Themalezing: Transmissie, een meditatie voor de nieuwe tijd

door Benjamin Creme

Dit artikel is een bewerking van de lezing die Benjamin Creme op 26 januari 2008 heeft gegeven tijdens een Transmissie-meditatieworkshop in Cecil Sharp House, Londen.
Misschien heeft u zich weleens afgevraagd waarom mensen eigenlijk mediteren. Waarom meditatie? Wat is er zo goed, zo interessant, zo doeltreffend aan, dat miljoenen mensen over de hele wereld, en in zo snel toenemende aantallen, beginnen of doorgaan met meditatie? Waarom doen ze het?
Vanuit het gezichtspunt van Hen die de leiding over onze evolutionaire vooruitgang op planeet Aarde hebben, is de reden dat meditatie hét middel bij uitstek is om de mens in contact met zijn of haar ziel te brengen. Daarom mediteren we. Ongeacht wat we zoeken, ongeacht wat een bepaalde vorm van meditatie iemand te bieden heeft, de eigenlijke reden om hoe dan ook meditatie te beoefenen is om in contact te komen met onze ziel.
Of we het nu weten of niet, we zijn allemaal zielen in incarnatie. Het is de ziel die incarneert, niet deze persoonlijkheid waarvan we denken dat die ons ‘zelf’ is, met een fysiek lichaam. De ziel is een grootse geestelijke entiteit, een geïndividualiseerd fragment van de grote kracht die het menselijk rijk genoemd wordt. Terwijl de ziel keer op keer incarneert, maakt ze een evolutiereis door via een reeks voertuigen, de man of de vrouw op het fysiek gebied, elk met zijn eigen uiterlijk, visie, gedachten, enzovoort. Het voertuig is samengesteld uit een fysiek lichaam, een astraal/emotioneel lichaam en een mentaal lichaam, die tezamen het voertuig voor de ziel verschaffen, om te zien en het leven te ervaren op dit niveau van zijn. Dit niveau is slechts één, en het laagste, aspect van alle mogelijke niveaus van leven die we kunnen ervaren naarmate we ons bewustzijn en onze gewaarwording tot steeds hogere gebieden verheffen.
De meeste mensen geloven dat wanneer ze in de spiegel kijken, zij zichzelf zien: om te kijken of zij er goed uitzien, een beetje bleek, niet zo in orde, enzovoort. Ze zien dan slechts de uiterlijke verschijning van het voertuig van de ziel. En de ziel gebruikt dit voertuig om te ervaren wat het leven op dit niveau is. Indien we, als voertuig, het ‘leven’ op de juiste wijze ervaren, ervaart de ziel dat eveneens. Maar als mensen, zoals meestal, slechts de illusies van de fysieke, emotionele en mentale gebieden zien, dan neemt de ziel dat ook op een illusoire manier waar. (Illusie op het fysieke gebied wordt “maya” genoemd, op het emotionele gebied “begoocheling”, en op het mentale gebied, “illusie”.)
Wanneer de ziel niet in incarnatie is, is ze een volmaakt goddelijk wezen, met het volle spectrum van goddelijkheid dat we op ons niveau op planeet Aarde kunnen ervaren. Maar wanneer we haar via illusie aspecten van het ‘leven’ op het fysieke, emotionele of mentale gebied laten zien – aspecten van het leven die onjuist zijn omdat we ze door de mist van illusie niet goed kunnen zien – dan deelt de ziel ook in die illusie.
De meerderheid van de mensheid die in deze tijd in incarnatie, en ook uit incarnatie, is, leeft in meerdere of mindere mate in illusie. In wezen verkeert de ziel niet in illusie, maar als we haar een illusoire ervaring presenteren, deelt zij die illusie. Zij kan slechts zien wat wij zien. Indien we verblind zijn door begoocheling, illusie, dan is dat wat we de ziel als de aard van leven presenteren.

De evolutiereis
Het streven en het doel van het leven, van de ziel in incarnatie, is de ontwikkeling van een voertuig dat steeds zuiverder reageert op de aard van werkelijkheid. En hoe zuiverder en nauwkeuriger die reactie is, des te correcter het zicht van de ziel op de werkelijkheid op dit niveau is.
Op deze evolutiereis maken we duizenden levens door: reïncarnatie is een feit van het leven. Maar het zijn niet wij – u en ik, met een naam – maar onze ziel die deze reis naar vervolmaking aflegt. Terwijl ze zelf volmaakt is, reist de ziel op het fysieke gebied naar vervolmaking via een reeks van fysieke voertuigen die toegerust zijn met astraal-emotionele reacties en met mentaal inzicht en denken. Hoe ontwikkelder het voertuig is, des te volmaakter de ziel op haar evolutiereis is. Die reis vergt duizenden levens, maar op een bepaald punt tijdens die reis merkt de ziel, op haar niveau, dat haar voertuig – de man of vrouw in die bepaalde incarnatie – enigszins begint te reageren op haar energie en licht. Tot aan die tijd werkt het voertuig, door een ragdun koord verbonden met de ziel, slechts aan zijn eigen doelstelling: eten, denken aan wat het vervolgens zal eten, hoe het aan dat voedsel kan komen, hoe zijn kostje te verdienen, enzovoort.
Maar er komt een moment dat de ziel ziet dat haar voertuig begint te reageren op de energie en het doel van de ziel. Wanneer de ziel dit ziet, leidt zij de man of vrouw tot een of andere vorm van meditatie. De ziel ontsteekt dan haar centrum aan de rechterkant van het lichaam. Dit is het centrum van de ziel, niet in het grofstoffelijke, maar in het fijnere etherische lichaam. De christelijke Bijbel zegt dat het hart van de wijze zich aan de rechterkant bevindt, dat van de dwaas aan de linkerkant. Dit betekent dat de wijze, die weet dat hij eigenlijk een ziel is, weet dat het centrum van de ziel – niet het fysieke hart – het centrum van ons wezen is. Wanneer dit centrum door de ziel ontstoken wordt, begint de evolutie van de ziel in incarnatie. De energie en het licht van de ziel beginnen te gloeien, en de ziel brengt haar weerspiegeling, de man of vrouw, tot een of andere vorm van meditatie; meditatie is de hefboom die de ziel en haar voertuig tot elkaar brengt. In het begin probeert de persoon wellicht een aantal verschillende vormen van meditatie en besluit er niet mee door te gaan, maar uiteindelijk komt er een leven waarin meditatie de aandacht vasthoudt en veel tijd en energie aan de beoefening van die meditatie wordt besteed.
Op deze wijze wordt de band tussen de ziel en haar voertuig steeds sterker, totdat uiteindelijk de vereniging van beide tot stand gebracht wordt. Yoga betekent ‘vereniging’, en door de yoga van meditatie wordt eerst dat contact gelegd en vervolgens leven na leven versterkt.
Er zijn honderden meditatietechnieken aan de wereld gegeven. Er is een grote keuze voor iedereen die wil mediteren. Hoe wetenschappelijker de meditatie, des te doeltreffender de uitwerking zal zijn.
De ziel geeft nooit op, zij is een volhouder, en als iemand in een bepaald leven geen meditatie doet, port zij hem in een volgend leven opnieuw, steeds opnieuw, aan totdat de boodschap doorkomt en de persoon gaat mediteren. In het begin is dat wellicht vluchtig, maar dan volgen er levens waarin de persoon is toegewijd aan meditatie.
En dan gebeurt er iets anders. Wanneer hij enige tijd heeft gemediteerd, begint het individu onder invloed van de ziel te veranderen, hoewel dat misschien niet door de betrokkene wordt beseft  – het hangt ervan af hoeveel zij er in theorie van weten. Misschien zie je de veranderingen, of misschien niet, maar je vrienden zullen het beslist zien. Je bent niet meer de persoon die je was, je hebt vaak niet meer dezelfde interesses als voorheen. Je begint andere interesses te krijgen. Je wordt minder op jezelf en meer naar buiten gericht, meer betrokken bij de wereld als geheel, bij andere mensen. Dit is een bepalende fase. Dit maakt iedereen door en dat is niet iets vreemds of verschrikkelijks, maar gewoon ontwikkeling – ziele-ontwikkeling.
De ziel kent geen obstakels, zij ziet geen individuen maar de wereld als geheel. Zij ziet haar doel in zijn geheel en haar voertuig als een voorbijgaand stadium dat ze gedurende enige tijd op haar incarnatiereis kan gebruiken. De ziel ziet haar voertuig niet als minder of beter dan enig ander voertuig. Ze creëert het voertuig dat ze nodig heeft. De ziel bouwt haar voertuig in de baarmoeder en brengt de man of vrouw tot volwassenheid door wie ze het leven kan ervaren op dit niveau van bestaan.
De ziel heeft geen besef van tijd, alleen van eeuwigheid; ze denkt in termen van eeuwigheid. Ze ziet zichzelf ook niet als een afgescheiden wezen. We zijn ten onrechte geneigd onszelf als afgescheiden wezens te zien. We hebben verschillende namen, verschillende kleuren, verschillende religies, we worden in verschillende delen van de wereld geboren en dit alles schept scheidingen die wij voor echt houden. Vanuit het gezichtspunt van de ziel zijn ze helemaal niet echt: er is geen verdeeldheid, geen afgescheidenheid. De ziel is zich bewust van het geheel en tracht dat besef van het geheel over te brengen aan haar voertuig, de man of vrouw.
Vanuit ons gezichtspunt bezien kan dat duizenden jaren duren, maar vanuit het gezichtspunt van de ziel bestaat tijd helemaal niet. Er is slechts eeuwigheid. Door onze beperkte visie, onze illusie, denken we dat tijd echt bestaat en die illusie leggen we op aan ons leven. Als we een trein moeten halen of iemand van een schip of vliegtuig afhalen, of een tijdschrift maken en een deadline hebben om het bij de drukker te krijgen, moeten we een tijd hebben, maar dat is slechts een afspraak, een denkbeeldige verdeling van de dag; het is niet echt. Het is iets wat we verzonnen hebben om ons te helpen het hoofd te bieden aan de realiteit van het fysieke gebied. Maar we moeten ons niet laten misleiden tot de gedachte dat dat het ‘leven’ is. Het is niet het leven, het dient slechts het gemak op het fysieke gebied. Buiten het fysieke gebied heeft tijd geen betekenis.
Niettemin zijn er perioden waarin het leven op verschillende manieren wordt ervaren – actiever of ontvankelijker. Dit zijn fasen in ons leven die ons de indruk van tijd geven. Ze zijn de in- en uitademingen van het grote Heelal zelf, en daar maken we allen deel van uit.

Het doel van de ziel
Er bestaat niets, geen atoom van materie of energie waar dan ook in het heelal dat afgescheiden is van welk ander atoom ook. Net zoals ons lichaam uit zeer kleine, nauw met elkaar verbonden cellen bestaat, zo is elk minuscuul atoom verbonden met elk ander atoom in het geheel van het heelal. Dat is hoe de ziel het ziet.
De ziel kent de betekenis en het doel van wat wij het leven noemen. Ze kent het doel van iedere individuele incarnatie. In wezen incarneert de ziel om het grote Plan van evolutie te bevorderen en ze stemt elke individuele incarnatie af op dat grotere doel. Ons lichaam is slechts één lichaam in een lange opeenvolging van zulke lichamen, elk weer anders, elk met iets meer van de energie en het doel van de ziel erin en erachter. Meditatie is een van de middelen om die integratie met de ziel te bewerkstelligen.
De ziel is bovenal in incarnatie om het Plan van evolutie van de Logos te dienen, de Hemelse Mens die deze planeet Aarde bezielt. Het bewustzijn van die Hemelse Mens, de Logos, staat in verbinding met het grotere bewustzijn van die Hemelse Mens Die niet slechts deze planeet maar het zonnestelsel als geheel bezielt. Onze individuele ziel komt in incarnatie om het evolutionaire doel van onze planetaire Logos te bevorderen en, daarenboven, haar relatie met het grotere Plan van de Zonnelogos.
We weten nog niet wat dat doel is, maar de ziel kent het en probeert het te bewerkstelligen via haar voertuig, dat ook haar individuele doel dient in samenhang met het doel van onze Planetaire Logos en derhalve ook van onze Zonnelogos. We kunnen nog verder gaan en zeggen dat het Plan van de Zonnelogos in verbinding staat met de Universele Logos, als ik Hem zo kan noemen, van het grote stelsel in dit specifieke heelal waarvan onze planeet en onze zon deel uitmaken. Er zijn miljoenen zonnen en onze zon staat aan de rand van ons melkwegstelsel. In het centrum van de melkweg bevindt zich een ongelooflijk hooggeëvolueerde zon, die bezield wordt door een Wezen dat ondenkbaar en ongekend geëvolueerd is, “Degeen over Wie niets gezegd kan worden”. Wat zou je kunnen zeggen over het Plan van een Wezen Dat een melkweg kan bezielen? Het is ongelooflijk om daaraan te denken en toch is dat de aard van de werkelijkheid. En wij zijn een van de kleine cellen in dit hele proces. We mediteren, ten dele, om ons te helpen tot dit besef te komen.
In elke incarnatie opnieuw probeert de ziel haar bewustzijn in het leven van haar voertuig te brengen, op het fysieke gebied, zodat ze uiteindelijk een mens kan scheppen die in bijna elk opzicht hetzelfde is als de ziel. Kun je je zo’n mens voorstellen? Toch bestaan ze. Dat zijn mensen die zo ver geëvolueerd en zó volmaakt zijn dat ze geen fouten hebben; er stroomt slechts goddelijke Liefde, goddelijke Wil en goddelijk Doel en Intelligentie door hen heen, iedere minuut van de dag. Zulke mensen bestaan en Zij heten de Meesters van Wijsheid.
Terwijl de ziel haar reis aflegt, verandert ze langzamerhand haar voertuig. Door het beoefenen van meditatie en dienstbaarheid weerpiegelt haar voertuig, de man of vrouw, steeds meer licht – de energie van de ziel. Het is niet de persoonlijkheid die verlangt te dienen, maar de ziel. En wanneer de vereniging van die twee door meditatie voldoende is, merkt de persoon dat hij of zij wil dienen: de oproep tot dienstbaarheid van de ziel wordt te sterk om te weerstaan. De mens ziet dat de wereld zijn hulp nodig heeft en hij begint te dienen op welke manier de ziel hem ook oproept. Er is niemand die niet dienstbaar kan zijn: “Ik zou graag willen dienen maar ik weet niet waar ik moet zijn. Ik weet niet of ik op de goede plek ben.” Er is een hele wereld die behoefte heeft aan dienstbetoon en de ziel biedt het aan. Waar het om gaat is het te herkennen en je de noden van de wereld aan te trekken.

De Meesters van Wijsheid
De belangrijkste factor bij Transmissie-meditatie is dat het naar mijn mening 100 procent wetenschappelijk is. Het werkt omdat Degenen Die het aan de wereld gegeven hebben, de Meesters van Wijsheid, Meester-Wetenschappers zijn. In de meeste gevallen hebben de Meesters deze reis lang geleden gemaakt en zijn zo volmaakt geworden als een man of vrouw op planeet Aarde maar kan zijn. Zij hoeven niet meer te incarneren op deze planeet, die Hen niets meer kan leren. Maar er is een Pad dat velen van de Meesters kiezen, het Pad van Aardse Dienst – gelukkig voor ons, omdat dat betekent dat een aanzienlijk aantal Meesters, nadat Zij zichzelf vervolmaakt hebben, ervoor kiezen om op deze planeet te blijven, om toe te zien op de evolutie van de rest van ons. Deze Meesters van Wijsheid hebben, zoals velen van jullie weten, duizenden en nog eens duizenden jaren in de afgelegen berg- en woestijngebieden van de wereld geleefd, zoals de Himalaya, het Andesgebergte, de Rocky Mountains, de Kaskaden, de Oeral, de Gobi-woestijn en vele andere woestijnen van de wereld.
Vanuit Hun verblijfplaats in deze afgelegen gebieden hebben zij duizenden jaren toegezien op de evolutie van de planeet Aarde en voornamelijk, omdat Zij zich verborgen hielden, gewerkt via Hun discipelen – mannen en vrouwen in de wereld.
Als je mij de naam van een man of vrouw geeft die op een of ander gebied een belangrijke bijdrage heeft geleverd, of het nu in de wetenschap, kunst, muziek, religie, politiek of enige andere vorm van menselijke activiteit is, dan geef je me de naam van een man of vrouw die een discipel van een van de Meesters was: mensen als Shakespeare, Dante, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Beethoven, Mozart, Bach, Madame Curie, Einstein, enzovoort. Dit zijn alle mannen en vrouwen die een bepaalde afstand op die evolutiereis hebben afgelegd, waarbij zij proberen om op het fysieke gebied als ziel te handelen, omdat zij niet anders kunnen doen, omdat dat is wat ze zijn. Dat is hoe zij het leven zien. Zij willen helpen, zij willen creatief zijn en iets waardevols en nuttigs voor de mensheid en de wereld doen. Zij zijn de discipelen, de mannen en vrouwen op het fysieke gebied, die de plannen uitvoeren van de Meesters, de Behoeders van de planeet Aarde, van de evolutiereis die we allemaal afleggen. Het is een wetenschappelijk pad, niet een exacte wetenschap, een koude, harde wetenschap, als ik het zo mag zeggen, maar een wetenschap die openstaat en reageert op allerlei soorten inbreng van de ziel en van koers verandert om een betere, snellere weg te zoeken teneinde het doel te bereiken.
Een van de allerbelangrijkste dingen van deze tijd is dat deze Meesters, uiteindelijk in grote aantallen, terugkeren in de wereld van alledag. Er zijn 63 Meesters die betrokken zijn bij de menselijke evolutie en van hen zijn er op dit moment 14 Meesters die in incarnatie in de wereld verblijven, plus de Meester van alle Meesters, Wiens eigen naam Heer Maitreya is. Maitreya is fysiek in de wereld aanwezig en wij hier in Londen zijn gezegend dat Londen Zijn centrum is. Uiteindelijk zullen er ongeveer 40 Meesters in de wereld zijn.
Maitreya wordt door boeddhisten verwacht als Maitreya Boeddha, de vijfde Boeddha, en door de hindoes als Krishna, of Kalki-avatar, door moslims als de Imam Mahdi, door joden als de Messias en door christenen als de Christus. Dit zijn alle namen voor het hoofd en de leider van de Meesters van Wijsheid, de Oudere Broeders van de mensheid.
In het nieuwe tijdperk van Waterman dat we nu binnengaan, zal Transmissie-meditatie het wetenschappelijk pad voor alle discipelen en aspirant-discipelen blijken te zijn om zich te ontwikkelen tot vervolmaakte Meesters. En in dit Tijdperk zal er een geweldige versnelling in evolutie plaatsvinden, omdat er zoveel Meesters onder ons zullen leven en Hun enorme geestelijke energie in de wereld uitgestort zal worden.
Of we het nu weten of niet, dat is in feite waarom we Transmissie-meditatie doen. Transmissie-meditatie is een volkomen wetenschappelijke meditatie die door de Meesters gecreëerd en in deze tijd aan ons gegeven is, omdat er nu pas voldoende aspiranten voor discipelschap, discipelen en ingewijden in de wereld zijn om op grote schaal Transmissie-meditatie te doen. Technisch is het geen moeilijke meditatie om te doen; integendeel het is eigenlijk uiterst eenvoudig. We beoefenen Transmissie-meditatie om maar één reden en dat is om het Plan van evolutie te dienen.
Transmissie-meditatie is nog erg jong. De eerste groep werd in maart 1974 hier in Londen gevormd, dus het bestaat nog maar ongeveer 35 jaar. Nu pas zijn er voldoende aantallen mensen die in hun eigen evolutie het punt bereikt hebben dat ze op zoek gaan naar een zinvolle vorm van dienstbaarheid die tegelijkertijd een wetenschappelijke manier van meditatie is. Het mooie van deze door de Meesters gegeven meditatie is, dat het een perfecte techniek voor evolutie is en tegelijkertijd een perfect middel om te dienen. Je kunt geen Transmissie-meditatie beoefenen zonder het Plan van evolutie van onze Logos te dienen, zoals dat wordt geopenbaard en gekend door de Meesters van Wijsheid.
De Meesters zijn de Behoeders van alle energieën die onze planeet binnenkomen en het is Hun taak om die energieën volgens de behoeften van het Plan van evolutie van de Logos van de planeet wetenschappelijk te verspreiden. Grote Wezens als Maitreya, de Boeddha en andere bepalen welke van die energieën op een bepaald moment weldadig en nuttig zijn en welke niet en in welke sterkte, enzovoort. Dit alles gebeurt volgens het Plan; het is een prachtige wetenschap, die alleen bij de Meesters bekend is.

De wetenschap van Transmissie
Transmissie-meditatie is een combinatie van twee vormen van yoga: Karma-yoga, de yoga van dienstbaarheid en Laya-yoga, de yoga van de chakra’s, van energieën. Dit zijn twee heel krachtige yoga’s. Tezamen, zoals bij Transmissie-meditatie, vervullen ze alles wat in deze tijd nodig is voor het vereiste van meditatie en dienstbaarheid.
Transmissie-meditatie is gebaseerd op de wetenschap van driehoeken, een wetenschap die alleen aan de Meesters bekend is. De Driehoeken-beweging werd door de Meesters opgericht en via Alice A. Bailey aan de wereld gegeven. Transmissie-meditatie gaat verder dan de wetenschap van Driehoeken en werd voor dit doel door de Meesters gegeven. Deze buitengewone wetenschap van Driehoeken maakt Transmissie-meditatie zo krachtig.
Door ieder van ons wordt een bepaalde hoeveelheid energie gezonden, maar er kan meer energie veilig door drie mensen, in een driehoek, gestuurd worden dan door dezelfde drie mensen afzonderlijk. Drie is daarom het kleinste basisaantal voor een Transmissie-meditatiegroep. Elk hoger aantal maakt de groep krachtiger. De Meesters zijn de Behoeders van de energieën en Zij streven ernaar die op de beste, efficiëntste manier te verdelen, zonder dat ze aan kracht inboeten. Hiertoe hebben Zij Transmissie-meditatie opgezet. In een driehoek verbinden de Meesters energetisch drie mensen met elkaar om de driehoek te vormen en op die manier wordt elk greintje energie dat via de chakra’s van deze drie mensen gezonden wordt, gemagnetiseerd vanwege het feit dat ze een driehoek vormen.
Als er een vierde persoon aanwezig is, zijn er vier zulke driehoeken die alle met elkaar worden verbonden. Zijn er vijf mensen, dan heb je 10 driehoeken. Als er 10 mensen zijn, heb je plotseling 120 driehoeken, enzovoort, in een rekenkundige reeks. Iedere persoon die erbij komt, maakt dus een enorme sprong in het aantal driehoeken mogelijk, omdat iedereen energetisch met ieder ander verbonden is. De wetenschap is fantastisch en omdat het in handen van de Meesters is, is het volkomen efficiënt, niets gaat verloren – als de Transmissie correct wordt uitgevoerd. Als een groep uit 20 mensen bestaat, heb je 1140 driehoeken; het is verbazingwekkend. Als je een groep van 100 mensen hebt, zijn er 161.700 driehoeken.
Al die mensen worden door de Meesters met elkaar verbonden en dat is de wetenschap die Transmissie-meditatie zo effectief maakt. Iedereen in een groep van 100 brengt 4851 driehoeken in de groep. Dat is buitengewoon. Als je deel uitmaakt van een groep van 100 mensen, ben je 4851 driehoeken waard – denk je dat eens in. Je bent verantwoordelijk voor al die driehoeken, wat betekent dat, als je de meditatie verlaat, je 4851 driehoeken wegneemt en het aantal driehoeken in de groep met dat aantal daalt. Zo zie je welke verantwoordelijkheid het beoefenen van Transmissie-meditatie geeft. Het is alleen voor mensen die serieus en verantwoordelijk zijn, die willen dienen en voldoende onbaatzuchtig zijn in de ware zin, niet zozeer in zichzelf geïnteresseerd zijn, maar om iets goeds voor de wereld te doen, dat zij een deel van hun tijd willen geven om Transmissie-meditatie te doen. Alle beetjes helpen, omdat het in handen van de Meesters is. Het is niet mogelijk om Transmissie-meditatie te doen, zelfs incorrect, zonder iets goeds voor de wereld te doen. Je kunt gewoon niet anders. De wetenschap is zó effectief, zó doelmatig, zó zuiver, dat je niet anders dan effectief kunt zijn en je verandert automatisch terwijl je het doet, omdat deze energieën door je chakra’s, de krachtcentra langs de ruggegraat, gepompt worden. Terwijl deze enorm krachtige, geestelijke energieën door de chakra’s gaan, stimuleren ze deze activiteit en op die manier ga je in evolutie erg snel vooruit.
Nogmaals, je doet het niet voor dat doel, maar het gaat vanzelf. Je gaat heel snel vooruit in evolutie. Het is als een broeikasproces, hoewel je geen enkele dwang voelt, niemand houdt toezicht, je doet het op bevel van je eigen ziel. Het is je ziel die steeds tegen je zegt: “Doe dat om de wereld te helpen.” En hoe meer je het doet, hoe meer je groeit en hoe meer je wilt doen, enzovoort. In één jaar correct en standvastig uitgevoerde Transmissie-meditatie kun je hetzelfde soort evolutionaire vooruitgang maken als in 10, 15, misschien 20 jaar gewone meditatie, door alleen maar te zitten en schijnbaar niets te doen.

Een Transmissie-meditatie beginnen
Bij aanvang van de meditatie spreekt de groep de Grote Aanroep hardop uit, hetgeen de energieën van de Meesters aanroept (zie onder).
Vervolgens hoef je alleen maar je aandacht op het ajna-centrum tussen de wenkbrauwen te richten. Niet op het midden van het voorhoofd, maar tussen de wenkbrauwen. Wanneer je je aandacht daar kunt houden, mediteer je van begin tot eind. In het begin zal je aandacht beslist afdwalen, dat verzeker ik je, waarschijnlijk naar de zonnevlecht, waar de meeste mensen hun aandacht hebben. Vandaar de astrale polarisatie van de overgrote meerderheid van de mensheid. Je aandacht moet op het ajna-centrum gericht zijn. Maar hoe doe je dat? Je richt bewust je aandacht tussen de wenkbrauwen, op het ajna-centrum zo lang als je kunt.
Wanneer je je ervan bewust wordt dat je aandacht afgedwaald is en je niet langer de trilling in het ajna-centrum voelt, denk je (zeg het niet hardop) de mantra ‘OM’. Zodra je dit doet, zal je aandacht automatisch naar het ajna-centrum terugkeren. Dus beginnen we met het OM inwendig te laten klinken en de aandacht wordt onmiddelijk naar het ajna-centrum geheven, en wanneer zij afdwaalt denken we weer OM. Je gebruikt het OM om de aandacht hoog te houden tot die afdwaalt en vervolgens laat je het weer klinken.

Een Transmissie-meditatiegroep
De eenvoudigste manier om Transmissie-meditatie te beoefenen is om je bij een reeds bestaande groep aan te sluiten. Wanneer je je bij een groep wilt aansluiten maar niet weet waar zich er een bevindt, kun je contact opnemen met het landelijke informatiecentrum van Share International en dan zullen wij je informeren over de dichtstbijzijnde groep bij jou in de buurt. Een andere mogelijkheid is om zelf een groep te vormen; als je nog twee andere mensen hebt die Transmissie-meditatie willen doen, dan beschik je over de basisgroep van drie personen. Ieder persoon extra vergroot natuurlijk de reikwijdte van de groep. Met hoe meer je bent, hoe meer driehoeken er gevormd worden, hoe krachtiger de groep is en hoe meer geestelijke energie er door de groep gezonden kan worden. Maar in deze buitengewone wetenschap kan zelfs door drie, de basiseenheid, meer energie gedistribueerd worden, dan je ooit individueel zou kunnen. Je kunt niets anders doen wat zo effectief is als Transmissie-meditatie. Welke andere vorm van dienstbaarheid je ook doet, er is niets wat beter is dan zelfs maar een korte Transmissie-meditatie, zó krachtig is het. Het kan ook gedaan worden naast elke andere spirituele oefening, want het sluit niets uit. Elke andere meditatie die je momenteel beoefent, zal door Transmissie-meditatie versterkt worden. Maar je doet ze natuurlijk niet gelijktijdig.
Transmissie-meditatie is zó krachtig dat er voor bepaalde mensen beperkingen gelden; mensen met een hartaandoening wordt bijvoorbeeld gewoonlijk aangeraden geen Transmissie-meditatie te doen, het is te krachtig en zou slecht voor hen kunnen zijn. Ook mensen die eerder een geestelijke of psychische aandoening hebben gehad worden gewaarschuwd dat Transmissie-meditatie voor hen niet geschikt is – ook weer omdat het zó krachtig is dat het de behandeling die zij voor de kwaal ondergaan of ondergaan hebben, ongedaan zou kunnen maken. Het andere voorbehoud is leeftijd. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen Transmissie-meditatie doen, of zelfs in het vertrek verblijven waar Transmissie gedaan wordt. De chakra’s, de krachtcentra, van een kind onder de 12 zijn nog onvoldoende gevormd en nog in ontwikkeling, en het zou schadelijk voor het kind kunnen zijn. Zelfs kinderen boven de 12 moeten beperkt worden in de tijd die zij aan Transmissie-meditatie besteden. Wanneer je in redelijke gezondheid verkeert, zijn er geen beperkingen. Wanneer je zwanger bent en de dokter tevreden is over je gezondheid en je geen slechte bevindingen hebt, is het volstrekt aanvaardbaar tot aan de negende maand Transmissie-meditatie te doen – maar alleen wanneer je in goede gezondheid bent.
Dat is Transmissie-meditatie. Het is heel eenvoudig te doen, maar de genoemde beperkingen moeten in acht genomen worden. Ik ken fanatici die het zes of zeven keer per week doen. Ik raad aan het iets evenwichtiger te doen, zoals het liefst drie maal per week of ten minste twee maal per week. Een maal per week is acceptabel, maar twee maal is beter en drie maal is nog beter. Ik denk, zeker in het begin, dat je het niet moet overdrijven en 10 uur aan één stuk doorgaan. Wanneer je het in het begin, laten we zeggen, een uur doet en het langzaam opvoert met een kwartier of zo, tot twee à drie uur, dan doe je het goed.
Transmissie-meditatie is door de Meesters ontwikkeld en aan de mensheid gegeven met een bepaald doel en het behoort op die wijze beoefend te worden. Wanneer je het doet, moet je het doen op de wijze zoals de Meesters het bedoeld hebben – Zij zijn Meesters in de vaardigheid. Er zijn altijd mensen die menen het beter te weten dan de Meesters en voorschriften als aantasting van hun vrije wil zien. Het is een geschenk en als je het niet op de juiste wijze gaat beoefenen, kun je het beter helemaal niet doen. Anders zou je een knoeiboel van je chakra’s kunnen maken en jezelf ziek maken.
Gedurende Transmissie-meditatie moet je niet wanhopen wanneer je aandacht van het ajna-centrum blijft afdwalen. Het is net als leren fietsen, je valt er steeds af en plotseling ben je op weg en kan je het. Je oefent en je kan leren de aandacht vast te houden. Over Transmissie-meditatie in haar volle betekenis kan je lang praten, maar de tijd vliegt voorbij wanneer je het feitelijk beoefent. Wanneer je ophoudt, zeg je: “Hebben we hier al die tijd gezeten?” Het voelt niet als een lange tijd, de tijd gaat snel.
Dat is dan Transmissie-meditatie, eenvoudig te beoefenen en ongelooflijk heilzaam voor de wereld. Je kunt het niet beoefenen zonder dat de wereld er baat bij vindt. Zelfs wanneer je slechts een paar minuten eenlijnig bent, zijn deze paar minuten krachtiger en waardevoller voor de wereld dan elke andere activiteit die je zou doen.

 

DE GROTE AANROEP

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op Aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar de Wil van God gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen —
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen.

Voor meer informatie over Transmissie-meditatie, zie hier.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.