verpleegkundige Shasha Abubakar gebracht waar ze een dochter ter wereld bracht. Zuster Abubakar beschreef hun schok toen de vrouwen die aanwezig waren, zagen dat de baby een zwart gebedssnoer om haar hals had dat onmiddellijk wit werd toen ze ter wereld was gebracht. Een islamitisch gebedssnoer wordt tasabih genoemd.
Toen het nieuws zich verspreidde stroomde een menigte toe om de wonderbaarlijke baby te zien, en riep “Allahu akbar!” (God is groot). De ouders die uit Lama, in de staat Kwara, afkomstig zijn, wonen al jaren in Bida en zijn naar verluidt belijdend moslim. De baby werd naar het paleis van Etsu Nape gebracht waar ze werden ontvangen en gezegend door de traditionele heerser, Alhaji Yahaya Abubukar.
De islamitische geleerde Malam Idiris Ndajiwo zei: “Het ter wereld komen van de baby nu, in deze stad en dit gebied (Kutaworo) is een grote verrassing voor ons moslims. Dit laat in wezen zien dat Allah meester is over wat er met iedereen en in de hele wereld gebeurt.” (Bronnen: nigeriadailynews.com; leadership.ng)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het gebedssnoer werd gemanifesteerd door Maitreya.)

Foto links ingezonden door E.S. (Auckland, Nieuw-Zeeland), genomen vlak na de doop van haar kleinzoon N. in 2004 in een orthodoxe kerk in Moskou, toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

 

 

 

 

 

Foto rechts ingezonden door Y.I. uit Japan toont lichtpatronen op de muren van een gebouw in het Nerima-district van Tokio. Bij het raam rechts vooraan is op de foto een rode lichtkolom te zien, die een lichtzegening van de Meester Jezus is.

 

 

 

 

 

Draaiend Egyptisch beeld boeit de wereld

Het Manchester Museum van de Universiteit van Manchester is wereldwijd beroemd geworden door het mysterie van een draaiend Egyptisch beeldje. De Egyptoloog van het museum Campbell Price merkte in februari 2013 als eerste op dat het 4000 jaar oude beeld zich op raadselachtige wijze in de vitrine had rondgedraaid. “Ik ontdekte op een dag dat het rondgedraaid was. Ik vond dat vreemd omdat het in een vitrinekast stond en ik de enige ben die een sleutel heeft. Ik zette het terug maar de volgende dag had het zich weer bewogen. We stelden een time-lapse video-opname op en hoewel er voor het blote oog niets te zien is, laten de opnamen duidelijk zien dat het uit zichzelf ronddraait.”
Op de time-lapse video van het museum is te zien dat het beeld in de afgesloten vitrine gedurende drie dagen uit zichzelf 180 graden ronddraait. Wetenschappers en commentatoren brachten verscheidene theorieën naar voren in een poging om het verschijnsel te verklaren. Sommigen beweren dat, aangezien de beweging zich alleen overdag voordoet, de ongelijke basis van het beeld op een glazen schap in combinatie met de trillingen van de voetstappen van de bezoekers en het verkeer buiten, er de oorzaken van zijn dat het beeld ronddraait.
Campbell Price gaf als commentaar: “Dat verklaart niet waarom kunstwerken die er naast staan geen centimeter hebben bewogen of waarom het beeld plotseling begon te bewegen na jarenlang volmaakt roerloos te hebben gestaan, zoals beelden meestal doen… En waarom zou het in een perfecte cirkel ronddraaien?” Dit beeld van 25 cm dat uit 1800 v.Chr. dateert, is gewijd aan Osiris – god van het hiernamaals en ook wel ‘de Heer van Liefde’ genoemd.
Sinds het in juni 2013 bekend werd, zijn duizenden mensen naar het museum gekomen.
De conservators aarzelden om het beeld aan te raken, maar waren in juni tijdens herstelwerkzaamheden in het museum genoodzaakt het te verplaatsen. Price zei: “We waren van plan om het beeld tijdens de werkzaamheden op te slaan, maar aangezien het beroemd is geworden, zal het nu in de foyer tentoongesteld worden. Mensen zullen het nog steeds kunnen zien, maar waarschijnlijk zal het zich niet meer bewegen.” (Bronnen: Manchester Evening News, The Telegraph, Manchester Museum, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de beweging van het beeld een wonder is dat door Maitreya werd gemanifesteerd. In juni 2013 bracht Share International een persbericht uit om de wereldmedia te informeren dat Maitreya verantwoordelijk is voor deze wonderbaarlijke gebeurtenis.)

UFO in de lucht boven Braziliaanse betoging
Een video die werd opgenomen tijdens een betoging in Sao Paulo (Brazilië) op 17 juni 2013 laat een gloeiende lichtbol zien die zich snel voortbeweegt in de lucht boven de menigte. De ufo werd volgens meldingen van de gebeurtenis door duizenden betogers gezien. (Bronnen: openminds.tv, huffing tonpost.com. YouTube: Lightemerging)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Venus was.)

UFO’s boven luchthaven Gatwick
Om ongeveer 9 uur in de ochtend van 30 december 2012 zagen drie piloten van verschillende passagiersvliegtuigen “platte zilveren schijven”, die op minder dan 30 meter van hun toestel op ongeveer 500 meter van de grond vlogen, terwijl hun vliegtuig de luchthaven Gatwick naderde. De Britse Airprox Board, een onafhankelijk lichaam dat verslag doet over de veiligheid met betrekking tot veilige afstanden tussen vliegtuigen, stelde dat twee platte zilveren schijven werden gerapporteerd die zich heel langzaam voortbewogen op ongeveer 30 meter onder de vliegroute en dat de waarnemingen van de zilveren schijven niet konden worden verklaard. Ufo-deskundige Nick Pope zei: “De getuigenis is van grote betekenis; de ooggetuigen zijn ervaren piloten en doorslaggevend is de radarwaarneming die hun verhalen ondersteunt.” De piloten die de voorwerpen zagen, beschreven ze als “op speelgoed gelijkend”, en het risico voor de vliegtuigen werd als laag beoordeeld. (Bron: East Grinstead Courier and Observer)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de schijven ruimtevaartuigen van Mars waren.)

Kruis van licht in Peru
Geachte redactie,
’s Morgens vroeg op zondag 1 april 2012 liep mijn moeder de badkamer in en zei met luide stem dat ze een helder licht in het badkamerraam van mijn huis had gezien. Ik liep naar haar toe en er was inderdaad een helder licht in de vorm van een kruis. Ik keek in het rond omdat ik dacht dat het een weerspiegeling van iets zou kunnen zijn en realiseerde me dat het niet zo was. We zochten op het internet en vonden tot onze verbazing dat het niet de eerste verschijning van dit type kruis was. Ik stuur een van de foto’s mee.
Mariela Ross, Lima (Peru).
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het kruis door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

Lenteboodschap
Op 12 april 2012 om kwart over 2 ’s middags ontmoette ik in de Engelse Tuin in München een vriend die bij het Wederverschijningswerk betrokken is. Hij vertelde mij dat hij zojuist een man had gezien van wie hij dacht dat hij Maitreya was. Mijn vriend zei dat een bejaarde man op een bank in het park Engels sprak met een vrouw naast hem en dat diens Engels hem deed denken aan dat van Benjamin Creme. Wij gingen erheen en de man en de vrouw zaten daar nog op de bank, maar voor we verder konden gaan, stonden ze op en gingen weg. We gingen op de bank zitten waar zij gezeten hadden en mijn vriend liet mij een kaart zien die hij in de Engelse Tuin had gevonden, vlak voordat hij hen zag. Op de kaart stond Leipziger Karte — Märzenbecher (Leipzigse kaart — Lenteklokje) met een foto van bloemen op de achterkant en een gedicht van Heinrich Heine uit het Buch der Lieder (Liedboek), Die Heimkehr (De Thuiskomst) dat in het Nederlands vertaald als volgt gaat:
“Hart, mijn hart, wees niet bedrukt, en verdraag je lot. De nieuwe lente geeft terug wat de winter je ontnam. En hoeveel is voor jou gebleven, en hoe schoon is nog de wereld!
En, mijn hart, wat jou bevalt, alles, alles mag je liefhebben!”
Binnenin de kaart waren drie citaten geschreven:
“Gezegend zijn degenen die niet gezien hebben en toch geloven.” (Johannes 20:29)
“Volmaakte liefde verdrijft alle angst.”
“Wees kalm en weet dat God immer aanwezig is.”
Schreef een Meester van Wijsheid of Maitreya deze citaten in de kaart? Waren de oude man en de vrouw Meesters?
B.N., Rossdorf (Duitsland).
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de oude man de Meester Jezus was en de vrouw een discipel van de Meester Jezus. De kaart en de citaten waren gemanifesteerd door de Meester Jezus.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 juli 2013 werd boven Rome een stralende UFO gezien die van kleur en vorm veranderde (foto boven). Op 4 augustus verscheen een pulserende diamantvormige UFO (foto onder). (YouTube: Gianni Lalieno) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de voorwerpen ruimteschepen van Mars waren.)

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Schoonheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

“Op een dag zal deze planeet als een diamant aan de hemel schitteren…” (Benjamin Creme, openbare lezing, c.1975)

Ik kom om jullie met Mij mee te nemen naar het Nieuwe Land – het Land van Liefde, het Land van Vertrouwen, van Schoonheid en Vrijheid. Ik zal jullie daarheen brengen als je Mij kunt volgen en aanvaarden, Mij laten leiden en gidsen. En als dit zo is, zullen wij samen een Nieuwe Wereld bouwen: een wereld waarin de mensen kunnen leven zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder verdeeldheid; waarin ze samen de overvloed van de Aarde delen, samen de Zegen kennen van Eenheid met onze Bron. (Maitreya, Boodschap nr. 3)

Neem Mijn hand, Mijn vrienden, en laat Mij jullie over de rivier voeren. Laat Mij jullie leiden over de smalle brug. Laat Mij jullie de schoonheid tonen die aan de overzijde ligt. Die schoonheid, Mijn vrienden, is jullie ware Zelf. Help Mij jullie te helpen, Mijn vrienden, en laat ons samen deze wereld hervormen. (Maitreya, Boodschap nr. 130)

Elke ontdekking van de werkelijkheid, of aspecten van de werkelijkheid, is prachtig. Het is een prachtige ontplooiing van de rijkdom van het leven, het natuurlijke stelsel waarin we leven, dat we natuur noemen. Het enige probleem is dat we ons ervan afscheiden. We zien de natuur als iets afzonderlijks. We denken dat God ergens boven ons is en wij hier. Maar geen van deze staan los van elkaar. We staan niet los van de natuur; daarom moeten we het natuurlijke milieu niet plunderen. We staan niet los van wat we God noemen. Het is aangeboren in ieder aspect van ons Wezen. En we staan niet los van elkaar, wat de belangrijkste ontdekking voor ons zal zijn. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

De grootste noodzaak op dit moment is de hervorming van de structuren waarin jullie nu leven. Jullie beschaving, Mijn vrienden, is stervende – nee, ze is al dood. Uit haar as zal een nieuwe schoonheid ontstaan, op basis van Liefde, Rechtvaardigheid en Samendelen. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van God. Laat dit jullie doel zijn, Mijn vrienden, en ken de betekenis van een vol en gelukkig leven. (Maitreya, Boodschap nr. 107)

Alom zijn er bewijzen dat de oude orde afbrokkelt. Oude haatgevoelens verdelen de volkeren en wetteloosheid heerst alom, maar overal zijn er tekenen dat er een nieuwe geest in de mens ontwaakt, een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid en een hernieuwde eerbied voor het leven in al zijn vormen. Vele vormen kent de openbaring van deze nieuwe schoonheid; vele schitterende visioenen van de toekomst ontvouwen zich voor het oog van de mensheid. De mens staat nog slechts op de drempel van een nieuw begin, maar de tekenen van vooruitgang zijn reeds zichtbaar voor wie ogen heeft om te zien. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De overwinning staat vast’)

Onvermijdelijk zullen de mensen daardoor een nieuwe kijk krijgen op de mogelijkheden van herverdeling, en de rechtvaardigheid die daaruit volgt, en zien dat ze goed zijn. Op deze manier zullen de mensen stap voor stap het kapotte bouwsel dat is opgetrokken uit hebzucht en uitbuiting, transformeren tot iets van schoonheid wat in ieders behoeften voorziet. Zo zal het zijn. Zo zal Maitreya de mensheid voorbereiden op een geestelijke reis zoals nooit eerder werd gezien, een reis die de mensen mettertijd zal veranderen in de goden die ze zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De stem van de toekomst’)

Deze Gave des Levens zal de Christus schenken, Die zich aldus openbaart als de Waterdrager, de bevrijder van alle mensen die ‘een overvloediger leven’ brengt, zoals Hij lang geleden voorspelde. Met dit ‘overvloediger leven’ zal een nieuwe creativiteit ontstaan. Vanuit de mens zal een rijke stroom van ideeën en ontdekkingen voortkomen, die alles wat eerder kwam zal overtreffen, en in overeenstemming met de Kosmische Wet. De natuur zal haar geheimen prijsgeven, het universum zal zich aan de onderzoekende geest van de mens onderwerpen, en de zo verworven kennis zal, ten dienste gesteld aan het algemeen welzijn, al het leven op Aarde verfraaien en verrijken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De gave des Levens’)

Gods Plan bestaat niet uit een reeks wetten die je hebt te gehoorzamen, maar uit denkbeelden die in zichzelf een innerlijke schoonheid hebben, een innerlijke betekenis omdat ze nu juist de kern vormen van de geestelijke basis van ons leven. Wanneer wij juiste verhoudingen nastreven, creëren we automatisch structuren – politiek, economisch en sociaal – die dat mogelijk maken. Dit is niet iets wat op abstract niveau gebeurt; het moet in deze grofstoffelijke wereld tot stand komen. (Benjamin Creme, De Grote Aantocht)

Stap voor stap, eeuw na eeuw, zal de mens een beschaving opbouwen die blijk zal geven van zijn groeiende uitdrukking van goddelijkheid; een cultuur waarin de schoonheid van de goddelijke schepping zich in al haar aspecten zal uitdrukken, een spiegel waarin de Goddelijke Idee in haar volle heerlijkheid zal worden weerkaatst. Zo zal de mens zijn ware plaats innemen in het Goddelijk Plan voor de wereld. Zo zal hij, geïnspireerd door de Christus, deze door angst, dogma en haat verdeelde wereld omvormen tot een wereld waar de Wet van Liefde regeert, waar alle mensen broeders zijn, waar alles met betrekking tot de goddelijke aard de aandacht van de mens krijgt en zijn leven beheerst. Zo zal de mens zijn dromen van goddelijkheid vervuld zien, zijn vermogens verwezenlijken en zijn bestemming bereiken. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De nieuwe beschaving’)

Wedergeboorte is een proces dat God in staat stelt om Zich door een tussenpersoon (wijzelf) te begeven naar zijn tegenpool (stof) om die stof weer in zichzelf op te nemen, geheel doortrokken van de goddelijke aard. Wat er in de schepping gebeurt is buitengewoon interessant en prachtig. Het is van verbazingwekkende schoonheid, van complexiteit, van logica en ook van mogelijkheid tot creatieve verandering, want het is geen vastliggend mechanisch gebeuren maar een uitzonderlijk mooi en levend proces. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De schoonheid van het kind is dat het de volledige aspiratie van de ziel in incarnatie heeft. Niet het minst bezoedeld met scepsis, met cynisme. Het weet dat dit het beste is voor de wereld. Een kind zegt “Als er ziekte is in de wereld moeten we het ‘wegtoveren’. Zou het niet fijn zijn als we alle ziekten in de wereld konden wegtoveren?” Elk kind wil af van het onrecht in de wereld en gebruikt daarvoor het idee van magie – een totaal onzelfzuchtige aspiratie. Wanneer het hart spreekt, wanneer de energie van de Christus die door het hart van de mensheid stroomt, in elk van ons die zuivere aspiratie van vroeger doet ontwaken, dan zal de wereld zich tot Hem wenden. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Wanneer de Aarde wordt gezien als een levend wezen, volkomen in alle onderdelen, elk onmisbaar voor het Geheel, dan zullen een nieuwe visie en gezond verstand de overhand krijgen. De mens zal zichzelf gaan zien als de beheerder van een natuurlijke orde die is voorbestemd om te functioneren in harmonie en schoonheid, terwijl elk natuurrijk verbonden is met dat wat eronder en erboven ligt, overeenkomstig het Plan. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De rol van de mens’)

Verenigd in liefde onder het Vaandel van Maitreya zullen de mensen nieuwe wegen banen naar de sterren. Naarmate de mens haar mysteries onderzoekt, zal de natuur haar geheimen prijsgeven en de geordende schoonheid onthullen die aan alles ten grondslag ligt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het tijdperk van Licht’)

Wij, jullie oudere Broeders, zien steeds duidelijker de contouren van een schitterende toekomst die zich voor de mensheid uitstrekt; Wij zien de blauwdrukken van een wetenschap die de meest vruchtbare en creatieve geesten van vandaag zouden doen verbazen; Wij zien eveneens kunst van een schoonheid en scheppende kracht zoals tot dusver nooit door mensen gezien is. Bovenal onderkennen Wij dat deze scheppende uitstroming, zonder weerga in de menselijke geschiedenis, het onvermijdelijke gevolg is van de buitengewone innerlijke verandering die de mensheid doormaakt: het leren leven volgens de Wetten van het Leven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Wanneer de mensen terugblikken’)

Door zijn aanwezigheid en voorbeeld zullen de mensen de aard van God leren begrijpen en geïnspireerd worden om die Goddelijkheid na te streven. Zo zullen de mensen geleidelijk de schoonheid van die Goddelijke aard laten zien en om hen heen de weerspiegeling ervan creëren. Zo zal een beschaving groeien die gezegend is en straalt met de liefde en wijsheid welke Zijn waarmerk vormen. Hij zal Zijn en hun verrichtingen aanschouwen en tevreden zijn. Zo zal het zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De leringen van Maitreya’)

Het zal Onze taak zijn erop toe te zien dat de ontwikkeling van de nieuwe samenleving verloopt langs wegen die een juist evenwicht bewaren, en niets wat afbreuk doet aan de menselijke noden zal Onze aanbeveling krijgen. Schoonheid en besef van wat gepast is, zal de toetssteen zijn. Alles wat lelijk, mechanistisch en schadelijk is voor de menselijke geest, zal gemeden worden. Het doel zal zijn om in volledige vrijheid en harmonie een juiste verhouding te bewaren tussen de mens en zijn omgeving, om ervoor te zorgen dat elke technologische en wetenschappelijke vooruitgang wordt gezien als een middel om beter te voorzien in de behoeften van de mens en om de aard van de Werkelijkheid beter te leren kennen. Op deze manier, wees daarvan overtuigd, zullen de nodige waarborgen worden ingebouwd in de nieuwe structuren. Alles wat het leven verrijkt en haar vormen verfraait, zal Onze zegen hebben; elke openbaring die het algemeen welzijn ten goede komt zal Onze steun krijgen. De tijd nadert dat de mens in een nieuwe relatie zal komen te staan tot zijn omgeving. In overeenstemming met zijn besef dat de mens, de natuur en God één zijn, zal hij vormen bouwen die hem in staat stellen die waarheid te openbaren. Er zal het innigste contact en een vrije uitwisseling tot stand gebracht worden met alle delen van het Geheel; onbetwistbare kennis van de zin en het doel van het leven zal de huidige verwarring vervangen en leiden tot een uitdrukking van tot nog toe ongekende schoonheid. Het ware, het goede en het schone zullen werkelijkheid worden in het leven van de mensen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het leven in de Nieuwe Tijd’)

Indien en wanneer iemand van Mars met zijn ruimtevaartuig op Aarde landt en om zich heen kijkt, zal hij zeker verbaasd zijn over zijn omgeving. Tenzij zijn missie hem naar het platteland heeft gebracht, zal hij zich afvragen hoe de mensen op Aarde de troosteloze eentonigheid en de ongegeneerde lelijkheid van zovele kleine en grote steden van de wereld kunnen dulden. De ongebreidelde ellende van de armsten wordt slechts geëvenaard door de onbeschaamde, steriele grofheid van de rijksten. Waar op Aarde men ook kijkt, zo lijkt het, bedekken kantoorgebouwen de grond als gigantische mierennesten, omgeven door eindeloze rijen bijna identieke kubussen waarin de uitgeputte mieren zich tijdens hun slaap herstellen. Natuurlijk, zo zou onze vriend van Mars ontdekken, zijn er uitzonderingen op deze alomtegenwoordige zielloze middelmatigheid, maar dat, zal hij zien, zijn allemaal relieken uit het verleden, die trots bewaard en beschermd worden als lusthoven voor toeristen terwijl de plaatselijke bevolking het moet stellen met stille afgunst.
Het bovenstaande is vanzelfsprekend een karikatuur, maar het is niet voor niets dat de verfraaiing van onze steden tot de prioriteiten van Maitreya behoort. Een stad is meer dan alleen maar een plaats waar geld verdiend en van de vruchten ervan genoten kan worden. Het is een Centrum, een Magneet die groepen mensen aantrekt om het bewustzijn van allen te verheffen en te verrijken. Het is een plaats waar de ziel van het land dat zij opluistert, zich kan openbaren en de verworvenheden van mensen overal kan tooien. Een stad moet derhalve een plaats van schoonheid, van grote verscheidenheid en kleur zijn, met veel stille gebieden voor meditatie en rust. Ze moet niet te groot zijn; veel moderne steden trekken hun burgers niet aan, maar stoten hen veeleer af. Ze moeten open zijn en iedereen verwelkomen, en hun bijzondere gaven delen met zowel inwoners als bezoekers. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De steden van morgen’)

Vele malen hebben jullie gehoord dat de mens een God in aanleg is; dit is geen holle frase maar juist de waarheid over de aard en het Wezen van de mens. Het is slechts een kwestie van tijd tot die waarheid wordt ervaren en duidelijk voor allen wordt uitgedrukt. De Meesters zullen van Hun Overvloed aan onschadelijkheid, wijsheid en liefde schenken, en de mens veilig naar de haven van vervulling loodsen. Zo zal het zijn. Te zijner tijd zullen mensen hun rechtmatige plaats innemen en samen met de Meesters werken voor het welzijn van allen. Zo zullen mensen de Wetten van Leven en Liefde leren en vorm geven aan een toekomst van ongeëvenaarde schoonheid… Wanneer mensen terugblikken, zullen ze deze tijd als een opstap naar Genade zien. De chaotische verwarring van vandaag is niets minder. Uit deze verwarring zullen nieuwe vormen tevoorschijn komen die de nieuwe beschaving zullen tooien; nieuwe en betere vormen zullen voorzien in de behoefte van alle mensen, en het hart van ieder voldoening geven. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Ontluikende goddelijkheid’)

Schoonheid is een uitdrukking van een goddelijke idee en wanneer onze uitdrukking tot de onthulling van de idee leidt, ontstaat schoonheid. Dit is wat achter alle grote kunst, muziek, poëzie en literatuur ligt, achter alle grote wetenschappelijke ontdekkingen in de wereld, achter alle grote intuïtieve denkbeelden, in religieuze termen, over de aard van de werkelijkheid waarin we leven. Dat alles brengt een schoonheid tot stand, een goddelijke uitstraling, die alleen wordt gevonden wanneer je aan de hoogste, geheimzinnigste delen van het leven raakt. Wanneer je denkt in termen van de betekenis en het doel van het leven is schoonheid het resultaat. (Benjamin Creme, De kunst van samenwerking)

De tijd van openbaring is gekomen
boekbespreking door Dick Larson

Benjamin Creme’s boek De Bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie is een waardevol document voor wie informatie zoekt over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de ufo-activiteit die de laatste tijd zo duidelijk is geworden. Zijn ze echt? En zo ja, allemaal? Waarom zijn ze hier? Waarom zien we ze niet de hele tijd? Hoe zien de ruimtemensen eruit? Dit fascinerende boek bevat de antwoorden op deze en nog veel meer vragen over de ruimtemensen en hun ruimteschepen en biedt specifieke informatie die niet elders gevonden zal worden. De Bundeling van de Krachten van Licht is ook het ultieme boek voor degenen die op zoek zijn naar overtuigende informatie over effectievere benaderingen van het onderwijs, inclusief het opvoeden van kinderen.
Benjamin Creme staat in voortdurend contact met zijn Meester. Het is dit contact met zijn Meester evenals Creme’s eigen veelvuldige persoonlijke ervaringen die ten grondslag liggen aan de informatie in dit boek. Dat bestaat niet uit simpele aannames en theorieën over ufo’s en het leven op andere planeten, maar biedt heel veel feiten, zekerheid en bijzonderheden over de bezoekers uit de ruimte en hun missie van barmhartigheid – een geestelijke missie.

Betekenis
Er zijn grotten die door de vroege mens werden bewoond, waar tekeningen van ufo’s en ruimtemensen op de wanden te vinden zijn. Benjamin Creme legt uit dat de afgelopen 300.000 jaar de ruimtemensen de mensheid op Aarde regelmatig hebben bezocht. Hij haast zich om het belang van deze informatie te benadrukken: “Er bestaat een enorme hoeveelheid informatie over ufo’s, die deels waar is en beslist authentiek, en een massa die volkomen onwaar is en onecht. Dit is een uitgebreid onderwerp dat van enorme betekenis is.” (blz. 3) Toch hebben de regeringen van de ontwikkelde naties deze liefdevolle, behulpzame ruimtemensen gedurende 60 jaar gedenigreerd en gedemoniseerd als “aliens” die vee verminken, ons onderzoeken en ons, om onbekende redenen, kwaad willen doen. De cynische media en de vele films waarin Aardbewoners zich moeten verdedigen tegen ruimtemonsters voeden de angst en verwarring nog meer.
Benjamin Creme legt uit wat de oorzaak is van deze verdraaiingen door onze regeringen. Als de mensen wisten dat er wijze bezoekers zijn die ons willen helpen, zouden zij niet langer naar de wereldleiders luisteren en zouden zij van de Ruimtebroeders willen horen hoe ze het doel en de vreugde van het leven vollediger kunnen ervaren. Dus erkenning van het bestaan van deze geweldige, hoogontwikkelde menselijke wezens zou gelijk staan aan politieke zelfmoord.
Een andere reden voor het ontkennen van ufo’s door regeringen is dat zij bezorgd zijn over paniek onder de mensen die zij hebben aangeleerd de ufo’s te vrezen. Aldus verklaren regeringen dat ufo’s niet (of wel) schadelijk zijn en tegelijkertijd dat ze niet bestaan, waar Benjamin Creme’s Meester aan toevoegt: “Terwijl elke regering onbetwistbaar bewijs in handen heeft van het bestaan, de creativiteit en superieure technologie van deze moedige en onschadelijke bezoekers van de zusterplaneten in ons Stelsel. (blz. 2)
De mensheid bestaat in de gehele kosmos. Maar, deze bezoekers zijn niet afkomstig van de Pleiaden of van Sirius, zoals velen denken. “Er bestaat geen openlijk contact tussen onze beschaving en die van de Pleiaden,” zegt Benjamin Creme. (blz. 44) Enkele komen van Saturnus en Jupiter, maar de meeste ufo’s en hun bemanning, die hier in duizendtallen zijn, komen van onze buurplaneten Venus en Mars.
Benjamin Creme beschrijft twee grote wereldcrises waarbij we achter de schermen hulp van onze Ruimtebroeders ontvingen om een ramp te voorkomen. De eerste keer was in het begin van de Koude Oorlog toen Rusland Oost-Berlijn van West-Berlijn afscheidde. Het tweede geval was de Cubaanse raketcrisis. In beide situaties ontvingen de toenmalige Amerikaanse presidenten advies van een ruimtebroeder hoe een ramp afgewend kon worden en, met de hulp van de ruimtemensen die negatieve energie onttrokken, werd de zeer reële mogelijkheid van een nucleaire Derde Wereldoorlog tot tweemaal toe voorkomen.
Evenals ons lichaam een systeem is en, wanneer er een onderdeel kapot gaat, de rest ervan te hulp schiet bij de genezing, zo is ons zonnestelsel ook een entiteit – een confederatie van planeten – met een Plan en een Groot Bewustzijn dat toeziet op dat Plan, waarin een gelijksoortige genezing kan plaatsvinden. “De Hiërarchieën [Meesters] van alle planeten werken samen binnen een soort interplanetair parlement.” (blz. 24) Planeet Aarde vertraagt de evolutie van het zonnestelsel omdat we oorlog of vervuiling nog niet hebben beëindigd. We zijn de verkeerde weg ingeslagen en hebben hulp nodig om het pad van het Plan weer te vinden. Vandaar dat andere delen van het zonnestelsel – medemensen van andere planeten – zijn toegesneld om te helpen. Ze zijn hier op een reddingsmissie – een geestelijke missie.

Vervuiling
Hun huidige missie vindt hoofdzakelijk plaats op ten minste vijf gebieden die dit boek tot in detail beschrijft. Het eerste onderdeel van hun missie bestaat eruit te helpen onze planeet in leven te houden door het opruimen van onze vervuiling. Met enorme schepen neutraliseren de ruimtemensen zoveel mogelijk vervuiling – met name nucleair – in de lucht, op het land en in het water en dit doen zij al jaren, de klok rond. Zonder hun hulp, zou onze planeet ten dode opgeschreven zijn. “Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen.” (blz. 11) Zij kunnen het niet allemaal opruimen omdat het niet hun rommel is. Dus worden zij beperkt door karma, maar ze doen wat ze kunnen totdat we wakker worden en het zelf opruimen. Het grootste gevaar is afkomstig van nucleaire vervuiling die door alle kerncentrales en kernproeven uitgestoten wordt.
Benjamin Creme vertelt ons dat een bron van veel verwarring en verkeerde informatie in de beperkingen van onze wetenschap ligt. We zijn ons alleen bewust van drie niveaus van fysieke stof: vaste, vloeibare en gasvormige. Maar er bestaan vier niveaus boven het gasvormige niveau die etherische materie genoemd worden. Dit is ook fysieke materie, maar geen vaststoffelijke materie. Dus men kan etherische niveaus alleen zien wanneer men etherisch gezichtsvermogen heeft. Weinigen van ons hebben dat. De ufo’s bestaan op deze niveaus van etherisch-stoffelijke materie, evenals de bemanningsleden die ze besturen. Zij zien elkaar net als wij dat doen, maar wij kunnen hen niet zien – tenzij ze de trilling van hun lichaam en/of hun ruimteschip verlagen zodat zij tijdelijk vaststoffelijk worden. Dan kunnen wij hen zien, maar alleen wanneer zij dat willen. Zij willen mensen niet bang maken, dus zijn ze voorzichtig met het tonen van zichzelf. Als iemand bang voor ze is, verdwijnen ze simpelweg – dan vertrekken ze.
Etherische kernenergie lekt van kerncentrales en kernproeven, maar onze instrumenten zijn te grof om dit waar te nemen. De Meester zegt dat deze krachtige nucleaire vervuiling de oorzaak is van de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd en de drastische stijging in het aantal geboorten van autistische kinderen. Het tast ons immuunsysteem aan en maakt ons vatbaar voor ziekten – griep, kanker, enz. – die we normaal gesproken zouden kunnen weerstaan.

Graancirkels
Het tweede onderdeel van de missie van de ufo’s is het creëren van prachtige graancirkels die over de hele wereld verschijnen. Deze graancirkels, die buigen maar (op haast miraculeuze wijze) niet afbreken of afsterven, vormen een wonderbaarlijk ‘visitekaartje’ om ons te vertellen dat ze hier zijn. Zoals Benjamin Creme zo prachtig zegt: “Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de rand van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (blz. 12)
Een andere reden voor de graancirkels, die in luttele seconden worden gemaakt door de ufo’s en worden gecreëerd door gedachtekracht, is om het aardmagnetisch veld van onze planeet af te bakenen. Dit, in combinatie met energie van de zon, is bestemd voor toekomstig gebruik als onderdeel van de Wetenschap van het Licht – een geschenk aan ons van de Ruimtebroeders wanneer we oorlogen eenmaal hebben beëindigd – en het zal ons voorzien van schone, kosteloze, vrijwel oneindige energie voor onze planeet.

De ‘Ster’
Het derde onderdeel van de missie van de Ruimtebroeders is om een prachtig en onmiskenbaar teken te geven van een niet eerder voorgevallen gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden. Tweeduizend jaar geleden, kwam de grote leraar, Jezus, om het Vissen-tijdperk in te luiden en om zijn lering over de Liefde van God te brengen. De wijzen uit het Oosten volgden een ‘ster’ terwijl deze zich langs de hemelen bewoog en tot stilstand kwam boven Bethlehem alwaar de ster neerscheen op de geboorteplek van Jezus, zodat de Wijzen uit het Oosten hem konden eren. Dat was echter geen ster, maar een ruimteschip ter grootte van tweeëneenhalf voetbalvelden.
De Ruimtebroeders hebben nu opnieuw vier speciale, enorme ufo’s gecreëerd, elk ter grootte van vijf voetbalvelden – een in het noorden, een in het zuiden, in het oosten en een in het westen rondom de planeet – zodat deze ‘ster’ door iedereen gezien kan worden. Ze stralen en twinkelen als sterren, maar ze gedragen zich verder niet als sterren. Ze bewegen, veranderen snel van kleur en ze staan er om bekend op menselijke gedachten te reageren. YouTube en de website van Share International (www.share-international.org) staan vol met beeldmateriaal en video’s van Maitreya’s ‘ster’. De ‘sterren’ zullen daar blijven, zichtbaar tijdens heldere nachten en dagen, totdat de Wereldleraar naar voren treedt en de mensheid toespreekt op de Dag van Zijn Verklaring.

Krachten van Licht
Het vierde onderdeel van de missie van de ufo’s is als deel van de “Krachten van Licht”, die de mensheid op aarde helpen om vooruit te komen in onze evolutie. De ruimtemensen “werken dagelijks, elk uur, van minuut tot minuut, samen met Maitreya.” (blz. 16) “Wij zien de Krachten van Licht als de Esoterische Hiërarchie: de Christus en Zijn groep Meesters Die, samen met al hun discipelen, de Krachten van Licht van onze planeet vormen… Zij verzamelen een leger mensen uit de hele wereld om Zich heen, die in de komende tijd met Hen samen zullen werken.” (blz. 22) Dit omvat ook de door Maitreya in 1922 in het leven geroepen Nieuwe Groep van Werelddienaren. Tezamen zijn dit “de Krachten van Licht” die de weg bereiden voor Maitreya’s verschijning, op het juiste moment, om openlijk met de mensheid samen te werken, teneinde een schitterende beschaving op Aarde te creëren.

Juiste verhoudingen
Het vijfde onderdeel van de missie van de ruimtebroeders is als rolmodel voor het creëren van juiste verhoudingen. “Samenleven in vrede is de boodschap van Maitreya. Zo leven de Ruimtebroeders – onschadelijk, tactvol, respectvol,” schrijft Benjamin Creme. “Wij zijn één zonnestelsel. We zijn met zijn allen bezig aan een gezamenlijke reis naar volmaaktheid. We staan op verschillende niveaus; sommigen zijn dichter bij het einde van de weg, en anderen worstelen zelfs na miljoenen jaren nog om het pad naar de goede weg te vinden. De Ruimtebroeders zijn er om ons te helpen. Met hun hulp zullen de krachten van het kwaad vernietigd worden, de krachten die mensen overal verhinderen om samen te leven in vrede, met rechtvaardigheid en juiste verhoudingen. Juiste verhouding is de volgende voorbestemde stap voor de mensheid, en met de hulp van de Ruimtebroeders en het naar buiten treden van onze eigen Hiërarchie van Meesters zal die stap snel genomen worden.” (blz. 19-20)
Een centraal en terugkerend thema in Creme’s boodschap is dat niemand anders ons werk voor ons zal doen. We kunnen advies en leringen ontvangen, maar we moeten zelf het werk van de reconstructie van onze samenleving en planeet ter hand nemen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (blz. 87)

Nieuw onderwijs
Deel Twee van De Bundeling van de Krachten van Licht behandelt de veranderingen in het onderwijs die vereist zijn in de komende tijd – een tijd van nieuwe wetenschap en een toenemend bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn en de krachten die om ons heen werken.
Hier presenteert Benjamin Creme ‘Het Nieuwe Onderwijs’, een artikel van zijn Meester dat ons bestaan als zielen aanduidt, evenals onze evolutie door de Wet van Wedergeboorte en de noodzaak van onderwijs dat voorbereidt op het leven, niet alleen op een baan.
De Meester onthult: “In de huidige vorm is onderwijs een bijzonder schamele vertoning, die slechts voorziet in de minimum vereisten voor een begrip van, en beheersing over, het menselijk milieu.” (blz. 101-102) “Onderwijs moet worden gezien als het middel waardoor de inwonende God wordt gevonden, gekend en uitgedrukt… Het bestaan van de ziel, de Goddelijke Middelaar, moet algemene aanvaarding vinden en technieken voor contact met dit hogere beginsel moeten algemene toepassing krijgen.” (blz. 102)
Een groot probleem binnen het onderwijs is dat we niet weten wie we zijn. “Ieder van ons is een ziel in incarnatie… Het probleem is dat ontwikkelingspsychologen merendeels het denkbeeld van de ziel verwerpen. De psychologie zal zich niet verder ontwikkelen totdat zij het bestaan van de ziel erkent.” (blz. 133) “Het doel van de ziel is het Plan van evolutie te dienen… De Meesters zijn hier om het Plan te dienen en om de mensheid te inspireren het doel van hun ziel ten uitvoer te brengen. (blz. 125) Hoe meer we leven als ziel, des te minder kan ons verleden ons raken, beïnvloeden, ons in gevangenschap houden. Zo zal het nieuwe onderwijs ons de samenstelling van de persoonlijkheid onthullen en ons onderrichten over de samenstelling van de energieën die op ons inwerken, en ons persoonlijke stadium van ontwikkeling op het evolutionaire pad. Gesterkt door de kennis, beschikbaar gesteld door de leringen van de Meesters en hun discipelen, zal de mensheid een ongekende mate van groei ervaren.
Vervolgens wordt het artikel van de Meester over ‘Het gezin’ herdrukt. Het artikel gaat in op het gezin als de hoeksteen van het maatschappelijk leven en de noodzaak om de jonge zielen die we in incarnatie brengen als toevoeging aan onze familie van zielen als onze kinderen, op de juiste wijze te voeden. Het nieuwe onderwijs moet “zich bezighouden en opleiden voor de vereisten van het gezinsleven… Toch wordt miljoenen jonge mensen toegestaan om dit veld van dienst – het moeilijkste ter wereld – grotendeels te betreden zonder welke vorm van training ook.” (blz. 103-104)
Deel Twee behandelt ook het onderwijzen van jonge kinderen, het onderwijzen van de jeugd, verwachte veranderingen voor leraren en lesprogramma’s, en de verhouding tussen familie en karma, evenals suggesties voor verdere studie langs deze lijnen.
Dit fascinerende, motiverende en zeer onthullende boek maakt zeker onderdeel uit van de ‘Tijd van Openbaring’.

Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van LichtDe geestelijke missie van de UFO’s, Share International Foundation, Amsterdam, Londen, 2010.

Dick Larson is therapeut en woonachtig in Los Angeles (VS), en past de leringen van de Oude Wijsheid en praktische spiritualiteit in zijn werk toe. Hij is geïnterviewd in landelijke talkshows op de radio en heeft voor de publieke omroep een serie televisieshows geproduceerd die in grote steden in heel Amerika zijn uitgezonden.

Spaanse burgemeester en radicale non spreken zich uit tegen marktwerking
door Niels Bos

Hij is de 57-jarige burgemeester van een Andalusische stad die ‘de Robin Hood van Spanje’ wordt genoemd voor het organiseren van anti-bezuinigingdemonstraties in de hele regio, het bezetten van banken en het steunen van een levensmiddeleninval in een supermarkt ten behoeve van de armen. Zij is een benedictijner non, een aan de Harvard universiteit opgeleide theoloog en geschoold arts, die zich heeft ontpopt tot een belangrijke stem in de Spaanse protestbeweging, de Indignados (“Verontwaardigden”), tegen de uitwassen van het kapitalisme. Beiden hebben afzonderlijk voor nationale en internationale krantenkoppen gezorgd door hun uitgesproken ideeën, woorden en daden.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, burgemeester van Marinaleda, kreeg nationale bekendheid nadat hij en een groep arbeiders weigerden om in een supermarkt te betalen voor 10 winkelwagentjes vol basisvoedingsmiddelen, die zij onder de voedselbanken van de regio verdeelden. Sánchez Gordillo legt uit: “Dat was om de aandacht te vestigen op het feit dat er nu zo veel mensen in Spanje de grootste moeite hebben om genoeg te verdienen om te kunnen eten. We wilden laten zien dat dit probleem in de 21ste eeuw in Spanje bestaat. Gandhi zou het hebben gesteund.” Sánchez Gordillo strijdt al meer dan 30 jaar voor herverdeling van rijkdom door middel van landbezettingen, goedkope woningen en coöperaties. Misschien was het de lange geschiedenis van de Andalusische strijd om land, teruggaand tot de Romeinse tijd, die de dorpelingen meer dan twee decennia geleden inspireerde om stukken onderbenutte grond te bezetten die de plaatselijke adel toebehoorden. Na een strijd van 12 jaar werd de dorpelingen in 1992, in een historische beslissing van de lokale overheid, grond toegekend voor hun coöperatieve landbouwprogramma.
Successen zoals deze hebben het kleine stadje Marinaleda – met bijna 3.000 inwoners – omgevormd tot wat sommigen een ‘communistisch utopia’ noemen. Maar Sánchez Gordillo haast zich te verwijzen naar Marinaleda’s stelsel van directe democratie, waarin alle belangrijke beslissingen in grote bijeenkomsten gezamenlijk genomen worden. Het contrast tussen de Spaanse werkloosheid van 27,2 procent – de hoogste in de EU – en de vrijwel volledige werkgelegenheid in Marinaleda, getuigt van het succes van het coöperatieve beleid in Marinaleda en vervult de burgemeester “tegelijkertijd met hoop en wanhoop”. Sinds het begin van de crisis is Andalusië, waar de werkloosheidscijfers tot de hoogste in de hele Europese Unie behoren, een brandpunt geworden voor de draconische bezuinigingsmaatregelen van de overheid die zich op openbare diensten richten.
De woorden en daden van de ‘Robin Hood’-burgemeester worden door de autoriteiten naar wie hij uithaalt met een mengsel van verachting en verontwaardiging ontvangen. “Men kan niet Robin Hood zijn en tegelijkertijd een salaris als de sheriff van Nottingham verdienen,” aldus de parlementaire woordvoerder van de regerende partij in het Spaanse parlement. Maar, zoals Sánchez Gordillo aangeeft, dit project gaat over veel meer dan de burgemeester en zijn reputatie. “Het belangrijkste wat we hier hebben gedaan, is ons inspannen voor het verkrijgen van land met vreedzame middelen en ervoor zorgen dat huisvesting een recht is, geen handel. En als dorp werken we allemaal mee, discussiëren we en werken we samen: dat is trouwens fundamenteel voor elke samenleving.”

De demonstrerende non
Zuster Teresa Forcades, een non met zachte stem in een rustig klooster in de bergen nabij Barcelona, heeft ook felle aanvaringen gehad met de autoriteiten op hun eigen terrein. Zij werd bekend in 2009 op het hoogtepunt van de wereldwijde varkensgriepepidemie, toen ze in het klooster een video opnam, die door meer dan een miljoen mensen werd bekeken, waarin zij haar bezorgdheid uitte over de gevaren van het vaccin. Ze raakte betrokken in een polemiek met de Wereldgezondheidsorganisatie en de farmaceutische industrie, maar Forcades, opgeleid als arts in de VS en in het bezit van een doctorsgraad in de Volksgezondheid, legt uit dat ze na drie maanden studie naar de onderliggende wetenschap gewoon stomverbaasd was over het gebrek aan wetenschappelijke grond voor het overheidsbeleid en de beslissingen met betrekking tot de Mexicaanse griepvaccinatie. “De campagne was niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten, maar werd georkestreerd omwille van de industriële belangen van de grote farmaceutische bedrijven,” zegt ze. Deze affaire bleek slechts het begin van haar publieke bekendheid te zijn, nadat ze openlijk de bezuinigingsmaatregelen van de conservatieve regering van Spanje, waardoor ook de gezondheidszorg en het onderwijs werden getroffen, begon te hekelen. Volgens de regering waren de bezuinigingen nodig om het overheidstekort te beperken, maar Forcades stelt: “De bezuinigingen negeren de behoeften van de meerderheid en dienen de belangen van een minderheid. De economische crisis in Spanje heeft een punt bereikt waarop ze het weefsel van de samenleving bedreigt,” vervolgt ze. Erop wijzend dat de belastingen op de verkoop van brood hoger zijn dan die op financiële speculatie vraagt ze: “Waarom zou er een belasting op basisgoederen moeten zijn en geen belasting op financiële transacties?”
Zuster Teresa’s kritische kijk op versleten machtsstructuren is niet alleen voorbehouden aan de wereld buiten de kloostermuren. Zo heeft ze ook opgemerkt dat een structureel onderdeel van de kerk is verouderd en pleit zij openlijk voor vrouwelijke priesters, terwijl anticonceptie en abortus aan het geweten van de betrokkenen zelf moet worden overgelaten. Ze stelt: “De rooms-katholieke kerk, die mijn kerk is, is vrouwonvriendelijke en patriarchaal in structuur. Dit moet zo snel mogelijk veranderen.”

Niels Bos is medewerker van Share International en woont in Utrecht.