Maitreya’s prioriteiten

Een beschouwing over de prioriteiten van Maitreya door de meester, via Benjamin Creme

maitreya beeldjeVele mensen wachten in angst en beven op de wederkomst van de Christus. Zij voelen aan dat zijn verschijnen grote veranderingen teweeg zal brengen in alle regionen van het leven. Zijn waarden, zo nemen zij terecht aan, zullen noodzakelijkerwijs hun manier van denken en leven veranderen en zij verbleken bij zo’n vooruitzicht. Bovendien is het beeld van de Christus dat de kerken door de eeuwen heen hebben gegeven zo mystiek geweest, dat velen bang zijn voor zijn oordeel en almacht; zij verwachten hem als God die komt om de kwaden te straffen en de getrouwen te belonen.

Het valt zeer te betreuren dat een dergelijk misvormd beeld van de Christus zo sterk het menselijk bewustzijn heeft doordrongen. Zo’n wezen bestaat niet. Om de ware aard van de Christus te begrijpen is het nodig hem te zien als één temidden van gelijke zonen Gods, ieder van hen begiftigd met volledig goddelijk vermogen, slechts verschillend in de mate van uitdrukking van die goddelijkheid.

Dat hij de volheid van die goddelijkheid bereikt heeft, is zijn heerlijkheid en zeker mogen we met eerbied staan tegenover deze verworvenheid. Dat deze zelfde verworvenheid zeer zeldzaam is, is eveneens onweerlegbaar waar. Maar voor de mensen is juist het wonderbaarlijke van de Christus dat hij één van hen was. Er is niets in de beproevingen en het lijden van de mensen dat hij niet heeft gekend. Elke stap van de weg die de mensen nog steeds gaan, is hij met pijn gegaan. Er is niets in het hele panorama van menselijke ervaring dat hij niet heeft gedeeld. Zo is hij werkelijk de zoon des mensen.

Het lijdt weinig twijfel dat wanneer de Christus onaangekondigd in ons midden zou verschijnen, weinigen hem zouden herkennen. Hij staat zo ver af van het algemene beeld dat men van hem heeft, dat hij onopgemerkt in de menigte voorbij zou gaan. Zo staan de zaken momenteel bij zijn broeders, nu hij wacht op de uitnodiging van de mens om zijn missie te beginnen. Velen die hem dagelijks zien, kennen hem niet. Anderen herkennen hem, maar zijn bang om te spreken. Weer anderen wachten en bidden, vol hoop dat hij misschien degene is op wie zij niet durven hopen. Alleen zijn Verklaring voor de wereld zal hem in het zicht en de harten van de mensen bevestigen.

Laten wij, terwijl we wachten op die dag der dagen, in ons denken een helder beeld vormen van de redenen voor zijn wederkomst. Laten we begrijpen wat de aard van de taak is, die hij zichzelf gesteld heeft. Hij is gekomen om in ons midden de feitelijkheid van God te bevestigen. Hij is hier om de goddelijke Mysteriën opnieuw in te stellen. Hij is onder ons om de mensen te leren lief te hebben, telkens weer lief te hebben. Hij gaat opnieuw rond op de aarde om de broederschap der mensen te bevestigen. Hij neemt deze last op zich om zijn woord te houden jegens de Vader en jegens de mens. Hij is wedergekeerd om het nieuwe tijdperk in te luiden. Hij is nedergedaald van zijn hoge berg om de schatten van het verleden veilig te stellen, om te inspireren tot de wonderen van de toekomst, om God en de mens te verheerlijken.

Laten we eens bekijken wat zijn prioriteiten zijn: het vestigen van vrede; de invoering van het systeem van samen delen; het wegnemen van schuld en angst — het reinigen van de harten en het denken van de mensen; de opvoeding van de mensheid in de wetten van het leven en van de liefde; een inleiding tot de Mysteriën; de verfraaiing van onze steden; het verwijderen van hinderpalen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen volkeren; het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis.

Dat een dergelijke taak niet eenvoudig is, zelfs niet voor de zoon des mensen, is duidelijk. Aloude gewoonten van verdeeldheid en afgescheidenheid zijn diepgeworteld, terwijl angst en bijgeloof miljoenen mensen in de ban houden. Maar nooit eerder in de geschiedenis van de wereld is er een leraar gekomen die beter was toegerust voor zijn taak. Maitreya is gekomen om te strijden tegen onwetendheid en angst, verdeeldheid en armoede. Zijn wapens zijn geestelijk inzicht, kennis en liefde; zijn blinkende wapenrusting is de waarheid zelf.

Meer over Maitreya’s prioriteiten

In een lezing van Benjamin Creme werd dieper ingegaan op een artikel van de meester over de prioriteiten van Maitreya. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen uit deze lezing.

“Hij is gekomen om in ons midden de feitelijkheid van God te bevestigen.”

Het zal zeker niet zijn om die visie op God te bevestigen, maar om een ander begrip te vestigen dat dichter bij de waarheid ligt. Hij zal de feitelijkheid bevestigen van de geestelijke basis van het leven. In de kern van elk mens, van elk aspect van de schepping, ligt een geestelijke dimensie, een geestelijke bedoeling, die zich uitdrukt door elk aspect waarvan we ons bewust kunnen worden. Vanzelfsprekend is ons contact met de schepping bijzonder fragmentarisch, maar als we die beschouwen als de tastbare uitdrukking van een grote geestelijke bedoeling, die de schepping tot bestaan kan brengen (en uit bestaan kan nemen), kan vergroten, uitbreiden, en die het ene aspect met het andere kan verbinden en zo naties, zonnestelsels en melkwegstelsels kan maken, dan moet God buitengewoon machtig zijn.

In de bijbel wordt God wel “een verterend vuur” genoemd. Vuur is natuurlijk energie. Ik denk dat Maitreya over de feitelijkheid van God zal spreken in termen van de verscheidenheid van scheppende krachten die samen dat Leven vormen dat wij God noemen. Er is slechts één Leven dat de gehele kosmos bezielt, dat uitdrukking geeft aan en immanent is in elk aspect van de schepping. Het ene leven, dat wij God noemen, drukt zich uit in ontelbare krachten en vormen, en de gewaarwording van God, de kennis over de aard van God komt tot ons naarmate we ons bewustzijn, en dus onze gevoeligheid, uitbreiden tot de verschillende krachten die samen God vormen.

Het centrum van de Melkweg wordt gevormd door een Wezen met zulk bewustzijn op een galactisch niveau dat zo ver boven dat van een zonnestelsel uitgaat dat je je er geen voorstelling van kunt maken. De Logos van ons zonnestelsel heeft bijvoorbeeld de gewaarwording, een bewustzijn van een oneindige verscheidenheid aan krachten, een buitengewoon rijke samenstelling van verschillende vuren, waarvan de wisselwerking de uiterlijke fysieke, astrale en mentale bestaansniveaus schept — alle vormen die we zien op het fysieke gebied en alle etherische vormen die de meeste mensen niet zien, en zodoende een plan uitvoert van een Wezen dat zelfs nog groter is dan de Zonnelogos. We kunnen het zo zien dat de Planeetlogos het plan uitvoert van de Zonnelogos, en dat de Zonnelogos het plan uitvoert van de Galactische Logos — “de Ene over Wie niets gezegd kan worden”, niet omdat het oneerbiedig zou zijn iets over dat Wezen te zeggen, maar omdat we er niets over kunnen zeggen; er is niets dat wij kunnen bedenken om over het Wezen in het centrum van onze melkweg te zeggen.

Ik denk dat Maitreya, wanneer hij over God spreekt en de feitelijkheid van God in de wereld vestigt, dat min of meer in deze termen zal doen — in termen van energie, vuur, verhoudingen en, uiteraard, met betrekking tot ieder mens. In ons diepste wezen zijn wij met dit alles begiftigd. Naarmate wij ons bewustzijn uitbreiden, kunnen we steeds meer begrijpen van wat we God noemen. Wanneer we weten wat het is, het inzien, het voelen, niet louter als denkbeeld, maar het feitelijk ervaren, dan kunnen we beheersing verkrijgen over die energieën en dus in steeds nauwer contact treden met die aard.

De meesters zijn God-verwerkelijkt — zonen van God. Wanneer je meester wordt, heb je je bewustzijn uitgebreid tot en met wat we de geestelijke niveaus noemen. Daarmee heb je gewaarwording van de energieën van God en toegang tot het denken van God, in ons geval als aardbewoners tot het denken van de Logos van onze planeet, maar voor een meester die daar voorbij is gegaan, ook steeds meer tot het denken van de Zonnelogos. Op de zon zijn wezens wier bewustzijn zich uitbreidt tot en met aspecten van de Ene over Wie niets gezegd kan worden. We zouden de aard van dat Wezen alleen maar vertekenen als we ook maar zouden speculeren over Zijn aard.

Het feit van God in ons midden vestigen betekent ook het Koninkrijk van God in ons midden vestigen. Het Koninkrijk van God is de geestelijke of esoterische Hiërarchie waarvan Maitreya het hoofd is, de hoogste baas. Alleen al door hun aanwezigheid zullen Maitreya en de meesters de feitelijkheid van het Koninkrijk Gods bevestigen. Wanneer hij voor christenen spreekt, zal hij volgens mij over de Hiërarchie spreken, over zijn ashram, als het koninkrijk Gods. Wanneer hij in andere delen van de wereld onderricht geeft zal hij er andere termen voor gebruiken. Voor de Westerse, christelijke wereld zal hij, denk ik, op deze wijze zijn besef tonen van ons idee van God, naarmate het Koninkrijk van God zich in de wereld openbaart. Wanneer gewone mannen en vrouwen via de eerste inwijdingen hun weg vinden naar de ashram van de Christus, de Geestelijke Hiërarchie, gaan ze het Koninkrijk van God binnen. Hij zal dat idee openlijk in de wereld vestigen. Niet meteen de eerste dag, maar hoogstwaarschijnlijk zal hij er op Verklaringsdag kort iets over zeggen

“Hij is gekomen om de goddelijke mysteriën in ere te herstellen.”

De goddelijke mysteriën zijn de mysteries van inwijding. De mysteriën bestonden in het verre verleden in verschillende delen van de wereld als scholen, trainingscentra voor de ingewijden die één voor één binnentraden in het Koninkrijk van God. Deze zullen worden heropend, opnieuw gevestigd, sommige op precies dezelfde plaats waar ze zich in het verleden bevonden. Andere zullen voor het eerst worden gebouwd in landen die relatief nieuw zijn. Kandidaten voor inwijding zullen naar deze mysteriescholen gaan. Het plan is dat aan het eind van het tijdperk de overgrote meerderheid, zo’n drievijfde deel van de mensheid, deel zal uitmaken van het Koninkrijk Gods. Zij zullen de Geestelijke Hiërarchie zijn binnengegaan door ten minste de eerste inwijding te nemen. Sommigen die nu eerstegraads ingewijden zijn zullen de tweede en derde nemen.

Kandidaten zullen naar deze scholen gaan voor hun training en de eeuwenoude mysteriën van inwijding zullen het bewuste doel worden van een groot deel van de mensheid. Het klinkt nu misschien ongelooflijk, maar in de komende 2000 jaar komt er een tijd dat mensen, in plaats van te streven naar een universitaire graad, zullen streven naar inwijding, er bewust naar zullen streven het inwijdingsproces te doorlopen. Dat is een ongelooflijk idee, als je bedenkt dat waarschijnlijk drie à vier miljard mensen bewust dat pad zullen betreden. Natuurlijk zijn er al velen die nu door dat proces gaan en die nooit van esoterie hebben gehoord, die niet eens weten dat er zoiets als inwijding bestaat, want het gebeurt tijdens de slaap, buiten het lichaam. Als je bedenkt dat de innerlijke ashrams van de meesters, waar de training nu gedurende de slaap plaatsvindt, in de komende 2500 jaar ook op het uiterlijke, stoffelijke gebied zullen worden gevestigd, krijg je een idee van de verandering die dan in het streven van de wereld zal hebben plaatsgevonden.

De mensen zullen op de hoogte zijn van inwijding; die zal het levensdoel worden voor de meerderheid der mensen; dat is wel iets anders dan het gewone streven naar een groter huis of een grotere auto en een tweede vakantie. De aanwezigheid van de meesters zal zo’n verschuiving in bewustzijn teweegbrengen dat we het niet werkelijk kunnen bevatten.

“Hij is onder ons gekomen om de mens te leren hoe lief te hebben en opnieuw lief te hebben. Hij wandelt opnieuw op de aarde om de broederschap der mensen te vestigen.”

Dat is een moeilijke. Indien hij mensen kon leren lief te hebben dan zou hij de broederschap der mensen gevestigd hebben, want wat de vestiging van de broederschap en zusterschap van mannen en vrouwen verhindert is dat er weinig of geen liefde wordt uitgedrukt. Liefde is moeilijk, dat weten we allemaal; het is moeilijk om lief te hebben. Sommige mensen vinden het gemakkelijk, maar zelfs zij die het makkelijk vinden lief te hebben, wier aard het is lief te hebben, verharden wanneer weerstand tegen die liefde bestaat. Dan stroomt de liefde niet langer. Het is gemakkelijk lief te hebben wanneer er geen weerstand is. Maar wanneer je iemand liefhebt die iets doet wat je niet leuk vindt, is het moeilijk om te blijven liefhebben. Met andere woorden, onze liefde is reactief, ook al is het liefde.

Dit is iets heel anders dan de liefde van een meester. Als we de liefde van een meester hadden, waren we meesters. Dat we geen meesters zijn komt doordat we niet hun volkomen, zuivere, onvoorwaardelijke liefde aan de dag leggen. Het is de aard van de meester om lief te hebben, en de aard van Maitreya is lief te hebben als de Heer van Liefde. Hij belichaamt de liefde van God, het Christus-beginsel. Dat liefdesaspect van God wordt belichaamd door een mens op aarde. Dat is zijn uitzonderlijke verdienste. Zoals de meester zegt: “Dat hij de volheid van die goddelijkheid bereikt heeft, is zijn heerlijkheid, en zeker mogen we met eerbied staan tegenover deze verworvenheid. Dat deze zelfde verworvenheid zeer zeldzaam is, is eveneens onweerlegbaar waar.” Hoeveel Christussen, hoeveel Boeddha’s zijn er voortgekomen, zelfs in ons zonnestelsel? Er zijn planeten die verder ontwikkeld zijn dan de onze en die nog geen Christus hebben voortgebracht. Het voortbrengen van een Christus is een buitengewone prestatie. Het is werkelijk zeldzaam, niet alleen op onze planeet, maar op welke planeet dan ook.

Gods liefde is van dien aard dat het een van de grootst mogelijke prestaties is om die op planetair niveau te belichamen. Wij kunnen genegenheid uiten, reactieve liefde, we kunnen degenen liefhebben die ons liefhebben. Maar om volkomen lief te hebben, zonder reactie en voortdurend, zou een geweldige prestatie zijn voor de mensheid. Dat zal een van de voornaamste taken van de Christus zijn — het vestigen van de aard van Gods liefde, in haar ware betekenis, als de energie die hij belichaamt. Hij doet dat door zijn voorbeeld en door ons wezen geestelijk te voeden, wat hij met vreugde doet.

Door de uitstroom van het Christus-beginsel via het hart van de mensheid onderricht hij ons, ongeacht of we dat weten of er werkelijk op kunnen reageren, niet alleen in de aard van God en de aard van liefde, maar ook in het vermogen om lief te hebben. Hoe meer de energie van het Christus-beginsel actief is in ons, hoe meer we in staat zijn lief te hebben.

Liefde is een machtige, actieve, magnetische kracht die alle losse bouwstenen van het heelal samenbrengt en bijeenhoudt; zonder die kracht zou alles uit elkaar vallen. Ons zonnestelsel, de melkwegstelsels, zouden verdwijnen zonder die magnetische, aantrekkende kracht die we liefde noemen.

Maitreya vestigt die in de wereld door haar in zijn eigen wezen te belichamen. Hij is zó zuiver, zó vergevorderd, dat hij de ongelooflijk zeldzame prestatie heeft geleverd om het Christus-beginsel op planetair niveau te belichamen. Dat is een enorme prestatie onder de planeten in ons zonnestelsel. Hij is verhevener en ontzagwekkender dan wij ons waarschijnlijk kunnen voorstellen. Hoewel we in ons hart overtuigd zijn van zijn betekenis en zijn niveau, is het voor iemand onder zijn niveau onmogelijk te bevatten wat dat niveau werkelijk inhoudt. Door het Christus-beginsel vrij te geven vestigt hij het vermogen tot liefhebben in de wereld. Hij galvaniseert de mensheid door middel van de kracht van die liefde om de wereld te transformeren. Dat is precies wat hij nu van achter de schermen doet en wat hij openlijk zal doen wanneer hij voor de wereld verschijnt.

Liefde is een actieve kracht die transformeert. Liefde die niet actief is, is nauwelijks liefde te noemen. Liefde in actie is de essentie van liefde. Het vermogen om de wereld en alles wat zich erin bevindt lief te hebben is de hoedanigheid van Maitreya. Het diepste verlangen in het hart van de Ene die daartoe in staat is, is allen te verenigen. Hij kijkt naar de wereld en ziet 5,6 miljard mensen: die lijden, strijden, wedijveren, met al hun verschillende activiteiten, sommige positief, andere zeer negatief. Hij ziet dat alles en het is zijn verlangen, zijn diepste wens, de uitstromende behoefte van zijn geestelijke hart is om dat alles samen te brengen, dat alles te verenigen. Hij is een Planetair Leven. Hij is het bewustzijn van de Logos op het hoogste niveau binnengegaan, hij heeft een kosmisch bewustzijn bereikt dat daar twee niveaus boven ligt, en aangezien hij wordt overschaduwd door de Geest van Vrede en de Avatar van Synthese en hij het bewustzijn van de Boeddha deelt, wordt dit vergroot in een mate die ons bevattingsvermogen te boven gaat. Er is nooit een avatar geweest die beter was toegerust voor zijn taak dan Maitreya. Er is nooit behoefte geweest aan een dergelijke avatar, maar deze wereld is nu zó onoverzichtelijk, zó verdeeld, zó vol goed en kwaad, positief en negatief, dat al deze krachten moeten worden verzoend. Dat is zijn doel, dit verlangen in het hart van de Christus naar eenheid, om zijn vermogens, zijn inzichten zodanig aan te wenden om zijn aard, die liefde is, in de wereld te vestigen. Op deze wijze leert hij ons hoe lief te hebben en, zoals de meester zegt, “opnieuw lief te hebben.” Opnieuw liefhebben is niet liefhebben op de gewone, reactieve manier, maar totáál liefhebben, onvoorwaardelijk, zoals de meesters. Dit zal de broederschap der mensen vestigen.

Maar er is meer voor nodig.We moeten kijken in welke stadia die broederschap in de wereld kan worden gevestigd. In de eerste plaats moet er vrede zijn. Zonder vrede is er geen wereld. De eerste prioriteit voor Maitreya is het bewerkstelligen van ware vrede in de wereld: de mensheid moet oorlog en de wedijver die leidt tot oorlog opgeven. Dit kan alleen worden bereikt door te voorzien in de behoeften van alle mensen.

De meeste oorlogen zijn oorlogen om gebiedsuitbreiding. Je ziet wat je hebben wilt en je neemt het. Als je er oorlog om moet voeren, dan voer je oorlog. Dat is wat er in Bosnië is gebeurd. De Servische avonturiers zagen de gelegenheid om de natuurlijke aspiratie van het Servische volk naar een nationale identiteit te gebruiken om een Groot Servisch rijk te stichten, om hun eigen persoonlijke begeerten te vervullen. Tenzij er een einde komt aan het lijden en de hopeloosheid van alle volken overal ter wereld, aan hun inferieure positie in de wereld — met andere woorden, totdat de ontwikkelingslanden kunnen eten en groeien en een fatsoenlijk, beschaafd leven kunnen leiden als ieder ander, zal er nooit vrede zijn in de wereld. De eerste vereiste voor het bereiken van vrede in de wereld is om de hulpbronnen van de wereld samen te delen.

De invoering van het systeem van samen delen is van alles waarschijnlijk het eenvoudigst te bereiken. Het is moeilijk om mensen te leren lief te hebben. Het is moeilijk de broederschap van de mensheid te vestigen. Maar het is eenvoudig om de natuurlijke hulpbronnen van de wereld te delen; dat is een kwestie van distributie, meer niet. De hulpbronnen zijn er, de wetenschap, de technologie is er. Niemand hoeft gebrek te lijden. Het betekent dat de mensheid een mate van eenheid moet aanvaarden waarin het een normaal en vanzelfsprekend feit is dat de enige weg naar vrede is door de hulpbronnen van de wereld samen te delen.

Iedereen zal zich er beter bij voelen. De mensen in de derde wereld natuurlijk. Maar ook de ontwikkelde wereld zal zich beter voelen: qua gezondheid, qua bewustzijn, en men zal zich heel wat minder schuldig voelen. Er zal minder misdaad en drugsmisbruik voorkomen. Steden zullen veel gezonder zijn en leefbaarder, vrijer van angst voor berovingen en moord. Samen delen is een prioriteit, want als we dat niet doen zullen we de wereld vernietigen. De spanningen zijn nu zó hoog opgelopen, de demagogische avonturiers zó vaardig in het mobiliseren van nationalistische aspiraties en krachten, de wapens zijn zó gemakkelijk verkrijgbaar bij alle ontwikkelde landen, en steeds geavanceerder, steeds krachtiger, dat het steeds moeilijker en gevaarlijker wordt om zelfs kleine oorlogen te isoleren.

De Verenigde Naties ondervonden dat in Bosnië als gevolg van hun drie-en-een-half jaar durende onverschilligheid, hun gebrek aan politieke wil om te doen wat onmiskenbaar het juiste was: genoeg geld inzamelen om de benodigde militaire macht voor een VN-leger in Bosnië op de been te brengen en een eind te maken aan het avonturisme van mensen als Milosevic en Karadzic. Als de Verenigde Naties meteen waren opgetreden, hadden ze de Bosnische oorlog kunnen voorkomen. Het is zeer moeizaam geweest, maar nu is er een begin gemaakt met de vrede. Er is politieke wil voor nodig om een echte VN-legermacht van de grond te krijgen met de benodigde tanks, vliegtuigen en generaals en de wil om dergelijke oorlogen te stoppen. De meesters geloven in vrede. Niemand kan het nut van vrede zo goed aantonen als een meester. Maar de meesters zijn realistisch. Zij weten dat het enige dat de dood van zoveel mensen in Bosnië en de verkrachting van hun land door de Serven had kunnen voorkomen, een VN-vredesmacht was geweest met afdoende bewapening om dat conflict te beëindigen.

“Het verwijderen van schuld en angst, het zuiveren van het hart en denken der mensen.”

De leringen van alle religieuze groepen zijn eeuwenlang zó verkeerd, zó vervormd geweest dat grote aantallen mensen in schuld en angst leven. Tweeduizend jaar van christelijke leringen en duizenden jaren van joodse, hindoeïstische en boeddhistische leringen daarvòòr hebben de mensheid vervuld van angst, bijgeloof en schuldgevoel. Er is vandaag bijna niemand ter wereld die niet door deze ziekte is aangetast. Iedereen is gevoelig voor angst.

Schuldgevoel is het gevolg van angst, wordt ingeprent door angst. Als je geleerd wordt dat God al je handelingen gadeslaat, dat vrijwel alles wat je doet vanaf je geboorte fout is, dan zijn angst en schuldgevoel onvermijdelijk. “Doe dit niet en doe dat niet. Dat is stout; lieve kinderen doen dat niet. Lieve christelijke kinderen geloven dit wel en dat niet. Lieve hindoe-kinderen doen dit en doen dat niet en geloven dat niet. God zal je straffen als je dit doet of dat niet gelooft.”

Het opleggen van ideologieën en geloofsovertuigingen schept tegelijkertijd verwachtingen van straf die gepaard gaan met dergelijke overtuigingen. Alle religieuze groepen hebben door de eeuwen heen op deze manier het denken van hun volgelingen beheerst. Het is een eeuwenoude methode en het werkt altijd. Daarom is het al eeuwenoud; het werkt zo goed. Het betekent dat er altijd één groep mensen is die andere groepen overheerst. Het kan gaan om intellectuele of financiële of politieke overheersing, maar zij zijn altijd de baas. Ze maken altijd misbruik van de ondergeschikte positie van andere groepen. De geschiedenis van het Europese christendom alleen al is een geschiedenis van ongelooflijke wreedheid, gebaseerd op angst, het dogmatisch opleggen van ideeën, van gebrek aan vrijheid, van financiële afhankelijkheid en armoede.

Deze verschillende vormen van totalitarisme beginnen nu af te brokkelen, maar ze zijn duizenden jaren werkzaam geweest. Politiek totalitarisme houdt in dat miljoenen mensen worden overheerst en hardhandig onderworpen, waarbij hun vrije wil wordt genegeerd. Economisch totalitarisme heeft tegenwoordig hetzelfde effect op miljoenen mensen. 1,2 Miljard mensen leven officieel in absolute armoede. Zelfs in de Verenigde Staten leven 33 miljoen mensen en één op de vier kinderen in armoede.

Dit vermogen tot uitbuiting — religieus via het denken en het hart van de mensen, economisch op het stoffelijk gebied, politiek door macht uit te oefenen over het handelen van mensen, al deze vormen van tirannie dienen te verdwijnen, en beginnen nu ook te verdwijnen. Een van de grootste weldaden die de wereld wordt geschonken door de nieuwe energieën van Maitreya, door zijn aanwezigheid en de terugkeer van de Hiërarchie, is het groeiende besef in de mensheid van wat er gedaan moet worden, de toenemende werkzaamheid van de Nieuwe groep van werelddienaren, bekend en onbekend. Dit alles laat de mensheid zien dat het einde van de tirannie nabij is. De terugkeer van Maitreya in de wereld stimuleert niet alleen de beëindiging ervan, maar is ook hetgeen dat die tirannie tot een einde zal brengen. De grondvesting van echte vrede vereist de beëindiging van alle vormen van tirannie: politiek, economisch, religieus en sociaal. Dat is wat er geleidelijk zal gebeuren en dat zal ons bevrijden van schuld en angst.

De religieuze groepen hebben een beeld van God gecreëerd als een almachtig, wraakzuchtig, toornig, Jehova-achtig figuur die oog om oog, tand om tand eist; die met een grote stok rondloopt om iedereen te straffen die iets anders doet dan wat hem is opgedragen door de priesters of de politieke leiders, door de koning en zijn vertegenwoordigers. Deze vormen van tirannie hebben de mensheid letterlijk miljoenen jaren in slavernij gehouden. In de geschiedenis is er nooit een tijd geweest zonder zulke tirannieën. De geschiedenis van de wereld is de geschiedenis van tirannie, van uitbuiting, van totalitarisme in een of andere vorm. Dit zal allemaal tot een einde komen en de angst en het schuldgevoel van de mensheid zullen verdwijnen.

Mensen zullen zich geleidelijk bewust worden van de visie van Maitreya en de meesters en diegenen door wie zij werken, dat de mensheid in wezen goed is, dat we geestelijke wezens zijn, dat er niks mis is met ons. Er is geen reden om door schuld of angst gekweld te worden. We zullen niet gestraft worden als we niet geloven wat de priesters zeggen. Wie zijn de priesters om uit te maken wat anderen moeten geloven? De priesters hebben het bijna altijd mis. Ze zaten er heel ver naast in Palestina, 2000 jaar geleden, toen ze de beste man onder hen uit de weg ruimden: Jezus, de Messias, van wie ze nu zeggen dat hij een wonder is, een groot geschenk aan de wereld, de enige ware Zoon van God. Die werd ter dood gebracht. Ze konden hem niet uitstaan met zijn ideeën dat mensen vrij en goddelijk zijn, dat er een ziel huist in elk menselijk lichaam. De gedachte die Jezus bracht, dat mensen elkaar moesten liefhebben, niet langer moesten vechten, geen gedachten over afgescheidenheid en hebzucht meer moesten koesteren, viel bepaald niet in de smaak bij de priesters van zijn tijd. Daarom hebben ze hem uit de weg geruimd. Maitreya zal het schuldgevoel en de angst verwijderen. Dat is “het zuiveren van het hart en denken der mensen”.

“Het onderrichten van de mens in de wetten van leven en liefde.”

De wetten van het leven zijn klein in getal, maar zeer machtig. Niemand schenkt er veel aandacht aan. Vandaar onze problemen. De voornaamste levenswet is de Wet van oorzaak en gevolg — die domineert alle leven op deze planeet. Deze werd vroeger aangeduid als “oog om oog, tand om tand”, wat een zeer gebrekkige uitdrukking is van de Wet van oorzaak en gevolg. Jezus zei het heel eenvoudig: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Het is zó eenvoudig dat mensen het vergeten zijn of het niet oppikken. Wat je zaait, zul je oogsten. Als je koren zaait, zul je koren oogsten. Als je haver zaait, zul je haver oogsten. Als je slecht koren zaait, zul je niet veel goeds oogsten. We zijn allemaal zaaiers. Elke gedachte, elke handeling die we verrichten, zaait zaden. Ze scheppen oorzaken. De gevolgen van die oorzaken bepalen ons leven. Iedereen doet het voortdurend, we bepalen ons eigen leven en dat van de mensheid.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt, voor wat er met en in het menselijk ras gebeurt, omdat we er allemaal deel van uitmaken. We scheppen allemaal gedachtevormen. Deze gedachtevormen zijn werkelijkheid. Telkens als we een destructieve gedachte hebben, vernietigen we iets van ons stelsel. Het welzijn van de planeet hangt af van het welzijn van onze gedachten. Als onze gedachten vervuld zijn van hebzucht, egoïsme en negativiteit, zullen we die ook scheppen. Wanneer genoeg mensen dit doen (en er zijn altijd genoeg mensen die dit doen) ontstaan de problemen van de wereld. Ieder van ons doet dit. We leven niet in een vacuüm waarbij alles binnen de grenzen van onze eigen ring-niet-verder blijft. Het zou gemakkelijker zijn als we onze destructieve gedachten en handelingen voor ons konden houden. Dan zouden we direct oogsten. Maar zo werkt het helaas niet. Onze gedachten stromen van ons uit in alle richtingen. Ze beroeren de astrale gebieden en scheppen de astrale begoocheling. Ze gaan de mentale gebieden binnen en scheppen of vernietigen daar. We zijn altijd aan het vernietigen en soms aan het scheppen, onophoudelijk. Vermenigvuldig dit proces met vijf-en-een-half miljard, het aantal mensen dat nu in incarnatie is, en je ziet welke macht dit menselijk vermogen tot denken heeft.

Wij zijn de zonen van het denkvermogen. We denken. Dat is wat ons van het dierenrijk onderscheidt en wat de oorzaak is voor de schepping van het mensenrijk. Vroeg of laat zal de mensheid zich realiseren dat ze niet bovenaan de ladder staat, maar een overgangsrijk vormt tussen het dierenrijk en het Koninkrijk van God of het geestelijke natuurrijk. Doordat we het inwijdingsproces doorlopen betreden we dat rijk. Er is een aspect van onszelf dat deel uitmaakt van dat rijk en er in leeft: de menselijke ziel. Uiteindelijk wordt dat een volkomen bewuste ervaring. De ziel drukt haar bewustzijn dan zo krachtig uit in haar weerspiegeling, dat de betrokken man of vrouw werkelijk fungeert als lid van dat rijk.

Vooralsnog begrijpen maar weinig mensen de Wet van oorzaak en gevolg in de praktijk. Weinigen leven ernaar. De meeste mensen [in deze groepen] hebben Alice Bailey of de theosofische leringen gelezen en aanvaarden deze wet, maar tenzij we haar in ons leven ook in praktijk brengen als ononderbroken werkelijkheid zullen we chaos blijven scheppen.

We moeten inzien dat onschadelijkheid een absolute noodzaak is. Zodra we die wet in de diepste zin begrijpen, zodra we ons er werkelijk bewust van worden als een openbaring in ons hart, in ons denken, en niet alleen maar als een intellectueel idee waarvan we de rechtvaardigheid kunnen inzien, zodra het een besliste ervaring is van de realiteit in ons leven, zullen we niet langer wanorde scheppen, zullen we niet langer die onevenwichtigheid scheppen die het gevolg is van destructief handelen.

Op grote schaal kunnen we dit het dichtst benaderen door het uitdrukken van goede wil. Maitreya zal de noodzaak benadrukken van goede wil in alle betrekkingen. Goede wil is het laagste aspect van de energie van liefde dat door het gros van de mensen kan worden uitgedrukt. Liefhebben in de ware zin is heel moeilijk. De uitdrukking van goede wil is het volgende stadium dat we zullen bereiken op het doorlopende pad van evolutie. Dit schept juiste menselijke verhoudingen.

Goede wil is bereikbaar. Het is het niveau van de energie van liefde dat de mensheid zonder al te veel moeite tot uitdrukking zou moeten kunnen brengen. Vele miljoenen mensen hebben inderdaad goede wil en geven daar uitdrukking aan. Dat is niet alleen maar aardig, verdraagzaam en fatsoenlijk zijn; dat alles is er het gevolg van. Goede wil is een actieve kracht. Het is het wilsaspect verbonden met het liefdesaspect. Als het liefdesaspect het wilsaspect bezielt, krijg je goede wil. Als je denkt aan ‘goed’ als liefde en ‘wil’ als doel, krijg je goede, liefdevolle bedoeling. Die liefdevolle bedoeling moet ons leven doordrenken en juiste menselijke verhoudingen scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zullen ons bevrijden van schuldgevoel en angst en zullen de rijkdommen van de wereld verdelen en vrede scheppen. Juiste menselijke verhoudingen zijn een eerste vereiste voor de mensheid en Maitreya zal dat tot een van zijn hoofdpunten maken. De wetten van liefde betekenen juiste verhoudingen. De wetten van leven betekenen juist denken, juist handelen. Wanneer je een combinatie hebt van juist handelen, juist denken en goede wil, krijg je de vrije, verdraagzame, onschadelijke samenleving waarnaar we moeten streven. Onschadelijkheid moet al ons handelen bezielen, en dat is moeilijk. Het is moeilijk om onschadelijk te zijn. Waar ik het over heb, is geen eenvoudige kwestie die na Verklaringsdag vanzelf aan de dag zal treden. Wanneer mensen zich openstellen voor Maitreya, als ze hem werkelijk erkennen en zich openstellen voor zijn energie, zijn advies, zijn beginselen, zijn visie, dan zullen ze de noodzaak inzien van onschadelijkheid.

Het is niet moeilijk om onschadelijk over te komen, maar om werkelijk onschadelijk te zijn is bijzonder moeilijk. Iedereen is zelfzuchtig, iedereen wil zijn zin krijgen, z’n verlangen bevredigd zien en vormgegeven. Als mensen koppig, intolerant en hebzuchtig genoeg zijn, gaan ze net zo lang door tot ze hun zin krijgen. Sommige mensen zijn allesbehalve onschadelijk, of ze er nu vriendelijk bij glimlachen of niet.”De wetten van leven en liefde”, eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en onthechting. Dit zijn de drie manieren om op correcte wijze uitdrukking te geven aan de wetten van leven en liefde. Onthechting bevrijdt ons van de begoochelingen waarover ik heb gesproken — van de angst, het schuldgevoel, de verwrongen hebzuchtige uitingen en ook van hun façade, de glimlachende huichelarij van de wereld.

Maitreya zal ook op Verklaringsdag al even de mysteriën van inwijding noemen. Hij zal, al is het kort, spreken over de terugkeer in de wereld van de meesters en zijn komst in verband brengen met de vestiging van de oude mysteriescholen. Wat hij precies zal zeggen kan ik je niet vertellen, maar hij zal het noemen en te zijner tijd de mysteriën introduceren. De mysteriën van inwijding blijven mysteriën tot je een ingewijde bent. Veel mensen houden van mysteries en het hele idee van inwijding is omringd met begoocheling. Anderzijds zijn er veel mensen die een hekel hebben aan mysteries en ze vrezen. Mysterie betekent dat er iets is dat ze niet kennen, niet begrijpen.

Mensen hebben een beperkt bewustzijn en weinig energie om hun bewustzijn uit te breiden. Ze zijn slecht onderricht en het leven zelf is hard en begrenzend. Dit is een van de problemen voor Maitreya. Het denken van de meeste mensen is tamelijk gesloten. Ze ontplooien zich niet makkelijk en leren niet snel nieuwe dingen. De veranderingen moeten dus noodzakelijk in een rustiger tempo verlopen dan velen zouden willen. Het is moeilijk om het bewustzijn van de mensheid snel uit te breiden, want veel mensen die de 25 zijn gepasseerd groeien geestelijk niet meer. De meeste mensen nemen genoegen met het niveau van kennis, ervaring en begrip dat ze verworven hebben in hun kindertijd, in hun jeugd en als jonge volwassenen. Wanneer ze eenmaal een baan hebben in de wereld zijn ze niet meer zo geïnteresseerd in uitbreiding van hun bewustzijn, maar eerder in uitbreiding van hun mogelijkheden om in de wereld te concurreren, en dat is iets heel anders. Ze gebruiken hun hersens voor een opzwepende uitputtingsoorlog met iedereen om hen heen: in hun baan, hun beroep, op welk gebied van het leven ze zich ook bevinden. Ze wedijveren voortdurend en het bewustzijn waarvan ze blijk geven is hersenbewustzijn, om de beste te zijn en te blijven in elke concurrerende situatie waarin ze zich bevinden. Ik generaliseer natuurlijk en ik overdrijf misschien, maar dit is overal in de wereld min of meer het geval.

Helaas is bijna alles in het leven tegenwoordig gebaseerd op competitie en daarom is de samenleving zo sterk gecommercialiseerd. Commercialisering loopt volgens Maitreya nu ten einde. Dat kan niet snel genoeg gebeuren. De ineenstorting van het huidige economische stelsel zal er een eind aan maken en wedijver zal plaatsmaken voor samenwerking. Alleen al door het idee van samenwerking begint het bewustzijn van mensen zich te openen. Als mensen beginnen te denken in termen van samenwerking dan gaan ze meer boeken lezen en leringen bestuderen die ze tot op dat moment nooit hadden bestudeerd. Hun denken breidt zich uit om de lering op te kunnen nemen. De meeste mensen zijn te moe, te blasé, te begrensd in hun levenservaring, in hun vermogen tot scheppen, om hun bewustzijn uit te kunnen breiden. Miljoenen openen nooit van hun leven een boek. Miljoenen mensen breiden hun bewustzijn nooit uit tot voorbij wat ze hadden als kind. Dus je begrijpt welke taak er voor de mensheid ligt op het gebied van onderricht. Maitreya zal proberen het menselijk bewustzijn in een zodanig tempo uit te breiden dat de veranderingen heel snel kunnen plaatsvinden, zo snel als maar mogelijk is. Maar het spreekt voor zich dat sommige veranderingen vertraging zullen oplopen omdat de mensheid zelf niet in staat is de noodzaak ervan in te zien.

Het verdelen van de hulpbronnen daarentegen is relatief gemakkelijk. Dat zou morgen kunnen gebeuren via een agentschap van de Verenigde Naties dat voor iedereen aanvaardbaar is. Dat is de gemakkelijkste taak van alle, en de dringendste. Dat zou gerechtigheid en vrede bewerkstelligen. Wanneer gerechtigheid en vrede eenmaal zijn gevestigd, volgt geleidelijk de rest.

We hebben het over moeilijke begrippen. De wetten van leven en liefde, op die manier gesteld, zijn zeer moeilijke begrippen. Maitreya is een meester in het verhelderen van het diepzinnige. Daarom is hij wereldleraar. Wanneer je hem ziet, zul je een leraar zien wiens eenvoud de mensheid aanspreekt. Maitreya kan de diepste waarheid op allereenvoudigste wijze brengen, op een wijze die het hart en het begrip, en dus de intuïtie, van heel gewone mensen raakt. Dat is precies wat hij momenteel vaak doet in de Aziatische gemeenschap van Londen. Veel mensen die niet hoog opgeleid zijn, worden zich bewust van zijn lering. De Aziatische gemeenschap is vol pientere, intelligente, goed geschoolde, afgestudeerde mensen. Maar de meeste van hen zijn gekomen om een beter bestaan op te bouwen. Ze zitten in de handel en alleen hun hindoe- of islamitische achtergrond brengt hen in contact met de ideeën van Maitreya. Desondanks vinden ze wat hij te zeggen heeft buitengewoon verhelderend.

Ik ken een man die Maitreya vele malen heeft ontmoet en hem heeft horen spreken. Hij zegt heel eerlijk: “Meneer Creme, u gebruikt veel woorden.” (Hij begrijpt nooit wat ik zeg. Hij vraagt me wat Maitreya bedoelt, maar hij begrijpt nooit wat ik antwoord; hij luistert nauwelijks.) “Maar met Maitreya”, zegt hij, “hoef je niet echt te luisteren. Maitreya spreekt op zo’n manier dat het je van binnen raakt.” Het opent automatisch je bewustzijn. Je gelooft het omdat je ziet dat het zo is. Stel je voor dat de eenvoudigste mensen in de hele wereld op die manier worden onderricht. Geleidelijk zullen ze in contact komen met de ideeën van Maitreya die ze bijna onbewust in zich zullen opnemen, alsof ze onbewust getransformeerd worden. Hun bewustzijn zal, via hun hart, steeds verder worden geopend voor realiteit en aspiratie. Op deze manier zullen ze heel snel worden onderricht, direct, op een wijze die nooit eerder is voorgekomen.

“De verfraaiing van onze steden.”

Delen van New York, Londen, Cleveland, Detroit, Birmingham, Düsseldorf, Osaka, Calcutta, tal van grote steden strekken zich tientallen kilometers uit zonder dat je er een fatsoenlijk gebouw tegenkomt. Daardoor is het leven in onze steden één lange lijdensweg en het vervoer een nachtmerrie. Onze steden moeten beslist verfraaid en gereorganiseerd worden. Er is een groep meesters die grote architecten zijn en zij zullen de architecten van de nabije toekomst inspireren met het ontwerp voor de nieuwe steden.

Architectuur is altijd de kunstvorm waardoor een tijdvak en een cultuur bepaald worden. Het zet de toon voor alle andere kunstvormen: schilderkunst, muziek, enzovoort. Architectuur is het grootste en zwaarste, het meest stoffelijke: gebouwen, niet zomaar ideeën, maar ideeën belichaamd in steen, beton, baksteen. Dat kost tijd en het vereist de zevende straal van ceremoniële orde of ritueel. Een stuk architectuur is eigenlijk een ritueel: georganiseerde ruimte. Een goed ontworpen stad is geritualiseerde architectuur.

In de nieuwe steden zullen bepaalde delen gereserveerd worden voor heilige plaatsen. Deze delen — etherische centra — zullen in de buurt van water liggen en er zullen tempels zijn voor eredienst en gebed. Alle steden zullen te zijner tijd over dit soort heiligdommen beschikken. De beste van deze gebouwen zullen worden gebouwd onder inspiratie van de meesters. Uiteraard zullen dit zevende-straals meesters zijn, de straal die het geestelijk ideaal op het stoffelijk gebied vorm geeft. Deze nieuwe gebouwen zullen er heel anders uitzien dan de gebouwen uit het verleden. Sommige zullen, louter door hun vorm, bepaalde energieën bundelen en aantrekken. Ze zullen ‘vorm-kracht’ bezitten. De tetraëder die we bij transmissie-meditatie gebruiken, wordt gebruikt vanwege z’n speciale vorm die mentale energie bundelt. Op dezelfde manier zullen gebouwen verschillende energieën bundelen. Bij elkaar zullen ze voor alle mensen het gewijde deel van het land vormen.

Steden zullen kleiner worden. Mexico-Stad heeft circa 20 tot 22 miljoen inwoners. Het leven daar moet heel moeilijk zijn, hoewel het een zeer interessante stad is om te bezoeken. De sloppenwijken van Mexico-Stad behoren tot de ergste in de wereld. De sloppenwijken van Londen, delen van New York en Calcutta eveneens. Die moeten verdwijnen. Niemand zal in sloppen hoeven te leven in de toekomstige steden van de wereld.

De nieuwe architectuur zal van verschillende gebieden uitgaan: het gewijde gebied, grote officiële gebouwen voor de diverse instellingen en normale woonwijken. De verfraaiing van onze steden moet de stedeling ook toegang bieden tot de natuur, niet per se de ‘ongerepte’ natuur, maar in elk geval natuur. Wanneer de sloppenwijken zijn verdwenen, zal land worden bestemd voor parken en recreatiegebieden. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verfraaien van onze steden en prioriteit krijgen van hen die betrokken zijn bij de transformatie van het stadsleven. Nationale en internationale teams van architecten zullen bij elkaar komen om deze ideeën te bespreken. Met het advies van de meesters zal hierover consensus worden bereikt. Geleidelijk zullen de ergste sloppenwijken en bouwvallen in de grote steden verdwijnen. Deze zullen worden vervangen door recreatiegebieden en door woonwijken op menselijke schaal, afgewisseld met parken en winkelcentra.

Het vervoer zal volkomen getransformeerd worden. Een nieuwe vorm van openbaar vervoer zal de auto vervangen. Ik bedoel niet morgen, of de dag na Verklaringsdag, maar geleidelijk zullen er vervoerssystemen worden bedacht die zó geruisloos zijn, zó ogenschijnlijk bewegingloos, dat vermoeidheid door reizen totaal zal verdwijnen. We zullen aan het eind van een reis, al duurde die uren, helemaal opgekikkerd zijn. Het vervoer zal een van de belangrijkste verbeteringen zijn. De verbinding tussen het platteland en de steden zal verbeterd worden en ook tussen het ene deel van de stad en het andere. Wijken zullen worden ingedeeld volgens hun eigen specifieke eigenschappen. Mensen zullen ervoor kiezen in een bepaalde wijk te wonen, afhankelijk van hun eigen vereisten en voorkeuren en zo zal er een interessante mengeling worden ingebouwd in het stadsleven. Dit zal het leven in de stad visuele schoonheid geven, maar ook een schoonheid die men kan ervaren. Het wonen in een herbouwde wijk zal een genoegen zijn, en geen sleur meer.

Tegenwoordig brengt het stadsleven steeds meer spanning met zich mee en dit zal toenemen totdat deze veranderingen plaatsvinden. Het zal waarschijnlijk 50 jaar duren om de ergste uitwassen van de huidige steden weg te werken, maar met het juiste advies, met goede wil en de energie van de juiste mensen zal dit alles gerealiseerd worden. De steden van de wereld zullen worden wat ze moeten zijn: plaatsen voor de uitwisseling van ideeën, voor de opbloei van de cultuur en de creatieve uitdrukking van allerlei groepen mensen.

“Het verwijderen van hinderpalen voor het reizen en voor de onderlinge uitwisseling tussen volkeren.”

Een van de voornaamste behoeften van de hedendaagse mensheid is kennis te maken met andere delen van de wereld. Zoals het heet: “Reizen verruimt de blik”. Het kan de blik ook vernauwen, maar dat is afhankelijk van wie er reist. Wie reist met de juiste instelling leert dat mensen verschillende ideeën hebben en dingen op verschillende manieren doen. Dit kan interessant zijn of irritant, afhankelijk van je instelling. De uitwisseling van volkeren zou stimulerend en interessant moeten zijn. Het zou het menselijk bewustzijn moeten verrijken. Er alleen maar achterkomen dat iedereen dezelfde dingen nodig heeft, zal voor veel mensen al een openbaring zijn. Of je nu in China of in Chinatown woont, in Tibet of Syrië, je hebt vrijwel dezelfde dingen nodig: voldoende voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs — de basisbehoeften. Misschien heb je wel behoefte aan andere muziek of afwisseling in voedsel. Op reis krijg je beslist afwisseling in voedsel. Dat kan een van de ergernissen zijn. Wanneer je reist, vind je niet overal waar je gaat je vertrouwde kostje. Het leert je (of kan je leren) verdraagzaam en ruimdenkend te zijn. Hoe meer mensen reizen, hoe meer we leren over de wereld waarin we leven. Er zijn veel hindernissen voor het reizen — vooral gebrek aan geld en plaatsgebrek in vliegtuigen. Het verwijderen van deze hindernissen betekent kunnen reizen tegen tarieven die niet te hoog zijn, de beschikbaarheid van plaatsen in vliegtuigen en treinen, en het verwijderen van hindernissen in de vorm van visa of paspoorten.

“Het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis.”

Het begin is er al. Het heet Internet. Dit bouwt wereldwijd een grote bron op, niet van kennis, niet van bewustzijn, maar van feiten. Als je zo’n bladzijde opslaat of een bepaald boek opent, verschijnen allemaal feiten. Je kunt er een boot mee bouwen, een bom, je kunt een heleboel dingen doen als je Internet verkent. Je kunt leren alle soorten gedestilleerd te maken of helemaal alleen pornografische lectuur lezen.

Het is reusachtig gegroeid en sluipt overal naar binnen. Dit Internet strekt zijn tentakels uit over de hele wereld en groeit uit tot een enorm monster, genaamd “Het Feit”. Het feit wordt aangezien voor kennis, de kennis voor inzicht en inzicht voor wijsheid. De wijsheid zal zozeer onder feiten worden bedolven dat je er niets anders in zult herkennen dan jargon. Dit is wat er met Internet gebeurt. Het wordt zo volgepropt met onbruikbare, onwerkbare en nutteloze informatie dat de hele zaak zal moeten worden gereorganiseerd en doorgelicht door een of andere commissie van wijze mannen die voor alle landen acceptabel is.

Maar “het scheppen van een voor allen toegankelijk reservoir van kennis” is iets heel anders dan Internet. Wat de meesters voor ogen staat is een elektronische bibliotheek die de hoogste gedachten, ideeën en informatie belichaamt die nuttig zijn voor de mensheid. Het huidige Internet staat open voor misbruik. We maken snel misbruik van alles wat van waarde is. We misbruiken elk aspect van ons leven, dus waarom ook niet de elektronische wereld?

Er zal echter een waar reservoir van kennis worden opgebouwd die elektronisch zal worden overgedragen en toegang geeft tot alle nuttige informatie in de wereld. Dit zal eenheid scheppen in de wetenschap, en van ideeën. Overal ter wereld zal men heel snel en gemakkelijk toegang hebben tot de kennis van alle anderen. Je kunt je voorstellen hoe de mensen in de derde wereld reageren als ze toegang hebben tot Internet, met de informatie die zij er vinden over de ontwikkelde wereld. Hierdoor veranderen hun verwachtingen van het leven volkomen.

De economische transformatie van de wereld is dus bijzonder urgent, om het voor de gehele mensheid mogelijk te maken deel te nemen aan deze revolutie — een revolutie in bewustzijn — die plaatsvindt wanneer iedereen op deze bibliotheek van kennis is aangesloten.

Tot zover, zij het onvolledig, de prioriteiten van Maitreya. Hij heeft veel te doen. Maitreya is er, blijvend, en wacht zijn gelegenheid af om naar voren te treden en zichzelf aan de wereld bekend te maken en aan die taak te beginnen.

Meer over Maitreya’s prioriteiten