door de Meester —, via Benjamin Creme (12 januari 2013)

Wanneer de mensen terugblikken op deze tijd, zullen ze die zien als een tijd waarin we, tegelijkertijd, ieder aspect van ons wezen lieten zien, zowel verdiensten als fouten. Dit is natuurlijk niet verbazingwekkend, want mensen, waar dan ook, staan op verschillende punten op de evolutionaire ladder. Maar deze natuurlijke verschillen daargelaten, die door de tijd zelf zullen worden gereduceerd, ontbreekt het niettemin aan eenheid in benadering en een besef van de behoeften van allen.
Waarom moet dit zo zijn? Gedurende lange eeuwen ondersteunden de leringen van opeenvolgende godsdiensten en de grootheid van krachtige individuen een zekere eenheid in denken van de zich ontwikkelende mensheid. Er waren natuurlijk veel perioden van oorlog en onenigheid, maar de verenigende invloed van de grote religies bleef in zekere mate gehandhaafd. Tegenwoordig is individualiteit zó krachtig, wordt ze zozeer gewaardeerd en beloond, dat deze kostbare individualiteit ondanks haar talrijke verdiensten het grootste gevaar voor de mens is geworden.
Eenheid in de ware betekenis is nagenoeg teniet gedaan, zelfs, of wellicht in het bijzonder, op religieus gebied. Slechts enkelen zien instinctief, als vanzelfsprekend, de wezenlijke behoeften van alle mensen. Daarin schuilt het gevaar.
Door de beschavende krachten van Rechtvaardigheid en Vrijheid, echter, worden miljoenen mensen zich bewust van hun geboorterecht. Stapje voor stapje richt het denken van de mensen zich op de behoeften van allen. Dit druist natuurlijk in tegen de krachtige roep van individualiteit. Vandaar de buitengewone spanning en chaotische toestanden in de wereld van nu. De problemen, politiek en economisch, zijn in de grond van geestelijke aard, maar kunnen slechts op het politieke en economische vlak worden opgelost. Eenheid moet nagestreefd en geopenbaard worden. Anders zullen de spanningen die door de huidige toestanden teweeggebracht worden, de mensen tot de gevaarlijkste acties drijven. Om deze reden roept Maitreya op tot Eenheid, tot begrip van de behoeften van allen.
Vrede is van wezenlijk belang, maar kan alleen bereikt worden waar Rechtvaardigheid heerst. Voor haar welslagen behoeft Rechtvaardigheid, naar zal blijken, de kalme wateren van vertrouwen. Alleen samendelen is Maitreya’s remedie voor onze kwalen. Alleen samendelen zal de mensen, in vertrouwen, naar de tafel brengen waar Rechtvaardigheid bereikt en Vrede verzekerd zal worden.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya gegeven sinds het aantal van 79 (per 9 november 2012) in het afgelopen decembernummer van Share International?
A. Maitreya heeft nog eens vijf interviews gegeven, zodat het totaal nu op 84 staat (per 3 januari 2013), waarvan 41 in Brazilië.

V. Is Maitreya in de afgelopen weken of maanden nog in andere landen uitgenodigd om op televisie te verschijnen?
A. Nee

V. U zei onlangs dat het donkere tijdperk van Kali Yuga voorbij is. Dit is van geweldig groot belang omdat het soms voelt alsof de wereld nog wel enige tijd verder zal gaan op de weg van de ‘slechte oude’ tijd. Kunt u uitleggen wat er gebeurt is dat we ons nu in Waterman bevinden?
A. Er zijn verschillende visies. De Meesters van de Geestelijke Hiërarchie zijn verdeeld in twee groepen – de Trans-Himalayaloge en de Zuid-Indialoge. De Meesters van de Trans-Himalayaloge, Maitreya en Zijn groep bijvoorbeeld, menen dat we aan het einde van Kali Yuga zijn gekomen. Deze visie wordt niet gedeeld door sommige Meesters van de Zuid-Indialoge, maar het is wel de opvatting van Sai Baba, Maitreya en Zijn groep en mijn Meester, en ik aarzel niet om hierin mee te gaan. Kennelijk kunnen de aloude leringen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
V. Zijn de krachten van Stoffelijkheid zeer recent ‘ingeperkt’, zodat ze op een of andere manier minder krachtig zijn? Zo ja, heeft dit te maken met het einde van Kali Yuga en de vestiging van het tijdperk van de Kalki-avatar, Maitreya?
A. Zo zou je het kunnen zeggen. De Krachten van Licht zijn inderdaad aan de winnende hand in de strijd om het hart en het denken van de mensen.

V. Er gaan geruchten dat de Syrische president Assad overweegt om chemische wapens in te zetten tegen de rebellen. 1) Zijn deze geruchten waar? 2) Zo ja, zou de Heer der Wereld, Sanat Kumara, ingrijpen om een dergelijke gruweldaad te voorkomen? Ik weet dat u heeft gezegd dat Hij zou ingrijpen in het geval er kernwapens zouden worden gebruikt.
A. 1) Ja. 2) Ja.

V. Volgens een recent opinieonderzoek in de VS meent 80 procent van de bevolking dat klimaatverandering een ernstig probleem zal worden voor het land als er niets aan gedaan wordt. Dit is een aanzienlijke toename sinds een soortgelijk opinieonderzoek in 2009. Het cijfer is verrassend hoog. Is het juist volgens u?
A. Ja.

V. Kunt u voor een beter begrip van de huidige ecologische crisis de volgende vragen beantwoorden? 1) Was de Industriële Revolutie de periode die aanleiding gaf tot de neergang of is de teerling later in de 20ste eeuw geworpen, zoals veelal gedacht wordt? 2) Als de wereld inderdaad nog maar uiterlijk 10 jaar heeft om deze onvoorstelbare tragedie af te wenden, hoe zal dat dan tot stand gebracht worden? 3) In de kern, hoe kan het dat we in het gunstigste geval niet al te laat zijn?
A. 1) Nee, eerder, sinds ongeveer de 15de eeuw. Door de bevolkingsgroei begon het verbruik van fossiele brandstoffen toe te nemen, dus vanaf de 15de eeuw is er een langzame toename geweest. 2) Sommige aspecten zijn al haast onomkeerbaar, maar als de mensheid wakker wordt en de ernst van het probleem onderkent, kan er voldoende vooruitgang geboekt worden om de situatie te verzachten. 3) Wanneer de Meesters eenmaal openlijk werken, zal Hun raad ons helpen het tij van verwoesting te keren, maar we moeten er zelf mee beginnen.

V. Is het geen tijd dat de VS hun wapenwetten en grondwet verandert? Vindt u deze niet uit de tijd?
A. Ja, maar ik ga niet over de Amerikaanse grondwet!

V. 1) Onlangs werden op een school in een klein plaatsje 20 kinderen doodgeschoten door een gestoorde man. Er zijn de afgelopen jaren al meer massamoorden geweest en mensen in de VS worden dagelijks geconfronteerd met wapengeweld. In De Wetten van het Leven zegt Maitreya dat het eten van rood vlees het dier in de mens naar boven brengt. “Kijk naar de VS, de grootste vleeseters ter wereld. Het land is geobsedeerd door wapens.” Een koe moet haast wel het meest gedweeë dier ter wereld zijn. Ik begrijp niet dat het vlees van zo’n passief dier zulk geweld in mensen kan opwekken. Kunt u dit uitleggen?
2) Wat betreft de terugkeer van de Christus ben ik agnostisch, maar hoopvol. De wereld is zo donker, koud en akelig, dat we Hem nodig hebben. Hoe houden we ons moraal hoog tot we Hem op televisie zien, als Hij er inderdaad is? Ik zou u eraan willen herinneren dat niemand van ons een nauwe werkrelatie heeft met een Meester, zoals u. 3) Op een schaal van 1-10, waarbij 10 hoogst waarschijnlijk is, hoe waarschijnlijk is het dat Maitreya in 2013 op de Amerikaanse televisie zal worden geïnterviewd, ditmaal als Zichzelf?
A. 1) Het is niet het vlees, maar het bloed van het dier dat de evolutie van een mens vertraagt. 2) In de afgelopen jaren hebben er in de wereld enorme veranderingen ten goede plaatsgevonden, waarvan er vele door Maitreya werden voorspeld, maar mensen vergeten dit of zien niet hoe belangrijk ze zijn. Er is nu meer hoop voor de mensheid dan er ooit geweest is. Mensen zien en onthouden alleen het negatieve omdat dat een duidelijk effect op hun leven heeft, en vooral hun angsten, maar ze zien niet welke verbeteringen er tegelijkertijd plaatsvinden. 3) Niet vóór Verklaringsdag.

V. Het volgende komt uit het Agni Yoga-boek Broederschap, stanza 178, dat van toepassing lijkt op de recente schietpartij op de school in Connecticut (VS). Het is interessant om te zien hoe hedendaags sommige gedachten van de Meester Morya zijn, wat misschien vooral te maken heeft met de diepgaande onderliggende oorzaken, die niet snel veranderen.
“Het is waar, er zijn ontzettend veel krankzinnige mensen. Zij moeten niet alleen behandeld worden, maar men moet ontdekken wat er de oorzaak van is, dat het aantal steeds groter wordt. Zwakzinnigen moeten ook bewaakt worden. Waanzin is aanstekelijk. Zwakzinnigheid in de jeugd wijst op komende abnormaliteit in het hele verdere leven. (…)
Het is ontstellend wanneer datgene wat werkelijk het kostbaarste is in gevaar is! In het hele leven moet men tonen voorzichtig te zijn. Wanneer Ik u van tevoren waarschuw dat eenheid nodig is, dan wil Ik mogelijke explosies voorkómen. Te midden van vurige explosies moet men voortgaan alsof men op het strakke koord loopt.”
1) Verschaffen de maatschappelijke omstandigheden in Amerika niet ampele gelegenheden voor zulke ‘uitbarstingen’ zoals deze herhaalde tragedies? 2) Wat kunnen we in deze context verder nog leren over ‘eenheid’?
A. 1) Ja, beslist. 2) Het leven in Amerika, en natuurlijk niet alleen daar, kent geen fundamenteel besef van broederschap. Wedijver is er de basis van het leven. Het gevolg hiervan is de vorming van knopen van spanning die vroeg of laat onvermijdelijk tot uitbarsting moeten komen in zulke zinloze, ‘gestoorde’ tragedies.

V. Een engel die door de ruimte vliegt en door de Meester Jezus gevraagd wordt om Zich te laten filmen! Hoe weinig de meesten van ons weten over de aard van de werkelijkheid! Het interessante is dat de neurochirurg die in het afgelopen decembernummer van Share International een bijna-doodervaring had, precies beschreef wat de foto van de NASA liet zien: “vluchten van transparante, glitterende wezens vormden een boog in de lucht en lieten lange strepen na”. 1) Is de hemel altijd gevuld met onzichtbare wezens die tussen de planeten heen en weer vliegen? 2) Wijst het feit dat de engel gevolg gaf aan het verzoek van de Meester Jezus erop dat er een nieuwe fase in onze relatie met de deva-wereld is begonnen?
A. 1) Ja. 2) Nee.

V. 1) Vloog de engel die op het inlegvel te zien was daadwerkelijk naar de zon of leek dat maar zo? 2) ‘Vliegen’ engelen echt (d.w.z. met vleugels) of doorkruisen ze de ruimte gewoon? 3) In een filmpje op YouTube wordt beweerd dat een engel iemand die net gestorven is door het dak van een ziekenhuis naar de lucht daarboven begeleidt. Gebeurt dat meestal zo, even los van de vraag of deze video bedrog is of niet?
A. 1) Ja, hij vloog naar de zon. 2) Ze vliegen niet in die zin dat ze vleugels hebben, wat slechts een menselijk denkbeeld is. Deze Deva’s zijn enorme natuurkrachten, in dit geval half zo groot als de Aarde. 3) Dat is een al te letterlijke en fysieke verklaring, maar de mens verlaat het lichaam inderdaad via het chakra bovenop het hoofd.

De grootste show op Aarde
Op een zondag in november 2012 hingen mijn vrouw, stiefdochter en ik posters op voor een komende groepslezing. Nadat we klaar waren op de campus van de universiteit van Berkeley (Californië) besloten we een kleine winkelwijk vlakbij de universiteit te proberen. Ik was bezig in een winkel een poster op te hangen, toen een man binnen kwam lopen. Hij was van gemiddelde lengte, droeg oude kleding en had een zonnebril op. Terwijl hij de winkel inliep hoorde ik hem verschillende malen op een blijde, vriendelijke toon zeggen: “Wat een prettige winkel. Wat een prettige winkel.” Niet iets wat je gewoonlijk in een winkel hoort.
Vervolgens voegde ik mij bij de anderen die buiten waren. We hingen een kleine advertentie op vlak naast de winkeldeur toen de heer naar buiten kwam en ons vroeg naar de poster. Hij tilde zijn zonnebril op en begon het aankondigingskaartje van de lezing te lezen. Omdat het een klein kaartje was, was de tekst moeilijk te lezen. Maar hij was in staat de kleinste lettertjes te lezen, waarin Benjamin Creme en Michiko Ishikawa werden genoemd. Hij vroeg ons wie ze waren, enz. We gaven hem een korte samenvatting van het verhaal en nodigden hem uit voor de lezing. Hij zei dat hij zou proberen te komen. Tijdens het gesprek was hij heel vrolijk en maakte ons aan het lachen. We praatten nog wat verder en toen liep hij weg. We liepen in dezelfde richting en keken naar andere winkels om onze posters op te hangen.
Toen we enkele minuten later de straat overstaken die terug naar de universiteit voerde, zagen we dezelfde heer op een muur naast het pad zitten. We begroetten hem vanaf een afstand van ongeveer 4,5 meter.
Hij vroeg me of ik van Ed Sullivan had gehoord (een tv-show uit de jaren 60). Ik antwoordde dat ik van hem had gehoord, dat ik me hem herinnerde van toen ik een kind was. Toen zei hij heel luid en enigszins demonstratief: “Ja, Ja. Het wordt een echt grote shew. Een heel erg grote shew. Ja, het wordt een grote shew.” Het was nogal amusant omdat de heer lachte terwijl hij het zei en probeerde Ed Sullivans accent na te doen wanneer hij het woord show zei als “shew”.
Na deze opmerking wees mijn vrouw Deb hem op een boom die dichtbij stond en dat die vol mooie herfstkleuren was. Hij vond het ook een mooie boom. We zeiden hem weer goedendag en gingen ieder ons weegs. Terwijl we wegliepen, vroegen we ons af of hij iemand ‘anders’ was.
Was hij gewoon een vriendelijke man of misschien een van de Meesters? Zo ja, verwees hij naar Verklaringsdag toen hij zei: “Het wordt echt een grote shew?”
M.N.E., Californië (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was. Ja, hij verwees inderdaad naar Verklaringsdag en wat daarop volgt.

“De trompet zal klinken”
Op Kerstavond 2012 stapte ik in de bus naar mijn werk. Ik ging zitten op de enige plaats die nog vrij was en merkte een man op die voor me zat. Voor ik het wist waren we druk in gesprek. Hij hield een oorbel in zijn hand die hij gevonden had. Hij bood die mij aan en suggereerde dat ik er misschien een had die erbij paste. De oorbel was een zilveren ring met een roze plastic hanger erin.
De man gaf zijn plaats aan iemand die ingestapt was en ging tegenover mij zitten. Ik merkte dat ik naar hem overleunde, omdat ik me sterk tot hem aangetrokken voelde, alsof hij een oude vriend was en ik blij was hem weer te zien. Ons gesprek was heel ongedwongen, wat me verbaasde. Ik was me bewust van een lichtheid die ik voelde.
Terwijl ik naar hem keek, realiseerde ik me dat zijn uiterlijk een mengeling was van een dakloze en iemand die gekleed is voor de feestdagen. Hij was blank en zijn donkerblonde haar zat in een paardenstaart. Hij miste twee voortanden en zijn huid verraadde dat hij veel tijd in de zon had doorgebracht. Zijn ogen waren diepblauw met een zweem van groen dat bijna grijsblauw leek. Hij droeg een lang leerachtig jack en mocassins. Hij had een groene plastic band om zijn pols en een rood lint dat op zijn overhemd gespeld was.
Terwijl hij praatte, straalde hij zekerheid en waardigheid uit en ik zag dat andere buspassagiers ons gadesloegen. Hij zei dat hij op weg was naar het Veteranenziekenhuis om zijn vriend te bezoeken. Hij praatte over zijn zuster, Theresa, die met zijn moeder in een andere staat woonde. Hij vroeg naar het werk dat ik deed en wat ik tijdens de feestdagen deed. Ik vertelde hem dat ik op weg naar mijn werk was en dat ik in de zorg werkte. Hij zei dat het in orde was om kleine kado’s uit te wisselen met familie en vrienden. Toen begon hij in het Chinees te praten in reactie op iets wat hij mensen die naast hem zaten, hoorde zeggen. Dit verraste me, omdat hij duidelijk geen Chinees was.
Terwijl de man daar zat, zag ik een trompetje dat hij vasthield. Op innerlijk niveau erkende ik Zijn aanwezigheid en dankte Hem voor Zijn bezoek als Hij het echt was. Mijn denken leek verband te houden met het gevoel dat ik tijdens het bezoek had en met het feit dat hij een trompet had. Er kwam een sterk gevoel over me, het besef van weten: Hij bereidt Zich voor op Zijn verschijning!
De man stapte bij dezelfde halte uit als ik, maar hij ging voor in de bus naar buiten en ik achterin. Ik was verbaasd dat hij uitstapte omdat ik dacht dat hij op weg was naar het ziekenhuis. Ik keek achterom om hem te zien, maar hij was verdwenen. Wat een wonderbaarlijke gebeurtenis.
Was deze man de Meester Jezus of een andere Meester?
M.A.S., San Francisco (Californië, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man in de bus de Meester Jezus was.

Drievoudige ontmoeting
1) Op zaterdag 20 oktober 2012 liep ik op de markt in Den Helder met een vriendin het kwartaalblad de Wederverschijning uit te delen. Wanneer je dit doet kom je alle soorten mensen tegen. Tussen twee marktkramen zag ik een heer op een bank zitten. Hij had dezelfde leeftijd als ik en hij droeg een zwarte mantel met bloemen op zijn kraag. Ik zei iets positiefs over de bloemen. Links zaten margrieten in twee kleuren en rechts twee kleuren roosjes, maar, zei hij, ze zijn van plastic. Hij wist best veel over Maitreya en hij had het over een planeet. Hij vertelde ook dat zijn fiets gestolen was en dat hij veel moeite had gedaan om hier te komen.
Wie was deze heer?
2) Een jaar geleden, ik dacht in 2011, ging ik met de trein naar Limburg om kwartaalbladen uit te delen. Ik stapte in Heiloo in en in Castricum stapte een mevrouw in de trein; zij was rond de 40 jaar en zag er keurig uit in een zwarte japon. Zij had zich heel mooi opgemaakt, dit viel erg op. Ik liep expres langs haar in de trein om te zeggen dat zij er zo leuk uitzag en hoe zij zich zo netjes had opgemaakt? Zij zei dat kan jij ook.
Wie was deze keurige dame?
3) In 2011 was ik in Bergen, Noord-Holland, om de Wederverschijning uit de delen. Daar kwam een mevrouw die heel diep gebogen liep. Ik vroeg of zij een kwartaalblad wilde. Zij ging diep gebukt en kreunde wat.
De volgende keer kwam ik iemand tegen, een kennis die grote problemen had; ik kon haar helpen en alles is goed gekomen. Ik heb het gevoel dat de ontmoeting en de hulp aan deze kennis en de goede afloop voor haar, te maken hebben met de dame die ik ontmoette. Is dat ook zo?
Wie was deze dame?
C.N., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat alle drie ontmoetingen met de Meester Jezus waren.

Zonder omwegen
Op 2 november 2012 werkte ik als vrijwilligster in een ontmoetingsruimte, toen ik een vrouw van middelbare leeftijd, die ongeveer 1,65 meter lang was, naar de muurschildering zag kijken. Ze had halflang, stijl, geblondeerd haar en droeg een witte omslagdoek, een lichtbruine blouse en een witte broek. Ze sprak met een grote geruststelling, warmte en betrokkenheid.
Toen ik naar haar toeliep, kreeg ik het sterke vermoeden dat ik haar ergens goed van kende, waarmee ik het gesprek opende. Ze antwoordde dat dit goed zou kunnen. Ze zei eens langs te willen komen bij de muziekconcerten die in de kapel plaatsvinden. Ze gaf aan dat het “een goede plek is om bij jezelf te komen, zeker in combinatie met muziek.” Ik vertelde haar dat de muurschildering (met het thema ‘vrede’) door kinderen van vluchtelingen is gemaakt. “Oh ja, zij weten er alles van.” Ze wees naar de spreuk ‘vrede is praten’ en benadrukte de waarheid hiervan, maar dat dit veel te weinig gebeurt. Ze vertelde: “Er begint bewustzijn in de wereld te komen. Dat is een heel goede zaak. Het is een hele tijd weg geweest. Het onderwijs zal totaal veranderen: geen ‘moeten’ meer. Kinderen zijn hier heel gevoelig voor. Nu al zijn de veranderingen zichtbaar in tv-programma’s en vooral in kinderprogramma’s, in de manier waarop deze hun dingen leren. En er zijn Meesters. Binnenkort zullen de Méésters de wereld (ik dacht dat ze zei) ‘organiseren’ of ‘leiden’. De wereld zal totaal veranderen.” Ze vervolgde: “Wees wie je bent. Heb aandacht voor de schoonheid in je, zoals die in iedereen is. Of kijk bijvoorbeeld naar de schoonheid van een bloem. God is zo blij wanneer er ook maar even aandacht aan Hem wordt besteed. Of aan Jezus, of Christus. Wie heeft er nog aandacht voor God? Mensen zijn te druk en wuiven God weg. De voetstappen in het zand, ken je dat verhaal?” (Ik heb het altijd een mooi verhaal gevonden.) “Het einde van dat verhaal, daar gaat het om. God is er altijd, voor iedereen.” “Er is veel onrust in je. Kijk daarnaar. Al is het maar 1 minuut per dag.” Op mijn reactie dat het soms lastig is, zei ze: “Het is jouw pakketje dat je in je leven hebt meegekregen. Moeilijkheden zorgen voor snelle vooruitgang in dit leven. Ze keek mij even aan. “Het zal goed komen. Je mag altijd om hulp vragen. Dan zul je geholpen worden.” Ze vervolgde: “Er zijn veel wonderen in de wereld. Die zijn er altijd al geweest, maar ze werden niet gezien. Nu worden ze ook echt gezien.” Ze beantwoordde mijn gedachte dat het zo bijzonder was dat ik nu met haar sprak: “Dit is niet de enige plek waar ik kom, ik spreek overal mensen, op allerlei plaatsen.”
Een collega-vrijwilliger kwam bij ons staan en drong er bij de vrouw op aan om wat extra’s uit zijn meegebrachte koektrommel te nemen, om onderweg uit te delen. De vrouw bedankte en zei dat zij op een andere manier uitdeelt. Mijn collega had de vrouw al eens gesproken. “Hij is een mooi mens.” Na bewondering van zijn overhemd wees ze op zijn hart en zei met een glimlach waarschuwend: “Maar ik kijk dwars door dat overhemd heen en weet precies wat er in jou omgaat.” Wat later vroeg een andere collega naar haar naam. “Mijn naam geef ik niet. Het gaat om de energie.” De vrouw wuifde met een glimlach iedereen hartelijk gedag en liep weg. Na deze ontmoeting voelde ik mij werkelijk overlopen van liefde en vreugde.
Klopte mijn gevoel dat dit een Meester was?
E.v.S., Nederland.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was.

Inspirerende aanwezigheid
In oktober 2012 was er een buitengewone vrouw in een drukke straat in Limburg. Ze stond daar alleen maar en observeerde de mensen. Zij zag er stralend uit, vol vriendelijkheid, eenvoud en nederigheid. Vooral wanneer ze kinderen zag, straalde ze helemaal.
Uiteindelijk liep ik naar haar toe en zei dat ik blij was dat ze hier was en vroeg of zij een boodschap had. Ze antwoordde: “Ik wil dat alle mensen gelukkig zijn.”
We praatten nog wat verder en ik voelde me gezegend. Elke keer dat ik haar zag moest ik met haar praten en was naderhand erg vrolijk. Ze vertelde me toen dat ze non was en dat haar superieuren haar niet begrepen en nu na vele jaren gehoorzaamd te hebben, kon ze alleen maar God gehoorzamen. Aanvankelijk had ze in Rome op het St. Pietersplein gestaan, maar nu was ze naar Limburg geleid en wist niet wanneer ze weer geroepen zou worden. Ten slotte voegde ze eraan toe: “Alles is in orde!” Hierna was ze verdwenen. Ik kan haar niet vergeten, want de indruk die ze maakte was onvergetelijk positief. Is mijn vermoeden juist dat deze ‘vrouw’ een Meester was?
C.G., Limburg (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was.

Kwartet
In de kleine uurtjes van 17 november 2012 had ik na de Transmissie-meditatie moeite om in slaap te komen. Ik voelde een sterke drang om op te staan en naar buiten te kijken. Vanuit mijn woonkamer (op de derde verdieping met schitterend uitzicht op het zuiden) zag ik tot mijn enorme verbazing iets wat leek op de vier ‘sterren’ van Maitreya in een soort vliegervormige formatie. De bovenste was heel groot en knipperde helder rood – groen – geel en de andere drie knipperden ook, maar waren iets minder groot. Ik werd vervuld van blijdschap. Ze stonden in het zuidwesten en ik heb zeker een half uur zitten kijken. Het was 02.50 uur in de ochtend.
2) Op 29 november 2012 zag ik om ongeveer 07.20 uur in de ochtend vanuit mijn woonkamer richting zuidzuidoost een zeer heldere ‘ster’, die stond te blinken. Geen kleuren, gewoon helder wit licht.
1) Waren de vier ‘sterren’ op 17 november om 02.50 in de ochtend Maitreya’s ‘sterren’? 2) Was deze zeer heldere ‘ster’ een ufo?
C.d.H., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat 1) de vier ‘sterren’ inderdaad Maitreya’s ‘sterren’ waren; en 2) de zeer heldere ‘ster’ een ufo was.

Tekenen en wonderen wereldwijd

Rusland, Moskou – In de ochtend van 24 december verscheen een opmerkelijke wolkachtige formatie in de vorm van een reusachtige dubbele spiraal boven Moskou. Zij werd vanuit gunstige posities in verscheidene wijken gefotografeerd, waaronder de Kryukovskaya Pier, het 20ste district en de Savelkinsky-weg. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK) (Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de wolkformatie door de Meester Jezus werd gemanifesteerd.)

 

Ufo’s boven Mexico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mexico, Lázaro Cárdenas – Op vrijdag 30 november 2012 en opnieuw op zaterdag 1december verscheen een omvangrijke vloot heldere bollen boven Lázaro Cárdenas. Aanvankelijk werden de mysterieuze lichten gefilmd in wat leek op een willekeurige formatie. Maar een opname van de lichten met een wijdhoeklens onthulde een V-vorm, alsof de lichten in formatie vlogen. Reagerend op commentaren dat hij een video van Chinese lantaarns had gefilmd, schreef de maker van de video: “Voor iedereen die denkt dat dit Chinese lantaarns zijn, ga naar 1:54 waar zij op een [van de bollen] inzoomen. Het is een volmaakte bol. En er zijn geen schakeringen in de kleur, die volkomen consistent is. Er is geen flikkering. Dit zijn geen Chinese lantaarns.” (Nuestravision TV, Mexico; YouTube: AlienPeace1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de lichten een vloot ruimtevaartuigen van Mars was.)

Twee zonnen boven Moskou

Moskou, Rusland – Op 25 november 2012 werden in de lucht boven Moskou twee zonnen, waarvan de éne bijna even helder schijnt als de andere, waargenomen. Een opname van de waarneming werd uitgezonden in een nieuwsprogramma op de Russische televisie.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat er geen twee zonnen waren, maar slechts het verschijnsel van twee zonnen. Het voorval werd door Maitreya gemanifesteerd.)

 

Op 28 november 2013 wist ik dat het volle maan was en keek ik uit het raam naar de hemel. De maan was inderdaad vol, maar er vlakbij stond een heel heldere ‘ster’. Ik riep naar mijn vrienden: “Kijk, een ufo!”, wat natuurlijk veel hilariteit opwekte. Maar ik wist het zeker. We waren onderweg naar Amsterdam en ik stopte om wat foto’s te nemen. Ik was heel blij en opgewonden toen ik de foto’s nam. Kunt u zeggen wat dit voor voorwerp is?
K.v.T., Amstelveen.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimteschip van Mars was.)

Frankrijk, Bugarach – Vanwege de mythe van de doemdag van de Maya’s op 21 december streken mensen in groten getale neer in het Pyrenese dorp Bugarach in het zuiden van Frankrijk om het einde van de wereld af te wachten of door ufo’s gered te worden. Mediateams van verscheidene landen waren aanwezig, waaronder een Duits televisieteam.
Terwijl de Duitse ploeg bezig was te filmen en live verslag uit te brengen vanuit Bugarach, kwam één enkel ruimtevaartuig in zicht en zweefde boven de berg waar de 21-decemberpelgrims hoopten opgehaald te worden. Het vaartuig hing een tijdlang boven de berg alvorens in een tamelijk gestaag tempo verticaal op te stijgen om dan plotseling te verdwijnen.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het vaartuig van Jupiter was.)

Teken van witte duif
Tijdens de begrafenis van de katholieke kardinaal Eugenio Sales op 11 juli 2012 in Rio de Janeiro (Brazilië) vloog een witte duif die door een lid van het Rode Kruis was meegebracht, op de kist van de kardinaal en bleef daar voor het grootste deel van de begrafenis zitten. Toen de duif werd losgelaten, maakte hij eerst een korte vlucht boven de aanwezigen bij de begrafenis en vloog vervolgens regelrecht naar de kist waar hij een uur lang bleef zitten. Eugenio Sales was een zeer bekende kardinaal die tijdens de Braziliaanse dictatuur veel politieke gevangenen hielp. (Bron: correiobraziliense.com.br)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de acties van de duif door Maitreya werden gemanifesteerd.)

 

Wonder met Maria-beeld in Argentinië
Een Maria-beeld veroorzaakt opwinding onder de inwoners van het plaatsje Salto Grande, 60 km ten noorden van Rosario (Santa Fe, Argentinië), sinds er rode vloeistof uit de ogen begon te vloeien, “alsof het tranen van bloed weende”. Het bloed verschijnt onder de beschermfolie van het beeld en komt uit de ogen, handen en voeten.
“Het hele dorp is in rep en roer omdat we hier heel rustig wonen en er nu mensen uit naburige steden en mensen vanaf snelweg 34 komen kijken of het waar is,” zei de burgemeester van Salto Grande, Juan José Galassi.
Het 40 cm hoge beeld, dat ‘La Virgin Desatanudos’ (de Maagd die knopen ontwart) wordt genoemd, stond bij de ingang van het gezondheidscentrum. “Op maandagavond, 3 december 2012, deed verpleegkundige Daniel Ledesma de verlichting aan en zag dat de ogen van de Maagd rood waren, alsof ze tranen van bloed huilden,” aldus Galassi. Binnen twee uur waren bijna 300 mensen toegestroomd om naar het beeld te kijken en te bidden. “Mensen komen met gezondheidsproblemen, brengen foto’s, geschenken en bloemen,” zei Alicia Piazza. Het nieuws verspreidde zich snel en nu hebben honderden het gezondheidscentrum bezocht om het beeld te zien.
Op 12 december analyseerde biochemicus Dr. Morgade de vloeistof en maakte bekend dat het voor 99,6 procent bloed was. (Bron: La Nación, Argentinië; visionsofjesuschrist.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit wonder door de Meester Jezus gemanifesteerd wordt.)

Beeld met hartslag
Een beeld van Sint Antonius in de wijk Bensonhurst (Brooklyn, New York, VS) vertoont volgens plaatselijke inwoners wonderbaarlijke krachten. Cal Stansu plaatste het heiligenbeeld na de dood van zijn vader ongeveer 10 jaar geleden buiten het huis van zijn moeder in de 86ste Straat. Sommige buren zeggen dat zij een hartslag kunnen voelen als zij het beeld aanraken. Bezoekers komen langs om hun handen op het beeld te plaatsen en leggen bloemen bij de voeten neer.
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentiek teken is dat door Maitreya wordt gemanifesteerd om Zijn nabijheid te tonen.)

 

Foto van Sally en Dorka, ingezonden door Taffy Rook uit St Augustine (Florida, VS), toont een lichtzegening van de Meester Jezus.

Foto in 2010 genomen door kleindochter van H.P.G., laat een lichtzegening van de Meester Jezus zien.

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Beslissing voor de mensheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Op de tweesprong

Zie uit naar deze tijd die nu heel nabij is; Maitreya staat op het punt te verschijnen, gereed om de strijd aan te gaan met verdeeldheid en hebzucht. Sluit je aan bij Zijn oproep voor rechtvaardigheid en vrijheid, verzoening en vrede en stel je met alles wat je hebt in dienst van het mensenras. Dit is een tijd als nooit tevoren. Dit is een tijd die nooit terug zal keren. Kijk diep in je hart en maak je keuze: voor een toekomst die baadt in licht en liefde – of verloochening van je bestemming.
Maitreya weet dat de tijd rijp is voor verandering. Hij weet dat de mensheid gereed is voor de proef. Hij staat klaar om te verschijnen en Zijn missie te beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ontvangst van Maitreya’)

De mensen zullen door Mij worden geconfronteerd met twee gedragslijnen; van hun beslissing hangt de toekomst van deze wereld af. Ik zal hun tonen dat de enig mogelijke keus ligt in samendelen en wederzijdse afhankelijkheid. Hierdoor zal de mens komen tot die staat van bewustzijn van zichzelf en van zijn doel, die hem zal brengen aan de voeten van God. De andere weg is te verschrikkelijk om te overwegen, want het zou de vernietiging betekenen van alle levensstromen op deze aarde.

De mens heeft de toekomst in handen. Weeg goed af, o mens, en als je kiest zoals het een waarachtig mens betaamt, dan kan Ik je leiden naar het licht van je goddelijke erfenis. Maak de juiste keus en laat Mij leiden. Maak de juiste keus en wees verzekerd van Mijn voortdurende bijstand. Maak de juiste keus, Mijn broeders, en wees bevrijd van al wat je begrenst. (Maitreya, Boodschap nr. 17)

De beslissing van de mensheid

Belangrijke gebeurtenissen zijn ophanden die, wanneer ze zich voordoen, de mensen voor een dwingende keuze zullen plaatsen. Iedereen behoort de aard van die keus zorgvuldig af te wegen en uit het hart te reageren. De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op Zijn appèl.
Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van waarheid’)

Samendelen

De eerste stap is het delen van de hulpbronnen van deze Aarde, want als we dat niet doen, zullen we onszelf vernietigen. Zo simpel ligt dat. We hebben een vrije wil. Maitreya zal niet naar voren treden om zeker te stellen dat we onszelf niet vernietigen. Hij zal ons de volgende alternatieven voorleggen: doorgaan volgens onze oude, hebzuchtige, egoïstische, wedijverige gewoonten uit het verleden en onszelf vernietigen, of accepteren dat we één zijn, het beginsel van samendelen aanvaarden en toepassen, rechtvaardigheid creëren in de wereld en derhalve vrede, en onder zijn inspiratie beginnen aan de opbouw van de schitterendste en mooiste beschaving die deze wereld ooit gekend heeft. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Degenen van ons die nu in incarnatie zijn, hebben een uitzonderlijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we nu in de wereld. Elke generatie brengt die mensen in incarnatie die toegerust zijn met de benodigde kennis om de problemen van hun tijd op te lossen. We moeten de problemen van vandaag en de nabije toekomst oplossen, voor nu en altijd beslissen of het mensenras zal voortbestaan of niet – kiezen voor gerechtigheid, samendelen, juiste verhoudingen en vrede, of al het leven vernietigen. Maitreya twijfelt er niet aan dat wij de juiste keus zullen maken. (Maitreya’s Missie, dl. II)

Publieke wereldopinie

Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De publieke wereldopinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van corruptie’)

Het milieu

De realiteit van de opwarming van de aarde begint nu te dagen in het denken van miljoenen, maar ondanks het overweldigende bewijs ontkennen sommigen nog steeds dat menselijk handelen de oorzaak ervan is.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen met volle overtuiging zeggen dat menselijk handelen voor tachtig procent verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde.
Maitreya, zo zal men zien, zal niet dralen om dit dringende probleem onder de aandacht van de mensen te brengen. Hij zal de mensen confronteren met de alternatieven: de heilzame gevolgen van direct optreden, enerzijds, en de vernietiging die zou volgen uit niets – of te weinig – doen, anderzijds. Aldus is de beslissing aan de mens alleen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De redding van de wereld’)

Van Vissen naar Waterman

Nu we het nieuwe Waterman-tijdperk binnengaan is het misbruik van individualiteit – die het grootste geschenk van Vissen was – het grootste gevaar en een bedreiging voor de mens geworden. Over de hele wereld houden machtige individuen, regeringen en instellingen miljoenen mensen in hun greep. In deze omstandigheden zijn mensen pionnen geworden, onderworpen aan de dwingelandij van de markt. Allerlei instellingen – overheden, banken en ondernemingen – hebben de stralende individualiteit van hun werknemers gereduceerd tot passieve gehoorzaamheid. Elders lijden anderen honger en sterven in stilte, of beulen zich dagelijks af voor een schijntje, terwijl de rijken nieuwe schatten aan hun goddeloze rijkdom toevoegen.
Deze norm, die verdeeldheid zaait, drijft mensen naar de rand van vernietiging en stelt hen voor een historische keuze: op dezelfde wijze doorgaan en voor altijd het verblijf van de mens op planeet Aarde beëindigen of totaal van richting veranderen. Reeds zijn er tekenen dat mensen het gevaar hebben gezien en zich, over de hele wereld, bewust worden van een nieuwe dageraad. Het stralende licht van Waterman dringt hun hart binnen en de roep om rechtvaardigheid en vrijheid rijst vlot naar hun lippen. Diezelfde rechtvaardigheid door samendelen zal mensen uit hun duisternis leiden en hen verheffen tot hun bestemde doel. Zo zal het zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Van Vissen naar Waterman’)

De bestemming van de mensheid

Weldra zullen jullie Mij in een nieuwe gedaante zien, en zal Ik de mensen de keuzen voorhouden die voor hen liggen, jullie de mogelijkheden aangeven voor de toekomst en de Wetten van God aan jullie onthullen. Deze Wetten, Mijn vrienden, omvatten jullie leven. Zonder het Plan Gods is de mens als niets. Onthoud dit altijd en herstel het evenwicht. Heb altijd innerlijk besef van de grootsheid van de mens, van zijn eenheid met alle dingen, en van zijn goddelijke allure. (Maitreya, Boodschap nr. 119)

Maitreya zal jullie laten zien dat de weg naar de sterren een haalbare reis van verlichting is. Maitreya zal laten zien dat de eenheden van het ene leven zich overal in de hele Kosmos uitdrukken; dat deze kennis de mensen tot nog toe is onthouden, maar dat ze een zeker pad zal verschaffen voor toekomstige generaties.
Veel hangt daarom af van de respons van de mensen op de raad van Maitreya. Mensen hebben inderdaad een keuze: als mensen geremd te blijven in de groei van hun grootsheid, of te worden wat ze in Waarheid zijn, ware Goden. Maitreya weet zeker dat de mensen vanuit hun hart zullen reageren en dat Hij hen naar hun Bestemming zal leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De weg naar de sterren’)

De Meesters

Het is tegenwoordig weinig bekend dat, toen de mens jonger en wijzer was, het woord ‘stelen’ in geen enkele taal bestond. De Meesters van Wijsheid leefden toen openlijk onder de mensen en spoorden hen aan te leven zonder misdaad. Geen deur was afgesloten en samendelen was de norm. Vele eeuwen lang, in veel gebieden, duurde deze gezegende toestand.
Hoe diep is de mens van die eenvoudige glorie gevallen. Hoe ver van zijn doel is hij afgedwaald. De mens staat vandaag op een tweesprong: één pad, het pad van afscheiding en splijting, waarop hij nu staat, leidt onmiskenbaar tot de ondergang. Het andere wenkt de mens naar de vervulling van zijn bestemming, het wonder dat thans niet kan worden beschreven, een pad waarop de mens in zichzelf de middelen zal vinden om een God te worden.
Om de mensen te helpen kiezen, om hen bij hun oordeel bij te staan, keren de Meesters opnieuw terug in een wereld waarin ook Zij geworsteld en geleden hebben zoals de mensen thans, onzeker van het pad en de vereiste actie. Vanuit Hun onmetelijke kennis en ervaring zullen Zij Hun raad geven en de mensen veilig van de afgrond wegleiden. Zo zal het zijn en zo zullen mensen weer beginnen aan de klim omhoog naar de bergtop, zeker in de wetenschap dat hun Mentors, hun Oudere Broeders, hen niet zullen verlaten of misleiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het geheim van het leven’)

De Nieuwe Wereld

Maitreya weet dat de mensen juist zullen kiezen; dat Hij niet vergeefs gekomen is. Hij weet dat helder in het hart van de mens de aspiratie, het verlangen brandt naar broederschap en gerechtigheid, naar juiste verhoudingen en vertrouwen. Maitreya’s leiderschap en liefde zijn de gezamenlijke sleutels die het hart van de mens zullen ontsluiten.
Lezers van deze bladzijden zullen weten wat te verwachten, aanvoelen hoe te reageren. Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter wereld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

V. Denkt Maitreya dat wij de wereld zullen veranderen terwijl we egoïstisch en wedijverig zijn? (Share International, april 2006)
BC: Ja. Niet iedereen is egoïstisch en wedijverig. Waarschijnlijk de meerderheid van de mensen is gedeeltelijk egoïstisch en gedeeltelijk altruïstisch; mensen zijn beide, niet honderd procent het een of het ander. Er zijn gradaties van egoïsme en altruïsme. Er is een groot aantal mensen dat bereid is tot altruïstische actie, gereed om rechtvaardigheid, en daarmee samendelen, in de wereld te zien.
Al in 1924 zei Maitreya, in de Agni Yoga-boeken: “Er was een tijd dat 10 ware mensen de wereld konden redden. Toen kwam een tijd dat 10.000 niet genoeg was. Ik zal een beroep doen op één miljard.”
Circa vijf of zes jaar geleden vroeg ik mijn Meester of Maitreya Zijn miljard mensen al had. Ja … Nu (2006) zijn er [bijna twee miljard] mensen op wie Hij een beroep kan doen – meer dan genoeg.
Bovendien, we hebben geen keuze. Als ik u laat kiezen uit leven of dood, wat kiest u dan? Maitreya zal zeggen: “Je hebt de keuze. Kies het leven als je verstandig bent, en creëer een schitterende, gouden beschaving, beter dan wat de wereld ooit heeft gezien. Of aanvaard vernietiging.” Wat zou u dan kiezen?
Er is nooit een Avatar, een Leraar geweest met de kracht van Maitreya. Vrees niet. De wereld zal snel veranderen van hebzuchtig en egoïstisch in het tonen van de ware aard van de mensheid.
Vanuit Maitreya’s standpunt gezien is de mensheid geweldig. Maitreya heeft de mensheid lief. Niet slechts omdat Hij de Heer van Liefde is – dat is waarom Hij de mensheid kan liefhebben ondanks alles, ondanks al onze hebzucht en zelfzucht. Maar Hij ziet ook het licht van goddelijkheid in de mensheid. Hij is het hoofd van het koninkrijk der zielen en Hij ziet de ziel van de mensheid en die ziel bevindt zich in ieder mens. Hoe egoïstisch of haatdragend we wellicht ook lijken, Hij ziet dat licht van goddelijkheid in ons en daar kun je op rekenen.

De ultieme keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensheid eindelijk de dwaasheid van haar huidige fascinatie voor geweld en oorlog inziet en afstand doet van de middelen voor de uitvoering van haar gewelddaden, zal zij een opmerkelijke transformatie ondergaan. De eerste tekenen van deze hoogst welkome verandering in het menselijk gedrag kunnen worden gezien in de miljoenen die nu demonstreren om oorlog aan de kaak te stellen en rechtvaardigheid en vrede te eisen. Deze demonstraties, spontaan en wereldwijd, zijn een onbetwistbare aanwijzing dat de mensheid gereed is om afstand te nemen van het verleden en, indien correct geleid, van richting te veranderen. Deze tijd komt snel naderbij.
Te midden van het trauma en de gespannen omstandigheden van het heden, presenteert zich een nieuwe kijk op de toekomst aan het hart en denken van miljoenen die er, in meerdere of mindere mate, op reageren. Mensen worden zich bewust van de noodzaak van vrede wil de mensheid overleven. Slechts weinigen betwijfelen dit in hun hart, hoezeer zij ook in oorlog verwikkeld zijn. Zo is alles gereed voor de ultieme keuze waar de mensheid voor staat.
Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld.
Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen.
Zo zal Maitreya de mensen ervan overtuigen dat verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is; dat de huidige problemen mondiaal zijn en niet door oorlog kunnen worden opgelost; dat alleen samenwerking de mensen vrede en overvloed zal brengen; dat zij alleen als broeders, hand in hand, de nieuwe wereld kunnen binnentreden die wacht op hun zorg.
Aldus zullen mensen besluiten en de afgrond achter zich laten. Aldus zullen zij hun keuze kenbaar maken voor leven en geluk en, met hun ogen sprankelend van hoop, samen beginnen aan de taak van wederopbouw van deze wereld.
De tijd van beslissing is nabij, bijna aangebroken. Maitreya is gereed, vol geestdrift om de weg te tonen, de nieuwe richting aan te geven. Miljoenen wachten op Zijn raad en inspiratie, wijsheid en liefde. Maitreya zal de toekomst voor allen waarborgen.

interview met Marshall Saunders door Cher Gilmore

Marshall Saunders, gepensioneerd makelaar, richtte in oktober 2007 de Burgerlobby voor het Klimaat op (Citizens Climate Lobby; CCL). Volgens haar website “traint CCL vrijwilligers om zich krachtig uit te spreken tegenover hun gekozen vertegenwoordigers, de media en in hun lokale gemeenschappen met als doel leden van het Amerikaanse Congres te inspireren de leiding te nemen en woordvoerders te zijn voor een duurzaam klimaat.” In december 2012 had CCL lobbyteams in 72 Amerikaanse steden en 10 in Canada. De CCL vrijwilligers hebben in de afgelopen drie jaar 848 bijeenkomsten met hun Congresvertegenwoordigers georganiseerd om het probleem van klimaatverandering te bespreken en wetgevende oplossingen te bedenken, zoals een fiscaal neutrale CO2-heffing, en hebben meer dan 1000 krantenartikelen, ingezonden brieven en opiniestukken gepubliceerd.
Cher Gilmore interviewde Marshall Saunders voor Share International.

Share International: Wat motiveerde u om de Burgerlobby voor het Klimaat (CCL) te beginnen?
Marshall Saunders: Ik maakte deel uit van een organisatie genaamd de Microcredit Summit Campaign. Een aantal van ons ontmoette elkaar in 1997 en we beloofden de wereld en onszelf  voor het einde van 2005 100 miljoen kleine leningen voor zeer arme vrouwen te verzorgen. Een  jaar later hadden we dat doel van 100 miljoen leningen bereikt. Maar ongeveer 25 procent van die vrouwen woonden in Bangladesh en veel van dat land ligt vrijwel op zeespiegelniveau. Ik dacht, hier proberen we nog eens 5000 leningen in Mexico te bereiken, terwijl we een half miljoen of zo gaan verliezen als gevolg van overstromingen in Bangladesh! Dat was een van de dingen die mij hebben beïnvloed.
Wat betreft het starten van de CCL zelf, dat begon met het zien van Al Gore’s film An Inconvenient Truth. Binnen 10 of 14 dagen ging ik hem nog eens zien en nog een derde keer. Ik werd erdoor getroffen. Ik had geen idee dat de situatie zo ernstig was. Toen ik die film zag, wilde ik iets doen. Ik zag dat Gore en zijn team 1000 mensen gingen trainen – dit was in 2006 – en ik smeekte hen om mij te trainen. Dus trainden ze me en begon ik met het geven van presentaties.

SI: Wat is de missie van de CCL?
MS: Het is heel simpel en duidelijk. We hebben twee doelen. Het eerste is om de politieke wil te creëren voor een stabiel klimaat en het tweede is om mensen tot doorbraken te brengen in het uitoefenen van hun persoonlijke en politieke macht.

SI: Hebben jullie een manier om vrijwilligers te trainen voor dit soort lobbywerk?
MS: Dat hebben we. Het eerste dat we doen is mensen uitnodigen om deel te nemen aan ons inleidend telefoongesprek. We doen deze oproep elke woensdagmiddag om 5 uur, ongeveer een uur lang. We leggen de grondregels uit van wat we doen en hoe we het doen, en mensen die ook een groep willen beginnen, vragen wij om ons binnen twee dagen terug te bellen, waarna we de volgende stappen doornemen. Dan coachen we de mensen en moedigen we ze aan om hun vrienden uit te nodigen voor een startbijeenkomst van de groep. Dat is een ongeveer drie uur durende presentatie met veel interactie. Ze oefenen een ontmoeting met hun leden van Huis en Senaat, en we praten veel over het programma zoals wij dat graag zien.
Dan gaan we hen voorzichtig aanmoedigen om hun Congresleden en de redactie van hun lokale krant te benaderen.
We hebben maandelijks een nationaal gesprek met gastsprekers voor de doorlopende trainingvan onze partners. We hebben vooraanstaande economen op het gebied van CO2-heffingen, natuurkundigen, wetenschappers en ingenieurs die aan de gesprekken deelnemen. We hebben Congresleden die ons vertellen hoe te lobbyen. Een groot deel van de training is aanmoediging en kijken wat er mogelijk is.

SI: Raken mensen in voldoende aantallen betrokken en boeken jullie resultaten?
MS: We hebben ons aantal ieder jaar verdubbeld. We zouden gemakkelijk elk Congreslid kunnen bezoeken, en ik denk dat we tegen het einde van 2013 in alle 50 staten een groep zullen hebben. We zijn nu in ongeveer 33 staten actief. In de afgelopen drie jaar hebben we ongeveer een duizendtal artikelen gepubliceerd. Bij de internationale conferentie van dit jaar verwachten we 400 mensen.
Een van de redenen waarom ik denk dat we mensen aantrekken, is dat we niet partijgebonden zijn, we gaan geen confrontaties aan en we proberen niet met geweld te winnen. We proberen vrienden te zijn en de hoogste belangen van mensen aan te spreken. Wij denken dat de feiten aan onze kant staan, we herhalen het steeds opnieuw en zijn vriendelijk. We zijn niet boos [op de ontkenners]. We gaan ze niet zwart maken. We zullen hun vrienden zijn en met ze blijven praten.
Gedurende lange tijd [in de 19de eeuw] was het verboden om in het Congres over de slavernij te praten. Dit werd de “muilbandregel” (ter beperking van de debattijd) genoemd en nu worden we met iets soortgelijks geconfronteerd. Het is alsof het in het Congres verboden is om over nieuwe belastingen en over klimaatverandering te praten. Maar ongeveer drie weken geleden zei senator Murkowski uit Alaska dat een CO2-heffing het gesprek van de dag is. Nog maar drie maanden eerder heerste er een ban om hierover te praten. En toen hield het zeer conservatieve American Enterprise Institute, samen met het Internationaal Monetair Fonds, het Brookings Instituut en een andere groep, een dagseminar over CO2-belastingen. Dus de stilte werd verbroken en ik denk dat we daarin een grote rol gespeeld hebben.

SI: Denkt u dat het waarschijnlijk is dat in het volgende Congres een goed wetsvoorstel voor CO2-belasting zal worden geschreven en aangenomen?
MS: Nou, het is ons doel. Is het waarschijnlijk? Ik aarzel om het te zeggen, maar ik zal alles geven wat ik heb – tijd en geld – en al onze partners zullen dat ook doen. We hebben nu ongeveer 500 partners in deze nationale gesprekken. Een groot deel van de macht is tegen ons, maar we gaan niet weg.

SI: Is het niet belangrijk dat alle organisaties die zich inzetten voor het milieu samenwerken om de benodigde stuwkracht voor verandering teweeg te brengen?
MS: Onze aanpak is heel gericht en wij maken deel uit van deze hele beweging. We kunnen niet alles doen. Willen we onze scherpe focus op een CO2-belasting kunnen behouden, dan is het voor ons moeilijk om onze aandacht op massademonstraties en alles wat dat vereist, te richten. Ik zie de CCL als een speerpunt. Een fiscaalneutrale CO2-belasting is wat er bereikt moet worden. Het is het fundamentele deel. Maar we werken allemaal samen, zoals ik het zie. Iedereen doet zijn deel.

SI: Zullen we winnen?
MS: Ik lees veel spirituele literatuur van over de hele wereld en ik heb iets bij me wat ik je wil voorlezen. Dit is Sri Krishna die met Arjuna praat: “Welk recht heb je op succes of mislukking? Welk recht heb je om mij te vertellen welke resultaten het beste voor je zijn? Je werkt hard, selecteert een onbaatzuchtig doel, doet je best, met heel je hart en je gehele inzet. Het is aan mij om je de vruchten van je actie te schenken wanneer de tijd rijp is.”

SI: Hoe kunnen mensen helpen?
MS: Er is heel veel wat mensen kunnen doen, maar ik denk dat tenzij we ons inzetten voor overheidsbeleid, niets anders er toe doet. We hebben overheidsbeleid nodig en mensen moeten hun hopeloosheid en machteloosheid opgeven. Mensen moeten zich laten informeren, zich bij een groep aansluiten en beseffen dat overheidsbeleid in het Amerikaanse Congres bepaald wordt. We hebben een bijzondere positie als wereldleider, hebben toegang tot onze regering, met een democratie en het recht om mee te praten en we hebben internet. We hebben al deze hulpmiddelen, dus laten we ze nu gebruiken!

SI: Is er verder nog iets wat u over klimaatverandering wilt zeggen?
MS: We moeten absoluut wakker worden. Iedereen weet toch dat het ijs smelt? Hoe stop je het smelten van ijs? Stop met het te verwarmen en koel het ook af. Als het nu smelt met 390 deeltjes per miljoen [de huidige concentratie van CO2 in de atmosfeer], moeten we terug naar 350 deeltjes per miljoen. Dus dat is niet alleen het verminderen van de uitstoot – dat is het verminderen van de concentratie. Dat is wat we moeten doen. De mensen moeten wakker worden en verantwoordelijkheid nemen – niet alleen voor ons eigen kleine zelf, maar voor al het leven. Al het leven. Wij zijn verantwoordelijk voor al het leven.
Eerlijk gezegd is er een transformatie van de mens nodig. Uiteindelijk is dat wat er op het spel staat. Heb je dit citaat van C. Wright Mills ooit gehoord: “Wat aan de orde is in onze tijd is de aard van de mensheid zelf, het beeld dat we hebben van onze grenzen en mogelijkheden. De geschiedenis is nog niet klaar met het verkennen van de grenzen van wat het betekent om mens te zijn.” Ik denk dat we zullen zien of de mens kan leren verantwoordelijk te zijn voor al het leven. De mensheid ontwaakt en dat is wat het tweede doel van de CCL betekent – wakker worden! Besef dat je verantwoordelijk bent en een macht hebt waarvan je niet wist dat je die hebt, en gebruik die!

Voor meer informatie: www.citizens climatelobby.org

Een passende ouverture
boekbespreking door Maureen Girard

Bij het horen van de bewering dat iemand met de naam ­Maitreya, een nieuwe Wereldleraar in de lijn van de Boeddha of de Christus, in ons midden is, worden de meeste mensen nieuwsgierig naar de bron, de grondslagen en het bewijs. Al veertig jaar zet Benjamin Creme, de voornaamste bron van deze onthulling – geduldig en consequent – de grondgedachten uiteen en wijst op het zich opstapelend bewijs voor de aanwezigheid van een dergelijk buitengewoon wezen in ons midden.
In De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid, dat in 1979 voor het eerst in het VK verscheen en in 1980 in de VS, vertelt Creme over de gebeurtenissen die leidden tot zijn centrale rol in Maitreya’s Verschijning; daarnaast verwoordt hij helder de principes die ten grondslag liggen aan dit naar buiten treden en geeft hij een overzicht van de transformaties die hebben plaatsgevonden, die nog plaatsvinden, en die nog werkelijkheid moeten worden.
Benjamin Creme begint met uit te leggen hoe een volslagen verstandig, praktisch familiemens en toegewijd kunstenaar zijn levenswerk opzij kon zetten voor een heel andere taak – één die het meeste van zijn tijd overdag in beslag zou nemen en hem zou onderwerpen aan een brede verscheidenheid aan reacties van anderen. Hij verhaalt een reeks buitengewone ervaringen in de kindertijd, inclusief het vermogen om de lucht en de wind te zien – niet alleen hun gevolgen – tot hem door volwassenen werd verteld dat zoiets onmogelijk was. Dus stopte hij met het waarnemen ervan. Maar hij vergat het niet. Als jongeman hield hij zich bezig met experimenten die bedoeld waren om zijn vroege ervaringen op systematische en wetenschappelijke manier terug te halen en te begrijpen. Op middelbare leeftijd experimenteerde hij met methodes om zijn denkvermogen te richten en zijn concentratie tijdens meditatie te verbeteren. En intussen las hij veel, in het bijzonder de grote Oosterse filosofen van de 20e eeuw (een gedeeltelijke lijst is achterin het boek opgenomen). Hoewel hij het zich destijds niet realiseerde, was Creme zich systematisch aan het voorbereiden op zijn toekomstige rol als woordvoerder voor ­Maitreya, de naar buiten tredende Wereldleraar.
Eind jaren 50 werd hij voor het eerst telepathisch door zijn Meester benaderd die, zoals hij later begreep, een ouder lid van de Geestelijke Hiërarchie van onze planeet is. (Voor wie onbekend is met termen als Meesters, Ruimtebroeders, Hiërarchie, inwijdingen e.d. bevat het boek een uitgebreide index, met definities en voorbeelden in de tekst.) De Meester gaf hem een reeks boodschappen die “advies, leiding of geestelijke instructie” bevatten, welke hij tot zich nam. Creme’s Meester diende ook als verbindingslijn met de Ruimtebroeders, de inzittenden van de ufo’s, met wie Creme enkele jaren samenwerkte. Toen, schrijft Creme, werd hem in 1959 “door Maitreya, de Christus, Hoofd van onze planetaire Hiërarchie een verhandeling over Diens Wederverschijning” gegeven, en het verbluffende nieuws dat hij “een rol zou spelen in het Plan.”
Het was toen pas dat Benjamin Creme zich realiseerde dat deze spannende boodschappen niet vrijblijvend waren; ze veroorzaakten, schrijft hij, “een totale ommekeer in mijn denken”. Maar er was meer ongemakkelijk nieuws van de Meester: “De tijd komt dat je verwacht wordt te handelen” en “Zijn komst te bevestigen.” Vreemd genoeg werd Creme toen een 17-jarig uitstel gegeven waarin hij, men raadt het al, hoopte dat de Leraren hem zouden vergeten. Maar in plaats daarvan startte begin jaren 70 een inspannende training.
Toen Creme klaar was  hoewel hij niet stond te trappelen – om de verantwoordelijkheid waarvoor hij het grootste deel van zijn leven getraind was, te vervullen, had hij nog steeds ernstige twijfels om zijn boodschap aan het publiek te brengen: “Ik hield er niet van. Ik hield er helemaal niet van. Ik hield ervan te doen wat ik deed. Ik hield ervan rustig, esoterisch te werken en te weten dat ik iets nuttigs deed, iets wat niet te inspannend was en ook geen te grote psychologische eisen aan me stelde.” Hij voegt toe: “Het is een enorm gênante uitspraak die je moet doen – dat de Christus boodschappen via jou geeft.” Toch was er tegen de tijd dat ik Benjamin Creme in 1980 ontmoette, geen teken van verlegenheid of ongemakkelijkheid. Toen, en nu, was hij behoorlijk nuchter wanneer hij over zijn werk sprak, of het nu was tot een groot gehoor van honderden mensen of ontspannen bij een familiediner. In de loop der jaren is hij altijd dezelfde gebleven – uiterst intelligent, bijzonder vriendelijk, bescheiden en geestig – en volledig toegewijd aan zijn werk.
De inleiding van het boek geeft een beeld van wat hij “het Nieuwe Tijdperk van Synthese” noemt, gebaseerd op een voordracht die Creme in 1977 op een educatieve conferentie gaf, die in 2013 nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Het is een glasheldere analyse van de Wederverschijning en haar doel, en is opmerkelijk door de mate waarin de gebeurtenissen die hij beschrijft zich de afgelopen 36 jaar hebben voltrokken. In zijn inleiding, die een passende ouverture is op het idee van een Wereldleraar in ons midden, pleit Creme voor “nieuwe benaderingen van de werkelijkheid… en de waarden die ons leven zouden moeten bepalen”, welke uitmonden in een rechtvaardiger en zinvollere mondiale samenleving. Bovendien is de inleiding een bruikbare samenvatting voor de mensen die de geschiedenis van de Verschijning kennen maar sommige bijzonderheden zijn vergeten. De jongste bevat een aanvulling met de belangrijkste ontwikkelingen tussen 1977 en 2007 die met Maitreya’s naar buiten treden samenhangen.
Creme erkent aan het begin van het boek dat hij “verschillende profetische stellingen neerzet die door hun aard onmogelijk onmiddellijk te bewijzen zijn”. De stellingen mogen in 1977 onmogelijk te bewijzen zijn geweest, maar een snelle blik op de wereldgebeurtenissen sindsdien maakt ze in hun juistheid des te opmerkelijker. Terwijl ik dit schrijf wordt dit nog eens bewezen in het nieuws: voorheen onaantastbare “machtige internationale banken en financiële instellingen” worden in toenemende mate als corrupt ontmaskerd terwijl ze hun “traditionele status en macht” verliezen. Uiteindelijk, neemt Creme waar, “zal de noodzaak voor verandering zo overrompelend duidelijk worden” dat de meest bevoorrechten onder ons “in toenemende mate zullen ontdekken dat ze machteloos zijn om de stuwkracht te stoppen”. Lezers in 2013 zijn wellicht niet verrast Creme’s verdere voorspelling te horen dat “het internationale bankwezen en de financiële instituties … de laatste [zullen] zijn die het feit zullen accepteren dat een volledige verandering in de financiële en economische orde in de wereld noodzakelijk is.” (Toen Benjamin Creme het in 1980 in een terloops gesprek over deze toekomstige ontwikkelingen had, antwoordde ik: “Dat kan nooit gebeuren!” Hij zei kalm: “Wacht maar af.”)
Al in het begin van zijn taak werd Creme gevraagd een nieuwe wetenschap van meditatie aan de wereld te introduceren – Transmissie-meditatie: een meditatie voor de Nieuwe Tîjd. Tijdens zijn reizen rond de wereld om de informatie over het naar buiten treden bekend te maken, speelde deze meditatie een centrale rol en inmiddels zijn er over de hele wereld een groot aantal Transmissie-meditatiegroepen. Het korte hoofdstuk met de titel “De Grote Aanroep”, die bij deze groepsmeditatie gebruikt wordt, bespreekt het doel van de Aanroep, de manieren waarop hij gebruikt kan worden en zijn invloed op de wereld. Het hoofdstuk geeft ook visualisaties die ieder van de strofen van de Aanroep bezielen en een richtlijn bieden aan hen die “een telepathisch kanaal tussen zichzelf en de Hiërarchie” willen vormen. Creme legt uit: “Door dat kanaal kunnen de energieën die zo aangeroepen worden, stromen. Er is niets beters wat je kunt doen voor de wereld of jezelf, dan kanaal te zijn voor deze grote geestelijke krachten.”
Het grootste deel van het boek bestaat uit vragen van het publiek en antwoorden van Creme, merendeels tijdens bijeenkomsten in Friends House in Londen eind jaren 70. Ze geven een momentopname van de aanloop naar de jaren 1979-1980, toen de wereld getuige was van politieke, economische en technologische aardverschuivingen. Ofschoon in die tijd weinig opgemerkt, leidden deze verschuivingen langzaam tot een reeks stille – maar betekenisvolle – omwentelingen. Op nauwelijks merkbare wijze hergroepeerden kleine sectoren in onze maatschappij zichzelf, en knabbelden aan de zorgvuldig bewaakte en omstandig behouden machtsstructuren die eeuwen stand hadden gehouden. Deze opkomende transformaties werden snel gevolgd door toenemend politiek activisme en sociaal ondernemerschap – wat destijds weinig opviel, maar nu in het dagelijks leven over de hele wereld verweven is.
In de jaren 70 was de wereld in vele kleine hiërarchieën georganiseerd, zoals het eeuwenlang was geweest, en die waren meestal werkzaam onder de hoede van overheid, ondernemingen en familie. Voor communicaties waren mensen wereldwijd afhankelijk van voorzieningen als telegrammen en telefoonlijnen over land, en van overheidspostdiensten voor communicatie; in veel veraf gelegen plaatsen kwam het nieuws nog steeds te voet. Nu weet de hele wereld bijna meteen wanneer een ramp of aanval toeslaat, ongeacht hoe ver weg. We krijgen het nieuws rechtstreeks van de zwaarst getroffenen, aangezien miljoenen mensen ogenblikkelijk contact met elkaar hebben, en dit brengt een veel meelevender en vruchtbaarder informatiecultuur met zich mee dan de mensheid ooit eerder ervoer. Door deze veranderingen moet duidelijk zijn dat er op zijn minst iets heel opmerkelijks gaande is.
De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid eindigt met 12 boodschappen die tussen 1977 en 1979 door Maitreya gegeven werden. Op 18 april 1978 biedt Maitreya een zeer eenvoudig recept voor hoop: “… de problemen van de Mensheid kunnen opgelost worden: door het proces van samendelen en door rechtvaardige herverdeling kan aan de behoeften van iedereen voldaan worden.” Klinkt dat onmogelijk? Wacht maar af.

Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid. Amsterdam, Londen: Stichting Share International, 1980, 2000.

Maureen Girard, gepensioneerd lerares Engels, is medewerkster van Share International en woonachtig in Californië (VS).

interview met onderzoeker en uitvinder Harry Oldfield door Felicity Eliot

De moderne wetenschap weet dat er iets is wat buiten haar begripsveld ligt en dat een completer beeld, zo frustrerend dichtbij, zich nog moet openbaren. Het ontbrekende puzzelstuk wordt afwisselend omschreven als donkere materie, donkere energie, een aspect van Einsteins theorie van de zwaartekracht. NASA geeft toe dat er zelfs nu “meer onbekend is dan bekend”.
Harry Oldfield beweert niet de geheimen van het universum te kennen, maar zijn onderzoek heeft hem tot conclusies geleid die natuurkundigen mogelijk interessant vinden.
Felicity Eliot interviewde Harry Oldfield eerder voor Share International in 1982 en verkent nu opnieuw zijn werk.

Share International: Wat trok u aan in dit vakgebied? Hoe bent u begonnen?
Harry Oldfield: Parapsychologische ontdekkingen achter het IJzeren Gordijn was de titel van een fascinerend boek, van Sheila Ostrander en Lynn Schroeder, dat ik tegenkwam. Het beschreef het werk van Semyon en Valentina Kirlian, twee Oekraïense onderzoekers. Ik was onmiddellijk geïnteresseerd. Als leraar natuurkunde en biologie heb ik altijd opengestaan voor andere zienswijzen. Het was in de jaren 30 dat Semyon Kirlian en zijn vrouw Valentina ontwikkelden wat tegenwoordig Kirlian-fotografie heet. Zij deden experimenten waarbij een fotofilm bovenop een geleiderplaat werd geplaatst en een andere geleider aan een hand, blad of ander plantmateriaal werd bevestigd. De geleiders werden opgeladen door een hoogspanningsbron met hoge frequentie, vervolgens werden fotografische beelden geproduceerd die normaliter een silhouet van het object lieten zien, omringd door een aura van licht. En toen ik een fotografische afdruk zag van het zogeheten ‘fantoomblad’-effect kon ik mijn ogen niet geloven.
In hun boek deelden zij ruimhartig de blauwdrukken voor het maken van het soort camera dat dit energieveld kan vastleggen. Dus binnen een paar dagen had ik mijn eigen versie gefabriceerd en begon ik meteen te experimenteren.

SI: Hoe dienen we dit fenomeen te begrijpen?
HO: Ik geloof dat het de subtiele energie van een subatomaire energiematrix aantoont. Als u mij aankijkt, ziet u me eigenlijk helemaal niet. Wat u waarneemt is een externe vorm die over een andere, subtielere vorm gespannen is en die dus gebaseerd is op een energielichaam dat in een constante staat van verandering verkeert. In het geval van het blaadje dat het echtpaar Kirlian in hun experimentele fotografie gebruikten, werd een groot gedeelte van het blad afgeknipt, maar de subtiele vorm van het blad bleef bestaan.
Inmiddels zijn we een stuk verder en fotograferen we fantoomledematen van mensen bij wie een arm of been geamputeerd is, bij de meeste helaas vanwege een verkeersongeval.*

SI: Dus we hebben het in wezen over ‘energievelden’ die niet bestaan uit grofstoffelijke materie en die normaliter onzichtbaar zijn, maar wel door uw instrumenten worden opgepikt?
HO: Ja. Wat we hebben kunnen aantonen, is een energetische interactie met licht, wat inzicht biedt in de energetische tegenhanger die de basis vormt waaromheen onze fysieke moleculen zijn gespannen. Gemiddeld wordt elke atoom in het menselijk lichaam eens per zeven tot negen jaar vervangen. Zie je lichaam niet als een fysieke structuur maar als een bewegende fontein van moleculen die continue vervangen worden. Dus wat houdt ze samen in een coherente herkenbare vorm? Ik geloof dat dit een organiserend model van energie is.
Om even terug te komen bij de basis, in Kirlian-fotografie was het quantumfysische deeltje dat de afbeelding voortbracht een elektron – het was een elektroneffect dat een coronaal ontladingseffect rond en onder het object produceerde dat op een lichtgevoelige fotofilm werd vastgelegd. Er kwam geen lens aan te pas. De energie drukte zichzelf af op de film.
Nu hebben we ons onderzoek en onze uitvindingen een stap verder gebracht. We gebruiken nu het Nieuwe Energie-visie (NEV) systeem dat een moderne versie van eerdere fases in mijn werk is en tevens een verdere ontwikkeling daarvan. De laatste paar jaren hebben we veel vorderingen gemaakt en ik ben er trots op dat het nieuwe programma door mijn zoon Anthony Oldfield is ontwikkeld.

SI: Hoe werkt het?
HO: Als we even terugkijken naar het werk van Kirlian, zien we dat het quantumdeeltje dat de afbeelding voortbracht de elektron was. Wat we nu met NEV gebruiken is fotonisch. In Kirlian-fotografie produceerde een elektron een interferentie met subtiele energie op een fotografische plaat — dat wil zeggen, het was tweedimensionaal. Wat we nu met NEV kunnen, is driedimensionale vormen zien, bijvoorbeeld mensen met hun eigen energie – en we kunnen de subtiele energie laten zien die zich onder de oppervlakte van het fysieke lichaam bevindt. We kunnen die tevens in verschillende vormen en kleuren laten zien.

SI: Als je iemand die ogenschijnlijk gezond is, fotografeert met behulp van NEV en je fotografeert tevens iemand die ziek is wat zal er dan te zien zijn? Zijn er duidelijke verschillen?
HO: De resultaten zullen compleet van elkaar verschillen. Maar voordat we doorgaan, moet ik duidelijk maken dat ik niet wil zeggen dat dit de plaats moet innemen van een grondige medische diagnose. Maar om terug te komen op de resultaten die we met NEV bereiken: in de gezonde persoon zien we de chakra’s of energiecentra en de meridianen die bekend zijn binnen de acupunctuur en de chakra’s zoals ze erkend worden binnen de oude medische praktijken van India en China.

SI: Wat zie je dan precies?
HO: Als iemand liefdevolle, positieve gedachten heeft of in een staat van verheven bewustzijn verkeert, zoals tijdens meditatie, dan lichten de kleuren op, breiden zich uit en stromen zelfs naar de omgeving. Echter, wanneer een persoon depressief is trekken de kleuren en het energieveld zich terug en worden zij dichter en donkerder. Je hebt vast het gezegde wel eens gehoord dat ‘donkere wolken zich boven je hoofd samenpakken’ – we hebben dus daadwerkelijk gezien dat er een donkere wolk van energie boven het hoofd van een negatief en depressief individu hing.

SI: Ik zou u willen vragen over ‘donkere materie’.
HO: Het is nu alweer een tijdje geleden dat kosmologen, astrofysici en astronomen de sterrenstelsels begonnen te onderzoeken; de rotatiesnelheid van de sterren in het centrum van het sterrenstelsel gaf aan dat zij draaiden op een manier die erop wees dat er niet genoeg materie was om hun rotatiesnelheid te verklaren – er moest een andere verklaring zijn, een verborgen vorm van materie die dit zou verklaren. De berekeningen deden hen tot de conclusie komen dat ongeveer 90 procent van de materie in het universum onzichtbaar was – vandaar de term “donkere materie”. Verder onderzoek beoogde de expansiesnelheid van het universum na de ‘Big Bang’ te berekenen. Na nog meer onderzoek maakten kosmologen bekend dat de expansie van het universum versnelde. Zij concludeerden dat er een energie moet zijn, overal aanwezig in het universum, die de dingen uit elkaar doet bewegen. Denk aan donkere materie en zwaartekracht als krachten die dingen dichter bij elkaar brengen; donkere energie doet dingen juist uit elkaar bewegen. Het is dus een andere kracht in de kosmologie. Dit is uiteraard een nogal simplistische uitleg.

SI: Zou u durven stellen dat veel van wat bekend is over de ‘etherische gebieden’ in de esoterische literatuur of de leringen van de Oude Wijsheid in wezen hetzelfde is als wat de wetenschap donkere materie en donkere energie noemt?
HO: Ik denk dat dit zeer waarschijnlijk is. In veel van de energetische vormen die ik zie middels NEV, niet alleen rondom mensen maar ook in en rondom heilige plaatsen en graancirkels, is er een etherische component die niet ontkend kan worden. Sterker nog, ik zou zelfs willen stellen dat de kosmologie nog niet in staat is geweest om de veldentheorie van alles te begrijpen, omdat de etherische gebieden buiten beschouwing zijn gelaten.

SI: Denkt u dat juist dit de volgende grote ontdekking zal zijn? Het is alsof we wachten tot de wetenschap eindelijk de achterstand op de oude wijsheid wegwerkt.
HO: Precies, de achterstand wegwerkt! Ik geloof dat donkere materie en de etherische gebieden uit steeds subtieler wordende lagen bestaan die we normaliter niet kunnen zien, maar die als het ware in onze universele ruimte-tijd coördinaten ‘lekken’. En we hebben het hier niet over drie dimensies – we hebben het over meer dan dat. Professor Stephen Hawking spreekt zelfs van 10 dimensies.

SI: Om ons weer even te verplaatsen van het kosmologische naar het individuele niveau en datgene waar we dagelijks mee te maken hebben, zou dit verklaren hoe en waarom homeopathie werkt, waarom acupunctuur werkt, waarom telepathie mogelijk is? Zou u niet zeggen dat er een middel moet zijn dat energie, bijvoorbeeld een gedachte, in staat stelt om te reizen?
HO: Ja, absoluut. En bovendien is dit wellicht een aspect dat in beschouwing genomen moet worden in het onderzoek naar het voortbestaan van leven of bewustzijn na de dood van het fysieke lichaam. De ‘overledenen’ gaan over in hun subtiele energielichamen, die voor de meeste mensen niet waar te nemen zijn.

SI: Het lijkt erop dat we in een tijd leven waarin de wetenschap het moment nadert dat ze de aloude kennis – dat alles energie is – zal onderschrijven en bevestigen. Ziet u de twee nu bij elkaar komen?
HO: Er is de aloude Indiase kennis die ongeveer 100 jaar geleden naar voren werd gebracht door H.P. Blavatsky, C.W. Leadbeater en anderen. Ik geloof dat het Leadbeater was die zoiets zei als “Op een dag zullen de mensen van het geloof en de mensen van de wetenschap elkaar op dezelfde plek ontmoeten. En de mensen van het geloof zullen zich tot de mensen van de wetenschap wenden en zeggen: ‘We hebben lang op jullie komst gewacht.’”

* Voor het wetenschappelijke mathematische model zie: V. French, P.J. Bryant, S.V. Bryant, Science, 1976, Pattern regulation in epimorphic fields, 193, 969-81; V. French, P.J. Bryant, S.V. Bryant, Science, 1981, Distal regeneration and symmetry, 212, 993-1002.

Voor meer informatie zie: www.electrocrystal.com en newenergyvision.co.uk

door Olivier Danès

Veel wis- en natuurkundigen accepteren tegenwoordig het idee dat het universum, zoals we dat kennen met zijn melkwegstelsels, sterren en planeten, natuurrijken inclusief mensen, niet louter toevallig kan zijn ontstaan, maar dat er iets achter zit, wat zij “informatie” noemen – informatie die bijvoorbeeld “vertelt” dat de atomen (van de stof) aan elkaar moeten kleven om een tafel, een plant of dit tijdschrift te vormen.
Denk eens aan al het zand op Aarde, op het land en op de bodem van de oceanen. Als we één korrel van al dat zand rood verven en een blinde vragen om dat ene korreltje uit die enorme hoeveelheid zand te pikken, dan heeft hij of zij een veel grotere kans om precies dat ene rode korreltje te vinden, dan het universum heeft om tot bestaan te komen.
Om te verklaren hoe de sterren ontstaan of hoe de materie van ons lichaam bij elkaar blijft, hebben wetenschappers berekend dat er een deeltje moet bestaan, dat niet uit materie gevormd is. Het wordt het ‘Higgs-boson’ genoemd (naar de Engelse natuurkundige Peter Higgs) en wordt ook wel het ‘God-deeltje’ genoemd. Zo wordt verondersteld dat alle Higgs-bosonen een veld vormen, een soort onzichtbare lijm waarin de materie gedompeld zou zijn.
Dit veld zou de massa van materie(1) verklaren. Hoe meer de elementaire materiedeeltjes weerstand bieden, dus vertraagd worden door het veld, des te groter wordt hun massa. Hoe minder lijm aan de elementaire deeltjes kleeft, des te minder massa hebben deze deeltjes (zoals in het geval van fotonen, lichtdeeltjes). Zonder het bestaan van dat veld, dat niet uit materie gemaakt is (het bestaat niet in termen van ruimtelijke dimensie of tijd – wetenschappers noemen het “informatie”) zou er geen opeengehoopte materie mogelijk zijn. Dan zouden de stoffelijke deeltjes van het heelal niet ‘aan elkaar kleven’.
Zoals esoterici weten, komt grofstoffelijke materie tot stand uit het neerslaan van datgene wat al in het etherische veld bestaat. Indien bevestigd, zullen de recente proeven bij CERN(2), die het bestaan van Higgs-bosonen bewijzen, een nieuwe stap zijn in de richting van de bevestiging van de esoterische leringen, zoals beschreven door Helena P. Blavatsky en Alice Bailey, onder leiding van de Meesters van Wijsheid. Ook al is er nog een lange weg te gaan voordat we het wetenschappelijke bewijs van het bestaan van de ziel hebben, zoals dat in deze leringen verstaan wordt, toch erkennen wetenschappers al dat materie uit “informatie” voortkomt, die sommigen van hen zelfs “Gods denken” noemen.
“God” in deze betekenis zou begrepen kunnen worden als iets wat buiten het heelal bestaat, wat de noodzakelijke informatie verschafte, vlak voor de oerknal, wat de deeltjes de gelegenheid gaf materie te vormen, zoals we die nu kennen. De logicus Kurt Gödel publiceerde in 1931 trouwens al zijn beroemde “onvolledigheidstheorems”, waarin hij stelt dat het universum, en dan vooral zijn oorsprong, niet verklaard kan worden zonder iets wat daarbuiten bestaat. En de Nobelprijswinnaar en natuurkundige Gerard ’t Hooft en zijn collega Leonard Susskind opperden in 1995 een theorie waarin de inhoudelijke informatie van het hele universum buiten ons gewone tijd-ruimteraamwerk is gesitueerd en daarom alleen maar begrepen kan worden door het ons voor te stellen als een onvolledige en gedeeltelijke projectie op ons universum en ons leven. Dit wetenschappelijke onderzoek gaat in de richting van de ontdekkingen die door de esoterie voorspeld zijn en meer in het algemeen naar de toenadering tussen wetenschap en religie.
La pensée de Dieu, Igor en Grichka Bogdanov, Grasset Editions, 2012

1) Op aarde is de massa van ons lichaam gelijk aan zijn gewicht. En de massa is constant, waar we ook gaan. Maar op de maan zouden we ons bijvoorbeeld lichter voelen: ons gewicht zou minder zijn, maar onze massa zou hetzelfde blijven. Massa = gewicht/zwaartekracht.

2) Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek. Bij CERN onderzoeken natuurkundigen en ingenieurs de fundamentele structuur van het universum. Zij gebruiken de grootste en meest complexe wetenschappelijke instrumenten ter wereld om de basisbestanddelen van materie – de fundamentele deeltjes – te onderzoeken. De deeltjes worden in botsing gebracht bij bijna de lichtsnelheid. Het proces geeft fysici aanwijzingen over hoe de deeltjes onderling reageren en geeft inzicht in de fundamentele natuurwetten. (Bron: www.cern.ch)