Het pad omhoog
door de Meester —, via Benjamin Creme

In iedere man en vrouw bevindt zich een God, vooralsnog in aanleg, maar onsterfelijk. Terwijl ze de ervaringen doormaken die we het leven noemen, ondernemen ze een reis die uiteindelijk een stap voorwaarts blijkt te zijn geweest naar eenheid met die God; dan beseffen ze dat het hun goddelijkheid is, beseffen ze dat het de Ziel is, ons hoger Zelf.
Eertijds was onze kennis van de Ziel afkomstig van religieuze teksten. Deze hebben de mens de indruk gegeven dat hij ver van de Ziel staat, die alleen van afstand erkend en aanbeden kan worden. Naarmate de mens vordert, wordt hij zich er echter van bewust dat hijzelf de Ziel is, een hoger en zuiverder deel van hemzelf, maar niettemin hemzelf. Zo vordert een mens, waarbij hij de kennis van zijn eigen aard en doel verdiept.
Tegenwoordig zijn duizenden mensen zich ervan bewust dat zij die reis ondernemen; voor hen krijgt het leven een diepere betekenis, en zij zoeken naar meer kennis en ervaring. Aldus wenden zij zich mettertijd tot meditatie en door beoefening hiervan doen zij een grote ontdekking. Stap voor stap krijgen zij de zekerheid dat ze Zielen zijn, dat de Ziel niet een ver denkbeeld is, maar de kern van hun wezen. Geleidelijk verandert het tempo van hun leven, en alles wat ze doen wordt bestendigd door meer betekenis en doel. Zo vorderen mensen op de reis naar volmaaktheid, waarbij zij steeds meer de goddelijkheid en wijsheid van de Ziel weerspiegelen.
Allen, op hun eigen wijze, maken zo’n reis; sommigen gezwind en geestdriftig, anderen langzamer en minder zeker van het pad. Maar uiteindelijk passeren allen de verscheidene poorten die hun vooruitgang op de weg markeren. Thans wordt deze reis door miljoenen ondernomen die niet weten dat het pad bestaat, maar niettemin de roep van hun Ziel beantwoorden en vervolgens het pad betreden. Zij bevroeden de noden van de tijd en trachten hieraan tegemoet te komen, en spelen zo hun rol.
Al of niet bewust reageren zij op de oproep van Maitreya via hun Ziel om zich in de strijd te mengen, en deze wereld te versterken met hun vuur en moed. Hun inspanningen, zullen ze zien, zijn niet vergeefs geweest. (SI maart 2014)

De komst van het nieuwe
door de Meester —, via Benjamin Creme

De onmiddellijk voor ons liggende tijd zal velen in verwarring brengen, zo snel zullen de veranderingen gaan die zich zullen manifesteren – politiek, economisch en sociaal – en zo veelvuldig zullen deze veranderingen zijn.
Voor velen zal ongerustheid en verwarring de voornaamste reactie zijn. Geboeid of geschrokken door de aard en omvang van deze veranderingen, zullen velen die zien als tekenen van een veranderende samenleving, terwijl anderen de nieuwe manifestaties zullen vrezen en verfoeien. Mensen overal zullen op hun hoede zijn, onzeker wat de juiste richting is die zij moeten gaan.
Niet lang, echter, zullen mensen aldus handelen. Ze zullen zien dat het een waarlijk veranderende wereld is waarin ze leven, omringd door nog grotere uitdagingen aan hun overtuigingen en waarden.
Zo zullen mensen beginnen het nieuwe uit het oude te bewerkstelligen en hun toenemende vermogen demonstreren om op de uitdagingen van deze tijd te reageren. (8 februari 2015)

door Gerard Aartsen
een fragment

Nadat hij in 1919 afzwaaide uit het Amerikaanse leger werkte George Adamski in verschillende delen van de VS als handarbeider in allerlei beroepen, voordat hij als zelfverklaard “reizend leraar” door Californië, New Mexico en Arizona trok. Hij sprak over de Universele Wet die hij zelf gedurende vijf jaar, tussen 1904 en 1909, had bestudeerd bij de Meesters van Wijsheid in Tibet. Rond 1928 vestigde Adamski zich in Los Angeles waar hij The Royal Order of Tibet oprichtte om zoekers van esoterische kennis te onderrichten via lezingen, informele discussies en in eigen beheer uitgegeven traktaten en boekjes.
In zijn vrijwel vergeten eerste boekje dat ik onlangs herontdekte, The Invisible Ocean, vergelijkt Adamski de onzichtbare oceaan van de ruimte met de fysieke oceanen op Aarde. Hierbij gebruikte hij de analogie van atmosferische druk wanneer hij zegt: “Zo zien we dat er tussen de bodem en de oppervlakte van de oceaan vele lagen van verschillende trilling zijn en dat elke laag bevolkt wordt door andere schepsels.” Dit impliceert “dat er miljoenen verschillende bewustzijnstoestanden moeten zijn waarin de zeeschepsels leven”. Het enige verschil, zegt hij, is in trilling: “Fijnere trillingen zijn helderder en beter omdat er minder druk heerst. Op de bodem zijn de zaken grof en zwaar omdat de druk daar zwaarder is.”
De systeemwetenschap is een interdisciplinair gebied van de wetenschap dat de aard van systemen bestudeert, van eenvoudig tot complex, en is nauw verwant aan de kwantumfysica. De Hongaarse filosoof en systeemwetenschapper Ervin Laszlo presenteerde zijn inzichten onlangs in sterk vergelijkbare termen in zijn boeken The Intelligence of the Cosmos (2017) en What is Reality? (2016): “Het universum, weten we inmiddels, is geen stoffelijk domein dat zich door een passieve ruimte en indifferent door de tijd beweegt, het is een zee van coherente trillingen.” In de context van deze allernieuwste wetenschappelijke bevindingen wordt duidelijk hoe ver Adamski zijn tijd vooruit was met zijn vroegste lering in The Invisible Ocean – en in zijn latere verhandelingen en verslagen.
Professor Laszlo, die in een documentaire van de Amerikaanse Public Broadcasting Service (PBS) uit 2017 “een hedendaags genie” genoemd wordt, laat zien hoe de wetenschap nu zelf onderkent dat de “ruimte-tijd”, de grofstoffelijke dimensie van de werkelijkheid, onmogelijk de totale realiteit van het universum kan zijn: “Nog maar kort geleden beschouwden fysici het complexe niveau [de dimensie buiten tijd en ruimte] slechts als wiskundig hulpmiddel, handig om het gedrag van kwantumsystemen in de tijd te voorspellen, maar niet als onderdeel van de fysieke werkelijkheid. Deze kijk wordt inmiddels herzien. Het complexe niveau van de realiteit blijkt een dimensie of domein van de fysieke wereld buiten de ruimte-tijd.”
Het is interessant hier op te merken dat H.P. Blavatsky, die met haar werk de basis legde voor de herintroductie van de Oude Wijsheid in de moderne tijd, al in 1888 in De Geheime Leer schreef: “De hele wetenschap van het occultisme is gebouwd op de leer van de bedrieglijke aard van de stof en op de oneindige deelbaarheid van het atoom.” (N.B.: Occultisme is hier gebruikt in de betekenis van de ‘verborgen’ of onbekende wetenschap van energieën die aan het evolutieproces ten grondslag liggen.)
In zijn Commentaar over George Adamski in de herziene en uitgebreide Engelse editie van De Vliegende Schotels zijn geland! uit 1970 zegt medeauteur Desmond Leslie dat een aantal van Adamski’s ervaringen “de sporen droegen van een spirituele, buitenlichamelijke ervaring”. Zelf student van de leringen van de Oude Wijsheid begreep hij dat dit Adamski’s verslagen “niet minder waar maken. Het is het bewustzijn, niet het lichaam dat het Zelf is”. Wetenschappelijk onderzoek naar de aard van bewustzijn begint langzaam aan te haken. Neurowetenschapper Stephan Schwartz gaat zelfs zover te zeggen dat “bewustzijn oorzakelijk is en de fysieke werkelijkheid is er de manifestatie van”. Dus wellicht, schrijft Leslie, was Adamski’s “mandaat slechts te proberen de objectieve realiteit van de bezoekers [uit de ruimte] aan te tonen; een taak die al moeilijk genoeg is zonder de leek met esoterische denkbeelden te belasten”. Niettemin gaf Adamski zelf aan Leslie toe “dat niemand van ons in zijn huidige fysieke vorm of toestand naar een andere planeet in ons stelsel zou kunnen worden gebracht en de thuiswereld van haar bewoners zien”.

Van handicap tot superkracht: blinde vrouwen opgeleid om borstkanker te vinden
door Elisa Graf

Er is een effectief nieuw diagnostisch middel ontdekt voor de vroege opsporing van borstkanker – blinde vrouwen, die deskundig zijn opgeleid om borstonderzoek te doen.
Op een ochtend onder de douche kreeg de Duitse gynaecoloog dr. Frank Hoffmann een gedachte: zouden blinde vrouwen zijn werk eigenlijk niet veel beter kunnen doen? In een artikel in 2015 voor BBC News merkte hij op: “In mijn praktijk heb ik niet meer dan drie minuten om klinisch borstonderzoek te doen. Dat is niet genoeg om kleine knobbeltjes in het borstweefsel te vinden, wat cruciaal is om borstkanker in een vroeg stadium vast te stellen.”
Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is borstkanker wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, met jaarlijks meer dan 2 miljoen nieuwe gevallen. In 2018 eiste borstkanker het leven van 627.000 vrouwen. Vroege opsporing van tumoren wordt van essentieel belang geacht, omdat behandeling beduidend effectiever en overlevingsaantallen hoger zijn wanneer de diagnose wordt gesteld voordat de tumor zich door het hele lichaam kan verspreiden.
Omdat de tastzin van blinden voor het lezen van braille hoog ontwikkeld is, veronderstelde Hoffmann dat blinde en visueel gehandicapte vrouwen bekwamer zijn dan wie ook om borstonderzoek bij zijn patiënten uit te voeren. Volgens Hoffmann kunnen vrouwen door zelfonderzoek in het algemeen tumoren van 2 cm en groter opsporen. “Dokters ontdekken meestal tumoren tussen de 1 en 2 cm, terwijl blinde onderzoekers knobbeltjes tussen de 6 en 8 mm vinden. Dat maakt echt verschil. Dat is de tijd die een tumor nodig heeft om zijn cellen in het lichaam te verspreiden,” aldus Hoffmann.
In 2006 richtte Hoffmann Discovering Hands (Ontdekkende handen) op om visueel gehandicapte vrouwen op te leiden tot ‘medische tastonderzoekers’ (Medical Tactile Examiners; MTE’s). In een negen maanden durend trainingsprogramma bij onafhankelijke beroepstrainingscentra in Duitsland doen cursisten de basiskennis op van de biologie van kanker, leren ze hoe met patiënten om te gaan en hoe onderzoeken uit te voeren. Het initiatief wordt gefinancierd met subsidies, bijdragen van aangesloten klinieken en de inkomsten die het opleiden van blinden oplevert.
En het werkt: een ongepubliceerd conceptrapport over het onderzoek bij de vrouwenkliniek van de Universiteit van Essen in Duitsland liet zien dat Hoffmanns opgeleide MTE’s bijna een derde meer knobbeltjes opspoorden dan reguliere gynaecologen. Bovendien besteden de MTE’s gemiddeld 30-45 minuten aan iedere patiënt, wat ongekend is voor een arts, maken ze meer individueel contact en zijn langere, meer persoonlijke onderzoeken mogelijk.
Met de opzet van de MTE-trainingen ontwikkelde Hoffmann een vernieuwend gestandaardiseerd oriëntatiesysteem voor borstonderzoekers, gebaseerd op braille¬stroken. Vijf plakstroken worden rond de borst geplaatst en via zowel braille als kleur maken die het mogelijk iedere abnormaliteit te lokaliseren door middel van het gebruik van tweedimensionale coördinaten. Dit maakt het voor de MTE mogelijk om onafhankelijk te werken. Het systeem van in kaart brengen is vervolgens door andere gynaecologen in hun eigen praktijk overgenomen.
Sinds 2018 hebben meer dan 35 gynaecologische praktijken en ziekenhuizen in heel Duitsland meer dan 40 MTE’s in dienst die door Ontdekkende Handen zijn opgeleid, en zijn er meer dan 12.000 borstonderzoeken uitgevoerd. Het programma is ook uitgebreid naar Oostenrijk en momenteel lopen er proefprojecten in India, Colombia en Mexico. Bovendien hebben gezondheidsdiensten in andere landen van Europa, waaronder Ierland, Frankrijk, Denemarken en het VK interesse getoond om een soortgelijk systeem in hun land op te zetten.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.

V. Is het machtsevenwicht verkeerd, waardoor politici teveel macht hebben en niet naar de kiezers luisteren?
A. Het moderne leven is zo complex, zo gevaarlijk, zo technologisch, de wapens zijn zo gevaarlijk en zo wijdverspreid, dat de grote meerderheid van de mensen het aan hun regeringen overlaat – degenen die het weten. Maar waarom zouden zij het beter weten dan u? Komt het weleens in u op uw president te vragen waarom hij dingen doet die u nooit zou doen, zoals binnenstormen in landen die voor hem geen mat met ‘Welkom’ erop bij de deur hebben liggen?
Waarom laten de volkeren van de wereld hun regeringen oorlogen voeren uit hun naam, terwijl ze zelf helemaal niet de intentie hebben om oorlog te voeren? Maar dat gebeurt. De naties worden geleid door leiders die proberen te doen wat in hun ogen het juiste is. Het juiste is macht verwerven. Daarom zitten ze in de politiek – om macht te verwerven en de rijkdom die macht met zich meebrengt. De macht komt met de rijkdom, en de rijkdom komt met het hebben van de macht. Deze twee versterken elkaar en zijn onweerstaanbaar voor sommige typen mensen die alleen het verleden – de structuren en denkwijzen van het verleden – kunnen zien.

V. Er zijn er toch ook wel die niet naar macht en rijkdom hongeren? Maar als dat zo is, dan moet dat toch wel een negatieve invloed op de samenleving hebben?
A. Helaas wordt de wereld momenteel door bijna alleen dat soort mensen geleid. Er zijn uitzonderingen. Leiders proberen de problemen van het heden en de toekomst op te lossen met de werkwijzen van het verleden, de technologie en methoden van het verleden. En dat gaat natuurlijk niet. Dat lukt nooit. Ze proberen het, maar falen onherroepelijk. Ze bouwen politieke structuren op, relaties, verbonden met bondgenoten die er net zo over denken en verrichten verschrikkelijke daden die de wereld – de wereld – vele jaren terugzetten, het weefsel zelf van de wereld en de toekomst van de mensheid als familie, als natuurrijk op deze Aarde in gevaar brengen.
Al veel te lang worden de naties van de wereld geleid door deze oude mannen. Een van de Meesters schreef hierover: “Zij paraderen heen en weer op het toneel van het leven als uit de tijd zijnde acteurs, onzeker van hun richting of hun tekst.”
Het zijn mannen uit het verleden en zij zullen te zijner tijd naar het verleden verwezen worden, waar ze thuishoren. Maar de wereld beweegt zich naar een nieuw tijdperk, een nieuwe kosmische cyclus, waarin de energieën van Waterman de mensheid zullen samensmelten en uit de destructieve wedijver van de markten en de macht leiden, om samen te werken voor het welzijn van de planeet als geheel.

V. Hun beleid heeft natuurlijk ook verschrikkelijke gevolgen voor hoe we denken over de zorg voor de planeet, is het niet?
A. Deze planeet is stervende. Deze planeet heeft ernstige behoefte aan medicijnen. En we hebben niet veel langer meer om onze kwijnende planeet te helpen. Er zijn regeringen die weigeren te geloven dat opwarming van de aarde bestaat. Alle anderen kijken naar de gletsjers die smelten in wat normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is en de buitengewone veranderingen die plaatsvinden in de zeeën en de ecologie van de Aarde.
Gelukkig voor ons zijn we niet alleen. We zijn nooit alleen geweest. De grote meerderheid van de mensen op Aarde weet niet eens van het bestaan van de Geestelijke Hiërarchie van deze planeet, de meest verheven groep van Wezens op planeet Aarde – mensen zonder gebreken wier enige doel, enige ambitie is om te dienen. Zij zijn klaar met planeet Aarde als terrein van ervaring en zien het slechts als een veld van dienstbaarheid. Zij hoeven hier niet eens te zijn, maar offeren Zichzelf niettemin op om hier te zijn, om op onze evolutie toe te zien, ons te beschermen tegen allerlei dingen, tegen omstandigheden waarvan we het bestaan niet eens kennen. Zij beschermen de mensheid tegen kwaden van alle kanten die wij zelf niet zouden kunnen beteugelen.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Kort verblijf
Ongeveer vier jaar geleden [geschreven in juli 2003] vond een dakloze vrouw haar weg naar mijn slaapkamer in het souterrain. Eerder die morgen waren zij en twee vriendinnen op de top van de heuvel bij ons huis, de vrouw in kwestie zat in een rolstoel. Later toen ik op weg naar mijn werk als buschauffeur even bij huis stopte, zag ik haar rolstoel verlaten op de heuveltop. Omdat we onze deuren niet op slot doen, kwam het niet als een complete verrassing dat ze op de bank in de slaapkamer zat. Het leek helemaal niet mogelijk om een begrijpelijk gesprek te beginnen en uiteindelijk besloot ik de politie te bellen. Mijn rechtvaardiging daarvoor wat dat ik niet wist of mijn dochter, wanneer ze later uit school kwam, de situatie zou kunnen hanteren en omdat ik in tijdnood kwam voor mijn werk (het kwam helemaal niet bij me op om me die dag ziek te melden).
Toen de politie-agent de kamer binnenkwam en tegen de vrouw zei dat ze op moest staan, verstond ze dat prima en voldeed daar onmiddellijk aan.
Op weg naar zijn surveillancewagen en sindsdien verwijt ik mijzelf en anderen zoals ik, die alleen maar lippendienst geven aan idealen. Ook haar snelle manier van doen toen de politie er eenmaal was, zette me aan het denken over Maitreya en hoe iemand in een rolstoel een heuvel aan kan en een aantal traptreden in huis.
Kunt u misschien wat licht op dit voorval werpen? Dank u.
CD, Edmonton (Alberta, Canada).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘vrouw’ in de rolstoel Maitreya was.

Gevoel van eenheid
Op woensdag 5 juni 2019 volgden we de 75ste viering van D-Day in Portsmouth (VK) op tv. Honderden veteranen, leden van de koninklijke familie en wereldleiders waren bijeengekomen om degenen die gevochten hadden en hun leven verloren, te gedenken en te eren, en de veteranen te eren.
Wat getoond werd en voorgelezen uit brieven en dagboeken was erg ontroerend. Er was een verhaal, uit de vele, dat grote indruk maakte. Het ging over een geallieerde soldaat die in het water achterover viel door zijn zware rugzak; hij werd weer op de been geholpen door een wapenbroeder en zodra hij kon begon hij de doedelzak te spelen om allen aan te moedigen door te gaan.
Zelfs als kijkers voelden we ons erbij betrokken, alsof wij, allen in leven, verenigd waren en één met de mannen en vrouwen van alle leeftijden, die gestorven waren terwijl ze onze vrijheid beschermden, en met hun geliefden thuis en met hen die terug waren gekeerd.
We vroegen ons af of er een Zegening van Maitreya was, zoals jaren geleden bij de openbare begrafenis van Diana in 1997.
Namen en adressen bij de redactie bekend.

Tekenen in overvloed

Op 22 mei 2019 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium (SOHO) naast de zon een enorm schotelvormig voorwerp. (YouTube: myunhauzen74)

Op 8 april 2019 fotografeerde NASA’s SOHO een reusachtig gevleugeld voorwerp nabij de zon. (YouTube: myunhauzen74)

Christus in de wolken

Een foto genomen in Argentinië toont een op Christus lijkende figuur die in de lucht zweeft. Monica Aramayo nam de foto in de stad San Salvador de Jujuy en plaatste die in mei 2019 op sociale media. De foto werd wijd gedeeld en er waren veel reacties. Sommigen zeggen dat het op het standbeeld van Christus de Verlosser in Rio de Janeiro lijkt. Mariela Romano zei op een social-mediaplatform: “De Heer zal spoedig voor ons allemaal komen en we kunnen maar beter gereed zijn.” Carlos Daniel Nieva gaf online het volgende commentaar: “Bedankt voor de afbeelding die het ons mogelijk maakt op ons pad te blijven en meer hoop voor morgen te hebben.”
(Bron: coasttocoastam.com; dailymail.co.uk; misionesonline.net)
Sommige van onze lezers herinneren zich misschien dat in de Bijbel de discipelen Jezus ten hemel zagen varen, terwijl engelen aankondigden dat hij op dezelfde manier zou terugkeren. Degenen die dit beeld in de wolken in Argentinië zagen, een paar dagen voor het christelijke feest van Hemelvaart, brachten het wellicht in verband met de Wederkomst, die Share International kent als de “Wederverschijning” van Maitreya, de Wereldleraar voor de hele mensheid – religieus of anderszins.

VS en UFO’s: “Er is iets gaande”
door William Allen
een fragment

In december 2017 onthulden The New York Times en de website voor politiek nieuws Politico.com het bestaan van een vijf jaar durend, miljoenen dollars kostend geheim Pentagonprogramma voor het analyseren van schendingen van verboden luchtruim door UFO’s, het Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Vele UFO-onderzoekers en -liefhebbers vroegen zich af of deze bres in de officiële geheimhouding de eerste stap naar een grotere onthulling was? (Zie SN jan./feb. 2018, blz.9 e.v.)

Uit het verslag bleek dat het ufoverschijnsel, ondanks tientallen jaren van ontkenning, door de Amerikaanse militaire geheime diensten serieus genomen werd. Opende dit eindelijk de weg naar officiële ‘openbaarmaking’ – de publieke verantwoording van wat de Amerikaanse regering over het verschijnsel weet? En, niet minder belangrijk, zouden de andere reguliere media het nieuws opvolgen en zelf op onderzoek uitgaan? Het verhaal over AATIP in The New York Times werd door talloze nieuwsmedia in de VS en daarbuiten opgepikt en groot gebracht. Maar na enkele weken was de opwinding gaan liggen. De grote media, inclusief de Times zelf, leken hun blik te hebben verlegd.
Intussen gaf Luis Elizondo, voormalig officier van de militaire geheime dienst die het team van wetenschappers en technici binnen AATIP leidde, vele interviews op radio, televisie en in podcasts. Ook sprak hij op diverse UFO-conferenties.
Van deze toespraken leerden we meer over het brandpunt van AATIP. Er werden bijvoorbeeld talloze meldingen van militairen over ongeïdentificeerde verschijnselen in de lucht (Unidentified Aerial Phenomena, of UAPs – de nieuwe officiële afkorting voor UFO’s) uit de afgelopen decennia verzameld en geanalyseerd, inclusief een aantal foto’s en video-opnamen. In sommige gevallen werden de betrokkenen geïnterviewd. “Ik denk dat de mensen verbaasd zullen zijn over de regelmaat en de hoeveelheid meldingen door militair personeel tijdens missies overal ter wereld,” aldus Elizondo in een interview met een tv-station in Nevada. Hij verklaarde verder dat, hoewel de financiering voor AATIP van 2007 tot 2012 liep, het Pentagon nog steeds UAP-incidenten onderzoekt in het kader van andere programma’s.

Toen het verhaal over AATIP voor het eerst door de New York Times en Politico naar buiten werd gebracht, ging het vergezeld van een video-opname gemaakt vanuit de cockpit van een straaljager van de Amerikaanse marine van een 13-meter lang ovaalvormig voorwerp zonder vleugels dat in november 2004 buiten de kust van San Diego (Californië) werd gezien. Commandant David Fravor, inmiddels gepensioneerd, vloog een van de jets die het voorwerp in het luchtruim aantroffen. Hij was moedig genoeg om er in 2018 mee naar buiten te komen en zich te laten interviewen. In een interview met het Amerikaanse tv-station ABC News beschreef hij wat hij had gezien en zei: “Ik kan u dit wel vertellen: volgens mij was het niet van deze wereld.”*

(Bronnen: nytimes.com; politico.com; lasvegasnow.com; knpr.org; theguardian.com; denofgeek.com; washingtonpost.com; abcnews.com; devoid.blogs.heraldtribune.com)
[Zie Share International januari/februari 2018 voor William Allens artikel ‘The USA and UFOs – a breach in the bulwark’]

*Zie het interview van Jeremy Corbell en George Knapp met commandant David Fravor op YouTube, 1 juni 2018.

Mijlpaal in 3D-printen van menselijke organen

Biotechnici hebben een belangrijke mijlpaal bereikt op de weg naar het 3D-printen van vervangende organen, met een baanbrekende techniek die het bio-printen van weefsel met ingewikkelde onderling verweven vaatnetwerken mogelijk maakt en de lichaamseigen banen voor bloed, lucht, lymfe en andere vitale vloeistoffen nabootst. Met alleen al in de VS meer dan 100.000 mensen die op orgaantransplantatie wachten, is het doel om door het bioprinten van gezonde functionele organen met mogelijke gebruikmaking van de eigen cellen van een patiënt, te voorzien in de vraag naar transplantatie-organen. “Een van de grootste obstakels om functioneel vervangend weefsel te maken was ons onvermogen om de ingewikkelde vaatstructuur te printen die voedingstoffen aan dichtopeengepakte weefsels kan aanvoeren,” aldus Jordan Miller, assistent-hoogleraar biotechniek aan de Rice’s Brown School voor Biotechniek. “Verder bevatten onze organen eigenlijk onafhankelijke vaatnetwerken – zoals de luchtwegen en bloedvaten van de longen of de galbuizen en bloedvaten in de lever. Deze wederzijds doordringende netwerken zijn fysiek en biochemisch verwikkeld, en de architectuur zelf is nauw verweven met de weefselfunctie. Onze bio-printtechnologie is de eerste die op een directe en diepgaande manier een antwoord biedt op de uitdaging van meervoudig-vaatweefselvorming.” (Bron: sciencedaily.com)