Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel werd in september 2007 geschreven.

Stap voor stap
door de Meester —, via Benjamin Creme (1 september 2007)

Van tijd tot tijd doen Wij, jullie Oudere Broeders, een poging om de mensheid te helpen inzicht te verwerven in het evolutieproces waar allen, bewust of onbewust, deel van uitmaken. Daartoe onthullen Wij, geheel of gedeeltelijk, die Lering aan discipelen die Wij in dat bepaalde tijdvak van waarde achten om het denkvermogen van mensen te verruimen en hen vertrouwd te maken met de kennis die hun reis zal verlichten.
Van nu af aan, terwijl deze methode zal voortgaan, zullen Maitreya en Zijn Groep steeds directer omgaan met het algemene publiek. Zo zal de mensheid duidelijker de verwantschap zien, en deze vollediger begrijpen, tussen de Lering over het evolutieproces, meer of minder esoterisch van aard, en de omstandigheden van hun leven, van moment tot moment. Op deze wijze zal een dieper begrip van de betekenis en het doel van hun leven en van de verheven Wetten die hen besturen, worden gevestigd. Aldus kan een grote stap voorwaarts door de mensheid als geheel worden verwacht.
Voor discipelen en ingewijden zal het Onderricht op de gebruikelijke wijze voortgaan: gedurende de uren van slaap, en hetgeen wordt overgedragen en bekendgemaakt via bepaalde discipelen. Met dit verschil: aangezien de Meesters openlijk zullen werken, zal steeds meer van de Lering direct van Hen afkomstig zijn. Dit zal het leerproces vanzelfsprekend versnellen en de reis voor de discipelen aanmerkelijk verkorten. Bovendien zal de aanwezigheid van de Meesters helpen om de kloof te dichten die nu bestaat tussen de discipelen en de wereld van ‘gewone’ mensen. Min of meer allen zullen, op een of ander niveau, bezig zijn met een bewuste ontdekkingsreis en een groeiend bewustzijn van de grootsheid van het leven. Zo zal het zijn. Tot dusver bestaat er slechts een blauwdruk voor deze aanzienlijke verschuiving in het accent van de door Ons gebruikte methoden van Onderricht, maar geleidelijk zal deze blauwdruk veranderen in een levenswijze waarvan allen zullen profiteren en groeien.
Maitreya zal de mensen laten zien dat elke stap die ze zetten om hun wereld te herstellen en juiste menselijke verhoudingen te vestigen, een stap voorwaarts is op hun reis naar volmaaktheid; dat de innerlijke stap voor de discipel moet samengaan met de uiterlijke stap van de mens die nog niet is begonnen met het inwijdingsproces; dat alles een samenhangend en geïntegreerd geheel is. Stap voor stap maakt de mens zijn pad in zijn eigen tempo; stap voor stap begeeft de mens zich van onwetendheid naar kennis, van onrechtvaardigheid naar gerechtigheid, van slavernij naar vrijheid.
In al zulke ondernemingen zullen er tijden zijn waarin vooruitgang langzaam en uitzichtloos lijkt; maar de mens zal groeien in geloof en vertrouwen, en de ‘stap-voor-stap’ methode leren. Zijn aangeboren goddelijkheid, nu verloren in materialisme en commercialisering, zal opnieuw bloeien door het onderricht van Maitreya en Zijn Groep. De mens zal zichzelf leren kennen als de scheppende bron van alles wat hij nodig heeft.

Bij elke lezing die hij gaf, waar ook ter wereld, werden Benjamin Creme talloze vragen gesteld die een breed scala beslaan. Wij putten hier uit de grote voorraad antwoorden die BC en zijn Meester door de jaren heen gegeven hebben en die nog niet eerder in Share International gepubliceerd zijn.
V. Een van de redenen waarom we momenteel zoveel beroering in de wereld zien is dat dit een test is. Er komt een soort overgang waardoor de mensen op deze planeet vooruit kunnen gaan naar een spiritueel niveau, afhankelijk van hoe we op deze test reageren? (Uit een Amerikaans radio-interview met Benjamin Creme, 27 november 1989)
A. De mensheid maakt al lange tijd een test door. De voornaamste test, de uiterlijke manifestatie van een grote innerlijke verandering voor de mensheid, vindt plaats wanneer we van het ene in het andere tijdperk overgaan. We bevinden ons nu in de moeilijke overgangsfase tussen het tijdperk van Vissen en dat van Waterman. De energieën van Vissen trekken zich terug, maar zij beheersen de wereld volledig – alle manieren waarop we denken en voelen en ons tot elkaar verhouden. De nieuwe energieën van Waterman nemen in kracht toe en de vormen en structuren die daaruit voort zullen komen, bestaan nog niet. We hebben dus te maken met een confrontatie tussen het oude en het nieuwe, de behoudzuchtigen en de progressieven. Deze spanning heeft een louter kosmische oorzaak.
Aan het begin van elk tijdperk ondergaat de mensheid een grote uitbreiding van bewustzijn. Dit is wat wij nu doormaken en we zien dat de politieke, sociale, religieuze, economische, onderwijskundige structuren niet meer voldoen of in onze behoeften voorzien, omdat ons bewustzijn die is ontstegen.
Onze mondiale communicaties laten zien dat de wereld daadwerkelijk één is, dat de mensheid één is. Op een hoger niveau, het geestelijke niveau, zijn we ook één. Een afzonderlijke ziel bestaat niet. Wij zijn niet meer dan geïndividualiseerde aspecten van één grote Overziel, dus onze spirituele werkelijkheid is eenheid.
Wat we nodig hebben is een alles omvattende ervaring die ons bijeenbrengt, om ons die eenheid te doen beseffen. Dat is de missie van de Christus [Maitreya, de Wereldleraar] – om die innerlijke ervaring te stimuleren.
We worden beproefd en die test is al lange tijd gaande. De voornaamste uitdrukking ervan was tussen 1940 en 1945. Die oorlog (er waren twee oorlogen, maar volgens de Christus en de Meesters was dit eigenlijk één oorlog) was de uitdrukking van de periode waarin dat wat we de antichrist zouden noemen, de vernietigingskracht van God zelf, wordt vrijgegeven om de weg te banen voor het nieuwe. Die energie heeft zijn vernietigende werk gedaan en daarmee ligt het zogenoemde Armageddon achter ons. Dat is niet iets wat nog moet komen en waar de meer orthodoxe christenen op wachten als een antichrist die op aarde komt. De antichrist was Hitler, zijn bondgenoten, de leider van Japan en tot op zekere hoogte die in Italië. De overwinning op de As-mogendheden is de overwinning op de krachten van het kwaad en dat was een reusachtige beproeving voor de mensheid.
De test die we nu doormaken is een test of we gaan samen delen. Wij staan op het punt om in directe relatie tot elkaar te komen en tot die kosmische realiteit die we God noemen. We moeten nu opstaan en laten zien waar wij staan in relatie tot het grote beginsel van samen delen, want dat toont onze goddelijkheid.

Share International heeft een grote voorraad brieven aan de redactie die door de jaren heen verwerkt zijn en door Benjamin Creme’s Meester bevestigd zijn als authentieke ontmoetingen met Meesters, of een ‘woordvoerder’, maar nog niet werden gepubliceerd. Andere brieven zijn nieuw. Ofschoon we niet kunnen bevestigen of aangeven of er een Meester bij betrokken is, kan de ervaring zodanig zijn dat ze ‘voor zichzelf spreekt’ om hoop, inspiratie en bemoediging te geven.

Luchttekenen
21 september 2002 was de Dag van Wereldvrede. Ik vierde vakantie op een Grieks eiland en had in de heuvels rondgetrokken om te mediteren. Bij terugkeer in mijn kamer zat ik in de late middagzon op mijn balkon en na een poosje werd ik gedwongen naar boven te kijken. Een lage horizontale wolk hing stil boven me en terwijl ik ernaar keek nam hij de vorm aan van een engelachtig wezen dat met heel veel liefde en tederheid op de Aarde neerkeek. De trekken waren zo uitgesproken, dat ik, terwijl ik mijn adem inhield, mijn schetsboek greep om een tekening te maken. Toen mijn blik naar rechts ging, hing daar een andere wolk in de vorm, naar bleek, van een duif met een grote vleugel die uitgestrekt was en iets in zijn bek – misschien een olijftak?
De zon ging onder en beide vormen die absoluut stil bleven hangen, werden vermengd met een parelachtige rozenrode gloed in een volkomen heldere hemelsblauwe lucht. Er waren geen andere wolken en geleidelijk smolten ze weg. Terwijl ik ze tekende, werd ik overweldigd door een gevoel van vrede en vreugde die dagen bij me bleef en terugkwam wanneer ik erover mijmerde. Ik voelde dat dit een prachtige geestelijke zegening moest zijn en een teken dat alles goed zou komen. Kunt u dit bevestigen?
Dank u voor Share International – het is een baken van Hoop!
EF, Knebworth (Herts, VK).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat het inderdaad een zegening van de Meester Jezus was.

Vredig moment
Beste meneer Creme,
Allereerst wil ik u en uw Meester bedanken voor al het geweldige werk dat u gedaan heeft om onze wereld voor te bereiden op de verschijning van Maitreya. We zullen op hem wachten en we hopen dat de mensen het belang van de rechtvaardigheid van Maitreya in deze wereld zullen begrijpen.
Nu begin ik mijn verhaal. Ik was met mijn vrouw en twee vrienden in Saint Jacques de Compostela in Spanje [geschreven in mei 2010].
We zaten op de trappen voor de kathedraal en plotseling kwam er een oude man aan die zelfgeschreven gedichten begon voor te dragen. Het was echt een genoegen om hem te horen en een sterk gevoel van liefde te voelen voor hem en alle mensen om me heen. Het gezicht van de oude man straalde. Het was werkelijk een moment van grote vrede voor ons allemaal. We bedankten hem en gaven hem een paar euro’s. Hij lachte, liep weg en verdween bij de hoek. Ik wil graag vragen of uw Meester kan zeggen of het Maitreya, Jezus of een andere Meester was.
J-PC, Vich (CH).
Benjamin Creme’s Meester bevestigde dat de ‘oude man’ de Meester Jezus was.

Tekenen over de hele wereld

Graancirkel in Zwitserse akker
Op 1 juli 2019 verscheen in een maisveld nabij Bern een graancirkel. Tijdens zijn dagelijkse inspectie ontdekte boer Rudolf Wyder ruimtes in zijn graanveld in Büren an der Aare. “Eerst dacht ik dat ze waren veroorzaakt door wind en regen – maar op de een of andere manier waren ze te regelmatig.” Hij nam toen foto’s vanuit een drone die een graancirkel met een diameter van ongeveer 50 meter onthulde. Hij kon niet verklaren hoe en wanneer de cirkel verscheen en had er gemengde gevoelens over. “Hij is mooi en allesbehalve gewoon, maar het betekent voor mij ook verlies van inkomen,” zei hij bij de gedachte een deel van zijn oogst te verliezen. Hoewel hij niet in UFO’s gelooft, zei hij: “Maar wanneer ik zie hoe regelmatig en volmaakt deze cirkel is gemaakt, verbaast me dat enorm.” (Bron: ufosightingsdaily.com)

NASA – Op 20 juni 2019 fotografeerde NASA’s Zonne- en Heliosfeerobservatorium een gevleugeld voorwerp zo groot als een planeet dicht bij de zon. (Bron: etdatabase.com)

Lichtpatronen in maart 2019, in de Sandstrasse in München (Duitsland). Ingezonden door AB, München (Duitsland).