Stap voor stap

Vanaf de oprichting van Share International schreef Benjamin Creme’s Meester artikelen die niet alleen bedoeld waren voor publicatie in de tijd dat ze geschreven werden, maar ook wanneer de omstandigheden in de wereld daar om vragen. Veel van deze artikelen lijken nu inderdaad nog meer van toepassing dan toen ze voor het eerst werden gepubliceerd. Dit artikel werd in september 2007 geschreven.

Stap voor stap
door de Meester —, via Benjamin Creme (1 september 2007)

Van tijd tot tijd doen Wij, jullie Oudere Broeders, een poging om de mensheid te helpen inzicht te verwerven in het evolutieproces waar allen, bewust of onbewust, deel van uitmaken. Daartoe onthullen Wij, geheel of gedeeltelijk, die Lering aan discipelen die Wij in dat bepaalde tijdvak van waarde achten om het denkvermogen van mensen te verruimen en hen vertrouwd te maken met de kennis die hun reis zal verlichten.
Van nu af aan, terwijl deze methode zal voortgaan, zullen Maitreya en Zijn Groep steeds directer omgaan met het algemene publiek. Zo zal de mensheid duidelijker de verwantschap zien, en deze vollediger begrijpen, tussen de Lering over het evolutieproces, meer of minder esoterisch van aard, en de omstandigheden van hun leven, van moment tot moment. Op deze wijze zal een dieper begrip van de betekenis en het doel van hun leven en van de verheven Wetten die hen besturen, worden gevestigd. Aldus kan een grote stap voorwaarts door de mensheid als geheel worden verwacht.
Voor discipelen en ingewijden zal het Onderricht op de gebruikelijke wijze voortgaan: gedurende de uren van slaap, en hetgeen wordt overgedragen en bekendgemaakt via bepaalde discipelen. Met dit verschil: aangezien de Meesters openlijk zullen werken, zal steeds meer van de Lering direct van Hen afkomstig zijn. Dit zal het leerproces vanzelfsprekend versnellen en de reis voor de discipelen aanmerkelijk verkorten. Bovendien zal de aanwezigheid van de Meesters helpen om de kloof te dichten die nu bestaat tussen de discipelen en de wereld van ‘gewone’ mensen. Min of meer allen zullen, op een of ander niveau, bezig zijn met een bewuste ontdekkingsreis en een groeiend bewustzijn van de grootsheid van het leven. Zo zal het zijn. Tot dusver bestaat er slechts een blauwdruk voor deze aanzienlijke verschuiving in het accent van de door Ons gebruikte methoden van Onderricht, maar geleidelijk zal deze blauwdruk veranderen in een levenswijze waarvan allen zullen profiteren en groeien.
Maitreya zal de mensen laten zien dat elke stap die ze zetten om hun wereld te herstellen en juiste menselijke verhoudingen te vestigen, een stap voorwaarts is op hun reis naar volmaaktheid; dat de innerlijke stap voor de discipel moet samengaan met de uiterlijke stap van de mens die nog niet is begonnen met het inwijdingsproces; dat alles een samenhangend en geïntegreerd geheel is. Stap voor stap maakt de mens zijn pad in zijn eigen tempo; stap voor stap begeeft de mens zich van onwetendheid naar kennis, van onrechtvaardigheid naar gerechtigheid, van slavernij naar vrijheid.
In al zulke ondernemingen zullen er tijden zijn waarin vooruitgang langzaam en uitzichtloos lijkt; maar de mens zal groeien in geloof en vertrouwen, en de ‘stap-voor-stap’ methode leren. Zijn aangeboren goddelijkheid, nu verloren in materialisme en commercialisering, zal opnieuw bloeien door het onderricht van Maitreya en Zijn Groep. De mens zal zichzelf leren kennen als de scheppende bron van alles wat hij nodig heeft.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.