door de Meester —, via Benjamin Creme

Dit artikel, hoewel in 1987 geschreven, dringt door tot de kern van de redenen voor de huidige wereldcrisis, evenals Maitreya’s Boodschap nr.101. Hun advies is eenvoudig en krachtig. Beiden benadrukken het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, dat met samendelen hersteld zou worden. “Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen?” vraagt BC’s Meester, terwijl Maitreya stelt: “De wereld hunkert naar Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde.” Advies dat we ons zeker niet langer kunnen permitteren, om te negeren.

De tijd komt spoedig dat de mensheid een belangrijke beslissing moet nemen. Gekweld als zij alom wordt door verdeeldheid en scheuring, moet er een nieuwe benadering worden gevonden voor de vele problemen die haar belagen. Zonder zo’n nieuwe benadering, dat lijdt geen twijfel, zou de mensheid een onheilspellende toekomst wachten.

Historisch gezien zijn de huidige situatie en omstandigheden op Aarde ongekend. Nooit eerder hebben zoveel zielen tegelijk de planeet bewoond. Zelden of nooit zijn de scheidingen tussen de verschillende groepen zo pijnlijk en diep geweest. Nooit heeft de mens de beheersing gehad over zulke vernietigende krachten als hij nu ter beschikking heeft, die hem de macht geven om het leven in elk natuurrijk te vernietigen. Wanneer een dergelijke vernietiging dreigt, moet de mens de balans opmaken en nieuwe wegen voorwaarts vinden.
Van alle mogelijke wegen is er één nog niet geprobeerd. Door heel zijn geschiedenis heen is één eenvoudig antwoord het begrip van de mens ontgaan. Het beginsel van samendelen is het enige dat een antwoord zal geven op de noden van de mens en zijn vele problemen zal oplossen, want het ligt ten grondslag aan het Plan van God Zelf. Zonder samen delen ontkent de mens zijn goddelijkheid en roept hij alle toekomstige rampspoed over zichzelf af. Zonder samen delen regeert goddeloze chaos, die de mens de Rechtvaardigheid onthoudt die zijn recht is. Alleen samen delen biedt de gelegenheid om Gods Plan van Broederschap te verwezenlijken en om voor altijd de zonde van afgescheidenheid uit de wereld te verwijderen.
Hoe zou de mens verder kunnen gaan zonder samen delen? Hoe kan hij hopen te overleven zonder samen delen? Zo groot zijn de gevaren van de huidige wanverhouding tussen de naties dat goed geluk alleen niet zou volstaan om hem er doorheen te loodsen. Een dodelijke ziekte – afgescheidenheid en hebzucht – heerst op de aarde, en vergt drastische maatregelen om te genezen.
De eenvoudige remedie ligt, ondanks de uiterlijke chaos, binnen handbereik. De langdurige beproeving van de mensheid is bijna ten einde. In slagorde opgesteld tegen de krachten die de mens nog steeds in hun greep houden, keert de Hiërarchie van Licht terug op haar schreden en staat pal onder de banier van de Waarheid.
Maitreya’s missie begint met een beroep op de mensen om samen te delen. Door zijn kennis van het hart van de mensen is Hij zeker van hun keuze, en zeker van hun bereidheid de nodige veranderingen aan te brengen. “De mens moet samen delen of sterven,” heeft Hij gezegd, wel wetend dat de mensen zullen kiezen om samen te delen en te leven, en om met Hem een betere toekomst te scheppen.
Tot nu toe waren alle pogingen om de problemen van de mens op te lossen gericht op het handhaven van de bestaande structuren, hoe onrechtvaardig die ook bleken te zijn. De alom aanwezige scheuringen schreeuwen om een oplossing en wachten op toepassing van de Wet van Rechtvaardigheid. Velen worden momenteel bevangen door angst wanneer zij hun leiders horen ruziën; de tijd komt dat zij hun leiders ver achter zich zullen laten. De mens begint zich bewust te worden van de roep om vrijheid en heeft slechts waar leiderschap nodig om de wereld op orde te brengen. Maitreya is gekomen om de weg te wijzen en de mensen te leiden naar broederschap en rechtvaardigheid. Onder Zijn wijze leiding begint een nieuw tijdperk, dat de ware goddelijkheid van de mens zal laten zien, waarin het instellen van de methoden van samendelen en samenwerking zal leiden tot vervulling van het Plan van God.
(Share International, maart 1987)

26 maart 1980

Dierbare vrienden, ik ben zeer verheugd wederom op deze wijze bij jullie te zijn.
Binnenkort, Mijn vrienden, zullen jullie Mij zien. Jullie zullen zelf getuige zijn van de Terugkeer van je Broeder-vanouds. Aldus zullen jullie de vervulling van Gods Plan zien, want het Fiat van God heeft Mij hier gebracht. Evenzo heeft de mensheid zelf Mij geroepen, en met blijdschap heb Ik die roep beantwoord. Recht moet en zal gedaan worden. De wereld hunkert naar
Rechtvaardigheid. De ware reden voor de huidige problemen van de mens is het ontbreken van Rechtvaardigheid en Liefde. Zouden deze goddelijke aspecten morgen van kracht zijn, dan zou een nieuwe zoetheid jullie leven kleuren. Dit genadige geschenk van Liefde en Rechtvaardig Samendelen komt van God. Alleen door dit correct te openbaren kan God gekend worden. Leer de mensen dit, Mijn vrienden, en je onderricht een grote en eenvoudige Waarheid.
Wanneer de mensen Mij zien, Mijn broeders, zullen zij een eenvoudig en rechtvaardig Mens zien. Allen die God kennen, brengen deze eigenschappen tot uitdrukking. Zoek dan naar Mij in die gedaante. Nu Mijn aanwezigheid een vaststaand feit is, zie Ik de problemen van de mens nog duidelijker. Dat zijn er vele, Mijn vrienden, maar ze hebben een simpele oorzaak. Een eenvoudig gebrek aan Liefde ligt aan de basis van het huidige lijden van de mens. Niets anders weerhoudt hem van de verwerkelijking van zijn goddelijk potentieel. Alle Goddelijkheid is in de mens aanwezig, maar zonder Liefde volgt er slechts lijden. Sinds lang, Mijn vrienden, weten jullie dit; vele malen eerder hebben jullie gehoord van de noodzaak van Liefde. Toch ontbeert jullie leven dat goddelijke aspect. Ik kom om jullie het eenvoudige Pad naar God te tonen door Liefde, om jullie de methoden van Liefde te leren, de weg voorwaarts via Liefde en Rechtvaardigheid, juiste verhoudingen van mens tot mens, en aldus tot God.
Herken dan deze eenvoudige Mens wanneer je Hem ziet en noem hem Broeder, want het is als een Broeder van alle mensen dat Ik verschijn; om jullie bij de hand te nemen en te brengen tot de Vader, om jullie het wondere visioen van je toekomst te tonen; om in jullie de wil tot dienen te grondvesten, om samen met jullie de Stad der Waarheid, de Tempel van Liefde te bouwen, om jullie voorwaarts te leiden, en terug naar God.
Moge het Goddelijk Licht en de Liefde en de Kracht van de Ene, Allerheiligste God zich nu manifesteren in jullie hart en denken.
Moge deze manifestatie jullie met Mij meevoeren, terug naar je Bron.

Over de hele wereld UFO’s gezien

Daar de media zich momenteel vrijwel uitsluitend op de Covid-19 crisis richten, was het des te opmerkelijk dat onlangs nieuws verscheen dat gewoonlijk in de rubriek ‘merkwaardig’ staat. In de lucht boven Spanje, het VK, Mexico, Argentinië en Ecuador en Nederland zijn vreemde lichtverschijnselen waargenomen. Berichten van waarnemingen eind maart en begin april waren zo aanhoudend en gelijksoortig dat ze de media bereikten. In Spanje werden ooggetuigenverslagen van lezers gemeld en videoclips gedeeld; sommigen zeiden een stralend voorwerp waar te nemen dat met verschillende kleuren twinkelde, grillige bewegingen in de lucht maakte en soms wel 30 tot 40 minuten lang zichtbaar was…

V. Zullen godsdiensten verdwijnen wanneer de mensheid na Verklaringsdag veranderd is?
A. Geenszins. Integendeel. Maar ze zullen nieuw zijn, verjongd en gezuiverd. Alle oude dogma’s en leerstellingen zullen uit godsdiensten verwijderd worden. Ze zullen nieuw leven en nieuwe vitaliteit, een nieuwe zuiverheid en realiteit krijgen voor de mensen. En zij zullen zich blijven ontwikkelen. Geleidelijk zullen uit de verschillende godsdiensten mensen tot een nieuwe benadering van goddelijkheid worden aangetrokken. Dat kun je geen nieuwe religie noemen, omdat die niet op geloof gebaseerd is. Het is niet gebaseerd op overtuiging. Het is de wetenschap van evolutie waarmee degenen die voldoende belangstelling hebben in de wetenschap die aan het evolutieproces ten grondslig ligt, geleidelijk, via Maitreya, tot het begrip zullen komen dat wat wij goddelijkheid noemen buiten ons ligt – daarboven, in de lucht, in het heelal, overal om ons heen – nergens is er geen goddelijkheid. Het is het enige dat bestaat – die goddelijkheid. Maar via Maitreya zullen veel mensen vanuit de verschillende godsdiensten samenkomen en een nieuwe benadering tot goddelijkheid vinden: het besef dat die goddelijkheid en de goddelijkheid in ieder van ons één en dezelfde zijn. Er is geen scheiding of verschil tussen onze innerlijke goddelijkheid en dat wat we God noemen, boven en buiten onszelf. Dus als je dat een religie wilt noemen, dan is dat de religie van de toekomst.
Niettemin zullen de verschillende godsdiensten in hun gezuiverde staat nog lange tijd voortbestaan. De Meester Jezus is bijvoorbeeld het hoofd van de christelijke groepen overal ter wereld. Het is Zijn taak om deze verschillende groepen te ontdoen van de door de mens gemaakte leerstellingen en dogma’s die zoveel van de christelijke godsdienst momenteel beheersen.

V. Wanneer incarneert de ziel, bij de bevruchting of bij de geboorte?
A. Geen van beide. De ziel bereidt het voertuig voor het lichaam van de baby voor. De ziel vormt dit in etherisch-stoffelijke materie, die geleidelijk neerdaalt in grofstoffelijke materie. En rond de vierde week belevendigt de ziel die stof wanneer de toekomstige baby ongeveer vier tot vijf weken oud is.

Wie anders dan Maitreya
Op 13 maart 2020 was ik in gesprek met een goede vriend bij hem thuis. We hadden het over de vele gebeurtenissen in deze tijd: corona, de beurzen, vluchtelingen, het milieu. De noodzaak om NU op wereldschaal te veranderen, van wedijver en eigenbelang naar samenwerking en samendelen was heel duidelijk.
Op een bepaald punt in het gesprek zei ik: “En terwijl dit allemaal gebeurt stimuleert Maitreya ons…” en ik wilde zijn geweldige energieën noemen, dat Hij overschaduwd wordt door de Geest van Vrede, de Avatar van Synthese en de Boeddha. Maar ik kwam niet verder dan “stimuleert Maitreya ons”. Onmiddellijk begon mijn vriend naar adem te happen en ik volgde in dezelfde seconde. Sprakeloos als we verscheidenen seconden waren, voelden we beiden zo’n krachtige golf energie, en we wisten vrijwel zeker dat het Maitreya was die antwoordde. Wie anders zou dit zo krachtig kunnen doen
Het voelde alsof Hij ons duidelijk liet weten: “Ja, ik ben te midden van dit alles aanwezig en ja, Ik stimuleer de mensheid tot de juiste actie.” Het was een totaal onverwacht antwoord. We voelden ons zeer aangemoedigd door dit teken van Zijn aanwezigheid en hulp in deze tijd van urgentie.
Naam en adres bekend bij de redactie, Nederland.

De mensheid ontwaakt
Vrijdag 3 april 2020, in het begin van de middag, hoorde ik, middenin mijn middagdutje in mijn erker, plotseling het geluid van een sms-bericht op mijn mobiel.
Ik werd wakker en opende mijn ogen. Op een raam tussen mijn woonkamer en de erker zag ik het silhouet van iemand die precies zo gekleed was als Maitreya in Nairobi; zijn armen waren uitgestrekt zoals van een beeld of op een schilderij van “het Heilig Hart van Jezus Christus”. Het duurde niet lang. Ik heb geen andere details behalve dat ik een gevoel van verwondering had. Ik denk dat de persoon Maitreya was.
TD, Jambes (Namur, België).

Bescherming
Toen ik ongeveer 5 of 6 jaar oud was, kwam er op sommige avonden vanaf de bovenste hoek van het plafond in mijn kamer in Lissabon (Portugal) een heel zacht en prettig blauw-wit licht dat in mijn richting straalde en me wakker maakte.
Er was ook een aanwezigheid in de kamer vlakbij mijn bed: er verscheen iemand van wie alleen de romp en het hoofd zichtbaar waren en die me leek te beschermen. Tegenwoordig zie ik dit licht nog vaak om me heen alsof het in een heel klein puntje geconcentreerd is.
Was de ervaring echt? Wie was de persoon bij mijn bed en waarom was hij daar? Heeft het schijnende licht een bijzondere betekenis? Is het stralende puntje dat ik nog steeds zie hetzelfde soort licht als toen ik klein was?
AS, Montreuil (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ervaring en het licht echt waren, en dat de ‘persoon’ of ‘aanwezigheid’ in feite de Meester Jezus was. Het was een teken van bescherming. Ook is het stralende punt dat nu gezien wordt hetzelfde licht als in zijn kindertijd.

Een ontroerende ervaring
In ongeveer 1999 reed ik op de Ventura snelweg vanaf Tara Center naar huis, waar ik gewerkt had. Dit is een heel drukke snelweg en ik probeerde naar de rijbaan links van me te komen. Plotseling was er een auto recht voor me die ik niet gezien had en ik wist dat ik erop zou inrijden. Ik schreeuwde drie keer “Maitreya” en deed mijn ogen dicht omdat ik wist dat ik een ongeluk zou krijgen. Plotseling voelde ik mijn auto bewegen als in slow motion en alsof een reuzenhand de auto langzaam wegduwde, naar de rijbaan ernaast. Ik deed mijn ogen open en ik was op een andere rijbaan zonder auto’s om me heen. Kunt u zeggen of het inderdaad Maitreya was die mijn auto verplaatste?
PZ, Californië (VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat Maitreya uw auto verplaatste.

enkele fragmenten uit een artikel door Wanja Amling

Een groot aantal regeringen wereldwijd hebben de ‘oorlog’ verklaard aan de uitbraak van Covid-19 en hebben opgeroepen tot een collectieve nationale inspanning zoals zelden eerder is gezien. Terwijl het virus een groot deel van het openbare leven tot stilstand brengt, is de Tweede Wereldoorlog de standaard geworden waartegen de huidige strijd tegen een dodelijk ziektekiem wordt afgezet. Beide zijn crises die de hele mensheid treffen; beide laten zien dat er slechts één mensheid is en dus maar één oplossing.

Visie van het nieuwe

Een blik op de geschiedenis laat zien dat er een periode van acute crisis nodig is om de weg vrij te maken voor radicale en systemische transformatie, vaak ten goede. De wereldwijde griepepidemie van 1918 heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de totstandkoming van nationale gezondheidsdiensten in veel Europese landen. De samenhangende crises, de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog, leidden tot de moderne verzorgingsstaat. Maar crises kunnen samenlevingen ook op een donkerder pad brengen, zoals we pijnlijk hebben geleerd van de reactie op de terroristische aanslagen van 9/11 en de financiële crash van 2008.
De omvang van de coronaviruscrisis is ook zo ingrijpend, dat we de gelegenheid krijgen om onze samenleving opnieuw in te richten en te leren van de fouten uit het verleden, die ons uitermate slecht toegerust hebben voor wat er moest komen en nog moet komen. Alleen wanneer de wereld weer samenkomt en haar problemen als gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en de samenleving als meer dan een verzameling individuen die strijden om rijkdom en aanzien, zullen we in staat zijn om deze gigantische taak te klaren. Andere manieren zijn beproefd en mislukt.
Meer mensen zijn in staat om verbindingen te leggen en zijn bereid om te handelen. Zij zijn de drijvende krachten achter de burgerbewegingen over de hele wereld. Ze smeden energiek een visie op een nieuwe beschaving die volgens hen mogelijk is. Zij zijn het tegengif voor allerlei sociale kwalen en de architect van een meer humane toekomst die binnen ons bereik ligt.