Boekbespreking: De bundeling van de Krachten van Licht

De tijd van openbaring is gekomen
boekbespreking door Dick Larson

Benjamin Creme’s boek De Bundeling van de Krachten van Licht — UFO’s en hun geestelijke missie is een waardevol document voor wie informatie zoekt over het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de ufo-activiteit die de laatste tijd zo duidelijk is geworden. Zijn ze echt? En zo ja, allemaal? Waarom zijn ze hier? Waarom zien we ze niet de hele tijd? Hoe zien de ruimtemensen eruit? Dit fascinerende boek bevat de antwoorden op deze en nog veel meer vragen over de ruimtemensen en hun ruimteschepen en biedt specifieke informatie die niet elders gevonden zal worden. De Bundeling van de Krachten van Licht is ook het ultieme boek voor degenen die op zoek zijn naar overtuigende informatie over effectievere benaderingen van het onderwijs, inclusief het opvoeden van kinderen.
Benjamin Creme staat in voortdurend contact met zijn Meester. Het is dit contact met zijn Meester evenals Creme’s eigen veelvuldige persoonlijke ervaringen die ten grondslag liggen aan de informatie in dit boek. Dat bestaat niet uit simpele aannames en theorieën over ufo’s en het leven op andere planeten, maar biedt heel veel feiten, zekerheid en bijzonderheden over de bezoekers uit de ruimte en hun missie van barmhartigheid – een geestelijke missie.

Betekenis
Er zijn grotten die door de vroege mens werden bewoond, waar tekeningen van ufo’s en ruimtemensen op de wanden te vinden zijn. Benjamin Creme legt uit dat de afgelopen 300.000 jaar de ruimtemensen de mensheid op Aarde regelmatig hebben bezocht. Hij haast zich om het belang van deze informatie te benadrukken: “Er bestaat een enorme hoeveelheid informatie over ufo’s, die deels waar is en beslist authentiek, en een massa die volkomen onwaar is en onecht. Dit is een uitgebreid onderwerp dat van enorme betekenis is.” (blz. 3) Toch hebben de regeringen van de ontwikkelde naties deze liefdevolle, behulpzame ruimtemensen gedurende 60 jaar gedenigreerd en gedemoniseerd als “aliens” die vee verminken, ons onderzoeken en ons, om onbekende redenen, kwaad willen doen. De cynische media en de vele films waarin Aardbewoners zich moeten verdedigen tegen ruimtemonsters voeden de angst en verwarring nog meer.
Benjamin Creme legt uit wat de oorzaak is van deze verdraaiingen door onze regeringen. Als de mensen wisten dat er wijze bezoekers zijn die ons willen helpen, zouden zij niet langer naar de wereldleiders luisteren en zouden zij van de Ruimtebroeders willen horen hoe ze het doel en de vreugde van het leven vollediger kunnen ervaren. Dus erkenning van het bestaan van deze geweldige, hoogontwikkelde menselijke wezens zou gelijk staan aan politieke zelfmoord.
Een andere reden voor het ontkennen van ufo’s door regeringen is dat zij bezorgd zijn over paniek onder de mensen die zij hebben aangeleerd de ufo’s te vrezen. Aldus verklaren regeringen dat ufo’s niet (of wel) schadelijk zijn en tegelijkertijd dat ze niet bestaan, waar Benjamin Creme’s Meester aan toevoegt: “Terwijl elke regering onbetwistbaar bewijs in handen heeft van het bestaan, de creativiteit en superieure technologie van deze moedige en onschadelijke bezoekers van de zusterplaneten in ons Stelsel. (blz. 2)
De mensheid bestaat in de gehele kosmos. Maar, deze bezoekers zijn niet afkomstig van de Pleiaden of van Sirius, zoals velen denken. “Er bestaat geen openlijk contact tussen onze beschaving en die van de Pleiaden,” zegt Benjamin Creme. (blz. 44) Enkele komen van Saturnus en Jupiter, maar de meeste ufo’s en hun bemanning, die hier in duizendtallen zijn, komen van onze buurplaneten Venus en Mars.
Benjamin Creme beschrijft twee grote wereldcrises waarbij we achter de schermen hulp van onze Ruimtebroeders ontvingen om een ramp te voorkomen. De eerste keer was in het begin van de Koude Oorlog toen Rusland Oost-Berlijn van West-Berlijn afscheidde. Het tweede geval was de Cubaanse raketcrisis. In beide situaties ontvingen de toenmalige Amerikaanse presidenten advies van een ruimtebroeder hoe een ramp afgewend kon worden en, met de hulp van de ruimtemensen die negatieve energie onttrokken, werd de zeer reële mogelijkheid van een nucleaire Derde Wereldoorlog tot tweemaal toe voorkomen.
Evenals ons lichaam een systeem is en, wanneer er een onderdeel kapot gaat, de rest ervan te hulp schiet bij de genezing, zo is ons zonnestelsel ook een entiteit – een confederatie van planeten – met een Plan en een Groot Bewustzijn dat toeziet op dat Plan, waarin een gelijksoortige genezing kan plaatsvinden. “De Hiërarchieën [Meesters] van alle planeten werken samen binnen een soort interplanetair parlement.” (blz. 24) Planeet Aarde vertraagt de evolutie van het zonnestelsel omdat we oorlog of vervuiling nog niet hebben beëindigd. We zijn de verkeerde weg ingeslagen en hebben hulp nodig om het pad van het Plan weer te vinden. Vandaar dat andere delen van het zonnestelsel – medemensen van andere planeten – zijn toegesneld om te helpen. Ze zijn hier op een reddingsmissie – een geestelijke missie.

Vervuiling
Hun huidige missie vindt hoofdzakelijk plaats op ten minste vijf gebieden die dit boek tot in detail beschrijft. Het eerste onderdeel van hun missie bestaat eruit te helpen onze planeet in leven te houden door het opruimen van onze vervuiling. Met enorme schepen neutraliseren de ruimtemensen zoveel mogelijk vervuiling – met name nucleair – in de lucht, op het land en in het water en dit doen zij al jaren, de klok rond. Zonder hun hulp, zou onze planeet ten dode opgeschreven zijn. “Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen.” (blz. 11) Zij kunnen het niet allemaal opruimen omdat het niet hun rommel is. Dus worden zij beperkt door karma, maar ze doen wat ze kunnen totdat we wakker worden en het zelf opruimen. Het grootste gevaar is afkomstig van nucleaire vervuiling die door alle kerncentrales en kernproeven uitgestoten wordt.
Benjamin Creme vertelt ons dat een bron van veel verwarring en verkeerde informatie in de beperkingen van onze wetenschap ligt. We zijn ons alleen bewust van drie niveaus van fysieke stof: vaste, vloeibare en gasvormige. Maar er bestaan vier niveaus boven het gasvormige niveau die etherische materie genoemd worden. Dit is ook fysieke materie, maar geen vaststoffelijke materie. Dus men kan etherische niveaus alleen zien wanneer men etherisch gezichtsvermogen heeft. Weinigen van ons hebben dat. De ufo’s bestaan op deze niveaus van etherisch-stoffelijke materie, evenals de bemanningsleden die ze besturen. Zij zien elkaar net als wij dat doen, maar wij kunnen hen niet zien – tenzij ze de trilling van hun lichaam en/of hun ruimteschip verlagen zodat zij tijdelijk vaststoffelijk worden. Dan kunnen wij hen zien, maar alleen wanneer zij dat willen. Zij willen mensen niet bang maken, dus zijn ze voorzichtig met het tonen van zichzelf. Als iemand bang voor ze is, verdwijnen ze simpelweg – dan vertrekken ze.
Etherische kernenergie lekt van kerncentrales en kernproeven, maar onze instrumenten zijn te grof om dit waar te nemen. De Meester zegt dat deze krachtige nucleaire vervuiling de oorzaak is van de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd en de drastische stijging in het aantal geboorten van autistische kinderen. Het tast ons immuunsysteem aan en maakt ons vatbaar voor ziekten – griep, kanker, enz. – die we normaal gesproken zouden kunnen weerstaan.

Graancirkels
Het tweede onderdeel van de missie van de ufo’s is het creëren van prachtige graancirkels die over de hele wereld verschijnen. Deze graancirkels, die buigen maar (op haast miraculeuze wijze) niet afbreken of afsterven, vormen een wonderbaarlijk ‘visitekaartje’ om ons te vertellen dat ze hier zijn. Zoals Benjamin Creme zo prachtig zegt: “Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de rand van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (blz. 12)
Een andere reden voor de graancirkels, die in luttele seconden worden gemaakt door de ufo’s en worden gecreëerd door gedachtekracht, is om het aardmagnetisch veld van onze planeet af te bakenen. Dit, in combinatie met energie van de zon, is bestemd voor toekomstig gebruik als onderdeel van de Wetenschap van het Licht – een geschenk aan ons van de Ruimtebroeders wanneer we oorlogen eenmaal hebben beëindigd – en het zal ons voorzien van schone, kosteloze, vrijwel oneindige energie voor onze planeet.

De ‘Ster’
Het derde onderdeel van de missie van de Ruimtebroeders is om een prachtig en onmiskenbaar teken te geven van een niet eerder voorgevallen gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden. Tweeduizend jaar geleden, kwam de grote leraar, Jezus, om het Vissen-tijdperk in te luiden en om zijn lering over de Liefde van God te brengen. De wijzen uit het Oosten volgden een ‘ster’ terwijl deze zich langs de hemelen bewoog en tot stilstand kwam boven Bethlehem alwaar de ster neerscheen op de geboorteplek van Jezus, zodat de Wijzen uit het Oosten hem konden eren. Dat was echter geen ster, maar een ruimteschip ter grootte van tweeëneenhalf voetbalvelden.
De Ruimtebroeders hebben nu opnieuw vier speciale, enorme ufo’s gecreëerd, elk ter grootte van vijf voetbalvelden – een in het noorden, een in het zuiden, in het oosten en een in het westen rondom de planeet – zodat deze ‘ster’ door iedereen gezien kan worden. Ze stralen en twinkelen als sterren, maar ze gedragen zich verder niet als sterren. Ze bewegen, veranderen snel van kleur en ze staan er om bekend op menselijke gedachten te reageren. YouTube en de website van Share International (www.share-international.org) staan vol met beeldmateriaal en video’s van Maitreya’s ‘ster’. De ‘sterren’ zullen daar blijven, zichtbaar tijdens heldere nachten en dagen, totdat de Wereldleraar naar voren treedt en de mensheid toespreekt op de Dag van Zijn Verklaring.

Krachten van Licht
Het vierde onderdeel van de missie van de ufo’s is als deel van de “Krachten van Licht”, die de mensheid op aarde helpen om vooruit te komen in onze evolutie. De ruimtemensen “werken dagelijks, elk uur, van minuut tot minuut, samen met Maitreya.” (blz. 16) “Wij zien de Krachten van Licht als de Esoterische Hiërarchie: de Christus en Zijn groep Meesters Die, samen met al hun discipelen, de Krachten van Licht van onze planeet vormen… Zij verzamelen een leger mensen uit de hele wereld om Zich heen, die in de komende tijd met Hen samen zullen werken.” (blz. 22) Dit omvat ook de door Maitreya in 1922 in het leven geroepen Nieuwe Groep van Werelddienaren. Tezamen zijn dit “de Krachten van Licht” die de weg bereiden voor Maitreya’s verschijning, op het juiste moment, om openlijk met de mensheid samen te werken, teneinde een schitterende beschaving op Aarde te creëren.

Juiste verhoudingen
Het vijfde onderdeel van de missie van de ruimtebroeders is als rolmodel voor het creëren van juiste verhoudingen. “Samenleven in vrede is de boodschap van Maitreya. Zo leven de Ruimtebroeders – onschadelijk, tactvol, respectvol,” schrijft Benjamin Creme. “Wij zijn één zonnestelsel. We zijn met zijn allen bezig aan een gezamenlijke reis naar volmaaktheid. We staan op verschillende niveaus; sommigen zijn dichter bij het einde van de weg, en anderen worstelen zelfs na miljoenen jaren nog om het pad naar de goede weg te vinden. De Ruimtebroeders zijn er om ons te helpen. Met hun hulp zullen de krachten van het kwaad vernietigd worden, de krachten die mensen overal verhinderen om samen te leven in vrede, met rechtvaardigheid en juiste verhoudingen. Juiste verhouding is de volgende voorbestemde stap voor de mensheid, en met de hulp van de Ruimtebroeders en het naar buiten treden van onze eigen Hiërarchie van Meesters zal die stap snel genomen worden.” (blz. 19-20)
Een centraal en terugkerend thema in Creme’s boodschap is dat niemand anders ons werk voor ons zal doen. We kunnen advies en leringen ontvangen, maar we moeten zelf het werk van de reconstructie van onze samenleving en planeet ter hand nemen. Zoals Maitreya zegt: “Niets gebeurt vanzelf. De mens moet handelen en zijn wil omzetten in daden.” (blz. 87)

Nieuw onderwijs
Deel Twee van De Bundeling van de Krachten van Licht behandelt de veranderingen in het onderwijs die vereist zijn in de komende tijd – een tijd van nieuwe wetenschap en een toenemend bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn en de krachten die om ons heen werken.
Hier presenteert Benjamin Creme ‘Het Nieuwe Onderwijs’, een artikel van zijn Meester dat ons bestaan als zielen aanduidt, evenals onze evolutie door de Wet van Wedergeboorte en de noodzaak van onderwijs dat voorbereidt op het leven, niet alleen op een baan.
De Meester onthult: “In de huidige vorm is onderwijs een bijzonder schamele vertoning, die slechts voorziet in de minimum vereisten voor een begrip van, en beheersing over, het menselijk milieu.” (blz. 101-102) “Onderwijs moet worden gezien als het middel waardoor de inwonende God wordt gevonden, gekend en uitgedrukt… Het bestaan van de ziel, de Goddelijke Middelaar, moet algemene aanvaarding vinden en technieken voor contact met dit hogere beginsel moeten algemene toepassing krijgen.” (blz. 102)
Een groot probleem binnen het onderwijs is dat we niet weten wie we zijn. “Ieder van ons is een ziel in incarnatie… Het probleem is dat ontwikkelingspsychologen merendeels het denkbeeld van de ziel verwerpen. De psychologie zal zich niet verder ontwikkelen totdat zij het bestaan van de ziel erkent.” (blz. 133) “Het doel van de ziel is het Plan van evolutie te dienen… De Meesters zijn hier om het Plan te dienen en om de mensheid te inspireren het doel van hun ziel ten uitvoer te brengen. (blz. 125) Hoe meer we leven als ziel, des te minder kan ons verleden ons raken, beïnvloeden, ons in gevangenschap houden. Zo zal het nieuwe onderwijs ons de samenstelling van de persoonlijkheid onthullen en ons onderrichten over de samenstelling van de energieën die op ons inwerken, en ons persoonlijke stadium van ontwikkeling op het evolutionaire pad. Gesterkt door de kennis, beschikbaar gesteld door de leringen van de Meesters en hun discipelen, zal de mensheid een ongekende mate van groei ervaren.
Vervolgens wordt het artikel van de Meester over ‘Het gezin’ herdrukt. Het artikel gaat in op het gezin als de hoeksteen van het maatschappelijk leven en de noodzaak om de jonge zielen die we in incarnatie brengen als toevoeging aan onze familie van zielen als onze kinderen, op de juiste wijze te voeden. Het nieuwe onderwijs moet “zich bezighouden en opleiden voor de vereisten van het gezinsleven… Toch wordt miljoenen jonge mensen toegestaan om dit veld van dienst – het moeilijkste ter wereld – grotendeels te betreden zonder welke vorm van training ook.” (blz. 103-104)
Deel Twee behandelt ook het onderwijzen van jonge kinderen, het onderwijzen van de jeugd, verwachte veranderingen voor leraren en lesprogramma’s, en de verhouding tussen familie en karma, evenals suggesties voor verdere studie langs deze lijnen.
Dit fascinerende, motiverende en zeer onthullende boek maakt zeker onderdeel uit van de ‘Tijd van Openbaring’.

Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van LichtDe geestelijke missie van de UFO’s, Share International Foundation, Amsterdam, Londen, 2010.

Dick Larson is therapeut en woonachtig in Los Angeles (VS), en past de leringen van de Oude Wijsheid en praktische spiritualiteit in zijn werk toe. Hij is geïnterviewd in landelijke talkshows op de radio en heeft voor de publieke omroep een serie televisieshows geproduceerd die in grote steden in heel Amerika zijn uitgezonden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.