door de Meester —, via Benjamin Creme (8 mei 2011)

Binnen een luttel aantal jaren zullen de stress en de ontberingen van de huidige periode in grote mate verminderd zijn. Achter de schermen verandert er veel. Veel van de krachten die tot het conflict en de strijd van vandaag geleid hebben, tanen en worden vervangen door krachten die in alle opzichten gunstiger zijn voor de mensen. Hierbij zijn gelijktijdig zoveel verschillende energieën betrokken, die afzonderlijk gericht moeten worden, dat het moeilijk is om precies te bepalen wanneer deze verandering zal beginnen, maar het zou niet veel langer moeten zijn dan circa twee jaar voor de eerste duidelijke tekenen van verandering waarneembaar zijn. Er zal een periode van verandering volgen die weinigen in zo’n korte tijd voor mogelijk zouden houden: de huidige vloedgolf van aanspraken op vrijheid en betrokkenheid bij hun eigen bestemming die zo sterk wordt geopenbaard door de mensen in het Midden-Oosten, zal over de wereld razen en land na land, groot en klein, in beweging zetten. Zo zal de Stem van het Volk steeds krachtiger en welsprekender worden. Steeds meer beginnen mannen en vrouwen, overal, een helder beeld te krijgen van hun noden en hun onoverwinnelijke kracht om hun geboorterecht op te eisen.
Onvermijdelijk zullen sommige landen het eenvoudiger vinden om veranderingen door te voeren dan andere. Andere zullen zien dat de groepen die eeuwenlang de macht hebben uitgeoefend en hun bolwerken van rijkdom hebben opgebouwd, hun suprematie tegen elke prijs zullen verdedigen, maar de krachten van verandering zullen zó vasthoudend en onstuitbaar zijn dat ook zij hun richting moeten wijzigen en zich schikken naar de eisen van hun volk.

Nieuwe samenleving
Zo zal zich met buitengewone snelheid een nieuwe samenleving ontwikkelen, één die het recht van allen op zelfbeschikking, het democratische recht op betrokkenheid in hun samenleving en hun toekomst, hun recht op een toereikende levensstandaard, gezondheidszorg en onderwijs als heilig beschouwt. Bovenal zullen mensen aanspraak maken op het recht om in vrede te leven.
Maitreya zal de mensen bijstaan in hun eisen van rechtvaardigheid en vrijheid en al hun inspanningen versterken. Net zoals in Caïro zal Hij Zich voegen bij allen die hun eisen op vreedzame wijze stellen en met respect voor alle groeperingen en godsdiensten, zonder rancune en wedijver. Zo zullen de mensen tot begrip komen van de weg van de toekomst, de enige weg die die toekomst zal waarborgen – een toekomst gedeeld door allen, zonder verdeeldheid.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in de VS gegeven?
A. 29.

V. Hoeveel interviews heeft Maitreya tot nu toe in Mexico gegeven?
A. Zeven.

V. Heeft Maitreya inmiddels ook alleen interviews gegeven, dat wil zeggen niet als lid van een panel?
A. Ja.

V. 1) Vandaag [24 april 2011] heeft Sathya Sai Baba Zijn lichaam afgelegd en mijn hart doet pijn vanwege het fysieke verlies. Het kwam eerder dan verwacht. Met mijn denken weet ik dat Hij altijd bij ons is. Kunt u wellicht wat vertroosting bieden? 2) Zal Maitreya’s Verklaringsdag nu op een of andere manier verder voor ons ‘versneld’ worden?
A. 1) Sai Baba is overleden, dus Zijn invloed in de wereld zal niet hetzelfde zijn als voorheen, maar we moeten niet vergeten dat Sathya Sai Baba een derde manifestatie heeft voorspeld, waarbij Hij binnen enkele jaren zal terugkeren als Prema Sai. 2) Niet per se. Verklaringsdag heeft zijn eigen ritme.

V. Ik zou graag iets weten over de dood onlangs van Sathya Sai Baba. Volgens de informatie afkomstig van uw Meester belichaamde Sai Baba de energie van de Kosmische Christus en is Maitreya de Planetaire Christus. 1) Betekent het overlijden van Sai Baba dat zijn werk als de Kosmische Christus ter voorbereiding van de mensheid op het werk van Maitreya, als de Planetaire Christus, voltooid is en dat de mensheid nu gereed is voor Maitreya? 2) Betekent dit ook dat de tijd dat Maitreya geheel openlijk met de mensheid zal werken dichterbij is, zodat het niet langer nodig is dat de Kosmische Christus en de Planetaire Christus tegelijkertijd in de wereld aanwezig zijn? Dank voor uw inzichten.
A. 1) Nee. De vraag geeft blijk van een verkeerd begrip van het doel van Sai Baba’s manifestatie. Sai Baba kwam niet als de Kosmische Christus om de mensheid voor te bereiden op het werk van Maitreya, maar met Zijn eigen doel als Avatar. De vraag gaat dus niet op. 2) Ook deze vraag gaat niet op. Het overlijden van Sai Baba heeft niets te maken met de gereedheid of anderszins van Maitreya om openlijk in de wereld te werken.

V. Sai Baba zou gezegd hebben dat Hij 96 jaar oud zou worden, maar Hij stierf onlangs op 84-jarige leeftijd. Was Zijn voorspelling onjuist?
A. De volgende, juiste uitleg, afkomstig van Sai Baba-volgeling Sri Philip M. Prasad, verscheen op 25 april 2011 in de krant Malayalam Daily in Kerala (India):
“Wat Sai Baba had voorspeld is inderdaad juist. Volgens de Romeinse kalender is hij 84 jaar oud geworden. Maar opgemerkt moet worden dat Baba in al zijn toespraken voor berekeningen verwees naar de sterrenmaand (maankalender). In de Indiase astrologie heeft een maand 27 sterren, beginnend met Aswathy en eindigend met Revathy. Een jaar van 12 maanden bestaat bijgevolg uit 324 dagen. Sai Baba werd geboren op 23 november 1926. Vanaf die dag tot en met 24 april 2011 zijn er in totaal 30.834 dagen verstreken. Als dit aantal gedeeld wordt door 324, komen we op 95 jaar en 54 dagen. Als we dus de sterrenmaand gebruiken als basis voor de berekening had hij 54 dagen van zijn 96ste levensjaar voltooid toen hij zijn lichaam verliet.”

V. Zal Sai Baba in bewustzijn aanwezig blijven om toe te zien op zijn levenswerk en om zijn volgelingen te inspireren en te leiden?
A. Ja.

V. Zal Sai Baba Benjamin Creme blijven overschaduwen aan het eind van zijn openbare lezingen, zoals hij vele jaren heeft gedaan?
A. Ja.

V. Kun je zeggen dat Sai Baba zichzelf heeft opgeofferd door het karma en de ziekten van veel van zijn volgelingen op zich te nemen, en daamee zijn eigen leven heeft bekort?
A. Hij heeft Zijn eigen leven niet bekort. Hij heeft weliswaar verschillende keren voor korte tijd het karma van zijn volgelingen op zich genomen, maar dat was niet de oorzaak van Zijn overlijden.

V. Zojuist is bekendgemaakt dat Osama bin Laden in Pakistan door een speciale Amerikaanse legereenheid is gedood. Naar verluidt is hij gedood door een schot in zijn oog, terwijl hij ongewapend was, en heeft hij een zeemansgraf gekregen, dat wil zeggen dat zijn lichaam niet beschikbaar is voor onderzoek. Kunt u zeggen of dit inderdaad het einde van Bin Laden is?
A. Ik geloof wel dat Osama bin Laden niet meer leeft, maar dit bericht van de Amerikaanse regering komt niet overeen met mijn informatie, namelijk dat Osama bin Laden in 2006 na een lang ziekbed een vredige dood is gestorven. Voor zijn dood wenste hij dat zijn oproep tot ‘rechtvaardigheid’ (zoals hij die term begreep) zou blijven bestaan en regelde dat een van zijn vele jongere broers de mythe van zijn aanwezigheid in stand zou houden.

V. In 2007 zei Benazir Buttho in een interview dat Osama bin Laden dood was. 1) Had zij het juist? 2) Hoe is hij overleden? 3) Waar is zijn lichaam begraven? 4) Als dit scenario klopt, waarom werd zijn dood dan geheim gehouden? 5) Ervan uitgaande dat dit de feiten zijn, hoe lang weten de Amerikanen dan al van Osama bin Ladens dood?
A. 1) Ja. 2) Hij stierf na een lange strijd met kanker en een nierziekte. 3) Hij is niet begraven, maar gecremeerd. 4) Hij wilde de mythe instandhouden als een oproep voor jongeren. 5) Waarschijnlijk geloofden zij dat hij nog leefde.

V. Waarom werd Osama bin Laden doodgeschoten? Waarom werd hij niet gevangen genomen om terecht te staan?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Waarom kreeg hij een “zeemansgraf”?
A. Dat moet u de Amerikanen vragen.

V. Er hangt een luchtje aan de berichten over hoe Osama bin Laden stierf; het doet me denken aan de zogenaamde verslagen over hoe Saddam Hussein werd ‘gevonden’ en andere ‘feiten’ rond diens rechtszaak en dergelijke. Wat vindt u ervan?
A. Precies.

V. Een van de nieuwsberichten over de verblijfplaats waar Osama bin Laden werd doodgeschoten maakte melding van het feit dat er geen nierdialysemachine werd aangetroffen, terwijl algemeen bekend was dat Bin Laden ernstige nierproblemen had. Wijst het ontbreken van een dialyseapparaat niet op de mogelijkheid dat Osama bin Laden daar niet woonde?
A. Volgens mijn informatie heeft hij er nooit gewoond.

V. 1) Denkt u dat de macht van het volk in Libië en Syrië zal overwinnen? 2) Wat zou de meest praktische oplossing voor deze landen zijn?
A. 1) Ja, uiteindelijk wel. 2) De problemen en staat van gereedheid in beide landen verschillen. Uiteindelijk zal de macht van het volk, onder inspiratie van Maitreya en onder het banier van vrijheid, samendelen en rechtvaardigheid, over de hele wereld overwinnen.

V. Zouden dictators en despoten berecht moeten worden?
A. Zelf vind ik van niet. Het lost niets op en voedt slechts het verlangen naar wraak.

V. Misschien zou oude autocraten in een geest van vergevingsgezindheid asiel en amnestie verleend moeten worden?
A. Ja, daar ben ik het mee eens.

V. Wat is de beste manier om de Taliban in Afghanistan aan te pakken? En in Jemen?
A. Net als overal ter wereld hebben mensen behoefte aan vrijheid, rechtvaardigheid en vrede. De Taliban is daarop geen uitzondering.

V. Op 23 april 2011 zag ik in Steyr (Oostenrijk) in noordwestelijke richting een oranjekleurige lichtbol aan de avondhemel. Na ongeveer twee minuten verdween hij in een klein zwart gat, dat zich naar het noorden verplaatste. Ik nam er een foto van en heb hem met een kleine telescoop bekeken. Was deze bol onderdeel van de galactische vloot of waren het mensen van Mars?
A. De ‘lichtbol’ was een ruimtevaartuig – een verkenner – van Mars.

V. Tijdens de huwelijksvoltrekking van prins William en Catherine Middleton op 29 april 2011 in Westminster Abbey in Londen voelde ik een krachtige energie. Kan uw Meester bevestigen of dit een zegening van Maitreya was?
A. Ja. Tijdens de dienst, toen de aartsbisschop van Canterbury Rowan Williams het huwelijk inzegende met de woorden “In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, gaf Maitreya een zegening. Bij alle huwelijken, in elke godsdienst, wordt een zegening gegeven. De zegeningen worden vaak gegeven door de Meester Jezus, maar als de geestelijke een hoge positie bekleedt, zoals een bisschop, wordt de zegening door Maitreya gegeven. Evenzo wordt tijdens de eucharistie of de communie (wanneer de wijn en/of de hostie worden uitgereikt) automatisch een zegening gegeven door de Meester Jezus of Maitreya.

Sri Sathya Sai Baba (23 november 1926 - 24 april 2011)

Met diepe droefheid vernam Share International van het heengaan van Sai Baba op 24 april 2011. Nieuwsmedia in de hele wereld maakten melding van zijn overlijden.
Benjamin Creme zei over Hem: “Naar mijn mening is Sai Baba … het volmaaktste Goddelijke Wezen dat deze planeet met Zijn aanwezigheid heeft vereerd.”
Hij is een Avatar, iemand die niet voortkomt uit de aardse evolutie, maar een kosmisch bezoeker, zogezegd. Sri Sathya Sai Baba is een Geestelijk Regent, een vertegenwoordiger van Goddelijkheid op onze planeet en Hij belichaamt de energie van Kosmische Liefde, het Christusbeginsel, op kosmisch niveau. Die energie stroomde, en stroomt nog steeds, van Hem uit de wereld in.
Gevraagd naar Sai Baba’s leven en dood zei Benjamin Creme: “Het is een groot verlies maar Sai Baba is niet weg; ofschoon Hij Zijn fysiek lichaam heeft verlaten, zal Hij Zijn werk voortzetten.”
Sai Baba was de tweede van drie incarnaties op Aarde van een groot Geestelijk Wezen: de eerste incarnatie was als Sai Baba van Shirdi, het tweede leven als Sathya Sai Baba en Hij voorspelde zelf dat de derde en laatste incarnatie in het begin van de 21ste eeuw zou zijn als Prema Baba en dat Hij in de deelstaat Karnataka zou worden geboren.
Sai Baba’s leven was een leven van dienstbaarheid; en dat is de sleutel in al Zijn leringen. Zijn nalatenschap bestaat onder andere uit ultramoderne kostenloze ziekenhuizen, scholen en universiteiten die onder Zijn leiding in India en andere landen zijn opgericht. Bovendien zorgde Hij voor gratis toegang tot drinkwater voor miljoenen mensen.
Deze grote Avatar heeft ook een rol bij het stimuleren van de liefde-aard van de mensheid in het algemeen, die het hartcentrum opent van hen die de eerste inwijding naderen.
Zoals lezers van Share International bekend zal zijn, werken Sai Baba en Maitreya, die beiden dezelfde energie belichamen – Sai Baba het Christusbeginsel op Kosmisch niveau, Maitreya hetzelfde beginsel op Planetair niveau – samen voor het herstel van de wereld. Bij openbare lezingen van Benjamin Creme werd hij door zowel Sai Baba als Maitreya overschaduwd, waarmee de relatie tussen deze twee grote Avatars werd geïllustreerd. Benjamin Creme heeft beschreven hoe dit proces voor het eerst tijdens een lezing in het amfitheater van een universiteit in Californië in 1982 plaatsvond. Toen hij een vraag naar de relatie tussen Maitreya en Sai Baba beantwoordde, voelde hij plotseling een geweldige energie die, zoals hij beschreef, tot hem kwam “als een sneltrein, sneller en sneller”. Toen hij zijn Meester vroeg wat het was, antwoordde de Meester: “Sai Baba voegde Zijn Zegening voor het publiek toe.” Sindsdien is dit proces voortgezet en naar wij begrijpen zal dit door blijven gaan.
In recentere jaren werd vanuit sommige kringen laster verspreid over Sai Baba’s persoon, activiteiten en verdienste, en werd hij beschuldigd van ‘bedrog’, misleiding en misbruik van macht. Benjamin Creme heeft altijd de waarachtigheid verdedigd van Sai Baba’s werk en Zijn wonderen voor miljoenen volgelingen wereldwijd. Zoals Creme zegt: “Hoge bomen vangen veel wind.”
Door de jaren heen heeft het maandblad Share International vaak artikelen en berichten over Sai Baba gepubliceerd. Wij willen hierbij ons medeleven betuigen aan Zijn medewerkers en volgelingen overal ter wereld.

UFO’s gefilmd bij daglicht
Kazakhstan — Begin mei 2011 werd bij daglicht boven Almaty een UFO gefilmd. Het voorwerp werd door ten minste vijf ooggetuigen gezien en op zeker vijf mobiele telefoons gefilmd. Een ooggetuige zei: “Ik zag de ufo [om 15.00 uur] en begon onmiddellijk te filmen. Vijf of misschien zes voorbijgangers begonnen eveneens te filmen. Ik vond het moeilijk om mijn toestel stil te houden. Ik denk dat het voorwerp een diameter van vijf meter had en ongeveer twee minuten lang in de lucht hing, waarvan ik één minuut heb gefilmd omdat ik werd afgeleid door een meisje dat me vroeg wat het was. Toen ik mij naar het voorwerp terugdraaide was het al heel hoog en verdween toen.”

Intussen filmde in Kazakhstan een aantal inwoners uit Astana op dezelfde dag ook een ufo, een langzaam vliegende bol waar stralen uitschoten, terwijl in Pavlodar geschokte ooggetuigen heel veel ufo’s boven het stadsplein zagen zweven.
Op 20 maart 2011 zagen veel ooggetuigen in Almaty eveneens een groep van ten minste vijf cirkelvormige witte voorwerpen die zich door de lucht voortbewogen en duidelijk zichtbaar waren tegen de donkere wolken. Een video van de waarneming werd op YouTube geplaatst. (Bron:YouTube: Allnewsweb)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat deze voorwerpen ruimtevaartuigen waren.)

VK — Een Nederlandse toerist die op 19 maart 2011 met zijn gezin Londen bezocht, filmde een helder voorwerp dat boven Westminster in de lucht zweefde, ronddraaide en van kleur veranderde. “We stonden met onze rug naar de toren van de Big Ben,” aldus het bijschrift. “Eerst dachten we dat het een parachute was, maar het bevond zich veel te hoog in de lucht.” Hij keek op z’n minst 30 minuten lang naar het voorwerp; het was er nog steeds toen hij met zijn gezin verder liep en het uit het oog verloor. (Bron: YouTube: retrobanana1973; The Sun, VK; examiner.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat dit een authentieke waarneming van een ruimteschip van Mars was.)

Treurenden in de Hof van Getsemane
Foto genomen door dr. Jose Quinones, van UFOFacts, tijdens een bezoek aan de Hof van Getsemane in Oost-Jeruzalem, waar Jezus voor zijn arrestatie en kruisiging bad. Het terrein is nu overgroeid met olijfbomen. De foto werd genomen van het graf waar Jezus te ruste werd gelegd nadat hij van het kruis was gehaald. Bij het ontwikkelen van de film liet de foto een groep rouwenden uit die tijd zien, die op mysterieuze wijze over de ingang van het graf heen geprojecteerd was. (Bron: drboylan.com)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de figuren op de foto door Maitreya werden gemanifesteerd.)

Japanse monnik bidt voor slachtoffers van tsunami (foto: Kyodo Tsushin)

Japanse monnik bidt voor slachtoffers van tsunami
Sokan Obara, een boeddhistische monnik van 28 jaar uit de Sekiunzenji-tempel in de stad Morioka (Japan), in april op weg van de stad Miyako naar de stad Ishinomaki. Hij maakte deze 150 km lange tocht uit medeleven en respect voor de slachtoffers van de aardbeving van 11 maart. Terwijl hij onderweg zijn kamp opsloeg, bad hij dat de lichamen van de vermisten snel gevonden zullen worden. Op de vraag of hij niet moe was van het lopen en het kamperen in het koude weer, antwoordde hij dat het niets was vergeleken met het lijden dat de slachtoffers en overlevenden hadden doorgemaakt. Op deze foto is Sokan Obara te zien terwijl hij bidt en, volgens Benjamin Creme’s Meester, door Maitreya wordt overschaduwd.

Maitreya’s ‘ster’


Op 4 april 2011, om half twaalf ’s avonds, werd boven El Granada (Californië, VS) een helder flitsend licht op film vastgelegd dat voortdurend door het hele spectrum heen van kleur veranderde (Bron: YouTube: crashingtiger)
(Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het licht Maitreya’s ‘ster’ was.)

Lof van hoog niveau
Op 3 maart 2011, toen de lezing in De Roos, een alternatief spiritueel centrum in Amsterdam al 10 minuten begonnen was, kwam er een lange magere man met bril van tegen de 70 binnen, die vriendelijk groette en op de eerste rij ging zitten, vlakbij waar ik stond.
Hij was gekleed in een grijs jackachtig jasje met een zwarte broek en een opvallende rode sjaal.
Hij luisterde heel aandachtig. Aan het einde, tijdens het vragen-en-antwoordgedeelte, informeerde onze medewerker Nancy het publiek over een speciale editie van Share Nederland met een interessant artikel van Monte Leach. Onze bezoeker zei toen op luide toon: “O ja, hij is een goede journalist” en zei dat hij een boek had gelezen, waarin gesuggereerd werd dat er een symbolische link zou zijn tussen de datum waarop de graancirkels worden gemaakt en hun patroon. Daarop weidde ik uit over wat Benjamin Creme over dit onderwerp heeft gezegd en eindigde door te noemen dat de ruimtebroeders altijd een universeel systeem gebruiken gebaseerd op het getal 9 in plaats van 10, iets wat wij in de toekomst over zullen nemen. Wanneer we de aard van de wiskundige verhoudingen in de ware zin gaan begrijpen, zullen we ook de graancirkels beter kunnen begrijpen. Iemand in het publiek vroeg naar de relatie tussen Sai Baba en Maitreya en terwijl ik deze relatie uitlegde, rolden er tranen over de wangen van twee andere dames.
Bij het lezen van een Boodschap van Maitreya aan het eind van de lezing, was de stilte enorm voelbaar.
Toen onze gast vertrok zonder een blik op de boekentafel te werpen zei hij: “Jullie doen goed werk.” Hij gaf mij een hand en bedankte.
Later vroeg Nancy zich af of onze bezoeker misschien de Heer Maitreya was?
Kunt u alstublieft zeggen of dit het geval was?
N.d.G. en M.o.t.N., Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de man de Meester Jezus was.

Alchemie
Ik zou graag een ervaring willen vertellen die me op Paaszondag, 24 april 2011, overkwam. Voorafgaand aan een familiediner dronk ik wat met mijn moeder en grootvader bij mijn moeder thuis. We dronken wijn en ieder van ons had al één glas uit de fles gehad. De wijn smaakte zoals wijn gewoonlijk doet. Ik dronk mijn glas leeg en besloot een ander in te schenken. Terwijl ik een slokje nam was mijn mond plotseling gevuld met de onmiskenbare smaak en geur van vibhuti.
Ik was verbluft door het onverwachte en de intensiteit van de ervaring. Terwijl ik doordronk was de smaak van de wijn volledig overgenomen door de smaak van vibhuti.
Na de maaltijd en het vertrek van familieleden besloot ik een boek over Sai Baba te pakken. Het viel open op een voor mij betekenisvolle plaats. Even later besloot ik om via Google Sai Baba te zoeken, iets wat ik zeer zelden doe. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat Sai Baba die ochtend om 7.40 uur (Indiase tijd) het lichaam had verlaten. Ik merkte op dat het YouTube-bericht dat het droeve nieuws bevestigde, om 19.40 uur ’s avond begon te laden, precies 12 uur na zijn heengaan. Ik deed dit niet opzettelijk. Het begon met afspelen om 7.41 – 41 is een heel belangrijk nummer voor mij en completeerde tevens de boodschap die ik vond op de plaats waar het boek openviel.
Ik kan niet beoordelen of deze ervaring rechtstreeks van Sai Baba zelf kwam of van een hoger deel van mezelf dat volkomen bewust was van zijn heengaan, voordat ik dat was, en de boodschap van Sai Baba’s dood combineerde met een zeer belangrijke persoonlijke boodschap.
A.M., VK.
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat de ervaring door Sai Baba werd gemanifesteerd.

Verdwijntruc
Terwijl de video van Benjamin Creme’s lezing speelde op de bijeenkomst in Parijs op 26 maart 2011, zag ik een nogal jonge man in een elektrische rolstoel. Zijn gezicht was gedeeltelijk bedekt door zijn capuchon en zijn huidskleur was bruin. Hij zat voorovergebogen en leek zeer aandachtig naar de lezing te luisteren. Een dame die dicht bij hem op een stoel zat, leek bij hem te horen. Zij zag er ook jong uit en droeg een soort blauwe sari. Zij zag er Indiaas uit; haar gezichtskleur was helder en haar gezicht had nogal sterk getekende trekken; haar halflange haar was op een vreemde manier geknipt; zij had kleine lokjes bij haar slapen en een grote die haar voorhoofd bedekte.
Aan het eind van de lezing, toen ik me weer naar hen toedraaide om te zien of ze er nog waren, waren ze verdwenen! Verward ging ik onmiddellijk naar buiten om te proberen hen nog te zien in de andere zaal of buiten, maar er was niemand. Het is moeilijk om iemand in een elektrische rolstoel voor te stellen die zo snel weggaat met mensen die bij ingangen zitten en de uitgang blokkeren.
Nog vreemder was het feit dat de collega die de kaartjes controleerde niemand in een rolstoel met een Indiase vrouw de zaal uit had zien gaan; het publiek moest langs die collega bij het binnenkomen en verlaten van de zaal. En daar komt nog bij dat ze er niet waren toen ik de zaal binnenkwam, toen iedereen al op zijn plaats zat. Kunt u ons vertellen wie deze vreemd uitziende mensen waren, die zo plotseling verdwenen?
C.C., Bonneuil (Frankrijk).
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat de jonge man de Meester Jezus was en de ‘vrouw’ een van Zijn discipelen.

Stille waarnemer
Op zaterdag 19 februari 2011 keek ik op de tv naar de demonstraties in Bahrain. Midden op het plein, rondom het monument, waren mensen bezig tenten op te zetten, een klein ziekenhuis, zelfs toiletten. Het was ongeveer 4 uur ’s middags.
Mijn blik werd getrokken naar een groot, wit voorwerp in de lucht, dat kleiner was dan de zon of de maan, maar veel groter dan een ster.
Was dit misschien Maitreya’s ‘ster’?
N.d.G, Amsterdam.
Benjamin Creme’s Meester verklaart dat het voorwerp in de lucht een ruimtevaartuig van Mars was.

Herhaalde voorstelling
Op 10 april 2011 ging ik naar een antikernenergie-demonstratie in Koenji, Tokio. Twee mannen trokken mijn aandacht. De één droeg een groen-geel-rode muts en sprong herhaaldelijk op en neer op het ritme van de muziek van een band die speelde en riep vrolijk: “Stop kerncentrales! Stop kerncentrales!” Ik werd erg vrolijk van zijn aanblik.
Bij dezelfde demonstratie zag ik een andere buitengewoon indrukwekkende, grote man die een  mondmasker droeg. Wat vooral mijn aandacht trok waren de woorden die hij met zeer luide stem bleef roepen: “Verzamel informatie! Heb de moed om de waarheid te horen!”
Waren dit bijzondere mensen?
H.A., Tokio (Japan).
Benjamin Creme’s Meester bevestigt dat beide mannen in werkelijkheid de Meester Jezus waren, in twee verschillende “gedaanten”.

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Energie van de toekomst’.

Deze komende tijd zal bekend staan als het Tijdperk van Licht, en Licht in al zijn betekenissen en vormen zal het domein worden van de mens. Er zijn al tekenen, voor wie kan zien, dat de mens aan de deur klopt die leidt naar de Kamer van Licht. Oeroude duisternis en onwetendheid worden uitgebannen nu de mensen worstelen met de consequenties van nieuwe inzichten en technologie. Spoedig zal de Wetenschap van Licht, de Goddelijke Wetenschap, aan de verwonderde blik van de mens worden onthuld, en dan zal een belangrijke mijlpaal in de evolutiereis van de mens zijn bereikt.
Tot nu toe hebben slechts enkele specialisten toegang tot deze Wetenschap van Licht, maar er worden al stappen ondernomen om de vruchten ervan beschikbaar te maken voor allen. In ieders behoeften aan energie en licht zal veilig en eenvoudig worden voorzien, en voor dit doel zal de zon zelf worden aangewend. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdperk van Licht’)

Een nieuwe wetenschap, de Wetenschap van Licht, zal stukje bij beetje worden gevestigd, naarmate de mensheid zich meer bewust wordt van haar eenheid en zij, door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor allen, oorlog als middel voor welke soort actie ook naar het verre verleden verwijst. Wanneer oorlog absoluut en volkomen wordt afgezworen en het oorlogstuig wordt vernietigd, zal de mensheid de Wetenschap van Licht gegeven worden. Dit is een ontzagwekkende wetenschap en nu al, zoals de Meester zegt, worden stappen gezet naar haar praktische toepassing. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Er ligt een nieuwe technologie – koude kernfusie – in het verschiet. Ik denk dat koude kernfusie binnen een paar jaar in een tamelijk groot deel van de energiebehoefte op aarde zal voorzien. Maar daarna is er een andere technologie die Maitreya de Lichttechnologie noemt, die ons zal voorzien van onuitputtelijke energie voor al onze behoeften.
Fabrieken zullen door robots worden bemand. Wij beschouwen de robots die tegenwoordig in fabrieken auto’s in elkaar zetten als zeer geavanceerd, maar vergeleken met de robots van de toekomst zijn ze slechts een primitieve aanloop tot die technologie. Door middel van pure gedachtekracht zullen we de machines creëren die we nodig hebben voor het vervaardigen van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Dit zal de mens de tijd geven zijn eigen aard te onderzoeken, ontspanning te vinden en creatieve activiteiten te ontplooien en dergelijke. Er zal een totaal nieuwe en zeer hoogstaande technologische beschaving gecreëerd worden, maar alleen als we onszelf als één mensheid zien. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De technologie van licht zal in de 21ste eeuw in alle energiebehoeften voorzien… De techniek zal, wanneer gereed, 2500 jaar meegaan, tot de volgende evolutiecyclus. Milieu en energie zullen de eerste prioriteiten in de nieuwe tijd zijn. Defensie wordt het minst belangrijk, “want er zal niets zijn om te verdedigen”. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Er is een rol voor kernenergie, maar niet het soort kernenergie dat we momenteel gebruiken en dat wordt verkregen door kernsplijting. Dat is zeer gevaarlijk. Kernfusie is de methode voor de onmiddellijke toekomst en dat wordt, zoals u weet, onderzocht in dit land, in de Verenigde Staten en elders. Het zal gebruikmaken van een vorm van kernenergie die wordt verkregen uit een enkel waterisotoop. Het is veilig en overvloedig aanwezig in het water van de oceanen en rivieren van de wereld. Deze kernfusie gebruikt geen warmte, maar is een koud proces en zal binnen betrekkelijk korte tijd gebruikt worden…
Dit zal voorzien in alle energiebehoeften van de planeet – voor elk dorp, elke plaats, elke stad overal ter wereld. Kunt u zich voorstellen wat het gevolg hiervan zal zijn? Het zal de mensheid bevrijden van het gebruik van andere energievormen (waarvan sommige landen meer en andere minder hebben) en van geestdodend werk.
Er is nog een geavanceerdere vorm dan het fusieproces. Die is onderdeel van de Goddelijke Wetenschap die ons uiteindelijk door de Meesters zal worden onthuld. Dit heeft betrekking op het vrijmaken, via de kracht van het denkvermogen, van de inherente energie in de etherische tegenhanger van kristallen. Op die manier zullen we direct en veilig gebruik kunnen maken van de energie van de etherische oceaan waarin we leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Er komt een nieuwe technologie die de “lichttechnologie” wordt genoemd. Daarvoor zal licht gebruikt worden dat rechtstreeks van de zon afkomstig is. Alle bestaande energiebronnen zullen in onbruik raken. De nieuwe energie, direct afkomstig van de zon, zal in elke energiebehoefte van de mensheid voorzien. En ze zal vanzelfsprekend door geen enkel individu en geen enkele groep gemonopoliseerd kunnen worden. De energie is overal, vrij toegankelijk voor iedereen en is onuitputtelijk in haar toepassingen. Ze zal ook medische toepassing vinden in verband met een geavanceerdere vorm van de genetische manipulatie waar de mens zich al mee bezighoudt. Hele organen zullen geregenereerd worden. In plaats van een hart-, lever- of niertransplantatie zul je gewoon een paar uur naar een kliniek gaan waar met deze techniek van genetische manipulatie en de lichttechnologie een nieuw orgaan in je lichaam wordt opgebouwd, zonder het lichaam open te snijden. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

We treden nu het tijdperk van licht binnen. De Hiërarchie is bezig wetenschappers op te leiden door middel van ervaringen met buitengewone krachten, door toepassing van de wetenschap van licht te demonstreren voor het tot stand brengen van transfiguratie, transport en communicatie.
Wanneer licht tot je beschikking staat, heb je geen geweren en kogels nodig. De tijd nadert snel dat er geen behoefte meer zal zijn aan gevangenissen, omdat individuen dan kunnen worden beheerst vanuit de ruimte. Terrorisme zal verdwijnen, want terroristen zullen zich nergens kunnen verschuilen. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Deze planeet wordt, net als alle andere planeten, omringd door een magnetisch veld. Dat bestaat uit een web van elkaar kruisende krachtlijnen. Waar deze lijnen elkaar kruisen, vormen ze een draaikolk. Dat is net als een chakra, een draaikolk van energie. De Ruimtebroeders creëren deze draaikolken van energie op het fysieke gebied. Een graancirkel is eigenlijk een uiterlijk teken van een draaikolk. Er wordt een replica van het magnetische veld van onze planeet in de fysieke wereld gecreëerd, niet zo groot en krachtig als het magnetische veld van de aarde, maar krachtig en uitgebreid genoeg om de basis te kunnen vormen voor de Technologie van Licht.
Het licht zal direct van de zon afkomstig zijn en gemengd worden met het magnetisme van het aardmagnetisch veld. Dat zal de mensheid elke vorm van energie geven die zij nodig heeft. Al onze mechanische voorwerpen, onze verwarming, ons licht, ons vervoer, onze kookbehoeften, onze machinerie, zullen gevoed worden door deze Technologie van Licht, die gebruikmaakt van het licht van de zon en het magnetisme van het magnetisch veld van de planeet. Er zullen grote opslagplaatsen gemaakt worden die specifieke vormen krijgen. De vormen zelf zullen verband houden met het soort energie dat erin wordt opgeslagen. Uit deze opslagplaatsen zal deze ongelimiteerde energie afkomstig zijn om in al onze behoeften te voorzien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Dit zal leiden tot de vorming van de Goddelijke Wetenschap die nu alleen aan de Meesters van Wijsheid bekend is. Eens zal deze wetenschap, in handen van de mens zelf, het instrument worden waarmee de krachten van het universum gekend en gebruikt zullen worden, in dienst aan het Goddelijk Plan, ter bevordering van de evolutie van alle natuurrijken. Onder leiding van de Hiërarchie van Meesters zal de mens in staat blijken om krachten en energieën te beheersen die hem nu geheel onbekend zijn en waaraan hij nu is overgeleverd. Hij zal in staat zijn tijd en afstand te overstijgen door de kracht van zijn gedachten, en transportmiddelen ontwikkelen die zó stil en schijnbaar bewegingloos zijn dat vermoeidheid zal verdwijnen. Door de kracht van geluid zal hij maken wat hij nodig heeft en zijn omgeving beheersen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, Die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplijting. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Een stabiele economie voorziet in de behoeften van allen, binnen de mogelijkheden van het welzijn van de planeet. Op het ogenblik lijkt dit een onmogelijke opgave, maar de technologie van het licht zal de situatie voor de mensheid veranderen en onbeperkte, ecologisch verantwoorde energie verschaffen voor al onze behoeften. Hierdoor zal de mensheid het probleem van vraag en aanbod, en dus ook dat van de marktwerking, anders gaan zien. (Benjamin Creme’s Meester, Maitreya’s Missie, dl. II)

Kernenergie is de oerenergie nadat die stoffelijk is geworden. Deze wordt via verschillende processen vrijgemaakt. Het kan worden vrijgemaakt door middel van kernsplijting waardoor plutonium ontstaat, dat zeer schadelijk en dodelijk is en gebruikt wordt voor de atoombom. Er bestaat ook een fusieproces met waterisotopen waarvan overal ter wereld een overvloed is. Door kernfusie kunnen we volmaakt veilig gebruikmaken van de inherente energie van het universum.
Zonne-energie is een andere vorm; getijde-energie, die we nauwelijks hebben onderzocht, is een andere vorm. Dit zijn tijdelijke maatregelen. De ware energie van de toekomst zal een vorm van kernenergie zijn. In eerste instantie, zoals nu, door kernsplijting. Daarna via kernfusie, die van nature veilig is, waarmee de hele mensheid over meer dan genoeg energie zal beschikken. Dit zal de mens vrijmaken voor zijn ware doel: het onderzoeken van zijn ware aard. Wij in het Westen hebben een paar eeuwen lang genoeg energie kunnen winnen uit steenkool, stoom, gas, elektriciteit en kernenergie, maar er zijn grote delen van de wereld die een groot gebrek hebben aan energiebronnen, omdat ze niet het voordeel hadden — of het nadeel; het ligt er maar aan hoe je het bekijkt – van onze industriële revolutie.
Het doel is om de mensheid vrij te maken voor haar ware bestemming, om haar in staat te stellen haar ware aard te onderzoeken. Dit betekent dat het grootste deel van de mensheid niet langer 90 procent van haar tijd doorbrengt als werkezel – want zo leeft het grootste deel van de mensheid momenteel – omdat de ruimschoots aanwezige energie de mensheid zal vrijmaken voor het creatief onderzoeken van haar potentieel. Maar het zal alleen mogelijk zijn als de hele mensheid kan beschikken over een overvloed aan vrij beschikbare energie. Die zal er komen door het fusieproces.
De ontdekking van kernenergie was geen toeval. Deze werd doelbewust door de Hiërarchie aan de mensheid vrijgegeven. Ze heeft veel voordelen. Op dit moment wordt het verkeerd gebruikt, maar in de toekomst zal ze tot het grootste nut van de mensheid gebruikt worden.
Dit zal het middel zijn waarmee de mens zichzelf zal bevrijden. Eigenlijk zijn het atoomtijdperk en het tijdperk van Maitreya hetzelfde. De ontdekking van het atoom, de ontdekking van atoomkracht en kernenergie, is in feite het begin van het Waterman-tijdperk, althans in symbolische zin. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Een nieuwe, goddelijke wetenschap zal hem ten deel vallen. Door middel hiervan zal de mens de energieën van het Universum benutten voor zijn verschillende behoeften en deze Aarde transformeren en verfraaien. Als beheerders van deze wetenschap zullen Wij, de Meesters van Wijsheid, haar geheimen stapsgewijs onthullen naarmate de mens zich correct toerust voor haar gebruik.
Dan zal de poort naar de hemel opengaan en zal de mens zien dat hij een reis maakt zonder einde. De kosmos, nabij en veraf, zal het voorwerp zijn van zijn onderzoek; de oneindigheid zal hem steeds verder voorwaarts wenken en zijn moed op de proef stellen.
Een nieuwe stroom van gedachten komt het leven van de mensen binnen, die hen zal aanzetten tot actie. Een nieuwe, scheppende kracht zal zich overal openbaren, en in toenemende vaart zullen de geheimen van het Leven worden ontdekt en onthuld. De mens staat nu op de drempel van grootse dingen. Zijn verbaasde blik wacht grote wonderen. De beperkingen van het verleden zullen spoedig hun greep verliezen en hem zo in staat stellen de kosmos en zichzelf te onderzoeken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Goddelijke wetenschap’)

Als de overheid het kapitaal dient, sterft de democratie

Er is een groeiend besef dat veel van de problemen in de wereld met elkaar verband houden, dat vergezeld gaat van een groeiend besef dat de stem van het volk een belangrijk deel van de oplossing is voor deze problemen.
Milieuactiviste Vandana Shiva studeerde natuurkunde en haar proefschrift ging over kwantumfysica. Zij staat bekend om haar werk rond het bevorderen van verstandiger landbouwmethoden, het belang van biodiversiteit, het bevorderen van bio-ethiek en haar verzet tegen genetische manipulatie van gewassen.
In een recent interview met Vandana Shiva (door Laura Flanders op GRITtv (VS) op 30 april 2011), getiteld “Inzicht in de machtsovername van ondernemingen”, gaf zij een uiterst kritische analyse van de commercialisering en het schadelijke effect ervan op bijna elk aspect van ons leven.
Het interview begon met de opmerkingen van Vandana Shiva over Jaitapur (India), “een zeer seismisch gevoelig gebied, waar de bouw van een grote kerncentrale is gepland. Protesten van de bevolking tegen de bouw ervan dateren van voor de ramp in Fukushima. Het begon met een Amerikaans-Indiase overeenkomst en betrof alle grote partijen op de energiemarkt en maakte het grote ondernemingen mogelijk enorm te investeren in de Indiase atoomindustrie. Dr. Shiva citeerde de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleeza Rice, die destijds zei: ‘Wij houden het bij olie en jullie ontwikkelen kernenergie’. Dit betekende landonteigening en verlies van vruchtbare grond, waar de plaatselijke bevolking tegen protesteerde; leden van lokale overheden, wier protesten genegeerd werden, traden af en noemden het een ‘nucleaire dictatuur’. De protesten gaan nog steeds door. Na Fukushima verwachten de mensen meer “gezond verstand”, aldus Shiva.
Gevraagd naar haar advies hoe om te gaan met de macht van grote ondernemingen, begon Shiva over de eigenschappen die de samenleving achteloos aan ondernemingen heeft toegekend: “We moeten inzien dat ondernemingen een fictie zijn die gecreëerd is; we hebben ze als rechtspersoonlijkheid erkend, terwijl ze nu proberen de mensen hun democratische rechten te ontfutselen en de Natuur van haar rechten te beroven. We staan op een keerpunt in de menselijke evolutie: we zullen òf onze rechten en de Aarde verdedigen – en daarvoor moeten we de rechten die bedrijven zich toegeëigend hebben ontmantelen – òf het bedrijfsleven zal in de komende 20 of 30 jaar de menselijke mogelijkheden op de planeet vernietigen.”
Vandana Shiva gaf verscheidene voorbeelden van de negatieve gevolgen die ondernemingen en hun werkwijzen in India hebben. Een heel bekend voorbeeld is Monsanto. [Een Amerikaanse multinational op het gebied van biotechnologie voor de landbouw en de voornaamste producent van genetisch gemodificeerd (GE) zaad; Monsanto levert de technologie voor 90 procent  van de genetisch gemodificeerde zaden op de Amerikaanse markt.] Zijn genetisch gemodificeerd zaad betekende dat Monsanto de zaadvoorraad van de boeren beheerste en elk jaar 10 miljard roepies aan royalty’s ontvangt. Toen verhoogden zij de prijs van het zaad van vijf à zeven roepies per kilogram tot ongeveer 4000 roepies per kilo. Voor genetisch gemodificeerd zaad zijn ook meer pesticiden nodig, die de bodemorganismen en andere nuttige insecten vernietigen. Wanneer de schuldenlast voor de boeren te hoog wordt, vorderen de grote multinationals hun land als aflossing. Dit heeft ertoe geleid dat in de laatste paar jaar 250 duizend boeren zelfmoord pleegden als gevolg van stress en faillissementen.
Dr. Shiva somde een aantal andere voorbeelden op, zoals multinationals die eigendom zijn van Wall Street of bekende particulieren. “Van welke kant je het ook bekijkt, bedrijven proberen zich de economie van het volk toe te eigenen en de democratie te vernietigen. Immers welke democratie zou zeggen: ‘Pak onze zaden af, geef ons meer kernenergie, geef ons meer gif’? Democratie zou kiezen voor gezond verstand, daarom moet democratie vernietigd worden en, natuurlijk moet de Natuur vertrapt worden. Ik heb in de laatste twintig jaar door de globalisering meer verwoesting gezien dan in mijn hele leven.”
‘Multinationale globalisering’ heeft directe gevolgen voor economie, politiek en hoe mensen leven. “Globalisering zoals het nu bestaat, is mondialisering van het bedrijfsleven” en een democratisch systeem, de wil van het volk, kan niet bestaan naast mondialisering van het bedrijfsleven – democratie wordt opgeofferd voor het winststreven.
“Het Amerikaanse volk moeten begrijpen dat het bedrijfsleven hen al lang geleden in de steek heeft gelaten, dat mensen hun eigen economieën moeten opbouwen en democratie weer tot leven moeten wekken. Het bedrijfsleven is niet gebonden aan een land, staat of volk. Ze voelen geen enkele loyaliteit behalve met hun winstcijfers. En de winsten hebben vandaag de dag een onvoorstelbare omvang; het is illegaal geworden, criminele winst – winsten worden ten koste van het leven gemaakt. De reden dat ik de ‘Bewaar zaad’-beweging ben begonnen in India, als programma van onze stichting, was om de biodiversiteit en rijkdom die we van onze voorouders en de Natuur ontvangen hebben, te redden en om de vrijheid en rechten van onze boeren om zaad te bewaren, te verdedigen. Anders krijg je een dictatuur – een voedseldictatuur, een waterdictatuur, een zaaddictatuur. Ons wordt een dictatuur over het leven aangeboden – geen permanent leven, maar een leven van korte duur. We moeten het leven en de vrijheid ervan voor altijd verdedigen.”
Het gesprek leidde tot de kwestie van duurzame modellen, werkelijke volksdemocratie of “Aarde-democratie”, en of er positieve ontwikkelingen naar een alternatieve manier van leven zijn. “Aarde-democratie vindt plaats waar basisbewegingen kans zien om een bauxietmijn te sluiten in de prachtige heilige berg van het stammenvolk van Orissa, genaamd Niyamgiri, ‘de berg die de heilige wet ondersteunt’. Het was Aarde-democratie toen we de plannen stopten om net buiten Delhi de grootste gasgestookte energiecentrale te bouwen en het land teruggegeven werd aan de boeren en de dorpelingen. Het vindt ook plaats in Amerika.”
Dr. Shiva had het over een groeiende vraag naar en investering in biologisch voedsel en een natuurlijker benadering van landbouwmethoden. Samen met 60 eisers heeft zij Monsanto gedagvaard, zeggend: “Eerst vervuilt dit bedrijf onze zaden en ons biologische voedsel en daagt ons dan door te zeggen: ‘Dat is ons eigendom’ en de vervuiler krijgt betaald!” Welnu, dit is een preventieve dagvaarding om duidelijk te maken dat dit bedrijf niet toegestaan moet worden met dit criminele gedrag weg te komen.
Dr. Shiva benadrukte daarna dat het de jongeren zijn die veel inzicht tonen. “Vele jongeren komen naar ons toe als stagiairs om te leren boeren, om te leren hoe eenvoudig te leven en (toch) een volledig leven te leiden. Het zijn de jongeren die de bedrijven doorzien en zeggen: ‘Daar zit niets voor ons in; we moeten ons eigen leven opbouwen’.
Vandana Shiva schreef een bijdrage voor het boek The Rights of Nature – the case for a Universal Declaration of Rights for Mother Nature (“De Rechten van de Natuur – een pleidooi voor een Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Natuur”) waarin zij stelt dat onze systemen niet van deze tijd zijn – zoals overduidelijk is op het gebied van economie, menselijke relaties, en onze mechanistische benadering van het leven. “Dat is een deel van het probleem, er is een mechanistisch wereldbeeld dat alle problemen veroorzaakt,” aldus Shiva. “Men heeft dit idee van scheiding – scheiding tussen mensen, tussen mensen en de natuur. In Zuid-Afrika had die scheiding een naam – apartheid. We moeten de apartheid overwinnen die we ingesteld hebben tegen de Natuur en tegen gewone mensen, tegen wie gezegd is: ‘Jouw leven telt niet mee als je geen geld kunt verdienen… Als je een boer in Jaitapur bent die vecht voor zijn land, zullen we je doodschieten.’ De kerncentrale en de winsten van de bedrijven zijn veel belangrijker. De macht van de Staat die samenspant met private ondernemingen is het nieuwe fenomeen dat we zien – postmondialisering, wat ik noem de verschijning van de ‘corporatistische staat’ – en de corporatistische staat moet een fascistische staat worden. Want als de overheid zich zo nauw verbindt met het grootkapitaal, en het grootkapitaal gaat dienen, dan moet ze de gewone mensen hun vrijheden en hun rechten ontnemen.”
Dr. Shiva deed haar doctoraat over de grondslagen van de kwantumtheorie en de titel van haar proefschrift was ‘Non-localiteit in de kwantumtheorie’. “De kwantumtheorie zegt ons dat alles gerelateerd is en niets van elkaar gescheiden kan worden. Wanneer we ons dat eenmaal realiseren, dan zijn bedrijven niet meer gescheiden van de samenleving; ze zijn deel van de samenleving, het zijn deelnemers, niet in de zin van het abstracte begrip onderneming, maar in de zin van individuen. Dit is nu precies waarom de wettelijke conclusies van de ramp in Bhopal zo belangrijk waren, omdat ze uitwijzen dat de wettelijke aansprakelijkheid ligt bij degenen die de leiding over het bedrijf hebben. We moeten het bedrijfsleven weer inbedden in de menselijke samenleving en de menselijke samenleving in de gemeenschap van de Aarde – dat weer inbedden is de “ontscheiding” die we nodig hebben. Dat verband zien – de onderlinge afhankelijkheid, de verwantschap – dat is de kwantumsprong die de mensheid moet maken.
Veel van Ghandi’s filosofie is nog steeds belangrijk voor Vandana Shiva. Ze sprak over Ghandi’s drie hoofdconcepten in de Indiase strijd voor onafhankelijkheid: “Zelfbestuur, of controle over je leven; ten tweede, het vermogen om iets te maken en te produceren; en ten derde, het belangrijkste: de strijd om de waarheid, de macht van de waarheid, de moed om nee te zeggen tegen onterechte wetten, die het feit dat boeren zaad bewaren tot misdaad maken, die de lokale voedselproductie tot een ‘phyto-misdaad tegen de gezondheid’ maken. Er zijn allerlei soorten onrechtmatige wetten die ondernemingen een monopolie verlenen. We hebben een Gandhiaanse opstand nodig voor de echte wetten waar we ons aan moeten houden – de wetten van de Natuur voor ecologische duurzaamheid en de wetten van de menselijke gemeenschap voor democratie, gelijkheid, waardigheid – ongeacht ras, geslacht en klasse.” (Bron: GRITtv, VS)

Japan na de ramp

Er is al veel is gezegd en geschreven over hoe Japan uit de recente tragedie tevoorschijn zal komen. In een lang beschouwend artikel in de Nikkei Weekly beschrijft Masahiko Ishizuka, redacteur van Nihone Keizai Shimbun en directeur van het Buitenlands Perscentrum Japan, de Japanse ziel en beschaving en haar reactie op natuurlijke en historische rampen.
“Een hamvraag is de morele en spirituele invloed van deze kolossale ramp,” zegt Ishizuka. Er zijn in Japans verleden talrijke seismische en cataclysmische gebeurtenissen geweest (Japan heeft enkele van de vroegst gedocumenteerde gegevens over aardbevingen; het eerst bekende verslag dateert uit het jaar 416) – in de nasleep van de recente gebeurtenissen zijn de Japanners herinnerd aan een aspect van hun aard: het besef dat niets blijvend is. “Diep van binnen is de Japanse geest gebaseerd op een mengeling van boeddhistische en shintoïstische leringen, die de nadruk leggen op eenvoud, respect voor de natuur en de vergankelijkheid van alles.”
De enorme successen van het land hebben misschien enkele klassieke begrippen gemaskeerd: “In moderne tijden bestonden de prestaties en verrichtingen … aan de andere kant van de spirituele scheidslijn van dit onderliggende waardegevoel en eeuwenoude hang naar eenvoud. Een sterke economie en de jacht op materiële welvaart is de fundering waarop de moderne Japanse natie werd gebouwd, meestal ten koste van spiritualiteit.”
Nu, in de nasleep van 11 maart 2011, ervoer het land hoe kwetsbaar al zijn systemen en structuren zijn. Een beslissende les die geleerd is, zegt Ishizuka, is dat er geen blind geloof gehecht moet worden aan de autoriteiten, wetenschap en deskundigen.
“Nu zegt iedereen dat dit de tijd is om zich een nieuw Japan voor te stellen, in plaats van het eenvoudigweg opnieuw op te bouwen. Veel van deze commentaren leggen … de nadruk op het belang van een eenvoudig leven, minder afhankelijkheid van materiële gemakken en gerief, en het afschaffen van de ‘cultus’ van economische groei.”
Zelfs voor de aardbeving zag Japan zich voor veel ernstige problemen gesteld: economisch, sociaal, politiek; de aardbeving en tsunami kwamen er als uitdagingen slechts bovenop. “Naar verwachting zullen vastberadenheid, wijsheid, eenheid en hard werken vereist zijn om de huidige diepe crisis te boven te komen, en zullen het Japanse volk prikkelen om de ‘herstart’-knop volledig in te drukken… Hopelijk zal het Japanse volk wijzer, nederiger en zich bewuster van mogelijke risico’s uit deze crisis tevoorschijn komen. Het zal zich wellicht ook bewuster zijn van het belang om elkaar bij te staan, wanneer de autoriteiten dat niet kunnen.” (Bron: The Nikkei Weekly, Japan)

Wereldwijde demonstraties na Fukushima

In de nasleep van de aardbeving van 11 maart en de kernramp in Fukushima demonstreerden op 7 mei 2011 in Tokio (Japan) duizenden mensen in de regen, als steunbetuiging aan de oproep van premier Naoto Kan om de kernenergiecentrale Hamaoka van het energiebedrijf Chubu te sluiten. Studenten, vakbondsleiders, ouders en kinderen liepen mee in een protestmars door de Tokiose wijk Shibuya, zingend en scanderend, met spandoeken waarop stond “Sluit alle kerncentrales, nu!” en “Nooit meer Fukushima”. De publieke druk en een voorspelling van deskundigen dat een aardbeving met een kracht van 8 op de schaal van Richter het gebied binnen de komende 30 jaar zou kunnen treffen, hebben ertoe geleid dat de regering haar atoombeleid herziet, ondanks zorgen over de energievoorziening en het gevolg dat een sluiting voor meer dan duizend banen heeft.
In Amsterdam kwamen tienduizend mensen op de Dam bijeen voor een demonstratie tegen kernenergie. Het protest was georganiseerd door Groen Links en onder de sprekers waren astronaut Wubbo Ockels, PvdA-fractieleider Job Cohen en Groen Links-fractieleider Jolande Sap. Voorafgaand aan de bijeenkomst tekenden tienduizenden mensen een petitie aan de regering, waarin werd opgeroepen de plannen voor de nieuwbouw van kerncentrales terug te draaien.
In Tapei (Taiwan) kwamen op 30 april 2011 ten minste 5000 mensen bijeen voor een antikernenergieparade, als onderdeel van een nationaal protest dat “Actie 430 Zonnebloemen, Geen Kernenergie” heette. Het thema was “Lach naar de zon, blijf weg van kernrampen”. Deelnemers droegen gele bloemen om duurzaamheid te symboliseren, papieren windmolens als symbool voor groene energie en riepen leuzen als “Heb het leven lief, kap met kernenergie” en “Ik wil een atoomvrij land”. Jongeren dansten door de straten en gingen bij de nabootsing van een nucleaire sirene liggen alsof ze dood waren.
De demonstranten drongen er bij de regering op aan de bestaande centrale van Taiwan te sluiten, aangespoord door het stralingslek in de Japanse kerncentrale in Fukushima na de aardbeving en tsunami in maart, en bang voor hun eigen toekomst in een seismisch gebied. Ze drongen er ook op aan om de ontwikkeling van de vierde kerncentrale in de regio Gongliao, in Nieuw Tapei, stop te zetten en een atoomvrij land te creëren.
In Duitsland en Frankrijk verzamelden zich op 26 april, de avond van de 25e gedenkdag van de kernexplosie op 26 april 1986 in Tsjernobyl (Oekraïne), duizenden demonstranten op bruggen over de Rijn tussen Frankrijk en Duitsland. Ze riepen leuzen als:”Tsjernobyl, Fukushima, nooit meer!” Bij het geluid van een sirene gooiden ze bloemen in de rivier en gingen liggen in een symbolische “sterf-in”. De machtige antikernenergie-lobby in Duitsland bracht duizenden demonstranten naar de kerncentrales in Biblis, Grohnde en Grafenrheinfeld. Erhard Renz, een van de organisatoren van de demonstratie bij de kerncentrale in Biblis, zei: “Na Fukushima is het nu duidelijk genoeg dat het gevaar van kernenergie reëel is… We kunnen niet toestaan dat de zakenbelangen van slechts enkele mensen onze wereld vernietigen, zoals 25 jaar geleden gebeurde.”
Demonstranten in Stuttgart vormden een menselijke keten van 45 km lang naar een kerncentrale, met de oproep aan de regering om haar plan om het leven van de kernreactor te verlengen, te annuleren. Organisatoren zeiden dat gebeurtenissen in Japan hadden bewezen dat kernenergie een onbeheersbare en riskante technologie is.
Op 26 april 2011 brachten de Russische president Dmitri Medvedev en de premier van Oekraïne Viktor Yanukovich een bezoek aan Tsjernobyl om de ramp te herdenken. “Ik denk dat de belangrijkste les die onze moderne staten moeten trekken uit wat er in Tsjernobyl is gebeurd en uit de recente tragedie in Japan, is, dat het noodzakelijk is om de mensen de waarheid te vertellen,” aldus de Russische president Dmitri Medvedev tot de overlevenden van het nucleaire reinigingsprogramma tijdens een vergadering in het Kremlin.
Een week eerder werd tijdens een internationale conferentie in Kiev (Oekraïne) geprobeerd fondsen te werven voor een nieuwe reusachtige sarcofaag om de nog steeds lekkende reactor van Tsjernobyl mee te bedekken. Hoewel het de grootste in de wereld zal zijn en een veilige opslagmogelijkheid is, is slechts tweederde van het benodigde bedrag toegezegd. De nieuwe koepel wordt door Oekraïne gebouwd met hulp van de Europese Unie en de Europese Bank voor Herbouw en Ontwikkeling. (Bronnen: BBC News; WSWS.org; Radio Nederland Wereldomroep; AFP; Tapei Times, Taiwan)