Energie van de toekomst

een compilatie

Hier volgt een selectie uit citaten van Maitreya (Boodschappen van Maitreya de Christus en Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven), Benjamin Creme’s Meester (Een Meester spreekt) en Benjamin Creme, met betrekking tot het thema ‘Energie van de toekomst’.

Deze komende tijd zal bekend staan als het Tijdperk van Licht, en Licht in al zijn betekenissen en vormen zal het domein worden van de mens. Er zijn al tekenen, voor wie kan zien, dat de mens aan de deur klopt die leidt naar de Kamer van Licht. Oeroude duisternis en onwetendheid worden uitgebannen nu de mensen worstelen met de consequenties van nieuwe inzichten en technologie. Spoedig zal de Wetenschap van Licht, de Goddelijke Wetenschap, aan de verwonderde blik van de mens worden onthuld, en dan zal een belangrijke mijlpaal in de evolutiereis van de mens zijn bereikt.
Tot nu toe hebben slechts enkele specialisten toegang tot deze Wetenschap van Licht, maar er worden al stappen ondernomen om de vruchten ervan beschikbaar te maken voor allen. In ieders behoeften aan energie en licht zal veilig en eenvoudig worden voorzien, en voor dit doel zal de zon zelf worden aangewend. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘Het Tijdperk van Licht’)

Een nieuwe wetenschap, de Wetenschap van Licht, zal stukje bij beetje worden gevestigd, naarmate de mensheid zich meer bewust wordt van haar eenheid en zij, door samendelen, rechtvaardigheid en vrijheid voor allen, oorlog als middel voor welke soort actie ook naar het verre verleden verwijst. Wanneer oorlog absoluut en volkomen wordt afgezworen en het oorlogstuig wordt vernietigd, zal de mensheid de Wetenschap van Licht gegeven worden. Dit is een ontzagwekkende wetenschap en nu al, zoals de Meester zegt, worden stappen gezet naar haar praktische toepassing. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Er ligt een nieuwe technologie – koude kernfusie – in het verschiet. Ik denk dat koude kernfusie binnen een paar jaar in een tamelijk groot deel van de energiebehoefte op aarde zal voorzien. Maar daarna is er een andere technologie die Maitreya de Lichttechnologie noemt, die ons zal voorzien van onuitputtelijke energie voor al onze behoeften.
Fabrieken zullen door robots worden bemand. Wij beschouwen de robots die tegenwoordig in fabrieken auto’s in elkaar zetten als zeer geavanceerd, maar vergeleken met de robots van de toekomst zijn ze slechts een primitieve aanloop tot die technologie. Door middel van pure gedachtekracht zullen we de machines creëren die we nodig hebben voor het vervaardigen van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Dit zal de mens de tijd geven zijn eigen aard te onderzoeken, ontspanning te vinden en creatieve activiteiten te ontplooien en dergelijke. Er zal een totaal nieuwe en zeer hoogstaande technologische beschaving gecreëerd worden, maar alleen als we onszelf als één mensheid zien. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

De technologie van licht zal in de 21ste eeuw in alle energiebehoeften voorzien… De techniek zal, wanneer gereed, 2500 jaar meegaan, tot de volgende evolutiecyclus. Milieu en energie zullen de eerste prioriteiten in de nieuwe tijd zijn. Defensie wordt het minst belangrijk, “want er zal niets zijn om te verdedigen”. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Er is een rol voor kernenergie, maar niet het soort kernenergie dat we momenteel gebruiken en dat wordt verkregen door kernsplijting. Dat is zeer gevaarlijk. Kernfusie is de methode voor de onmiddellijke toekomst en dat wordt, zoals u weet, onderzocht in dit land, in de Verenigde Staten en elders. Het zal gebruikmaken van een vorm van kernenergie die wordt verkregen uit een enkel waterisotoop. Het is veilig en overvloedig aanwezig in het water van de oceanen en rivieren van de wereld. Deze kernfusie gebruikt geen warmte, maar is een koud proces en zal binnen betrekkelijk korte tijd gebruikt worden…
Dit zal voorzien in alle energiebehoeften van de planeet – voor elk dorp, elke plaats, elke stad overal ter wereld. Kunt u zich voorstellen wat het gevolg hiervan zal zijn? Het zal de mensheid bevrijden van het gebruik van andere energievormen (waarvan sommige landen meer en andere minder hebben) en van geestdodend werk.
Er is nog een geavanceerdere vorm dan het fusieproces. Die is onderdeel van de Goddelijke Wetenschap die ons uiteindelijk door de Meesters zal worden onthuld. Dit heeft betrekking op het vrijmaken, via de kracht van het denkvermogen, van de inherente energie in de etherische tegenhanger van kristallen. Op die manier zullen we direct en veilig gebruik kunnen maken van de energie van de etherische oceaan waarin we leven. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Er komt een nieuwe technologie die de “lichttechnologie” wordt genoemd. Daarvoor zal licht gebruikt worden dat rechtstreeks van de zon afkomstig is. Alle bestaande energiebronnen zullen in onbruik raken. De nieuwe energie, direct afkomstig van de zon, zal in elke energiebehoefte van de mensheid voorzien. En ze zal vanzelfsprekend door geen enkel individu en geen enkele groep gemonopoliseerd kunnen worden. De energie is overal, vrij toegankelijk voor iedereen en is onuitputtelijk in haar toepassingen. Ze zal ook medische toepassing vinden in verband met een geavanceerdere vorm van de genetische manipulatie waar de mens zich al mee bezighoudt. Hele organen zullen geregenereerd worden. In plaats van een hart-, lever- of niertransplantatie zul je gewoon een paar uur naar een kliniek gaan waar met deze techniek van genetische manipulatie en de lichttechnologie een nieuw orgaan in je lichaam wordt opgebouwd, zonder het lichaam open te snijden. (Benjamin Creme, De leringen van de Oude Wijsheid)

We treden nu het tijdperk van licht binnen. De Hiërarchie is bezig wetenschappers op te leiden door middel van ervaringen met buitengewone krachten, door toepassing van de wetenschap van licht te demonstreren voor het tot stand brengen van transfiguratie, transport en communicatie.
Wanneer licht tot je beschikking staat, heb je geen geweren en kogels nodig. De tijd nadert snel dat er geen behoefte meer zal zijn aan gevangenissen, omdat individuen dan kunnen worden beheerst vanuit de ruimte. Terrorisme zal verdwijnen, want terroristen zullen zich nergens kunnen verschuilen. (Maitreya’s Leringen – De Wetten van het Leven)

Deze planeet wordt, net als alle andere planeten, omringd door een magnetisch veld. Dat bestaat uit een web van elkaar kruisende krachtlijnen. Waar deze lijnen elkaar kruisen, vormen ze een draaikolk. Dat is net als een chakra, een draaikolk van energie. De Ruimtebroeders creëren deze draaikolken van energie op het fysieke gebied. Een graancirkel is eigenlijk een uiterlijk teken van een draaikolk. Er wordt een replica van het magnetische veld van onze planeet in de fysieke wereld gecreëerd, niet zo groot en krachtig als het magnetische veld van de aarde, maar krachtig en uitgebreid genoeg om de basis te kunnen vormen voor de Technologie van Licht.
Het licht zal direct van de zon afkomstig zijn en gemengd worden met het magnetisme van het aardmagnetisch veld. Dat zal de mensheid elke vorm van energie geven die zij nodig heeft. Al onze mechanische voorwerpen, onze verwarming, ons licht, ons vervoer, onze kookbehoeften, onze machinerie, zullen gevoed worden door deze Technologie van Licht, die gebruikmaakt van het licht van de zon en het magnetisme van het magnetisch veld van de planeet. Er zullen grote opslagplaatsen gemaakt worden die specifieke vormen krijgen. De vormen zelf zullen verband houden met het soort energie dat erin wordt opgeslagen. Uit deze opslagplaatsen zal deze ongelimiteerde energie afkomstig zijn om in al onze behoeften te voorzien. (Benjamin Creme, De bundeling van de Krachten van Licht)

Dit zal leiden tot de vorming van de Goddelijke Wetenschap die nu alleen aan de Meesters van Wijsheid bekend is. Eens zal deze wetenschap, in handen van de mens zelf, het instrument worden waarmee de krachten van het universum gekend en gebruikt zullen worden, in dienst aan het Goddelijk Plan, ter bevordering van de evolutie van alle natuurrijken. Onder leiding van de Hiërarchie van Meesters zal de mens in staat blijken om krachten en energieën te beheersen die hem nu geheel onbekend zijn en waaraan hij nu is overgeleverd. Hij zal in staat zijn tijd en afstand te overstijgen door de kracht van zijn gedachten, en transportmiddelen ontwikkelen die zó stil en schijnbaar bewegingloos zijn dat vermoeidheid zal verdwijnen. Door de kracht van geluid zal hij maken wat hij nodig heeft en zijn omgeving beheersen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. I)

De Meesters van onze Geestelijke Hiërarchie, Die samen met Maitreya in de wereld komen, beschikken over de technologie om het broeikaseffect, de vervuiling van de atmosfeer en zelfs de gevolgen van radioactieve straling te neutraliseren. Wij moeten een eind maken aan het opwekken van energie door middel van kernsplijting. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik pleit voor een terugkeer naar vroegere tijden, dat de mensheid weer gaat leven in landelijke eenvoud, enzovoort. We zullen nog steeds een welvarende, evenwichtige, moderne levensstijl kennen, met alle technologie die we maar kunnen uitvinden. We zullen de beschikking krijgen over de blauwdrukken van technologie waarvan we ons op dit moment zelfs nog geen voorstelling kunnen maken. Het denken van de modernste wetenschapper zou ervan duizelen. (Benjamin Creme, Maitreya’s Missie, dl. III)

Een stabiele economie voorziet in de behoeften van allen, binnen de mogelijkheden van het welzijn van de planeet. Op het ogenblik lijkt dit een onmogelijke opgave, maar de technologie van het licht zal de situatie voor de mensheid veranderen en onbeperkte, ecologisch verantwoorde energie verschaffen voor al onze behoeften. Hierdoor zal de mensheid het probleem van vraag en aanbod, en dus ook dat van de marktwerking, anders gaan zien. (Benjamin Creme’s Meester, Maitreya’s Missie, dl. II)

Kernenergie is de oerenergie nadat die stoffelijk is geworden. Deze wordt via verschillende processen vrijgemaakt. Het kan worden vrijgemaakt door middel van kernsplijting waardoor plutonium ontstaat, dat zeer schadelijk en dodelijk is en gebruikt wordt voor de atoombom. Er bestaat ook een fusieproces met waterisotopen waarvan overal ter wereld een overvloed is. Door kernfusie kunnen we volmaakt veilig gebruikmaken van de inherente energie van het universum.
Zonne-energie is een andere vorm; getijde-energie, die we nauwelijks hebben onderzocht, is een andere vorm. Dit zijn tijdelijke maatregelen. De ware energie van de toekomst zal een vorm van kernenergie zijn. In eerste instantie, zoals nu, door kernsplijting. Daarna via kernfusie, die van nature veilig is, waarmee de hele mensheid over meer dan genoeg energie zal beschikken. Dit zal de mens vrijmaken voor zijn ware doel: het onderzoeken van zijn ware aard. Wij in het Westen hebben een paar eeuwen lang genoeg energie kunnen winnen uit steenkool, stoom, gas, elektriciteit en kernenergie, maar er zijn grote delen van de wereld die een groot gebrek hebben aan energiebronnen, omdat ze niet het voordeel hadden — of het nadeel; het ligt er maar aan hoe je het bekijkt – van onze industriële revolutie.
Het doel is om de mensheid vrij te maken voor haar ware bestemming, om haar in staat te stellen haar ware aard te onderzoeken. Dit betekent dat het grootste deel van de mensheid niet langer 90 procent van haar tijd doorbrengt als werkezel – want zo leeft het grootste deel van de mensheid momenteel – omdat de ruimschoots aanwezige energie de mensheid zal vrijmaken voor het creatief onderzoeken van haar potentieel. Maar het zal alleen mogelijk zijn als de hele mensheid kan beschikken over een overvloed aan vrij beschikbare energie. Die zal er komen door het fusieproces.
De ontdekking van kernenergie was geen toeval. Deze werd doelbewust door de Hiërarchie aan de mensheid vrijgegeven. Ze heeft veel voordelen. Op dit moment wordt het verkeerd gebruikt, maar in de toekomst zal ze tot het grootste nut van de mensheid gebruikt worden.
Dit zal het middel zijn waarmee de mens zichzelf zal bevrijden. Eigenlijk zijn het atoomtijdperk en het tijdperk van Maitreya hetzelfde. De ontdekking van het atoom, de ontdekking van atoomkracht en kernenergie, is in feite het begin van het Waterman-tijdperk, althans in symbolische zin. (Benjamin Creme, De Wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid)

Een nieuwe, goddelijke wetenschap zal hem ten deel vallen. Door middel hiervan zal de mens de energieën van het Universum benutten voor zijn verschillende behoeften en deze Aarde transformeren en verfraaien. Als beheerders van deze wetenschap zullen Wij, de Meesters van Wijsheid, haar geheimen stapsgewijs onthullen naarmate de mens zich correct toerust voor haar gebruik.
Dan zal de poort naar de hemel opengaan en zal de mens zien dat hij een reis maakt zonder einde. De kosmos, nabij en veraf, zal het voorwerp zijn van zijn onderzoek; de oneindigheid zal hem steeds verder voorwaarts wenken en zijn moed op de proef stellen.
Een nieuwe stroom van gedachten komt het leven van de mensen binnen, die hen zal aanzetten tot actie. Een nieuwe, scheppende kracht zal zich overal openbaren, en in toenemende vaart zullen de geheimen van het Leven worden ontdekt en onthuld. De mens staat nu op de drempel van grootse dingen. Zijn verbaasde blik wacht grote wonderen. De beperkingen van het verleden zullen spoedig hun greep verliezen en hem zo in staat stellen de kosmos en zichzelf te onderzoeken. (Benjamin Creme’s Meester, uit ‘De Goddelijke wetenschap’)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.