door de Meester —, via Benjamin Creme (15 januari 2012)

Gestaag beweegt de mensheid zich voorwaarts naar haar Grote Beslissing. Op een enkeling na beseft niemand dat de mensen worden beproefd als nooit tevoren in hun lange geschiedenis op Aarde.
Het Zwaard des Onderscheids, gehanteerd door Maitreya, de Christus en Wereldleraar, doet zijn weldadig werk: het scheidt en verdeelt mensen, accentueert hun verschillen in aard en aanleg.
Op deze wijze wordt de keus waar de mensen voor staan duidelijker, scherper afgebakend. Maitreya’s energie van liefde is onpersoonlijk; zij stimuleert iedereen – zij die naar vrede en juiste verhoudingen verlangen, en zij die van hebzucht en wedijver houden, en daarmee een laatste oorlog en totale zelfvernietiging riskeren. Vandaar het belang van de keuze waarvoor allen zich zien staan.
Velen vragen zich misschien af waarom zo’n keuze noodzakelijk is. Niemand wil toch een verwoestende oorlog? Tegenwoordig kan een kleine en lokale oorlog een grote oorlog van nucleaire omvang worden. Het gevolg zou te verschrikkelijk zijn om te bevatten, toch zijn er mensen die, zelfs nu, plannen maken om zo’n eventualiteit te overleven.
De keuze voor de mensen is helder: roekeloos voortgaan op de huidige koers van hebzucht en het leven op planeet Aarde voor altijd vernietigen of de ingevingen van het goedgunstige hart volgen en samendelen en rechtvaardigheid toepassen als de enige garantie voor een vreedzame toekomst voor de mensen op Aarde.

Arabische Lente
De gebeurtenissen van de Arabische Lente zijn een teken dat de jongeren reageren op Maitreya’s Oproep. Eerder dan hun ouderen zijn ze zich bewust geworden van de nieuwe energieën van Waterman en de belofte van het nieuwe leven dat die brengen. Ze hebben al hun angst afgeschud en offeren zich gaarne op voor een nieuwgevonden vrijheid en waardigheid. Een nieuwe grootsheid ontspruit onder de jongeren.

Evolutie
Over de hele wereld zijn groepen bezig revolutie te beramen en te plannen. In vele landen worden hiervoor nu wapenvoorraden aangelegd. Niet revolutie maar evolutie is Maitreya’s pleit. Hij weet al te zeer dat revolutie tot conflict en slachting leidt, en de ene reeks problemen vervangt door een andere. Wat vereist is, is een stapsgewijs proces van verandering dat ieder de kans geeft te ervaren dat hij bij zijn eigen bestemming betrokken is.
Samendelen is het enige middel om dat proces te verzekeren; alleen samendelen zal het vertrouwen voortbrengen dat essentieel is om zelfs maar te beginnen. Maitreya heeft gezegd: “De eerste stap naar samendelen is de eerste stap naar je Goddelijkheid.” Aanvaard daarom samendelen en treed je geboorterecht binnen.

2011 was in vele opzichten een gedenkwaardig jaar, zoals we elders in dit nummer zullen zien, en het lijkt ons zinvol terug te blikken op hoe Benjamin Creme’s Meester daarover schreef in Zijn artikelen voor Share International. Paradoxaal genoeg heeft de Meester ( in een persoonlijke mededeling) gezegd dat, ondanks de intense moeilijkheden voor zo velen, 2011 voor het Hiërarchische Plan “tot dusver het beste jaar” was. Het was een jaar van verschrikkelijke natuurrampen en een enorme en toenemende economische crisis, zelfs voor mensen die materiële overvloed gewend zijn. Maar het was ook het jaar waarin de stem van het volk wereldwijd en onmiskenbaar luid gehoord werd, te beginnen met de Arabische Lente, toen miljoenen hun angst verloren, zelfs voor de dood, terwijl ze vrijheid van het despotische bewind eisten dat ze decennialang hadden ondergaan. Die roep werd herhaald in de protestbewegingen tegen kapitalistische hebzucht die zich over het gehele Westen verspreidden. In het juli-/augustusnummer van Share International schreef de Meester (in ‘Het pad naar Eenheid’): “Wanneer de geschiedenis van deze uitzonderlijke tijd wordt geschreven, zullen de mensen, wellicht voor het eerst, beseffen hoe belangrijk, hoe bepalend de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten zijn geweest” en in september zei Hij (in ‘Verandering naar Eenheid’) dat dit een tijd is “zonder weerga in de geschiedenis van de wereld. De veranderingen die plaatsvinden zijn monumentaal, overstijgen het menselijk begrip en zullen het leven, zoals wij het kennen, diepgaand en voor altijd veranderen”.
De beschouwingen van de Meester over het gehele jaar zijn doordrongen van een gevoel van toenemende kracht tot verandering – echter voor evolutie, niet revolutie. Zoals altijd combineert de Meester in Zijn artikelen een abstracte en brede visie met specifieke en praktische beschouwingen over wereldgebeurtenissen. Een overzicht van de artikelen uit het hele jaar laat zien dat de thema’s die, altijd op geïntegreerde wijze, het sterkst naar voren treden, zijn: eenheid en eendracht; de stem van het volk; en de hoopvolle belofte van de nieuwe tijd.

Eenheid
De Meester herhaalt een van de wezenlijke beginselen en esoterische lering van Maitreya – de wezenlijke eenheid en innerlijke verbondenheid van de mensheid op zowel sociaal/politiek niveau over de hele planeet als ook diepgaander op alle nivaus in de kosmos. Al aan het begin van het jaar brengt Hij dit alomvattend besef van eenheid in verband met de politieke gebeurtenissen in de hele wereld: “Nog steeds evolueert de mensheid in bewustzijn gezamenlijk, als Eén” (‘De wezenlijke Broederschap van de mens’, januari/februari); en later in het jaar met de gezondheid van planeet Aarde: “We moeten leren in harmonie met de planeet zelf te leven om een toekomst te hebben in harmonie met elkaar”. Maitreya’s oproep, zegt de Meester, “is voor alle mannen en vrouwen overal om zichzelf te zien zoals Hij hen ziet, als Goddelijk, Zonen en Dochters van Goddelijkheid Zelf.” (‘De verantwoordelijkheid van de mens’, april) Zoals altijd benadrukt de Meester dat samendelen de sleutel is die de mensheid naar een nieuw besef van eenheid zal leiden: “Voorgoed verdwenen zullen de onwerkelijke hindernissen zijn die de mens heeft opgeworpen om zijn broeders op afstand te houden – en hen eindelijk als zichzelf te zien.” (‘De wezenlijke Broederschap van de mens’, januari/februari)

De stem van het volk
In 2011 begonnen protesten over de hele wereld uitdrukking te geven aan de fundamentele eendracht en eenheid van de mensheid. Over de demonstranten van de Egyptische opstand op het Tahrirplein in Caïro, die de wereld zou veranderen, zegt de Meester dat zij “zijn ontwaakt tot hun eenheid en macht”. “Elke dag, achttien dagen lang, bracht Maitreya vele uren in Caïro door, voornamelijk op het Plein” om de demonstranten te bemoedigen: “De Grote Heer bemoedigde, begeleidde en zegende hen voor hun hartstocht en zelfbeheersing, en een diep gevoel van liefde en eenheid vulde het hart en denken van alle aanwezigen.” (‘De stem van het volk wordt gehoord’, maart) Tegen juni wordt de toenemende kracht van de stem van het volk opgemerkt en wekt hoop en optimisme op voor de toekomst: “Zo zal de Stem van het Volk steeds krachtiger en welsprekender worden”, “voor een nieuwe samenleving … één die het recht van allen op zelfbeschikking, het democratische recht op betrokkenheid in hun samenleving en hun toekomst, hun recht op een toereikende levensstandaard, gezondheidszorg en onderwijs als heilig beschouwt. Bovenal zullen mensen aanspraak maken op het recht om in vrede te leven.” (‘De weg van de toekomst’) De Meester verwijst niet rechtstreeks naar het protest en de “Occupy”-bewegingen in het Westen, maar in november spreekt Hij op een heel andere toon over de ongebreidelde hebzucht waar velen onder lijden en belooft ook hier: “Mensen overal bespeuren een verandering en voegen hun stem toe aan haar appèl.” (‘Maitreya’s belofte’)

Nieuwe hoop
Politieke eenheid, met name onder de jongeren die “de toekomst veilig in hun hart houden” zullen de Nieuwe Tijd tot stand brengen, “de Tijd van Vrede, Rechtvaardigheid en Samendelen, van Vrijheid en Liefde.” (‘De beginselen van de Nieuwe Tijd’, mei) De hoop van de nieuwe tijd wordt versterkt door de reactie op de “confrontatie van tegenstellingen”, gecreëerd door de mysterieuze werking van de energie van liefde die het ‘Zwaard des Onderscheids’ is. (‘Vorming van het Zwaard des Onderscheids’, oktober) Maitreya belooft vooruitgang naar de nieuwe tijd, de tijd voor jongeren en voor een einde aan angst: “De oude werkwijzen sterven af en houden het mensenras tegen.” (‘Maitreya’s belofte’, november) Veel nadruk wordt gelegd op de rol van de jongeren bij de schepping van de nieuwe wereld: “De jongeren lopen voorop, en de toekomst is aan hen.” (‘Vorming van het Zwaard des Onderscheids’, oktober) “Maitreya’s belofte is dat die nieuwe wereld in aantocht is.” (‘Maitreya’s belofte’, november) Het laatste artikel van de Meester van het jaar eindigt op een kalme, maar optimistische toon van vreugde: “De huidige pijn en het gevoel van verlies zullen plaats maken voor hernieuwde hoop en tevredenheid dat de wereld eindelijk op het juiste pad is… De lange winter van de woestijnervaring van de mens heeft hem voorbereid op de eenvoudiger, gelukkiger tijden in het verschiet.” (‘De Heraut van het Nieuwe’, december) Wij verheugen ons op het jaar 2012.

door Benjamin Creme

V. Hoeveel televisie-interviews heeft Maitreya gegeven sinds het vorige nummer van Share International (december 2011)?
A. Vier sindsdien; dat maakt 52 in totaal sinds de interviews begonnen.

V. Waar vonden deze meest recente interviews plaats?
A. In Brazilië.

V. Hoe reageren de mensen op Zijn denkbeelden?
A. Wisselend. Voor de arme mensen is Zijn boodschap hartverwarmend en bijzonder welkom. Sommige mensen met hogere inkomens schijnen zijn denkbeelden welhaast ouderwets en irrelevant toe.

V. Is de verhouding tussen het aantal Brazilianen die Maitreya op tv gezien hebben en door Zijn ideeën geïnspireerd worden en zij die er bang voor zijn (of er gewoon tegen zijn) hetzelfde als in de VS?
A. Nee. De reactie in de VS is complexer.

V. Met alle armoede in de wereld (er heerst meer armoede in Brazilië dan in de VS, waar beslist ook armoede voorkomt), zou ik denken dat de meerderheid van de mensen daar achter Maitreya staat. Is het simpelweg een kwestie van conditionering en oude gewoonten die maar moeilijk afgelegd worden, of steunen de armen Hem in het algemeen terwijl de mensen met hogere inkomens banger zijn voor wat ze te verliezen hebben?
A. Precies.

V. Hoe zou u het jaar 2011 omschrijven? Was het volgens u een cruciaal jaar in de evolutie van de wereld?
A. Ja. Het was een cruciaal jaar.

V. Denkt u dat de Occupy-beweging is weggekwijnd doordat de autoriteiten haar onderdrukken?
A. Nee.

V. Kan uw Meester zeggen hoeveel mensen er in Syrië zijn omgekomen sinds de Arabische Lente daar begon?
A. Bijna 3000.

V. Een Italiaans experiment schijnt te hebben aangetoond dat fundamentele deeltjes – neutrino’s – sneller kunnen gaan dan het licht. Als dit waar is, zou hiermee de basisregel van de moderne fysica omvergeworpen worden, dat niets sneller kan gaan dan 299.792.458 meter per seconde. Bestaat er iets dat sneller gaat dan het licht?
A. Ja, ‘super’-licht, afhankelijk van het niveau van de waarnemer.

V. 1) Zal er een dag komen dat we in alle openheid met de Ruimtebroeders in het zonnestelsel zullen samenwerken, zeg maar zoals de meer gevorderde planeten momenteel samenwerken? 2) Zo ja, hoe spoedig zal dat het geval zijn?
A. 1) Ja. 2) Daar is onmogelijk een datum voor te geven.

V. De Venezolaanse president Hugo Chávez heeft gesuggereerd dat de VS een manier hebben ontwikkeld om Latijns-Amerikaanse leiders kanker te geven, nadat bij hem en enkele andere leiders in de regio kanker was geconstateerd. Heeft de Amerikaanse geheime dienst inderdaad een manier gevonden om mensen kanker te geven, teneinde hen om te brengen, en hebben zij dat gedaan bij Latijns-Amerikaanse leiders die de Amerikaanse belangen niet steunen?
A. Nee.

V. Als praktizerend boeddhist moet ik toegeven dat ik uitzie naar de komst van een ‘Wereldleraar’ onder de naam Maitreya, maar tegelijkertijd maak ik me ook een beetje zorgen. Wie zal deze komende avatar zijn naam geven? Communistisch China of de Dalai Lama?
A. Geen van beide. ‘Maitreya’ is de naam van de Wereldleraar die door boeddhisten over de hele wereld wordt verwacht. Japanse boeddhisten verwachten Maitreya Boeddha over ongeveer 350 miljoen jaar. Ongetwijfeld verschillen de verwachtingen van de diverse boeddistische groeperingen. Maar Maitreya is de naam van de huidige Wereldleraar, die al 2150 jaar de Wereldleraar is, welke functie hij van Gautama Boeddha heeft overgenomen. Maitreya zal nog ongeveer 2500 jaar de Wereldleraar zijn, waarmee Hij de eerste Wereldleraar zal zijn die die functie in de Geestelijke Hiërarchie op Aarde gedurende twee opeenvolgende tijdperken bekleedt. Hij wordt Maitreya Boeddha genoemd, omdat Maitreya Zijn eigen naam is.

V. Ik ben 25 jaar oud en ik ben een ‘sterrekind’. Ik heb dit leven altijd moeilijk gevonden. Ik wil al mijn bezittingen verkopen en een discipel van Maitreya worden. Hoe doe ik dat? Zal Maitreya gemeenschappen opzetten voor mensen die een Waterman-levensstijl willen leiden? Ik kan nauwelijks wachten tot het zover is! Veel liefde gewenst!
A. In vele delen van de wereld wordt al geëxperimenteerd met het soort gemeenschapsleven waar u kennelijk naar verlangt, maar het is niet nodig om al uw bezittingen te verkopen. Als u uw naaste liefhebt en zich inzet om de last van de wereld te verlichten, bent u potentieel al een discipel van Maitreya. Succes!

V. Het schilderij ‘Salvator Mundi’ wordt nu door deskundigen gezien als het werk van Leonardo da Vinci. Klopt dat, is Leonardo de maker van dit schilderij?
A. Ja.

V. In een interview zeiden twee experts dat als je naar het schilderij kijkt, met name naar de ogen, het je ‘pakt’ en dat er een soort energie van afkomt. Is dat waar? Komt er energie van dit schilderij?
A. Ja. Elk schilderij van Leonardo straalt die energie uit.

V. Het schilderij is gemaakt tussen 1506 en 1513. Het was heel lang verloren gewaand voordat het werd herontdekt en in 2011 gerestaureerd. Het hangt nu tot 5 februari in de National Gallery in Londen. Bestaat er enig verband tussen het feit dat het schilderij onlangs is herontdekt en de verschijning van Maitreya?
A. Nee.

V. Werd Leonardo voor dit schilderij geïnspireerd door Maitreya of de Meester Jezus?
A. Nee.

V.1) In hoeverre was G.F. Händel zich tijdens zijn werk aan de ‘Messiah’ bewust van het verschil tussen de Christus en Zijn discipel Jezus en van de terugkeer van Jezus/de Christus in onze tijd? 2) Stond Händel in bewust contact met de Hiërarchie?
A. 1) Helemaal niet. 2) Het zou niet juist zijn te zeggen dat hij in contact stond met de Hiërarchie, maar hij was wel ontvankelijk voor de inspiratie en impressie van een Meester.

V. In welke mate geven Maitreya en/of de Meester Jezus hun energie vrij aan mensen die naar de ‘Messiah’ luisteren?
A. Dat is onmogelijk te zeggen, maar van tijd tot tijd roept de respons van een discipel Hun respons op.

V. Kunt u zeggen hoeveel actieve UFO-bases er momenteel op onze planeet zijn? (Vraag naar aanleiding van een antwoord over een UFO-basis in Nerja, Spanje, in Share International van januari/februari 2011.)
A. Ongeveer 400.000.

V. In uw lezing in Tokio van juni 2010 noemt u het bestaan van een interplanetair parlement in ons zonnestelsel. Is dat hetzelfde orgaan waarbij George Adamski was uitgenodigd voor een bijeenkomst in maart 1962?
A. Ja.

V. In Share International van maart 2009 beantwoordde  u een vraag over een condensspoor dat door een ruimteschip van Jupiter was gemaakt (zie de brief ‘Zien is geloven’ op blz.37-38). 1) Maken ruimteschepen wel vaker zulke sporen in de lucht? 2) Ik vraag dit omdat ik zou denken dat ufo’s ‘rookloos’ zijn en geen luchtspoor nalaten. 3) Worden veel van dit soort condenssporen en ‘chemtrails’ eigenlijk door ruimteschepen gemaakt die betrokken zijn bij het dupliceren van het aardmagnetisch veld voor de toekomstige technologie van licht? 4) Zo ja, kun je dan zeggen dat ze in de lucht ‘tekenen’ om ons hun betrokkenheid bij dit werk te laten zien?
A. 1) Ja. 2) Gewoonlijk laten ze geen condenssporen na, maar soms wel.3) Ja. 4) Nee.

V. De eerste ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen werden op 18 januari 1644 boven Noord-Amerika gezien. De gouverneur van de Baaikolonie in Massachusetts, John Winthrop, deed verslag van dit verschijnel in zijn journaal. Waren dat authentieke waarnemingen?
A. Ja.

Lichtverbinding
Op maandag 16 januari 2012 om kwart voor 6 ’s middags was ik bij Alexandra Palace in noord-Londen. Toen ik uit de auto stapte, zag ik aan de westkant van het paleis een oranje licht dat zich langs de hemel voortbewoog. Er stond ook een buitgewoon heldere ster aan de hemel en het oranje voorwerp ging er precies onderlangs en verdween toen zo maar. Toen ik 45 minuten later weer naar de lucht keek, was de heldere ster ook zo maar verdwenen, ook al was het een heldere avond en waren alle andere sterren nog duidelijk zichtbaar.
Kunt u zeggen wat de “heldere” ster en het oranje licht waren?
S.S., Londen (VK).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de “heldere ster” Maitreya’s ‘ster’ was en het oranje licht Maitreya’s Lichtschip.

Super ziekenhuis
Ik wil graag enkele bijzondere ervaringen vertellen, die plaatsvonden toen ik als patiënt in een ziekenhuis verbleef en me alleen en verloren voelde.
Op 1 november 2011 was er om kwart over 2 ’s middags een personeelswisseling. Een nieuwe ziekenverzorgster kwam binnen en stelde zich voor. Mijn eerste gedachte was: “Ze hebben waarschijnlijk personeelstekort en hebben een gepensioneerde ingehuurd.” Ze leek ongeveer 75 jaar oud. Ze was heel mooi met glinsterende, warmbruine ogen en een intense uitstraling. Ze had een bochel en was in het wit gekleed, maar droeg geen naamkaartje. Mijn aandacht werd ook getrokken naar een oorbel in haar linkeroor. Die was werkelijk prachtig en glinsterde zoals ik nog nooit had gezien. De oorbel zond kleine straaltjes licht uit. Zij boog zich over me heen, nam mijn hand, stelde zich voor en zei dat “ik een tijdje hier zou zijn”. Toen ze zich over me heen boog, zag ik een mooie halsketting. Ik pakte die vast en zei: “Dit is een prachtige ketting.” Zij boog zich nog dichter naar me toe, zodat ik het sieraad van dichtbij kon bekijken en zei: “Dit is het symbool voor de ‘voetafdruk in het zand’.” En toen vertelde ze me het verhaal van de man die door God werd gedragen toen hij zich erg verloren voelde. “Dat is de waarheid,” zei ze met zachte nadruk en ging zingend weg om de douche schoon te maken.
Drie dagen later kwam ik in Hillesgarden voor revalidatie en vroeg ik mijn dochter om naar mijn huis te gaan en een recept voor me te halen. Toen ze terugkwam, zei ze: “Er zit een stukje papier vast aan het recept dat je wilde hebben. Ik kan het er niet van af krijgen.” Ik peuterde het voorzichtig los en het aangehechte stuk papier was de foto van de ‘Hand’ van Maitreya.
Ik had een terugval op 27 december 2011 en moest terug naar het ziekenhuis. Ik deelde een afdeling met vier anderen en mijn bed was het tweede van rechts. Bij de deur, aan de linkerkant, lag een dame met een hartkwaal. Even voor 10 uur ’s morgens kwam er een man op de afdeling. Hij was tussen de 45 en 50, van gemiddelde lengte en keurig gekleed. Hij keek de afdeling rond, lachte naar me, knikte en ging zitten naast het bed van de dame met de hartkwaal. Ik zat te breien. Telkens als ik opkeek, knikte en glimlachte hij naar me. Om 12 uur werden de dame en ik ontslagen. De man was er nog. Ik ging de kamer uit naar de liften om vervoer naar huis te regelen. De man stond daar om met de vrouw en een andere man een van de liften in te gaan. Hij draaide zich om en riep me met een brede hartelijke glimlach toe: “Succes met het herstel.” Ik voelde een ongelooflijke warmte zich in mijn borst verspreiden. De warmte ging verder naar mijn hoofd en toen naar mijn gehele lichaam. Ik ervoer een gevoel van kalme vreugde en licht. Nadien is mijn gezondheid langzamerhand verbeterd.
Kunt u uw Meester vragen wie de man en vrouw waren? Creëerden de Meesters voor deze gelegenheid lichamen of werden deze personen overschaduwd? Hebben anderen hen gezien?
G.F., Munka Ljungby (Zweden).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘dame’ van de eerste ontmoeting de Meester Jezus was. De man was Maitreya. Zij hadden die lichamen inderdaad gecreëerd en niemand anders zag hen.

Onverwachte pracht
Ik wil u graag vertellen over een ervaring die mijn vrouw op 28 december 2011 heeft gehad. Zij ging om half vijf ’s middags naar het graf van haar ouders op een begraafplaat met de naam “La Magdelaine” in Thouars. De lucht was bepakt met laaghangende bewolking.
Voor haar zijn deze momenten waarop zij “met haar ouders spreekt” belangrijk, om hun te vertellen over de vreugde dat we weten dat onze zoon een kind krijgt. Plotseling schoof de bewolking uiteen en liet de zonneschijn door met een ongekend krachtige straling; de stralen verlichtten alleen het graf en mijn vrouw. Zij keek op en zag tot haar verbazing dat een andere zon zich naast de eerste zon plaatste. De kracht van de straling was intens en de zon begon te flitsen als de koplampen van een auto.
Zij zei tegen haar ouders dat ze “gelukkig moesten zijn, want het leven gaat door”. Op dat moment flitste de zon sneller. Ze richtte zich tot de zon en haar ouders en zei: “Is het een positief teken?” De zonnen flitsen twee maal zo snel.
Ze voelde zich ontzettend goed, kalm en zonder de hitte te voelen. Ze had sterk de aandrang om te huilen (van vreugde en welzijn). Ze bleef nog 10 minuten. De twee zonnen schenen tijdens haar aanwezigheid bij het graf, tot ze afscheid nam van haar ouders en wegging. Toen verdwenen de zonnen en maakten plaats voor een donkere lucht verborgen achter wolken.
Hoe moeten we dit teken begrijpen? Was het de aanwezigheid van een Meester?
M.R., Thouars (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de vrouw van de schrijver dit visioen gegeven werd, dat door de Meester Jezus gemanifesteerd werd.

Meditatie voor iedereen
Omdat Benjamin Creme tijdens de laatste Europese Conferentie (2011) in Kerkrade opnieuw de nadruk legde op het belang van Transmissie-meditatie besloot onze groep om elke maand een extra lange meditatie te doen (met twee korte pauzes).
De eerste keer dat we hiermee begonnen, maakte ik in de lunchpauze een wandelingetje om mijn benen te strekken, omdat ik wat last van mijn rug had. Op straat vroeg een oudere dame met een vreemd soort looprek en een vrolijke roze hoed in het Engels de weg naar een bepaalde winkel. Ik voelde medelijden met haar omdat het nog een lange wandeling was en ze niet al te goed liep. Maar ze zei dat dat geen probleem was, ze had last van haar rug en lopen was goed voor haar.
Ik vertelde dat ik graag een eindje met haar wilde oplopen en ze stemde verheugd in. Ik vertelde haar zonder bepaalde reden dat het mijn meditatiedag was en ik tijdens de lunchpauze een wandelingetje maakte. Zij was erg blij dat te horen en zei dat zij zich ook bij een meditatiegroep had aangesloten. Zij was joods en haar rabbijn had een wereldwijde meditatiegroep voor joden en christenen georganiseerd op zo’n manier dat er altijd een van de groepen aan het mediteren was. De rabbijn had ook geprobeerd om er moslims bij te betrekken maar tot zover zonder resultaat. Zij had de rabbijn verteld dat hij gedaan had wat hij als zijn plicht zag en dat hij niets moest forceren. Zij benadrukte ook dat het voor moeders over de hele wereld belangrijk is om te mediteren. Zij vroeg me om voor haar te bidden en zei dat ze dat ook voor mij zou doen. Toen ik terug moest naar onze groep vroeg ze mijn naam en toen spreidde ze haar armen wijd uit en zei vol vreugde: “Mijn naam is Gloria”. Toen we elkaar ten afscheid kusten, wenste ze me “Shalom”. Ik denk vaak aan deze bijzondere dame. Wie was zij?
B.G., Den Haag.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de ‘oudere dame’ de Meester Jezus was.

Kerstwens
Ik had op 3 december 2011 een heel ongewone en interessante ervaring en ik wil u graag vragen daar wat licht op te werpen.
Ik reisde naar Londen om een kerstbijeenkomst bij te wonen in Swiss Cottage. Ik zat in de eerste wagon van de trein op de oude Metropolitan lijn, met een uitgang voor me en achter me. Toen we het station Harrow on the Hill naderden, liep er een man langs het middenpad om de uitgang voorin te gebruiken. Hij stond bij de deuren en toen de trein stopte, draaide hij zich naar mij toe en zei iets. Ik kon niet verstaan wat hij zei, dus glimlachte ik beleefd, terwijl ik de vaas met bloemen voor de bijeenkomst in evenwicht hield. Hij herhaalde het op z’n minst drie maal terwijl hij voor de geopende deuren stond. Uiteindelijk leunde hij zich voorover en verhief zijn stem en ik hoorde: “Verheugt u zich op Kerstmis?”
“Ja,” antwoordde ik.
“Dat is iets heel goeds, Kerstmis,” voegde hij eraan toe en stapte uit. Hij keek me aan, glimlachte en tikte op het raam, terwijl hij over het perron liep.
Hij droeg een grijze lange broek en een coltrui. Hij had niets in zijn handen. Hij had een indrukwekkende aanwezigheid.
Zijn gezicht herinnerde me aan Maitreya [in Nairobi, Kenia, 1988]. Hij was lang met een donkere huidskleur en donker golvend haar.
Later tijdens de bijeenkomst herinnerde de spreker ons aan het belang van voorbereiding op Kerstmis.
L.G., Ickenham (Middlesex, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man Maitreya was.

Harmonisch trio
Op 27 oktober 2011 ging ik naar een gezondheidskliniek omdat ik in een diepe depressie zat en ernstige spijsverteringsproblemen had. Terwijl ik bij mijn man zat en wachtte tot ik opgeroepen werd, liep een jong stel de kliniek binnen met een kleine baby, een jongetje, in een draagmandje. Ik denk dat hij ongeveer vier maanden oud was, heel alert en een schatje. Hij lachte steeds wanneer hij in onze richting keek.
Ze waren alle twee eenvoudig gekleed; zij droeg een grijze flanellen lange broek en een grijze trui, zachte gevoerde leren laarzen, een muts die al haar haar verborg, maar die zij afdeed waardoor haar korte blonde haar tevoorschijn kwam. Ze was tenger, terughoudend, had zachte gelaatstrekken en was heel knap. Hij was erg lang en droeg een spijkerbroek en gelijksoortige laarzen; hij hield de baby bezig, speelde met hem, en zij maakten beiden babygeluidjes naar hem, alles bij elkaar prachtig en vreugdevol om te zien.
Na een poosje voedde zij de baby onopvallend, terwijl hij de kamer uitging. Toen hij terugkwam had hij een zak met sandwiches bij zich; zij voerde de baby kleine stukjes brood, nam zelf wat en gaf wat aan haar man. De baby viel uiteindelijk in de armen van zijn vader in slaap, terwijl hij intussen met een mobiele telefoon speelde en zij een pocketboek las.
Hun aanwezigheid in de kamer had een rustgevende invloed op me, zo mooi en vredig. Toen het tijd werd voor mij om weg te gaan, liep ik naar haar toe en maakte haar een complimentje over haar mooie jongetje. Zij bedankte me met een zachte verlegen glimlach.
Toen ik thuis kwam nam ik mijn medicijnen en was verbaasd dat ik veel meer ontspannen en rustiger was en ik kon, voor het eerst in 15 uur, wat eten.
Misschien is dit voorval gewoon, maar ik voelde me na deze ontmoeting als herboren, hoe eenvoudig het ook was. Kunt u mij vertellen of zij bijzonder waren – voor mij zullen ze het altijd zijn.
G.S., Canada.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de man de Meester Jezus was. De ‘vrouw’ en de ‘baby’ waren discipelen van de Meester Jezus.

De barmhartige Samaritaan
Ik reed na de lunch van Greensboro naar huis toen de airconditioning het begaf, gevolgd door een klik, waarna de motor afsloeg en er rook onder de motorkap vandaan kwam. Ik reed naar de kant van de weg, vrezend voor het ergste – een vastgelopen motor. Ik wilde mijn mobiele telefoon pakken om de Wegenwacht te bellen en realiseerde me tot mijn schrik dat ik die thuis had gelaten; dus stapte ik uit en stak mijn duim op voor een lift. Binnen drie minuten reed er een auto naar de kant en achteruit naar waar ik geparkeerd stond. De auto zag er verweerd uit en leek eerlijk gezegd op een rijdend wrak. Ik keek in het vriendelijke gezicht van een jonge man met achterover gekamd haar, die verontschuldigend lachte en zei: “Sorry, ik heb hier voor geen plaats voor je, maar als je wilt kun je achterin zitten bij de hond.” Een middelgrote zwarte hond nam de kleine beschikbare ruimte in beslag tussen een massa gereedschap en spullen in allerlei soorten en maten. Ik wurmde me naast de hond en begon die te aaien, en vroeg de bestuurder maar niet wat hij met al dat gereedschap deed. Ik vertelde hem van de problemen met de auto en zei dat ik bang was dat hij was vastgelopen. Hij vroeg of de rook wit of grijs was en suggereerde dat de koppelstang gebroken was. Ik vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei Asheville, wat ik grappig vond omdat ik eerder die dag uit Asheville was gekomen. “Wat deed je in Asheville?”, vroeg hij. Ik vertelde hem uiteindelijk dat ik gewoon even van Winston Salem weg wilde zijn en genieten van de interessante stad Asheville. Ik vertelde van mijn belangstelling voor Bellingham en hij zei dat hij daar geweest was. Dat verbaasde me en terwijl we praatten raakte ik onder de indruk van zijn vriendelijke, kalme en scherpzinnige manier van doen; toch gaf zijn auto de indruk dat hij met zijn vaardigheden maar net de eindjes aan elkaar kon knopen. Mijn huis was maar 6 tot 7,5 km daar vandaan en hij bood aan om me daar af te zetten. Zijn hond was heel vriendelijk en mijn witlinnen lange broek en overhemd waren al gauw bedekt met zwarte hondenharen. Ik vond dat niet erg, want de hond had een kalmerende invloed op mijn emoties. Toen we bij mijn flat aankwamen, gaf ik hem, ondanks zijn protest, 20 dollar en bedankte hem dat hij op deze warme dag een barmhartige Samaritaan was geweest. Hij verontschuldigde zich voor de hondenharen op mijn kleding en toen we afscheid namen zei ik zonder nadenken: “Ik zie je wel weer.” Toen ik de deur van mijn appartement opende zag ik de haren niet meer die ik tevoren had gezien. Ik belde meteen de verkeerspolitie om mijn achtergelaten voertuig te melden, en mijn broer om mijn andere auto te brengen. Ik onderwierp mijn linnen kleding later aan een nauwkeurige inspectie, maar kon geen enkele hondenhaar vinden, niet op mijn overhemd en niet op mijn broek. Was deze barmhartige Samaritaan de Meester Jezus?
I.P., Winston Salem (North Carolina, VS).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man inderdaad de Meester Jezus was.

Geachte redactie,
Op een avond, afgelopen herfst, 24 september 2011, toen ik uit een raam op het noordwesten keek, zag ik een knipperend wit licht als de lichten van een vliegtuig. Tot mijn verbazing ging het licht een dik bewolkt gebied binnen (het leek alsof het ging regenen die nacht); maar op dat moment hield het stil en kwam weer terug. Het ging aanvankelijk naar het oosten en veranderde toen van koers naar het westen. Tegenover mijn huis zijn velden en lage heuvels en daarboven kwam het licht en ging weer weg, van de ene heuvel naar de andere, van oost naar west en terug, tot het voor me, midden tussen twee heuvels, stopte. Het hield stil, knipperend en begon in grootte toe te nemen tot het vier maal zijn oorspronkelijke omvang had. Dit ging enkele seconden door tot het terugkeerde naar zijn oorspronkelijke grootte en opnieuw tussen de heuvels heen en weer ging, de wolken ingaand en weer uitkomend, en de heuveltoppen bijna rakend.
Na een poosje ging het de wolken binnen en verdween. Dit duurde bij elkaar ongeveer een half uur, van 01.00 tot 01.30 uur. Was het een ufo? Zo ja, zagen ze mij?
M.Z., Valencia (Spanje).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat het een ruimteschip was van Mars. Ze zagen u inderdaad.

Bijzonder bezoek
Begin december 2011 had ik het genoegen om een van uw lezingen in Friends House bij te wonen toen ik vanuit Nederland op zakenreis was. Naderhand, terwijl u het gebouw uitliep, hadden we een kort gesprek toen ik u de hand schudde. Ik had heel erg naar die week uitgekeken, vooral omdat ik me nogal moedeloos had gevoeld en behoefte had om een beter besef van mijn eigen spirituele vooruitgang en doel in het leven te ervaren. Ik zocht erg naar een of ander teken om mijn spanning te verminderen.
Een paar dagen na uw lezing liep ik door Londen en zag overal demonstraties. Terwijl ik langs het Parlementsgebouw liep, kwam er een ‘oude zigeunervrouw’ (zoals ze zichzelf noemde) uit de menigte gelopen en pakte me bij mijn arm. Ze stelde me een paar vragen – legde een steen in mijn hand en ik verloor mezelf in haar blauw-groene ogen en stond voor een paar minuten als aan de grond genageld, terwijl ze me aanmoedigde om mensen overal het beste toe te wensen. Ze voorspelde me een paar dingen en gaf een belangrijke datum aan (in de nabije toekomst). Ik liep weg, enigszins opgebeurd, en rustte even uit op de Westminsterbrug. Was dit misschien een Meester die iets voor mij bevestigde?
R.W., Den Haag.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ‘vrouw’ de Meester Jezus was.

Geachte redactie,
Om te beginnen wil ik u graag vragen om mijn dank over te brengen aan de Meester van Benjamin Creme en Benjamin Creme zelf voor het schrijven van de boeken. Ik lees nu enkele van zijn boeken en merk dat veel van mijn innerlijke vragen beantwoord worden. Dit bevordert mijn innerlijke groei.
L.S., Florida (VS).
De redactie antwoordt: Dank u en ik ben blij dat te horen.

UFO boven Duits protest
Op 12 november 2011 hadden we in Duitsland twee belangrijke demonstraties, één in Frankfurt am Main en de andere in Berlijn, onder het motto “Zet banken op hun plaats!” (“Banken in die Schranken”)
Na de demonstratie in Berlijn stonden we allemaal bij de Brandenburgerpoort voor de slotverklaring op het podium. Het was prachtig weer en ik dacht bij mezelf ‘er moet een ufo in de lucht boven de groep zijn’. Toen ik naar de hemel keek, zag ik een paar tellen later iets wat op een ufo leek, heel plat en erg snel, rood en metaalkleurig. Het kwam en ging weer, tot twee of drie keer toe, en toen verdween het voorwerp. Twee anderen van onze Transmissiegroep hebben dezelfde ufo gezien.
Kunt u bevestigen of dit een ufo was en vertellen waar hij vandaan kwam?
C.U., Berlijn (Duitsland).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ufo een ruimteschip was van Mars.

door Benjamin Creme

Dit artikel is een bewerking van de lezing die Benjamin Creme op 26 januari 2008 heeft gegeven tijdens een Transmissie-meditatieworkshop in Cecil Sharp House, Londen.
Misschien heeft u zich weleens afgevraagd waarom mensen eigenlijk mediteren. Waarom meditatie? Wat is er zo goed, zo interessant, zo doeltreffend aan, dat miljoenen mensen over de hele wereld, en in zo snel toenemende aantallen, beginnen of doorgaan met meditatie? Waarom doen ze het?
Vanuit het gezichtspunt van Hen die de leiding over onze evolutionaire vooruitgang op planeet Aarde hebben, is de reden dat meditatie hét middel bij uitstek is om de mens in contact met zijn of haar ziel te brengen. Daarom mediteren we. Ongeacht wat we zoeken, ongeacht wat een bepaalde vorm van meditatie iemand te bieden heeft, de eigenlijke reden om hoe dan ook meditatie te beoefenen is om in contact te komen met onze ziel.
Of we het nu weten of niet, we zijn allemaal zielen in incarnatie. Het is de ziel die incarneert, niet deze persoonlijkheid waarvan we denken dat die ons ‘zelf’ is, met een fysiek lichaam. De ziel is een grootse geestelijke entiteit, een geïndividualiseerd fragment van de grote kracht die het menselijk rijk genoemd wordt. Terwijl de ziel keer op keer incarneert, maakt ze een evolutiereis door via een reeks voertuigen, de man of de vrouw op het fysiek gebied, elk met zijn eigen uiterlijk, visie, gedachten, enzovoort. Het voertuig is samengesteld uit een fysiek lichaam, een astraal/emotioneel lichaam en een mentaal lichaam, die tezamen het voertuig voor de ziel verschaffen, om te zien en het leven te ervaren op dit niveau van zijn. Dit niveau is slechts één, en het laagste, aspect van alle mogelijke niveaus van leven die we kunnen ervaren naarmate we ons bewustzijn en onze gewaarwording tot steeds hogere gebieden verheffen.
De meeste mensen geloven dat wanneer ze in de spiegel kijken, zij zichzelf zien: om te kijken of zij er goed uitzien, een beetje bleek, niet zo in orde, enzovoort. Ze zien dan slechts de uiterlijke verschijning van het voertuig van de ziel. En de ziel gebruikt dit voertuig om te ervaren wat het leven op dit niveau is. Indien we, als voertuig, het ‘leven’ op de juiste wijze ervaren, ervaart de ziel dat eveneens. Maar als mensen, zoals meestal, slechts de illusies van de fysieke, emotionele en mentale gebieden zien, dan neemt de ziel dat ook op een illusoire manier waar. (Illusie op het fysieke gebied wordt “maya” genoemd, op het emotionele gebied “begoocheling”, en op het mentale gebied, “illusie”.)
Wanneer de ziel niet in incarnatie is, is ze een volmaakt goddelijk wezen, met het volle spectrum van goddelijkheid dat we op ons niveau op planeet Aarde kunnen ervaren. Maar wanneer we haar via illusie aspecten van het ‘leven’ op het fysieke, emotionele of mentale gebied laten zien – aspecten van het leven die onjuist zijn omdat we ze door de mist van illusie niet goed kunnen zien – dan deelt de ziel ook in die illusie.
De meerderheid van de mensheid die in deze tijd in incarnatie, en ook uit incarnatie, is, leeft in meerdere of mindere mate in illusie. In wezen verkeert de ziel niet in illusie, maar als we haar een illusoire ervaring presenteren, deelt zij die illusie. Zij kan slechts zien wat wij zien. Indien we verblind zijn door begoocheling, illusie, dan is dat wat we de ziel als de aard van leven presenteren.

De evolutiereis
Het streven en het doel van het leven, van de ziel in incarnatie, is de ontwikkeling van een voertuig dat steeds zuiverder reageert op de aard van werkelijkheid. En hoe zuiverder en nauwkeuriger die reactie is, des te correcter het zicht van de ziel op de werkelijkheid op dit niveau is.
Op deze evolutiereis maken we duizenden levens door: reïncarnatie is een feit van het leven. Maar het zijn niet wij – u en ik, met een naam – maar onze ziel die deze reis naar vervolmaking aflegt. Terwijl ze zelf volmaakt is, reist de ziel op het fysieke gebied naar vervolmaking via een reeks van fysieke voertuigen die toegerust zijn met astraal-emotionele reacties en met mentaal inzicht en denken. Hoe ontwikkelder het voertuig is, des te volmaakter de ziel op haar evolutiereis is. Die reis vergt duizenden levens, maar op een bepaald punt tijdens die reis merkt de ziel, op haar niveau, dat haar voertuig – de man of vrouw in die bepaalde incarnatie – enigszins begint te reageren op haar energie en licht. Tot aan die tijd werkt het voertuig, door een ragdun koord verbonden met de ziel, slechts aan zijn eigen doelstelling: eten, denken aan wat het vervolgens zal eten, hoe het aan dat voedsel kan komen, hoe zijn kostje te verdienen, enzovoort.
Maar er komt een moment dat de ziel ziet dat haar voertuig begint te reageren op de energie en het doel van de ziel. Wanneer de ziel dit ziet, leidt zij de man of vrouw tot een of andere vorm van meditatie. De ziel ontsteekt dan haar centrum aan de rechterkant van het lichaam. Dit is het centrum van de ziel, niet in het grofstoffelijke, maar in het fijnere etherische lichaam. De christelijke Bijbel zegt dat het hart van de wijze zich aan de rechterkant bevindt, dat van de dwaas aan de linkerkant. Dit betekent dat de wijze, die weet dat hij eigenlijk een ziel is, weet dat het centrum van de ziel – niet het fysieke hart – het centrum van ons wezen is. Wanneer dit centrum door de ziel ontstoken wordt, begint de evolutie van de ziel in incarnatie. De energie en het licht van de ziel beginnen te gloeien, en de ziel brengt haar weerspiegeling, de man of vrouw, tot een of andere vorm van meditatie; meditatie is de hefboom die de ziel en haar voertuig tot elkaar brengt. In het begin probeert de persoon wellicht een aantal verschillende vormen van meditatie en besluit er niet mee door te gaan, maar uiteindelijk komt er een leven waarin meditatie de aandacht vasthoudt en veel tijd en energie aan de beoefening van die meditatie wordt besteed.
Op deze wijze wordt de band tussen de ziel en haar voertuig steeds sterker, totdat uiteindelijk de vereniging van beide tot stand gebracht wordt. Yoga betekent ‘vereniging’, en door de yoga van meditatie wordt eerst dat contact gelegd en vervolgens leven na leven versterkt.
Er zijn honderden meditatietechnieken aan de wereld gegeven. Er is een grote keuze voor iedereen die wil mediteren. Hoe wetenschappelijker de meditatie, des te doeltreffender de uitwerking zal zijn.
De ziel geeft nooit op, zij is een volhouder, en als iemand in een bepaald leven geen meditatie doet, port zij hem in een volgend leven opnieuw, steeds opnieuw, aan totdat de boodschap doorkomt en de persoon gaat mediteren. In het begin is dat wellicht vluchtig, maar dan volgen er levens waarin de persoon is toegewijd aan meditatie.
En dan gebeurt er iets anders. Wanneer hij enige tijd heeft gemediteerd, begint het individu onder invloed van de ziel te veranderen, hoewel dat misschien niet door de betrokkene wordt beseft  – het hangt ervan af hoeveel zij er in theorie van weten. Misschien zie je de veranderingen, of misschien niet, maar je vrienden zullen het beslist zien. Je bent niet meer de persoon die je was, je hebt vaak niet meer dezelfde interesses als voorheen. Je begint andere interesses te krijgen. Je wordt minder op jezelf en meer naar buiten gericht, meer betrokken bij de wereld als geheel, bij andere mensen. Dit is een bepalende fase. Dit maakt iedereen door en dat is niet iets vreemds of verschrikkelijks, maar gewoon ontwikkeling – ziele-ontwikkeling.
De ziel kent geen obstakels, zij ziet geen individuen maar de wereld als geheel. Zij ziet haar doel in zijn geheel en haar voertuig als een voorbijgaand stadium dat ze gedurende enige tijd op haar incarnatiereis kan gebruiken. De ziel ziet haar voertuig niet als minder of beter dan enig ander voertuig. Ze creëert het voertuig dat ze nodig heeft. De ziel bouwt haar voertuig in de baarmoeder en brengt de man of vrouw tot volwassenheid door wie ze het leven kan ervaren op dit niveau van bestaan.
De ziel heeft geen besef van tijd, alleen van eeuwigheid; ze denkt in termen van eeuwigheid. Ze ziet zichzelf ook niet als een afgescheiden wezen. We zijn ten onrechte geneigd onszelf als afgescheiden wezens te zien. We hebben verschillende namen, verschillende kleuren, verschillende religies, we worden in verschillende delen van de wereld geboren en dit alles schept scheidingen die wij voor echt houden. Vanuit het gezichtspunt van de ziel zijn ze helemaal niet echt: er is geen verdeeldheid, geen afgescheidenheid. De ziel is zich bewust van het geheel en tracht dat besef van het geheel over te brengen aan haar voertuig, de man of vrouw.
Vanuit ons gezichtspunt bezien kan dat duizenden jaren duren, maar vanuit het gezichtspunt van de ziel bestaat tijd helemaal niet. Er is slechts eeuwigheid. Door onze beperkte visie, onze illusie, denken we dat tijd echt bestaat en die illusie leggen we op aan ons leven. Als we een trein moeten halen of iemand van een schip of vliegtuig afhalen, of een tijdschrift maken en een deadline hebben om het bij de drukker te krijgen, moeten we een tijd hebben, maar dat is slechts een afspraak, een denkbeeldige verdeling van de dag; het is niet echt. Het is iets wat we verzonnen hebben om ons te helpen het hoofd te bieden aan de realiteit van het fysieke gebied. Maar we moeten ons niet laten misleiden tot de gedachte dat dat het ‘leven’ is. Het is niet het leven, het dient slechts het gemak op het fysieke gebied. Buiten het fysieke gebied heeft tijd geen betekenis.
Niettemin zijn er perioden waarin het leven op verschillende manieren wordt ervaren – actiever of ontvankelijker. Dit zijn fasen in ons leven die ons de indruk van tijd geven. Ze zijn de in- en uitademingen van het grote Heelal zelf, en daar maken we allen deel van uit.

Het doel van de ziel
Er bestaat niets, geen atoom van materie of energie waar dan ook in het heelal dat afgescheiden is van welk ander atoom ook. Net zoals ons lichaam uit zeer kleine, nauw met elkaar verbonden cellen bestaat, zo is elk minuscuul atoom verbonden met elk ander atoom in het geheel van het heelal. Dat is hoe de ziel het ziet.
De ziel kent de betekenis en het doel van wat wij het leven noemen. Ze kent het doel van iedere individuele incarnatie. In wezen incarneert de ziel om het grote Plan van evolutie te bevorderen en ze stemt elke individuele incarnatie af op dat grotere doel. Ons lichaam is slechts één lichaam in een lange opeenvolging van zulke lichamen, elk weer anders, elk met iets meer van de energie en het doel van de ziel erin en erachter. Meditatie is een van de middelen om die integratie met de ziel te bewerkstelligen.
De ziel is bovenal in incarnatie om het Plan van evolutie van de Logos te dienen, de Hemelse Mens die deze planeet Aarde bezielt. Het bewustzijn van die Hemelse Mens, de Logos, staat in verbinding met het grotere bewustzijn van die Hemelse Mens Die niet slechts deze planeet maar het zonnestelsel als geheel bezielt. Onze individuele ziel komt in incarnatie om het evolutionaire doel van onze planetaire Logos te bevorderen en, daarenboven, haar relatie met het grotere Plan van de Zonnelogos.
We weten nog niet wat dat doel is, maar de ziel kent het en probeert het te bewerkstelligen via haar voertuig, dat ook haar individuele doel dient in samenhang met het doel van onze Planetaire Logos en derhalve ook van onze Zonnelogos. We kunnen nog verder gaan en zeggen dat het Plan van de Zonnelogos in verbinding staat met de Universele Logos, als ik Hem zo kan noemen, van het grote stelsel in dit specifieke heelal waarvan onze planeet en onze zon deel uitmaken. Er zijn miljoenen zonnen en onze zon staat aan de rand van ons melkwegstelsel. In het centrum van de melkweg bevindt zich een ongelooflijk hooggeëvolueerde zon, die bezield wordt door een Wezen dat ondenkbaar en ongekend geëvolueerd is, “Degeen over Wie niets gezegd kan worden”. Wat zou je kunnen zeggen over het Plan van een Wezen Dat een melkweg kan bezielen? Het is ongelooflijk om daaraan te denken en toch is dat de aard van de werkelijkheid. En wij zijn een van de kleine cellen in dit hele proces. We mediteren, ten dele, om ons te helpen tot dit besef te komen.
In elke incarnatie opnieuw probeert de ziel haar bewustzijn in het leven van haar voertuig te brengen, op het fysieke gebied, zodat ze uiteindelijk een mens kan scheppen die in bijna elk opzicht hetzelfde is als de ziel. Kun je je zo’n mens voorstellen? Toch bestaan ze. Dat zijn mensen die zo ver geëvolueerd en zó volmaakt zijn dat ze geen fouten hebben; er stroomt slechts goddelijke Liefde, goddelijke Wil en goddelijk Doel en Intelligentie door hen heen, iedere minuut van de dag. Zulke mensen bestaan en Zij heten de Meesters van Wijsheid.
Terwijl de ziel haar reis aflegt, verandert ze langzamerhand haar voertuig. Door het beoefenen van meditatie en dienstbaarheid weerpiegelt haar voertuig, de man of vrouw, steeds meer licht – de energie van de ziel. Het is niet de persoonlijkheid die verlangt te dienen, maar de ziel. En wanneer de vereniging van die twee door meditatie voldoende is, merkt de persoon dat hij of zij wil dienen: de oproep tot dienstbaarheid van de ziel wordt te sterk om te weerstaan. De mens ziet dat de wereld zijn hulp nodig heeft en hij begint te dienen op welke manier de ziel hem ook oproept. Er is niemand die niet dienstbaar kan zijn: “Ik zou graag willen dienen maar ik weet niet waar ik moet zijn. Ik weet niet of ik op de goede plek ben.” Er is een hele wereld die behoefte heeft aan dienstbetoon en de ziel biedt het aan. Waar het om gaat is het te herkennen en je de noden van de wereld aan te trekken.

De Meesters van Wijsheid
De belangrijkste factor bij Transmissie-meditatie is dat het naar mijn mening 100 procent wetenschappelijk is. Het werkt omdat Degenen Die het aan de wereld gegeven hebben, de Meesters van Wijsheid, Meester-Wetenschappers zijn. In de meeste gevallen hebben de Meesters deze reis lang geleden gemaakt en zijn zo volmaakt geworden als een man of vrouw op planeet Aarde maar kan zijn. Zij hoeven niet meer te incarneren op deze planeet, die Hen niets meer kan leren. Maar er is een Pad dat velen van de Meesters kiezen, het Pad van Aardse Dienst – gelukkig voor ons, omdat dat betekent dat een aanzienlijk aantal Meesters, nadat Zij zichzelf vervolmaakt hebben, ervoor kiezen om op deze planeet te blijven, om toe te zien op de evolutie van de rest van ons. Deze Meesters van Wijsheid hebben, zoals velen van jullie weten, duizenden en nog eens duizenden jaren in de afgelegen berg- en woestijngebieden van de wereld geleefd, zoals de Himalaya, het Andesgebergte, de Rocky Mountains, de Kaskaden, de Oeral, de Gobi-woestijn en vele andere woestijnen van de wereld.
Vanuit Hun verblijfplaats in deze afgelegen gebieden hebben zij duizenden jaren toegezien op de evolutie van de planeet Aarde en voornamelijk, omdat Zij zich verborgen hielden, gewerkt via Hun discipelen – mannen en vrouwen in de wereld.
Als je mij de naam van een man of vrouw geeft die op een of ander gebied een belangrijke bijdrage heeft geleverd, of het nu in de wetenschap, kunst, muziek, religie, politiek of enige andere vorm van menselijke activiteit is, dan geef je me de naam van een man of vrouw die een discipel van een van de Meesters was: mensen als Shakespeare, Dante, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Beethoven, Mozart, Bach, Madame Curie, Einstein, enzovoort. Dit zijn alle mannen en vrouwen die een bepaalde afstand op die evolutiereis hebben afgelegd, waarbij zij proberen om op het fysieke gebied als ziel te handelen, omdat zij niet anders kunnen doen, omdat dat is wat ze zijn. Dat is hoe zij het leven zien. Zij willen helpen, zij willen creatief zijn en iets waardevols en nuttigs voor de mensheid en de wereld doen. Zij zijn de discipelen, de mannen en vrouwen op het fysieke gebied, die de plannen uitvoeren van de Meesters, de Behoeders van de planeet Aarde, van de evolutiereis die we allemaal afleggen. Het is een wetenschappelijk pad, niet een exacte wetenschap, een koude, harde wetenschap, als ik het zo mag zeggen, maar een wetenschap die openstaat en reageert op allerlei soorten inbreng van de ziel en van koers verandert om een betere, snellere weg te zoeken teneinde het doel te bereiken.
Een van de allerbelangrijkste dingen van deze tijd is dat deze Meesters, uiteindelijk in grote aantallen, terugkeren in de wereld van alledag. Er zijn 63 Meesters die betrokken zijn bij de menselijke evolutie en van hen zijn er op dit moment 14 Meesters die in incarnatie in de wereld verblijven, plus de Meester van alle Meesters, Wiens eigen naam Heer Maitreya is. Maitreya is fysiek in de wereld aanwezig en wij hier in Londen zijn gezegend dat Londen Zijn centrum is. Uiteindelijk zullen er ongeveer 40 Meesters in de wereld zijn.
Maitreya wordt door boeddhisten verwacht als Maitreya Boeddha, de vijfde Boeddha, en door de hindoes als Krishna, of Kalki-avatar, door moslims als de Imam Mahdi, door joden als de Messias en door christenen als de Christus. Dit zijn alle namen voor het hoofd en de leider van de Meesters van Wijsheid, de Oudere Broeders van de mensheid.
In het nieuwe tijdperk van Waterman dat we nu binnengaan, zal Transmissie-meditatie het wetenschappelijk pad voor alle discipelen en aspirant-discipelen blijken te zijn om zich te ontwikkelen tot vervolmaakte Meesters. En in dit Tijdperk zal er een geweldige versnelling in evolutie plaatsvinden, omdat er zoveel Meesters onder ons zullen leven en Hun enorme geestelijke energie in de wereld uitgestort zal worden.
Of we het nu weten of niet, dat is in feite waarom we Transmissie-meditatie doen. Transmissie-meditatie is een volkomen wetenschappelijke meditatie die door de Meesters gecreëerd en in deze tijd aan ons gegeven is, omdat er nu pas voldoende aspiranten voor discipelschap, discipelen en ingewijden in de wereld zijn om op grote schaal Transmissie-meditatie te doen. Technisch is het geen moeilijke meditatie om te doen; integendeel het is eigenlijk uiterst eenvoudig. We beoefenen Transmissie-meditatie om maar één reden en dat is om het Plan van evolutie te dienen.
Transmissie-meditatie is nog erg jong. De eerste groep werd in maart 1974 hier in Londen gevormd, dus het bestaat nog maar ongeveer 35 jaar. Nu pas zijn er voldoende aantallen mensen die in hun eigen evolutie het punt bereikt hebben dat ze op zoek gaan naar een zinvolle vorm van dienstbaarheid die tegelijkertijd een wetenschappelijke manier van meditatie is. Het mooie van deze door de Meesters gegeven meditatie is, dat het een perfecte techniek voor evolutie is en tegelijkertijd een perfect middel om te dienen. Je kunt geen Transmissie-meditatie beoefenen zonder het Plan van evolutie van onze Logos te dienen, zoals dat wordt geopenbaard en gekend door de Meesters van Wijsheid.
De Meesters zijn de Behoeders van alle energieën die onze planeet binnenkomen en het is Hun taak om die energieën volgens de behoeften van het Plan van evolutie van de Logos van de planeet wetenschappelijk te verspreiden. Grote Wezens als Maitreya, de Boeddha en andere bepalen welke van die energieën op een bepaald moment weldadig en nuttig zijn en welke niet en in welke sterkte, enzovoort. Dit alles gebeurt volgens het Plan; het is een prachtige wetenschap, die alleen bij de Meesters bekend is.

De wetenschap van Transmissie
Transmissie-meditatie is een combinatie van twee vormen van yoga: Karma-yoga, de yoga van dienstbaarheid en Laya-yoga, de yoga van de chakra’s, van energieën. Dit zijn twee heel krachtige yoga’s. Tezamen, zoals bij Transmissie-meditatie, vervullen ze alles wat in deze tijd nodig is voor het vereiste van meditatie en dienstbaarheid.
Transmissie-meditatie is gebaseerd op de wetenschap van driehoeken, een wetenschap die alleen aan de Meesters bekend is. De Driehoeken-beweging werd door de Meesters opgericht en via Alice A. Bailey aan de wereld gegeven. Transmissie-meditatie gaat verder dan de wetenschap van Driehoeken en werd voor dit doel door de Meesters gegeven. Deze buitengewone wetenschap van Driehoeken maakt Transmissie-meditatie zo krachtig.
Door ieder van ons wordt een bepaalde hoeveelheid energie gezonden, maar er kan meer energie veilig door drie mensen, in een driehoek, gestuurd worden dan door dezelfde drie mensen afzonderlijk. Drie is daarom het kleinste basisaantal voor een Transmissie-meditatiegroep. Elk hoger aantal maakt de groep krachtiger. De Meesters zijn de Behoeders van de energieën en Zij streven ernaar die op de beste, efficiëntste manier te verdelen, zonder dat ze aan kracht inboeten. Hiertoe hebben Zij Transmissie-meditatie opgezet. In een driehoek verbinden de Meesters energetisch drie mensen met elkaar om de driehoek te vormen en op die manier wordt elk greintje energie dat via de chakra’s van deze drie mensen gezonden wordt, gemagnetiseerd vanwege het feit dat ze een driehoek vormen.
Als er een vierde persoon aanwezig is, zijn er vier zulke driehoeken die alle met elkaar worden verbonden. Zijn er vijf mensen, dan heb je 10 driehoeken. Als er 10 mensen zijn, heb je plotseling 120 driehoeken, enzovoort, in een rekenkundige reeks. Iedere persoon die erbij komt, maakt dus een enorme sprong in het aantal driehoeken mogelijk, omdat iedereen energetisch met ieder ander verbonden is. De wetenschap is fantastisch en omdat het in handen van de Meesters is, is het volkomen efficiënt, niets gaat verloren – als de Transmissie correct wordt uitgevoerd. Als een groep uit 20 mensen bestaat, heb je 1140 driehoeken; het is verbazingwekkend. Als je een groep van 100 mensen hebt, zijn er 161.700 driehoeken.
Al die mensen worden door de Meesters met elkaar verbonden en dat is de wetenschap die Transmissie-meditatie zo effectief maakt. Iedereen in een groep van 100 brengt 4851 driehoeken in de groep. Dat is buitengewoon. Als je deel uitmaakt van een groep van 100 mensen, ben je 4851 driehoeken waard – denk je dat eens in. Je bent verantwoordelijk voor al die driehoeken, wat betekent dat, als je de meditatie verlaat, je 4851 driehoeken wegneemt en het aantal driehoeken in de groep met dat aantal daalt. Zo zie je welke verantwoordelijkheid het beoefenen van Transmissie-meditatie geeft. Het is alleen voor mensen die serieus en verantwoordelijk zijn, die willen dienen en voldoende onbaatzuchtig zijn in de ware zin, niet zozeer in zichzelf geïnteresseerd zijn, maar om iets goeds voor de wereld te doen, dat zij een deel van hun tijd willen geven om Transmissie-meditatie te doen. Alle beetjes helpen, omdat het in handen van de Meesters is. Het is niet mogelijk om Transmissie-meditatie te doen, zelfs incorrect, zonder iets goeds voor de wereld te doen. Je kunt gewoon niet anders. De wetenschap is zó effectief, zó doelmatig, zó zuiver, dat je niet anders dan effectief kunt zijn en je verandert automatisch terwijl je het doet, omdat deze energieën door je chakra’s, de krachtcentra langs de ruggegraat, gepompt worden. Terwijl deze enorm krachtige, geestelijke energieën door de chakra’s gaan, stimuleren ze deze activiteit en op die manier ga je in evolutie erg snel vooruit.
Nogmaals, je doet het niet voor dat doel, maar het gaat vanzelf. Je gaat heel snel vooruit in evolutie. Het is als een broeikasproces, hoewel je geen enkele dwang voelt, niemand houdt toezicht, je doet het op bevel van je eigen ziel. Het is je ziel die steeds tegen je zegt: “Doe dat om de wereld te helpen.” En hoe meer je het doet, hoe meer je groeit en hoe meer je wilt doen, enzovoort. In één jaar correct en standvastig uitgevoerde Transmissie-meditatie kun je hetzelfde soort evolutionaire vooruitgang maken als in 10, 15, misschien 20 jaar gewone meditatie, door alleen maar te zitten en schijnbaar niets te doen.

Een Transmissie-meditatie beginnen
Bij aanvang van de meditatie spreekt de groep de Grote Aanroep hardop uit, hetgeen de energieën van de Meesters aanroept (zie onder).
Vervolgens hoef je alleen maar je aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen te richten. Niet op het midden van het voorhoofd, maar tussen de wenkbrauwen. Wanneer je je aandacht daar kunt houden, mediteer je van begin tot eind. In het begin zal je aandacht beslist afdwalen, dat verzeker ik je, waarschijnlijk naar de zonnevlecht, waar de meeste mensen hun aandacht hebben. Vandaar de astrale polarisatie van de overgrote meerderheid van de mensheid. Je aandacht moet op het ajna-centrum gericht zijn. Maar hoe doe je dat? Je richt bewust je aandacht tussen de wenkbrauwen, op het ajna-centrum zo lang als je kunt.
Wanneer je je ervan bewust wordt dat je aandacht afgedwaald is en je niet langer de trilling in het ajna-centrum voelt, denk je (zeg het niet hardop) de mantra ‘OM’. Zodra je dit doet, zal je aandacht automatisch naar het ajna-centrum terugkeren. Dus beginnen we met het OM inwendig te laten klinken en de aandacht wordt onmiddelijk naar het ajna-centrum geheven, en wanneer zij afdwaalt denken we weer OM. Je gebruikt het OM om de aandacht hoog te houden tot die afdwaalt en vervolgens laat je het weer klinken.

Een Transmissie-meditatiegroep
De eenvoudigste manier om Transmissie-meditatie te beoefenen is om je bij een reeds bestaande groep aan te sluiten. Wanneer je je bij een groep wilt aansluiten maar niet weet waar zich er een bevindt, kun je contact opnemen met het landelijke informatiecentrum van Share International en dan zullen wij je informeren over de dichtstbijzijnde groep bij jou in de buurt. Een andere mogelijkheid is om zelf een groep te vormen; als je nog twee andere mensen hebt die Transmissie-meditatie willen doen, dan beschik je over de basisgroep van drie personen. Ieder persoon extra vergroot natuurlijk de reikwijdte van de groep. Met hoe meer je bent, hoe meer driehoeken er gevormd worden, hoe krachtiger de groep is en hoe meer geestelijke energie er door de groep gezonden kan worden. Maar in deze buitengewone wetenschap kan zelfs door drie, de basiseenheid, meer energie gedistribueerd worden, dan je ooit individueel zou kunnen. Je kunt niets anders doen wat zo effectief is als Transmissie-meditatie. Welke andere vorm van dienstbaarheid je ook doet, er is niets wat beter is dan zelfs maar een korte Transmissie-meditatie, zó krachtig is het. Het kan ook gedaan worden naast elke andere spirituele oefening, want het sluit niets uit. Elke andere meditatie die je momenteel beoefent, zal door Transmissie-meditatie versterkt worden. Maar je doet ze natuurlijk niet gelijktijdig.
Transmissie-meditatie is zó krachtig dat er voor bepaalde mensen beperkingen gelden; mensen met een hartaandoening wordt bijvoorbeeld gewoonlijk aangeraden geen Transmissie-meditatie te doen, het is te krachtig en zou slecht voor hen kunnen zijn. Ook mensen die eerder een geestelijke of psychische aandoening hebben gehad worden gewaarschuwd dat Transmissie-meditatie voor hen niet geschikt is – ook weer omdat het zó krachtig is dat het de behandeling die zij voor de kwaal ondergaan of ondergaan hebben, ongedaan zou kunnen maken. Het andere voorbehoud is leeftijd. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen Transmissie-meditatie doen, of zelfs in het vertrek verblijven waar Transmissie gedaan wordt. De chakra’s, de krachtcentra, van een kind onder de 12 zijn nog onvoldoende gevormd en nog in ontwikkeling, en het zou schadelijk voor het kind kunnen zijn. Zelfs kinderen boven de 12 moeten beperkt worden in de tijd die zij aan Transmissie-meditatie besteden. Wanneer je in redelijke gezondheid verkeert, zijn er geen beperkingen. Wanneer je zwanger bent en de dokter tevreden is over je gezondheid en je geen slechte bevindingen hebt, is het volstrekt aanvaardbaar tot aan de negende maand Transmissie-meditatie te doen – maar alleen wanneer je in goede gezondheid bent.
Dat is Transmissie-meditatie. Het is heel eenvoudig te doen, maar de genoemde beperkingen moeten in acht genomen worden. Ik ken fanatici die het zes of zeven keer per week doen. Ik raad aan het iets evenwichtiger te doen, zoals het liefst drie maal per week of ten minste twee maal per week. Een maal per week is acceptabel, maar twee maal is beter en drie maal is nog beter. Ik denk, zeker in het begin, dat je het niet moet overdrijven en 10 uur aan één stuk doorgaan. Wanneer je het in het begin, laten we zeggen, een uur doet en het langzaam opvoert met een kwartier of zo, tot twee à drie uur, dan doe je het goed.
Transmissie-meditatie is door de Meesters ontwikkeld en aan de mensheid gegeven met een bepaald doel en het behoort op die wijze beoefend te worden. Wanneer je het doet, moet je het doen op de wijze zoals de Meesters het bedoeld hebben – Zij zijn Meesters in de vaardigheid. Er zijn altijd mensen die menen het beter te weten dan de Meesters en voorschriften als aantasting van hun vrije wil zien. Het is een geschenk en als je het niet op de juiste wijze gaat beoefenen, kun je het beter helemaal niet doen. Anders zou je een knoeiboel van je chakra’s kunnen maken en jezelf ziek maken.
Gedurende Transmissie-meditatie moet je niet wanhopen wanneer je aandacht van het ajna-centrum blijft afdwalen. Het is net als leren fietsen, je valt er steeds af en plotseling ben je op weg en kan je het. Je oefent en je kan leren de aandacht vast te houden. Over Transmissie-meditatie in haar volle betekenis kan je lang praten, maar de tijd vliegt voorbij wanneer je het feitelijk beoefent. Wanneer je ophoudt, zeg je: “Hebben we hier al die tijd gezeten?” Het voelt niet als een lange tijd, de tijd gaat snel.
Dat is dan Transmissie-meditatie, eenvoudig te beoefenen en ongelooflijk heilzaam voor de wereld. Je kunt het niet beoefenen zonder dat de wereld er baat bij vindt. Zelfs wanneer je slechts een paar minuten eenlijnig bent, zijn deze paar minuten krachtiger en waardevoller voor de wereld dan elke andere activiteit die je zou doen.

 

DE GROTE AANROEP

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar de Wil van God gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen —
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen.

Voor meer informatie over Transmissie-meditatie, zie hier.

Massale UFO-waarnemingen rond Nieuwjaar

De website WeatherWatch.co.nz ontving rond Nieuwjaarsdag 2012 een groot aantal ooggetuigeverslagen van ufo-waarnemingen. De weer-website ontvangt gewoonlijk vanuit de hele wereld tot 10 berichten per dag over onbekende lichten, meteoren en andere verschijnselen aan de hemel. Maar per 2 januari had Weather Watch binnen 24 uur 80 meldingen ontvangen, terwijl er daarna nog 10 meldingen per uur binnenkwamen. Weeranalist Philip Duncan zei dat er uit landen wereldwijd, waaronder Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Venezuela, het VK, Australië en de VS waarnemingen van flitsende lichten, “zwevende bollen”en “ufo’s” werden gemeld.
Het in de VS gevestigde Mutual UFO Network (MUFON), de grootste groep ter wereld die onderzoek naar ufo’s doet, ontving in de eerste week van 2012 talloze berichten over ufo’s van ooggetuigen uit 36 staten in de VS. “In de hele maand januari 2011 registreerde MUFON 500 meldingen, en nu zitten we al op 233 meldingen in alleen nog maar de eerste week van 2012,” vertelde de internationale directeur van MUFON, Clifford Clift.
WeatherWatch.co.nz ontving onder meer de volgende berichten: “Het is schokkend om te zien dat deze bollen niet alleen de laatste paar jaren zijn gezien, maar dat ze de afgelopen nachten ook over de hele wereld zijn gezien!” schreef Laura B. uit Californië.
Een ooggetuige uit Spanje schreef: “Mijn vader en ik zagen ze in Spanje om 00.45 uur ’s morgens, maar er waren er 5 of 6, alle in een verticale lijn tamelijk dicht bij de Aarde… Ik heb geen antwoord op alle vragen die wij ons stellen en wanneer ik denk een antwoord te hebben, leidt dat alleen maar tot meer vragen, dus kan ik alleen maar zeggen: ‘WE ZIJN NIET ALLEEN!’”
Nicki B. uit Arizona schreef: “Hoe kunnen we het hier in Arizona zien en mensen in Afrika en Australië zien hetzelfde ding? De energie van 2012 maakt me nu al opgewonden! Ik weet dat de kranten er ‘een of andere redelijke en logische verklaring’ voor zullen hebben, maar die geloof ik niet!”
Susana die haar locatie niet openbaar maakte, zei: “Gisteren rond 12.30 of 12.45 uur waren er enkele roodbruinachtige lichten. Eerst zag ik er één, en het trok op een of andere manier mijn aandacht. Plotseling was er een heel stel. Ik kon ze niet tellen, maar ik kan wel zeggen dat er ongeveer 30 lichten waren — ufo’s of kaarslichten, wie weet het? Alles wat ik kan zeggen is dat ik die lichten zag en ze waren mooi. Zijn we klaar voor 2012? Zijn we voldoende geïnformeerd om niet in paniek te raken?” (Bronnen: WeatherWatch.co.nz, Herald Online, Nieuw-Zeeland; Huffington Post, VS)

Maitreya’s ‘ster’
Ik maakte op 13 januari 2012 om kwart voor zeven ’s avonds met de grootste zoomfactor van mijn mobiele telefoon een korte opname van een mooi in verschillende kleuren knipperend voorwerp op 30 graden boven de zuidwestelijke horizon aan de avondhemel in Huntington Beach, zuidelijk Californië.
Mijn vrouw zag het als eerste vanuit het keukenraam. Toen ging ik naar buiten en filmde het. Het was een wit knipperend licht toen wij het voor het eerst zagen. We vroegen hardop of het in kleuren kon knipperen en dat deed het. Het scheen helder, terwijl het zich van tijd tot tijd met snelle bewegingen een beetje verticaal en zijwaarts voortbewoog, voor het verdween. Het was werkelijk verbluffend mooi en boeiend in zijn schoonheid!
Was het Maitreya’s ‘ster’?
R.L., Californië (VS).
(De Meester van Benjamin Creme bevestigt dat het Maitreya’s ‘ster’ was.)


Nederland — Gedurende ongeveer 20 minuten gefilmd op 15 januari 2012, rond 3 uur ’s ochtends. Dit stralende, bewegende voorwerp (foto’s rechts) veranderde snel van kleur, van groen naar blauw, roze en geel. Degeen die het filmde, schrijft: “Gewone sterren gedragen zich niet zo. Dit is geen ster, mensen, dit gebeurt in onze atmosfeer … Verplaatste zich zuidwaarts, snel in een rechte lijn. (Bron: YouTube: voerendaal1)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de kleurige ufo Maitreya’s ‘ster’ was.)

Jing Xian, China — “Afgelopen nacht verscheen er onverwachts een mysterieus vliegend vaartuig in Jing Xian,” volgens een Chinees tv-nieuwsbericht op 14 november 2011. “Deze waarneming werd gemeld door meerdere ooggetuigen en het voorwerp leek de activiteit beneden met interesse te observeren.”
“Om negen uur ’s avonds,” zo vertelde de verslaggever, “zag de heer Zhao een onbekend stralend voorwerp dat veel groter en helderder was dan de andere sterren. Het voorwerp verplaatste zich heen en weer in de lucht. Toen hij naar huis ging om zijn videocamera te halen om het te filmen, werd het kleine stralende voorwerp groter, de omtrek werd geleidelijk helderder en cirkelvormiger. Het leek op een spiraal in de lucht en stootte rode en blauwe stralen uit.” Het voorwerp bleef daar zweven en draaien, aldus de ooggetuige. De verslaggever vervolgde: “Met de cameralens ingezoomd kon iedereen zien dat het voorwerp opnieuw van klein naar groot veranderde. Maar de functie van de videocamera is beperkt en de opname werd langzamerhand wazig, naarmate het stralende voorwerp groter werd. Plotseling onthulde het vaartuig eindelijk zijn ware gedaante… Het leek in de lucht precies een spiraal bovenop een cirkelvorm. Zowel de boven- als de onderkant van het voorwerp verschoven en veranderden.” De ooggetuige vergrootte de opnamen 180 keer, vervolgens 350 keer, toen blauwe lichten te zien waren, en daarna 700 keer. “Wie weet wat het onbekende stralende voorwerp is? We moeten deskundigen zoeken om verder onderzoek uit te voeren,” meende de Chinese presentator. (Bron: YouTube: StephenHannardADGUK)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het een ruimtevaartuig van Mars betrof op een verkenningsmissie.)

Melboune, Australië — Op 1 januari 2012 verscheen om tien minuten na middernacht een helder licht die boven het Oudjaarsavondvuurwerk in de buitenwijk Donvale ronddartelde. De filmer kan op de opname worden gehoord, terwijl hij zegt: “Het beweegt zich op en neer in een mooie beweging.” (Bron: YouTube: Frankie33888)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp een ruimtevaartuig is van Mars.)

 

Lichtpatronen op een gebouw in Nîmes, zuid-Frankrijk, gefotografeerd op 9 januari 2012 door D.B. (Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat deze wonderen van licht door de Ruimtebroeders gemanifesteerd zijn, in samenwerking met Maitreya.)

Lichtzegening van de Meester Jezus op een foto van R.R.’s dochtertje op de dag van haar doop in Long Island, (New York, VS), augustus 1995.

 

boekbespreking door Carmen Font

Als we één woord moesten kiezen om het onderzoek van wetenschappers en auteurs in de afgelopen 70 jaar naar buitenaardse bezoekers aan te duiden, dan zou dat waarschijnlijk “openbaarmaking” zijn. Het “openbaar maken” van de feiten achter de vele ufo-waarnemingen, het schiften van de valse contacten van de echte en het aandragen van argumenten vóór of tegen de buitenaardse aanwezigheid op aarde heeft inderdaad grotendeels de tijd, energie en gemoederen van onderzoekers en zelfs overheidsinstanties in beslaggenomen. Allerlei ‘gecontacteerden’ beweren boodschappen te hebben ontvangen van buitenaardse oorsprong, waarvan de meeste veel verder gaan dan een waarschuwende toon en angst voor de toekomst verspreiden. In dit opzicht is het niet vreemd dat steeds meer mensen die de mogelijkheid van buitenaardse bezoeken aan de aarde graag in overweging nemen, in verwarring raken over de betekenis en het belang van deze contacten. Wat is het doel van deze bezoeken? Als die buitenaardsen echt vijandige wezens zijn, zoals ze door zoveel mensen en Hollywood-films worden afgeschilderd, waarom houden regeringen zich dan meer bezig met het geheim houden van informatie dan met plannen voor het tegengaan van een buitenaardse invasie?
Schrijver en docent Gerard Aartsen toont in zijn onlangs gepubliceerde boek Here to Help: UFOs and the Space Brothers aan dat voor het begrijpen van de buitenaardse contacten op aarde meer nodig is dan slechts openbaarmaking van gegevens over waarnemingen en legt in plaats daarvan de nadruk op openbaarmaking van hun missie. Ondanks het feit dat “geen enkel aantal waarnemingen voldoende schijnt om de algemene skepsis over de realiteit van de ruimtemensen tegen te gaan die in de jaren ’50 door desinformatiecampagnes van regeringen werd opgewekt”, stelt Aartsen op pakkende wijze dat de aandacht in de discussie over buitenaardsen niet langer gaat over de vraag of ze bestaan of niet, of onder welke omstandigheden ze zijn waargenomen. Nee, de discussie gaat hier meer over het werkelijke belang en de betekenis van deze bezoeken. Zoals Aartsen overduidelijk aangaf in zijn eerste boek over dit onderwerp, George Adamski: Gezant van de Ruimtebroeders (2010), toont de overvloedig beschikbare informatie over buitenaardse contacten ons het onmiskenbare feit van hun aanwezigheid aan.
Maar we zullen nooit de omvang en het doel van hun missie begrijpen, noch met de Ruimtebroeders kunnen samenwerken, als we ons blijven gedragen alsof we de enige bewoners van ons zonnestelsel zijn of als we onze reactie op buitenaardse bezoekers laten bepalen door angst en complottheorieën. Here to Help behandelt deze twee kwesties op heldere en overtuigende wijze: de boodschappen van onze Ruimtebroeders sporen ons aan te zorgen voor het ecologisch welzijn van de planeet en de door de mens veroorzaakte onevenwichtigheden in onze maatschappij aan te pakken die omstandigheden scheppen van grove onrechtvaardigheid en hebzucht. Zij komen om ons te helpen onze planeet te helpen. De beweegredenen achter deze hulp zijn niet willekeurig, maar stemmen overeen met de leringen van de Oude Wijsheid. Hun hulp wordt verleend overeenkomstig de Wet van Karma voor deze planeet en met de kennis en medewerking van onze planetaire Hiërarchie. Door het hele boek put de schrijver, naast vele andere bronnen, uit unieke informatie over dit onderwerp van Benjamin Creme en Share International.
In Here to Help wordt voor de lezer op vergelijkbare manier de achtergrond van deze wijze en tijdloze leringen toegelicht, die stellen dat de evolutie van bewustzijn het doel van het leven is, hier en – dit wekt misschien verbazing, maar niet voor de lezers van Share International – overal elders in het universum. Deze wijsheid vindt in de meeste godsdiensten een beknopte uitdrukking als de ‘Gouden Regel’ of de wet van onschadelijkheid, de grote wet waar de Ruimtebroeders (die verder gevorderd zijn dan wij en hoofdzakelijk van planeten als Venus en Mars komen) zich, evenals onze eigen Spirituele Hiërarchie, aan houden.
Twee van de hoofdstukken in Here to Help ontrafelen met harde gegevens en primaire bronnen het mechanisme en de motieven achter de desinformatiecampagne die de authentieke openbaringen van de Ruimtebroeders verdoezelde en een sfeer van argwaan creëerde.
Aartsen geeft vervolgens een onthullende beschrijving van de vroege contacten uit de hele wereld: van Rusland tot de VS, Zuid-Amerika en Australië. Here to Help verbindt de gemeenschappelijke elementen uit de boodschappen, die nu met volle kracht tevoorschijn treden in deze tijd van grootste nood. “Er is niets ‘banaals’ of ‘evangelisch’ aan de boodschappen uit de ruimte, aangezien ze pleiten voor sociaal-economische veranderingen die een eind zullen maken aan de onbillijkheden die leiden tot een verdeling in mensen die goed leven en zij die onnodig honger lijden.” (blz.8) Voordat overheidsinstanties begonnen het publiek angst aan te jagen voor de vermeende boze aard van de ufo’s, ontvingen veel gecontacteerden informatie die heden nog net zo relevant is. Met de Italiaanse psycholoog Bruno Sammaciccia (overleden in 2003) was er contact van 1956 tot in de jaren ’70 (de Friendship-groep, zoals door Stefano Breccia beschreven in Mass Contacts). De essentie van zijn informatie betrof onzelfzuchtige liefde en ethische waarden voor een veilig evolutieproces, maar deze bezoekers uit de ruimte onthulden ook dat “hun hoofdtaak was ervoor te zorgen dat de mensheid haar kernarsenaal niet zou inzetten en ons te helpen in onze evolutionaire voortgang, door te proberen ons te stimuleren tot een hoger niveau van begrip, waarbij ze zelfs tot op zekere hoogte in ons lijden deelden.” (blz. 64)
Aartsen wijst er daarom op dat, “los van de vele details over de geavanceerde technologie van de ruimtemensen en van hun kennis en beheersing van de natuurwetten” (blz. 67),  dat de komst van de ufo’s geen op zichzelf staande gebeurtenis is met alleen technologische implicaties, maar dat deze “plaatsvindt tijdens het ontwaken van de mensheid tot de spirituele aard van het leven en de terugkeer van de Oudere Broeders van onze Spirituele Hiërarchie in de wereld van alledag.” (blz. 67) Hoewel Aartsen deze stelling al in zijn vorige boek naar voren bracht, laat hij in Here to Help zien dat ze de ruggegraat vormt van elke serieuze interpretatie van de buitenaardse boodschappen.
Veel zogeheten contactees en overheidsinstellingen hebben alleen aandacht voor de technologie, alsof dat de enige of belangrijkste bijdrage van de Ruimtebroeders zou zijn, terwijl tegelijkertijd angst en bezorgdheid wordt ingeboezemd over het mogelijke misbruik van deze technologie. Er zijn echter vele echte contactees die benadrukken dat wij die technologie zelf misbruiken. Bruno Sammaciccia stelde dat “technologie en wetenschap als de belangrijkste zaken worden beschouwd, zodat zij vergeten dat mensen, boven alles, zielen zijn.” (blz. 122) Een soortgelijke boodschap ontving Enrique Barrios: “Wanneer het wetenschappelijke niveau het niveau van liefde in onze wereld overstijgt, vernietigt die wereld zichzelf. Er bestaat een rekenkundige verhouding…” (blz. 122)
Here to Help laat zien dat het bestaan van de Ruimtebroeders, hun bezoeken en hun boodschappen veel eenvoudiger zijn dan we vaak denken. Zij komen niet om ons mee te nemen naar ‘hogere dimensies’ of om ons met technologie te bestoken die we niet kunnen begrijpen. Zoals Gerard Aartsen in elk hoofdstuk duidelijk maakt, herinneren de Ruimtebroeders ons eraan dat we “moeten leren lopen voordat we kunnen rennen.” (blz. 139) We zullen nooit toegang tot de mysteries van het leven krijgen als we volharden in ons egoïsme en onwetendheid. Of, “zo boven, zo beneden”, zoals de Italiaan Paolo di Girolamo zegt over zijn contacten: “Het boeiendste deel van de verklaringen [van de ruimtemensen] over de relatie tussen de mensheid en het heelal betreft de werkelijkheid, die de filosofen uit het verleden al verondersteld hadden, van de wezenlijke samenhang tussen microkosmos en macrokosmos.” (blz. 149) Het doel van de Ruimtebroeders is dan ook ons, de mensheid, te inspireren onszelf als ‘één’ te zien, en die eenheid als deel van een grotere, extraplanetaire eenheid.

Gerard Aartsen, Here to help: UFOs and the Space Brothers. BGA Publications, Amsterdam, 2011. ISBN: 9789-08-15495-0-9. (De Nederlandse vertaling verschijnt omstreeks september 2012.)

interview met Atossa Soltani door Jason Francis (verkort)

Amazon Watch, een ideële organisatie gevestigd in San Francisco, werd in 1996 opgericht om het Amazone-regenwoud te beschermen en om de rechten van de inheemse bevolking in de regio te bevorderen. Het Amazone-regenwoud is het grootste en meest biodiverse tropische regenwoud in de wereld. Het bestrijkt een gebied groter dan het continentale gedeelte van de VS en strekt zich uit over negen landen.
Amazon Watch voert samen met inheemse en milieuorganisaties campagnes voor mensenrechten, verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de Amazone ecologie. Atossa Soltani is de oprichter en directeur van Amazon Watch. Jason Francis interviewde haar voor Share International.

Share International: Waarom is het belangrijk om het Amazone-woud te beschermen?
Atossa Soltani: Het Amazone-woud is cruciaal voor het klimaat over de hele wereld. Het regelt het weer en de regenval, niet alleen in Zuid-Amerika maar wereldwijd. Het wordt wel de motor van het mondiale weersysteem genoemd, en ook de regenmachine en de longen van de planeet. De Amazone is een vitaal orgaan van de Aarde en als zodanig is eenieder van de bijna 7 miljard mensen op de planeet afhankelijk van de Amazone en de functies waarin deze voorziet.
De Amazone is ook de bakermat van talloze plant- en diersoorten, eenderde tot de helft van alle planten en dieren op Aarde. Veel van deze planten hebben een medicinale waarde. Minder dan 1 procent van de planten van de Amazone zijn onderzocht op hun medicinale eigenschappen, en we denken dat ze veelbelovend zijn bij het vinden van geneesmiddelen tegen ziekten, inclusief kanker, diabetes en aids.

SI: Wat is de visie van Amazon Watch, en wat inspireerde u om de organisatie op te zetten?
AS: De visie van Amazon Watch is dat we als partners samenwerken met inheemse volken in het hele Amazone-gebied om hun inheemse rechten te bevorderen en hun milieu te beschermen. Gedurende duizenden jaren is de inheemse bevolking een ongelooflijk effectief beheerder van het woud geweest en ze staat in de frontlinie van de strijd voor het behoud van de Amazone. Daarom, door hen bij te staan hebben we de beste kans om het woud te beschermen. En de leefwijze van de inheemse bevolking, hun cultuur en traditionele kennis bieden lessen over hoe de moderne maatschappij meer in evenwicht met de natuur kan leven.
We werken als partners en voeren campagnes voor inheemse landrechten en het recht op zelfbeschikking, voor duurzame ecologische ontwikkeling, voor verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, en om de wereld de waarde en het belang te helpen begrijpen van zowel het tropisch regenwoud als de traditionele kennis die hier bestaat.
We werken bijvoorbeeld aan campagnes om bedrijven aansprakelijk te stellen voor de vernietiging van het woud en verontreiniging van het water. We werken aan programma’s ter ondersteuning van de eigen initiatieven van de inheemse bevolking om hun land te verdedigen en het eigendomsrecht te registreren. We werken om de publieke investeringen te verschuiven van destructieve energie- en megaprojecten naar duurzame ontwikkeling.
De kern van onze missie is het geloof dat de inheemse bevolking rechten heeft en dat zij een dienst verleent aan de mensheid als geheel. We kunnen heel wat leren van hun strijd en hun wijsheid. Wij kunnen ook heel wat verliezen, wanneer die bevolking haar thuisland, haar bossen en haar cultuur verliest. Als die verdwijnen, dan verdwijnt daarmee de hele Amazone.
Zelf ben ik vanaf jonge leeftijd door het indrukwekkende, ongelooflijke fenomeen dat de Amazone is, geïnspireerd. Ik leerde erover in mijn eerste studiejaar in 1983. Van af dat moment heb ik dit altijd een belangrijke strijd voor de planeet gevonden, en ik heb mij de afgelopen 21 jaar ingezet voor deze mondiale crisis, in het bijzonder tegen de ontbossing en voor het behoud van de Amazone en de rechten van de inheemse bevolking.

Ontbossing

SI: Wat is het huidige tempo van de ontbossing van de Amazone?
AS: Ontbossing over het hele Amazone gebied wordt eigenlijk niet gemeten. In feite gelden de gegevens die beschikbaar komen alleen voor de ontbossing in de Braziliaanse Amazone. Dus is het moeilijk in te schatten. We weten dat er in landen als Ecuador een zeer hoog tempo van ontbossing bestaat. Omdat 60 procent van de Amazone in Brazilië ligt, kan de ontbossing in sommige jaren zo groot als België zijn en in andere jaren zo groot als Frankrijk. Het varieert, maar in het algemeen kan men zeggen dat in de afgelopen 40 tot 50 jaar ongeveer 20 procent van de wouddekking in het algemeen in het Amazone-gebied verloren is gegaan, in Brazilië, Bolivia, Ecuador, Peru, Colombia, Guyana, Frans Guyana en Suriname. Nog eens 20 procent van het woud in het gebied is zodanig verslechterd dat de ecologische hydrologische functie erop achteruitgaat. Ergens tussen de 20 en 40 procent is ontbost en gedegenereerd.
We vechten tegen de klok. Circa 40 tot 50 procent is het ecologische kantelpunt waarop de gehele hydrologische cyclus van de Amazone uiteen zou vallen. En we zijn daar niet ver vandaan. We hebben waarschijnlijk nog ten hoogste een paar decennia en sommigen beweren dat we dat punt dit decennium al kunnen bereiken.

SI: Wat zijn de oorzaken van de ontbossing en de aantasting van de Amazone?
AS: Dat verschilt van plaats tot plaats. In het Andes-gedeelte van de Amazone, met bergwouden, zijn de oorzaken van ontbossing uniek. Dikwijls volgt ontbossing de wegen naar ontoegankelijke gebieden. Wegen worden aangelegd om hout af te voeren of voor de exploratie van olie en gas, en men legt infrastructuur zoals pijpleidingen aan. Dit soort projecten maakt toegang tot afgelegen gebieden mogelijk, wat een vloedgolf van mensen met zich meebrengt zoals stropers en mensen uit stedelijke centra die op land uit zijn. Kolonisatie en ontbossing volgen daarna met landbouw en soms industriële landbouw.
In de Braziliaanse Amazone omvatten de oorzaken van de boskap veehouderij en grootschalige plantages van sojabonen en oliepalmen. In de neder-Amazone zijn megadammen die enorme gebieden van de Amazone onder water zetten. In sommige plaatsen beslaan de ondergelopen gebieden duizenden vierkante kilometers.

“Tsjernobyl in de Amazone”
SI: Kunt u iets zeggen over wat sommige deskundigen een “Tsjernobyl in de Amazone” noemen?
AS: Die benaming verwijst naar gebieden die vervuild en geruïneerd zijn door de Chevron Corporation (voorheen Texaco). Eind jaren ’60 ontdekten zij olie in de noordoostelijke Amazone. Ze gebruikten een technologie om naar olie te boren die in de meeste andere delen van de wereld onwettig was, waarbij ze 68 duizend kubieke meter giftig proceswater en 68 duizend kubieke meter ruwe olie in de rivieren en stromen loosden in een gebied waar vijf inheemse stammen leefden. Dit raakte ook ongeveer 30 duizend boerengemeenschappen op het platteland. Dus dit gebied is eigenlijk verwoest.
Het bedrijf verliet het gebied in de jaren ’90 met achterlating van een enorm vervuild gebied. De volksgezondheid verkeert in een crisis. Er zijn onder de mensen grote epidemieën van kanker, aangeboren afwijkingen, huidproblemen en allerlei soorten ziekten die te maken hebben met de olievervuiling. Het bedrijf heeft geweigerd dit gebied te reinigen en, als gevolg, zich met handen en voeten verdedigd tegen een gerechtelijke aanklacht die in februari 2011 tot een aanvankelijke overwinning leidde. Een Ecuadoriaanse rechtbank besliste dat Chevron schuldig is en daarom 9,5 miljard dollar moet betalen aan schoonmaakkosten en om de schade die zij in de regio veroorzaakt hebben, te herstellen. We rekenen erop dat het recht uiteindelijk zal zegevieren en Chevron zijn verantwoordelijkheid voor de schoonmaak zal moeten nemen, waarbij ze direct hulp verlenen aan de gemeenschappen die door de olievervuiling geruïneerd zijn.

SI: Waar gaat de campagne “Maak Ecuador schoon” over, die Amazon Watch begonnen is?
AS: In 2001, toen Chevron Texaco kocht, lanceerde Amazon Watch een campagne om Chevron verantwoordelijk te houden voor zijn rol in de vervuiling van Ecuador. Wij zijn niet de aanklagers, maar we hebben de aanklagers gesteund. Het is een groepsgeding dat in gang is gezet door 30.000 inheemse  bewoners en dorpsbewoners, dat al 17 of 18 jaar loopt.
Ons werk is de gemeenschappen te ondersteunen en hen te helpen om hun stem gehoord te krijgen, waarbij we hen tot de voordeur van de beleidsmakers van Chevron brachten en steun wekten bij beleggers om Chevron verantwoordelijk te houden. De campagne bracht ook noodzakelijke hulp aan de gemeenschappen waarbij honderdduizenden bezorgde burgers uit de gehele wereld betrokken waren die brieven en petities ondertekend hebben ter ondersteuning van de eisen van de campagne “Maak Ecuador schoon”. De eisen van de campagne zijn dat Chevron de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het schoonmaken van de vervuilde grond en het water, en de gemeenschap een vergoeding biedt voor mensen die gestorven zijn of nu nog lijden aan ziekten, om medische hulp naar de regio te brengen, en om de getroffen gemeenschappen in deze regio van drinkwater te voorzien.

SI: Waarom beschermen de regeringen van de staten het Amazone-woud niet tegen degeneratie en schending, en steunen ze niet de rechten van de inheemse bevolking tegen uitbuiting?
AS: De regeringen van deze landen – zoals Peru, Colombia en Brazilië – hebben staatsolie- en elektriciteitsbedrijven. Deze bedrijven en ministeries van energie en mijnbouw zijn partners van particuliere bedrijven bij het winnen van de hulpbronnen van de Amazone. Zo vormen de regeringen partnerschappen waarbij ze niet de rol spelen van regelgevers voor het milieu en handhavers van mensenrechten, maar juist helpen de winning van de hulpbronnen in de inheemse gebieden te vergemakkelijken.
Aan de ene kant bestaan er grondwettelijke garanties. In elk van de Latijns-Amerikaanse landen hebben de regeringen voorzieningen in hun grondwetten opgenomen die de inheemse bevolking recht geven op haar land en hulpbronnen, en haar recht op zelfbeschikking garanderen. Niettemin hebben deze regeringen geen regelgeving om deze grondwettelijke garanties op een adequate manier af te dwingen. Hun rechtssystemen werken niet en ze hebben heel weinig onafhankelijk toezicht op het milieu in de afgelegen regio’s van de Amazone. Bovenop al deze problemen gaan de regeringen, zoals ik al zei, partnerschappen aan met bedrijven voor de snelle winning van natuurlijke hulpbronnen. Het is dat ultieme belangenconflict dat de inheemse bevolking uitspeelt tegen de economische belangen van het bedrijfsleven dat de regering controleert.

SI: Hoe bevordert Amazon Watch de rechten van de inheemse bevolking? Wordt de inheemse bevolking krachtiger in haar strijd voor het behoud van het Amazone-woud?
AS: Het is altijd de principiële strategie van Amazon Watch’s geweest om de inheemse organisaties te versterken, de ontwikkeling van hun inheemse leiderschap te steunen en om de inheemse bevolking te helpen betere pleitbezorgers voor hun eigen rechten te worden. We helpen hen met middelen en trainingen om niet alleen hun eigen interne organisaties te versterken, maar ook om grote multinationale bedrijven en internationale financiële instellingen als de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank aan te pakken.

Aan het eind van de jaren ’90, toen Amazon Watch net begon, hielpen we inheemse leiders met het opzetten van email-accounts, het gebruiken van internet en het versturen van emails vanuit de dichtstbijzijnde stad in de jungle. Tegenwoordig bestaat er een goed geöliede beweging waar inheemse leiders niet alleen online in contact staan met de internationale gemeenschap en met hun supporters, maar ook met elkaar, van gemeenschap tot gemeenschap. Zij inspireren elkaar en helpen elkaar met voorbeelden. Ik vind dat een bijzonder stimulerende gedachte.
Ze zijn een macht geworden in Latijns-Amerika. De inheemse bevolking heeft regeringen doen omvallen en de agenda van regeringen bepaald. Zij hebben regeringen gedwongen wetten te veranderen, en hebben in sommige gevallen, door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid, lopende operaties zoals grote bedrijven stopgezet en eruit gegooid. Ze zijn een macht om rekening mee te houden.

SI: Is er nog iets dat u zou willen toevoegen?
AS: Ik moedig mensen over de hele wereld, die wel duizenden kilometers van de wouden in de Amazone verwijderd kunnen zijn, aan om te kijken naar wat zij doen in hun dagelijkse leven – het voedsel dat zij eten, de energie die zij verbruiken, hun investeringen, hun bankrekeningen – en hoe deze keuzes de systemen versterken die onze natuurlijke ecologische systemen ontmantelen.
We moeten een holistische benadering aannemen en vragen: “Waar komt mijn geld vandaan? Waar verdien ik het? Waar gaat het naartoe? Waar komt mijn voedsel vandaan? En hoe beïnvloedt mijn consumptiepatroon, of het nu energie is of mijn kleren zijn, de rest van de wereld?”
Maar dat is niet genoeg. We moeten kijken hoe we onze consumptie kunnen verminderen en opschonen – kijken naar de bronnen van onze consumptie – lokaal kopen, voedsel eten dat we verbouwen, ons eigen energieverbruik terugbrengen tot het laagst mogelijke per hoofd. We moeten ons ook verbinden met gemeenschappen die in de frontlinie staan en hen steunen – voorzien van middelen, geld, energie en actieve steun. We moeten activisten worden, omdat toekomstige generaties afhankelijk zijn van de acties van deze generatie. Dat geldt voor de Amazone en voor de regenwouden over de hele planeet. Dat geldt voor de visserij, onze oceanen, ons klimaat. En dat geldt voor democratie en rechtvaardigheid.
Het is tijd dat een mondiale beweging van massale solidariteit een holistische houding aanneemt bij alles wat zij doet, actie onderneemt teneinde de planeet te veranderen en dat ook spoedig doet. De komende 10 jaar zijn kritiek en zullen de toestand van onze planeet voor de komende duizend jaar bepalen. Dus dit is het moment.

Informatie: www.amazonwatch.org

Jason Francis is medewerker van Share International en gevestigd in Massachusetts, VS.