Overwinnen van de angst voor verandering
door de Meester —, via Benjamin Creme (januari/februari 2001)

Velen wachten op de Wereldleraar in de groeiende overtuiging dat Hij de problemen kan oplossen die de mensen zo onontwarbaar vinden. Zij voelen aan dat zij op Zijn wijze oordeel en ervaring kunnen vertrouwen. Dat dit waar is, kan niet worden betwist. Hij is waarlijk een wijs raadsman en de mensen kunnen met vertrouwen naar Zijn raad luisteren. Maar de Wet beperkt de mate waarin Hij zich kan mengen in de menselijke aangelegenheden. De mensen zouden moeten weten dat de Wet het gebruik van dwang verbiedt – de vrije wil van de mens mag niet geschonden worden. Zodoende moeten de mensen zelf de besluiten voor verandering nemen; zoals Maitreya heeft gezegd: “Ik ben slechts de Architect van het Plan. Jullie, Mijn vrienden en broeders, zijn de bereidwillige bouwers van de Stralende Tempel van Waarheid.”
Wanneer de mensen Hem zien, zal Maitreya de weg van vrede en liefde onderwijzen: alleen door de toepassing van samendelen en rechtvaardigheid zullen die gekend worden. Zo, in de eenvoudigste bewoordingen, geeft Hij de oplossing voor het dilemma van de mens.

Misdaad
De mens ondervindt, zelfs nu, dat zijn structuren het begeven. Hij begrijpt niet dat misdaad, te midden van overvloed, zo gedijt en een gevaar vormt. Hij begrijpt niet dat, te midden van overvloed, niet alle mensen gelukkig zijn. Hij ziet niet dat mensen in angst leven en daarom geen hoop kennen.
Behoedzaamheid en angst voor verandering hinderen de werkelijkheidszin en de mensen worstelen met versleten en afbrokkelende vormen. De werkelijke en dringende problemen ontgaan hen en drijven de mens dichter naar de afgrond.
Angst doordringt elke handeling en gedachte van de mens: dit alleen maakt verandering moeilijk en meer dan ooit noodzakelijk.
Maitreya, zo zul je zien, zal verandering adviseren, maar het verlangen naar verandering moet vanuit de mensen zelf komen. Zo zal de mens de snelheid en de strekking van transformatie bepalen en zo zal ook het voorschrift van de Wet worden gehoorzaamd.

Nieuwe wereld
Maitreya zal de angst van de mensen aanpakken en hen helpen met dat veelkoppige monster af te rekenen. Hij zal hun tonen dat zij voor het bouwen van de nieuwe wereld niets te vrezen hebben dan hun vrees zelf. Wellicht twijfelen velen momenteel of dat volbracht kan worden, maar Maitreya weet dat miljarden verlangen naar de verandering die Hij bepleit, naar de wereld die Hem voor ogen staat. Zij wachten slechts op Zijn woorden, Zijn stem, Zijn oproep tot rechtvaardigheid. Naar het bouwen van die nieuwe wereld zullen de verwachtingen uitgaan van mannen en vrouwen overal. Het eeuwenoude verlangen naar vrede en rechtvaardigheid zal, eindelijk, vervulling vinden.

Deze verlangens en gedachten dalen reeds af, vervullen reeds het hart en denken van de mensen en bouwen nu de toekomst. De wereld is, als nooit tevoren, gereed voor de verschijning van de Christus. Niets kan deze gedenkwaardige gebeurtenis tegenhouden. De laatste voorbereidingen worden nu op dit moment getroffen. Spoedig zal de Christus, Maitreya, de Wereldleraar, de Heer van Liefde Zelf, zich openlijk onder ons begeven.

*Uit: Boodschap nr.65, Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International

We hebben ervoor gekozen hier een artikel te herdrukken dat nauw verband houdt met verscheidene recente artikelen van Benjamin Creme’s Meester. Deze gaan over de diepgaande veranderingen die de mensheid wachten. Dit thema is nu nog net zo relevant als het in 2001 was. Zie ook de compilatie op blz.9 in dit nummer, ‘Overwinnen van angst’.

V. Share International publiceert geregeld het aantal televisie-interviews met Maitreya in verschillende landen. Aangezien Maitreya alwetend en alomtegenwoordig is, kunt u een indruk geven van de andere manieren waarop Hij Zich in de wereld van alledag voor de mensheid inzet?
A. Maitreya’s werk is te complex voor ons om deze vraag te beantwoorden. Hij kan op veel plaatsen tegelijk zijn en werkt op veel verschillende niveaus. Het is niet mogelijk om Zijn werk hier samen te vatten.

V. Werkt Maitreya nog steeds in het Midden-Oosten?
A. Ja. Hij probeert de verschillende stromingen binnen de islam te verzoenen.

V. Is Hij tevreden met het verloop?
A. Ja. 

V. Heeft Maitreya geholpen bij de totstandkoming van de overeenkomst met Iran van juli 2015 inzake het gebruik van nucleaire technologie?
A. Ja, inderdaad. 

V. Verschijnt Maitreya nog steeds op televisie in China?
A. Ja.

V. Hoe vaak is Hij verschenen sinds het vorige nummer van Share International?
A. Dat is moeilijk te zeggen want Hij werkt op zoveel verschillende niveaus tegelijk.

V. Is Maitreya in Europa op televisie verschenen?
A. Nee.

V. Is Hij recentelijk elders op televisie verschenen?
A. Voornamelijk in China en het Midden-Oosten.

V. Zal een algehele economische ineenstorting duidelijker zichtbaar worden in september 2015?
A. Ja.

V. Als u politici zou moeten adviseren over de migrantencrisis, wat zou u dan zeggen?
A. Er zijn volkomen andere tactieken en een andere benadering nodig. Respect voor mensenlevens moet voorop staan.

V. Zouden alle landen, voor zover mogelijk, een quotum dat afhankelijk is van hun grootte en mogelijkheden, een bepaald aantal vluchtelingen moeten opnemen?
A. Ja.

V. Migranten worden aangeduid als ‘illegaal’. Wat vindt u van die omschrijving van mensen die om welke reden ook proberen naar Europa te komen?
A. Het is onvermijdelijk dat ze proberen naar Europa te komen, dat is te verwachten. Het is alleen maar logisch. Het maakt het er niet makkelijker op voor Europeanen, maar het is een groot probleem en moet opgelost worden.

V. Veel mensen in verschillende landen waar migranten aankomen of doorheen reizen trotseren hun leiders en geven er openlijk blijk van de migranten te verwelkomen.
A. Heel goed van ze!

V. Paus Franciscus lijkt geïnspireerd te zijn in bijna alles wat hij zegt en doet. Hoe ziet u hem?
A. Ik zie hem als briljant, geweldig en geïnspireerd, en als iemand die oprecht zijn plicht vervult.

V. Is de paus juist in deze tijd op deze positie ‘geplaatst’ om te helpen de mensen voor te bereiden en te stimuleren die gereed zijn voor de verschijning van Maitreya?
A. Ja, beslist.

V. Zou een precedent als het afschrijven van de Griekse schulden een bedreiging voor de Europese Unie vormen?
A. De Griekse schulden moeten afgeschreven worden. En nee, dat zou geen bedreiging vormen voor de Europese Unie.

Overwinnen van angst
een compilatie

Hier volgt een selectie citaten met betrekking tot het thema ‘Overwinnen van angst’. De citaten zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen — De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt en Share International) en Benjamin Creme’s boeken.

Niemand hoeft te vrezen voor de toekomst wanneer Mijn Schild hem zal beschermen. Niemand hoeft gebrek te vrezen wanneer Mijn Beginsel geldt. Niemand hoeft zich afgescheiden te voelen van God wanneer Mijn Weg wenkt. Houd je gereed voor Mijn woorden. Schaar je aan Mijn zijde. Breng de God in je tot uitdrukking en hervorm de wereld. (Maitreya, Boodschap nr.93)

Laat je verbeelding een wereld oproepen vrij van angst en misdaad, van wedijver en hebzucht. Open je denken voor het idee van universele rechtvaardigheid en vrede, van geopenbaarde vreugde. Doe dit en vang een glimp op van een wereld waarin het vertrouwen van het onbedorven kind weer opbloeit in de mens, die vrij is van angst. In die wereld wordt alles mogelijk. De mens staat nu op de drempel van haar ontdekking. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De noodzaak van vertrouwen’)

We moeten de angst, die zich uitdrukt in wedijver, uit het bewustzijn van de mensheid verwijderen. Hoe doen we dat? We moeten een manier vinden. We kunnen het aan Maitreya vragen en Hij zal zeggen: “Vertrouw op Mij, vertrouw op het leven, vertrouw op jezelf, vertrouw op de God binnenin je en deel de hulpbronnen van de wereld.” Zo gauw wij het beginsel van samendelen aanvaarden en zo rechtvaardigheid in de wereld tot stand brengen, zullen we een einde maken aan wedijver. De gesel van wedijver is gebaseerd op twee dingen: hebzucht en angst. Hebzucht is het gevolg van angst. Angst is de primaire, fundamentele uitdrukking van dat wat tegen het leven ingaat. Wanneer je angst wegneemt, maak je de energie van het leven vrij. (Benjamin Creme, De Kunst van Samenwerking)

Het is Mijn doel de mens te tonen dat hij geen angst meer behoeft te hebben, dat alle Licht en Waarheid in zijn hart rust, dat wanneer dit simpele feit bekend is, de mens God zal worden. Gods aard is lief te hebben. Gods doel is te dienen. God wordt gekend door Samendelen en Rechtvaardigheid. Verspreid deze eenvoudige Waarheden, Mijn vrienden, en verricht een machtige daad. (Maitreya, Boodschap nr.98)

Op geen enkele manier kunnen we in het leven iets ervaren zonder het te zien als deel van onszelf. Dit is de waarheid achter onze ervaring van angst. We identificeren ons met de pijn van het lichaam, dus zijn we pijn. We identificeren ons met de angsten van het denken, dus zijn we angst. We kunnen ons niet met iets identificeren en tegelijk gescheiden zijn van datgene waarmee we ons identificeren. Is het mogelijk om voorbij dit soort identificatie te gaan, om ons niet te identificeren met het lichaam, niet met de angstreacties, de emoties? Is het mogelijk om ons niet te identificeren met deze constructies van het denken? Want wanneer we dat kunnen, zullen we een ervaring van onszelf hebben die onszelf te boven gaat: de enige staat waarin we vrij zijn, de enige staat waarin we werkelijk Zijn. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Mijn Komst is niet zonder problemen, want in allen die Ik ontmoet wek Ik een gevoel op van een nieuwe en mysterieuze toekomst. Dit maakt velen bang, maar zonder reden, Mijn vrienden. Allen moeten weten dat de toekomst van een ieder zeer zonnig is door Mijn Aanwezigheid. Een nieuwe en heilzame Broederschap zal bloeien onder de mensen, en Gods Rechtvaardigheid zal men getooid zien met Gods Heerlijkheid. (Maitreya, Boodschap nr.79)

Stel je eens een wereld zonder liefde voor: zoiets afschuwelijks schokt de verbeelding. Waarom zou dat zijn? De mens erkent gevoelsmatig dat hij behoefte heeft om liefde te ontvangen, en weldra begrijpt hij de noodzaak om liefde te geven. Hij zal inzien dat liefde hem met ieder ander verbindt in een eindeloze keten. Eerst wat aarzelend misschien, zal hij beginnen te vertrouwen. Stap voor stap zal hij zijn angst overwinnen. Dan zal hij die gezegende staat bereiken waarin voor angst geen plaats is, waar liefde in alle rust op haar troon zit en allen die naderbij komen haar zegen schenkt. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Liefhebben, een noodzaak’)

Ieder van ons heeft in zijn of haar reactie op het leven een reeks beperkingen ingebouwd, die samen angst vormen. Angst is zo diep geworteld geraakt in het onderbewustzijn, dat we onszelf niet kunnen veranderen, zelfs niet wanneer we er bewust naar kijken. We kunnen rationaliseren, zien dat het er is, we kunnen het mechanisme ervan analyseren, maar toch, als we eerlijk zijn, zien we dat de angst blijft… We leren dat we onszelf in een voortdurende concurrentiestrijd moeten vergelijken met iedereen, met alles, in iedere situatie die we tegenkomen. We wonen niet naast een vriend die Jan heet, maar we zijn een betere of een slechtere jongen dan Jan. We zijn geen andere jongen dan Jan, met andere behoeften, verwachtingen, talenten, kwaliteiten, maar we zijn altijd béter dan Jan, of juist niet zo goed als Jan. We worden steeds in situaties van wedijver geplaatst. In mijn ogen is deze wedijver de oorsprong van onze angst. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.II)

Laten we zien wat Zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede; de invoering van het systeem van samendelen; het wegnemen van schuld en angst – het zuiveren van de harten en het denken van de mensen; het onderrichten van de mens in de wetten van leven en liefde; een introductie van de Mysteriën; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hindernissen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen de volkeren; het scheppen van een reservoir van kennis dat voor iedereen toegankelijk is. Dat een dergelijke taak niet eenvoudig is, zelfs niet voor de Mensenzoon, is duidelijk. Aloude gewoonten van verdeeldheid en afgescheidenheid zijn diepgeworteld, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een Leraar gekomen die beter was toegerust voor Zijn taak. Maitreya is gekomen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en gebrek. Zijn wapens zijn geestelijk inzicht, kennis en liefde; Zijn blinkende wapenrusting is de Waarheid Zelf. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De Mensenzoon’)

Gedurende de tijd dat Ik bij jullie ben, zal Ik jullie wonderen tonen, die je stoutste dromen zullen overtreffen. Ik zal jullie op een nieuwe wijze de aard van God tonen. Ik zal uit jullie hart de angst verwijderen voor de dood, de angst voor het leven zelf, de angst voor je broeder en voor jezelf. Ik zal jullie helpen die onwetendheid achter je te laten, en met Mij te wandelen in het nieuwe Licht. (Maitreya, Boodschap nr.123)

Onze angst voor de dood is onze angst dat onze identiteit vernietigd zal worden. Dat jaagt ons schrik aan. Konden we onze identiteit maar ervaren als een onsterfelijk Wezen dat niet kan sterven of worden vernietigd, dan zou onze angst voor de dood verdwijnen. Zouden we ons ook nog bewust zijn dat we na de zogenaamde dood een nieuw en helderder licht binnentreden waarin het gevoel van onze identiteit alleszins levendiger is, dat er nog hogere, tot dan toe onvermoede aspecten van ons Wezen wachten op onze herkenning, dan zou onze houding tegenover de dood ten goede veranderen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl.I)

Alleen leven bestaat. Dood is slechts de naam voor een ander niveau van ervaring van het leven, doorlopend en ononderbroken behalve in het beperkte bewustzijn van de mens. De tijd komt waarin de ervaring die we de dood noemen, de tussenliggende periode en de terugkeer in uiterlijke openbaring volledig bewust door de mens zullen worden herinnerd. Dan zal de mens de angst voor de dood verliezen en de oogst van kennis en gelukzaligheid binnenhalen vanaf de innerlijke niveaus, in vol bewustzijn van zijn ware identiteit als een Zoon van God. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Continuïteit van bewustzijn’)

Velen zien Mijn Komst met angst en beven tegemoet, bang voor het verlies van alles waar zij van hielden, alles wat zij vergaard en verworven hebben. Wees niet bang, Mijn vrienden, want het enige verlies zal een verlies zijn van afgescheidenheid, van verdeeldheid en angst, van afgunst en haat. Om deze uit de wereld te helpen, moet alles nieuw worden gemaakt. Weet dit, Mijn vrienden, en wees bereid om te delen, om je broeder te zien als jezelf, om hem in je armen te nemen en hem vriend te noemen. (Maitreya, Boodschap nr.125)

Denken is een mechanisme waarmee we vormgeven aan de ideeën gecreëerd door het denkvermogen. Maar wij zijn niet het denkvermogen; dat is slechts een voertuig. Maar een voertuig voor wat? Dat moet je ontdekken, en dat kun je alleen door het te ervaren. Het is niet iets waarover je kunt praten, maar je kunt het wel ervaren. En wanneer dat gebeurt, wanneer je jezelf toestaat om níet te zijn, wanneer je bereid bent om te sterven, om afstand te doen van die spanning waarvan je denkt dat jij het bent (wat slechts het verlangen is naar dit gerief, die vervulling, deze ervaring, dat genot; en het vermijden van deze pijn, die angst enzovoort – want dat is alles wat we doen), zodra je die spanning laat varen en gewoon stil en rustig kunt zijn, en helemaal niets wilt, dan word je plotseling vervuld van liefde, van de aard van je eigen Wezen. Dit Wezen verlicht je en dan zie je dat dát alles is wat bestaat. Er is niets anders. Je bestaat niet los daarvan. Het is liefde; noem het wat je wilt, liefde, vreugde, gelukzaligheid, het is de aard van de werkelijkheid, en dat zijn wij allemaal, eeuwig, elk moment, zolang we erin verblijven, maar dan moeten we er wel in verblijven.
Hoe verblijf je in die toestand? Door te sterven ten opzichte van dat wat het niet is. Wees bereid om al het andere op te geven, alles wat je denkt te willen, te verlangen, te hopen, na te streven  laat het allemaal los. En wanneer je dat doet, gebeurt er iets buitengewoons. Dan zie je dat je alles bent, alles wat er is. Als je om je heen kijkt, zie je mensen, lucht, bomen, struiken, huizen, maar jij, als afzonderlijke vorm, bent verdwenen. Dat is wat je bent. IK BEN DAT. Het prachtige, trage gedeelte uit Beethovens Negende symfonie gaat over Dat. Hij zegt het zelfs letterlijk: IK BEN DAT, IK BEN DAT. Dat stuk gaat over de aard van liefde, van de kosmos, van Beethoven, van het hele bestaan.
Je moet in staat zijn te sterven ten opzichte van al hetgeen je niet bent. Geef het op. Laat het gaan. Vraag absoluut niets van het leven, geen vervulling, geen verlangens, geen plezier, geen ontlopen van pijn, van angst. Wanneer je dat doet, verheft het denken zich en zie je dat jij Dat alles bent en dat Dat alles is wat er is. Je bent niet afgescheiden. Afgescheidenheid is een illusie, en zolang je jezelf ziet als afgescheiden van Dat, zul je angst kennen. Er is niets anders dan Dat, wat álles is, wat in een zandkorrel is, wat groots is, enorm, zonder einde; het heeft vorm en geen vorm, en vanaf dat niveau bezien is alles wat hier plaatsvindt een droom, een toneelstuk, God die speelt, creëert. Wij denken dat het echt is, maar het is niet echt, in de verste verte niet. Wij maken er werkelijkheid van en daarom lijden we. Ons lijden is het resultaat van onze verlangens. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, deel II)

 

Bijzonder publiek
Op 22 juni 2015, juist nadat we klaar waren met de voorbereidingen voor een lezing in Edmonton (Canada), ging mijn collega M op een stoel zitten en las ik hem een passage voor uit De Wederkomst van de Christus, van Alice A. Bailey, die me heel erg aanspreekt. Een lange man kwam binnen en M vroeg of hij voor de lezing kwam, waarop hij antwoordde dat dat zo was. Hij was ongeveer 20 minuten te vroeg, dus praatten we wat, vijf minuten of zo. Hij zei dat hij veel had gereisd en dat hij overal heen kan gaan omdat iedereen hem aanvaardt als een van hen. Hij zei dat de moslims denken dat hij moslim is, de joden denken dat hij joods is, enz. Ik maakte een grapje dat hij dan wel een van die namen moet hebben die overal passen (in tegenstelling tot de mijne) en M zei dat het zijn snor moest zijn, en hij lachte.
Toen zei hij iets over een verblijf in de Filipijnen lang geleden, in het gevaarlijkste en armste gebied en dat ze daar iemand voor 1 dollar zouden doden. Hij voegde er toen aan toe: “Ze zouden dat hier ook doen. Maar wie kan het hun kwalijk nemen?” Waarop ik antwoordde: “U zult genieten van deze lezing!” Toen stelde ik M voor om maar te beginnen omdat er nog niemand was gekomen en als er nog anderen kwamen we hen snel konden bijpraten. M gaf dus zijn lezing en nu en dan knikte de man instemmend, maar hij zei niet veel. De informatie leek hem helemaal niet te verrassen. Hij was erg rustig. M vertelde hoe Maitreya en de Meesters een ‘goede genius’ kunnen creëren en Hun verschijning naar willekeur kunnen veranderen en de man reageerde enthousiast: “O ja! Zij kunnen dat!” Op een gegeven ogenblik tijdens M’s lezing keek de man naar mij en zei: “Je komt me heel bekend voor.” Ik vertelde waar ik werkte en misschien had hij mij daar gezien, maar hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee. Maar zodra ik binnenkwam wist ik dat ik je eerder gezien had. Ik vergeet nooit een gezicht.” M begon over Maitreya’s ‘hand’ te praten en nodigde hem uit om een ‘hand”-kaart te nemen. M vertelde over de betekenis van de ‘hand’ en de man grapte: “Dus ik kan vragen om wat ik maar wil hebben?” We lachten allemaal en ik antwoordde dat wat binnen karma gedaan kan worden, gedaan zal worden en dat dat werkelijk goed is voor genezing. M vertelde een verhaal over een man in Amerika die genezen was van alcoholisme door de ‘hand’ te gebruiken.
Op een gegeven ogenblik tijdens ons gesprek zei hij dat de ineenstorting van de markt al is begonnen en dat het op zondag 13 september 2015 zal gebeuren. Hij zei ook dat de joden de crash hebben voorspeld.
Aan het eind van de lezing die ongeveer een uur duurde, nodigde M hem uit naar de tafel met gratis informatiemateriaal. Toen hij opstond leek hij ineens ongelooflijk lang, wel 2 meter, en M en ik waren beiden verbaasd, omdat we toen hij binnenkwam niet hadden opgemerkt hoe lang hij was. M gaf hem een Transmissie-meditatiefolder en nodigde hem uit om op een avond mee te komen doen met de groep. De man antwoordde dat hij iedere vorm van meditatie geprobeerd had maar “niets slaat aan”. Toen suggereerde ik dat het misschien als een spier is die geoefend moet worden en hij schudde zijn hoofd en zei: “Nee, het moet van binnen komen.” We bedankten hem voor zijn komst en het luisteren naar de lezing, hij schudde ons de hand en vertrok. Kan uw Meester zeggen of deze man een Meester was?
S.H., Edmonton (Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘lange man’ een woordvoorder voor de Meester Jezus was.

Wat een eenheid!
Dinsdag 14 juli 2015 waren we met z’n tweeën in het Informatiecentrum in Amsterdam; N zat in het voorste gedeelte bij de tafel te lezen en ik was achterin bezig. Een heer met een vriendelijke lach kwam binnen nadat hij de foto’s in de etalage aandachtig had bekeken. Hij vroeg N of we binnen nog meer van dat moois hadden. Toen vertelde hij dat hij in het Manor Hotel in de buurt logeerde om als toeschouwer een schaaktoernooi bij te wonen. Hij liep rond, eerst langs de boekenkasten aan de ene kant, terwijl hij op zijn gemak de titels en de voorkanten van de boeken bekeek. Toen ging hij naar de muur er tegenover waar nog meer foto’s hangen. Op dat punt zei ik dat het allemaal verband houdt met Maitreya, de Wereldleraar, die in alle godsdiensten verwacht wordt maar onder verschillende namen, terwijl Hij de Ene is op wie we allemaal wachten. Zonder zijn blik van de foto die hij aan het bekijken was, af te wenden zei hij iets als: “Wat een eenheid!”
Hij eindigde weer bij de boekenkasten en pakte de boeken De Wereldleraar voor de hele mensheid en De mensheid ontwaakt. Nadat hij de achterkanten had gelezen zei hij dat hij begreep dat deze boeken elkaar aanvulden en dat De Wereldleraar het eerst gepubliceerd was; hij wilde dat boek daarom kopen. Hij was van plan om het die avond te lezen en de volgende dag terug te komen voor het andere.
We zouden heel graag willen weten of hij een toevallige voorbijganger was of misschien een woordvoerder voor een Meester?
N.B. en M.L., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een woordvoerder voor de Meester Jezus was.

Wijze woorden
Begin mei 2015 was ik voor zaken in Amsterdam. Ik miste de bus en was laat voor een afspraak. Ik haastte me door de menigte heen en botste plotseling tegen iemand aan. Ik maakte mijn excuses zonder de persoon aan te kijken en wilde doorlopen, maar een vriendelijk uitziende man hield me tegen. Hij keek me recht aan en zei zachtjes: “Wees niet zo gespannen mijn broeder, concentreer je op de belangrijke dingen in het leven.” Ik mompelde ‘Ja, ja’ en vervolgde mijn weg naar mijn afspraak, maar de woorden van de man echoden na in mijn hoofd en ik draaide me om, maar de man was verdwenen.
Was hij de Meester Jezus?
S.d.K., Amersfoort.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man een vertegenwoordiger van de Meester Jezus was.

Geachte redactie
Ongeveer twee weken geleden was ik ooggetuige van iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Ik kan me niet herinneren hoe laat het was, maar het was buiten bijna helemaal donker toen ik mijn hoofd omdraaide en onverwachts die groene lichtbol in de lucht zag, net boven de bomenrij in de tuin van de buurman. Helemaal geluidloos leek hij langzaam recht naar beneden te zweven. Vreemd genoeg veranderde hij, voor hij de grond bereikte, van groen naar rood. Het was even een snelle flits rood en toen leek hij in volle vlucht gewoon te verdwijnen. Ik ben benieuwd of iemand anders iets wat op deze beschrijving lijkt, gemeld heeft? Mag ik uw mening hierover vragen?
A.S., Ontario (Canada).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een verkenningsschip was van Mars.

Luchtshow
Op een avond in februari 2015 zocht ik zoals gewoonlijk de ‘Ster’ door de nauwe kier van een raam naast het stapelbed in mijn gevangeniscel. De ‘ster’ is ten minste 20 dagen per maand zichtbaar, als het weer dat toelaat. Deze avond zag ik net boven de heuvels achter de gevangenis een schitterend licht. Het licht was bijzonder omdat het niet rond was; het was ruitvormig, flitste snel maar veranderde niet van kleur, leek lichten aan de uiteinden te hebben en nog belangrijker, bewoog zich langzaam maar duidelijk langs de toppen van de heuvels van rechts naar links! Ik ging meteen naar het bed boven het mijne om de aandacht te trekken van een van het groepje mannen dat samen met mij het naar buiten treden volgt. Tegen die tijd was de ruitvorm en de beweging van het voorwerp veel duidelijker. Mijn aandacht hiervoor maakte dat anderen in de slaapzaal ook keken; zij bevestigden ook de beweging, het flitsen en de zichtbare vorm. Uiteindelijk verdween het voorwerp achter de heuvels.
Sindsdien verschijnt dit voorwerp heel vaak, maar de belangrijkste verschijning was toen ik op de binnenplaats was. Het was avond, ik zag het voorwerp zoals gewoonlijk in zuidelijke richting. Maar het was duidelijk niet Venus (het enige andere hemellichaam dat opvalt) vanwege zijn ruitvorm, de frequentie van zijn flitsen (atmosferische breking geeft geen regelmatig snel patroon) en het was veel groter dan gewoonlijk. Dit is een andere verschijning dan de Ster – die flitst met een hoge frequentie en verschijnt meestal als blauwig voorwerp dat van kleur verandert.
Dus wat is het? Gisternacht, zaterdag 25 april 2015, nadat ik de aanwezigheid van de ‘Ster’ en de Ruit eerder op de avond had vastgesteld, keek ik om ongeveer half twaalf opnieuw en zag de Ruit net boven de heuvel achter de gevangenis. (Hij staat meestal hoog aan de hemel.) Vanuit dit gunstige uitkijkpunt was hij groter dan ooit. Hij had een blauw licht bovenop en glinsterde in zijn verlichte vorm.
W.B., Vacaville (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het ruitvormige voorwerp een ruimteschip was van Mars.


Kind kondigt terugkeer van ‘de Koning’ aan
“Hij komt, Hij komt” zegt de 2-jarige Lily tegen haar moeder die op 12 januari de videofilm op You Tube plaatste. De video laat het meisje zien dat praat over “de Koning” die komt. Ze herhaalt de woorden “Abba hoog” gevolgd door “Hij komt. Hij zegt: ‘Neem een cadeau voor me mee.’ ” Het kind kijkt omhoog, wijst naar iets, terwijl ze herhaalt “Hij komt. Verhef je.”

De moeder vertelt dat het visioen van het meisje de nacht daarvoor begon: “Lily maakte ons wakker, klopte op de deur en zei met klem: =‘Er komt iets! Er komt iets!’ Zij vertelde later op de dag meer over haar droomvisioen. Je kunt zoiets niet verzinnen! Ik heb haar dit niet geleerd… Aan het eind boog ze drie keer… De volgende dag begon ze er weer over (terwijl ik haar ontbijt klaarmaakte). Ze zei tegen me: ‘Mama, stel jezelf open, want GOD komt’ en vervolgde met drie keer op de muur te kloppen. Nee, dit kan ik haar niet leren, ze is net twee jaar geworden en begint echt nu pas ineens duidelijk met verschillende woorden en zinnen te komen…” “Vanmorgen voerde ze een gesprek met iemand die ik niet kon zien en zei ‘Iemand komt. Hij heeft de deur geopend. Abba hoog!’”
(Bron: YouTube) (Het woord ‘abba’ch is een Armeens woord en betekent ‘Vader’. Het Nieuwe Testament in het Grieks vertaalt het als ‘Vader’. Het meest verwante woord in het Nederlands is ‘abt’.)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek wonder is.)  


Lippen bewegen op schilderij Maria
In de St. Charbelkerk in Sidney (Australië) geloven katholieken dat ze getuige zijn geweest van een wonder. De lippen op een schilderij van Maria dat boven het altaar hangt, bewegen zich synchroon met de gebeden. Meer dan 50.000 hebben het op sociale media bekeken. Kristen Keirouz plaatste op 5 juli 2015 de opnamen op Facebook. Ze werd door vrienden aangespoord om naar het schilderij te kijken. “Toen ik eenmaal opkeek, zag ik de mond van Maria bewegen. Ik vroeg toen aan mijn vriendin: ‘Is het haar mond?’ Ze antwoordde ‘Ja’ en toen kreeg ik rillingen over mijn hele lichaam. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik bleef knipperen voor het geval ik dingen zag die er niet waren.”“Ik geloof dat het een wonder was, niet alleen omdat we het allemaal tegelijkertijd zagen dat haar lippen bewogen, weer stopten en opnieuw begonnen te bewegen.” George Adary, die op 19 juli opnamen op Facebook plaatste, zei: “Deze tekenen zijn er om mensen te laten weten dat God werkelijk met ons is.” Hij voegde eraan toe: “Ter verduidelijking voor kijkers… ik zag dit tijdens de mis. Ik ging naar het altaar en wilde dit bevestigen door het op te nemen… lichten doen er niet toe…en ik heb dit onder verschillende belichting zien gebeuren en deze mogelijkheden overwogen. Het is wat het is. Ik merkte ook op dat terwijl de mensen een gebed opzegden de lippen versnelden of vertraagden gelijk met het gebed.” (Bron: Daily Mail, VK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een wonder is dat door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)


Geachte redactie,

Op 19 mei 2015 organiseerde de Transmissie-meditatiegroep in Nijmegen een filmavond in een filmtheater waar we Benjamin Creme’s lezing van 2010 uit Nagoya vertoonden. We gaven een korte uitleg over de rol van Benjamin Creme in het verspreiden van de informatie over het naar buiten treden van Maitreya. Na de film was er een vraag-en-antwoordgedeelte. Het evenement was een groot succes met ongeveer 70 aanwezigen. Vlak voor de avond begon, nam ik een foto met mijn mobiel. Hoewel hij wat donker is vragen we ons af of de foto een zegening laat zien? Met grote dankbaarheid voor al uw werk.

CtD., Nijmegen.
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat dit een lichtzegening van de Meester Jezus was.)


Maitreya’s handafdruk op een raam van een flat in Parijs, gefotografeerd op 6 juni 2015. De weerspiegeling in het raam laat zowel de Eiffeltoren als het gezicht van de fotograaf zien.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het Maitreya’s ‘hand’ is, als teken van bemoediging. Er is geen betekenis verbonden aan het licht van de Eiffeltoren; dat licht wijst niet naar de ‘hand’.)

UFO-waarnemingen

Argentinië
— Een reusachtig helder groen voorwerp dat zich langs de nachtelijke hemel verplaatste werd op 30 juli 2015 in verscheidene plaatsen, waaronder Buenos Aires, gefilmd. De grote media in Argentinië en het VK berichtten erover. (Bronnen: clarin.com; bbc.co.uk; mirror.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig van Mars was.)


Deze twee foto’s, op 20 juni 2015 om 03.36 uur en 31 juli om 12.12 uur genomen door de SOHO LASCO C2 camera van de NASA, tonen volgens de Meester van Benjamin Creme twee reusachtige Deva’s (engelen) nabij de zon. (Bronnen: sohowww.nascom.nasa.gov; You Tube: myunhauzen74)


Osaka, Japan
— Een aantal Japanse TV-zenders heeft duidelijke videobeelden vertoond van 10 ‘heldere bollen’ die op 29 juli 2015 midden op de dag in de lucht leken rond te dansen. (Bron: dailymail.co.uk)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het ruimteschepen waren van Mars.)

Een reusachtig patroon in het graan dat op 23 juni 2015 werd aangetroffen nabij de luchthaven van Turijn (Piedmont, Italië), is volgens informatie van de Meester van Benjamin Creme gemaakt door Ruimtebroeders van Mars. De boer oogstte het gewas, behalve waar de formatie was verschenen. (Bron: cropcircleconnector)

New York, VS — Tijdens het vertrek van een toestel van Virgin Atlantic van de luchthaven JFK begin augustus 2015 werd een ufo gefilmd die het toestel inhaalde. (Bronnen: huffingtonpost.co.uk; ufosightingsdaily.com)
(Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars.)

Het vluchtelingenprobleem
“Onderwijs, vrijheid, vrede, werk, een normaal leven” – dat is wat de meeste vluchtelingen naar zij zeggen, willen. Op de vraag waarom ze dood, uitbuiting, verlies van familie, onvoorstelbaar lijden en ontbering willen riskeren, antwoorden ze: er was geen andere optie. Vervolging, armoede en oorlog zijn de voornaamste drijfveren – geen veiligheid, geen vrede, geen werk, geen hoop.
Niets vat zo treffend samen wat er mis is met onze wereld als het vluchtelingenprobleem; het is een tragisch symbool van ons falen – op mondiaal, nationaal en lokaal niveau.
Ze vallen uit de lucht wanneer vliegtuigen hun landing op onze vliegvelden inzetten, zij dobberen dagenlang op overvolle bootjes, zij spoelen aan op onze kusten, onze stranden liggen bezaaid met hun lichamen en bezittingen, zij verbergen zich in vrachtwagens – alles om te ontsnappen aan gevaren en onmenselijke omstandigheden thuis. Ze zijn migranten, ze zijn onderweg; de migratiegolf kan niet gestopt worden en daarom is er dringend behoefte aan oplossingen.
Waar moeten we zoeken naar oplossingen? De Europese Unie? Nationale of lokale autoriteiten? De VN? Liefdadigheidsinstellingen? De plaatselijke bevolking? Regeringen en leiders lijken niet de juiste vragen te stellen en meer aan symptoombestrijding te doen dan de oorzaken aan te pakken. Ieder land houdt er een eigen aanpak op na, sommige landen nemen meer op hun schouders dan redelijk is en andere vermijden verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zoals vaker met grote internationale problemen vereist deze crisis een adequaat snel antwoord en ook een eensgezinde internationale oplossing voor de lange termijn. Maar bovenal een verandering in mentaliteit en prioriteiten. We moeten vooruitzien naar een rechtvaardige mondiale samenleving die voorziet in de behoeften van al haar burgers. Voor nu en op de lange termijn zou het deels een oplossing zijn om alle grenzen open te stellen en vrijheid van beweging toe te staan – wat in wezen een grondrecht van de mens is.
Op het ogenblik vangen veel lokale gemeenschappen op waar de regering tekortschiet. Geconfronteerd met groeiende aantallen migranten die hun kusten bereiken, is de reactie van veel lokale mensen om hulp te geven. De vluchtelingen krijgen voedsel, onderdak, kleding, medicijnen – kortom, wat er aan hulp nodig is en verstrekt kan worden.
In Hongarije bouwt de regering een muur om migranten te weren, maar deze daad van xenofobie verhult een ander verschijnsel: een grote beweging onder gewone burgers die vluchtelingen welkom heten.
Ofschoon het anti-migrantenstandpunt in Duitsland groeit, staat het overgrote deel van de bevolking daarentegen indrukwekkend positief tegenover migranten. Veel gemeentes, families en liefdadigheidsinstellingen verwelkomen vluchtelingen, die voor het merendeel uit conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië komen.
Zweden staat bekend om zijn vrijgevige en praktische beleid, vooral wanneer het om integratie gaat. Het officiële Spanje kiest voor de harde lijn, maar Spaanse liefdadigheidsinstellingen tonen hun leiders de weg vooruit met barmhartige humanitaire programma’s, door hulp met documenten, taalcursussen en vakopleidingen, die de vluchteling toegang tot de arbeidsmarkt geven.
Het VN Vluchtelingenagentschap schat dat Griekenland in het eerste halfjaar van 2015 meer dan 100.000 vluchtelingen en migranten heeft opgevangen, meer dan het dubbele als in dezelfde periode in 2014. Premier Alexis Tsipras waarschuwt dat de stroom immigranten naar Griekenland veel groter is dan het land aankan. Ook hier reageert de plaatselijke bevolking als eerste om aan de behoeften van de kwetsbaren tegemoet te komen. Bewoners en zelfs vakantiegangers op Lesbos, Chios, Kos en andere eilanden dicht bij de Turkse kust stellen zichzelf bloot aan bedreigingen en eventuele strafrechtelijke vervolging door pas aangekomen vluchtelingen te helpen.
Terwijl sommige regeringen ervoor kiezen om vluchtelingen als “illegaal” te bestempelen als rechtvaardiging voor hun terughoudendheid bij het nemen van hun verantwoordelijkheid, wijzen de burgers van de wereld via internetpetities (zoals Avaaz) en plaatselijke acties de weg naar een ander soort wereld.
De uitdaging waar vluchtelingen ons mee confronteren, is niet beperkt tot Europa en wat nu volgt is wellicht een al te eenvoudige voorstelling van de feiten (er zijn vast oneindig veel meer factoren die een rol spelen), maar de Westerse wereld heeft deels bijgedragen aan de drijfveer om te migreren. Oorlogen, direct of indirect, en de wapenhandel hebben stromen vluchtelingen gecreëerd. De internationale gemeenschap is er tot nu toe niet in geslaagd om in een evenredige herverdeling van de hulpbronnen van de wereld te voorzien, wat tot gevolg heeft dat miljoenen mensen in hun eigen land niet de beschikking hebben over basisbehoeften en fundamentele rechten. Zoals veel vluchtelingen zeggen: “Als ik in mijn eigen land kon blijven, zou ik dat doen.” (Bronnen: guardian.com; unhcr.org; huffington post.com; bbcnews.com)

Bescherming van vrouwen en kinderen tegen uitbuiting op Filipijnen
interview met Cecilia Flores-Oebanda door Jason Francis

De Visayan Forum Foundation, een op de Filipijnen gevestigde NGO opgericht in 1991, bestrijdt uitbuiting en slavernij in zijn vele vormen, met inbegrip van seksuele uitbuiting en kinderarbeid. Cecilia Flores-Oebanda is oprichter en directeur van de Visayan Forum Foundation. Ze is bekroond met de Skoll Award voor sociaal ondernemerschap, de World’s Children’s Honorary Award van de World’s Children’s Prize voor de rechten van het kind en ook met onderscheidingen van de Amerikaanse en Britse overheden. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Share International: Wat zijn de meest voorkomende vormen van uitbuiting en slavernij op de Filipijnen en in de wereld?
Cecilia Flores-Oebanda: De meest voorkomende zijn seksuele uitbuiting, dwangarbeid en schuldslavernij. Andere vormen zijn gedwongen huwelijken, orgaanwinning en handel in soldaten, vooral kindsoldaten. Op de Filipijnen waren tot nu toe de meeste veroordelingen wegens seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes, maar wordt er steeds meer aandacht aan dwangarbeid gegeven.

SI: Welke bevolkingsgroepen en leeftijden zijn het kwetsbaarst voor uitbuiting en mensenhandel en zitten eigenlijk gevangen in een of andere vorm van onderworpenheid of slavernij?
CO: Risicogroepen zijn onder meer kinderen en jonge volwassenen, overzeese Filipijnse werknemers, de bevolking in door rampen getroffen gebieden en arbeiders in de sectoren landbouw en visserij.

Kwetsbaarheid
SI: Welke rol speelt armoede hierbij?
CO: Armoede verhoogt de kwetsbaarheid, omdat het sterk samenhangt met gebrek aan onderwijs en toegang tot informatie, wat mensen kwetsbaar maakt voor misleiding en dwang van ronselaars. Armoede drijft mensen er ook toe om risico’s te nemen om hun gezin te onderhouden. Deze risico’s zijn onder meer reizen naar het buitenland op zoek naar werk of uit angst of wanhoop een baan aanhouden ondanks slechte arbeidsomstandigheden.

SI: Hoeveel kindarbeiders zijn er op de Filipijnen en tot welke arbeid worden zij gedwongen?
CO: In 2011 meldde het Filipijnse Nationale Bureau voor Statistiek dat er 5,5 miljoen werkende kinderen in het land waren, van wie er 2,9 miljoen in gevaarlijke industrieën zoals in mijnen en op plantages werkten. Uit het rapport bleek ook dat 900.000 kinderen zijn gestopt met school om te werken.
De grootste kinderarbeidssector is de landbouw. In 2012 bracht het Centrum voor Vakbond en Mensenrechten bijvoorbeeld een onderzoek uit waaruit blijkt dat op palmolieplantages in het noordoosten van Mindanao een op de vier werknemers kinderen onder de 18 jaar waren. Andere sectoren zijn huishoudelijk werk, bedelen en vuilnishopen doorzoeken. Kinderen werken ook in mijnen, fabrieken (waaronder vuurwerk) en in de seksindustrie.

Wolf in schaapskleren
SI: Hoe komt iemand in de handen van een mensenhandelaar terecht?
CO: Er is een algemeen verbreide misvatting dat het bij mensenhandel altijd om ontvoering of fysieke dwang gaat. Soms is dit waar. De ronselaars zijn echter geraffineerder in hun methodes geworden. Ze beginnen met misleiding en valse beloften, en het geweld komt later. Ze richten zich vaak op arme gemeenschappen. In bijna 50 procent van de gevallen van mensenhandel kenden de slachtoffers de mensenhandelaars, die ofwel verre familieleden of vrienden van de familie waren, of op zijn minst bekenden uit de gemeenschap. Mensenhandelaren gebruiken informele sociale netwerken om bij hun slachtoffers vertrouwen te wekken.
De ronselaars benaderen over het algemeen de slachtoffers zelf of hun ouders en bieden hun aantrekkelijke banen aan, zonder de ware aard van het betrokken werk te noemen. In sommige gevallen krijgt de familie van het slachtoffer een ‘aanbetaling’ om hen over te halen. Ronselaars doen ook hun voordeel met sociale media door er nepaanbiedingen voor werk op te zetten en potentiכle slachtoffers te stimuleren met hen in contact te komen.
Zodra de uitbuiting begint, kunnen veel slachtoffers daar om verschillende redenen niet meer weg: hun identiteitsbewijs is in beslag genomen; ze beheersen de lokale buitenlandse taal niet; plotseling hebben ze schulden bij de ronselaars en werkgevers die hun verborgen kosten in rekening brengen en alles doen om hun investering in vliegtickets en plaatsingsvergoedingen terug te krijgen; en zij (en hun gezinnen) worden fysiek en emotioneel bedreigd door mensenhandelaars.
Meestal is mensenhandel een zeer goed georganiseerde activiteit. Mensenhandelaars op het hoogste niveau blijven vaak anoniem, zelfs als zij de meeste winst opstrijken. Primaire en secundaire mensenhandelaars identificeren bronnen van vraag en aanbod en zorgen voor de fysieke werving en het vervoer van de slachtoffers. Mensenhandelaars hebben hun vaste bronnen voor nagemaakte en vervalste documenten en kunnen vaak op invloedrijke steun rekenen, waardoor ze de wet kunnen omzeilen.

SI: Wat gebeurt er met iemand die in slavenarbeid of de illegale seksindustrie terecht is gekomen?
CO: Ze worden uitgebuit. In veel gevallen komen hun arbeidsomstandigheden niet overeen met hun oorspronkelijke arbeidscontract. Sommigen worden ertoe gedwongen vervangende contracten met andere voorwaarden te ondertekenen.
Ze kunnen terechtkomen in bordelen of andere gelegenheden voor prostitutie, zoals massagesalons en thermen, videoke [karaoke met video] en discobars, evenals fabrieken, landbouwplantages, vissersplaatsen en privיwoningen waar ze worden gedwongen huishoudelijk werk te doen. Hun documenten kunnen worden ingenomen; ze kunnen worden blootgesteld aan fysiek en psychisch geweld; hun kan worden opgedragen om alcohol en drugs te gebruiken; ze kunnen weinig of geen loon ontvangen; en hun bewegingsruimte en sociale contacten zijn waarschijnlijk ernstig beperkt.

De Antimensenhandel-wet
SI: Kunt u iets zeggen over de Antimensenhandel-wet die in 2003 op de Filipijnen is aangenomen? En hoe goed wordt die gehandhaafd?
CO: We hebben waarschijnlijk een van de beste wetten tegen mensenhandel in de wereld. De Filipijnse Antimensenhandel-wet van 2003 stelt mensenhandel binnen of over de landsgrenzen heen strafbaar en maakt de instemming van de slachtoffers irrelevant als bedrog of dwanhg is gebruikt. Het stelde ook IACAT aan om de antimensenhandelactiviteiten te coצrdineren en te bewaken. Het uitgebreidere Antimensenhandel-besluit van 2012 versterkte de wet verder door de instelling van zwaardere straffen voor overtreders en het uitbreiden van voorzieningen ter bescherming van slachtoffers. Per saldo hebben we nu sterke preventie- en bewustmakingsprogramma’s. Onze vervolgingsinspanningen worden versterkt, maar het aantal veroordelingen is nog steeds onevenredig laag gezien de omvang van het probleem, en de verhouding van de ingediende zaken ten opzichte van de opgeloste, blijft problematisch. De Filipijnen moeten ook werken aan een beter gegevensbeheersysteem dat informatie over slachtoffers bijhoudt. Deze informatie is voor ons noodzakelijk om de interventies efficiënter te kunnen richten.

Drastische cultuuromslag
SI: Hoe belangrijk is het om mentaliteit en gedrag ter discussie te stellen bij het aanpakken van de uitbuiting van mensen?
CO: Heel belangrijk. Een groot deel van de strijd gaat om culturele interventies. We moeten ouders aan hun plicht herinneren om hun kinderen te beschermen in plaats van hen bloot te stellen aan misbruik voor winst. We hebben onlangs meer gevallen gezien van ouders die medeplichtig zijn aan de cybersekshandel van hun kinderen. Kinderen zijn geen eigendom. We moeten ook de houding van de samenleving tegenover de buitenlandse arbeidsmigratie als bron van onze economische redding veranderen. Wij willen dat onze mensen vrij kunnen kiezen tussen mogelijkheden voor fatsoenlijk werk. We mogen er nooit mee instemmen dat mensen zich gedwongen voelen om het land te verlaten en risicovolle banen aan te nemen om hun gezin te onderhouden. We moeten ook de vraagzijde aanpakken – om herhaaldelijk, meestal mannen, ervan te overtuigen geen seks te kopen. Sekswerkers op de Filipijnen zijn heel kwetsbaar en gevoelig voor misbruik. We kunnen consumenten opvoeden opmerkzaam te zijn op mogelijke slavernij in de leveringsketen van de producten en diensten die zij kopen. Dit alles zal ingrijpende cultuurveranderingen vereisen.

Voor meer informatie: visayanforum.org

Jason Francis is medewerker van Share International in de VS.

Fins experiment basisinkomen?
Economische futurologen als Thomas Piketty stellen dat economische groei in de toekomst veel lager zal zijn dan in het verleden. Met minder groei en meer automatisering zal er minder werk beschikbaar zijn. De redenering luidt dat minder banen minder rechtvaardig verdeeld zullen worden en dat er in de toekomst daarom nieuwe manieren van verdeling van de welvaart nodig zijn.
Velen menen dat een basisinkomen de oplossing is. Met een basisinkomen krijgt iedereen een inkomen, waarbij aan alle of de meeste andere vormen van geldoverdracht een einde komt. In een systeem met basisinkomen ontvangt iedereen louter op grond van zijn verblijfplaats automatisch genoeg om de dagelijkse uitgaven voor het bestaan te kunnen betalen. Basisinkomensnetwerk Canada en Chandra Pasma, Canadese analiste van overheidsbeleid, schrijven: “Het bewijs [basisinkomenprogramma’s] laat zien dat het mogelijk is en dat ze hun belofte waar kunnen maken.”

In Finland is bekend dat de Centrum Partij en de nieuwe premier Juha Sipilä het basiskomen ondersteunen, terwijl de andere twee regeringspartners, de Coalitie Partij en de Finse Partij dat niet doen. Toch heeft de onlangs gekozen nieuwe regering zich ingezet voor een experiment met basisinkomen als onderdeel van haar regeringsprogramma.
Terwijl het debat over de economische gevolgen van een basisinkomen voortduurt, wint het onderwerp aan kracht doordat belangrijke publicaties als The Economist en The New York Times erover schrijven. The Economist schrijft: “Wat men er verder ook van vindt, iedereen lijkt ervan uit te gaan dat een basisinkomen de inkomensongelijkheid zal verminderen.”
(Bron: BBC.com)

Eén Aarde, één mensheid’
Op zondag 28 juni 2015 verenigde een klimaatmars in Rome (Italiė) mensen van alle godsdiensten en maatschappelijke groeperingen onder het banier ‘Eén Aarde, één mensheid’.
De mars werd georganiseerd door 350.org, FOCSI (een coalitie van meer dan 60 Italiaanse katholieke groeperingen en ngo’s) en de multireligieuze actiegroep Onze Stemmen met als doel dankbaarheid te betuigen aan paus Franciscus voor het uitvaardigen van zijn milieu-encycliek en zijn oproep aan wereldleiders voor doortastender klimaatactie. De manifestatie eindigde op het Sint Pietersplein voor het wekelijkse Angelus van de paus.

De kleurrijke, feestelijke mars werd verlevendigd door een muziekband, een klimaatkoor en kunstwerken van artiesten uit Italiė en andere landen. Arianne, die de groep Pacific Climate Warriors (Klimaatkrijgers van de Grote Oceaan) vertegenwoordigde en intensief betrokken is bij klimaatverandering, sprak de deelnemers toe: “Aangezien we ons op een cruciaal moment in de aanpak van de klimaatcrisis bevinden, zijn we de paus bijzonder dankbaar voor het uitvaardigen van deze encycliek als een ontwaken voor de wereld om te begrijpen op welke manier de klimaatverandering mensen in alle regio’s treft. Het is namelijk zo dat de gehele mensheid de huidige crisis gezamenlijk moet aanpakken. Klimaatverandering is een probleem voor iedereen met enig moreel besef.” (Bron: 350.org)