door de Meester —, via Benjamin Creme (8 april 2013)

Het zal geen enkele intelligente lezer verbazen dat de huidige chaotische economie en de daaruit voortvloeiende sociale toestanden naar Onze inschatting niet heel veel langer zullen standhouden. Evenmin zien Wij een plotselinge ommekeer en het herstel van de mythische ‘status quo’. De volkeren van de wereld hebben, bij miljoenen, een glimp van vrijheid opgevangen en het zal niet lang meer duren voor ze haar zegen opeisen.
Over de hele wereld, met name onder de jeugd, wordt uitdrukking gegeven aan het sterke verlangen naar verandering. De jongeren willen een nieuw soort wereld, een nieuwe structuur waar zij en hun aspiraties deel van uitmaken. Deze aspiraties betreffen rechtvaardigheid en samendelen, zinvol werk en de mogelijkheid om hun kinderen toereikend en in vrede groot te brengen. Al te lang verkommerden zij in armoede en obscuriteit, verstoken van zeggenschap over hun levensinspanning.
Van nu af aan zullen de regeringen van de wereld deze aspiraties van de tot nog toe zwijgende meerderheid serieus moeten nemen en hun plannen daarop aanpassen. De ‘grondbezittende rijken’ zullen het moeilijk krijgen om de onvoorstelbare kloof tussen hun leefwijze en die van de doorsnee ‘pachtboer’ te handhaven, naarmate de roep om gelijkheid verandering afdwingt. Men zal beseffen dat de huidige verschillen in financiële macht de kern vormen van de onevenwichtige situatie van het financiële stelsel in de wereld.
De oude orde stort in en geen regering kan dit proces tot staan brengen. De nieuwe energieën van Waterman worden sterker en breken de oude corrupte en decadente orde in stukken. De jeugd en zij die jong van hart zijn, zijn de eersten die de verschijning van deze nieuwe aspiratie naar rechtvaardigheid waarnemen. Het verlangen naar juiste verhoudingen welt sterk op in de harten van de jeugd.
Intussen vervolgt Maitreya Zijn voortgang onder de naties en spreekt helder over de noodzaak van rechtvaardigheid, samendelen en liefde. Deze denkbeelden vinden veel aanhangers naarmate de spanning van de huidige omstandigheden zich over de hele wereld doet voelen. In de VS en Mexico, in Brazilië en nu in Rusland legt Maitreya Zijn toehoorders de alternatieven voor waarmee de mensheid geconfronteerd wordt: doorgaan op het huidige zinloze en hebzuchtige pad naar vernietiging of de wereld zien als één, op een reis naar volmaaktheid, als broeders en zusters; zien dat alleen samendelen en rechtvaardigheid ons de vrede zullen brengen waarnaar wij allen verlangen en een wereld die bloeit volgens het Plan, en zo onze weg naar de Waarheid en Schoonheid terugvinden die wij eens kenden en koesterden.

V. Hoeveel tv-interviews heeft Maitreya tot dusver in Rusland gegeven?
A. Tot nu toe acht in Rusland, dus 92 interviews in totaal. (Per 11 april 2013.)

V. 1) Is de respons op Maitreya’s interviews nog steeds positief? 2) Is Maitreya in Rusland ook voor de radio geïnterviewd? 3) Worden Maitreya’s interviews in heel Rusland uitgezonden? 4) Zijn er ook Russische interviews met Maitreya die Polen, de Baltische staten, voormalige Sovjet-republieken of Oostblok-landen hebben bereikt? 5) Zijn er Russische interviews met Maitreya uitgezonden op Russische zenders in het buitenland?
A. 1) Ja. 2) Nee. 3) Ja. 4) Voor zover wij weten niet. 5) Nee.

V. 1) Is de grote en groeiende kloof tussen rijk en arm in Rusland een factor waardoor juist Russen openstaan voor Maitreya’s denkbeelden over economische hervorming en samendelen? 2) Veel Russen verlangen terug naar de oude tijd toen het communisme heerste. Worden Maitreya’s denkbeelden als een terugkeer naar het communisme gezien?
A. 1) Ja, waarschijnlijk. 2) Door sommigen wel.

V. Heeft Maitreya interviews gegeven in Argentinië?
A. Nee.

V. Kunnen mensen die in Maitreya geloven Zijn denkbeelden channelen?
A. Nee, ik vrees van niet. Er zijn veel mensen die beweren da ze Maitreya ‘channelen’ en menen dat dat echt gebeurt, maar om boodschappen van Maitreya aan de wereld te kunnen doorgeven vereist een jarenlange training die uitmondt in het vermogen om Zijn overschaduwende aanwezigheid te ontvangen. Er bestaan zeven authentieke discipelen, alle in verschillende delen van de wereld, die door Maitreya gebruikt worden om Zijn energieën te verankeren. Het is dus niet zozeer een kwestie van het doorgeven van informatie of boodschappen, maar in de meeste gevallen eerder een kwestie van Hem vertegenwoordigen. Los van deze zeven discipelen zijn er veel mensen die ten onrechte denken dat zij Maitreya ‘channelen’, maar dat is niet zo. Dat is begoocheling.

V. Hoe gevaarlijk is Noord-Korea momenteel volgens u?
A. Noord-Korea is gevaarlijk omdat het jong is, zich machtig voelt en graag als machtig gezien wordt. Momenteel dreigt het volgens mij echter alleen maar.

V. Hoe moet de rest van de wereld volgens u met Noord-Korea omgaan? 1) Haar dreigementen negeren? 2) Meer sancties toepassen? 3) Handelsbesprekingen beginnen? 4) Hulp bieden? 5) Welke landen bevinden zich in de beste positie om toenadering tot Noord-Korea te zoeken?
A. 1) Nee. 2) Nee. 3) Ja. 4) Ja. 5) Zuid-Korea en China.

V. Hoeveel procent van de straling afkomstig van de ramp bij de kerncentrale in Fukushima (inclusief de straling die daar nog steeds vrijkomt) is door de Ruimtebroeders geneutraliseerd?
A. 60 Procent.

V. In hoeverre vormt de straling van de ramp bij Fukushima nog een gezondheidsrisico voor de bevolking van Japan, hetzij voor mensen die dicht bij Fukushima wonen dan wel voor mensen die verder weg wonen?
A. Er is nog steeds een gezondheidsrisico omdat circa 30 procent van de straling er nog is, hoewel dat van plaats tot plaats verschilt. Hoe dichter bij Fukushima, des te groter het risico.

V. In antwoord op vragen in Share International (mei 2011) over de ramp bij Fukushima zei u: “Tot dusver zijn er geen andere landen getroffen door de radioactieve straling vanuit Japan.” En: “Tot dusver zijn alleen de mensen in het noordoosten van Japan door de straling getroffen.” Echter, een bericht op de CommonDreams website stelt: “Volgens een nieuw onderzoek dat in de Open Journal of Pediatrics is gepubliceerd, hebben kinderen die tussen week 1 en week 16 na het begin van de ramp in Alaska, Californië, Hawaï, Oregon en Washington zijn geboren, 28 procent meer kans op congenitale hypothyreoïdie [CH; een aangeboren tekort aan schildklierhormonen] dan kinderen die in dezelfde periode een jaar eerder in die staten geboren zijn.” Zijn kinderen aan de Amerikaanse westkust inderdaad op deze manier door de ramp bij Fukushima getroffen, zoals het onderzoek lijkt uit te wijzen? Zo ja, zijn er ook elders kinderen door de ramp getroffen?
A. De Amerikaanse westkust is niet direct door de ramp bij Fukushima getroffen.

V. Kunt u de stralenstructuur en het punt in evolutie geven van Margaret Thatcher (1925-2013), de voormalig Britse premier?
A. Z: 2; P: 1 (6); M: 6 (1); A: 6 (2); F: 7 (1). IG: 1,7.

V. 1) Kunt u iets zeggen over Margaret Thatcher en haar nalatenschap? Sommigen bewonderen haar, anderen haten haar; het is, zoals sommige commentatoren zeggen, alsof ze het land gespleten heeft. Klopt dat? 2) Weer anderen menen dat ze de voormalige glorie van Groot-Brittannië hersteld heeft. Wat is daarvan waar? 3) Was zij een progressief denker of een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen?
A. 1) Ja, volledig. 2) Dit is pure begoocheling. Brittannië was ooit “groot” en zal op een geheel andere manier weer groot worden. Het heeft een zeer bijzondere rol te spelen in het toekomstige verbond van de landen van de wereld. 3) Een verdeeldheid scheppende exponent van Vissen bij uitstek.

V. Er wordt gezegd dat de invloed van Margaret Thatcher ook nu nog, in het tweede decennium van de 21ste eeuw, gevoeld kan worden. Hoe?
A. Door de verdeeldheid in het Britse sociale stelsel dat zij tot stand heeft helpen brengen, waardoor ze het ten minste 50 jaar achteruitgezet heeft. Ze was even relevant en nuttig als het achterlijkste en meest bekrompen lid van de Amerikaanse republikeinse Tea Party. Ik citeer de beroemde actrice Glenda Jackson, die nu parlementslid is, die haar reactie op mevrouw Thatcher beter samenvatte dan ik zou kunnen: “Het thatcherisme heeft dit land de gruwelijkste sociale, economische en spirituele schade toegebracht.”

V. Margaret Thatcher leek een diepgeworteld egoïsme en materialisme aan te boren die tot dan toe niet in het Verenigd Koninkrijk aan de oppervlakte waren gekomen. Dat materialisme lijkt zich ook te hebben doorgezet nadat zij was afgetreden. Wat is uw mening hierover?
A. Dat materialisme is toegenomen nadat ze is afgetreden. Om het parlementslid Glenda Jackson verder te citeren: “De basis van het thatcherisme was dat alle dingen waarvan ik geleerd had dat het ondeugden waren … onder het thatcherisme deugden werden: hebzucht, egoïsme, geen bekommernis voor de zwakkeren.”

V. Ten tijde van haar ‘heerschappij’ leek Margaret Thatcher bijzonder machtig; achteraf bezien lijkt het alsof ze tot een ver verleden behoorde. Haar ideeën en opvattingen waren zo schadelijk dat het bijna is alsof je naar dinosauriërs kijkt. Wat is uw kijk op mevrouw Thatcher en dergelijke figuren?
A. Ze was een exponent van het verleden en verouderde waarden die de mensheid in de gevaarlijkste positie uit heel haar geschiedenis hebben gebracht.

V. Wat is de relatie tussen de verkiezing van de nieuwe paus en het proces van verschijning van Maitreya?
A. Geen.

V. Zijn er wonderen gebeurd tijdens de verkiezing en installatie van de nieuwe paus in maart 2013?
A. Nee.

V. Komt er een kanteling van de polen in de nabije toekomst?
A. Nee.

Plezier op de beurs
In het weekeinde van 15 op 18 februari stond onze groep met een kraam op een beurs in Vancouver. Zaterdagmiddag was het de beurt van mijn partner Jessie en mij om daar te staan en zij had toen een gesprek met een zeer interessante man. Hij leek midden of achterin de zeventig, mogelijk Aziatisch (hoewel het een beetje moeilijk was om zijn afkomst vast te stellen) en was ongeveer 1,52 m. lang. Hij droeg gewone Westerse kleding en liep met een stok. Hij was die dag al eerder langsgekomen, maar toen Jessie hem vroeg of hij de informatie over de Wereldleraar wilde horen, antwoordde hij dat er zoveel leraren waren en je niet zeker kon zijn van de waarheid in wat zij zeiden. Jessie was het met hem eens en had gezegd dat je kritisch moet zijn. De bezoeker liep toen verder.
Later die middag kwam hij terug en begon onze uitstalling van de boeken van Benjamin Creme te bekijken. Jessie liep enthousiast naar hem toe en begroette hem met “U bent teruggekomen.” De man begon met Jessie te praten over allerlei verschillende zaken; het gesprek duurde ongeveer een half uur. Een van de dingen die er voor ons echt uitsprongen was, toen hij zei dat hij had nagedacht over wat het doel van het leven was en tot de conclusie was gekomen dat dat dienen was. Hij zei dat dienen het enige was wat belangrijk was en dat je niets terug zou moeten verwachten, maar naderhand gewoon weglopen en niet omkijken. Hij vertelde ook dat hij leraar was en met een onderwijzer had staan praten die klaagde dat de leerlingen niet wilden luisteren of leren wat hij hun probeerde bij te brengen. Hij zei dat hij de man had verteld dat de kinderen zich verveelden, dat ze al uit een vorig leven wisten wat hij hun probeerde te onderwijzen en ze gefrustreerd waren omdat het moeilijk voor hen was om die kennis uit zichzelf naar boven te halen. Jessie vroeg hoe je ze zou kunnen helpen en hij zei dat dat erg moeilijk was. Hij praatte erover alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was om over vorige levens te praten. Hij zei ook dat hij delinquenten onderwees.
De hele tijd dat hij aan het praten was, lachte en glimlachte hij en hij zei nooit iets met grote nadruk, dogmatisme of fanatisme. Hij was heel ontspannen en keek Jessie direct aan, ook al stond ik er dichtbij en stond een aantal van onze groepsleden aan de andere kant van de tafel naar het gesprek te luisteren. Hij zei dat hij zes jaar lang aan huis gebonden was geweest, dat vandaag zijn eerste dag buiten was en hij naar deze beurs was gekomen; hij zei ook dat mensen tegen hem gezegd hadden dat hij moest gaan zitten, maar hij wilde kijken hoelang hij rond kon lopen. Een van onze groepsleden vroeg waar hij vandaan kwam; hij beantwoordde die vraag niet rechtstreeks, maar noemde alleen enkele plaatsen waar hij gewoond had (voor het merendeel in verschillende landen in Afrika). Hij zei dat hij verschrikkelijke dingen gezien had. Hij had bij zichzelf gedacht dat hij eens wilde kijken hoe het hier was, dus kwam hij de halve wereld over om in Vancouver te zijn; hij was hier 40 jaar geleden gekomen en had een aantal verschillende banen gehad. Een van de laatste dingen die hij zei was dat je eenvoudig zou moeten eten. Jessie miste het woord “eenvoudig” en vroeg hem daarom wat hij bedoelde. Hij legde uit dat mensen een wortel uit de grond halen en die groter of kleiner maken, veranderen in andere dingen, maar zo zou je niet moeten eten.
Hij gaf niet echt aan dat het gesprek ten einde liep en dat hij wegging, maar het was net alsof hij had besloten dat het genoeg was. Terwijl hij zich omdraaide om weg te gaan, gaf hij me een hand en we schudden elkaar hartelijk en stevig de hand. Ik had gedacht dat hij Maitreya of de Meester Jezus was en vroeg me af welke naam hij zou gebruiken, dus vroeg ik hem hoe hij heette. Terwijl hij wegliep, wachtte hij even, en met een ondeugende glimlach en een fonkeling in zijn oog zei hij: “Gabriël. Maar zonder de halo!” en maakte met zijn vinger een kleine cirkel in de lucht.
Nadat hij was vertrokken, zei Jessie dat ze de hele tijd dat hij met haar gesproken had, gedacht had: “Dit is Maitreya”. Kunt u zeggen of hij Maitreya of een van de Meesters was, of misschien gewoon een interessante man?
R. en J.S., Vancouver (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Nog een erfenis van Thatcher?
Op 3 juni 2012, tijdens de vlootschouw ter ere van het diamanten jubileum van de koningin, fietste ik naar Battersea Park vanwaar ik de vloot op de Theems hoopte te zien, maar bij het hek van het park werd ik door de beveiliging tegengehouden en gevraagd om een kaartje te laten zien om mijn lokale park binnen te mogen. Enigszins lichtgeraakt vroeg ik de beveiligingsman waar ik een kaartje zou kunnen krijgen. Hij wees me naar de zwartekaartjesverkopers buiten het park. Omdat ik sjacheraars niet wilde laten profiteren van wat er gebeurde, liep ik door de menigte naar de Chelsea-brug vanwaar ik de vloot hoopte te zien, maar daar merkte ik dat ik zonder kaartje niet bij het begin van de brug kon komen om de rivier te zien. Toen kwam er een politieagent langs die iedereen van de brug wegstuurde. Ik voelde me gefrustreerd en was razend. Een heel aardige man kwam glimlachend naar me toe en we wisselden onze gelijksoortige onsuccesvolle pogingen om de rivier te zien uit en al gauw lachten we allebei vrolijk over de dwaasheid van het geheel. Hij leek in de 30, van Afrikaanse afkomst en droeg zijn haar in keurige lange vlechten. Was hij een Meester?
Daarna fietste ik naar huis om het evenement op televisie te volgen.
N.G., Herne Hill (Londen, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Ommekeer
Ik zou graag iets vragen over een ervaring van vele jaren geleden. Ik zat in een zeer onplezierige situatie. Ik was aangevallen en werd daarna gechanteerd. Ik werd erg depressief en teruggetrokken en na enkele maanden begon ik mijn vertrouwen in mijn medemens te verliezen; ik wilde niet meer leven en wilde ontsnappen.
Op een dag voelde ik dat ik niet zo door kon gaan en voor het eerst in mijn leven kreeg ik gedachten om er een eind aan te maken. In mijn wanhoop knielde ik neer en bad om hulp. Ik voelde een prachtige, onbeschrijfelijke energie, liefde en licht om me heen. Ik voelde me geliefd, gekoesterd; het was bijna alsof ik fysiek opgetild werd, tranen van vreugde rolden over mijn wangen. Ik weet niet meer hoelang het duurde, maar ik werd erdoor veranderd. Ik heb me sinds die dag, nu meer dan 10 jaar geleden, nooit meer depressief of terneergeslagen gevoeld. Ik besefte dat mijn leven een bedoeling heeft. Kunt u zeggen wie die tegenwoordigheid was? Toen dacht ik dat het een Engel moest zijn. Was het Maitreya?
E.S., Edinburgh (Schotland, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ervaring een zegening van de Meester Jezus was.

Directe benadering
In 2013 gaf ik in Los Angeles een lezing voor 50 mensen. Na de lezing kwam een kleine, oudere vrouw in een leuk oranje pakje naar me toe en gaf me snel een omhelzing. Terwijl ze me omhelsde, zei ze in mijn oor iets als: “Ik houd van je energie. Ik genoot van je lezing. Ik houd van je stijl.” of woorden van die strekking. Ik was zo geschokt door haar snelle omhelzing en reactie dat ik niet alert was en niet goed luisterde. Ik bedankte haar en zei haar dat ik van haar hield en zij zei hetzelfde tegen mij. Ze was met een lange kalende man die erg weinig zei. Toen vroegen ze breed lachend of ik gauw weer een lezing gaf. Dat was de volgende maand, dus Lynne — mijn collega bij deze lezing — en ik vertelden hun waar en wanneer. Waren zij bijzondere personen?
D.L., Los Angeles (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was en de man een discipel van de Meester Jezus.

Nachtzicht
Op 13 maart 2013 gingen we na zonsondergang de heuvel achter ons huis op om te zien of we de komeet PanSTARRS konden ontdekken. We hadden uitzicht naar het westen boven de oceaan en, hoewel de hemel vol wolkenlagen was, waren we met een verrekijker in staat de komeet op te sporen, terwijl hij zich langzaam tussen de lagen voortbewoog. Er was nog een ander stel en we hielpen hen om de komeet ook met hun verrekijker te lokaliseren. Nadat ze weggegaan waren, verscheen er een man naast me en vroeg of we de komeet gezien hadden. Ik zei: “Ja, maar je kan hem niet zonder verrekijker zien.” Hij zei nuchter: “Ja, dat kun je wel, hij is daar,” en wees naar een donkere wolk waarin de komeet verdwenen was. Een ogenblik dacht ik dat ik een op een lovertje lijkende fonkeling in de wolk kon zien, maar dat was alles. Ik verwonderde me over de scherpte van zijn gezichtsvermogen. Hij was lang, met een scherpe neus, niet kaal maar met een glad hoofd en had een air van verstandelijkheid.
Hij loste op in de duisternis en kort daarna maakte ik tegen mijn partner de opmerking dat naar de komeet kijken net zo voelde als een overschaduwing: mijn hoofdcentra waren heel erg open en gestimuleerd. Ik was verbaasd dat het kijken naar een komeet dat effect kon hebben, omdat ik nooit over zulke ervaringen had gehoord. Even kwam echter de gedachte bij ons op dat de bron van die energie niet de komeet was geweest maar de heer met de scherpe ogen, die naast me was verschenen. Het gevoel van uitgebreid bewustzijn en lichtheid duurde tot ver in de volgende dag. Was hij misschien een bijzondere persoon, misschien een vriend van een andere planeet?
F.F., San Francisco (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat ‘de heer met de scherpe ogen’ inderdaad de Meester Jezus was.
Noot: In antwoord op eerdere vragen benadrukte Benjamin Creme het belang van kometen:
Komeet Kahoutek: “… krachtige samenvoegende energieën werden vrijgegeven toen deze komeet door ons zonnestelsel reisde; samenvoegende krachten die een enorme uitwerking zullen hebben op deze planeet, evenals op alle andere planeten. Dit zonnestelsel zal enorm vooruitgaan als gevolg van de instroom van de samenvoegende energieën van deze komeet. Dit is deel van het inwijdingsproces dat nu plaatsvindt.” (De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)
Komeet Hailey: “…spint een kosmisch web, zoals mijn Meester het noemt. Kometen dragen materie en energieën op verschillende frequenties van het ene deel van het heelal naar het andere, waardoor in de hele galactische ruimte complexe netwerken van energie opgebouwd worden. Waar kometen verschijnen, zaaien ze het zaad van toekomstige ontwikkeling en op die manier brengen zij het doel ten uitvoer van ‘De Ene over Wie niets gezegd kan worden’, de onvoorstelbare Entiteit Die de Melkweg bezielt.” (Share International, jan./feb. 1986)
“[De Komeet Hailey] spint een ‘kosmisch karmisch web’ en draag energie op verschillende frequenties van het ene deel van het heelal naar het andere, waardoor ‘karmisch zaad’ voor toekomstige ontwikkeling in verschillende zonnestelsels geplant wordt.” (Share International, maart 1986)

Stof tot nadenken
Enkele jaren geleden, in 2006 of 2007, toen ik student was, overkwam me iets merkwaardigs. Het was een regenachtige middag. Na afloop van de colleges op de universiteit was ik op weg naar een café om een vriendin te ontmoeten. Op weg daarheen werd ik, al luisterend naar Enya, sentimenteel en werd overstroomd door een innerlijke vreugde, waar ik niet erg vatbaar voor ben. Ik woon in Soria (Spanje), een heel klein stadje waar we elkaar allemaal kennen en bijna iedereen naar dezelfde bars of café’s gaat. Toen ik het café binnenging, zat er een man aan de bar. Hij zag er onverzorgd uit, was van middelbare leeftijd, gekleed in een joggingpak; over het geheel genomen zag hij er als een zwerver uit. Hij dronk iets en terwijl ik binnenkwam, stond hij op alsof hij op me gewacht had. Hij begon me te vertellen dat het leven een geschenk was, dat ik meer moest lachen omdat het leven geweldig was en nog meer van dat soort dingen. Ik lachte niet vaak en ik heb maar heel zelden gedacht dat het leven een geschenk was; wat hij me vertelde had dus een heel bijzondere bedoeling. Daarna vroeg hij me hem mijn hand te geven en toen was het alsof de tijd stilstond, ik voelde iets zeer vreemds. Ik was geheel in beslag genomen. Plotseling verdween de man en ik heb hem niet meer gezien. In het café was iedereen verbaasd en niemand kende hem. Was deze man een Meester? Misschien Maitreya?
D.R.L., Soria (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

“NASA Engel” op scherm Times Square

Als onderdeel van haar activiteiten om het publiek te informeren stuurt Share International geregeld persberichten naar de wereldmedia. Dat dit werk wel degelijk invloed heeft, werd bewezen door een groot reclamescherm op het gebouw van Reuters op Times Square in New York (VS), waarop de door de NASA gefilmde Deva of Engel werd getoond zoals die begin april 2013 door Share International VS in een persbericht naar het persbureau PR Newswire was gezonden. De afbeelding werd op 9 en 11 april vier keer op het scherm geprojecteerd met de tekst “Engel gefilmd door NASA”.
In het persbericht werd de informatie van Benjamin Creme verspreid over de twee buitengewone foto’s die door camera’s van de NASA werden gemaakt van een enorme engelachtige figuur die in de buurt van de zon zweefde. De foto hierboven werd genomen door een fotograaf van PR Newswire.

Paasteken
Een vrouw uit Florida denkt dat de ongewone tekens die zij op een goudvisvormig crackertje ontdekte, een “teken van God” zijn. Patti Burke uit Melbourne (Florida, VS) at rond Pasen 2013 Goldfish crackers, toen ze er een aantrof met dicht bij de kop van de vis een kruisvormige afdruk omgeven door een cirkel en nog een cirkel. “Toen ik deze pakte, wist ik dat hij bijzonder was,” zei ze. Er zat een kruis op en het had een kroonvormige cirkel erboven bij zijn kop. Iets wat ik bij al de Goldfish die ik gegeten heb nooit eerder heb gezien. Ik geloof dat het een teken is, een teken van God dat…Hij nog steeds iedere dag in ons leven is, en dat wil Hij aan zijn volk laten zien,” aldus Burke. “En het is iets wat juist hier met Pasen gebeurde.” Pepperidge Farm, het bedrijf dat de Goldfish crackertjes produceert, zegt dat het niet weet waardoor de ongewone tekens zijn ontstaan. (Bron: clickorlando.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een teken is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

‘Ik geloof in engelen’
Op 3 februari 2013 besteedde het populaire religieuze programma ‘Songs of Praise’ van de BBC speciale aandacht aan verhalen over ervaringen met engelen, onder de titel ‘Ik geloof in Engelen’.
Eén daarvan was het bijzondere verhaal van Roy Godwin over een gebeurtenis die op een avond in december1981 plaatsvond. Toen hij met zijn vrouw en kinderen op een weg reed door een dicht bos, werd de auto van de heer Godwin frontaal aangereden door een tegenligger die aan het inhalen was. “Het was heel ernstig,” zei hij. “Het was duidelijk dat ik stervende was. Er was politie en een ambulance ter plaatse. Er kwam rook uit de voorkant van de auto en ze moesten iedereen eruit halen. Ze konden mij er niet uitkrijgen, omdat ik volkomen ingesloten zat.”
Terwijl hij wachtte uit zijn benarde positie te worden bevrijd, zag hij een figuur die naar hem toe kwam lopen: “Ik zat alleen in de auto. Plotseling kwam er door de duisternis een figuur en hij liep heel kalm en rechttoe rechtaan tussen de bomen door in het bos dat, zeker in die tijd, ondoordringbaar was met doornstruiken. Maar hij liep in een rechte lijn, direct naar de zijkant van de auto en klom naar binnen – de zitplaats was bedekt met gebroken glas maar hij zat daar gewoon…
“Hij droeg een jas met een capuchon die hij op had. Ik kon zijn gezicht niet zien. Hij legde meteen zijn arm om mijn schouder. Het voelde alsof ik op het elektriciteitsnet aangesloten werd. Die ongelooflijke kracht en energie stroomde voortdurend door me heen.”
Het ambulancepersoneel zei dat ze zijn gezin naar het ziekenhuis gingen brengen. Godwin vertelde: “Op dat moment klom deze persoon die naast me zat, uit de auto en zei, met krachtige en heldere stem: ‘Stop’.” De persoon sprak direct tot de politie en het ambulancepersoneel en zei: “Jullie moeten zijn vrouw naar hem toe brengen,” en dus brachten ze haar naar hem toe.  De persoon richtte zich toen tot Godwin: “Man, je moet weten dat je vrouw en kinderen en jullie als gezin weer samen zullen zijn en genezen, en als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren.”
Toen de heer Godwin in het ziekenhuis arriveerde, werd hij onmiddellijk naar de operatiekamer gebracht. Hem werd gevraagd een formulier te tekenen voor toestemming om zijn linkervoet en onderbeen te amputeren: “Ik kon hun geen toestemming geven omdat alles wat ik horen kon, was: “Als mensen je iets anders vertellen, moet je ze negeren. Jij en je gezin zullen samen zijn en je zult genezen.’ Zodoende heb ik mijn voet niet laten amputeren en heb ik hem nu nog, en we maken het momenteel allemaal heel goed.”
Hij beschrijft hoe hij zich na de gebeurtenis begon af te vragen of alles een droom was geweest, maar een paar weken later bezocht de politie hem onverwacht. Ze zeiden dat ze twee vragen wilden stellen: “Gegeven de mate van schade aan de wagen wilden ze weten of ik een verklaring had voor het feit dat ik nog in leven was. En dan was hun tweede vraag over de figuur die met mij in de wagen was, die zo’n autoriteit uitstraalde dat zij zonder aarzelen gehoorzaamd hadden.
“Het lijkt alsof God een engel gezonden heeft om mij te helpen. Ik wist dat ik niet opgegeven was. Ik wist dat ik niet alleen was. Het was duidelijk dat God mij door de situatie heen geholpen heeft en ik voelde dat hij mij liefhad.” (Bron: BBC, Songs of Praise)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vreemdeling met capuchon de Meester Jezus was.)

 

NASA — Een opname vanuit NASA’s Zonne- en heliosferisch observatorium (SOHO) in de ruimte toont een UFO die door de zonnecorona lijkt te vliegen. 6 Maart 2013 gepubliceerd via YouTube. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het reusachtige ruimtevaartuig van de planeet Mars afkomstig was.)

 

 

NASA — Opnamen van SOHO zijn in een video gebruikt die op 14 juni 2012 op YouTube werd geplaatst onder de titel “UFO creëert enorme zonneflits”. Drie ringvormige voorwerpen lijken geleidelijk in zicht te komen. Het voorwerp schijnt zich op te laden alvorens weg te vliegen. Terwijl het voorwerp voorbij de zon vliegt werd een zonnereactie waargenomen. Dit bewijst dat de ufo echt is — een duidelijke en afgebakende interactie tussen het voorwerp en de zon.” (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester legt uit dat het voorwerp een ruimtevaartuig van Mars was. De veronderstelling dat “een zonnereactie werd waargenomen” is niet correct. Het ruimtevaartuig registreerde en berekende in feite een enorme afgifte van energie van de zon, die nu plaatsvindt en die wij op Aarde pas beginnen te voelen.)

Tekenen van Sai Baba en Swami Premananda
Sinds het overlijden van Sri Sathya Sai Baba op 24 april 2011 en van Swami Premananda op 21 februari 2011 verschijnen er in toenemende mate wonderbaarlijke materialisaties van vibuthi op hun foto’s, als doorlopende aanwijzing van hun voortdurende aanwezigheid.

De foto van Sai Baba in het gastenverblijf in Puttaparthi is, behalve Zijn gelaat, volledig bedekt met vibuthi. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de school van Easwaramma in Puttaparthi, een van de vele scholen die door Sai Baba zijn gesticht, vinden sinds oktober 2012 voortdurende materialisaties van vibhuti plaats op een ceremoniële stoel en foto’s van Sai Baba. (Foto ingestuurd door S.L.)

 

 

 

 

Op een beeld van Swami Premananda vormt zich vibuthi tijdens Shivaratri, 8 februari 2013. (Foto uit het tijdschrift van Swami Premananda’s ashram.)

De kunst van schoonheid
boekbespreking door Carmen Font

Het begin van het toekomstig leven voor de mensheid is simpel in zijn grondslagen, maar vereist een diepe innerlijke blik en een juiste voorbereiding. Maitreya biedt een helpende hand bij het inpakken voor deze veelbelovende reis en adviseert ons over de basisbenodigdheden voor de toekomst en over wat het verleden toebehoort en achtergelaten moet worden. Aldus toegerust met onze beste prestaties op elk terrein en ons bewust van de uitdagingen die voor ons liggen, kan de mensheid beginnen aan een nieuw, rechtvaardig leven voor allen, met betekenis en doel. Maitreya’s Missie III (MMIII) geeft aanwijzingen over hoe we op eigen benen kunnen staan, maar rust ons tegelijk toe met het soort innerlijke kennis dat verandering op elk gebied inluidt en voedt: economisch, politiek, maatschappelijk en ecologisch.
MMIII bouwt in het allereerste hoofdstuk voort op Maitreya’s prioriteiten. Er zijn veel nuances in de welbekende basisbeginselen van “voedsel, onderwijs, onderdak en gezondheidszorg”, omdat mannen en vrouwen hun gevoel van broederschap moeten versterken middels een politiek systeem dat non-agressie en vrede waarborgt, teneinde op consistente wijze in deze basisbenodigdheden te kunnen voorzien. De rol van de Verenigde Naties is in dit opzicht cruciaal, niet alleen omdat die het ware parlement van de wereld zullen vormen, maar ook vanwege hun leidinggevende rol als distributeur van de hulpbronnen van de planeet. Benjamin Creme herinnert ons aan het verschil tussen een wereldregering – die niet als zodanig zal bestaan, omdat Maitreya niet aan het hoofd van enige organisatie zal staan – en een wereldparlement waarbij de Verenigde Naties “krachtig genoeg [moeten] zijn om in naam van de mensheid op te treden” (blz. 72-73), als “forum … voor het bespreken en oplossen van internationale problemen” (blz. 71-72). Tot dusver zijn de Verenigde Naties ontdaan van hun ware functie en we worden herinnerd aan op macht beluste mannen zoals Milosevic in Servië and Karadjic in Bosnië, als “avonturiers die gebruikmaken van de zwakheid van de VN en de verschillende onevenwichtige machtsverhoudingen in de wereld om een situatie te creëren waarin ze land en macht kunnen veroveren” (blz. 72). Ook al vond de laatste oorlog in de Balkan in het midden en het einde van de jaren 90 plaats, toch wordt deze informatie in de politieke actualiteit weerspiegeld, zoals in het Midden-Oosten, Afrika of Noord-Korea, die een steeds groter gevaar voor het politieke evenwicht in de wereld vormen.
Teneinde het wantrouwen te vermijden dat een gevoel van afscheiding voedt en, als gevolg daarvan, het gebrek aan samendelen en daarmee rechtvaardigheid en vrede, wordt ons aangeraden om hoedanigheden als goede wil en zijn liefhebbende geestverwanten, onschadelijkheid en onthechting te cultiveren. Deze aangeboren hoedanigheden kunnen en zullen juist uitgedrukt worden met het nieuwe onderwijs in het Nieuwe Tijdperk, aangezien kinderen en volwassenen in de wetten van liefde en leven onderwezen zullen worden. Maar Maitreya’s aanwezigheid in ons midden zal “die goede wil versterken. Hij zal hun houding [van mannen en vrouwen overal] tegenover het leven bevestigen en zodanig versterken dat een wereldwijde publieke opinie wordt opgebouwd waartegen geen regering op aarde is opgewassen” (blz.145).
In het leven dat de mensheid in de Nieuwe Tijd wacht – zoals belicht in de voorgaande delen Maitreya’s Missie I en II – is zij zich bewust van haar onpeilbare potentieel op elk terrein van menselijke activiteit en vol vertrouwen in haar diepe verbondenheid. Deze houding, correct geoefend door het zelf en geïnspireerd door Maitreya’s aanwezigheid onder ons, zal zowel troost als verrukking brengen in de vreugde van het leven. Reizen zal veel gemakkelijker en sneller zijn, steden zullen verfraaid worden en “mensen zullen van hun leven een kunstwerk maken en dit zal tot uitdrukking komen op architectonisch gebied door de schepping van nieuwe structuren, waarvan vele ongekend mooi zullen zijn” (blz.155).
Elk hoofdstuk van MMIII wordt gekenmerkt door de hoedanigheid van “schoonheid”, in die zin dat de idee van “schoonheid” elke paragraaf en het merendeel van de onderwerpen in het boek doordringt. Het toekomstig leven zal mooi zijn, omdat Maitreya’s woorden hier duiden op verdere innerlijke ontwikkelingen waardoor het leven niet slechts plezierig zal zijn, maar stralend. Maitreya’s missie bestaat niet alleen uit het verlichten van de vele vormen van lijden en spirituele ontberingen in de wereld, ze beoogt ook het menselijk leven elke dag de moeite waard te maken. Maar voordat dit op volle capaciteit kan gebeuren, zal ons thuis, onze planeet, gereinigd moeten worden.
Hoofdstuk 2 is gewijd aan “De uitdaging van de 21ste eeuw”, die los van de economische en politieke crises – waar Maitreya’s Missie II zich met name op richt – in essentie een ecologische crisis is. Zonder de juiste ecologische balans zal de planeet Aarde ophouden te bestaan. En aangezien de mensheid het milieu heeft misbruikt en nog steeds misbruikt, is het werk van de Ruimtebroeders sinds lange tijd cruciaal in het vermijden van verdere schade. “Het leven op onze planeet zou uitgesproken ellendig zijn zonder de hulp van onze Ruimtebroeders die deze vervuiling binnen de grenzen van karma neutraliseren en onschadelijk maken” (blz. 168). Dit is wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gezien met het toenemende aantal ufo-waarnemingen en zelfs Maitreya’s ‘ster’ als buitenaardse aanwijzing voor Maitreya’s verschijning.
De bijzonderheden en alle gevolgen van Maitreya’s verschijning op Verklaringsdag vormt het brandpunt van hoofdstuk 3, waarin Benjamin Creme’s Meester de feitelijke ervaring van Maitreya’s aanwezigheid onder ons uitlegt. De grootsheid van deze gebeurtenis, die nu op het fysieke gebied neerdaalt, verkrijgt een innige dimensie die het waard is hier opnieuw te beschouwen: “Ik heb het al zo vaak verteld,” schrijft Benjamin Creme, “maar tot op dit moment ben ik nooit in staat geweest, en waarschijnlijk ook nu nog niet, om de enorme strekking ervan te bevatten, de immense gevolgen, de onbekendheid, het unieke van deze gebeurtenis” (blz. 232).
In dit hoofdstuk lezen we ook over de lange opeenvolging van wonderen – van visioenen van de Maagd Maria tot aan het hindoe melkmirakel en de kruisen van licht – die een buitengewoon informatief perspectief biedt op de originele en inspirerende wijzen waarop de Hiërarchie mensen van alle tradities, culturen en denkwijzen helpt. Het helpt de lezer een beter begrip te krijgen van de volledige dimensie en de geleidelijke benadering van Maitreya’s verschijning. “Ze [de tekenen] laten zien dat God om de mensheid geeft. Het zijn aanwijzingen, voor wie het kan begrijpen, dat er een Plan is en dat God de wereld nooit vergeet. Als je belijdend katholiek bent, zie je dat in religieuze termen” (blz. 279). Gedurende vele jaren verscheen Maitreya aan fundamentalistische religieuze groepen wereldwijd, teneinde Zichzelf ‘voor te stellen’ en om mogelijk negatieve reacties op Zijn aanwezigheid te verzachten. Deze verschijningen aan religieuze groepen van vele verschillende tradities geven ook aan dat Maitreya om elk hoekje van de wereld en elke laag van het menselijk hart geeft. Het tijdperk van wonderen kent werkelijk geen einde.
Maar de wonderen van Maitreya moeten ons niet belemmeren om zelf wonderen te verrichten. Hoofdstuk 4 bevat het uitgebreide en baanbrekende interview van Rollin Olson met Benjamin Creme over de leringen van de Oude Wijsheid. Niet eerder werd esoterische informatie van zulk belang en in deze hoeveelheid op deze wijze onthuld. Benjamin Creme legt de redenen uit waarom de mensheid op planeet Aarde is, wat ons doel is hier, en het feitelijke proces van groeien in bewustzijn en, als gevolg daarvan, in geluk. Een uitgebreide versie van dit interview is later afzonderlijk in boekvorm verschenen, en ook bij herlezing raken het belang en de rijkdom van de inhoud niet uitgeput. Dit boekje zal later dit jaar in Share International besproken worden.
In de viering van menselijke schoonheid die MMIII is, kan kunst uiteraard niet ontbreken. Hoofdstuk 5 omvat een lange bespreking van verscheidene meesterschilders en hun belangrijkste bijdragen aan de kunst, evenals hun stralenstructuur en punt in evolutie. Deze kunstenaars werden door Maitreya geïnspireerd en het is ook interessant om te kijken naar de invloed van de stralen van hun geboorteland. “Vergeet niet”, schrijft Benjamin Creme, “dat het niet de stralen zelf zijn die iemand groot of klein maken, het is het punt in evolutie dat telt en het daaruit voortvloeiende gebruik van de stralen” (blz.348).
In hoofdstuk 6 verplaatsen we ons van kunst naar de wetenschap. “De wetenschap van de Antahkarana is waarschijnlijk de belangrijkste wetenschap voor de komende tijd” (blz. 377). Deze wetenschap is tot op heden onbekend aan de mensheid, maar zal “in de nieuwe tijd de wetenschap van het denkvermogen … worden, de wetenschap van het bouwen van de brug tussen de lagere en de hogere mens” (blz. 377). De precisie en de schoonheid van dit bouwproces – waarin we de draden met onze eigen ziel weven – getuigt van de illusie van afscheiding. De geleidelijke opbouw van deze bewuste gewaarwording vertelt ons dat er geen afgescheiden zelf bestaat. Dat is de realiteit, en dat is waarom we, door onszelf in dienstbaarheid te verliezen, de brug van de Antahkarana bouwen, die tegelijkertijd resulteert in de creativiteit van dienstbaarheid.
Met zo veel wonderen die de mensheid in de nabije toekomst wachten, en terwijl we deelnemen aan het laten neerdalen van deze gebeurtenissen op het fysieke gebied, is het niet vreemd dat velen erop gebrand zijn om ze meteen concreet te zien worden. Hoofdstuk 8 behandelt een ander cruciaal thema dat het waard is keer op keer te lezen: De kunst van het wachten. Niet alleen biedt Benjamin Creme’s Meester Zijn wijsheid over het relatieve concept van tijd en ons begrip ervan, maar Benjamin Creme geeft ons tevens inzicht in de feitelijke dynamiek van wachten terwijl men handelt. Tijd heeft heel weinig te maken met de fysieke tijd, maar meer met ons gebruik ervan en onze impuls om te dienen. “De gebeurtenissen in de wereld die wij het verleden noemen, die nog steeds plaatsvinden, de toekomst die nu plaatsvindt, moeten neerslaan” (blz. 474). Deze verklaring doet wellicht vreemd en paradoxaal aan, maar is dat geen van beide. Door ons te ontdoen van ons ‘verloren’ verleden en onze ‘onzekere’ toekomst zullen we bevrijd worden van de last van het ‘wachten’, zeker nu, met Maitreya die ‘aanklopt’.
Maitreya’s Missie III bevat nog een zeer interessant en bruikbaar onderdeel: een bijgewerkte lijst van ingewijden als bijlage. Los van de nieuwsgierigheid die deze gegevens in de lezer losmaakt, kunnen we verder kijken dan de getallen zelf en deze informatie bestuderen in het licht van het werk van de desbetreffende discipel, zijn of haar tijdvak en bijdrage aan de wereld. Met dit laatste deel uit het Maitreya’s Missie-drieluik, herinnert Benjamin Creme ons eraan hoe de energieën die ons gegeven zijn op een bepaald moment gebruikt (of misbruikt) kunnen worden in de creativiteit en verfraaiing van het leven als een ervaring van immer bewuste gewaarwording.

Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel III. Eerste druk. Share International 1998, Amsterdam, Londen, Los Angeles.

(Zie voor Carmen Fonts recensies van Maitreya’s Missie, dl. I en II, Share International, maart en april 2013.)

Carmen Font, schrijfster en academicus, is woonachtig in Barcelona, Spanje.

een compilatie

Hier volgt een selectie citaten van Maitreya (Boodschappen van de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Onze Ruimtebroeders’. (Zie ook de compilatie ‘Onze Broeders uit de ruimte’, in Share International oktober 2008)

Het is de aard van de Ruimtebroeders om te dienen. Zij getroosten zich enorme opofferingen om onze planeet te helpen. Zij komen met duizenden tegelijk en besteden hun tijd en energie om ons op elke mogelijke manier te helpen. Ze creëren over de hele wereld de draaikolken die voor ons zichtbaar zijn als graancirkels, maar ook onzichtbare. De graancirkels zijn slechts een uiterlijk, zijdelings teken van hun aanwezigheid. Als je ogen hebt om te zien, vertelt dit teken je dat iemand met geweldige intelligentie, vaardigheid, tact en terughoudendheid de zoom van ons gewaad aanraakt en zegt: “We zijn er.” (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

De regeringen en de media van de meeste landen hebben hun plicht verzaakt om de mensen te informeren en opheldering te verschaffen. Veel is bij overheidsinstanties bekend en voor het publiek verborgen gehouden. Bovenal is nooit bevestigd dat de UFO onschadelijk is, ook al was dit bekend. Integendeel, alles in verband daarmee wordt gehuld in vage geheimzinnigheid en gepresenteerd als een bedreiging.
Mensen in posities van macht en gezag weten dat indien hun volk de ware aard van het UFO-verschijnsel kent, en begrijpt dat het afgezanten zijn van beschavingen die ons ver vooruit zijn, zij niet langer de omstandigheden van het leven op Aarde passief en zwijgend zouden aanvaarden. Zij zouden eisen dat hun leiders deze doorluchte gasten uitnodigen om openlijk te landen, en ons te leren om op dezelfde wijze te leven en succesvol te zijn.
De tijd is niet ver af dat dit het geval zal zijn. De tijd nadert dat de ware aard van het leven op andere planeten dan de Aarde algemeen bekend zal zijn; dat mensen het Zonnestelsel gaan zien als een samenhangend geheel, waarvan de planeten zich op verschillende punten in de evolutie bevinden, maar dat alle samenwerken om het Plan van de Zonnelogos te vervullen en elkaar onderweg te helpen en ondersteunen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het Pad naar de Zon’)

Mijn Lering zal jullie laten zien dat achter alle verschijnselen Datgene staat wat we Leven noemen. Er is niets anders in de hele Kosmos. Draag dit denkbeeld altijd met je mee, en besef je verbondenheid met dat Leven. (Maitreya, Boodschap nr. 133)

De tijd dat de mens zijn historische keuze moet maken, is aangebroken. Spoedig zullen de mensen zich realiseren dat ze een zwaarwegende beslissing moeten nemen, één die de toekomst van iedere man, vrouw en kind zal bepalen, zelfs de toekomst van elk levend schepsel op Aarde: een keuze tussen voortgaande en zich almaar uitbreidende creativiteit op planeet Aarde, of een verschrikkelijk einde van al het leven, menselijk en ondermenselijk, in ons planetaire thuis. De mens heeft helaas het geheim van de ontstellende kracht ontdekt die verborgen ligt in de kern van het atoom en deze voor oorlog aangewend. Daar de mensheid zo verdeeld is door wedijver, hebzucht en begeerte naar macht, is het gevaar van uitroeiing, per ongeluk of met opzet, voortdurend aanwezig. Mensen moeten daarom een veiliger manier van leven vinden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De historische keuze voor de mensheid’)

Weldra zullen jullie Mij in een nieuwe gedaante zien, en zal Ik de mensen de keuzen voorhouden die voor hen liggen, jullie de mogelijkheden aangeven voor de toekomst en de Wetten van God aan jullie onthullen. Deze Wetten, Mijn vrienden, omvatten jullie leven. Zonder het Plan Gods is de mens als niets. Onthoud dit altijd en herstel het evenwicht. Heb altijd innerlijk besef van de grootsheid van de mens, van zijn eenheid met alle dingen, en van zijn goddelijke doel. Niettemin is de mens alleen tot weinig in staat. Besef dit en omhels het Ware Pad. (Maitreya, Boodschap nr.119)

Onbekend aan de mensen, maar zichtbaar voor Ons, wordt de grootste schade die de mens en de planeet in dit droevige verhaal treft, veroorzaakt door radioactieve straling. Mensen zijn ver op de verkeerde weg met de ontwikkeling van deze zeer gevaarlijke energiebron. Afgeleid door hebzucht en de valse verwachting van enorme winsten, hebben ze hun experimenten geconcentreerd op het ‘bedwingen’ van de gevaarlijkste energiebron die de mens ooit heeft ontdekt, en intussen hebben zij een volmaakt veilig alternatief gebruik van de energie van het atoom veronachtzaamd. Kernfusie, koud en onschadelijk, zou hun deel kunnen zijn uit een eenvoudige waterisotoop, overal beschikbaar in de oceanen, zeeën en rivieren, en in iedere regenbui.
De mens moet ophouden te ‘spelen met de dood’. Kernsplitsing is het gevolg van de atoombommen die Hiroshima en Nagasaki hebben verwoest, van de explosie in Tsjernobyl, en veroorzaakt momenteel nauwelijks merkbaar dood en ziekte. Het is dat wat “staat waar het niet behoort” en wat de mens moet opgeven wil hij verder bloeien.
Aardse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat zij het monster daadwerkelijk hebben getemd en onder controle kunnen houden. Zij beseffen niet dat hun instrumenten zeer primitief zijn, dat ze alleen de lagere aspecten van radioactieve straling meten, dat zich boven deze grofstoffelijke niveaus nog niveaus bevinden die fijner en gevaarlijker zijn voor de gezondheid en het welzijn van allen. Zonder de onvermoeibare inspanningen van onze Buitenaardse Broeders om dit onzichtbare gevaar te verzachten, in zoverre de karmische wet dat toelaat, zou onze toestand uiterst penibel zijn. Word wakker, mensheid! (Benjamin Creme’s Meester, ‘Onzichtbaar gevaar’)

Als er één ding duidelijk wordt uit de leringen van Adamski, afkomstig van een Meester van Venus, van mijn Meester en, zo zul je zien, van Maitreya, is het wel dat de Ruimtebroeders volkomen onschadelijkheid betrachten tegenover de mensen op Aarde. Hun aanwezigheid hier is juist een geestelijke missie. Zij komen om de mensheid te redden van nog grotere pijn en lijden dan we anders in de jaren sinds de ontdekking van de atoomsplijting zouden hebben ondervonden. Deze kernenergie is enorm krachtig en vernietigt het welzijn van de mensheid en de lagere natuurrijken. Ze put het immuunsysteem van ons lichaam uit waardoor we worden blootgesteld aan allerlei ziekten die ons anders niet zouden treffen. Als gevolg hiervan hebben we te maken met de ene griepgolf na de andere, evenals met andere ziekten waar we steeds minder afweer tegen hebben. Het toenemende aantal gevallen van Alzheimer bij steeds jongere mensen over de hele wereld is een direct gevolg van de hoge concentratie kernenergie op de hogere etherische niveaus, die niet wordt geregistreerd door de instrumenten van onze hedendaagse wetenschappers. Deze energie tast het menselijk brein aan en veroorzaakt zo steeds meer gevallen van Alzheimer, geheugenverlies, desoriëntatie en de geleidelijke afbraak van het afweersysteem van ons lichaam. De Ruimtebroeders, voornamelijk van Mars en Venus, zijn hier op een geestelijke missie om deze kernstraling te neutraliseren. Het is hun niet toegestaan de bestaande kernstraling volledig te neutraliseren, maar zij doen wat binnen de karmische wet is toegestaan… Onze atoomwetenschappers geloven dat zij kernenergie volkomen onder controle hebben, wat aantoonbaar niet waar is. Ze hebben geen begrip van de vier etherische niveaus van materie boven het vaste, vloeibare en gasvormige, en hebben daarom slechts beperkte kennis van wat zij kennen als kernenergie. Het is eigenlijk etherisch-stoffelijke materie die we niet zouden moeten gebruiken. Kernenergie is datgene wat in de Bijbel wordt genoemd “staande waar het niet behoort”. Kernsplijting zou niet toegepast moeten worden. Het is dodelijk en in toenemende mate schadelijk voor de gezondheid van de mensen van deze planeet. De mensen van andere planeten besteden talloze uren aan het opruimen van deze energie.
Tegelijkertijd creëren zij op het grofstoffelijke gebied een replica van het magnetische veld van onze planeet. Elke planeet wordt omringd door een magnetisch veld. Dit bestaat uit elkaar kruisende krachtlijnen en waar ze elkaar kruisen vormen zich draaikolken van kracht. Deze draaikolken zijn door onze Ruimtebroeders op het grofstoffelijke gebied gedupliceerd als onderdeel van een nieuw energienetwerk dat Maitreya de Wetenschap van Licht noemt. Samen met elektrische energie direct afkomstig van de zon, zal dit energienetwerk ons de nieuwe Wetenschap van Licht verschaffen die door Maitreya voorspeld is. Het zal deze planeet voorzien van onbeperkte, veilige energie voor alle doeleinden, zoals dat al bestaat op andere planeten, en op een manier dat ze niet door een groep mensen kan worden opgekocht of gemonopoliseerd. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht)

Maitreya’s ‘ster’
Maitreya’s ‘ster’ is natuurlijk geen ster. Het is wat mijn Meester “een stralend hemellichaam gelijk een ster” noemde. Het is een van vier ruimteschepen, waarvan er twee afkomstig zijn van Mars, één van Venus, en één van Jupiter. Ze staan elk in een van de vier windhoeken van de Aarde – noord, zuid, oost en west – en kunnen overdag en ’s nachts gezien worden. Ze zijn een tijdje zichtbaar en moeten dan hun accu weer gaan opladen, waarvoor zij energie rechtstreeks van de zon gebruiken. Daarna komen ze weer in positie. Ze pulseren, bewegen op en neer en opzij, roteren en gedragen zich in het geheel niet als een gewone planeet of ster. Ze stralen fel licht uit, veranderen vaak van kleur, van blauw naar rood, naar groen, naar geel, naar paars, naar wit, steeds opnieuw. Op deze wijze fungeren ze als de voorbode van Maitreya’s verschijning in het openbaar. (Benjamin Creme, De Bundeling van de Krachten van Licht) …

“De vrede die allen verlangen”
Er is nauwelijks een vooruitziende blik voor nodig om te zien dat de mensheid, zonder verandering van richting, verschrikkelijke gevaren wacht. Verdere uitweiding is hier overbodig; de atoomdreiging is voor iedereen duidelijk.
Een eerste noodzakelijke stap is het besef dat de mensheid één is, dat haar noden, overal, dezelfde zijn, hoe verschillend en ogenschijnlijk strijdig ook de uiterlijke vormen. De enorme verschillen in levensstandaard tussen de rijke en arme landen drijven de spot met deze wezenlijke Eenheid, en dragen de kiemen van oorlog in zich. Het antwoord is daarom eenvoudig: de invoering van het beginsel van samendelen biedt de oplossing voor de verdeeldheid in het leven op onze planeet. Niets minder zal voldoen. Samendelen is goddelijk, maakt deel uit van Gods Plan voor Zijn kinderen, en moet eens tot uitdrukking komen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Politieke structuren in de Nieuwe Tijd’)

V. Waarom werd de Technologie van Licht niet aan de Verenigde Naties gegeven maar aan individuele regeringen die haar zouden kunnen misbruiken?
Benjamin Creme: Omdat de technologie alleen kan worden begrepen door wetenschappers en de VN niet zo’n groep wetenschappers onder haar gezag heeft. Wetenschappers werken op nationaal niveau en deze techniek werd alleen aan de twee supermachten (de VS en de Sovjet-Unie) gegeven, omdat zij het grootste arsenaal kernwapens hebben (dat door de nieuwe technologie overbodig zal worden) en als zij voorgaan, moeten de andere noodzakelijkerwijs volgen. Als zij zeggen: “Ons nucleaire arsenaal is overbodig”, welke waarde hebben dan nog de Britse, Franse, Chinese (of Indiase, Pakistaanse of Israëlische) bommen? Uiteindelijk zal deze nieuwe Technologie van Licht inderdaad onder de jurisdictie van de Verenigde Naties vallen.

V. 1) Zal met de nieuwe Wetenschap van Licht kernafval kunnen worden geneutraliseerd, dat nu bijvoorbeeld in zee wordt gedumpt? 2) Zal de Technologie van Licht worden gebruikt om giftig afval te neutraliseren?
Benjamin Creme: 1) Ja. Niet alleen atoomafval, maar ook de grote hoeveelheden kernwapens kunnen hiermee geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt worden. 2) Ja.