De cruciale keuze voor de mens

een compilatie

Hier volgt een selectie uitspraken met betrekking tot het thema ‘Beslissing voor de mensheid’. De uitspraken zijn afkomstig van Maitreya (Boodschappen van Maitreya, de Christus), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme.

Op de tweesprong

Zie uit naar deze tijd die nu heel nabij is; Maitreya staat op het punt te verschijnen, gereed om de strijd aan te gaan met verdeeldheid en hebzucht. Sluit je aan bij Zijn oproep voor rechtvaardigheid en vrijheid, verzoening en vrede en stel je met alles wat je hebt in dienst van het mensenras. Dit is een tijd als nooit tevoren. Dit is een tijd die nooit terug zal keren. Kijk diep in je hart en maak je keuze: voor een toekomst die baadt in licht en liefde – of verloochening van je bestemming.
Maitreya weet dat de tijd rijp is voor verandering. Hij weet dat de mensheid gereed is voor de proef. Hij staat klaar om te verschijnen en Zijn missie te beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De ontvangst van Maitreya’)

De mensen zullen door Mij worden geconfronteerd met twee gedragslijnen; van hun beslissing hangt de toekomst van deze wereld af. Ik zal hun tonen dat de enig mogelijke keus ligt in samendelen en wederzijdse afhankelijkheid. Hierdoor zal de mens komen tot die staat van bewustzijn van zichzelf en van zijn doel, die hem zal brengen aan de voeten van God. De andere weg is te verschrikkelijk om te overwegen, want het zou de vernietiging betekenen van alle levensstromen op deze aarde.

De mens heeft de toekomst in handen. Weeg goed af, o mens, en als je kiest zoals het een waarachtig mens betaamt, dan kan Ik je leiden naar het licht van je goddelijke erfenis. Maak de juiste keus en laat Mij leiden. Maak de juiste keus en wees verzekerd van Mijn voortdurende bijstand. Maak de juiste keus, Mijn broeders, en wees bevrijd van al wat je begrenst. (Maitreya, Boodschap nr. 17)

De beslissing van de mensheid

Belangrijke gebeurtenissen zijn ophanden die, wanneer ze zich voordoen, de mensen voor een dwingende keuze zullen plaatsen. Iedereen behoort de aard van die keus zorgvuldig af te wegen en uit het hart te reageren. De mensen kunnen zich niet langer afzijdig houden en de gebeurtenissen op hun dikwijls tragische beloop laten. Nu is de tijd om pal te staan voor eenheid en leven, voor gezond verstand en vrede. Maitreya is in aantocht en rekent op jullie keuze, in antwoord op Zijn appèl.
Weet dat jullie juist voor deze tijd hier zijn en twijfel niet aan de macht van de keuze die je nu maakt. Laat weten dat je kiest voor gerechtigheid en vrede en schaar je bij de gelederen van hen op wie Maitreya kan rekenen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het domein van waarheid’)

Samendelen

De eerste stap is het delen van de hulpbronnen van deze Aarde, want als we dat niet doen, zullen we onszelf vernietigen. Zo simpel ligt dat. We hebben een vrije wil. Maitreya zal niet naar voren treden om zeker te stellen dat we onszelf niet vernietigen. Hij zal ons de volgende alternatieven voorleggen: doorgaan volgens onze oude, hebzuchtige, egoïstische, wedijverige gewoonten uit het verleden en onszelf vernietigen, of accepteren dat we één zijn, het beginsel van samendelen aanvaarden en toepassen, rechtvaardigheid creëren in de wereld en derhalve vrede, en onder zijn inspiratie beginnen aan de opbouw van de schitterendste en mooiste beschaving die deze wereld ooit gekend heeft. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Degenen van ons die nu in incarnatie zijn, hebben een uitzonderlijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn we nu in de wereld. Elke generatie brengt die mensen in incarnatie die toegerust zijn met de benodigde kennis om de problemen van hun tijd op te lossen. We moeten de problemen van vandaag en de nabije toekomst oplossen, voor nu en altijd beslissen of het mensenras zal voortbestaan of niet – kiezen voor gerechtigheid, samendelen, juiste verhoudingen en vrede, of al het leven vernietigen. Maitreya twijfelt er niet aan dat wij de juiste keus zullen maken. (Maitreya’s Missie, dl. II)

Publieke wereldopinie

Maitreya zal laten zien dat mensen slechts één mogelijkheid hebben om het noodzakelijke vertrouwen te scheppen: de opbrengst van deze overvloedige Aarde rechtvaardiger over de wereld verdelen, en zo de verhongering en armoede van miljoenen die sterven te midden van overvloed voor altijd beëindigen.
Zullen de leiders naar Maitreya’s woorden luisteren? In de meeste gevallen, nee, aanvankelijk niet. Maar spoedig zullen mensen overal de wijsheid van Maitreya’s advies horen en inzien. Zij zullen Zijn wijze woorden beamen en Zijn Zaak steunen. De publieke wereldopinie zal haar stem en Raadsman vinden, en tegen haar kracht zullen de obstructieve stemmen van de hebzuchtige dictators en corrupte politici vervagen. Zo zal het zijn en zo zal de reiniging en transformatie van deze wereld beginnen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het einde van corruptie’)

Het milieu

De realiteit van de opwarming van de aarde begint nu te dagen in het denken van miljoenen, maar ondanks het overweldigende bewijs ontkennen sommigen nog steeds dat menselijk handelen de oorzaak ervan is.
Wij, jullie Oudere Broeders, kunnen met volle overtuiging zeggen dat menselijk handelen voor tachtig procent verantwoordelijk is voor de opwarming van de Aarde.
Maitreya, zo zal men zien, zal niet dralen om dit dringende probleem onder de aandacht van de mensen te brengen. Hij zal de mensen confronteren met de alternatieven: de heilzame gevolgen van direct optreden, enerzijds, en de vernietiging die zou volgen uit niets – of te weinig – doen, anderzijds. Aldus is de beslissing aan de mens alleen. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De redding van de wereld’)

Van Vissen naar Waterman

Nu we het nieuwe Waterman-tijdperk binnengaan is het misbruik van individualiteit – die het grootste geschenk van Vissen was – het grootste gevaar en een bedreiging voor de mens geworden. Over de hele wereld houden machtige individuen, regeringen en instellingen miljoenen mensen in hun greep. In deze omstandigheden zijn mensen pionnen geworden, onderworpen aan de dwingelandij van de markt. Allerlei instellingen – overheden, banken en ondernemingen – hebben de stralende individualiteit van hun werknemers gereduceerd tot passieve gehoorzaamheid. Elders lijden anderen honger en sterven in stilte, of beulen zich dagelijks af voor een schijntje, terwijl de rijken nieuwe schatten aan hun goddeloze rijkdom toevoegen.
Deze norm, die verdeeldheid zaait, drijft mensen naar de rand van vernietiging en stelt hen voor een historische keuze: op dezelfde wijze doorgaan en voor altijd het verblijf van de mens op planeet Aarde beëindigen of totaal van richting veranderen. Reeds zijn er tekenen dat mensen het gevaar hebben gezien en zich, over de hele wereld, bewust worden van een nieuwe dageraad. Het stralende licht van Waterman dringt hun hart binnen en de roep om rechtvaardigheid en vrijheid rijst vlot naar hun lippen. Diezelfde rechtvaardigheid door samendelen zal mensen uit hun duisternis leiden en hen verheffen tot hun bestemde doel. Zo zal het zijn. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Van Vissen naar Waterman’)

De bestemming van de mensheid

Weldra zullen jullie Mij in een nieuwe gedaante zien, en zal Ik de mensen de keuzen voorhouden die voor hen liggen, jullie de mogelijkheden aangeven voor de toekomst en de Wetten van God aan jullie onthullen. Deze Wetten, Mijn vrienden, omvatten jullie leven. Zonder het Plan Gods is de mens als niets. Onthoud dit altijd en herstel het evenwicht. Heb altijd innerlijk besef van de grootsheid van de mens, van zijn eenheid met alle dingen, en van zijn goddelijke allure. (Maitreya, Boodschap nr. 119)

Maitreya zal jullie laten zien dat de weg naar de sterren een haalbare reis van verlichting is. Maitreya zal laten zien dat de eenheden van het ene leven zich overal in de hele Kosmos uitdrukken; dat deze kennis de mensen tot nog toe is onthouden, maar dat ze een zeker pad zal verschaffen voor toekomstige generaties.
Veel hangt daarom af van de respons van de mensen op de raad van Maitreya. Mensen hebben inderdaad een keuze: als mensen geremd te blijven in de groei van hun grootsheid, of te worden wat ze in Waarheid zijn, ware Goden. Maitreya weet zeker dat de mensen vanuit hun hart zullen reageren en dat Hij hen naar hun Bestemming zal leiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De weg naar de sterren’)

De Meesters

Het is tegenwoordig weinig bekend dat, toen de mens jonger en wijzer was, het woord ‘stelen’ in geen enkele taal bestond. De Meesters van Wijsheid leefden toen openlijk onder de mensen en spoorden hen aan te leven zonder misdaad. Geen deur was afgesloten en samendelen was de norm. Vele eeuwen lang, in veel gebieden, duurde deze gezegende toestand.
Hoe diep is de mens van die eenvoudige glorie gevallen. Hoe ver van zijn doel is hij afgedwaald. De mens staat vandaag op een tweesprong: één pad, het pad van afscheiding en splijting, waarop hij nu staat, leidt onmiskenbaar tot de ondergang. Het andere wenkt de mens naar de vervulling van zijn bestemming, het wonder dat thans niet kan worden beschreven, een pad waarop de mens in zichzelf de middelen zal vinden om een God te worden.
Om de mensen te helpen kiezen, om hen bij hun oordeel bij te staan, keren de Meesters opnieuw terug in een wereld waarin ook Zij geworsteld en geleden hebben zoals de mensen thans, onzeker van het pad en de vereiste actie. Vanuit Hun onmetelijke kennis en ervaring zullen Zij Hun raad geven en de mensen veilig van de afgrond wegleiden. Zo zal het zijn en zo zullen mensen weer beginnen aan de klim omhoog naar de bergtop, zeker in de wetenschap dat hun Mentors, hun Oudere Broeders, hen niet zullen verlaten of misleiden. (Benjamin Creme’s Meester, ‘Het geheim van het leven’)

De Nieuwe Wereld

Maitreya weet dat de mensen juist zullen kiezen; dat Hij niet vergeefs gekomen is. Hij weet dat helder in het hart van de mens de aspiratie, het verlangen brandt naar broederschap en gerechtigheid, naar juiste verhoudingen en vertrouwen. Maitreya’s leiderschap en liefde zijn de gezamenlijke sleutels die het hart van de mens zullen ontsluiten.
Lezers van deze bladzijden zullen weten wat te verwachten, aanvoelen hoe te reageren. Neem deze gelegenheid te baat om jullie broeders en zusters overal ter wereld te dienen door hun het blijde nieuws te vertellen. Maak hen bewust van de onschatbare ervaring en keuze die hun spoedig ten deel zal vallen. Moedig ze aan met hoop en de verwachting van een betere, gelukkiger toekomst en open zo hun hart voor Maitreya’s liefde. (Benjamin Creme’s Meester, ‘De cruciale keuze van de mens’)

V. Denkt Maitreya dat wij de wereld zullen veranderen terwijl we egoïstisch en wedijverig zijn? (Share International, april 2006)
BC: Ja. Niet iedereen is egoïstisch en wedijverig. Waarschijnlijk de meerderheid van de mensen is gedeeltelijk egoïstisch en gedeeltelijk altruïstisch; mensen zijn beide, niet honderd procent het een of het ander. Er zijn gradaties van egoïsme en altruïsme. Er is een groot aantal mensen dat bereid is tot altruïstische actie, gereed om rechtvaardigheid, en daarmee samendelen, in de wereld te zien.
Al in 1924 zei Maitreya, in de Agni Yoga-boeken: “Er was een tijd dat 10 ware mensen de wereld konden redden. Toen kwam een tijd dat 10.000 niet genoeg was. Ik zal een beroep doen op één miljard.”
Circa vijf of zes jaar geleden vroeg ik mijn Meester of Maitreya Zijn miljard mensen al had. Ja … Nu (2006) zijn er [bijna twee miljard] mensen op wie Hij een beroep kan doen – meer dan genoeg.
Bovendien, we hebben geen keuze. Als ik u laat kiezen uit leven of dood, wat kiest u dan? Maitreya zal zeggen: “Je hebt de keuze. Kies het leven als je verstandig bent, en creëer een schitterende, gouden beschaving, beter dan wat de wereld ooit heeft gezien. Of aanvaard vernietiging.” Wat zou u dan kiezen?
Er is nooit een Avatar, een Leraar geweest met de kracht van Maitreya. Vrees niet. De wereld zal snel veranderen van hebzuchtig en egoïstisch in het tonen van de ware aard van de mensheid.
Vanuit Maitreya’s standpunt gezien is de mensheid geweldig. Maitreya heeft de mensheid lief. Niet slechts omdat Hij de Heer van Liefde is – dat is waarom Hij de mensheid kan liefhebben ondanks alles, ondanks al onze hebzucht en zelfzucht. Maar Hij ziet ook het licht van goddelijkheid in de mensheid. Hij is het hoofd van het koninkrijk der zielen en Hij ziet de ziel van de mensheid en die ziel bevindt zich in ieder mens. Hoe egoïstisch of haatdragend we wellicht ook lijken, Hij ziet dat licht van goddelijkheid in ons en daar kun je op rekenen.

De ultieme keuze
door de Meester —, via Benjamin Creme
Wanneer de mensheid eindelijk de dwaasheid van haar huidige fascinatie voor geweld en oorlog inziet en afstand doet van de middelen voor de uitvoering van haar gewelddaden, zal zij een opmerkelijke transformatie ondergaan. De eerste tekenen van deze hoogst welkome verandering in het menselijk gedrag kunnen worden gezien in de miljoenen die nu demonstreren om oorlog aan de kaak te stellen en rechtvaardigheid en vrede te eisen. Deze demonstraties, spontaan en wereldwijd, zijn een onbetwistbare aanwijzing dat de mensheid gereed is om afstand te nemen van het verleden en, indien correct geleid, van richting te veranderen. Deze tijd komt snel naderbij.
Te midden van het trauma en de gespannen omstandigheden van het heden, presenteert zich een nieuwe kijk op de toekomst aan het hart en denken van miljoenen die er, in meerdere of mindere mate, op reageren. Mensen worden zich bewust van de noodzaak van vrede wil de mensheid overleven. Slechts weinigen betwijfelen dit in hun hart, hoezeer zij ook in oorlog verwikkeld zijn. Zo is alles gereed voor de ultieme keuze waar de mensheid voor staat.
Voor de gemiddelde toeschouwer wordt de wereld verscheurd en gedomineerd door degenen die de visie van vrede niet delen, die in elke grote brand slechts kansen zien voor rijkdom en macht. Ofschoon zij met velen zijn, zijn de meeste mensen moe van de zinloosheid van oorlog en op zoek naar strategieën om voorgoed een einde te maken aan zulke dwaasheid. In hun harten brandt de hoop op een nieuwe tijd van vrede en vooruitgang voor allen. Deze mensen, in elk land, vertegenwoordigen de hoop van de wereld.
Tot hen zal Maitreya Zich richten bij Zijn verschijning. Aan hen legt Hij, ook nu al, de visie van de toekomst voor. Zij zullen, met vele miljoenen tegelijk, snel reageren op Zijn pleit en de hoop ontbranden voor allen.
Zo zal Maitreya de mensen ervan overtuigen dat verdere roekeloze strijd nutteloos en gevaarlijk is; dat de huidige problemen mondiaal zijn en niet door oorlog kunnen worden opgelost; dat alleen samenwerking de mensen vrede en overvloed zal brengen; dat zij alleen als broeders, hand in hand, de nieuwe wereld kunnen binnentreden die wacht op hun zorg.
Aldus zullen mensen besluiten en de afgrond achter zich laten. Aldus zullen zij hun keuze kenbaar maken voor leven en geluk en, met hun ogen sprankelend van hoop, samen beginnen aan de taak van wederopbouw van deze wereld.
De tijd van beslissing is nabij, bijna aangebroken. Maitreya is gereed, vol geestdrift om de weg te tonen, de nieuwe richting aan te geven. Miljoenen wachten op Zijn raad en inspiratie, wijsheid en liefde. Maitreya zal de toekomst voor allen waarborgen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.