Weer een stukje van de puzzel

interview met onderzoeker en uitvinder Harry Oldfield door Felicity Eliot

De moderne wetenschap weet dat er iets is wat buiten haar begripsveld ligt en dat een completer beeld, zo frustrerend dichtbij, zich nog moet openbaren. Het ontbrekende puzzelstuk wordt afwisselend omschreven als donkere materie, donkere energie, een aspect van Einsteins theorie van de zwaartekracht. NASA geeft toe dat er zelfs nu “meer onbekend is dan bekend”.
Harry Oldfield beweert niet de geheimen van het universum te kennen, maar zijn onderzoek heeft hem tot conclusies geleid die natuurkundigen mogelijk interessant vinden.
Felicity Eliot interviewde Harry Oldfield eerder voor Share International in 1982 en verkent nu opnieuw zijn werk.

Share International: Wat trok u aan in dit vakgebied? Hoe bent u begonnen?
Harry Oldfield: Parapsychologische ontdekkingen achter het IJzeren Gordijn was de titel van een fascinerend boek, van Sheila Ostrander en Lynn Schroeder, dat ik tegenkwam. Het beschreef het werk van Semyon en Valentina Kirlian, twee Oekraïense onderzoekers. Ik was onmiddellijk geïnteresseerd. Als leraar natuurkunde en biologie heb ik altijd opengestaan voor andere zienswijzen. Het was in de jaren 30 dat Semyon Kirlian en zijn vrouw Valentina ontwikkelden wat tegenwoordig Kirlian-fotografie heet. Zij deden experimenten waarbij een fotofilm bovenop een geleiderplaat werd geplaatst en een andere geleider aan een hand, blad of ander plantmateriaal werd bevestigd. De geleiders werden opgeladen door een hoogspanningsbron met hoge frequentie, vervolgens werden fotografische beelden geproduceerd die normaliter een silhouet van het object lieten zien, omringd door een aura van licht. En toen ik een fotografische afdruk zag van het zogeheten ‘fantoomblad’-effect kon ik mijn ogen niet geloven.
In hun boek deelden zij ruimhartig de blauwdrukken voor het maken van het soort camera dat dit energieveld kan vastleggen. Dus binnen een paar dagen had ik mijn eigen versie gefabriceerd en begon ik meteen te experimenteren.

SI: Hoe dienen we dit fenomeen te begrijpen?
HO: Ik geloof dat het de subtiele energie van een subatomaire energiematrix aantoont. Als u mij aankijkt, ziet u me eigenlijk helemaal niet. Wat u waarneemt is een externe vorm die over een andere, subtielere vorm gespannen is en die dus gebaseerd is op een energielichaam dat in een constante staat van verandering verkeert. In het geval van het blaadje dat het echtpaar Kirlian in hun experimentele fotografie gebruikten, werd een groot gedeelte van het blad afgeknipt, maar de subtiele vorm van het blad bleef bestaan.
Inmiddels zijn we een stuk verder en fotograferen we fantoomledematen van mensen bij wie een arm of been geamputeerd is, bij de meeste helaas vanwege een verkeersongeval.*

SI: Dus we hebben het in wezen over ‘energievelden’ die niet bestaan uit grofstoffelijke materie en die normaliter onzichtbaar zijn, maar wel door uw instrumenten worden opgepikt?
HO: Ja. Wat we hebben kunnen aantonen, is een energetische interactie met licht, wat inzicht biedt in de energetische tegenhanger die de basis vormt waaromheen onze fysieke moleculen zijn gespannen. Gemiddeld wordt elke atoom in het menselijk lichaam eens per zeven tot negen jaar vervangen. Zie je lichaam niet als een fysieke structuur maar als een bewegende fontein van moleculen die continue vervangen worden. Dus wat houdt ze samen in een coherente herkenbare vorm? Ik geloof dat dit een organiserend model van energie is.
Om even terug te komen bij de basis, in Kirlian-fotografie was het quantumfysische deeltje dat de afbeelding voortbracht een elektron – het was een elektroneffect dat een coronaal ontladingseffect rond en onder het object produceerde dat op een lichtgevoelige fotofilm werd vastgelegd. Er kwam geen lens aan te pas. De energie drukte zichzelf af op de film.
Nu hebben we ons onderzoek en onze uitvindingen een stap verder gebracht. We gebruiken nu het Nieuwe Energie-visie (NEV) systeem dat een moderne versie van eerdere fases in mijn werk is en tevens een verdere ontwikkeling daarvan. De laatste paar jaren hebben we veel vorderingen gemaakt en ik ben er trots op dat het nieuwe programma door mijn zoon Anthony Oldfield is ontwikkeld.

SI: Hoe werkt het?
HO: Als we even terugkijken naar het werk van Kirlian, zien we dat het quantumdeeltje dat de afbeelding voortbracht de elektron was. Wat we nu met NEV gebruiken is fotonisch. In Kirlian-fotografie produceerde een elektron een interferentie met subtiele energie op een fotografische plaat — dat wil zeggen, het was tweedimensionaal. Wat we nu met NEV kunnen, is driedimensionale vormen zien, bijvoorbeeld mensen met hun eigen energie – en we kunnen de subtiele energie laten zien die zich onder de oppervlakte van het fysieke lichaam bevindt. We kunnen die tevens in verschillende vormen en kleuren laten zien.

SI: Als je iemand die ogenschijnlijk gezond is, fotografeert met behulp van NEV en je fotografeert tevens iemand die ziek is wat zal er dan te zien zijn? Zijn er duidelijke verschillen?
HO: De resultaten zullen compleet van elkaar verschillen. Maar voordat we doorgaan, moet ik duidelijk maken dat ik niet wil zeggen dat dit de plaats moet innemen van een grondige medische diagnose. Maar om terug te komen op de resultaten die we met NEV bereiken: in de gezonde persoon zien we de chakra’s of energiecentra en de meridianen die bekend zijn binnen de acupunctuur en de chakra’s zoals ze erkend worden binnen de oude medische praktijken van India en China.

SI: Wat zie je dan precies?
HO: Als iemand liefdevolle, positieve gedachten heeft of in een staat van verheven bewustzijn verkeert, zoals tijdens meditatie, dan lichten de kleuren op, breiden zich uit en stromen zelfs naar de omgeving. Echter, wanneer een persoon depressief is trekken de kleuren en het energieveld zich terug en worden zij dichter en donkerder. Je hebt vast het gezegde wel eens gehoord dat ‘donkere wolken zich boven je hoofd samenpakken’ – we hebben dus daadwerkelijk gezien dat er een donkere wolk van energie boven het hoofd van een negatief en depressief individu hing.

SI: Ik zou u willen vragen over ‘donkere materie’.
HO: Het is nu alweer een tijdje geleden dat kosmologen, astrofysici en astronomen de sterrenstelsels begonnen te onderzoeken; de rotatiesnelheid van de sterren in het centrum van het sterrenstelsel gaf aan dat zij draaiden op een manier die erop wees dat er niet genoeg materie was om hun rotatiesnelheid te verklaren – er moest een andere verklaring zijn, een verborgen vorm van materie die dit zou verklaren. De berekeningen deden hen tot de conclusie komen dat ongeveer 90 procent van de materie in het universum onzichtbaar was – vandaar de term “donkere materie”. Verder onderzoek beoogde de expansiesnelheid van het universum na de ‘Big Bang’ te berekenen. Na nog meer onderzoek maakten kosmologen bekend dat de expansie van het universum versnelde. Zij concludeerden dat er een energie moet zijn, overal aanwezig in het universum, die de dingen uit elkaar doet bewegen. Denk aan donkere materie en zwaartekracht als krachten die dingen dichter bij elkaar brengen; donkere energie doet dingen juist uit elkaar bewegen. Het is dus een andere kracht in de kosmologie. Dit is uiteraard een nogal simplistische uitleg.

SI: Zou u durven stellen dat veel van wat bekend is over de ‘etherische gebieden’ in de esoterische literatuur of de leringen van de Oude Wijsheid in wezen hetzelfde is als wat de wetenschap donkere materie en donkere energie noemt?
HO: Ik denk dat dit zeer waarschijnlijk is. In veel van de energetische vormen die ik zie middels NEV, niet alleen rondom mensen maar ook in en rondom heilige plaatsen en graancirkels, is er een etherische component die niet ontkend kan worden. Sterker nog, ik zou zelfs willen stellen dat de kosmologie nog niet in staat is geweest om de veldentheorie van alles te begrijpen, omdat de etherische gebieden buiten beschouwing zijn gelaten.

SI: Denkt u dat juist dit de volgende grote ontdekking zal zijn? Het is alsof we wachten tot de wetenschap eindelijk de achterstand op de oude wijsheid wegwerkt.
HO: Precies, de achterstand wegwerkt! Ik geloof dat donkere materie en de etherische gebieden uit steeds subtieler wordende lagen bestaan die we normaliter niet kunnen zien, maar die als het ware in onze universele ruimte-tijd coördinaten ‘lekken’. En we hebben het hier niet over drie dimensies – we hebben het over meer dan dat. Professor Stephen Hawking spreekt zelfs van 10 dimensies.

SI: Om ons weer even te verplaatsen van het kosmologische naar het individuele niveau en datgene waar we dagelijks mee te maken hebben, zou dit verklaren hoe en waarom homeopathie werkt, waarom acupunctuur werkt, waarom telepathie mogelijk is? Zou u niet zeggen dat er een middel moet zijn dat energie, bijvoorbeeld een gedachte, in staat stelt om te reizen?
HO: Ja, absoluut. En bovendien is dit wellicht een aspect dat in beschouwing genomen moet worden in het onderzoek naar het voortbestaan van leven of bewustzijn na de dood van het fysieke lichaam. De ‘overledenen’ gaan over in hun subtiele energielichamen, die voor de meeste mensen niet waar te nemen zijn.

SI: Het lijkt erop dat we in een tijd leven waarin de wetenschap het moment nadert dat ze de aloude kennis – dat alles energie is – zal onderschrijven en bevestigen. Ziet u de twee nu bij elkaar komen?
HO: Er is de aloude Indiase kennis die ongeveer 100 jaar geleden naar voren werd gebracht door H.P. Blavatsky, C.W. Leadbeater en anderen. Ik geloof dat het Leadbeater was die zoiets zei als “Op een dag zullen de mensen van het geloof en de mensen van de wetenschap elkaar op dezelfde plek ontmoeten. En de mensen van het geloof zullen zich tot de mensen van de wetenschap wenden en zeggen: ‘We hebben lang op jullie komst gewacht.’”

* Voor het wetenschappelijke mathematische model zie: V. French, P.J. Bryant, S.V. Bryant, Science, 1976, Pattern regulation in epimorphic fields, 193, 969-81; V. French, P.J. Bryant, S.V. Bryant, Science, 1981, Distal regeneration and symmetry, 212, 993-1002.

Voor meer informatie zie: www.electrocrystal.com en newenergyvision.co.uk

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.